Home


Dragon and Pearl, Marcion - logo
Tento dokument byl vytvořen pomocí aplikace Marcion 1.6.2.

Home Page
http://marcion.sourceforge.net/

download
http://sourceforge.net/projects/marcion/
Dragon and Pearl, Marcion - logo

Jidášovo evangelium

Codex Tchacos, Jidášovo evangelium. Z koptského jazyka přeložil Milan Konvička, 25. březen 2010, poslední změna: 19. březen 2012.

Jidášovo evangelium
(interlineární překlad)

překlad z koptštiny

(1/1)-(1/6) Slovo utajené ve vyprávění. V něm Ježíš mluvil s Judou Iskariotským po osm dní, tři dny předtím než vykonal paschu[1].
(1/6)-(1/9) Když se zjevil na zemi, učinil znamení a velké zázraky pro záchranu člověčenství
(1/10)-(1/13) - a někteří chodili po cestě spravedlnosti a jiní chodili ve svých přestoupeních.
(1/13)-(1/18) Bylo tedy povoláno dvanáct žáků. Začal s nimi mluvit o tajemstvích, která jsou na světě - a o tom, co má nastat nakonec.
(1/18)-(1/21) Nezjevoval se svým žákům v určitý čas (?), ale ??? nalézáš jej v jejich středu.
(1/22)-(1/24) Přišel jednou v Judeji ke svým žákům.
(1/24)-(1/26) Nalezl je, jak seděli shromážděni a konali bohoslužbu.
(1/26)-(2/2) Když se setkal se svými žáky, jak seděli shromážděni a vzdávali dík nad chlebem, zasmál se.
(2/3)-(2/6) Žáci mu řekli: "Učiteli, proč se směješ našemu díkůvzdání? Učinili jsme co je správné."
(2/6)-(2/9) Odpověděl a řekl jim: "Nesměji se vám. Vždyť to, co činíte, není z vaší vůle -
(2/9)-(2/11) tímto je pouze chválen váš bůh."
(2/11)-(2/13) Řekli: "Učiteli, ty ... {syn našeho boha}."
(2/13)-(2/15) Ježíš jim řekl: "Jak to, že mne znáte?
(2/15)-(2/18) Amen, říkám vám, že žádný z rodů, z lidí mezi vámi[2], mne nezná."
(2/18)-(2/22) Když jeho žáci toto slyšeli, začali se hněvat a ... {hněv} a rouhat se mu ve svých myslích.
(2/22)-(2/26) Ježíš, když spatřil jejich nerozumnost, jim řekl: "Proč hněvivé zneklidnění, váš bůh, který je ve vás -
(2/26)-(3/1) a jeho ... se rozhněvali spolu s vašimi dušemi?
(3/2)-(3/6) Kdo je mezi vámi - lidmi - silný? Ať vyvede dokonalého člověka a postaví ho před mou tvář!"
(3/6)-(3/10) A všichni řekli: "Jsme silní." A jejich duch se nemohl odvážit jej před něj postavit, kromě Judy Iskariotského.
(3/10)-(3/14) Byl schopen jej před něj postavit, nebyl však schopen pohlédnout do jeho očí, ale obrátil svou tvář nazpět.
(3/14)-(3/17) Juda mu řekl: "Vím kdo jsi a z jakých míst jsi přišel.
(3/17)-(3/21) Přišel jsi z nesmrtelného aionu Barbelo - a ten, který tě poslal je ten, jehož jméno nejsem hoden vyslovit."
(3/21)-(3/23) Ježíš věděl, že smýšlí (? vznešeně narozdíl od ostatních ?). Řekl mu:
(3/23)-(3/25) "Odděl se od nich, povím ti tajemství království.
(3/26)-(3/27) Je možné, abys tam vešel, ale budeš se velmi trápit -
(3/27)-(4/4) a pak jiný se objeví na tvém místě, aby dvanáct žáků bylo znovu naplněno jejich bohem[3]."
(4/5)-(4/9) A Juda mu řekl: "Toto mi pověz: Kdy (?) vzejde velký[4] den světla rodu ... ?"
(4/9)-(4/10) Když toto řekl, Ježíš ho opustil.
