Home


Dragon and Pearl, Marcion - logo
Tento dokument byl vytvořen pomocí aplikace Marcion 1.6.2.

Home Page
http://marcion.sourceforge.net/

download
http://sourceforge.net/projects/marcion/
Dragon and Pearl, Marcion - logo

Jidášovo evangelium

Codex Tchacos, Jidášovo evangelium. Z koptského jazyka přeložil Milan Konvička, 25. březen 2010, poslední změna: 19. březen 2012.


translation

(1/1)-(1/6) Slovo utajené ve vyprávění. V něm Ježíš mluvil s Judou Iskariotským po osm dní, tři dny předtím než vykonal paschu1.
(1/6)-(1/9) Když se zjevil na zemi, učinil znamení a velké zázraky pro záchranu člověčenství
(1/10)-(1/13) - a někteří chodili po cestě spravedlnosti a jiní chodili ve svých přestoupeních.
(1/13)-(1/18) Bylo tedy povoláno dvanáct žáků. Začal s nimi mluvit o tajemstvích, která jsou na světě - a o tom, co má nastat nakonec.
(1/18)-(1/21) Nezjevoval se svým žákům v určitý čas (?), ale ??? nalézáš jej v jejich středu.
(1/22)-(1/24) Přišel jednou v Judeji ke svým žákům.
(1/24)-(1/26) Nalezl je, jak seděli shromážděni a konali bohoslužbu.
(1/26)-(2/2) Když se setkal se svými žáky, jak seděli shromážděni a vzdávali dík nad chlebem, zasmál se.
(2/3)-(2/6) Žáci mu řekli: "Učiteli, proč se směješ našemu díkůvzdání? Učinili jsme co je správné."
(2/6)-(2/9) Odpověděl a řekl jim: "Nesměji se vám. Vždyť to, co činíte, není z vaší vůle -
(2/9)-(2/11) tímto je pouze chválen váš bůh."
(2/11)-(2/13) Řekli: "Učiteli, ty ... {syn našeho boha}."
(2/13)-(2/15) Ježíš jim řekl: "Jak to, že mne znáte?
(2/15)-(2/18) Amen, říkám vám, že žádný z rodů, z lidí mezi vámi1, mne nezná."
(2/18)-(2/22) Když jeho žáci toto slyšeli, začali se hněvat a ... {hněv} a rouhat se mu ve svých myslích.
(2/22)-(2/26) Ježíš, když spatřil jejich nerozumnost, jim řekl: "Proč hněvivé zneklidnění, váš bůh, který je ve vás -
(2/26)-(3/1) a jeho ... se rozhněvali spolu s vašimi dušemi?
(3/2)-(3/6) Kdo je mezi vámi - lidmi - silný? Ať vyvede dokonalého člověka a postaví ho před mou tvář!"
(3/6)-(3/10) A všichni řekli: "Jsme silní." A jejich duch se nemohl odvážit jej před něj postavit, kromě Judy Iskariotského.
(3/10)-(3/14) Byl schopen jej před něj postavit, nebyl však schopen pohlédnout do jeho očí, ale obrátil svou tvář nazpět.
(3/14)-(3/17) Juda mu řekl: "Vím kdo jsi a z jakých míst jsi přišel.
(3/17)-(3/21) Přišel jsi z nesmrtelného aionu Barbelo - a ten, který tě poslal je ten, jehož jméno nejsem hoden vyslovit."
(3/21)-(3/23) Ježíš věděl, že smýšlí (? vznešeně narozdíl od ostatních ?). Řekl mu:
(3/23)-(3/25) "Odděl se od nich, povím ti tajemství království.
(3/26)-(3/27) Je možné, abys tam vešel, ale budeš se velmi trápit -
(3/27)-(4/4) a pak jiný se objeví na tvém místě, aby dvanáct žáků bylo znovu naplněno jejich bohem1."
(4/5)-(4/9) A Juda mu řekl: "Toto mi pověz: Kdy (?) vzejde velký1 den světla rodu ... ?"
(4/9)-(4/10) Když toto řekl, Ježíš ho opustil.
(4/11)-(4/13) Když nastalo jitro, zjevil se svým žákům.
(4/13)-(4/15) A řekli mu: "Učiteli, kam jsi odešel a co jsi dělal, když jsi nás opustil?"
(4/15)-(4/17) Ježíš jim řekl: "Odešel jsem k jinému, velkému, svatému rodu."
(4/17)-(4/21) Jeho žáci mu řekli: "Pane, co je to za velký a svatý rod, který nás převyšuje, který nyní není v těchto aionech?"
(4/22)-(4/23) Když to Ježíš slyšel, zasmál se a řekl jim:
(4/24)-(4/26) "Proč ve svých myslích přemýšlíte o tom silném, svatém rodu?
(4/26)-(5/3) Amen, říkám vám, že žádný zrozenec tohoto aionu onen rod nespatří.
(5/4)-(5/6) Ani žádné andělské vojsko hvězd nad tímto rodem nebude kralovat.
(5/6)-(5/9) Ani žádný ze smrtelných lidských zrozenců nebude spolu s ním slavit svátek1. Neboť onen rod není z ...
(5/9)-(5/13) ... {který se stal} ... {rod lidí, kteří jsou mezi vámi,} je z rodu člověčenství ...
(5/14)-(5/16) ... {jiné mocnosti} ... {(kteří ?) jste mezi nimi králi}."
(5/17)-(5/20) Když jeho žáci toto slyšeli, byli každý z nich znepokojeni ve svém duchu a žádný z nich nenašel možnost něco řici.
(5/20)-(5/22) Ježíš k nim přišel další den. Řekli mu: "Učiteli, spatřili jsme tě ve vidění -
(5/23)-(5/24) neboť jsme této noci viděli velké sny. ... ."
(5/25)-(5/26) Řekl: "Proč ... {jste se skryli?} (?)"
(5/26)-(6/5) Oni řekli: "Spatřili jsme velký dům (chrám), ve kterém byl velký oltář a dvanáct mužů - říkali jsme [si], že jsou [to] kněží - a jméno.
(6/6)-(6/8) Lid sledoval onen oltář,
(6/9)-(6/10) až dokud kněží ... a nepřijali dovnitř uctívače.
(6/10)-(6/11) My jsme dávali pozor.
(6/12)-(6/13) Ježíš jim řekl: "Jací byli ti kněží?"
(6/13)-(6/17) Oni řekli: "Někteří ... {dva týdny}, jiní obětovali své vlastní děti,
(6/17)-(6/19) jiní své ženy, zatímco si žehnali a pokořovali se navzájem.
(6/20)-(6/22) Jiní leželi s muži, jiní páchali1 vraždu,
(6/22)-(6/23) jiní konali mnoho hříchů a špatností.
(6/24)-(6/26) A muži, kteří stáli u toho oltáře, vzývali tvé jméno.
(7/1)-(7/3) A (? všemi těmi skutky uskutečňovali svou oběť ?) - a oběti se naplňovaly ... ."
(7/4)-(7/5) Když toto řekli, zmlkli a byli rozrušeni.
(7/5)-(7/8) Ježíš jim řekl: "Proč jste se znepokojili? Amen, říkám vám,
(7/8)-(7/11) že všichni kněží, kteří stojí u onoho oltáře, vzývají mé jméno.
(7/11)-(7/15) A také vám říkám, že mé jméno bylo napsáno na tento ... {rody hvězd} skrze rody lidí,
(7/15)-(7/17) a vysadili v mém jménu neplodné stromy."
(7/17)-(7/21) A Ježíš jim opovržlivě řekl: "Vy jste ti, kdo přivedli ty uctívače k tomu oltáři, který jste viděli.
(7/21)-(7/25) Toto je bůh, kterého uctíváte. A dvanáct mužů, které jste viděli, jste vy.
(7/25)-(7/27) A zvířata přinášená k oběti, která jste spatřili -
(7/27)-(8/2) to je dav, který pobluzujete u onoho oltáře.
(8/2)-(8/5) ... se postaví - a takto bude vyhlašovat1 (?) mé jméno2.
(8/5)-(8/7) A rody zbožných při něm setrvají.
(8/7)-(8/9) Potom se stane, že jiný muž bude podporovat (?) smilníky.
(8/9)-(8/11) A jiný bude podporovat (?) vrahy dětí.
(8/11)-(8/13) A jiný ty, kdo leží s muži a ty, co se postí1 -
(8/13)-(8/15) a ostatní nečistoty, bezzákonnosti a bludy.
(8/15)-(8/16) A ti, co říkají: 'jsme rovni andělům' -
(8/17)-(8/18) a: 'oni jsou hvězdy, které uskutečnují všechny věci' -
(8/18)-(8/22) neboť řekli1 lidským rodům: 'Hle, bůh od kněží přijal naši oběť -
(8/22)-(8/23) jenž je služebník bludu -
(8/23)-(8/25) pán přikazující, který je pánem nade vším.' -
(8/25)-(8/27) v posledním dni budou odsouzeni."
(9/1)-(9/4) Ježíš jim řekl: "Také vám ??? ... na tomto oltáři,
(9/4)-(9/6) které jsou pro vaše hvězdy a vaše anděly a došly tam předchozího naplnění.
(9/7)-(9/9) Ať se před vámi nestanou korunou (?) a ne[ode]jdou (?) jejich (?) ... ..."
(9/10)-(9/23) (řádky chybí)
(9/24) ... {tomuto rodu}
(9/25)-(10/1) ... pekař nemůže sytit celý svět pod nebem.
(10/1)-(10/4) A ... {jim} ... a ... {nám}.
(10/4)-(10/5) A ... .
(10/5)-(10/8) Ježíš jim řekl: "Ustaňte ve svěm boji se mnou. Každý z vás tam máte svoji hvězdu.
(10/9) A každý ... "
(10/10)-(10/?) (zbylé řádky chybí)
(11/1)-(11/5) ... přišel k těm, ... {pramen stromu} ... {tento aion} ... {po čase} ...,
(11/6)-(11/10) ale přišel k nápoji božího ráje a trvajícímu rodu, neboť nebude poskvrňovat běh tohoto rodu.
(11/10)-(11/11) Ale ... je od věčnosti do věčnosti."
(11/11)-(11/14) Juda mu řekl: "Rabbi, řekni, jaký je to plod, který má tento rod?"
(11/14)-(11/16) Ježíš řekl: "Duše všech lidských rodů umírají.
(11/16)-(11/20) Tyto však, když se naplní čas království a duch se od nich oddělí,
(11/20)-(11/23) jejich těla zemřou. Jejich duše je ale oživí1 a vezmou je vzhůru2."
(11/23)-(11/25) Juda řekl: "Co se stane se zbytkem lidského rodu?"
(11/25)-(12/2) Ježíš řekl: "Je nemožné slidit plody toho, co je zaseto na skálu.
(12/2)-(12/4) Takto ... poskvrněného rodu a porušené moudrosti.
(12/5)-(12/6) ... ruka, která stvořila smrtelného člověka.
(12/6)-(12/7) Jejich duše vystupují (?) do horních aionů.
(12/8)-(12/11) Amen, říkám vám, že ... {andělé} ... {mocnosti} ... nemohou vidět ... .
(12/11)-(12/13) Ty, které ... {svatý rod} ... {jim} ."
(12/13)-(12/14) Toto když Ježíš řekl, odešel.
(12/15)-(12/17) Juda řekl: "Učiteli, když je všechny jsi vyslechl, slyš i mne,
(12/17)-(12/18) neboť jsem spatřil velké vidění."
(12/18)-(12/20) Když to Ježíš slyšel, zasmál se a řekl mu:
(12/20)-(12/21) "Proč obtěžuješ, třináctý démone?
(12/22)-(12/23) Ale mluv i ty, dovolim ti to."
(12/23)-(12/25) Juda mu řekl: "Spatřil jsem tě ve vidění.
(12/25)-(13/1) V něm na mne během svátku dvanáct žáků házelo kameny a běželi za mnou.
(13/1)-(13/2) A pak jsem přišel k místu ... {za tebou}.
(13/3)-(13/4) Spatřil jsem dům ... a jeho velikost mé oko nemohlo změřit.
(13/5)-(13/7) Kolem něj byli starci - a ten dům měl střechu z rostlinstva (?).
(13/7)-(13/9) A uprostřed toho domu byl dav ...
(13/10) ...
(13/11)-(13/12) Učiteli, vezmi i mne dovnitř spolu s těmi muži."
