Home


Dragon and Pearl, Marcion - logo
Tento dokument byl vytvořen pomocí aplikace Marcion 1.6.2.

Home Page
http://marcion.sourceforge.net/

download
http://sourceforge.net/projects/marcion/
Dragon and Pearl, Marcion - logo

Tomášovo evangelium

Nag Hammadi Library II/II, Tomášovo evangelium. Z koptského jazyka přeložil Milan Konvička, 18. leden 2011, poslední změna: 2. únor 2011.

Tomášovo evangelium
(interlineární překlad)

překlad z koptštiny

(32/10)-(32/12) Toto jsou tajná slova, která řekl živý Ježíš a zapsal je Didymos Juda Tomáš.
(32/12)-(32/14) #1 A řekl: "Kdo nalezl výklad těchto slov, nezakusí smrt."
(32/14)-(32/16) #2 Ježíš řekl: "Ať[1] neustává hledající, když hledá, dokud nenajde. A pokud najde,
(32/16)-(32/19) bude zděšen. A když se zděsí, užasne - a stane se králem všeho."
(32/19)-(32/23) #3 Ježíš řekl: "Když vám řeknou vaši vůdci: 'Hle, království je v nebi' - tak vás tam předejdou nebeští ptáci.
(32/23)-(32/24) Když vám řeknou: 'Je v moři.' - tak vás tam předejdou ryby.
(32/25)-(32/26) Ale království je ve vašem nitru a je ve vašem vnějšku."
(32/26)-(33/1) Jestli se poznáte, tak budete poznáni -
(33/1)-(33/2) a poznáte, že jste synové živého otce."
(33/2)-(33/5) Jestliže se nepoznáte, pak jste v chudobě - a vy jste ta chudoba."
(33/5)-(33/6) #4 Ježíš řekl: "Nebude otálet člověk starý ve svých dnech
(33/6)-(33/9) zeptat se malého sedmiletého dítěte na místo života - a ožije.
(33/9)-(33/10) Neboť mnoho prvních se stane posledními a stanou se jedním jediným[2]."
(33/10)-(33/13) #5 Ježíš řekl: "Poznej, co je před tvou tváří a skryté se ti odkryje.
(33/13)-(33/14) Neboť není nic skrytého, co nebude zjeveno."
(33/14)-(33/15) #6 Zeptali se jej jeho žáci, řka: "Chceš abychom se postili?
(33/16)-(33/18) A jakým způsobem se modlit a konat dobročinnost a jaké pokrmy dodržovat?"
(33/18)-(33/21) Ježíš řekl: "Nelžete a nečiňte to, co nenávidíte. Neboť vše je před nebem odhaleno.
(33/21)-(33/23) Neboť není nic utajeného, [co] nebude vyjeveno. A nic není skrytého, co zůstane bez odhalení."
(33/23)-(33/26) #7 Ježíš řekl: "Blažený je lev, kterého pohltí člověk - a ten lev se stane člověkem.
(33/26)-(33/28) A zavržený je člověk, kterého pohltí lev - a ten lev se stane člověkem."
(33/28)-(33/31) #8 A řekl: "Člověk[3] se podobá moudrému rybáři, který hodil svou síť do moře.
(33/31)-(33/32) Vytáhl ji z moře plnou malých ryb.
(33/32)-(33/34) Mezi nimi ten moudrý rybář nalezl velkou dobrou rybu.
(33/34)-(34/1) Odhodil všechny malé ryby dolů do moře.
(34/1)-(34/3) Zvolil tu velkou rybu bez námahy. Kdo má uši k slyšení, ať slyší."
(34/3)-(34/4) #9 Ježíš řekl: "Hle, vyšel rozsévač. Naplnil svou ruku
(34/5)-(34/6) a rozsel. Některá padla na cestu. Přišli ptáci a sesbírali je.
(34/6)-(34/9) Jiné spadly na skálu a nezapustily kořen dolů do země a nevydaly klas vzhůru do nebe.
(34/9)-(34/10) A jiná padla do trní a [trní] semeno udusilo a červ je snědl.
(34/11)-(34/12) A některá padla do dobré země a vydala dobrý plod vzhůru do nebe -
(34/12)-(34/13) a stal [se] šedesáti-násobným a stodvaceti-násobným.
(34/14)-(34/16) #10 Ježíš řekl: "Hle, hodil jsem na svět oheň. Střežím jej, dokud nevzplane[4]."
(34/16)-(34/19) #11 Ježíš řekl: "Toto nebe pomine a to co je v tomto nebi pomine. A mrtví nežijí a živí nezemřou.
(34/19)-(34/22) [Ve] dnech kdy jste jedli mrtvého, činili jste jej živým. Pokud byste se octli ve světle, co učiníte?
(34/22)-(34/25) Ve dni[5], [kdy] jste jedním, stali jste se[6] dvěma. Jestliže se stanete dvěma, co učiníte?"
(34/25)-(34/27) #12 Řekli žáci Ježíšovi: "Víme, že od nás odejdeš. Kdo je ten, kdo se nad námi stane prvním?"
(34/27)-(34/30) Ježíš jim řekl: "[Z] místa, do kterého jste vešli[7], odejdete k Jakubovi Spravedlivému[8]. Tomu[9], kvůli kterému nastalo nebe i země."
(34/30)-(34/32) #13 Řekl Ježíš svým žákům: "Přirovnejte mne a řekněte mi, komu se podobám."
(34/32)-(34/34) Řekl mu Šimon Petr: "Podobáš se spravedlivému andělu."
(34/34)-(35/2) Matouš mu řekl: "Podobáš se moudrému filosofu."
