Home


Dragon and Pearl, Marcion - logo
Tento dokument byl vytvořen pomocí aplikace Marcion 1.6.2.

Home Page
http://marcion.sourceforge.net/

download
http://sourceforge.net/projects/marcion/
Dragon and Pearl, Marcion - logo

Petrův dopis Filipovi

Nag Hammadi Library VIII/II, Petrův dopis Filipovi. Z koptského jazyka přeložil Milan Konvička, 15. duben 2012, poslední změna 22. květen 2012.


translation

(132/10)-(132/11) Petrův dopis, který poslal Filipovi.
(132/12)-(132/15) "Petr, apoštol Ježíše Krista, Filipovi, našemu milovanému bratru a našemu spolu-apoštolu a bratrům, kteří jsou s tebou. Buď pozdraven.
(132/16)-(132/19) Chci, abys věděl, náš bratře, že jsme přijali přikázání od našeho pána a spasitele celého světa -
(132/19)-(133/1) shromáždit se, abychom učili a kázali ve spáse, zaslíbené nám naším pánem, Ježíšem Kristem
(133/1)-(133/3) - ty ses však od nás odděloval a neoblíbil sis naše společné shromažďování -
(133/4)-(133/5) a poznali, jak se uspořádat pro zvěstování evangelia.
(133/6)-(133/8) Pokud se ti tedy zachtělo, náš bratře, přijdeš podle přikázání našeho boha, Ježíše."
(133/8)-(133/11) Když Filip toto obdržel a přečetl, radostně přišel k Petrovi a veselil se.
(133/12)-(133/15) Tehdy Petr shromáždil ostatní a vystoupili na horu nazývanou 'Olivová' -
(133/15)-(133/17) místo, kde se shromažďovali s blaženým Kristem, když byl v těle.
(133/17)-(133/21) Když se apoštolové sešli a padli na svá kolena, takto se modlili a říkali:
(133/21)-(133/26) "Otče, otče, otče světla, který máš 'neporušitelnosti' (neporušené mocnosti)1, slyš nás, tak jako ??? ve tvém svatém synu, Ježíši Kristu."
(133/26)-(134/1) - neboť on se nám stal světlem v temnotě - "Ano, slyš nás!"
(134/2)-(134/3) A znovu se vrátili (?), modlili se a říkali:
(134/3)-(134/6) "Synu života, synu nesmrtelnosti, který přebýváš ve světle,
(134/6)-(134/7) synu, Kriste nesmrtelnosti, náš spasiteli!
(134/8)-(134/9) Dej nám moc, protože nás obkličují1, aby nás zabili."
(134/9)-(134/13) Tehdy se zjevilo velké světlo, takže hora svítila od toho vidění , které se zjevilo.
(134/13)-(134/14) A vykřikl k nim hlas, který říkal:
(134/15)-(134/16) - naslouchejte mým slovům, abych k vám mohl promluvit1 -
(134/16)-(134/18) "Proč mne hledáte1? Já jsem Ježíš Kristus, jsoucí s vámi navěky."
(134/18)-(134/20) V tu chvíli se apoštolové poklonili a říkali:
(134/20)-(134/23) "Pane, chceme se dozvědět o nedostatku aionů a tvém Pleromatu."
(134/23)-(134/24) a: "Jak jsme ovládáni na tomto místě přebývání?"
(134/25)-(134/26) a: "Jak jsme přišli na toto místo?" a: "Jakým způsobem odejdeme?"
(134/26)-(135/1) a: "Jak to, že máme moc odvahy (?) ?"
(135/2) a: "Proč s námi mocnosti bojují?"
(135/3)-(135/4) V tu chvíli k nim ze světla přišel hlas a říkal:
(135/4)-(135/6) "Vy sami dosvědčujete, že jsem vám toto vše řekl.
(135/7)-(135/8) Ale kvůli vaší nevíře musím mluvit znovu.
(135/8)-(135/10) [Tak tedy] o nedostatku aionů: To je [onen] nedostatek.
(135/10)-(135/14) ??? náležející neposlušnosti a nerozvážnosti matky, která zjevila [skutek] proti příkazu velikosti otce.
(135/14)-(135/17) Chtěla dát povstat aionům - a (?) promluvila a Authades se zjevil.
(135/17)-(135/21) Opustila část1 - a Authades se jí zmocnil a nastal nedostatek2. To je nedostatek aionů.
(135/21)-(135/24) Authades část získal, vysadil1 ji a ustanovil nad ní moci a mocnosti
(135/25)-(135/28) a uzavřel ji do smrtelných aionů. Všechny mocnosti světa se zaradovaly, že byly zrozeny.
(135/28)-(136/3) Ony však neznají prajsoucího ???, neboť jsou mu cizí -
(136/3)-(136/5) ale [znají] toho, kterému daly moc a uctily jej, když mu vzdaly chválu.
(136/5)-(136/7) Authades se stal pyšným pro chválu mocností.
(136/7)-(136/11) Stal se závistivým a zachtělo se mu stvořit obraz namísto obrazu, tvar namísto tvaru.
(136/11)-(136/13) Uložil mocnostem[, které měl] ve své moci, aby stvořily smrtelná těla.
(136/13)-(136/15) A nastala z nepodobnosti, z nastalé podoby.
(136/16)-(136/18) Já jsem však kvůli Pleromatu - a byl jsem poslán do těla kvůli odpadlému potomstvu
(136/19)-(136/20) a sestoupil jsem do jejich smrtelného stvoření.
(136/20)-(136/22) Oni mne ale nepoznali, mysleli si o mě, že jsem smrtelný člověk.
(136/22)-(136/23) A promluvil jsem s tím, kdo je můj.
(136/23)-(136/25) On mne vyslechl, tak jako i vy, ti, kdo slyší dnes.
(136/26)-(136/28) A dal jsem mu moc, aby vešel v dědictví otčiny.
(136/28)-(137/2) A vzal jsem ... {naplnit} ... v jeho spáse.
(137/2)-(137/3) Protože nastal nedostatek,
(137/3)-(137/4) proto se stal Pleromatem.
(137/4)-(137/6) Proto vás utlačují, že jste moji.
(137/6)-(137/9) Pokud ze sebe svléknete to, co je porušitelné, stanete se světly uprostřed smrtelných lidí.
(137/10)-(137/13) To [znamená], že budete bojovat proti mocnostem. Ony nemají odpočinutí tak, jako vy, protože nechtějí, abyste byli spaseni."
(137/13)-(137/17) Pak apoštolové znovu pozdravili a řekli: "Pane, pouč nás, jak máme bojovat s archóny - protože oni jsou nad námi."
(137/17)-(137/21) Tu k nim vykřikl hlas od toho, který se zjevoval a říkal: "Takto s nimi budete bojovat -
(137/21)-(137/23) protože archóni bojují s člověkem vnitřním, vy tedy budete bojovat takto:
(137/23)-(137/25) Shromážděte se a učte ve světě tuto spásu (? v zaslíbení ?).
(137/25)-(137/27) A přepásejte se mocí mého otce
(137/27)-(137/29) a odhalte svou modlitbu - a otec vám pomůže.
(137/29)-(138/1) Tak, jak vám pomohl, když poslal ???.
(138/2)-(138/3) jak jsem vám předtím řekl, když jsem byl v těle."
(138/3)-(138/5) Pak nastal blesk a hrom z nebe.
(138/5)-(138/7) A ten, který se jim zjevil, byl vzat z toho místa do nebe.
(138/7)-(138/10) Pak apoštolové poděkovali pánu vším požehnáním a vrátili se do Jeruzaléma.
(138/10)-(138/13) Zatímco sestupovali, po cestě společně rozmlouvali o nastalém světle.
(138/13)-(138/15) A vznikla rozmluva o pánu, ve které se říkalo:
(138/15)-(138/16) "Pokud sám náš pán trpěl, kolik my [máme trpět]?"
(138/17)-(138/18) Petr odpověděl a řekl:
(138/18)-(138/20) "Snesl utrpení kvůli nám - a i my musíme trpět kvůli naší malosti."
(138/21)-(138/22) Tu nastal hlas [mluvící] k nim a řekl:
(138/22)-(138/24) "Mnohokrát jsem vám řekl, že je nutné abyste trpěli.
(138/24)-(138/27) Je nutné, abyste byli vzati do synagog a [před] vládce a tak trpěli.
(138/27)-(139/1) Ten, kdo netrpí, ani ...
(139/2)-(139/3) ... {otec}
(139/4)-(139/5) ... aby ... ."
(139/5)-(139/7) Apoštolové se velmi zaradovali a vystoupili do Jeruzaléma.
(139/7)-(139/9) A vstoupili do chrámu a vydali učení ve jménu pána Ježíše Krista
(139/9)-(139/10) - a uzdravili množství [lidí].
(139/10)-(139/13) Petr otevřel svá ústa a řekl svým učedníkům: "Opravdu, náš pánJežíš nám všechny věci naznačil, když byl v těle.
(139/13)-(139/15) Neboť on vystoupil vzhůru - bratři moji, naslouchejte mému hlasu." A naplnil se duchem svatým.
(139/16)-(139/17) Mluvil takto: "Naše světlo, Ježíš, sestoupil a byl pověšen.
(139/17)-(139/19) A nesl trnovou korunu a oblékl si purpurový plášť.
(139/19)-(139/21) A byl pověšen na dřevě a byl pohřben v hrobě.
(139/21)-(139/23) A vzkřísil se z mrtvých. Bratři moji, Ježíš je cizí tomuto utrpení.
(139/23)-(139/24) Ale my jsme ti, kdo snesli utrpení přestoupením matky.
(139/25)-(139/26) A proto učinil každou věc podle podoby v nás.
(139/26)-(139/29) Neboť pán Ježíš, syn slávy nezměrného otce, tento je původcem1 našeho života.
(139/29)-(140/1) Bratři moji, nenaslouchejme tedy těmto bezzákonným a choďme v ...
(140/2)-(140/3) ... ." ???
(140/3)-(140/7) ... a řekl: "Náš pane, Ježíši Kriste, původče tohoto odpočinku, dej nám ducha porozumění, abychom i my činili mocné [skutky]."
(140/7)-(140/10) Tu Petr a ostatní apoštolové spatřili ... a byli naplněni duchem svatým.
(140/10)-(140/13) A každý z nich uzdravoval - a byli odděleni ke zvěstování pána Ježíše.
(140/13)-(140/15) A společně se shromáždili a pozdravili se a řekli: "Amen."
(140/15)-(140/19) Tehdy se zjevil Ježíš a řekl jim: "Pokoj vám všem - a každému, kdo věří v mé jméno.
(140/19)-(140/21) Musíte tedy odejít, aby vám nastala radost, milost a moc."
(140/21)-(140/23) Nebuďte tedy slabé mysli, hle, jsem s vámi věčně!"
(140/23)-(140/26) Pak se apoštolové rozdělili na čtyři slova (?), kvůli zvěstování.
(140/26)-(140/27) A odešli v Ježíšově moci. V míru.