(13/12)-(13/14) Ježíš odpověděl a řekl: "Tvá hvězda tě pobloudila, Judo,
(13/14)-(13/17) neboť žádný smrtelný lidský rod není hoden vstoupit do domu, který jsi spatřil -
(13/17)-(13/19) neboť ono místo je uchováváno pro svaté.
(13/20)-(13/22) Místo, kde slunce a měsíc nevládnou, ani den,
(13/22)-(13/24) ale stojí neustále v aionu s ... svatými anděly.
(13/24)-(13/26) Hle, řekl jsem ti tajemství království
(14/1)-(14/2) a ukázal ti bloudění hvězd
(14/2)-(14/4) a ... nad dvanácti aiony."
(14/5)-(14/7) Juda řekl: "Učiteli, můj rod (sémě) archónům nepodléhá."1
(14/7)-(14/11) Ježíš odpověděl a řekl mu: "Pojď ... .
(14/11)-(14/14) Ale budeš se velmi trápit, když budeš hledět na království a celý jeho rod."
(14/14)-(14/16) Když toto Juda slyšel, řekl:
(14/16)-(14/18) "Co je to za vyjímečnou věc, kterou jsem obdržel, že jsi mne oddělil pro tento rod?"
(14/18)-(14/22) Ježíš odpověděl a řekl: "Budeš třináctý a budeš prokletý zbylými rody
(14/22)-(14/25) a budeš jim vládnout. Poslední dny patří tobě (?).
(14/25)-(15/1) A vrátil ses1 (?) vzhůru k svatému rodu."
(15/1)-(15/5) Ježíš řekl: "Pojď, poučím tě o ... [je] žádný člověk vidět.
(15/5)-(15/8) Neboť je velký aion bez hranic, jehož velikost žádný z andělů nespatřil.
(15/8)-(15/9) V něm je velký neviditelný duch,
(15/10)-(15/11) kterého oko anděla nespatřilo,
(15/11)-(15/13) ani myšlenka mysli neuchopila, ani nebyl nazván žádným jménem.
(15/14)-(15/16) A objevil se z toho místa světelný oblak.
(15/16)-(15/18) A řekl: 'Ať nastane anděl a stojí u mne1.'
(15/18)-(15/21) A z toho oblaku vyšel velký naděl, samorozený bůh.
(15/21)-(15/24) A nastali pro něj další čtyři andělé z jiného oblaku,
(15/24)-(15/26) nastali u samorozeného anděla a postavili se u něj1.
(15/26)-(16/3) Samorozený řekl: 'Ať nastane ... .' A nastal ... .
(16/3)-(16/5) A stvořil první světlo, aby nad ním kraloval.
(16/5)-(16/8) A řekl: 'Ať nastanou andělé, aby mu sloužili.'
(16/8)-(16/9) A nastaly nespočetné desetitisíce.
(16/9)-(16/11) A řekl: 'Ať nastane aion světla.' A nastal.
(16/12)-(16/15) Ustanovil druhé světlo, aby nad ním vládl, spolu s nespočetnými desetitisíci andělů ke službě.
(16/15)-(16/17) Takovým způsobem stvořil ostatní aiony světla
(16/17)-(16/18) a učinil je nad nimi králi
(16/18)-(16/21) a stvořil pro ně nespočetné desetitisíce andělů aby jim sloužili.
(16/21)-(16/24) Adamas byl v prvním oblaku světla, který žádný z andělů nespatřil.
(16/25)-(16/26) Mezi nimi jsou tito všichni nazýváni 'bůh'.
(16/26) A ...
(17/1)-(17/3) a ... {onen} ... {obraz} ...
(17/4)-(17/6) Podle podoby tohoto anděla se zjevil Setův nesmrtelný rod.
(17/6)-(17/8) ... dvanáct ... dvacet čtyři ...
(17/9)-(17/12) Z vůle ducha se v neporušitelném rodu zjevilo sedmdesát dva světel.
(17/12)-(17/16) Těchto sedmdesát dva světel z vůle ducha zjevilo v neporušitelném rodu tři sta šedesát světel,
(17/16)-(17/17) aby jejich počet byl pět pro každé -
(17/18)-(17/20) a jejich otec je dvanáct aionů dvanácti světel.
(17/20)-(17/22) A podle každého aionu šest nebes,
(17/22)-(17/24) aby bylo sedmdesát dvě nebesa sedmdesáti dvou světel.
(17/25)-(18/3) A podle každého z nich pět základů, aby bylo tři sta šedesát základů.
(18/3)-(18/7) ... byla jim dána moc a velké nespočetné vojsko andělů pro slávu a službu.
(18/7)-(18/11) ... panenských duchů pro slávu a službu všech aionů a nebes a jejich základů.
(18/11)-(18/13) Tento zástup nesmrtelných je nazývaný 'kosmos'.
(18/13)-(18/18) Neboť porušení [je]1 z otce a sedmdesáti dvou světel, které jsou se samorozeným a jeho sedmdesátí dvěma aiony.
(18/18)-(18/21) Tento, první člověk a jeho nesmrtelná sláva, se zjevil sám ze sebe.
(18/22)-(18/23) Zjevil se aion a jeho rod,
(18/23)-(19/1) ve kterém je oblak poznání a anděl nazývaný El...
(19/2)-(19/3) a ... {aion}.
(19/3)-(19/7) Potom I... řekl: 'Ať nastane dvanáct andělů kralujících nad chaosem a podsvětím.'
(19/8)-(19/10) A hle, z oblaku se zjevil anděl, jehož tvář byla tekutý (?) oheň.
(19/11)-(19/13) Jeho podoba byla poskvrněna krví - má jméno Nebro,
(19/13)-(19/14) což je přeloženo 'odpadlík' -
(19/15) jiní [ale překládají] 'Ialdabaoth'.
(19/16)-(19/17) Pak další anděl vyšel z oblaku - Saklas.
(19/17)-(19/19) Nebro stvořil šest andělů a Saklu, aby u něj byli postaveni1
(19/20)-(19/21) a ti zplodili dvanáct andělů v nebesích
(19/22)-(19/23) a každý z nich přijal v nebesích podíl.
(19/23)-(19/26) A dvanáct archónů s dvanácti anděly řekli:
(19/26)-(20/2) 'Ať každý z nás ... {rod}
(20/3)-(20/4) ... {anděl}.
(20/4)-(20/6) První je Set, který je nazývaný 'pomazaný'.
(20/6)-(20/8) Druhý je Harmathoth, který ... .
(20/8)-(20/9) Třetí je Galila.
(20/9)-(20/10) Čtvrtý je Iobel.
(20/10)-(20/11) Pátý je Adonaios.
(20/11)-(20/14) Toto je pět, kteří vládnou nad podsvětím - a ti předchozí nad chaosem.
(20/14)-(20/17) Tehdy Saklas řekl svým andělům: 'Stvořme člověka podle podoby a podle obrazu.'
(20/18)-(20/21) Stvořili tedy Adama a jeho ženu Evu, která je v1 oblaku nazývána 'Zoe' -
(20/21)-(20/23) neboť skrze toto jméno (Život) jej hledají všechny rody
(20/23)-(20/25) a každý z nich ji nazývá těmito jmény.
(20/25)-(21/1) Sakla nepřikázal ...
(21/2)-(21/4) pouze rody ...
(21/5)-(21/7) A archón mu řekl: 'Život tvůj i tvých dětí bude dočasný.'"
(21/8)-(21/10) Juda řekl Ježíšovi: "Jaký je to nadbytek [času], po který má člověk žít?"
(21/10)-(21/13) Ježíš řekl: "Proč se divíš, že Adam se svým rodem získal svůj čas vyměřený?
(21/13)-(21/16) Na tom místě přijali jeho omezené království společně se svým archónem."
(21/16)-(21/17) Juda řekl Ježíšovi: "Umírá lidský duch?"
(21/17)-(21/22) Ježíš řekl: "Proto bůh přikázal Michaelovi dát lidem duchy - ke službě, na půjčku.
(21/22)-(21/25) Velký však přikázal Gabrielovi dát duchy velkému rodu bez krále, ducha i duši.
(21/25)-(22/2) Proto zbylé duše ... {světlo}
(22/3)-(22/5) ... {duchové ve vás}
(22/6)-(22/8) ... {přebývat} v tomto těle v rodech andělů.
(22/8)-(22/10) Bůh však učinil, že Adamovi a těm co jsou s ním, bylo dáno poznání,
(22/10)-(22/12) aby králové chaosu a podsvětí nad ním nevládli."
(22/13)-(22/15) Juda Ježíšovi řekl: "Co bude dělat tento rod?"
(22/15)-(22/18) Ježíš řekl: "Opravdu, říkám vám, hvězdy uskutečňují [běh] nad nimi všemi.
(22/18)-(22/21) Když však skončí jeho období, která mu byla určena Saklou,
(22/21)-(22/24) přichází jeho počáteční hvězda a rod. A co bylo řečeno se uskuteční.
(22/24)-(23/1) Tehdy budou smilnit v mém jménu a zabíjet své děti a ...
(23/2)-(23/3) a ...
(23/4)-(23/8) (několik řádků chybí)
(23/9) ... {mé jméno}.
(23/10)-(23/11) A tvá hvězda bude vládnout (?) nad třináctým aionem.
(23/12) Pak se ježíš zasmál.
(23/13)-(23/14) Juda řekl: "Učiteli, ..."
(23/14)-(23/17) Ježíš odpověděl a řekl: "Nesměji se vám, ale bloudění hvězd -
(23/17)-(23/19) neboť tato hvězda hvězda pobloudila těchto pět válečníků
(23/19)-(23/20) a oni všichni budou zničeni i se svým stvořením."
(23/21)-(23/23) Juda řekl Ježíšovi: "Co budou dělat ti, co se očišťují ve tvém jménu?"
(23/24)-(24/3) Ježíš řekl: "Opravdu, říkám ti, že toto očišťování ... {mé jméno} ...
(24/4)-(24/8) (několik řádků chybí)
(24/9)-(24/10) ...
(24/11)-(24/13) "Opravdu, říkám ti Judo, že ti, kdo přinášejí oběti Saklovi ... {bůh} ...,
(24/14)-(24/17) neboť ... {každá zlá věc}.
(24/17)-(24/19) Ty ale budeš větším než oni všichni,
(24/19)-(24/21) neboť člověka, který mne nosí1, [toho] máš obětovat.
(24/21)-(24/22) Již se tvůj roh povýšil a tvůj hněv se naplnil.
(24/23)-(24/24) Tvá hvězda zavládla a tvá mysl se stala mocnou.
(25/1)-(25/2) Opravdu, říkám ti, že tvé poslední ...
(25/3)-(25/7) ... {velmi trápit} ...
(25/8)-(25/9) ... zničený archón.
(25/9)-(25/11) A tehdy se vyvýší typ velkého Adamova rodu,
(25/11)-(25/14) protože tento rod [vzešlý] z aionů [byl] dříve než nebe a země i andělé.
(25/15) Hle, řekl jsem ti všechny věci.
(25/16)-(25/17) Pozvedni zrak, pohleď na tento oblak a světlo, které je v něm.
(25/18)-(25/20) A hvězdy, které jej obíhají - a hvězdu, která běží vpředu.
(25/20) To je tvá hvězda."
(25/21)-(25/22) Juda pozvedl zrak a pohlédl na oblak světla
(25/22)-(25/23) a vstoupil (?) do něj.
(25/23)-(26/1) Ti, co stáli dole, zaslechli hlas vycházející z oblaku, který říkal:
(26/1)-(26/3) "... {velký rod, obraz} ..."
(26/3)-(26/5) a ...
(26/6)-(26/9) ...
(26/9)-(26/12) Jejich velekněží začali reptat, protože vstoupil do přistřešku jeho modlitby.
(26/12)-(26/16) Byli tam nekteří zákoníci, kteří čekali na příležitost, jak se ho zmocnit během modlitby -
(26/16)-(26/19) protože se báli lidu, neboť byl pro všechny prorok.
(26/19)-(26/21) Přistoupili k Judovi a řekli mu:
(26/21) "Co děláš na tomto místě?
(26/22) Ty jsi žák Ježíšův."
(26/23)-(26/24) On jim odpověděl jak si přáli.
(26/24)-(26/26) Juda tedy přijal peníze a vydal jim ho.
(26/27)-(26/29) Judovo evangelium