(35/2)-(35/4) Tomáš mu řekl: "Učiteli, má ústa nemohou vůbec vypovědět, komu se podobáš."
(35/4)-(35/7) Ježíš řekl: "Já nejsem tvůj učitel, neboť jsi se napojil a opojil z vroucího toku, který jsem vyměřil."
(35/7)-(35/8) A vzal jej, poodešel a řekl mu tři výroky[10].
(35/8)-(35/10) Když Tomáš přišel ke svým přátelům, zeptali se jej: "Co ti Ježíš řekl?"
(35/10)-(35/12) Tomáš jim řekl: "Kdybych vám řekl jediný z těch tří výroků[11],
(35/12)-(35/14) vezmete kameny a budete je na mne házet - a z těch kamenů vyjde oheň a spálí vás."
(35/14)-(35/16) #14 Ježíš jim řekl: "Kdybyste se postili, zplodíte si hřích.
(35/16)-(35/17) když byste se modlili, budete odsouzeni.
(35/17)-(35/19) A když byste konali skutky milosrdenství, způsobíte zlo svým duchům.
(35/19)-(35/22) A když byste vešli do jakékoli země a chodili po krajínách a přijímali vás, co před vás dají, jezte.
(35/23)-(35/24) Kdo jsou mezi nimi nemocní, uzdravujte je.
(35/24)-(35/27) Neboť to, co vejde do vašich úst, vás neznečistí. Ale to co vychází z vašich úst je to, co vás znečistí."
(35/27)-(35/29) #15 Ježíš řekl: "Když spatříte toho, který nebyl zrozen z ženy,
(35/29)-(35/31) padněte na svou tvář a uctěte jej. Toto je váš otec."
(35/31)-(35/33) #16 Ježíš řekl: "Lidé si nejspíš myslí, že jsem přišel hodit na svět mír -
(35/33)-(35/36) a nevědí, že jsem přišel na zem uvést rozkoly. Oheň, meč, válku.
(35/36)-(36/2) Neboť pět jich bude v domě. Tři budou proti dvěma a dva proti třem.
(36/2)-(36/5) Otec proti synu a syn proti otci - a budou stát jako jediný."
(36/5)-(36/9) #17 Ježíš řekl: "Dám vám, co oko nespatřilo, co ucho nezaslechlo, čeho se ruka nedotkla a co nesestoupilo na mysl člověka."
(36/9)-(36/11) #18 Řekli žáci Ježíšovi: "Řekni nám, jaký bude náš konec?"
(36/11)-(36/13) Ježíš řekl: "Nalezli jste počátek, abyste hledali konec.
(36/13)-(36/15) Neboť na místě, kde je počátek, bude [i] konec. Blažený, kdo stojí na počátku
(36/15)-(36/17) a pozná konec a nezakusí smrt."
(36/17)-(36/21) #19 Ježíš řekl: "Blažený, kdo se ocitl na počátku předtím než nastal. Jestliže se stanete mými žáky a budete poslouchat mé výroky, tyto kameny vám budou sloužit.
(36/21)-(36/23) Neboť v ráji máte pět stromů, které se nemění podle léta a zimy
(36/24)-(36/25) a jejich listy neopadávají. Kdo je pozná, nezakusí smrt."
(36/26)-(36/28) #20 Řekli žáci Ježíšovi: "Řekni nám, komu je podobné království nebes?"
(36/28)-(36/30) Řekl jim: "Podobá se hořčičnému zrnu. Je menší než všechna [ostatní] semena.
(36/30)-(36/33) Jestliže však padne do obdělané země, vydává velké větve a stává se úkrytem pro nebeské ptáky."
(36/33)-(36/35) #21 Marie řekla Ježíšovi: "Komu se podobají tvoji žáci?"
(36/35)-(37/2) Řekl: "Podobají se dětem obývajícim pole, které není jejich.
(37/2)-(37/4) Když by pak přišli páni toho pole, řeknou: Přenechte nám naše pole.
(37/4)-(37/6) Oni jsou před nimi nazí, aby jim je přenechali a dali jim jejich pole."
(37/6)-(37/8) Proto říkám: "Když by pán domu věděl, že přichází zloděj,
(37/8)-(37/10) bude bdít předtím než přijde a nenechá jej, aby se prokopal do jeho domu, jeho království, aby odnesl jeho věci.
(37/10)-(37/13) Vy však bděte před světem, přepásejte svá bedra velkou mocí,
(37/13)-(37/15) aby lupiči nenašli cestu [a mohli tak] přijít k vám. Jinak výhodu, kterou očekáváte [vy], pak získají oni [sami].
(37/15)-(37/17) Ať je ve vašem středu vzdělaný člověk.
(37/17)-(37/19) Když úroda dozraje, rychle přišel jehož srp je v jeho ruce a sklidil ji. Kdo má uši [schopné] slyšet, ať slyší."
(37/20) #22 Ježíš spatřil mladé pijící mléko.
(37/20b)-(37/23) Řekl svým žákům: "Tito malí co pijí mléko se podobají těm, co vstupují do království."
(37/23)-(37/24) Řekli mu: "Jsme tedy malí a vstoupíme do království?"
(37/24)-(37/28) Ježíš jim řekl: "Když učiníte dva jedním a učiníte vnitřek podle vnějšku a vnějšek podle vnitřku a hořejšek podle dolejšku
(37/28)-(37/30) a tak učiníte muže a ženu jediným,
(37/30)-(37/33) aby se muž nestal mužem a žena ženou. Když učiníte oči namísto oka a ruku namísto ruky