(4/11)-(4/13) Když nastalo jitro, zjevil se svým žákům.
(4/13)-(4/15) A řekli mu: "Učiteli, kam jsi odešel a co jsi dělal, když jsi nás opustil?"
(4/15)-(4/17) Ježíš jim řekl: "Odešel jsem k jinému, velkému, svatému rodu."
(4/17)-(4/21) Jeho žáci mu řekli: "Pane, co je to za velký a svatý rod, který nás převyšuje, který nyní není v těchto aionech?"
(4/22)-(4/23) Když to Ježíš slyšel, zasmál se a řekl jim:
(4/24)-(4/26) "Proč ve svých myslích přemýšlíte o tom silném, svatém rodu?
(4/26)-(5/3) Amen, říkám vám, že žádný zrozenec tohoto aionu onen rod nespatří.
(5/4)-(5/6) Ani žádné andělské vojsko hvězd nad tímto rodem nebude kralovat.
(5/6)-(5/9) Ani žádný ze smrtelných lidských zrozenců nebude spolu s ním slavit svátek[5]. Neboť onen rod není z ...
(5/9)-(5/13) ... {který se stal} ... {rod lidí, kteří jsou mezi vámi,} je z rodu člověčenství ...
(5/14)-(5/16) ... {jiné mocnosti} ... {(kteří ?) jste mezi nimi králi}."
(5/17)-(5/20) Když jeho žáci toto slyšeli, byli každý z nich znepokojeni ve svém duchu a žádný z nich nenašel možnost něco řici.
(5/20)-(5/22) Ježíš k nim přišel další den. Řekli mu: "Učiteli, spatřili jsme tě ve vidění -
(5/23)-(5/24) neboť jsme této noci viděli velké sny. ... ."
(5/25)-(5/26) Řekl: "Proč ... {jste se skryli?} (?)"
(5/26)-(6/5) Oni řekli: "Spatřili jsme velký dům (chrám), ve kterém byl velký oltář a dvanáct mužů - říkali jsme [si], že jsou [to] kněží - a jméno.
(6/6)-(6/8) Lid sledoval onen oltář,
(6/9)-(6/10) až dokud kněží ... a nepřijali dovnitř uctívače.
(6/10)-(6/11) My jsme dávali pozor.
(6/12)-(6/13) Ježíš jim řekl: "Jací byli ti kněží?"
(6/13)-(6/17) Oni řekli: "Někteří ... {dva týdny}, jiní obětovali své vlastní děti,
(6/17)-(6/19) jiní své ženy, zatímco si žehnali a pokořovali se navzájem.
(6/20)-(6/22) Jiní leželi s muži, jiní páchali[6] vraždu,
(6/22)-(6/23) jiní konali mnoho hříchů a špatností.
(6/24)-(6/26) A muži, kteří stáli u toho oltáře, vzývali tvé jméno.
(7/1)-(7/3) A (? všemi těmi skutky uskutečňovali svou oběť ?) - a oběti se naplňovaly ... ."
(7/4)-(7/5) Když toto řekli, zmlkli a byli rozrušeni.
(7/5)-(7/8) Ježíš jim řekl: "Proč jste se znepokojili? Amen, říkám vám,
(7/8)-(7/11) že všichni kněží, kteří stojí u onoho oltáře, vzývají mé jméno.
(7/11)-(7/15) A také vám říkám, že mé jméno bylo napsáno na tento ... {rody hvězd} skrze rody lidí,
(7/15)-(7/17) a vysadili v mém jménu neplodné stromy."
(7/17)-(7/21) A Ježíš jim opovržlivě řekl: "Vy jste ti, kdo přivedli ty uctívače k tomu oltáři, který jste viděli.
(7/21)-(7/25) Toto je bůh, kterého uctíváte. A dvanáct mužů, které jste viděli, jste vy.
(7/25)-(7/27) A zvířata přinášená k oběti, která jste spatřili -
(7/27)-(8/2) to je dav, který pobluzujete u onoho oltáře.
(8/2)-(8/5) ... se postaví - a takto bude vyhlašovat[7] (?) mé jméno[8].
(8/5)-(8/7) A rody zbožných při něm setrvají.
(8/7)-(8/9) Potom se stane, že jiný muž bude podporovat (?) smilníky.