interlinear translation

(1/1)-(1/6) tr
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲗⲟⲅⲟⲥslovo4-logos
ⲉⲧ-který3-355.
ϩⲏⲡ+skrytý1-37
ⲛ-(loc) ve3-262.
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
(gk) ⲁⲡⲟⲫⲁⲥⲓⲥvyprávění, řeč4-apofasis
ⲛⲧⲁ-(gen)3-99.
(gk) ⲓⲏⲥJežíš4-ihsous
ϣⲁϫⲉříkat1-36
ⲙⲛ-s3-264.
(gk) ⲓⲟⲩⲇⲁⲥJudas4-ioudas
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥiskariotský4-iskariwths
ⲛϩⲏⲧ=ve3-271.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲛ-(temp)3-262.
ϣⲙⲟⲩⲛosm1-916
ⲛ-(počet)3-123.
ϩⲟⲟⲩden1-64
ϩⲁⲑⲏpřed2-3293
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ϣⲟⲙⲛⲧtři1-132
ⲛ-(počet)3-123.
ϩⲟⲟⲩden1-64
ⲉⲙⲡⲁⲧⲉϥ-(3 jč m) ještě ne3-222.
ⲣ-stát se1-23
(gk) ⲡⲁⲥⲭⲁpascha4-pasxa
Slovo utajené ve vyprávění. V něm Ježíš mluvil s Judou Iskariotským po osm dní, tři dny předtím než vykonal paschu1.
[1] nebo 'než slavil paschu', nebo možná 'než snesl utrpení'

(1/6)-(1/9) tr
ⲛⲧⲁⲣⲉϥ-(past temp 3 jč m) když3-387.
ⲟⲩⲱⲛϩzjevit1-73ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗobjevit se2-4948
ⲉⲃⲟⲗpryč2-174
ϩⲓϫⲙ-na, přes3-277.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲕⲁϩzemě, kraj1-108
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ⲉⲓⲣⲉkonat1-23
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ϩⲛ-(indef art mnč)3-85.
ⲙⲁⲓⲛznamení1-285
ⲙⲛ-s3-264.
ϩⲛ-(indef art mnč)3-85.
ⲛⲟϭvelký1-88
ⲛ-(adj)3-262.
ϣⲡⲏⲣⲉzázrak1-44
ⲉ-pro3-261.
ⲡⲉ-(urč čl m jč)3-80.
[ⲟ]ⲩϫⲁⲓzáchrana2-2737
ⲛ-(gen)3-262.
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
ⲙⲛⲧ-'nazývaný'3-63.ⲙⲛⲧⲣⲱⲙⲉčlověčenství2-1561
ⲣⲱⲙⲉčlověk1-21
Když se zjevil na zemi, učinil znamení a velké zázraky pro záchranu člověčenství

(1/10)-(1/13) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ϩⲟⲓⲛⲉnějaký1-100
(gk) ⲙⲉⲛ-4-men
ⲉⲩ-(pres 3 mnč)3-188.
ⲙⲟⲟϣⲉchodit, jít1-138
ϩⲛ-v3-271.
ⲧⲉ-(urč čl ž jč)3-80.
ϩⲓⲏcesta1-101
ⲛ-(gen)3-262.
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
(gk) ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏspravedlnost4-dikaiosunh
ϩⲛⲕⲟⲟⲩⲉjiní, další2-429
ⲉⲩ-(pres 3 mnč)3-188.
ⲙⲟⲟϣⲉchodit, jít1-138
ϩⲛ-v3-271.
ⲧⲉⲩ-(ž) jejich3-50.
(gk) ⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥpřestoupení4-parabasis
- a někteří chodili po cestě spravedlnosti a jiní chodili ve svých přestoupeních.

(1/13)-(1/18) tr
ⲁⲩ-(perf 3 mnč)3-199a.
ⲙⲟⲩⲧⲉvolat1-260
(gk) ⲇⲉtedy4-de
ⲉ-(dat)3-261.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲙⲛⲧ-deset1-1112
ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ(mnt+) dvanáct2-1871
ⲙ-(urč čl mnč)3-80.
(gk) ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥžák4-maqhths
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
(gk) ⲁⲣ[ⲭ]ⲉⲓzačít4-arxw
ⲛ-(inf prep)3-252.
ϣⲁϫⲉmluvit1-36
ⲛⲙⲙⲁ=s3-264.
-ⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲉ-o3-261.
ⲙ-(urč čl mnč)3-80.
(gk) ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛtajemství4-musthrion
ⲉⲧ-který3-355.
ϩⲓϫⲛ-na, přes3-277.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲕⲟⲥⲙⲟⲥkosmos4-kosmos
ⲁⲩⲱa1-536
ⲛⲉⲧ-(mnč) ti kteří3-367.
ⲛⲁ-(fut)3-208.
ϣⲱⲡⲉstát se1-13
ϣⲁⲃⲟⲗnakonec2-168
Bylo tedy povoláno dvanáct žáků. Začal s nimi mluvit o tajemstvích, která jsou na světě - a o tom, co má nastat nakonec.

(1/18)-(1/21) tr
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲏⲡⲉčíslo, počet2-2810
(gk) ⲇⲉ-4-de
ⲛ-(počet)3-123.
ⲥⲟⲡchvíle1-196
ⲙⲁϥ-(habit neg 3 jč m)3-199a.
ⲟⲩⲟⲛϩ=zjevit1-73
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲉ-(dat)3-261.
ⲛⲉϥ-(mnč) jeho3-50.
(gk) ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥžák4-maqhths
(gk) ⲁⲗⲗⲁale4-alla
ⲛϩⲣⲟⲧ (?)
ϣⲁⲕ-(habit 2 jč m)3-199a.
ϩⲉnalézt1-41
ⲉⲣⲟ=(dat)3-261.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ϩⲛ-na3-271.
ⲧⲉⲩ-(ž) jejich3-50.
ⲙⲏⲧⲉstřed1-159
Nezjevoval se svým žákům v určitý čas (?), ale ??? nalézáš jej v jejich středu.

(1/22)-(1/24) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ϣⲱⲡⲉstát se1-13
ϩⲛ-v3-271.
[ⲧ]-(urč čl ž jč)3-80.
(gk) [ⲓ]ⲟⲩⲇⲁⲓⲁJudea4-ioudaia
ϣⲁ-k, do3-267.
ⲛⲉϥ-(mnč) jeho3-50.
(gk) ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥžák4-maqhths
ⲛ-(temp)3-262.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ϩⲟⲟⲩden1-64
Přišel jednou v Judeji ke svým žákům.

(1/24)-(1/26) tr
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ϩⲉnalézt1-41
ⲉⲣⲟ=(dat)3-261.
-ⲟⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲉⲩ-(circ 3 mnč)3-188.
ϩⲙⲟⲟⲥsedět1-900
ⲉⲩ-(circ 3 mnč)3-188.
ⲥⲟⲟⲩϩbýt shromážděn1-361
ⲉⲩ-(circ 3 mnč)3-188.
ⲣ-jednat1-23
(gk) ⲅⲩⲙⲛⲁⲍⲉcvičit4-gumnazw
ⲉ-pro3-261.
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
ⲙⲛⲧ-'nazývaný'3-63.ⲙⲛⲧⲛⲟⲩⲧⲉbožství2-1198
ⲛⲟⲩⲧⲉbůh1-31
Nalezl je, jak seděli shromážděni a konali bohoslužbu.

(1/26)-(2/2) tr
ⲛⲧⲉⲣⲉϥ(past temp 3 jč m) když3-387.
ⲧⲱⲙⲧsetkat se, potkat1-263
ⲉ-k, na, do3-261.
ⲛⲉϥ-(mnč) jeho3-50.
(gk) ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥžák4-maqhths
ⲉⲩ-(circ 3 mnč)3-188.
ⲥⲟⲟⲩϩbýt shromážděn1-361
ⲉⲩ-(circ 3 mnč)3-188.
ϩⲙⲟⲟⲥsedět1-900
ⲉⲩ-(circ 3 mnč)3-188.
ⲣ-jednat1-23
(gk) ⲉⲩⲭⲁⲣⲓⲥⲧⲓvzdávat dík4-euxaristew
ⲉϫⲛ-na, nad, přes3-273.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲁⲣⲧⲟⲥchléb4-artos
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ⲥⲱⲃⲉsmát se1-282
Když se setkal se svými žáky, jak seděli shromážděni a vzdávali dík nad chlebem, zasmál se.

(2/3)-(2/6) tr
ⲙ-(urč čl mnč)3-80.
(gk) ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥžák4-maqhths
(gk) ⲇⲉ-4-de
ⲡⲉϫⲁ=říci1-42
-ⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲛⲁ=(dat)3-263.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ϫⲉ:1-365
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲥⲁϩmistr2-2110
ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩz jakého důvodu?2-2501
ⲕ-(pres 2 jč m)3-188.
ⲥⲱⲃⲉposmívat se1-282
ⲛⲥⲁ-za3-275.
ⲧⲉⲛ-(ž) náš3-50.
(gk) ⲉⲩⲭⲁⲣⲓⲥⲧⲓⲁdíkůvzdání4-euxaristia
ⲡ (?)(urč čl m jč)3-80.
ⲛⲧⲁⲛ-(perf 1 mnč)3-199a.
ⲣ-konat1-23
ⲟⲩco?3-344.
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲉⲧⲉ-který3-362.
ⲥϣⲉje správné, patří se1-451
Žáci mu řekli: "Učiteli, proč se směješ našemu díkůvzdání? Učinili jsme co je správné."

(2/6)-(2/9) tr
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ⲟⲩⲱϣϥodpovědět1-1759
ⲡⲉϫⲁ=říci1-42
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲛⲁ=(dat)3-263.
-ⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲉⲉⲓ-(present 1 jč)3-188.
ⲥⲱⲃⲉposmívat se1-282
ⲛⲥⲱ=za3-275.
-ⲧⲛ(suff pron 2 mnč)3-35.
ⲁⲛne3-396. Negat
(gk) ⲟⲩⲇⲉani4-oude
ⲉ[ⲧⲉ]ⲧⲛ- (?)(pres 2 mnč)3-188.
ⲉⲓⲣⲉjednat1-23
ⲙ-(neg)3-396. Neg
ⲡⲁⲉⲓtento (m)3-52.
ⲁⲛne3-396. Negat
ϩⲛ-(instr) skrze3-271.
ⲡⲉⲧⲛ-(m) váš3-50.
ⲟⲩⲱϣvůle2-2689
Odpověděl a řekl jim: "Nesměji se vám. Vždyť to, co činíte, není z vaší vůle -

(2/9)-(2/11) tr
(gk) ⲁⲗⲗⲁale4-alla
ϩⲛ-(instr) skrze3-271.
ⲡⲁⲓtento (m)3-52.
ⲉϥⲛⲁ-(fut 3 jč m)3-199a.
ϫⲓ-vzít1-131ϫⲓⲥⲙⲟⲩpřijmout požehnání2-1800
ⲥⲙⲟⲩžehnat1-240
ⲛϭⲓ(nom)1-1234
ⲡⲉⲧⲛ-(m) váš3-50.
ⲛⲟⲩⲧⲉbůh1-31
tímto je pouze chválen váš bůh."

(2/11)-(2/13) tr
ⲡⲉϫⲁ=říci1-42
-ⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ϫⲉ:1-365
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲥⲁϩmistr2-2110
ⲛⲧⲟⲕty (m)3-45.
|- ... (?)
ⲡⲉ (?)je (m)3-306.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ϣⲏⲣⲉsyn1-20
ⲙ-(gen)3-262.
ⲡⲉⲛ-(m) náš3-50.
ⲛⲟⲩⲧⲉbůh1-31
Řekli: "Učiteli, ty ... {syn našeho boha}."