(37/33)-(37/35) a nohy namísto nohou, obraz namísto obrazu, tehdy vejdete do království."
(38/1)-(38/3) #23 Ježíš řekl: "Vyvolím vás jednoho z tisíce a dva z desetitisíce. A budou postaveni, přičemž budou jediný."
(38/3)-(38/6) #24 Jeho žáci řekli: "Pouč nás o místě [na] kterém jsi, neboť je nám nutností po něm pátrat."
(38/6)-(38/10) Řekl jim: "Kdo má uši ať slyší: Je světlo uvnitř člověka světla a svítí celému světu. Pokud nesvítí, je temnota."
(38/10)-(38/12) #25 Ježíš řekl: "Miluj svého bratra jako svou duši. Střez jej jako zřítelnici svého oka."
(38/12)-(38/14) #26 Ježíš řekl: "Třísku, která je v oku tvého bratra, tu vidíš. Ale trám, který je ve tvém oku, nevidíš.
(38/14)-(38/17) Když bys odstranil trám ze svého oka, tehdy prohlédneš, abys odstranil třísku z oka svého bratra."
(38/17)-(38/20) #27 Pokud se nebudete postit oproti světu, nenaleznete království. Pokud neučiníte sobotu Sobotou, nespatříte Otce.
(38/20)-(38/22) #28 Ježíš řekl: "Postavil jsem se ve středu světa a ukázal jsem se jim v [masitém] těle.
(38/23)-(38/25) Nalezl jsem je všechny opilé. Nenalezl jsem mezi nimi nikoho žíznivého. A má duše prošla utrpením kvůli synům lidí.
(38/25)-(38/29) neboť jsou slepí v jejich myslích a nevidí, že přišli na svět prázdní, snažící se opět vyjít ze světa prázdní.
(38/29)-(38/31) Teď jsou však opilí. Pokud vystřízlivějí, tehdy učiní pokání."
(38/30)-(38/34) #29 Ježíš řekl: "Pokud tělo nastalo kvůli duchu, [pak] je [tělo] zázrak. Pokud duch kvůli tělu, [pak] je [tělo][12] úžasný zázrak.
(38/34)-(39/2) Ale já jsem udiven, jak se tak velké bohatství zabydlelo v takové chudobě."
(39/2)-(39/4) #30 Ježíš řekl: "Kde jsou tři bozi, jsou to bozi.
(39/4)-(39/5) Kde je dva nebo jeden, já jsem s ním."
(39/5)-(39/7) #31 Ježíš řekl: "Prorok není přijímaný ve své vesnici. Lékař neléčí ty, kdo ho znají."
(39/7)-(39/10) #32 Ježíš řekl: "Opevněné město vybudované na vysoké hoře není možné zničit ani se nebude moci skrýt."
(39/10)-(39/13) #33 Ježíš řekl: "To, co slyšíš svým uchem, skrze jiné ucho[13] zvěstuj na vašich střechách.
(39/13)-(39/16) Neboť nikdo nezapaluje svíci a dává ji pod ???, ani ji nedává na skryté místo, ale dává ji na svícen -
(39/16)-(39/18) aby každý, kdo vchází a vychází, spatřil jeho světlo."
(39/18)-(39/20) #34 Ježíš řekl: "Pokud slepý vede slepého, padají ti dva dolů do jámy."
(39/20)-(39/22) #35 Ježíš řekl: "Není možné, aby někdo vešel do domu silného a silou jej uchvátil
(39/22)-(39/24) bez toho, že by mu svázal ruce. tehdy uchvátí (?) jeho dům."
(39/24)-(39/27) #36 Ježíš řekl: "Nestarejte[14] se od rána do večera a od večera do rána: 'Co si oblékneme?'"
(39/27)-(39/29) #37 Jeho učedníci řekli: "V jaký den se nám zjevíš a v jaký den tě spatříme?"
(39/29)-(39/31) Ježíš řekl: "Pokud ze sebe svléknete svůj stud[15]
(39/31)-(39/34) a vezmete své řaty, položíte je pod své nohy jako malé děti a pošlapete je,
(39/34)-(40/2) tehdy spatříte syna živého a nedostanete strach."
(40/2)-(40/4) #38 Ježíš řekl: "Mnohokrát jste zatoužili slyšet tyto výroky, které vám říkám
(40/4)-(40/7) a nemáte nikoho jiného, od koho byste je slyšeli. Nastanou dny, [ve kterých] mne budete hledat a nenaleznete mne."
(40/7)-(40/11) #39 Ježíš řekl: "Farizeové a zákoníci vzali klíče poznání a skryli je. Nevešli, a ty co vejít chtěli, nenechali.
(40/11)-(40/13) Vy se však staňte moudrými jako hadi a bezelstnými jako holubice."
(40/13)-(40/16) #40 Ježíš řekl: "Vinný strom byl vysazen mimo otce a nenabyl síly. Bude vytržen z kořenů a zničen."
(40/16)-(40/18) #41 Ježíš řekl: "Kdo má ve své ruce, tomu bude dáno - a kdo nemá, tomu bude vzato i to málo co má."
(40/19) #42 Ježíš řekl: "Staňte se 'procházejícími'."
(40/20)-(40/21) #43 Jeho žáci řekli: "Kdo jsi, když nám říkáš tyto [věci]?"
(40/21)-(40/24) "Přitom co jsem vám řekl nevíte, kdo jsem. Ale jste jako židé:
(40/24)-(40/26) Neboť milují strom a nenávídí jeho plod. A milují plod a nenávidí strom."
(40/26)-(40/29) #44 Ježíš řekl: "Kdo vydal rouhání vůči otci, bude mu odpuštěno. Kdo vydal rouhání proti synu, bude mu odpuštěno.