(8/9)-(8/11) A jiný bude podporovat (?) vrahy dětí.
(8/11)-(8/13) A jiný ty, kdo leží s muži a ty, co se postí[9] -
(8/13)-(8/15) a ostatní nečistoty, bezzákonnosti a bludy.
(8/15)-(8/16) A ti, co říkají: 'jsme rovni andělům' -
(8/17)-(8/18) a: 'oni jsou hvězdy, které uskutečnují všechny věci' -
(8/18)-(8/22) neboť řekli[10] lidským rodům: 'Hle, bůh od kněží přijal naši oběť -
(8/22)-(8/23) jenž je služebník bludu -
(8/23)-(8/25) pán přikazující, který je pánem nade vším.' -
(8/25)-(8/27) v posledním dni budou odsouzeni."
(9/1)-(9/4) Ježíš jim řekl: "Také vám ??? ... na tomto oltáři,
(9/4)-(9/6) které jsou pro vaše hvězdy a vaše anděly a došly tam předchozího naplnění.
(9/7)-(9/9) Ať se před vámi nestanou korunou (?) a ne[ode]jdou (?) jejich (?) ... ..."
(9/10)-(9/23) (řádky chybí)
(9/24) ... {tomuto rodu}
(9/25)-(10/1) ... pekař nemůže sytit celý svět pod nebem.
(10/1)-(10/4) A ... {jim} ... a ... {nám}.
(10/4)-(10/5) A ... .
(10/5)-(10/8) Ježíš jim řekl: "Ustaňte ve svěm boji se mnou. Každý z vás tam máte svoji hvězdu.
(10/9) A každý ... "
(10/10)-(10/?) (zbylé řádky chybí)
(11/1)-(11/5) ... přišel k těm, ... {pramen stromu} ... {tento aion} ... {po čase} ...,
(11/6)-(11/10) ale přišel k nápoji božího ráje a trvajícímu rodu, neboť nebude poskvrňovat běh tohoto rodu.
(11/10)-(11/11) Ale ... je od věčnosti do věčnosti."
(11/11)-(11/14) Juda mu řekl: "Rabbi, řekni, jaký je to plod, který má tento rod?"
(11/14)-(11/16) Ježíš řekl: "Duše všech lidských rodů umírají.
(11/16)-(11/20) Tyto však, když se naplní čas království a duch se od nich oddělí,
(11/20)-(11/23) jejich těla zemřou. Jejich duše je ale oživí[11] a vezmou je vzhůru[12]."
(11/23)-(11/25) Juda řekl: "Co se stane se zbytkem lidského rodu?"
(11/25)-(12/2) Ježíš řekl: "Je nemožné slidit plody toho, co je zaseto na skálu.
(12/2)-(12/4) Takto ... poskvrněného rodu a porušené moudrosti.
(12/5)-(12/6) ... ruka, která stvořila smrtelného člověka.
(12/6)-(12/7) Jejich duše vystupují (?) do horních aionů.
(12/8)-(12/11) Amen, říkám vám, že ... {andělé} ... {mocnosti} ... nemohou vidět ... .
(12/11)-(12/13) Ty, které ... {svatý rod} ... {jim} ."
(12/13)-(12/14) Toto když Ježíš řekl, odešel.
(12/15)-(12/17) Juda řekl: "Učiteli, když je všechny jsi vyslechl, slyš i mne,
(12/17)-(12/18) neboť jsem spatřil velké vidění."
(12/18)-(12/20) Když to Ježíš slyšel, zasmál se a řekl mu:
(12/20)-(12/21) "Proč obtěžuješ, třináctý démone?
(12/22)-(12/23) Ale mluv i ty, dovolim ti to."
(12/23)-(12/25) Juda mu řekl: "Spatřil jsem tě ve vidění.
(12/25)-(13/1) V něm na mne během svátku dvanáct žáků házelo kameny a běželi za mnou.
(13/1)-(13/2) A pak jsem přišel k místu ... {za tebou}.
(13/3)-(13/4) Spatřil jsem dům ... a jeho velikost mé oko nemohlo změřit.
(13/5)-(13/7) Kolem něj byli starci - a ten dům měl střechu z rostlinstva (?).
(13/7)-(13/9) A uprostřed toho domu byl dav ...
(13/10) ...
(13/11)-(13/12) Učiteli, vezmi i mne dovnitř spolu s těmi muži."