(2/13)-(2/15) tr
ⲡⲉϫⲁ=říci1-42
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲛⲁ=(dat)3-263.
-ⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲛϭⲓ(nom)1-1234
(gk) ⲓⲏⲥJežíš4-ihsous
ϫⲉ:1-365
ⲉⲧⲉⲧⲛ-(pres 2 mnč)3-188.
ⲥⲟⲟⲩⲛⲉznát, vědět1-55
ⲙⲙⲟ=(ind obj of vb)3-262.
-ⲉⲓ(zájm příp 1 jč)3-35.
ϩⲛ-(instr) skrze3-271.
ⲟⲩco?3-344.
Ježíš jim řekl: "Jak to, že mne znáte?

(2/15)-(2/18) tr
(gk) ϩⲁⲙⲏⲛamen4-amhn
ϯ-(pres 1 jč)3-188.
ϫⲱříkat1-39
ⲙⲙⲟ=(ind obj of vb)3-262.
-ⲥ(suff pron 3 jč ž)3-35.
ⲛⲏ=(dat)3-263.
-ⲧⲛ(suff pron 2 mnč)3-35.
ϫⲉ:1-365
ⲙⲛ-není/nejsou3-233.
ⲗⲁⲟⲩⲉněkdo1-72
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
(gk) ⲅⲉⲛⲉⲁrod4-genea
ⲛⲁ-(fut)3-208.
ⲥⲟⲩⲱⲛ=znát, vědět1-55
-ⲧ(zájm příp 1 jč)3-35.
ϩⲛ-v3-271.
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
ⲣⲱⲙⲉčlověk1-21
ⲉⲧ-který3-355.
ⲛϩⲏⲧ=z, od3-271.
-ⲧⲏⲩⲧⲛ(suff pron 2 mnč)3-35.
Amen, říkám vám, že žádný z rodů, z lidí mezi vámi1, mne nezná."
[1] nebo 'kteří z vás pocházejí'

(2/18)-(2/22) tr
ⲛⲧⲉⲣⲟⲩ-(past temp 3 mnč) když3-387.
ⲥⲱⲧⲙslyšet1-149
(gk) ⲇⲉ-4-de
ⲉ-(dat)3-261.
ⲡⲁⲓtento (m)3-52.
ⲛϭⲓ(nom)1-1234
ⲛⲉϥ-(mnč) jeho3-50.
(gk) ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥžák4-maqhths
ⲁⲩ-(perf 3 mnč)3-199a.
(gk) ⲁⲣϫⲉⲓzačít4-arxw
ⲛ-(inf prep)3-252.
(gk) ⲁⲅⲁⲛⲁⲕⲧⲉⲓhněvat se4-aganaktew
ⲁⲩⲱa1-536
ⲉ ... -| (?)
(gk) ⲟⲣⲅⲏhněv4-orgh
ⲁⲩⲱa1-536
ⲉ-(inf)3-251.
ϫⲓ-vzít1-131ϫⲓⲟⲩⲁrouhat se2-2505
ⲟⲩⲁrouhání1-1705
ⲉⲣⲟ=(dat)3-261.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ϩⲛ-v3-271.
ⲡⲉⲩ-(m) jejich3-50.
ϩⲏⲧmysl1-19
Když jeho žáci toto slyšeli, začali se hněvat a ... {hněv} a rouhat se mu ve svých myslích.

(2/22)-(2/26) tr
(gk) ⲓⲏⲥJežíš4-ihsous
(gk) ⲇⲉ-4-de
ⲛⲧⲉⲣⲉϥ-(past temp 3 jč m) když3-387.
ⲛⲁⲩvidět, dívat se1-30
ⲉ-k, na, do3-261.
ⲧⲉⲩ-(ž) jejich3-50.
ⲙⲛⲧ-'nazývaný'3-63.
ⲁ[ⲧ]-ne-1-2692
[ϩ]ⲏⲧsrdce1-19
ⲡⲉϫⲁ=říci1-42
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲛⲁ=(dat)3-263.
-ⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ϫⲉ:1-365
ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩz jakého důvodu?2-2501
ⲁ-(perf)3-200a.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ϣⲧⲟⲣⲧⲣznepokojení2-3131
ⲛ- (?)(adj)3-262.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ϭⲱⲛⲧhněv, zloba2-4025
ⲡⲉⲧⲛ-(m) váš3-50.
ⲛⲟⲩⲧⲉbůh1-31
ⲉⲧ-který3-355.
ⲛϩⲏⲧ=ve3-271.
-ⲧⲏⲩⲧⲛ(suff pron 2 mnč)3-35.
Ježíš, když spatřil jejich nerozumnost, jim řekl: "Proč hněvivé zneklidnění, váš bůh, který je ve vás -

(2/26)-(3/1) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲛⲉϥ- (?)(mnč) jeho3-50.
... -| (?)
ⲁⲩ(perf 3 mnč)3-199a.
(gk) ⲁⲅⲁⲛⲁⲕⲧⲓhněvat se4-aganaktew
ⲙⲛs3-264.
ⲛⲉⲧⲛ(mnč) vaše3-50.
(gk) ⲯⲩⲭⲏduše4-cuxh
a jeho ... se rozhněvali spolu s vašimi dušemi?

(3/2)-(3/6) tr
ⲡⲉⲧ-ten který3-367.
ⲧⲁϫⲣⲏⲩ+být posílen1-184
ⲛϩⲏⲧ=v3-271.
-ⲧⲏⲩⲧⲛ(suff pron 2 mnč)3-35.
ⲛ-(loc) v3-262.
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
ⲣⲱⲙⲉčlověk1-21
ⲙⲁⲣⲉϥ-(opt 3 jč m)3-199a.
ⲉⲣ-jednat1-23
(gk) ⲡⲁⲣⲁⲅⲉvyvést4-paragw
ⲙ-(ind obj of vb)3-262.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲣⲱⲙⲉčlověk1-21
ⲛ-(adj)3-262.
(gk) ⲧⲉⲗⲓⲟⲥúplný4-teleion
ⲁⲩⲱa1-536
ⲛϥ-(conj 3 jč m)3-225.
ⲱϩⲉⲣⲁⲧ=stát2-2864
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲙ-(loc) v3-262.
ⲡⲉ-(urč čl m jč)3-80.
ⲙⲧⲟpřítomnost1-70
ⲉⲃⲟⲗpryč2-174
ⲙ-(gen)3-262.
ⲡⲁ-(m) můj3-50.
(gk) ⲡⲣⲟⲥⲱⲡⲟⲛtvář4-proswpon
Kdo je mezi vámi - lidmi - silný? Ať vyvede dokonalého člověka a postaví ho před mou tvář!"

(3/6)-(3/10) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲁⲩ-a1-536
ϫⲟⲟ=říkat1-39
-ⲥ(suff pron 3 jč ž)3-35.
ⲧⲏⲣ=vše1-48
-ⲟⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ϫⲉ:1-365
ⲧⲛ-(pres 1 mnč)3-188.
ϫⲟⲟⲣ+být silný2-3897
ⲁⲩⲱa1-536
ⲙⲡⲉ-(perf neg 2 jč ž)3-199a.
ϣ-být schopen1-10
ⲡⲉⲩ-(m) jejich3-50.
(gk) ⲡⲛⲁduch4-pneuma
(gk) ⲧⲟⲗⲙⲁbýt smělý4-tolmaw
ⲉ-(inf)3-251.
ⲱϩⲉ ⲣⲁⲧ=stát2-2864
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲙ-(loc) v3-262.
ⲡⲉϥ-(m) jeho3-50.
ⲙⲧⲟpřítomnost1-70
ⲉⲃⲟⲗpryč2-174
(gk) ⲉⲓⲙⲏkromě4-eimhti
(gk) ⲓⲟⲩⲇⲁⲥJudas4-ioudas
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥiskariotský4-iskariwths
A všichni řekli: "Jsme silní." A jejich duch se nemohl odvážit jej před něj postavit, kromě Judy Iskariotského.

(3/10)-(3/14) tr
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ϭⲙ-nalézt1-47ϭⲙϭⲟⲙbýt schopen2-3997
ϭⲟⲙmoc1-151
(gk) ⲙⲉⲛ-4-men
ⲉ-(inf)3-251.
ⲱϩⲉ ⲣⲁⲧ=stát2-2864
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲙ-(loc) v3-262.
ⲡⲉϥ-(m) jeho3-50.
ⲙⲧⲟpřítomnost1-70
ⲉⲃⲟⲗpryč2-174
ⲙⲡⲉϥ-(perf neg 3 jč m)3-199a.
ϭⲙ-nalézt1-47ϭⲙϭⲟⲙbýt schopen2-3997
ϭⲟⲙmoc1-151
(gk) ⲇⲉvšak4-de
ⲉ-(inf)3-251.
ϭⲱϣⲧdívat se1-223
ⲉϩⲟⲩⲛdovnitř2-3485
ⲉϩⲣⲁ=k, mezi3-273.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲛ-(loc) v3-262.
ⲛⲉϥ-(mnč) jeho3-50.
ⲃⲁⲗoko1-28
(gk) ⲁⲗⲗⲁale4-alla
ⲛⲧⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ⲕⲧⲉ-otočit1-258
ϩⲣⲁ=tvář1-71
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲉ-k, na, do3-261.
ⲡⲁϩⲟⲩzadní část1-1306
Byl schopen jej před něj postavit, nebyl však schopen pohlédnout do jeho očí, ale obrátil svou tvář nazpět.

(3/14)-(3/17) tr
ⲡⲉϫⲁ=říci1-42
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲛⲁ=(dat)3-263.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲛϭⲓ(nom)1-1234
(gk) ⲓⲟⲩⲇⲁⲥJudas4-ioudas
ϫⲉ:1-365
ϯ-(pres 1 jč)3-188.
ⲥⲟⲟⲩⲛⲉznát, vědět1-55
ϫⲉže1-365
ⲛⲧⲕ-ty (m)3-45.
ⲛⲓⲙkdo?1-1182
ⲁⲩⲱa1-536
ⲛⲧⲁⲕ-(perf 2 jč m)3-199a.
ⲉⲓjít1-5
ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ-ven z, od2-3472
ⲛ-(advb)3-283.
ⲁϣjaký?3-344.
ⲙ-(part)3-262.
ⲙⲁmísto1-332
Juda mu řekl: "Vím kdo jsi a z jakých míst jsi přišel.

(3/17)-(3/21) tr
ⲛⲧⲁⲕ-(perf 2 jč m)3-199a.
ⲉⲓjít1-5
ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ-ven z, od2-3472
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲁⲓⲱⲛaion4-aiwn
ⲛ-(part)3-262.
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
(gk) ⲃⲁⲣⲃⲏⲗⲱBarbelo4-barbhlw
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲁⲑⲁⲛⲁⲧⲟⲥnesmrtelný4-aqanatos
ⲁⲩⲱa1-536
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲉⲛⲧ-který3-360.
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ⲧⲁⲟⲩⲟ=poslat1-113
-ⲕ(zájm příp 2 jč m)3-35.
ⲡⲁⲓtento (m)3-52.
ⲉⲧⲉ-který3-362.
ⲛ-(neg)3-396. Neg
ϯ-(pres 1 jč)3-188.
ⲙⲡϣⲁbýt hoden1-253
ⲁⲛne3-396. Negat
ⲛ-(inf prep)3-252.
ⲧⲁⲟⲩⲟpronést, prohlásit1-113
ⲙ-(ind obj of vb)3-262.
ⲡⲉϥ-(m) jeho3-50.
ⲣⲁⲛjméno1-15
Přišel jsi z nesmrtelného aionu Barbelo - a ten, který tě poslal je ten, jehož jméno nejsem hoden vyslovit."