(40/29)-(40/31) Kdo však vydal rouhání proti duchu svatému, nebude mu odpuštěno ani v nebi ani na zemi."
(40/31)-(40/34) #45 Ježíš řekl: "Nesbírají se hrozny z trní ani se nesbírají fíky z trnitého ???, neboť nedávají plod.
(40/34)-(41/1) Dobrý člověk vynáší dobro ze své pokladnice.
(41/1)-(41/4) Špatný člověk vynáší špatné ze své špatné pokladnice v jeho mysli a mluví zlé,
(41/4)-(41/6) neboť z přebytku mysli vynáší zlé [věci]."
(41/6)-(41/9) #46 Ježíš řekl: "Od Adama až po Jana křtitele mezi zrozenými z žen není většího nad Jana křtitele
(41/9)-(41/12) (? aby nepohasly[16] jeho oči ?). Řekl jsem vám však: 'Kdo z vás se stane malým, pozná království a stane se větším než Jan.'"
(41/12)-(41/15) #47 Ježíš řekl: "Nelze, aby člověk vsedl na dva koně a napínal dva luky - a nelze, aby otrok ctil dva pány -
(41/16)-(41/17) protože jednoho uctí a jiného zneváží.
(41/17)-(41/19) Člověk nepije staré víno a hned touží pít nové.
(41/19)-(41/22) A nedává se nové víno do starých měchů, aby se neprotrhly. A nedává se staré víno do nových měchů, aby se nezkazilo.
(41/22)-(41/23) Nepřišívá se stará záplata na nový oděv, neboť vznikne trhlina."
(41/24)-(41/27) #48 Ježíš řekl: "Pokud se spolu usmíří dva v tomto jediném domě, řeknou hoře: 'Přemísti se!' a přemístí se."
(41/27)-(41/30) #49 Ježíš řekl: "Blažení jsou Jediní a vyvolení, neboť naleznete království. Pokud jste z něho, opět tam odejdete."
(41/30)-(41/33) #50 Ježíš řekl: "Pokud vám řeknou: 'Odkud jste?'[17] řekněte jim:
(41/33)-(41/35) 'Přišli jsme ze světla, místa, kde světlo vyvstalo samo ze sebe.
(41/35)-(42/1) Postavilo se a zjevilo se z jejich obrazu.'
(42/1)-(42/3) Pokud vám řeknou: 'Jste to vy?' řekněte:
(42/3)-(42/4) 'Jsme jeho synové a jsme vyvolení živým otcem[18].'
(42/4)-(42/6) Pokud se vás zeptají: 'Co je ve vás znamením vašeho otce?[19]' řekněte jim:
(42/6)-(42/7) 'Je to pohyb a odpočinutí[20].'"
(42/7)-(42/10) #51 Jeho žáci mu řekli: "Kdy dojdou mrtví odpočinku? A kdy nadejde nový svět?"
(42/10)-(42/12) Řekl jim: "Ta[21], kterou vyhlížíte, již přišla - ale vy ji neznáte[22]."
(42/12)-(42/15) #52 Řekli mu jeho žáci: "Dvacet čtyři proroků promluvilo v Izraeli a všichni promluvili v tobě."
(42/15)-(42/18) Řekl jim: "Opustili jste živého před vámi a promluvili jste namísto mrtvých[23]."
(42/18)-(42/19) #53 Řekli mu jeho žáci: "Obřízka je užitečná nebo ne?"
(42/19)-(42/23) Řekl jim: "[Kdyby] byla užitečná, jejich otec by je plodil z jejich matky obřezané. Ale pravá obřízka skrze ducha je zcela prospěšná."
(42/23)-(42/24) #54 Ježíš řekl: "Blažení jsou chudí, neboť vaše je království nebes."
(42/25)-(42/27) #55 Ježíš řekl: "Kdo neznenáviděl svého otce a svou matku, nebude se moci stát mým žákem.
(42/27)-(42/29) A [kdo] neznenáviděl své bratry a své sestry, nevzal svůj kříž podle mého příkladu, nestane se mne hodným."
(42/29)-(42/32) #56 Ježíš řekl: "Kdo poznal svět, našel mrtvolu. Kdo našel mrtvolu, svět ho není hoden."
(42/32)-(42/35) #57 Ježíš řekl: "Království otce se podobá člověku, který má dobré semeno.
(42/35)-(43/3) Jeho nepřítel v noci přišel a zasel plevel mezi dobré semeno. Ten člověk jim nedovolil plevel vytrhat.
(43/3)-(43/5) Řekl jim: "Abyste snad neodešli vytrhat plevel a nevytrhali spolu s ním pšenici."
(43/5)-(43/7) Neboť plevel se ukáže ve dni žně a (pak) je vytrháván a pálen.
(43/7)-(43/9) #58 Ježíš řekl: "Blažený je člověk, který pracoval[24]a nalezl život."
(43/9)-(43/12) #59 Ježíš řekl: "Vyhlížejte živého když žijete, abyste nezemřeli a nesnažili jste se jej spatřit a nemohli byste."
(43/12)-(43/13) #60 ... spatřit Samaritána nesoucího jehně, putujícího do Judeje.
(43/13)-(43/15) Řekl svým žákům: (? "To/Ten okolo jehměte" ?)
(43/15)-(43/16) Řekli mu: "Aby je zabil a pohltil[25]."
(43/16)-(43/17) Řekl jim: "Když žije, nesní ho.
(43/17)-(43/18) Ale pokud ho zabije a stane se mrtvolou."
(43/18)-(43/19) Řekli: "Jiným způsobem to nebude moci udělat."
(43/19)-(43/23) Řekl jim: "I vy si hledejte místo pro odpočinek, abyste se nestali mrtvolou a nesnědli vás."