(13/12)-(13/14) Ježíš odpověděl a řekl: "Tvá hvězda tě pobloudila, Judo,
(13/14)-(13/17) neboť žádný smrtelný lidský rod není hoden vstoupit do domu, který jsi spatřil -
(13/17)-(13/19) neboť ono místo je uchováváno pro svaté.
(13/20)-(13/22) Místo, kde slunce a měsíc nevládnou, ani den,
(13/22)-(13/24) ale stojí neustále v aionu s ... svatými anděly.
(13/24)-(13/26) Hle, řekl jsem ti tajemství království
(14/1)-(14/2) a ukázal ti bloudění hvězd
(14/2)-(14/4) a ... nad dvanácti aiony."
(14/5)-(14/7) Juda řekl: "Učiteli, můj rod (sémě) archónům nepodléhá."[13]
(14/7)-(14/11) Ježíš odpověděl a řekl mu: "Pojď ... .
(14/11)-(14/14) Ale budeš se velmi trápit, když budeš hledět na království a celý jeho rod."
(14/14)-(14/16) Když toto Juda slyšel, řekl:
(14/16)-(14/18) "Co je to za vyjímečnou věc, kterou jsem obdržel, že jsi mne oddělil pro tento rod?"
(14/18)-(14/22) Ježíš odpověděl a řekl: "Budeš třináctý a budeš prokletý zbylými rody
(14/22)-(14/25) a budeš jim vládnout. Poslední dny patří tobě (?).
(14/25)-(15/1) A vrátil ses[14] (?) vzhůru k svatému rodu."
(15/1)-(15/5) Ježíš řekl: "Pojď, poučím tě o ... [je] žádný člověk vidět.
(15/5)-(15/8) Neboť je velký aion bez hranic, jehož velikost žádný z andělů nespatřil.
(15/8)-(15/9) V něm je velký neviditelný duch,
(15/10)-(15/11) kterého oko anděla nespatřilo,
(15/11)-(15/13) ani myšlenka mysli neuchopila, ani nebyl nazván žádným jménem.
(15/14)-(15/16) A objevil se z toho místa světelný oblak.
(15/16)-(15/18) A řekl: 'Ať nastane anděl a stojí u mne[15].'
(15/18)-(15/21) A z toho oblaku vyšel velký naděl, samorozený bůh.
(15/21)-(15/24) A nastali pro něj další čtyři andělé z jiného oblaku,
(15/24)-(15/26) nastali u samorozeného anděla a postavili se u něj[16].
(15/26)-(16/3) Samorozený řekl: 'Ať nastane ... .' A nastal ... .
(16/3)-(16/5) A stvořil první světlo, aby nad ním kraloval.
(16/5)-(16/8) A řekl: 'Ať nastanou andělé, aby mu sloužili.'
(16/8)-(16/9) A nastaly nespočetné desetitisíce.
(16/9)-(16/11) A řekl: 'Ať nastane aion světla.' A nastal.
(16/12)-(16/15) Ustanovil druhé světlo, aby nad ním vládl, spolu s nespočetnými desetitisíci andělů ke službě.
(16/15)-(16/17) Takovým způsobem stvořil ostatní aiony světla
(16/17)-(16/18) a učinil je nad nimi králi
(16/18)-(16/21) a stvořil pro ně nespočetné desetitisíce andělů aby jim sloužili.
(16/21)-(16/24) Adamas byl v prvním oblaku světla, který žádný z andělů nespatřil.
(16/25)-(16/26) Mezi nimi jsou tito všichni nazýváni 'bůh'.
(16/26) A ...
(17/1)-(17/3) a ... {onen} ... {obraz} ...
(17/4)-(17/6) Podle podoby tohoto anděla se zjevil Setův nesmrtelný rod.
(17/6)-(17/8) ... dvanáct ... dvacet čtyři ...
(17/9)-(17/12) Z vůle ducha se v neporušitelném rodu zjevilo sedmdesát dva světel.
(17/12)-(17/16) Těchto sedmdesát dva světel z vůle ducha zjevilo v neporušitelném rodu tři sta šedesát světel,
(17/16)-(17/17) aby jejich počet byl pět pro každé -