(3/21)-(3/23) tr
(gk) ⲓⲏⲥJežíš4-ihsous
(gk) ⲇⲉ-4-de
ⲉϥ-(circ 3 jč m)3-188.
ⲥⲟⲟⲩⲛⲉznát, vědět1-55
ϫⲉže1-365
ϥ-(pres 3 jč m)3-188.
ⲙⲉⲟⲩⲉpřemýšlet1-145
ⲉ-(compar)3-114.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲕⲉjiný1-103
ⲥⲉⲉⲡⲉzbytek2-1909
ⲉⲧ- (?)který3-355.
ϫⲟⲥⲉ+povznést1-16
ⲡⲉϫⲁ=říci1-42
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲛⲁ=(dat)3-263.
(suff pron 3 jč m)3-35.
Ježíš věděl, že smýšlí (? vznešeně narozdíl od ostatních ?). Řekl mu:

(3/23)-(3/25) tr
ⲡⲱⲣϫoddělit1-146
ⲉⲃⲟⲗpryč2-174
ⲙⲙⲟ=(loc) z, od3-262.
-ⲟⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲧⲁ-(fut 1. jč)3-199a.
ϫⲱříkat1-39
ⲉⲣⲟ=(dat)3-261.
-ⲕ(zájm příp 2 jč m)3-35.
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲙ-(urč čl mnč)3-80.
(gk) ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛtajemství4-musthrion
ⲛ-(gen)3-262.
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
ⲙⲛⲧ-'nazývaný'3-63.ⲙⲛⲧⲉⲣⲟkrálovství2-1589
ⲉⲣⲟkrál1-18
"Odděl se od nich, povím ti tajemství království.

(3/26)-(3/27) tr
ⲟⲩⲛ-je/jsou3-233.
ϭⲟⲙmoc1-151
ϫⲉže1-365
ⲉⲕⲉ-(fut 2 jč m)3-199a.
ⲃⲱⲕjít, odejít1-123
ⲉⲙⲁⲩtam2-990
(gk) ⲁⲗⲗⲁale4-alla
ϫⲉže1-365
ⲉⲕⲉ-(fut 2 jč m)3-199a.
ⲁϣ-křičet, volat1-467ⲁϣⲁϩⲟⲙvzdychání, sténání2-113
ⲁϩⲟⲙvzdech, sten1-546
ⲛϩⲟⲩⲟvelmi2-3738
Je možné, abys tam vešel, ale budeš se velmi trápit -

(3/27)-(4/4) tr
ϫⲉneboť1-365
ⲟⲩⲛ-je/jsou3-233.
ⲕⲁⲓⲟⲩⲁněkdo jíný2-2514
(gk) ⲅⲁⲣneboť4-gar
ⲛⲁ-(fut)3-208.
ϣⲱⲡⲉstát se1-13
ⲉ-k, na, do3-261.
ⲡⲉⲕ-(jč m) tvůj (m)3-50.
ⲙⲁmísto1-332
(gk) ϩⲓⲛⲁaby4-ina
ϫⲉže1-365
ⲉⲣⲉ-(fut)3-188.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲙⲛⲧ-deset1-1112
ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ(mnt+) dvanáct2-1871
ⲛ-(počet)3-123.
ⲥⲃⲟⲩⲓžák, učedník2-1706
ⲟⲛznovu1-450
ⲉⲩⲉ-(fut 3 mnč)3-199a.
ϫⲱⲕbýt úplný, dokonalý1-229ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗbýt dokonalý2-3817
ⲉⲃⲟⲗpryč2-174
ϩⲛ(instr) skrze3-271.
ⲡⲉⲩ(m) jejich3-50.
ⲛⲟⲩⲧⲉbůh1-31
a pak jiný se objeví na tvém místě, aby dvanáct žáků bylo znovu naplněno jejich bohem1."
[1] nebo 'v jejich bohu'

(4/5)-(4/9) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲡⲉϫⲁ=říci1-42
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲛⲁ=(dat)3-263.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲛϭⲓ(nom)1-1234
(gk) ⲓⲟⲩⲇⲁⲥJudas4-ioudas
ϫⲉ:1-365
ⲉⲕ-(pres 2 jč m)3-188.
ⲁϫⲉ-řekni!1-39
ⲛⲁⲓtito (mnč)3-52.
ⲉⲣⲟ=(dat)3-261.
-ⲓ(zájm příp 1 jč)3-35.
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
ⲁϣjaký?3-344.
ⲛ-(adj)3-262.
ϩⲟⲟⲩden1-64
ⲁⲩⲱa1-536
ⲛϥ-(conj 3 jč m)3-225.
ϣⲁⲉvyjít, vzejít1-279
ⲛϭⲓ(nom)1-1234
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲛⲟϭvelký1-88
ⲛ-(adj)3-262.
ϩⲟⲟⲩden1-64
ⲙ-(gen)3-262.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲟⲩⲟⲓⲛsvětlo1-1
ⲛ-(gen)3-262.
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
(gk) ⲅⲉⲛⲉⲁrod4-genea
... (?)
A Juda mu řekl: "Toto mi pověz: Kdy (?) vzejde velký1 den světla rodu ... ?"
[1] možná 'velký sváteční den'

(4/9)-(4/10) tr
ⲛⲁⲓtito (mnč)3-52.
(gk) ⲇⲉ-4-de
ⲛⲧⲉⲣⲉϥ-(past temp 3 jč m) když3-387.
ϫⲟ=říkat1-39
-ⲟⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ⲗⲟustat1-43
ϩⲁⲧⲏ=u, s3-276.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲛϭⲓ(nom)1-1234
(gk) ⲓⲏⲥJežíš4-ihsous
Když toto řekl, Ježíš ho opustil.

(4/11)-(4/13) tr
ϣⲱⲣⲡjitro2-3082
(gk) ⲇⲉ-4-de
ⲛⲧⲉⲣⲉϥ-(past temp 3 jč m) když3-387.
ϣⲱⲡⲉstát se1-13
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ⲟⲩⲱⲛϩzjevit1-73ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗobjevit se2-4948
ⲉⲃⲟⲗpryč2-174
ⲛ-(dat)3-263.
ⲛⲉϥ-(mnč) jeho3-50.
(gk) ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥžák4-maqhths
Když nastalo jitro, zjevil se svým žákům.

(4/13)-(4/15) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲡⲉϫⲁ=říci1-42
-ⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲛⲁ=(dat)3-263.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ϫⲉ:1-365
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲥⲁϩmistr2-2110
ⲛⲧⲁⲕ-(perf 2 jč m)3-199a.
ⲃⲱⲕjít, odejít1-123
ⲉⲧⲱⲛkam?3-345.
ⲉⲕ-(circ 2 jč m)3-188.
ⲣ-konat1-23
ⲟⲩco?3-344.
ⲉ-poté3-231.
ⲁⲕ-(perf 2 jč m)3-199a.
ⲗⲟustat1-43ⲗⲟ ϩⲁⲣⲟ=opustit2-4344
ϩⲁⲣⲟ=z, od3-269.
-ⲛ(suff pron 1 mnč)3-35.
A řekli mu: "Učiteli, kam jsi odešel a co jsi dělal, když jsi nás opustil?"

(4/15)-(4/17) tr
ⲡⲉϫⲁ=říci1-42
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲛⲁ=(dat)3-263.
-ⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲛϭⲓ(nom)1-1234
(gk) ⲓⲏⲥJežíš4-ihsous
ϫⲉ:1-365
ⲛⲧⲁⲉⲓ-(perf 1 jč)3-199a.
ⲃⲱⲕjít, odejít1-123
ϣⲁ-k, do3-267.
ⲕⲁⲓjiný1-103
ⲛⲟϭvelký1-88
ⲛ-(adj)3-262.
(gk) ⲅⲉⲛⲉⲁrod4-genea
ⲉ-který3-351.
ⲥ-(pres 3 jč ž)3-188.
ⲟⲩⲁⲁⲃ+svatý1-381
Ježíš jim řekl: "Odešel jsem k jinému, velkému, svatému rodu."

(4/17)-(4/21) tr
ⲡⲉϫⲁ=říci1-42
-ⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲛⲁ=(dat)3-263.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲛϭⲓ(nom)1-1234
ⲛⲉϥ-(mnč) jeho3-50.
(gk) ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥžák4-maqhths
ϫⲉ:1-365
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ϫⲟⲓⲥpán1-17
ⲁϣjaký?3-344.
ⲧⲉje (ž)3-306.
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
ⲛⲟϭvelký1-88
ⲛ-(adj)3-262.
(gk) ⲅⲉⲛⲉⲁrod4-genea
ⲉⲧ-který3-355.
ϫⲟⲥⲉ+být vysoký1-16
ⲉⲣⲟ=(dat)3-261.
-ⲛ(suff pron 1 mnč)3-35.
ⲁⲩⲱa1-536
ⲉⲧ-který3-355.
ⲟⲩⲁⲁⲃ+svatý1-381
ⲉⲛⲥ-(circ neg 3 jč ž)3-188.
ϩⲛ-ve3-271.
ⲛⲉⲓtito (mnč)3-52.
(gk) ⲁⲓⲱⲛaion4-aiwn
ⲁⲛne3-396. Negat
ⲧⲉⲛⲟⲩnyní2-2598
Jeho žáci mu řekli: "Pane, co je to za velký a svatý rod, který nás převyšuje, který nyní není v těchto aionech?"

(4/22)-(4/23) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲛⲧⲉⲣⲉϥ-(past temp 3 jč m) když3-387.
ⲥⲱⲧⲙslyšet1-149
ⲉ-(dat)3-261.
ⲛⲁⲓtito (mnč)3-52.
ⲛϭⲓ(nom)1-1234
(gk) ⲓⲏⲥJežíš4-ihsous
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ⲥⲱⲃⲉsmát se1-282
ⲡⲉϫⲁ=říci1-42
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲛⲁ=(dat)3-263.
-ⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ϫⲉ:1-365
Když to Ježíš slyšel, zasmál se a řekl jim:

(4/24)-(4/26) tr
ⲁϩⲣⲱ=proč?3-344.
-ⲧⲛ(suff pron 2 mnč)3-35.
ⲧⲉⲧⲛ-(pres 2 mnč)3-188.
ⲙⲉⲟⲩⲉpřemýšlet1-145
ϩⲛ-v3-271.
ⲡⲉⲧⲛ-(m) váš3-50.
ϩⲏⲧmysl1-19
ⲉⲧⲃⲉ-ohledně, o3-274.
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
(gk) ⲅⲉⲛⲉⲁrod4-genea
ⲉⲧ-který3-355.
ϫⲟⲟⲣ+být silný2-3897
ⲁⲩⲱa1-536
ⲉⲧ-který3-355.
ⲟⲩⲁⲁⲃ+svatý1-381
"Proč ve svých myslích přemýšlíte o tom silném, svatém rodu?

(4/26)-(5/3) tr
(gk) ϩⲁⲙⲏⲛamen4-amhn
ϯ-(pres 1 jč)3-188.
ϫⲱříkat1-39
ⲙⲙⲟ=(ind sec obj of vb)3-262.
-ⲥ(suff pron 3 jč ž)3-35.
ⲛⲏ=(dat)3-263.
-ⲧⲛ(suff pron 2 mnč)3-35.
ϫⲉ:1-365
ϫⲡⲟzrození2-3882
ⲛⲓⲙkaždý1-1183
ⲛⲧⲉ-(gen)3-99.
ⲡⲉⲉⲓtento (m)3-52.
(gk) ⲁⲓⲱⲛaion4-aiwn
ⲛ-(neg)3-396. Neg
ⲥⲉⲛⲁ-(fut 3 pl)3-199a.
ⲛⲁⲩvidět, dívat se1-30
ⲁⲛne3-396. Negat
ⲉ-k, na, do3-261.
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
(gk) ⲅⲉⲛⲉⲁrod4-genea
ⲉⲧ-který3-355.ⲉⲧⲙⲙⲁⲩonen2-8758
ⲙⲙⲁⲩtam2-8722
Amen, říkám vám, že žádný zrozenec tohoto aionu onen rod nespatří.

(5/4)-(5/6) tr
(gk) ⲟⲩⲇⲉani4-oude
ⲙⲛ-není/nejsou3-233.
ⲗⲁⲟⲩⲉněkdo1-72
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
(gk) ⲥⲧⲣⲁⲧⲓⲁvojsko4-stratia
ⲛ-(adj)3-262.
(gk) ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥanděl4-aggelos
ⲛ-(gen)3-262.
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
ⲥⲓⲟⲩhvězda1-652
ⲛⲁ-(fut)3-208.
ⲣ-stát se1-23ⲣⲉⲣⲟkralovat2-1590
ⲉⲣⲟkrál1-18
ⲉϫⲛ-na, nad, přes3-273.
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
(gk) ⲅⲉⲛⲉⲁrod4-genea
ⲉⲧ-který3-355.ⲉⲧⲙⲙⲁⲩonen2-8758
ⲙⲙⲁⲩtam2-8722
Ani žádné andělské vojsko hvězd nad tímto rodem nebude kralovat.