(43/23)-(43/25) #61 Ježíš řekl: "Dva budou odpočívat na jednom lehátku. Jeden zemře, druhý ožije[26]."
(43/25)-(43/28) Salome řekla: "Kdo jsi? člověk[27], jako ze ???. Vstoupil jsi na mé lehátko a pojedl jsi z mého stolu."
(43/28)-(43/30) Ježíš řekl: "Já jsem pocházející z pohrdaného. Bylo mi dáno z toho, co patří mému otci."
(43/30)-(43/31) "Já jsem tvá žákyně." Proto[28] říkám:
(43/32)-(43/34) "Pokud se stane pustým, naplní se světlem. Pokud by se však stal odděleným, naplní se temnotou."
(43/34)-(44/1) #62 Ježíš řekl: "Říkám svá mystéria těm, kteří jsou mých mystérií hodni.
(44/1)-(44/2) Cokoli učiní tvá pravá ruka, ať tvá levá ruka neví, co to činí."
(44/2)-(44/4) #63 Ježíš řekl: "Byl bohatý člověk, který měl mnoho majetku.
(44/4)-(44/7) Řekl: 'Využiji svůj majetek, takže zasiju a sklidím, vysadím a naplním svá skladiště výnosem, aby mi [nikdy] nic nechybělo.'
(44/8)-(44/9) O těchto [věcech] přemýšlel ve své mysli. A oné noci zemřel.
(44/9)-(44/10) Kdo má uši ať slyší."
(44/10)-(44/13) #64 Ježíš řekl: "[Jeden] člověk měl [u sebe] cizince. A když připravil hostinu, vyslal své služebníky, aby cizince pozval.
(44/13)-(44/15) Odešel pro prvního. Řekl mu: 'Můj pán tě zve.'
(44/15)-(44/18) Řekl: 'Kupci mi dluží peníze[29] a jdou za mnou, večer půjdu a dám jim příkazy[30]. Odříkám[31] hostinu.'
(44/18)-(44/19) Odešel k dalšímu a řekl mu: 'Můj pán tě pozval.'
(44/20)-(44/21) Řekl mu: 'Koupil jsem dům a jsem [u toho] potřeba na [jeden] den. Budu zaneprázdněný.'
(44/22)-(44/23) Odešel k jinému a řekl mu: 'Můj pán tě zve.'
(44/23)-(44/25) Řekl mu: 'Můj přítel se bude ženit a já jsem ten, kdo bude pořádat hostinu. Nebudu moci přijít. Neodříkám tu[to] hostinu[32].'
(44/25)-(44/27) Odešel k jinému a řekl mu: 'Můj pán tě zve.'
(44/27)-(44/29) Řekl mu: 'Koupil jsem vesnici. Odchazím vybrat poplatek. Nebudu moci přijít. Odříkám[33] se.'
(44/29)-(44/31) Ten otrok přišel a řekl svému pánu: 'Ti, které jsi pozval na hostinu, odmítli.'
(44/31)-(44/34) Pán řekl svému služebníku: 'Jdi ven, na cesty. Ty, které najdeš, přiveď, aby se stali [účastníky] hostiny.'
(44/34)-(44/35) Kupci a obchodníci nevejdou do míst mého otce."
(44/35)-(45/2) #65 Řekl: "[Jeden] dobrý člověk měl vinici.
(45/2)-(45/4) Dal [na ní] pěstitele, aby ji obdělali a [on] od nich převzal její výnos.
(45/4)-(45/6) Poslal svého služebníka, aby mu pěstitelé dali výnos vinice.
(45/6)-(45/7) Zmocnili se jeho otroka, zbili ho a přizabili ho.
(45/8) Ten otrok odešel a řekl to svému pánu.
(45/8b)-(45/11) Jeho pán řekl: 'Možná jim nebyl známý. Poslal jiného otroka. Pěstitelé [ho] zbili víc než druhého[34].
(45/11)-(45/13) Tehdy pán poslal svého syna. Řekl: 'Snad budou mít bázeň[35] před mým synem.'
(45/13)-(45/15) Ti pěstitelé - protože vědí, že on je dědic vinice - se ho zmocnili a zabili ho.
(45/16) Kdo má uši, ať slyší."
(45/16b)-(45/19) #66 Ježíš řekl: "Ukaž mi kámen, který stavitelé zavrhli. To je úhelný kámen."
(45/19)-(45/20) #67 Ježíš řekl: "Ten, kdo zná vše, zatímco se mu nedostává sebe sama, [tomu] se nedostává všech míst."
(45/21)-(45/23) #68 Ježíš řekl: "Jste blažení, pokud vás nenávidí a pronásledují vás.
(45/23)-(45/24) A nenaleznou místo v místě, ve kterém vás pronásledovali."
(45/24)-(45/27) #69 Ježíš řekl: "Blažení jsou, kdo se pronásledovali ve své mysli. To jsou ti, kteří skutečně poznali otce.
(45/27)-(45/29) Blažení hladovějící [proto], aby břicho bylo nasyceno chtěným."
(45/29)-(45/31) #70 Ježíš řekl: "Pokud to zplodíte v sobě, to co máte, vás zachrání.
(45/31)-(45/33) Pokud nemáte, [pak] to ve vás, co v sobě nemáte, vás zabije."
(45/33)-(45/35) #70 Ježíš řekl: "Zničím[36] tento dům - a nikdo jej nebude moci postavit ... ."
(46/1)-(46/3) #72 Řekl mu [jeden] člověk: "Řekni mým bratrům, aby si se mnou rozdělili věci mého otce."
(46/3)-(46/4) Řekl mu: "Člověče, kdo mne učinil dělitelem?"
(46/4)-(46/6) Obrátil se ke svým žákům a řekl jim: "Stal jsem se dělitelem?"
(46/6)-(46/7) #73 Ježíš řekl: "Sklizeň je velká, dělníků je však málo.