interlinear translation

(132/10)-(132/11) tr
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
(gk) ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏdopis4-epistolh
ⲙ-(gen)3-262.
(gk) ⲡⲉⲧⲣⲟⲥPetr4-petros
ⲉⲧ-který3-355.
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ϫⲟⲟⲩ=poslat1-414
-ⲥ(suff pron 3 jč ž)3-35.
ⲙ-(dat)3-263.
(gk) ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥFilip4-filippos
Petrův dopis, který poslal Filipovi.

(132/12)-(132/15) tr
(gk) ⲡⲉⲧⲣⲟⲥPetr4-petros
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥapoštol4-apostolos
ⲛⲧⲉ-(gen)3-99.
(gk) ⲓⲥJežíš4-ihsous
ⲡⲉ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲭⲥKristus4-xristos
ⲙ-(dat)3-263.
(gk) ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥFilip4-filippos
ⲡⲉⲛ-(m) náš3-50.
ⲥⲟⲛbratr1-174
ⲙ-(adj)3-262.
ⲙⲉⲣⲓⲧmilovaný2-733
ⲙⲛ-s3-264.
ⲡⲉⲛ-(m) náš3-50.
ϣⲃⲏⲣ-přítel1-133
(gk) ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥapoštol4-apostolos
ⲙⲛ-s3-264.
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
ⲥⲛⲏⲩbratři1-174
ⲉⲧ-který3-355.
ⲛⲙⲙⲁ=s3-264.
-ⲕ(zájm příp 2 jč m)3-35.
(gk) ⲭⲉⲣⲉ(pozdrav)4-xaire
"Petr, apoštol Ježíše Krista, Filipovi, našemu milovanému bratru a našemu spolu-apoštolu a bratrům, kteří jsou s tebou. Buď pozdraven.