(5/6)-(5/9) tr
(gk) ⲟⲩⲇⲉani4-oude
ⲙⲛ-není/nejsou3-233.
ⲗⲁⲟⲩⲉněkdo1-72
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
ϫⲡⲟzrození2-3882
ⲛ-(adj)3-262.
ⲣⲱⲙⲉčlověk1-21
ⲛ-(adj)3-262.
(gk) ⲑⲛⲏⲧⲟⲥsmrtelný4-qnhtos
ⲛⲁ-(fut)3-208.
ϣⲉⲓslavit svátek2-2889
ⲛⲙⲙⲁ=s3-264.
-ⲥ(suff pron 3 jč ž)3-35.
ϫⲉneboť1-365
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
(gk) ⲅⲉⲛⲉⲁrod4-genea
ⲉⲧ-který3-355.ⲉⲧⲙⲙⲁⲩonen2-8758
ⲙⲙⲁⲩtam2-8722
ⲛ-(loc) z, od3-262.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲉⲃⲟⲗvně2-174
ⲁⲛne3-396. Negat
... (?)
Ani žádný ze smrtelných lidských zrozenců nebude spolu s ním slavit svátek1. Neboť onen rod není z ...
[1] nebo 'nemůže kráčet spolu s ním'

(5/9)-(5/13) tr
... (?)
ⲉⲛⲧ-který3-360.
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ϣⲱⲡⲉbýt1-13
... ⲥ ... (?)
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
(gk) ⲅⲉⲛⲉⲁrod4-genea
ⲛ-(gen)3-262.
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
ⲣⲱⲙⲉčlověk1-21
ⲉⲧ-který3-355.
ⲛϩⲏⲧ=v3-271.
-ⲧⲏⲩⲧⲛ(suff pron 2 mnč)3-35.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ-ven z, od2-3472
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
(gk) ⲅⲉⲛⲉⲁrod4-genea
ⲛ-(gen)3-262.
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
ⲙⲛⲧ-'nazývaný'3-63.
ⲣⲱⲙⲉčlověk1-21
ⲧⲉje (ž)3-306.
ⲉ ... -| (?)
... {který se stal} ... {rod lidí, kteří jsou mezi vámi,} je z rodu člověčenství ...

(5/14)-(5/16) tr
|- ... (?)
ϭⲟⲙmoc1-151
ⲉⲧ- (?)který3-355.
... (?)
ϩⲛⲕⲟⲟⲩⲉjiní, další2-429
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
(gk) ⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥmoc4-dunamis
... -| (?)
ⲉⲧⲉⲧⲛ- (?)(rel pref 2 mnč)3-358.
ⲟ+stát se1-23
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲣⲣⲟkrál1-18
ϩⲣⲁⲉⲓ ⲛϩⲏⲧ=v, ve2-3477
-ⲟⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
... {jiné mocnosti} ... {(kteří ?) jste mezi nimi králi}."

(5/17)-(5/20) tr
ⲛⲧⲉⲣⲟⲩ-(past temp 3 mnč) když3-387.
ⲥⲱⲧⲙslyšet1-149
ⲉ-o3-261.
ⲛⲁⲓtito (mnč)3-52.
ⲛϭⲓ(nom)1-1234
ⲛⲉϥ-(mnč) jeho3-50.
(gk) ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥžák4-maqhths
ⲁⲩ-(perf 3 mnč)3-199a.
ϣⲧⲟⲣⲧⲣbýt zneklidněn1-45
ϩⲛ-v3-271.
ⲡⲉⲩ-(m) jejich3-50.
(gk) ⲡⲛⲁduch4-pneuma
ⲟⲩⲁjeden1-68
ⲟⲩⲁjeden1-68
ⲙⲡⲟⲩ-(perf neg 3 mnč)3-199a.
ϭⲛ-nalézt1-47ϭⲛ ⲑⲉnajít možnost2-3286
[ⲧ]-(urč čl ž jč)3-80.
[ϩ]ⲉzpůsob1-225
ⲉ-(inf)3-251.
ϫⲟⲟ=říkat1-39
-ⲥ(suff pron 3 jč ž)3-35.
ϫⲉže1-365
ⲟⲩco?3-344.
Když jeho žáci toto slyšeli, byli každý z nich znepokojeni ve svém duchu a žádný z nich nenašel možnost něco řici.

(5/20)-(5/22) tr
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ⲉⲓjít1-5
ϣⲁⲣⲟ=k, do3-267.
-ⲟⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲛ-(temp) ve, za, během3-262.
ⲕⲁⲓjiný1-103
ϩⲟⲟⲩden1-64
ⲛϭⲓ(nom)1-1234
(gk) ⲓⲏⲥJežíš4-ihsous
ⲡⲉϫⲁ=říci1-42
-ⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲛⲁ=(dat)3-263.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ϫⲉ:1-365
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲥⲁϩmistr2-2110
ⲁⲛ-(perf 1 mnč)3-199a.
ⲛⲁⲩvidět, dívat se1-30
ⲉⲣⲟ=(dat)3-261.
-ⲕ(zájm příp 2 jč m)3-35.
ϩⲛ-ve3-271.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲛⲁⲩvidění2-1221
Ježíš k nim přišel další den. Řekli mu: "Učiteli, spatřili jsme tě ve vidění -

(5/23)-(5/24) tr
ⲁⲛ-(perf 1 mnč)3-199a.
ⲛⲁⲩvidět, dívat se1-30
(gk) ⲅⲁⲣneboť4-gar
ⲉ-k, na, do3-261.
ϩⲛ-(indef art mnč)3-85.
ⲛⲟϭvelký1-88
ⲛ-(adj)3-262.
ⲣⲁⲥⲟⲩsen1-918
ⲛ-(temp)3-262.
ⲧⲉⲓtato (ž)3-52.
ⲟⲩϣⲏnoc1-1757
ⲛⲧⲁ (?)
ⲟⲩⲉⲓⲛ (?)
... -| (?)
neboť jsme této noci viděli velké sny. ... ."

(5/25)-(5/26) tr
ⲡⲉϫⲁ=říci1-42
(suff pron 3 jč m)3-35.
ϫⲉ:1-365
ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩz jakého důvodu?2-2501
ⲛⲧⲁ (?)
... -| (?)
|- ... (?)
ⲁⲧⲛ- (?)
ϩⲁⲡ=skrýt1-37
-ⲧⲏⲩⲧⲛ(suff pron 2 mnč)3-35.
Řekl: "Proč ... {jste se skryli?} (?)"

(5/26)-(6/5) tr
ⲛⲧⲟⲟⲩoni3-45.
(gk) ⲇⲉ-4-de
ⲡⲉϫⲁ=říci1-42
-ⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ϫⲉ:1-365
ⲁⲛ-(perf 1 mnč)3-199a.
ⲛⲁⲩvidět, dívat se1-30
ⲉ-k, na, do3-261.
ⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲛⲟϭvelký1-88
ⲛ-(adj)3-262.
ⲏⲓdům1-32
ⲉⲣⲉ-(rel pref)3-352.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲛⲟϭvelký1-88
ⲛ-(adj)3-262.
(gk) ⲑⲩⲥⲓ ⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛoltář4-qusiasthrion
ⲛϩⲏⲧ=v3-271.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲁⲩⲱa1-536
ⲙⲛⲧ-deset3-117.
ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ(mnt+) dvanáct2-1871
ⲛ-(počet)3-123.
ⲣⲱⲙⲉčlověk1-21
ⲉⲛ-(circ 1 mnč)3-188.
ϫⲱříkat1-39
ⲙⲙⲟ=(ind obj of vb)3-262.
-ⲥ(suff pron 3 jč ž)3-35.
ϫⲉže1-365
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
ⲟⲩⲏⲏⲃkněz2-2619
ⲛⲉjsou (mnč)3-306.
ⲁⲩⲱa1-536
ⲟⲩ (?)(neurč čl jč)3-85.
ⲣⲁⲛ (?)jméno1-15
Oni řekli: "Spatřili jsme velký dům (chrám), ve kterém byl velký oltář a dvanáct mužů - říkali jsme [si], že jsou [to] kněží - a jméno.

(6/6)-(6/8) tr
ⲟⲩⲛ-je/jsou3-233.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲙⲏⲏϣⲉdav1-1134
(gk) ⲇⲉ-4-de
(gk) ⲡⲣⲟⲥⲕⲁⲣⲧⲉⲣⲉⲓsetrvávat4-proskarterew
ⲉ-(dat)3-261.
ⲡⲉ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛoltář4-qusiasthrion
ⲉⲧ-který3-355.ⲉⲧⲙⲙⲁⲩonen2-8758
ⲙⲙⲁⲩtam2-8722
Lid sledoval onen oltář,

(6/9)-(6/10) tr
ϣⲁⲛⲧⲟⲩ-(3 mnč) až do3-222.
... (?)
ⲉⲃⲟⲗpryč2-174
ⲛϭⲓ(nom)1-1234
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
ⲟⲩⲏⲏⲃkněz2-2619
ⲛⲥⲉ-(conj 3 mnč)3-225.
ϫⲓvzít1-131
ⲉϩⲟⲩⲛdovnitř2-3485
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
ϣⲙϣⲉuctívač1-468
až dokud kněží ... a nepřijali dovnitř uctívače.

(6/10)-(6/11) tr
ⲁⲛⲟⲛmy3-45.
(gk) ⲇⲉ-4-de
ⲛⲉⲛ-(impf 1 mnč)3-188.
(gk) ⲡⲣⲟⲥⲕⲁⲣⲧⲉⲣⲓsetrvávat4-proskarterew
-ⲡⲉ(imperf)1-1255
My jsme dávali pozor.

(6/12)-(6/13) tr
ⲡⲉϫⲁ=říci1-42
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲛϭⲓ(nom)1-1234
(gk) ⲓⲏⲥJežíš4-ihsous
ϫⲉ:1-365
ϩⲛ-v3-271.
ⲁϣco?3-344.
ⲙ-(gen)3-262.
ⲙⲓⲛⲉzpůsob1-1069
ⲛⲉjsou (mnč)3-306.
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
ⲟⲩⲏⲏⲃkněz2-2619
Ježíš jim řekl: "Jací byli ti kněží?"

(6/13)-(6/17) tr
ⲛⲧⲟⲟⲩoni3-45.
(gk) ⲇⲉ-4-de
ⲡⲉϫⲁ=říci1-42
-ⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ϫⲉ:1-365
ϩⲟⲉⲓⲛⲉnějaký1-100
(gk) ⲙⲉⲛ-4-men
ⲉⲩ- (?)(circ 3 mnč)3-188.
|- ... (?)
(gk) ϩⲉⲃⲇⲟⲙⲁⲥsedmice4-ebdomas
ⲥⲛⲧⲉdvě1-119
ϩⲛⲕⲟⲟⲩⲉjiní, další2-429
(gk) ⲇⲉ-4-de
ⲉⲩ-(circ 3 mnč)3-188.
ⲣ-jednat1-23
(gk) ⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲉobětovat4-qusiazw
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲛⲉⲩ-(mnč) jejich3-50.
ϣⲏⲣⲉdítě1-20
ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟ=vlastní1-1064
-ⲟⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
Oni řekli: "Někteří ... {dva týdny}, jiní obětovali své vlastní děti,

(6/17)-(6/19) tr
ϩⲛⲕⲟⲟⲩⲉjiní, další2-429
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲛⲉⲩ-(mnč) jejich3-50.
ϩⲓⲟⲙⲉžena1-143
ⲉⲩ-(circ 3 mnč)3-188.
ⲥⲙⲟⲩžehnat1-240
ⲁⲩⲱa1-536
ⲉⲩ-(circ 3 mnč)3-188.
ⲑⲃⲃⲓⲏⲩ+pokořený1-923
ⲛ-(advb)3-283.
ⲛⲉⲩ-(mnč) jejich3-50.
ⲉⲣⲏⲩspolečně1-373
jiní své ženy, zatímco si žehnali a pokořovali se navzájem.