(46/7)-(46/9) Proste tedy pána, aby vyslal dělníky na sklizeň."
(46/9)-(46/11) #74 Řekl mu: "Pane, je [jich] mnoho u napajedla (?), ale žádný na poli (?)."
(46/11)-(46/13) #75 Ježíš řekl: "Je mnoho [těch], co stojí u dveří. Ale 'jediní' jsou ti, kdo vejdou do svatební síně."
(46/13)-(46/16) #76 Ježíš řekl: "Království otce je podobné kupci, který má břemeno a který našel perlu.
(46/16)-(46/17) Ten obchodník je moudrý.
(46/17)-(46/19) Prodal břemeno a koupil si tu jedinou perlu.
(46/19)-(46/20) I vy sami hledejte jeho poklad, který nezaniká a přetrvává.
(46/21)-(46/22) Místo, kam se mol nepřiblížuje a nejí a červ neničí."
(46/22)-(46/24) #77 Ježíš řekl: "Já jsem světlo, které je nade všemi [světly]. Já jsem vše.
(46/24)-(46/26) Vše ze mne vyšlo a vše mne dosáhlo.
(46/26)-(46/28) Zlomte dřevo, jsem tam. Zvedněte kámen, naleznete mne tam."
(46/28)-(46/30) #78 Ježíš řekl: "Proč jste vyšli ven[37], spatřit rákos chvějící se větrem
(46/30)-(47/1) a vidět člověka, který má na sobě jemný oděv, tak jako vaši králové a vaši vznešení?
(47/1)-(47/3) Ti jsou oblečeni do jemných šatů a nebudou moci poznat pravdu."
(47/3)-(47/6) #79 Řekla mu [jedna] žena v davu: "Blažené lůno, které tě nosilo[38] a blažená prsa, která tě sytila."
(47/6)-(47/8) Řekl jí: "Blažení jsou ti, kdo uslyšeli slovo otce a dodrželi[39] ho.
(47/9)-(47/10) Neboť jistě přijdou dny, [kdy] řeknete:
(47/10)-(47/12) 'Blažené lůno, které nepočalo a blažená prsa, která nekojila.'"
(47/12)-(47/15) #80 Ježíš řekl: "Kdo poznal svět, nalezl tělo. Kdo však nalezl tělo, toho svět není hoden."
(47/15)-(47/17) #81 Ježíš řekl: "Kdo se stal bohatým, ať kraluje[40]. A kdo má moc, ať [ji] odmítne[41]."
(47/17)-(47/19) #82 Ježíš řekl: "Kdo je mi blízko, je blízko ohni. Kdo je ode mne daleko, je daleko od království."
(47/19)-(47/21) #83 Ježíš řekl: "Obrazy zjevují člověka[42] -
(47/21)-(47/22) a světlo, které je v nich, se skrývá v obrazu otcova světla.
(47/22)-(47/24) Zjeví se - a jeho obraz je skryt skrze jeho světlo."
(47/24)-(47/26) #84 Ježíš řekl: "Když[43] hledíte na svůj obraz, radujete se.
(47/26)-(47/28) Když však spatříte vaše obrazy, které nastaly před vámi -
(47/28)-(47/29) ani neumírají, ani se nezjevují - kolik unesete?"
(47/29)-(47/32) #85 Ježíš řekl: "Adam nastal z velké moci a velkého bohatství
(47/32)-(47/34) a nestal se vás hodným. Neboť kdyby byl hoden, nezakusil by smrt."
(47/34)-(48/2) #86 Ježíš řekl: "Lišky mají doupě a práci mají své hnízdo.
(48/2)-(48/4) Syn člověka však nemá místo, kde položit hlavu a odpočinout si."
(48/4)-(48/5) #87 Ježíš řekl: "Ubohé je tělo, které je zavěšeno[44] tělem.
(48/6)-(48/7) A ubohá je duše, která je zavěšena[45] těmito dvěma."
(48/7)-(48/9) #88 Ježíš řekl: "Andělé[46] a proroci k vám přicházejí a dají vám to, co máte.
(48/9)-(48/11) A i vy sami jim dejte to, co máte - a řekněte si:
(48/11)-(48/12) 'Kdy si přijdou vzít, co je jejich?'"
(48/13)-(48/14) #89 Ježíš řekl: "Proč myjete vnějšek poháru?
(48/14)-(48/16) [Protože] nechápete, že ten, kdo vytvořil vnitřek, je také ten, kdo vytvořil vnějšek."
(48/16)-(48/19) #90 Ježíš řekl: "Pojďte ke mně, neboť mé jho je dobré a má vláda je tichá
(48/19)-(48/20) a naleznete pro sebe odpočinek."
(48/20)-(48/21) #91 Řekli mu: "Řekni nám kdo jsi, abychom ti uvěřili."
(48/21)-(48/24) Řekl jim: "Ohledáváte povrch nebe i země - a to co je před vámi, jste nepoznali.
(48/24)-(48/25) A tuto chvíli nevíte [jak] ověřit."
(48/25)-(48/27) #92 Ježíš řekl: "Hledejte a naleznete. Ale ty [věci], na které jste se mne zeptali v oněch dnech,
(48/27)-(48/30) která jsem vám onen den neřekl, teď řici chci - a neptáte se na ně."
(48/30)-(48/33) #93 "Nedávejte svaté psům, aby je nevrhli do hnojiště. Neházejte perly sviním, aby je nedaly ... ."
(48/33)-(48/34) #94 Ježíš řekl: "Kdo hledá, nalezne. Kdo klepe, bude mu otevřeno."
(48/34)-(49/2) #95 Ježíš řekl: "Pokud máte peníze, nedejte je na úrok, ale dejte je tomu, od koho je [už] nevezmete."
(49/2)-(49/3) #96 Ježíš řekl: "Království otce se podobá ženě.