(132/16)-(132/19) tr
ϯ-(pres 1 jč)3-188.
ⲟⲩⲱϣchtít1-74
(gk) ⲇⲉ-4-de
ⲛⲕ-(conj 2 jč m)3-225.
[ⲉ]ⲓⲙⲉznát1-56
ⲡⲉⲛ-(m) náš3-50.
ⲥⲟⲛbratr1-174
ϫⲉže1-365
ⲁⲛ-(perf 1 mnč)3-199a.
ϫⲓvzít1-131
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ϩⲉⲛ-(indef art mnč)3-85.
(gk) ⲉⲛⲧⲟⲗⲏpřikázání4-entolh
ⲛⲧⲟⲟⲧ=od3-275.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲙ-(ind obj of vb)3-262.
ⲡⲉⲛ-(m) náš3-50.
ϫⲟⲉⲓⲥpán1-17
ⲙⲛ-s3-264.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲥⲱⲧⲏⲣspasitel4-swthr
ⲛⲧⲉ-(gen)3-99.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲕⲟⲥⲙⲟⲥkosmos4-kosmos
ⲧⲏⲣ=vše1-48
(suff pron 3 jč m)3-35.
Chci, abys věděl, náš bratře, že jsme přijali přikázání od našeho pána a spasitele celého světa -

(132/19)-(133/1) tr
ϫⲉže1-365
ⲉ-(inf)3-251.
ⲛⲁ-(fut)3-208.
ⲉⲓjít1-5
ⲉ-k, na, do3-261.ⲉⲩⲙⲁspolečně2-711
ⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲙⲁmísto1-332
ϫⲉaby1-365
ⲉ-(inf)3-251.
ⲛⲁ-(fut)3-208.
ϯ-dát1-2ϯⲥⲃⲱučit2-1712
ⲥⲃⲱnauka2-1707
ⲁⲩⲱa1-536
ⲛⲧⲛ-(conj 1 mnč)3-225.
ⲧⲁϣⲉ-zvýšit1-1673
ⲟⲉⲓϣkřik1-186
ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ-v, ve2-3477
ⲡⲓ-(urč čl m jč)3-80.
ⲟⲩϫⲁⲓzáchrana2-2737
ⲉⲧ-který3-355.
ⲁⲩ-(perf 3 mnč)3-199a.
ⲉⲣⲏⲧzaslíbit1-673
ⲙⲙⲟ=(ind obj of vb)3-262.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲛⲁ-(dat)3-263.
(suff pron 1 mnč)3-35.
ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ-od2-2335
ⲡⲉⲛ-(m) náš3-50.
ϫⲟⲉⲓⲥpán1-17
(gk) ⲓⲥJežíš4-ihsous
ⲡⲉ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲭⲥKristus4-xristos
shromáždit se, abychom učili a kázali ve spáse, zaslíbené nám naším pánem, Ježíšem Kristem

(133/1)-(133/3) tr
ⲛⲧⲟⲕty (m)3-45.
(gk) ⲇⲉvšak4-de
ⲛⲉ-(imperf)1-1169
ϣⲁⲕ-(habit 2 jč m)3-199a.
ⲡⲱⲣϫoddělit1-146
ⲉⲃⲟⲗpryč2-174
ⲙⲙⲟ=(ind obj of vb)3-262.
-ⲛ(suff pron 1 mnč)3-35.
ⲁⲩⲱa1-536
ⲙⲡⲉⲕ-(perf neg 2 jč m)3-199a.
ⲙⲉⲣⲉ-milovat1-169
ⲡⲓ-(urč čl m jč)3-80.
ⲧⲣⲉⲛ-(caus inf 1 mnč)3-243.
ⲉⲓjít1-5
ⲉ-k, na, do3-261.ⲉⲩⲙⲁspolečně2-711
ⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲙⲁmísto1-332
- ty ses však od nás odděloval a neoblíbil sis naše společné shromažďování -

(133/4)-(133/5) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲛⲧⲛ-(conj 1 mnč)3-225.
ⲉⲓⲙⲉznát1-56
ϫⲉže1-365
ⲉ-(inf)3-251.
ⲛⲁ-(fut)3-208.
ⲧⲟϣ=určit1-236
-ⲛ(suff pron 1 mnč)3-35.
ⲛ-(instr) skrze3-262.
ⲁϣco?1-370
ⲛ-(adj)3-262.
ϩⲉna3-271.
ϫⲉ:1-365
ⲉ-(inf)3-251.
ⲛⲁ-(fut)3-208.
ϩⲓ-klást, pokládat1-2319ϩⲓϣⲙⲛⲟⲩϥⲉsdělovat dobré zprávy2-3008
ϣⲙⲛⲟⲩϥⲉdobré zprávy, evangelium2-3007
a poznali, jak se uspořádat pro zvěstování evangelia.

(133/6)-(133/8) tr
ⲉϣϫⲉjestli1-681
(gk) ⲟⲩⲛtedy4-oun
ⲁⲥ(perf 3 jč ž)3-199a.
ⲣ ⲁⲛⲁ=být svolný2-8928
-ⲕ(zájm příp 2 jč m)3-35.
ⲡⲉⲛ-(m) náš3-50.
ⲥⲟⲛbratr1-174
ϫⲉže1-365
ⲉⲕⲉ-(fut 2 jč m)3-199a.
ⲉⲓjít1-5
(gk) ⲕⲁⲧⲁpodle4-kata
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
(gk) ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ-přikázání4-entolh
ⲛⲧⲉ(gen)3-99.
ⲡⲉⲛ-(m) náš3-50.
ⲛⲟⲩⲧⲉbůh1-31
(gk) ⲓⲥJežíš4-ihsous
Pokud se ti tedy zachtělo, náš bratře, přijdeš podle přikázání našeho boha, Ježíše."

(133/8)-(133/11) tr
ⲛⲁⲓtito (mnč)3-52.
ⲛⲧⲉⲣⲉϥ-(past temp 3 jč m) když3-387.
ϫⲓⲧ=přijmout1-131
-ⲟⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲛϭⲓ(nom)1-1234
(gk) ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥFilip4-filippos
ⲁⲩⲱa1-536
ⲛⲧⲉⲣⲉϥ-(past temp 3 jč m) když3-387.
ⲟϣ=číst1-467
-ⲟⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ⲃⲱⲕjít, odejít1-123
ⲉⲣⲁⲧ=k, do2-1616
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲙ-(ind obj of vb)3-262.
(gk) ⲡⲉⲧⲣⲟⲥPetr4-petros
ϩⲛ-v3-271.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲣⲁϣⲉradost2-1354
ⲉϥ-(circ 3 jč m)3-188.
ⲧⲉⲗⲏⲗradovat se1-245
ⲙⲙⲟ=(ind obj of vb)3-262.
(suff pron 3 jč m)3-35.
Když Filip toto obdržel a přečetl, radostně přišel k Petrovi a veselil se.