(17/18)-(17/20) a jejich otec je dvanáct aionů dvanácti světel.
(17/20)-(17/22) A podle každého aionu šest nebes,
(17/22)-(17/24) aby bylo sedmdesát dvě nebesa sedmdesáti dvou světel.
(17/25)-(18/3) A podle každého z nich pět základů, aby bylo tři sta šedesát základů.
(18/3)-(18/7) ... byla jim dána moc a velké nespočetné vojsko andělů pro slávu a službu.
(18/7)-(18/11) ... panenských duchů pro slávu a službu všech aionů a nebes a jejich základů.
(18/11)-(18/13) Tento zástup nesmrtelných je nazývaný 'kosmos'.
(18/13)-(18/18) Neboť porušení [je][17] z otce a sedmdesáti dvou světel, které jsou se samorozeným a jeho sedmdesátí dvěma aiony.
(18/18)-(18/21) Tento, první člověk a jeho nesmrtelná sláva, se zjevil sám ze sebe.
(18/22)-(18/23) Zjevil se aion a jeho rod,
(18/23)-(19/1) ve kterém je oblak poznání a anděl nazývaný El...
(19/2)-(19/3) a ... {aion}.
(19/3)-(19/7) Potom I... řekl: 'Ať nastane dvanáct andělů kralujících nad chaosem a podsvětím.'
(19/8)-(19/10) A hle, z oblaku se zjevil anděl, jehož tvář byla tekutý (?) oheň.
(19/11)-(19/13) Jeho podoba byla poskvrněna krví - má jméno Nebro,
(19/13)-(19/14) což je přeloženo 'odpadlík' -
(19/15) jiní [ale překládají] 'Ialdabaoth'.
(19/16)-(19/17) Pak další anděl vyšel z oblaku - Saklas.
(19/17)-(19/19) Nebro stvořil šest andělů a Saklu, aby u něj byli postaveni[18]
(19/20)-(19/21) a ti zplodili dvanáct andělů v nebesích
(19/22)-(19/23) a každý z nich přijal v nebesích podíl.
(19/23)-(19/26) A dvanáct archónů s dvanácti anděly řekli:
(19/26)-(20/2) 'Ať každý z nás ... {rod}
(20/3)-(20/4) ... {anděl}.
(20/4)-(20/6) První je Set, který je nazývaný 'pomazaný'.
(20/6)-(20/8) Druhý je Harmathoth, který ... .
(20/8)-(20/9) Třetí je Galila.
(20/9)-(20/10) Čtvrtý je Iobel.
(20/10)-(20/11) Pátý je Adonaios.
(20/11)-(20/14) Toto je pět, kteří vládnou nad podsvětím - a ti předchozí nad chaosem.
(20/14)-(20/17) Tehdy Saklas řekl svým andělům: 'Stvořme člověka podle podoby a podle obrazu.'
(20/18)-(20/21) Stvořili tedy Adama a jeho ženu Evu, která je v[19] oblaku nazývána 'Zoe' -
(20/21)-(20/23) neboť skrze toto jméno (Život) jej hledají všechny rody
(20/23)-(20/25) a každý z nich ji nazývá těmito jmény.
(20/25)-(21/1) Sakla nepřikázal ...
(21/2)-(21/4) pouze rody ...
(21/5)-(21/7) A archón mu řekl: 'Život tvůj i tvých dětí bude dočasný.'"
(21/8)-(21/10) Juda řekl Ježíšovi: "Jaký je to nadbytek [času], po který má člověk žít?"
(21/10)-(21/13) Ježíš řekl: "Proč se divíš, že Adam se svým rodem získal svůj čas vyměřený?
(21/13)-(21/16) Na tom místě přijali jeho omezené království společně se svým archónem."
(21/16)-(21/17) Juda řekl Ježíšovi: "Umírá lidský duch?"
(21/17)-(21/22) Ježíš řekl: "Proto bůh přikázal Michaelovi dát lidem duchy - ke službě, na půjčku.
(21/22)-(21/25) Velký však přikázal Gabrielovi dát duchy velkému rodu bez krále, ducha i duši.
(21/25)-(22/2) Proto zbylé duše ... {světlo}
(22/3)-(22/5) ... {duchové ve vás}