(6/20)-(6/22) tr
ϩⲛⲕⲟⲟⲩⲉjiní, další2-429
ⲉⲩ-(circ 3 mnč)3-188.
ⲛⲕⲟⲧⲕⲉležet1-388
ⲙⲛ-s3-264.
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
ϩⲟⲟⲩⲧmuž1-166
ϩⲛⲕⲟⲟⲩⲉjiní, další2-429
ⲉⲩ-(circ 3 mnč)3-188.
ⲣ-jednat1-23ⲣϩⲱⲃpracovat2-3339
ϩⲱⲃudálost1-120
ⲉ-(dat)3-261.
[ⲡ]-(urč čl m jč)3-80.
[ϩ]ⲱⲧⲃvražda2-3670
Jiní leželi s muži, jiní páchali1 vraždu,
[1] možná 'plánovali', 'připravovali'

(6/22)-(6/23) tr
ϩⲛⲕⲉⲕⲟⲟⲩⲉjiní, další2-429
ⲉⲩ-(circ 3 mnč)3-188.
ⲉⲓⲣⲉjednat1-23
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲙⲏⲏϣⲉmnoho1-1134
ⲛ-(gen)3-262.
ⲛⲟⲃⲉhřích1-137
ϩⲓ-a3-268.
(gk) ⲁⲛⲟⲙⲓⲁbezzákonnost4-anomia
jiní konali mnoho hříchů a špatností.

(6/24)-(6/26) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
ⲣⲱⲙⲉmuž1-21
ⲉⲧ-který3-355.
ⲱϩⲉ ⲣⲁⲧ=stát2-2864
-ⲟⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲉϫⲛ-na, nad, přes3-273.
ⲡⲉ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛoltář4-qusiasthrion
ⲉⲩ-(circ 3 mnč)3-188.
ⲣ-jednat1-23
(gk) ⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓvzývat4-epikalew
ⲉ-(dat)3-261.
ⲡⲉⲕ-(jč m) tvůj (m)3-50.
ⲣⲁⲛjméno1-15
A muži, kteří stáli u toho oltáře, vzývali tvé jméno.

(7/1)-(7/3) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲉⲩ-(circ 3 mnč)3-188.
ϩⲛ- (?)přiblížit se1-2207
ⲛⲉ-(urč čl mnč)3-80.
ϩⲃⲏⲟⲩⲉdílo1-120
ⲧⲏⲣ=vše1-48
-ⲟⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲙ-(gen)3-262.
ⲡⲉⲩ-(m) jejich3-50.
ϣⲱⲱⲧoběť2-3101
ⲉϣⲁⲩ-(habit 3 mnč)3-199a.
ⲙⲟⲩϩplnit1-87
ⲛϭⲓ(nom)1-1234
ⲛⲉ-(urč čl mnč)3-80.
(gk) ⲑⲩⲥⲓⲁoběť4-qusia
... (?)
ⲉⲧⲙⲙⲁⲩonen2-8758
A (? všemi těmi skutky uskutečňovali svou oběť ?) - a oběti se naplňovaly ... ."

(7/4)-(7/5) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲛⲁⲓtito (mnč)3-52.
ⲛⲧⲉⲣⲟⲩ-(past temp 3 mnč) když3-387.
ϫⲟ=říkat1-39
-ⲟⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲁⲩ-(perf 3 mnč)3-199a.
ⲕⲁ-opustit, přejít1-139ⲕⲁⲣⲱ=mlčet2-1520
ⲣⲱ=ústa1-201
-ⲟⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲉⲩ-(circ 3 mnč)3-188.
ϣⲧⲣⲧⲱⲣ+být zneklidněn1-45
Když toto řekli, zmlkli a byli rozrušeni.

(7/5)-(7/8) tr
ⲡⲉϫⲁ=říci1-42
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲛⲁ=(dat)3-263.
-ⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲛϭⲓ(nom)1-1234
(gk) ⲓⲏⲥJežíš4-ihsous
ϫⲉ:1-365
ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩz jakého důvodu?2-2501
ⲁⲧⲉⲧⲛ-(perf 2 mnč)3-199a.
ϣⲧⲟⲣⲧⲣbýt zneklidněn1-45
(gk) ϩⲁⲙⲏⲛamen4-amhn
ϯ-(pres 1 jč)3-188.
ϫⲱříkat1-39
ⲙⲙⲟ=(ind obj of vb)3-262.
-ⲥ(suff pron 3 jč ž)3-35.
ⲛⲏ=(dat)3-263.
-ⲧⲛ(suff pron 2 mnč)3-35.
Ježíš jim řekl: "Proč jste se znepokojili? Amen, říkám vám,

(7/8)-(7/11) tr
ϫⲉže1-365
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
ⲟⲩⲏⲏⲃkněz2-2619
ⲧⲏⲣ=každý1-48
-ⲟⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲉⲧ-který3-355.
ⲱϩⲉ ⲣⲁⲧ=stát2-2864
-ⲟⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲉϫⲛ-na, nad, přes3-273.
ⲡⲉ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛoltář4-qusiasthrion
ⲉⲧⲙⲙⲁⲩonen2-8758
ⲉⲩ-(pres 3 mnč)3-188.
ⲣ-jednat1-23
(gk) ⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓvzývat4-epikalew
ⲙ-(ind obj of vb)3-262.
ⲡⲁ-(m) můj3-50.
ⲣⲁⲛjméno1-15
že všichni kněží, kteří stojí u onoho oltáře, vzývají mé jméno.

(7/11)-(7/15) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲟⲛtaké1-450
ϯ-(pres 1 jč)3-188.
ϫⲱříkat1-39
ⲙⲙⲟ=(ind obj of vb)3-262.
-ⲥ(suff pron 3 jč ž)3-35.
ⲛⲏ=(dat)3-263.
-ⲧⲛ(suff pron 2 mnč)3-35.
ϫⲉže1-365
ⲛⲧⲁⲩ-(perf 3 mnč)3-199a.
ⲥϩⲁⲓpsát1-40
ⲙ-(ind obj of vb)3-262.
ⲡⲁ-(m) můj3-50.
ⲣⲁⲛjméno1-15
ⲉ-k, na, do3-261.
ⲡⲉⲉⲓtento (m)3-52.
... ⲓ (?)
ⲛ-(instr) skrze3-262.
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
(gk) ⲅⲉⲛⲉⲁrod4-genea
ⲛ-(gen)3-262.
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
ⲥⲓⲟⲩhvězda1-652
ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ-skrze2-2335
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
(gk) ⲅⲉⲛⲉⲁrod4-genea
ⲛ-(gen)3-262.
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
ⲣⲱⲙⲉčlověk1-21
A také vám říkám, že mé jméno bylo napsáno na tento ... {rody hvězd} skrze rody lidí,

(7/15)-(7/17) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲁⲩ-(perf 3 mnč)3-199a.
ⲧⲱϭⲉvysadit1-337
ϩⲙ-v3-271.
ⲡⲁ-(m) můj3-50.
ⲣⲁⲛjméno1-15
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ϩⲛ-(indef art mnč)3-85.
ϣⲏⲛstrom1-325
ⲛ-(adj)3-262.
ⲁⲧ-ne-1-2692
(gk) ⲕⲁⲣⲡⲟⲥplod4-karpos
a vysadili v mém jménu neplodné stromy."

(7/17)-(7/21) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ϩⲛ-v3-271.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ϣⲓⲡⲉhanba2-3037
ⲡⲉϫⲁ=říci1-42
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲛⲁ=(dat)3-263.
-ⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲛϭⲓ(nom)1-1234
(gk) ⲓⲏⲥJežíš4-ihsous
ϫⲉ:1-365
ⲛⲧⲱⲧⲛvy3-45.
ⲛ[ⲉ] (?)jsou (mnč)3-306.
ⲛⲉⲧ-(mnč) ti kteří3-367.
ϫⲓ-přinést1-131
ⲉϩⲟⲩⲛdovnitř2-3485
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
ϣⲙϣⲉuctívač1-468
ⲉ-k, na, do3-261.
ⲡⲉ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛoltář4-qusiasthrion
ⲛⲧ-který3-360.
ⲁⲧⲉⲧⲛ-(perf 2 mnč)3-199a.
ⲛⲁⲩvidět, dívat se1-30
ⲉⲣⲟ=(dat)3-261.
(suff pron 3 jč m)3-35.
A Ježíš jim opovržlivě řekl: "Vy jste ti, kdo přivedli ty uctívače k tomu oltáři, který jste viděli.

(7/21)-(7/25) tr
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲉⲧⲙⲙⲁⲩonen2-8758
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲛϯbůh1-31
ⲉⲧⲉⲧⲛ-(pres 2 mnč)3-188.
ϣⲙϣⲉuctívat1-468
ⲛⲁ=(dat)3-263.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲁⲩⲱa1-536
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲙⲛⲧ-deset3-117.
ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ(mnt+) dvanáct2-1871
ⲛ-(počet)3-123.
ⲣⲱⲙⲉčlověk1-21
ⲛⲧ-který3-360.
ⲁⲧⲉⲧⲛ-(perf 2 mnč)3-199a.
ⲛⲁⲩvidět, dívat se1-30
ⲉⲣⲟ=(dat)3-261.
-ⲟⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲛⲧⲱⲧⲛvy3-45.
ⲡⲉje (m)3-306.
Toto je bůh, kterého uctíváte. A dvanáct mužů, které jste viděli, jste vy.

(7/25)-(7/27) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
ⲧⲃⲛⲟⲟⲩⲉzvířata1-712
ⲉⲧⲟⲩ-(rel pref 3 mnč)3-358.
ⲉⲓⲛⲉpřinést1-124
ⲙⲙⲟ=(ind obj of vb)3-262.
-ⲟⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲉϩⲟⲩⲛdovnitř2-3485
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
(gk) ⲑⲩⲥⲓⲁoběť4-qusia
ⲛⲧ-který3-360.
ⲁⲧⲉⲧⲛ-(perf 2 mnč)3-199a.
ⲛⲁⲩvidět, dívat se1-30
ⲉⲣⲟ=(dat)3-261.
-ⲟⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
-ⲛⲉ(encl)1-1259
A zvířata přinášená k oběti, která jste spatřili -

(7/27)-(8/2) tr
ⲉⲧⲉkterý3-362.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲙⲏⲏϣⲉdav1-1134
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲉⲧⲉⲧⲛ-(rel pref 2 mnč)3-358.
(gk) ⲡⲗⲁⲛⲁbloudit4-planaw
ⲙⲙⲟ=(ind obj of vb)3-262.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲉϫⲛ-na, nad, přes3-273.
ⲡⲉ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛoltář4-qusiasthrion
ⲉⲧⲙⲙⲁⲩonen2-8758
to je dav, který pobluzujete u onoho oltáře.

(8/2)-(8/5) tr
ϥⲛⲁ-(fut 3 jč m)3-199a.
ⲱϩⲉ ⲣⲁⲧ=stát2-2864
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲛϭⲓ(nom)1-1234
... ⲙⲟⲥ (?)
ⲁⲩⲱa1-536
[ⲧ]-(urč čl ž jč)3-80.
[ϩ]ⲉzpůsob1-225
ⲧⲉje (ž)3-306.
ⲧⲁⲉⲓtato (ž)3-52.
ⲉⲧϥ-(rel pref 3 jč m)3-358.
ⲛⲁ-(fut)3-208.
ⲣ-jednat1-23
(gk) ⲭⲣⲁⲥⲑⲁⲓbýt vysloven4-xraw
ⲙ-(ind obj of vb)3-262.
ⲡⲁ-(m) můj3-50.
ⲣⲁⲛjméno1-15
... se postaví - a takto bude vyhlašovat1 (?) mé jméno2.
[1] nebo 'jednat' (?)
[2] nebo 's mým jménem'

(8/5)-(8/7) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲥⲉⲛⲁ-(fut 3 pl)3-199a.
ⲣ-jednat1-23
(gk) ⲡⲣⲟⲥⲕⲁⲣⲧⲉⲣⲉⲓsetrvávat4-proskarterew
ⲉⲣⲟ=(dat)3-261.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲛϭⲓ(nom)1-1234
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
(gk) ⲅⲉⲛⲉⲁrod4-genea
ⲛ-(gen)3-262.
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
(gk) ⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥzbožný4-eusebhs
A rody zbožných při něm setrvají.