(133/12)-(133/15) tr
(gk) ⲧⲟⲧⲉtehdy4-tote
ⲁ-(perf)3-200a.
(gk) ⲡⲉⲧⲣⲟⲥPetr4-petros
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ⲥⲱⲟⲩϩshromáždit1-361
ⲙ-(ind obj of vb)3-262.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲕⲉjiný1-103
ⲥⲉⲉⲡⲉzbytek2-1909
ⲁⲩ-(perf 3 mnč)3-199a.
ⲃⲱⲕjít, odejít1-123
ⲉϫⲙ-na, nad, přes3-273.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲧⲟⲟⲩhora1-183
ⲉⲧ-který3-355.
ⲉϣⲁⲩ-(habit 3 mnč)3-199a.
ⲙⲟⲩⲧⲉnazývat1-260
ⲉⲣⲟ=(dat)3-261.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ϫⲉ:1-365
ⲡⲁ-(jč m) patřící3-51.
ⲛⲓ-(urč čl mnč)3-80.
ϫⲟⲉⲓⲧolivovník1-2460
Tehdy Petr shromáždil ostatní a vystoupili na horu nazývanou 'Olivová' -

(133/15)-(133/17) tr
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲙⲁmísto1-332
ⲉⲧⲉ-který3-362.
ϣⲁⲩ-(habit 3 mnč)3-199a.
ⲥⲱⲟⲩϩbýt shromážděn1-361
ⲉⲙⲁⲩtam2-990
ⲙⲛ-s3-264.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥpožehnaný4-makarios
ⲛ-(adj)3-262.
(gk) ⲭⲥKristus4-xristos
(gk) ϩⲟⲧⲁⲛkdyž4-otan
ⲉϥ-(circ 3 jč m)3-188.
ϩⲛ-ve3-271.
(gk) ⲥⲱⲙⲁtělo4-swma
místo, kde se shromažďovali s blaženým Kristem, když byl v těle.

(133/17)-(133/21) tr
(gk) ⲧⲟⲧⲉtehdy4-tote
ⲛⲧⲉⲣⲟⲩ-(past temp 3 mnč) když3-387.
ⲉⲓjít1-5
ⲉ-k, na, do3-261.ⲉⲩⲙⲁspolečně2-711
ⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲙⲁmísto1-332
ⲛϭⲓ(nom)1-1234
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
(gk) ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥapoštol4-apostolos
ⲁⲩⲱa1-536
ⲁⲩ-(perf 3 mnč)3-199a.
ⲛⲟϫ=pokládat1-85
-ⲟⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲉϫⲛ-na, nad, přes3-273.
ⲛⲉⲩ-(mnč) jejich3-50.
ⲡⲁⲧkoleno1-716
ⲁⲩ-(perf 3 mnč)3-199a.
ϣⲗⲏⲗmodlit se1-75
ⲛ-(advb)3-283.
ϯ-(urč čl ž jč)3-80.
ϩⲉzpůsob1-225
ⲉⲩ-(circ 3 mnč)3-188.
ϫⲱříkat1-39
ⲙⲙⲟ=(ind obj of vb)3-262.
-ⲥ(suff pron 3 jč ž)3-35.
ϫⲉ:1-365
Když se apoštolové sešli a padli na svá kolena, takto se modlili a říkali:

(133/21)-(133/26) tr
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲓⲱⲧotec1-57
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲓⲱⲧotec1-57
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲓⲱⲧotec1-57
ⲛⲧⲉ-(gen)3-99.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲟⲩⲟⲉⲓⲛsvětlo1-1
ⲡⲁⲓtento (m)3-52.
ⲉⲧⲉ-který3-362.
ⲩⲛⲧⲁ=být1-33
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲛⲓ-(urč čl mnč)3-80.
(gk) ⲁⲫⲑⲁⲣⲥⲓⲁneporušitelnost4-afqarsia
ⲥⲱⲧⲙslyšet1-149
ⲉⲣⲟ=(dat)3-261.
-ⲛ(suff pron 1 mnč)3-35.
ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉtak jako2-3282
ⲉⲧ-(rel pref)3-355.
ⲁ-(perf)3-200a.
... ⲙ (?)
ⲧⲱ...ⲩ (?)
ϩⲙ-v3-271.
ⲡⲉⲕ-(jč m) tvůj (m)3-50.
ⲁⲗⲟⲩmladík1-171
ⲉⲧ-který3-355.
ⲟⲩⲁⲁⲃ+svatý1-381
(gk) ⲓⲥJežíš4-ihsous
ⲡⲉ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲭⲥKristus4-xristos
"Otče, otče, otče světla, který máš 'neporušitelnosti' (neporušené mocnosti)1, slyš nás, tak jako ??? ve tvém svatém synu, Ježíši Kristu."
[1] nebo o světle, "které má 'neporušitelnosti' "

(133/26)-(134/1) tr
ⲛⲧⲟϥon3-45.
(gk) ⲅⲁⲣneboť4-gar
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ϣⲱⲡⲉstát se1-13
ⲛⲁ=pro3-263.
-ⲛ(suff pron 1 mnč)3-35.
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
(gk) ⲫⲱⲥⲧⲏⲣsvětlo, světelný zdroj4-fwsthr
ϩⲙ-ve3-271.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲕⲁⲕⲉtemnota1-168
ⲁⲉⲓⲟano!1-1127
ⲥⲱⲧⲙslyšet1-149
ⲉⲣⲟ=(dat)3-261.
-ⲛ(suff pron 1 mnč)3-35.
- neboť on se nám stal světlem v temnotě - "Ano, slyš nás!"

(134/2)-(134/3) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲁⲩ-(perf 3 mnč)3-199a.
ⲕⲟⲧ=opakovat1-102
-ⲟⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲛ-(advb)3-283.
ⲕⲉjiný1-103
ⲥⲟⲡčas1-196
ⲁⲩ-(perf 3 mnč)3-199a.
ϣⲗⲏⲗmodlit se1-75
ⲉⲩ-(circ 3 mnč)3-188.
ϫⲱříkat1-39
ⲙⲙⲟ=(ind obj of vb)3-262.
-ⲥ(suff pron 3 jč ž)3-35.
ϫⲉ:1-365
A znovu se vrátili (?), modlili se a říkali:

(134/3)-(134/6) tr
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ϣⲏⲣⲉdítě1-20
ⲛⲧⲉ-(gen)3-99.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲱⲛϩživot2-2796
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ϣⲏⲣⲉdítě1-20
ⲛⲧⲉ-(gen)3-99.
ϯ-(urč čl ž jč)3-80.
ⲙⲛⲧ-'nazývaný'3-63.
ⲁⲧ-ne-1-2692
ⲙⲟⲩsmrt2-747
ⲡⲁⲓtento (m)3-52.
ⲉⲧ-který3-355.
ϣⲟⲟⲡ+být1-13
ϩⲙ-ve3-271.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲟⲩⲟⲉⲓⲛsvětlo1-1
"Synu života, synu nesmrtelnosti, který přebýváš ve světle,

(134/6)-(134/7) tr
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ϣⲏⲣⲉdítě1-20
ⲡⲉ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲭⲥKristus4-xristos
ⲛⲧⲉ-(gen)3-99.
ϯ-(urč čl ž jč)3-80.
ⲙⲛⲧ-'nazývaný'3-63.
ⲁⲧ-ne-1-2692
ⲙⲟⲩsmrt2-747
ⲡⲉⲛ-(m) náš3-50.
ⲣⲉϥ-'člověk který'3-63.
ⲥⲱⲧⲉzachránit1-4
synu, Kriste nesmrtelnosti, náš spasiteli!