(22/6)-(22/8) ... {přebývat} v tomto těle v rodech andělů.
(22/8)-(22/10) Bůh však učinil, že Adamovi a těm co jsou s ním, bylo dáno poznání,
(22/10)-(22/12) aby králové chaosu a podsvětí nad ním nevládli."
(22/13)-(22/15) Juda Ježíšovi řekl: "Co bude dělat tento rod?"
(22/15)-(22/18) Ježíš řekl: "Opravdu, říkám vám, hvězdy uskutečňují [běh] nad nimi všemi.
(22/18)-(22/21) Když však skončí jeho období, která mu byla určena Saklou,
(22/21)-(22/24) přichází jeho počáteční hvězda a rod. A co bylo řečeno se uskuteční.
(22/24)-(23/1) Tehdy budou smilnit v mém jménu a zabíjet své děti a ...
(23/2)-(23/3) a ...
(23/4)-(23/8) (několik řádků chybí)
(23/9) ... {mé jméno}.
(23/10)-(23/11) A tvá hvězda bude vládnout (?) nad třináctým aionem.
(23/12) Pak se ježíš zasmál.
(23/13)-(23/14) Juda řekl: "Učiteli, ..."
(23/14)-(23/17) Ježíš odpověděl a řekl: "Nesměji se vám, ale bloudění hvězd -
(23/17)-(23/19) neboť tato hvězda hvězda pobloudila těchto pět válečníků
(23/19)-(23/20) a oni všichni budou zničeni i se svým stvořením."
(23/21)-(23/23) Juda řekl Ježíšovi: "Co budou dělat ti, co se očišťují ve tvém jménu?"
(23/24)-(24/3) Ježíš řekl: "Opravdu, říkám ti, že toto očišťování ... {mé jméno} ...
(24/4)-(24/8) (několik řádků chybí)
(24/9)-(24/10) ...
(24/11)-(24/13) "Opravdu, říkám ti Judo, že ti, kdo přinášejí oběti Saklovi ... {bůh} ...,
(24/14)-(24/17) neboť ... {každá zlá věc}.
(24/17)-(24/19) Ty ale budeš větším než oni všichni,
(24/19)-(24/21) neboť člověka, který mne nosí[20], [toho] máš obětovat.
(24/21)-(24/22) Již se tvůj roh povýšil a tvůj hněv se naplnil.
(24/23)-(24/24) Tvá hvězda zavládla a tvá mysl se stala mocnou.
(25/1)-(25/2) Opravdu, říkám ti, že tvé poslední ...
(25/3)-(25/7) ... {velmi trápit} ...
(25/8)-(25/9) ... zničený archón.
(25/9)-(25/11) A tehdy se vyvýší typ velkého Adamova rodu,
(25/11)-(25/14) protože tento rod [vzešlý] z aionů [byl] dříve než nebe a země i andělé.
(25/15) Hle, řekl jsem ti všechny věci.
(25/16)-(25/17) Pozvedni zrak, pohleď na tento oblak a světlo, které je v něm.
(25/18)-(25/20) A hvězdy, které jej obíhají - a hvězdu, která běží vpředu.
(25/20) To je tvá hvězda."
(25/21)-(25/22) Juda pozvedl zrak a pohlédl na oblak světla
(25/22)-(25/23) a vstoupil (?) do něj.
(25/23)-(26/1) Ti, co stáli dole, zaslechli hlas vycházející z oblaku, který říkal:
(26/1)-(26/3) "... {velký rod, obraz} ..."
(26/3)-(26/5) a ...
(26/6)-(26/9) ...
(26/9)-(26/12) Jejich velekněží začali reptat, protože vstoupil do přistřešku jeho modlitby.
(26/12)-(26/16) Byli tam nekteří zákoníci, kteří čekali na příležitost, jak se ho zmocnit během modlitby -
(26/16)-(26/19) protože se báli lidu, neboť byl pro všechny prorok.
(26/19)-(26/21) Přistoupili k Judovi a řekli mu:
(26/21) "Co děláš na tomto místě?
(26/22) Ty jsi žák Ježíšův."
(26/23)-(26/24) On jim odpověděl jak si přáli.
(26/24)-(26/26) Juda tedy přijal peníze a vydal jim ho.
(26/27)-(26/29) Judovo evangelium