(8/7)-(8/9) tr
ⲙⲛⲛⲥⲁpotom3-257.
ⲡⲁⲓtento (m)3-52.
ⲟⲩⲛ-je/jsou3-233.
ⲕⲁⲓjiný1-103
ⲣⲱⲙⲉčlověk1-21
ⲛⲁ-(fut)3-208.
(gk) ⲡⲁⲣⲓⲥⲧⲁpřistavit4-paristhmi
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
ⲣⲉϥ-'člověk který'3-63.
(gk) ⲡⲟⲣⲛⲉⲩⲉsmilnit4-porneuw
Potom se stane, že jiný muž bude podporovat (?) smilníky.

(8/9)-(8/11) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲕⲁⲓjiný1-103
ⲟⲩⲁjeden1-68
ϥⲛⲁ-(fut 3 jč m)3-199a.
(gk) ⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁpřistavit4-paristhmi
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
ⲣⲉϥ-'člověk který'3-63.
ϩⲁⲧⲃ-zabít1-2305
ϣⲏⲣⲉdítě1-20
A jiný bude podporovat (?) vrahy dětí.

(8/11)-(8/13) tr
ⲕⲁⲓtaké1-103
ⲟⲩⲁjeden1-68
(gk) ⲇⲉ-4-de
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
ⲣⲉϥ-'člověk který'3-63.
ⲛⲕⲟⲕⲧⲉležet1-388
ⲙⲛ-s3-264.
ϩⲟⲟⲩⲧmuž1-166
ⲙⲛ-s3-264.
ⲛⲉⲧ-(mnč) ti kteří3-367.
(gk) ⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉpostit se4-nhsteuw
A jiný ty, kdo leží s muži a ty, co se postí1 -
[1] nebo 'a ty, co se postí', nebo 'a s těmi, co se postí', nebo možná i 'a nejsou ti, kdo se postí'

(8/13)-(8/15) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲕⲉjiný1-103
ⲥⲉⲡⲉzbytek2-1909
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
(gk) ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲥⲓⲁnečistota4-akaqarsia
ϩⲓ-a3-268.
(gk) ⲁⲛⲟⲙⲓⲁbezzákonnost4-anomia
ϩⲓ-a3-268.
(gk) ⲡⲗⲁⲛⲏbloudění, blud4-planh
a ostatní nečistoty, bezzákonnosti a bludy.

(8/15)-(8/16) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲛⲉⲧ-(mnč) ti kteří3-367.
ϫⲱříkat1-39
ⲙⲙⲟ=(ind obj of vb)3-262.
-ⲥ(suff pron 3 jč ž)3-35.
ϫⲉ:1-365
ⲁⲛⲟⲛmy3-45.
ϩⲛ-(indef art mnč)3-85.
(gk) ϩⲓⲥⲟⲥroven4-isos
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
(gk) ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥanděl4-aggelos
A ti, co říkají: 'jsme rovni andělům' -

(8/17)-(8/18) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲛⲧⲟⲟⲩoni3-45.
ⲛⲉjsou (mnč)3-306.
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
ⲥⲓⲟⲩhvězda1-652
ⲉⲧ-který3-355.
ϫⲱⲕučinit celistvým1-229ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗbýt dokonalý2-3817
ⲉⲃⲟⲗpryč2-174
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ϩⲱⲃdílo1-120
ⲛⲓⲙkaždý1-1183
a: 'oni jsou hvězdy, které uskutečnují všechny věci' -

(8/18)-(8/22) tr
ⲁⲩ-(perf 3 mnč)3-199a.
ϫⲟⲟ=říkat1-39
-ⲥ(suff pron 3 jč ž)3-35.
(gk) ⲅⲁⲣneboť4-gar
ⲛ-(dat)3-263.
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
(gk) ⲅⲉⲛⲉⲁrod4-genea
ⲛ-(gen)3-262.
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
ⲣⲱⲙⲉčlověk1-21
ϫⲉ:1-365
ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉhle2-407
ⲁ-(perf)3-200a.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲛⲟⲩⲧⲉbůh1-31
ϣⲉⲡ-přijmout1-9
ⲧⲉⲧⲛ-(f) váš3-50.
(gk) ⲑⲩⲥⲓⲁoběť4-qusia
ⲛⲧⲟⲟⲧ=od3-275.
-ⲟⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
ⲟⲩⲏⲏⲃkněz2-2619
neboť řekli1 lidským rodům: 'Hle, bůh od kněží přijal naši oběť -
[1] nebo 'bylo řečeno'

(8/22)-(8/23) tr
ⲉⲧⲉ-který3-362.
ⲡⲁⲉⲓtento (m)3-52.
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥslužebník4-diakonos
ⲛⲧⲉ-(gen)3-99.
(gk) ⲡⲗⲁⲛⲏbloudění, blud4-planh
jenž je služebník bludu -

(8/23)-(8/25) tr
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ϫⲟⲉⲓⲥpán1-17
(gk) ⲇⲉ-4-de
ⲉⲧ-který3-355.
ⲟⲩⲉϩustanovit, dát1-34ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉpřikázat2-2124
ⲥⲁϩⲛⲉpříspěvek2-2121
ⲡⲁⲓtento (m)3-52.
ⲉⲧ-který3-355.
ⲟ+stát se1-23
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ϫⲥpán1-17
ⲉϫⲛ-na, nad, přes3-273.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲧⲏⲣ=vše1-48
(suff pron 3 jč m)3-35.
pán přikazující, který je pánem nade vším.' -

(8/25)-(8/27) tr
ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ-v, ve2-3477
[ⲡ]-(urč čl m jč)3-80.
ϩⲁⲉposlední1-67
ⲛ-(adj)3-262.
ϩⲟⲟⲩden1-64
ⲥⲉⲛⲁ-(fut 3 pl)3-199a.
ϫⲡⲓⲟ=vinit, kárat1-408
-ⲟⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
|- -|
v posledním dni budou odsouzeni."

(9/1)-(9/4) tr
ⲡⲉϫⲁ=říci1-42
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲛⲁ=(dat)3-263.
-ⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲛϭⲓ(nom)1-1234
(gk) ⲓⲏⲥJežíš4-ihsous
ϫⲉ:1-365
ϩⲱtaké3-47.
ⲉⲣⲱ=(dat)3-261.
-ⲧⲛ(suff pron 2 mnč)3-35.
ⲛ-(inf prep)3-252.
(gk) ⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲉobětovat4-qusiazw
... ⲉ ... ⲟⲩⲉ (?)(suff pron 2 jč ž)3-35.
ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ-(perf 2 mnč)3-199a.
... (?)
ϩⲣⲁⲓnad1-371
ϩⲓϫⲛ-na, přes3-277.
ⲡⲉ(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛoltář4-qusiasthrion
Ježíš jim řekl: "Také vám ??? ... na tomto oltáři,

(9/4)-(9/6) tr
ⲉⲩ-(circ 3 mnč)3-188.
ϩⲓϫⲛ-kvůli3-277.
ⲛⲉⲧⲛ-(mnč) vaše3-50.
ⲥⲓⲟⲩhvězda1-652
ⲙⲛ-s3-264.
ⲛⲉⲧⲛ-(mnč) vaše3-50.
(gk) ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥanděl4-aggelos
ⲉ-který3-351.
ⲁⲩ-(perf 3 mnč)3-199a.
ϣⲣⲡ-být první, dřívější1-14
ϫⲱⲕúplnost2-3816ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗúplnost, plnost2-3817
ⲉⲃⲟⲗpryč2-174
ⲙⲙⲁⲩtam2-8722
které jsou pro vaše hvězdy a vaše anděly a došly tam předchozího naplnění.

(9/7)-(9/9) tr
ⲙⲁⲣⲟⲩ-(opt 3 mnč)3-199a.
ϣⲱⲡⲉstát se1-13
(gk) ϭⲉ-4-Ge
ⲉ- (?)pro3-261.
ⲩ- (?)(zájm příp 3 mn)3-35.
ϣⲱⲛⲧ (?)koruna, věnec1-1934
ⲛⲁϩⲣⲏ=v přítomnosti, před3-275.
-ⲧⲛ(suff pron 2 mnč)3-35.
ⲁⲩⲱa1-536
ⲛⲥⲉ- (?)(conj 3 mnč)3-225.
ϣⲉ (?)jít1-224
ⲛⲉⲩ- (?)(mnč) jejich3-50.
... ⲛ (?)
Ať se před vámi nestanou korunou (?) a ne[ode]jdou (?) jejich (?) ... ..."

(9/10)-(9/23) tr
(řádky chybí)

(9/24) tr
|- ... (?)
ⲉ-(dat)3-261.
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
(gk) ⲅⲉⲛⲉⲁrod4-genea
... {tomuto rodu}

(9/25)-(10/1) tr
|- ... (?)
ⲙⲛ-není/nejsou3-233.
ϣ-být schopen1-10
ϭⲟⲙmoc1-151
ⲛ-pro3-263.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
(gk) ⲁⲣⲧⲟⲕⲟⲡⲟⲥpekař4-artokopos
ⲉ-(inf)3-251.
ⲣ-jednat1-23
(gk) ⲧⲣⲉⲫⲉsytit4-trefw
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲧⲉ-(urč čl ž jč)3-80.
(gk) ⲕⲧⲓⲥⲓⲥstvoření4-ktisis
ⲧⲏⲣ=vše1-48
-ⲥ(suff pron 3 jč ž)3-35.
ⲉ[ⲧ]-který3-355.
[ϩ]ⲁⲣⲟ=pod3-269.
-ⲥ(suff pron 3 jč ž)3-35.
ⲛ-(loc) z, od3-262.
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
ⲡⲉnebe1-50
... pekař nemůže sytit celý svět pod nebem.

(10/1)-(10/4) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲛ ... ⲙ (?)
ⲉⲣⲟ=(dat)3-261.
-ⲟⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲛ ... (?)
ⲁⲩⲱa1-536
ⲛϫ ... (?)
ⲉⲣⲟ=(dat)3-261.
-ⲛ(suff pron 1 mnč)3-35.
A ... {jim} ... a ... {nám}.

(10/4)-(10/5) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲛ ... ⲟⲩ ... (?)
A ... .

(10/5)-(10/8) tr
ⲡⲉϫⲁ=říci1-42
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲛⲁ=(dat)3-263.
-ⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲛϭⲓ(nom)1-1234
(gk) ⲓⲏⲥJežíš4-ihsous
ϫⲉ:1-365
ⲁⲗⲱⲧⲛustaň(te)!1-43
ⲧⲉⲧⲛ-(f) váš3-50.
ϣⲱϫⲉsoutěž, zápas2-3202
ⲛⲙⲙⲁ=s3-264.
-ⲓ(zájm příp 1 jč)3-35.
ⲟⲩⲛⲧⲉ-mít1-33
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲟⲩⲁjeden1-68
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲟⲩⲁjeden1-68
ⲙⲙⲱ=(gen)3-262.
-ⲧⲛ(suff pron 2 mnč)3-35.
ⲡⲉϥ-(m) jeho3-50.
ⲥⲓⲟⲩhvězda1-652
ⲙⲙⲁⲩtam2-8722
Ježíš jim řekl: "Ustaňte ve svěm boji se mnou. Každý z vás tam máte svoji hvězdu.

(10/9) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲟⲩⲟⲛněkdo1-1728
ⲛⲓⲙkaždý1-1183
... -| (?)
A každý ... "

(10/10)-(10/?) tr
(zbylé řádky chybí)

(11/1)-(11/5) tr
ϩⲛ-v3-271.
ⲧ ... ⲁⲛⲁϯ ... (?)
ⲛⲧⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ⲉⲓjít1-5
ⲁ-k, na, do3-261.
ⲛⲉⲧ-(mnč) ti kteří3-367.
... (?)
(gk) ⲡⲏⲅⲏpramen4-phgh
ⲙ-(gen)3-262.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ϣⲏⲛstrom1-325
ⲛ ... (?)
... ⲓⲣⲟⲥ (?)
ⲙ- (?)(gen)3-262.