(134/8)-(134/9) tr
ⲙⲁϯdej!1-2
ⲛⲁ=(dat)3-263.
-ⲛ(suff pron 1 mnč)3-35.
ⲛⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ϭⲁⲙmoc1-151
(gk) ⲉⲡⲓⲇⲏprotože4-epei
ⲥⲉ-(pres 3 mnč)3-188.
ⲕⲱⲧⲉobklopovat1-102
ⲛⲥⲱ=za3-275.
-ⲛ(suff pron 1 mnč)3-35.
ⲉ-(inf)3-251.
ϩⲟⲧⲃ=zabít1-2305
-ⲛ(suff pron 1 mnč)3-35.
Dej nám moc, protože nás obkličují1, aby nás zabili."
[1] nebo 'hledají'

(134/9)-(134/13) tr
(gk) ⲧⲟⲧⲉtehdy4-tote
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ⲟⲩⲱⲛϩzjevit1-73ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗobjevit se2-4948
ⲉⲃⲟⲗpryč2-174
ⲛϭⲓ(nom)1-1234
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲛⲟϭvelký1-88
ⲛ-(adj)3-262.
ⲟⲩⲟⲉⲓⲛsvětlo1-1
(gk) ϩⲱⲥⲧⲉtakže4-wste
ⲛⲧⲉ-(conj)3-225.
ⲡⲓ-(urč čl m jč)3-80.
ⲧⲟⲟⲩhora1-183
ⲣ-stát se1-23ⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛsvítit2-6884
ⲟⲩⲟⲉⲓⲛsvětlo1-1
ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ-ven z, od2-3472
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲓⲱⲣϩpohled, výjev2-401
ⲛⲧⲉ-(gen)3-99.
ⲡⲏten, tamten (m)3-53.
ⲉⲧ-který3-355.
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ⲟⲩⲱⲛϩzjevit1-73ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗobjevit se2-4948
ⲉⲃⲟⲗpryč2-174
Tehdy se zjevilo velké světlo, takže hora svítila od toho vidění , které se zjevilo.

(134/13)-(134/14) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲁ-(perf)3-200a.
ⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲥⲙⲏhlas1-413
ⲁⲥ-(perf 3 jč ž)3-199a.
ⲱϣkřičet, volat1-467
ⲉⲃⲟⲗpryč2-174
ϣⲁⲣⲟ=k, do3-267.
-ⲟⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲉⲥ-(circ 3 jč ž)3-188.
ϫⲱříkat1-39
ⲙⲙⲟ=(ind obj of vb)3-262.
-ⲥ(suff pron 3 jč ž)3-35.
ϫⲉ:1-365
A vykřikl k nim hlas, který říkal:

(134/15)-(134/16) tr
ϫⲓ-přijmout1-131ϫⲓⲥⲙⲏnaslouchat2-1788
ⲥⲙⲏhlas1-413
ⲉ-(dat)3-261.
ⲛⲁ-(mnč) moje3-50.
ϣⲁϫⲉřeč2-3189
ϫⲉaby1-365
ⲉⲉⲓⲉ-(fut 1 jč)3-199a.
ϫⲱříkat1-39
ⲛⲏ=(dat)3-263.
-ⲧⲛ(suff pron 2 mnč)3-35.
- naslouchejte mým slovům, abych k vám mohl promluvit1 -
[1] nebo '... neboť k vám promluvím.'

(134/16)-(134/18) tr
ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩz jakého důvodu?2-2501
ⲧⲉⲧⲛ-(pres 2 mnč)3-188.
ϣⲓⲛⲉhledat1-46
ⲙⲙⲟ=(ind obj of vb)3-262.
-ⲉⲓ(zájm příp 1 jč)3-35.
ⲁⲛⲟⲕ3-45.
ⲡⲉje (m)3-306.
(gk) ⲓⲥJežíš4-ihsous
ⲡⲉ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲭⲥKristus4-xristos
ⲉⲧ-který3-355.
ϣⲟⲟⲡ+být1-13
ⲙⲛ-s3-264.
ⲧⲏⲩⲧⲛ(suff pron 2 mnč)3-35.
ϣⲁ-k, do3-267.
ⲉⲛⲉϩvěk1-25
"Proč mne hledáte1? Já jsem Ježíš Kristus, jsoucí s vámi navěky."
[1] nebo 'proč se mne ptáte'

(134/18)-(134/20) tr
(gk) ⲧⲟⲧⲉtehdy4-tote
ⲁ-(perf)3-200a.
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
(gk) ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥapoštol4-apostolos
ⲁⲩ-(perf 3 mnč)3-199a.
ⲟⲩⲱϣⲧuctívat1-144
ⲁⲩⲱa1-536
ⲛⲁⲩ-(impf 3 mnč)3-188.
ϫⲱříkat1-39
ⲙⲙⲟ=(ind obj of vb)3-262.
-ⲥ(suff pron 3 jč ž)3-35.
ϫⲉ:1-365
V tu chvíli se apoštolové poklonili a říkali:

(134/20)-(134/23) tr
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ϫⲟⲉⲓⲥpán1-17
ⲧⲛ-(pres 1 mnč)3-188.
ⲟⲩⲱϣchtít1-74
ⲉ-(inf)3-251.
ⲉⲓⲙⲉznát1-56
ⲉ-o3-261.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ϣⲱⲱⲧnedostatek2-3101
ⲛⲧⲉ-(gen)3-99.
ⲛ-(gen)3-262.
(gk) ⲉⲱⲛaion4-aiwn
ⲙⲛ-s3-264.
ⲡⲉⲕ-(jč m) tvůj (m)3-50.
(gk) ⲡⲗⲏⲣⲱⲙⲁplnost4-plhrwma
"Pane, chceme se dozvědět o nedostatku aionů a tvém Pleromatu."

(134/23)-(134/24) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ϫⲉže1-365
(gk) ⲡⲱⲥjak?4-pws
ⲥⲉ-(pres 3 mnč)3-188.
ⲁⲙⲁϩⲧⲉovládat1-11
ⲙⲙⲟ=(ind obj of vb)3-262.
-ⲛ(suff pron 1 mnč)3-35.
ϩⲙ-v3-271.
ⲡⲓ-(urč čl m jč)3-80.
ⲙⲁmísto1-332ⲙⲁⲛϣⲱⲡⲉmísto přebývání2-3048
ⲛ-(gen)3-262.
ϣⲱⲡⲉbytí1-13
a: "Jak jsme ovládáni na tomto místě přebývání?"