[↑↑] [1] nebo 'než slavil paschu', nebo možná 'než snesl utrpení'

[↑↑] [2] nebo 'kteří z vás pocházejí'

[↑↑] [3] nebo 'v jejich bohu'

[↑↑] [4] možná 'velký sváteční den'

[↑↑] [5] nebo 'nemůže kráčet spolu s ním'

[↑↑] [6] možná 'plánovali', 'připravovali'

[↑↑] [7] nebo 'jednat' (?)
[↑↑] [8] nebo 's mým jménem'

[↑↑] [9] nebo 'a ty, co se postí', nebo 'a s těmi, co se postí', nebo možná i 'a nejsou ti, kdo se postí'

[↑↑] [10] nebo 'bylo řečeno'

[↑↑] [11] nebo 'budou oživeny'
[↑↑] [12] nebo 'a budou vzaty vzhůru'

[↑↑] [13] nebo 'podléhá snad i můj rod archónům?'

[↑↑] [14] nebo 'nevrátíš se'

[↑↑] [15] koptský ekvivalent παραστασις: ⲁϩⲉ ⲣⲁⲧ= 2864-2, stát

[↑↑] [16] koptský ekvivalent παραστασις: ⲁϩⲉ ⲣⲁⲧ= 2864-2, stát

[↑↑] [17] nebo patří k předcházející větě "... je nazývaný 'kosmos' neboli 'porušení'." - tato a následující věta pak zní: "Z otce a sedmdesáti dvou světel, které jsou se samorozeným a jeho sedmdesátí dvěma aiony, z něj se zjevil první člověk a jeho nesmrtelná sláva."

[↑↑] [18] koptský ekvivalent παραστασις: ⲁϩⲉ ⲣⲁⲧ= 2864-2, stát

[↑↑] [19] nebo 'z'

[↑↑] [20] nebo 'je do mne/mnou oděný'


Home