(49/4)-(49/5) Vzala trochu másla a skryla v mouce a učinila jej velkými chleby.
(49/6) "Kdo má uši ať slyší."
(49/7)-(49/10) #97 Ježíš řekl: "Království otce se podobá ženě, která nese džbán plný jídla a jde dalekou cestou.
(49/10)-(49/13) Ucho džbánu se zničilo a jídlo se vysypalo za ní na cestu a nevěděla to. Nepoznala únavu[47].
(49/13)-(49/15) Když došla do svého domu, položila džbán na zem a nalezla jej prázdný."
(49/15)-(49/17) #98 Ježíš řekl: "Království otce se podobá člověku, který chce zabít vznešeného [muže].
(49/17)-(49/18) Vytasil meč ve svém domě a probodl jím stěnu -
(49/18)-(49/20) aby poznal, jestli jeho ruka bude jistá. Pak zabil vznešeného [muže]."
(49/21)-(49/23) #99 Žáci mu řekli: "Tvoji bratři a tvá matka stojí venku."
(49/23)-(49/25) Řekl jim: "Ti kdo jsou v těchto místech, kteří konají vůli mého otce, ti jsou mí bratři a má matka.
(49/25)-(49/26) Oni jsou ti, kteří vejdou[48] do království mého otce."
(49/27)-(49/29) #100 Ukázali Ježíšovi zlato a řekli mu: "Ti, kdo patří k císaři, na nás vymáhají poplatky."
(49/29)-(49/31) Řekl jim: "Dejte císařovo císaři. Dejte boží bohu. A to, co je mé, dejte mně."
(49/32)-(49/33) #101 "Ten, kdo neznenáviděl svého otce a svou matku tak jako já, nebude se moci stát mým žákem.
(49/34)-(49/36) A ten, kdo si nezamiloval svého otce a svou matku tak jako já, nebude se moci stát mým žákem.
(49/36)-(50/1) Neboť má matka ... ale má skutečná matka mi dala život."
(50/2)-(50/4) #102 Ježíš řekl: "Běda jim, farizeům, neboť jsou podobní psům ležícím na žlabu pro skot -
(50/4)-(50/5) protože ani nejí, ani nenechají jíst skot."
(50/5)-(50/7) #103 Ježíš řekl: "Blažený je člověk, který ví, kudy lupič vchází -
(50/8)-(50/10) aby vstal, shromáždil své království a přepásal si bedra předtím, než vstoupí."
(50/10)-(50/12) #104 Řekli Ježíšovi: "Pojďme, modleme se dnes a postěme se."
(50/12)-(50/14) Ježíš řekl: "Jaký hřích jsem učinil nebo čím jsem byl přemožen?"
(50/14)-(50/16) Ale když ženich vyjde ze svatební síně, pak ať se modlí a ať se postí.
(50/16)-(50/18) #105 Ježíš řekl: "Kdo bude znát otce a matku, bude nazván 'syn prostitutky'."
(50/18)-(50/20) #106 Ježíš řekl: "Pokud učiníte dva jedním, stanete se syny člověka.
(50/20)-(50/22) A když řeknete: 'Horo, přemísti se!' přemístí se."
(50/22)-(50/24) #107 Ježíš řekl: "Království se podobá pastýři, který má sto ovcí. Jedna z nich, ta hlavní, se ztratila.
(50/25)-(50/26) Opustil [těch] devadesát devět a hledal tu jednu, dokud ji nenalezl.
(50/26)-(50/27) Po té námaze řekl té ovci: 'Chci tě vic než těch devadesát devět'."
(50/28)-(50/30) #108 Ježíš řekl: "Kdo se napil z mých úst, stane se jako já. A i já se stanu, kým je on - a skryté [věci] se mu zjeví."
(50/31)-(50/33) #109 Ježíš řekl: "Království se podobá člověku, který má na svém poli ukrytý poklad, o kterém neví -
(50/33)-(50/35) a potom co zemřel, ho přenechal svému synu.
(50/35)-(51/2) Syn [to] nevěděl. Vzal ono pole a prodal ho. A ten, kdo ho koupil, přišel - a při orání našel poklad.
(51/2)-(51/3) Začal dávat peníze na úrok těm, kterým chtěl."
(51/4)-(51/5) #110 Ježíš řekl: "Kdo nalezl svět a zbohatl, ať svět zapře."
(51/6)-(51/8) #111 Ježíš řekl: "Nebesa se před vámi svinou, i země. A živý z živého nespatří smrt."
(51/8)-(51/10) Neříká snad Ježíš: 'Kdo nalezl sám sebe, svět ho není hoden.'?
(51/10)-(51/12) #112 Ježíš řekl: "Běda tělu, které je zavěšeno[49] duší. A běda duši, která zavěšena[50] tělem."
(51/12)-(51/14) #113 Řekli mu jeho žáci: "Nadcházející království, kdy [přijde]?"
(51/14)-(51/16) "Nepřichází pozorovaně, neřeknou: 'Hle, tady! Hle, tam!'
(51/16)-(51/18) Ale království otce se rozprostírá po zemi a lidé to nevidí."
(51/18)-(51/20) #114 Řekl jim Šimon Petr: "Ať od nás Marie odejde, neboť ženy nejsou hodny života."
(51/20)-(51/22) Ježíš řekl: "Hle, já ji povedu, abych ji učinil mužskou[51] -
(51/22)-(51/24) aby i ona se stala živým duchem, podobným vám, mužskou[52].
(51/24)-(51/26) Neboť každá žena, která se učiní[53] mužskou[54], vejde do království nebes."
(51/27)-(51/28) Evangelium podle Tomáše.