(134/25)-(134/26) tr
(gk) ⲏnebo4-h
(gk) ⲡⲱⲥjak?4-pws
ⲁⲛ-(perf 1 mnč)3-199a.
ⲉⲓjít1-5
ⲉ-k, na, do3-261.
ⲡⲓ-(urč čl m jč)3-80.
ⲙⲁmísto1-332
(gk) ⲏnebo4-h
ⲉⲛ[ⲛ]ⲁ-(fut 1 mnč)3-199a.
ⲃⲱⲕjít, odejít1-123
ⲛ-(advb)3-283.
ⲁϣco?3-344.
ⲛ-(adj)3-262.
ⲣⲏⲧⲉpodoba1-1340
a: "Jak jsme přišli na toto místo?" a: "Jakým způsobem odejdeme?"

(134/26)-(135/1) tr
(gk) ⲏnebo4-h
(gk) ⲡⲱⲥjak?4-pws
ⲟⲩⲛⲧⲁ=mít1-33
-ⲛ(suff pron 1 mnč)3-35.
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ϯ-(urč čl ž jč)3-80.
(gk) ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁmoc4-ejousia
ⲛⲧⲉ-(gen)3-99.
ϯ-(urč čl ž jč)3-80.
(gk) ⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁodvaha4-parrhsia
a: "Jak to, že máme moc odvahy (?) ?"

(135/2) tr
(gk) ⲏnebo4-h
ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩz jakého důvodu?2-2501
ⲛⲓ-(urč čl mnč)3-80.
ϭⲟⲙmoc1-151
ⲥⲉ-(pres 3 mnč)3-188.
ϯ-dát1-2ϯⲛⲙⲙⲁ=bojovat s2-4811
ⲛⲙⲙⲁ=s3-264.
-ⲛ(suff pron 1 mnč)3-35.
a: "Proč s námi mocnosti bojují?"

(135/3)-(135/4) tr
(gk) ⲧⲟⲧⲉtehdy4-tote
ⲁ-(perf)3-200a.
ⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲥⲙⲏhlas1-413
ϣⲱⲡⲉstát se1-13
ⲛⲁ=(dat)3-263.
-ⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ-ven z, od2-3472
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲟⲩⲟⲉⲓⲛsvětlo1-1
ⲉⲥ-(circ 3 jč ž)3-188.
ϫⲱříkat1-39
ⲙⲙⲟ=(ind obj of vb)3-262.
-ⲥ(suff pron 3 jč ž)3-35.
ϫⲉ:1-365
V tu chvíli k nim ze světla přišel hlas a říkal:

(135/4)-(135/6) tr
ⲛⲧⲱⲧⲛvy3-45.
ⲟⲩⲁⲧ=samotný1-1709
-ⲧⲏⲩⲧⲛ(suff pron 2 mnč)3-35.
ⲉⲧ-který3-355.
ⲣ-konat1-23
ⲙⲛⲧⲣⲉsvědectví1-1079
ϫⲉže1-365
ⲁⲉⲓ(perf 1 jč)3-199a.
ϫⲉ-říci1-39
ⲛⲁⲓtito (mnč)3-52.
ⲧⲏⲣ=vše1-48
-ⲟⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲛⲏ=(dat)3-263.
-ⲧⲛ(suff pron 2 mnč)3-35.
"Vy sami dosvědčujete, že jsem vám toto vše řekl.

(135/7)-(135/8) tr
(gk) ⲁⲗⲗⲁale4-alla
ⲉⲧⲃⲉ-kvůli3-274.
ⲧⲉⲧⲛ-(f) váš3-50.
ⲙⲛⲧ-'nazývaný'3-63.
ⲁⲧ-ne-1-2692
ⲛⲁϩⲧⲉdůvěra, víra2-1330
ϯⲛⲁ-(fut 1 jč)3-199a.
ϣⲁϫⲉmluvit1-36
ⲛ-(advb)3-283.
ⲕⲉjiný1-103
ⲥⲟⲡčas1-196
Ale kvůli vaší nevíře musím mluvit znovu.

(135/8)-(135/10) tr
ⲉⲧⲃⲉ-kvůli3-274.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ϣⲱⲱⲧnedostatek2-3101
(gk) ⲙⲉⲛ-4-men
ⲛⲧⲉ-(gen)3-99.
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
(gk) ⲉⲱⲛaion4-aiwn
ⲡⲁⲓtento (m)3-52.
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲡⲓ-(urč čl m jč)3-80.
ϣⲱⲱⲧnedostatek2-3101
[Tak tedy] o nedostatku aionů: To je [onen] nedostatek.

(135/10)-(135/14) tr
ⲉ- (?)podle3-261.
ⲧⲁ- (?)(jč ž) patřící3-51.
ϯ-(urč čl ž jč)3-80.
ⲙⲛⲧ-'nazývaný'3-63.ⲙⲛⲧⲁⲧⲥⲱⲧⲙneposlušnost2-1987
ⲁⲧ-ne-1-2692
ⲥⲱⲧⲙposlušnost2-1985
(gk) ⲇⲉ-4-de
ⲙⲛ-s3-264.
ϯ-(urč čl ž jč)3-80.
ⲙⲛⲧ-'nazývaný'3-63.
ⲁⲧ-ne-1-2692
ϣⲟϫⲛⲉrada2-3207
ⲛⲧⲉ-(gen)3-99.
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
ⲙⲁⲁⲩmatka1-220
ⲉⲧ-který3-355.
ⲁⲥ-(perf 3 jč ž)3-199a.
ⲟⲩⲱⲛϩzjevit1-73ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗobjevit se2-4948
ⲉⲃⲟⲗpryč2-174
ⲉϫⲙ-proti, k3-273.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲟⲩⲁϩ-ustanovit, dát1-34ⲟⲩⲁϩⲥⲁϩⲛⲉpřikázat2-2124
ⲥⲁϩⲛⲉopatření2-2121
ⲛⲧⲉ-(gen)3-99.
ϯ-(urč čl ž jč)3-80.
ⲙⲛⲧ-'nazývaný'3-63.ⲙⲛⲧⲛⲟϭvelikost2-1346
ⲛⲟϭvelký1-88
ⲛⲧⲉ-(gen)3-99.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲓⲱⲧotec1-57
??? náležející neposlušnosti a nerozvážnosti matky, která zjevila [skutek] proti příkazu velikosti otce.

(135/14)-(135/17) tr
ⲁⲥ-(perf 3 jč ž)3-199a.
ⲟⲩⲱϣchtít1-74
ⲉ-(inf)3-251.
ⲧⲟⲩⲛⲟⲥpozvednout1-338
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ϩⲉⲛ-(indef art mnč)3-85.
(gk) ⲉⲱⲛaion4-aiwn
ⲁⲩⲱa1-536
ⲉⲧ- (?)který3-355.
ⲁⲥ-(perf 3 jč ž)3-199a.
ϣⲁϫⲉříkat1-36
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ⲟⲩⲱⲛϩzjevit1-73ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗobjevit se2-4948
ⲉⲃⲟⲗpryč2-174
ⲛϭⲓ(nom)1-1234
ⲡⲓ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲁⲩⲑⲁⲇⲏⲥAuthades4-auqadhs
Chtěla dát povstat aionům - a (?) promluvila a Authades se zjevil.

(135/17)-(135/21) tr
ⲉⲧ-který3-355.
ⲁⲥ-(perf 3 jč ž)3-199a.
ϣⲱϫⲡopustit1-309
(gk) ⲇⲉ-4-de
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
(gk) ⲙⲉⲣⲟⲥpodíl4-meros
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ⲁⲙⲁϩⲧⲉuchvátit1-11
ⲙⲙⲟ=(ind obj of vb)3-262.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲛϭⲓ(nom)1-1234
ⲡⲓ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲁⲩⲑⲁⲇⲏⲥAuthades4-auqadhs
ⲁⲩⲱa1-536
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ϣⲱⲡⲉstát se1-13
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ϣⲱⲱⲧnedostatek2-3101
ⲡⲁⲓtento (m)3-52.
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ϣⲱⲱⲧnedostatek2-3101
ⲛⲧⲉ-(gen)3-99.
ⲛⲓ-(urč čl mnč)3-80.
(gk) ⲉⲱⲛaion4-aiwn
Opustila část1 - a Authades se jí zmocnil a nastal nedostatek2. To je nedostatek aionů.
[1] nebo 'podíl'
[2] nebo 'stal se nedostatkem (Authades)', nebo 'stala se nedostatkem (část nebo matka)'

(135/21)-(135/24) tr
ⲉⲧ-který3-355.
ⲁ-(perf)3-200a.
ⲡⲓ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲁⲩⲑⲁⲇⲏⲥAuthades4-auqadhs
(gk) ϭⲉ-4-Ge
ⲉⲧ-který3-355.
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ϫⲓpřijmout1-131
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
(gk) ⲙⲉⲣⲟⲥčást4-meros
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ϫⲟ=sázet1-2358
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲁⲩⲱa1-536
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ⲕⲱumístit, ustanovit1-139
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ϩⲉⲛ-(indef art mnč)3-85.
ϭⲟⲙmoc1-151
ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱ=nad2-7930
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲙⲛ-s3-264.
ϩⲉⲛ-(indef art mnč)3-85.
(gk) ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁautorita4-ejousia
Authades část získal, vysadil1 ji a ustanovil nad ní moci a mocnosti
[1] nebo 'osadil'

(135/25)-(135/28) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ⲟⲗ=uzavřít1-321
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲉϩⲟⲩⲛdovnitř2-3485
ⲉ-k, na, do3-261.
ⲛⲓ-(urč čl mnč)3-80.
(gk) ⲉⲱⲛaion4-aiwn
ⲉⲧ-který3-355.
ⲙⲟⲟⲩⲧmrtvý1-118
ⲁⲩⲱa1-536
ⲁⲩ-(perf 3 mnč)3-199a.
ⲣⲁϣⲉradovat se1-1354
ⲛϭⲓ(nom)1-1234
ⲛⲓ-(urč čl mnč)3-80.
ϭⲟⲙmoc1-151
ⲧⲏⲣ=vše1-48
-ⲟⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲛⲧⲉ-(gen)3-99.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲕⲟⲥⲙⲟⲥkosmos4-kosmos
ϫⲉneboť1-365
ⲁⲩ-(perf 3 mnč)3-199a.
ϫⲡⲟ=plodit1-6
-ⲟⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
a uzavřel ji do smrtelných aionů. Všechny mocnosti světa se zaradovaly, že byly zrozeny.

(135/28)-(136/3) tr
ⲛⲧⲟⲟⲩoni3-45.
(gk) ⲇⲉ-4-de
ⲛ-(neg)3-396. Neg
ⲥⲉ-(pres 3 mnč)3-188.
ⲥⲟⲟⲩⲛznát, vědět1-55
ⲁⲛne3-396. Negat
ⲙ-(ind obj of vb)3-262.
ⲡⲓ-(urč čl m jč)3-80.
...
ⲉⲧ-který3-355.
ⲣ-stát se1-23
ϣⲣⲡ-první2-3083
ⲛ-(adj)3-262.
ϣⲟⲟⲡ+bytí1-13
(gk) ⲉⲡⲓⲇⲏprotože4-epei
ϩⲉⲛ-(indef art mnč)3-85.
ϣⲙⲙⲟcizinec1-218
ⲙⲙⲟ=(ind obj of vb)3-262.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲛⲉjsou (mnč)3-306.
Ony však neznají prajsoucího ???, neboť jsou mu cizí -

(136/3)-(136/5) tr
(gk) ⲁⲗⲗⲁale4-alla
ⲡⲁⲓtento (m)3-52.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲉⲧⲉ-který3-362.
ⲁⲩ-(perf 3 mnč)3-199a.
ϯ-dát1-2
ϭⲟⲙmoc1-151
ⲛⲁ=(dat)3-263.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲁⲩⲱa1-536
ⲁⲩ-(perf 3 mnč)3-199a.
ϣⲙϣⲉuctívat1-468
ⲙⲙⲟ=(ind obj of vb)3-262.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲉ-až do3-231.
ⲁⲩ-(perf 3 mnč)3-199a.
ⲥⲙⲟⲩchválit1-240
ⲉⲣⲟ=(dat)3-261.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ale [znají] toho, kterému daly moc a uctily jej, když mu vzdaly chválu.

(136/5)-(136/7) tr
ⲛⲧⲟϥon3-45.
(gk) ⲇⲉvšak4-de
ⲡⲓ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲁⲩⲑⲁⲇⲏⲥAuthades4-auqadhs
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ϫⲓⲥⲉbýt vysoký1-16ϫⲓⲥⲉ ⲛϩⲏⲧbýt povýšený, nadutý2-3915
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ϩⲏⲧsrdce1-19
ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ-nad2-7930
ⲡⲓ-(urč čl m jč)3-80.
ⲥⲙⲟⲩžehnat1-240
ⲛⲧⲉ-(gen)3-99.
ⲛⲓ-(urč čl mnč)3-80.
ϭⲟⲙmoc1-151
Authades se stal pyšným pro chválu mocností.