[↑↑] [1] asi má být ⲙⲡⲣ neg opt

[↑↑] [2] gk: μοναχος

[↑↑] [3] možná 'ten člověk'

[↑↑] [4] nebo 'nedohoří'

[↑↑] [5] nebo 'dnes'
[↑↑] [6] nebo 'učinili jste'

[↑↑] [7] nebo 'ze kterého jste vyšli'
[↑↑] [8] možná 'To místo ... [je také to místo, kam] odejdete ...'
[↑↑] [9] o místu nebo Jakubovi

[↑↑] [10] slova

[↑↑] [11] slov

[↑↑] [12] možná o duchu

[↑↑] [13] nebo 'svým druhým uchem,'

[↑↑] [14] ? nestarej

[↑↑] [15] nebo 'pokud se svléknete a nezastydíte se'

[↑↑] [16] možná ⲟⲩⲱϭⲡ rozbít ?

[↑↑] [17] nebo 'Kde jste vznikli?'

[↑↑] [18] nebo 'živého otce'

[↑↑] [19] nebo: 'co je znamením vašeho otce, který je ve vás?'

[↑↑] [20] klid

[↑↑] [21] možná o αναπαυσις, odpočinutí, nebo o království nebeském v širším kontextu
[↑↑] [22] nepoznáváte

[↑↑] [23] za mrtvé

[↑↑] [24] nebo 'trpěl','staral se'

[↑↑] [25] snědl

[↑↑] [26] nebo 'bude žít'

[↑↑] [27] nebo 'kdo jsi, člověče?'

[↑↑] [28] nebo '"Proto jsem tvá žákyně." Říkám: ...'

[↑↑] [29] 'mám u kupců ...'
[↑↑] [30] 'instrukce','doporučení'
[↑↑] [31] nebo 'omlouvám se'

[↑↑] [32] asi mělo být '(odříkám|omlouvám se z) hostin(y|u)'

[↑↑] [33] nebo 'omlouvám se'

[↑↑] [34] ve smyslu 'předešlého'

[↑↑] [35] dosl. 'zastydí se'

[↑↑] [36] nebo 'převrátím'

[↑↑] [37] dosl. 'na pole'

[↑↑] [38] 'chránilo'

[↑↑] [39] ochránili

[↑↑] [40] nebo 'ať se stane králem'
[↑↑] [41] nebo 'zapře'

[↑↑] [42] nebo 'jsou zjevovány člověku'

[↑↑] [43] 've dnech, kdy ...'

[↑↑] [44] nebo 'ukřižováno', možná i aktivně 'zavěšuje, křižuje'

[↑↑] [45] nebo 'ukřižována', možná i aktivně 'zavěšuje, křižuje'

[↑↑] [46] poslové

[↑↑] [47] nebo 'trápení','starost'

[↑↑] [48] dosl: 'ten, který vejde'

[↑↑] [49] nebo 'ukřižováno', možná i aktivně 'zavěšuje, křižuje'
[↑↑] [50] nebo 'ukřižována', možná i aktivně 'zavěšuje, křižuje'

[↑↑] [51] nebo 'mužem'

[↑↑] [52] možná 'podobným vám, mužům'

[↑↑] [53] nebo 'stane'
[↑↑] [54] nebo 'mužem'


Home