(136/7)-(136/11) tr
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ϣⲱⲡⲉstát se1-13
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲣⲉϥ-'člověk který'3-63.ⲣⲉϥⲕⲱϩžárlivý člověk2-8762
ⲕⲱϩzávist2-627
ⲁⲩⲱa1-536
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ⲟⲩⲱϣchtít1-74
ⲉ-(inf)3-251.
ⲧⲁⲙⲓⲟtvořit1-252
ⲛⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
(gk) ϩⲓⲕⲱⲛobraz4-eikwn
ⲉ-(dat)3-261.ⲉⲡⲙⲁ ⲛ-namísto2-8781
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲙⲁmísto1-332
ⲛⲛ-(gen)3-262.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
(gk) ϩⲓⲕⲱⲛobraz4-eikwn
ⲙⲛ-s3-264.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
(gk) ⲙⲟⲣⲫⲏforma, tvar4-morfh
ⲉ-(dat)3-261.ⲉⲡⲙⲁ ⲛ-namísto2-8781
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲙⲁmísto1-332
ⲛⲛ-(gen)3-262.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
(gk) ⲙⲟⲣⲫⲏforma, tvar4-morfh
Stal se závistivým a zachtělo se mu stvořit obraz namísto obrazu, tvar namísto tvaru.

(136/11)-(136/13) tr
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ⲧⲱϣurčit1-236
(gk) ⲇⲉ-4-de
ⲛ-(dat)3-263.
ⲛⲓ-(urč čl mnč)3-80.
ϭⲟⲙmoc1-151
ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ-v, ve2-3477
ⲧⲉϥ-(ž) jeho3-50.
(gk) ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁautorita4-ejousia
ϫⲉ:1-365
ⲉⲩⲉ-(fut 3 mnč)3-199a.
(gk) ⲡⲗⲁⲥⲥⲁutvořit4-plassw
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ϩⲉⲛ-(indef art mnč)3-85.
(gk) ⲥⲱⲙⲁtělo4-swma
ⲉⲩ-(circ 3 mnč)3-188.
ⲙⲟⲟⲩⲧmrtvý1-118
Uložil mocnostem[, které měl] ve své moci, aby stvořily smrtelná těla.

(136/13)-(136/15) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲁⲩ-(perf 3 mnč)3-199a.
ϣⲱⲡⲉstát se1-13
ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ-ven z, od2-3472
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲙⲛⲧ-'nazývaný'3-63.
ⲁⲧ-ne-1-2692
ⲉⲓⲛⲉpodoba1-125
ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ-ven z, od2-3472
ϯ-(urč čl ž jč)3-80.
(gk) ⲉⲓⲇⲉⲁforma4-eidos
ⲉⲧⲉ-který3-362.
ⲁⲥ-(perf 3 jč ž)3-199a.
ϣⲱⲡⲉstát se1-13
A nastala z nepodobnosti, z nastalé podoby.

(136/16)-(136/18) tr
ⲉⲧⲃⲉ-kvůli3-274.
ⲡⲓ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲡⲗⲏⲣⲱⲙⲁplnost4-plhrwma
(gk) ⲇⲉvšak4-de
ⲁⲛⲟⲕ3-45.
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲁⲩⲱa1-536
ⲁⲩ-(perf 3 mnč)3-199a.
ⲧⲛⲛⲟⲟⲩ=poslat1-206
-ⲧ(zájm příp 1 jč)3-35.
ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲙ-ven z2-7937
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲥⲱⲙⲁtělo4-swma
ⲉⲧⲃⲉ-kvůli3-274.
ⲡⲓ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲥⲡⲉⲣⲙⲁpotomstvo4-sperma
ⲉⲧⲉ-který3-362.
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ϩⲉpadat1-41ϩⲉ ⲉⲃⲟⲗodpadnout2-5231
ⲉⲃⲟⲗpryč2-174
Já jsem však kvůli Pleromatu - a byl jsem poslán do těla kvůli odpadlému potomstvu

(136/19)-(136/20) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲁⲓ-(perf 1 jč)3-199a.
ⲉⲓjít1-5ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓjít dolů2-4173
ⲉϩⲣⲁⲓdolů, níže2-3535
ⲉ-k, na, do3-261.
ⲡⲉⲩ-(m) jejich3-50.
(gk) ⲡⲗⲁⲥⲙⲁmodel4-plasma
ⲉⲧ-který3-355.
ⲙⲟⲟⲩⲧ+mrtvý1-118
a sestoupil jsem do jejich smrtelného stvoření.

(136/20)-(136/22) tr
ⲛⲧⲟⲟⲩoni3-45.
(gk) ⲇⲉvšak4-de
ⲙⲡⲟⲩ-(perf neg 3 mnč)3-199a.
ⲥⲟⲩⲱⲛ=znát, vědět1-55
-ⲧ(zájm příp 1 jč)3-35.
ⲛⲉⲩ-(impf 3 mnč)3-188.
ⲙⲉⲉⲩⲉpřemýšlet1-145
ⲉⲣⲟ=o3-261.
-ⲉⲓ(zájm příp 1 jč)3-35.
ϫⲉže1-365
ⲁⲛⲟⲕ3-45.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲣⲱⲙⲉčlověk1-21
ⲉϥ-(circ 3 jč m)3-188.
ⲙⲟⲟⲩⲧ+mrtvý1-118
Oni mne ale nepoznali, mysleli si o mě, že jsem smrtelný člověk.

(136/22)-(136/23) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲁⲓ-(perf 1 jč)3-199a.
ϣⲁϫⲉmluvit1-36
ⲙⲛ-s3-264.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲉⲧⲉ-který3-362.
ⲡⲱⲓ(m) můj3-48.
A promluvil jsem s tím, kdo je můj.

(136/23)-(136/25) tr
ⲛⲧⲟϥon3-45.
(gk) ⲇⲉ-4-de
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ⲥⲱⲧⲙslyšet1-149
ⲛⲁ=(dat)3-263.
-ⲓ(zájm příp 1 jč)3-35.
(gk) ⲕⲁⲧⲁpodle4-kata
ⲧⲉⲧⲛ-(f) váš3-50.
ϩⲉzpůsob1-225
ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ(2 mnč) sám, také3-47.
ⲛⲁⲓtito (mnč)3-52.
ⲉⲧ-který3-355.
ⲁⲩ-(perf 3 mnč)3-199a.
ⲥⲱⲧⲙslyšet1-149
ⲙ-(temp) ve, za, během3-262.
ⲡⲟⲟⲩdnes2-3716
On mne vyslechl, tak jako i vy, ti, kdo slyší dnes.

(136/26)-(136/28) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲁⲓ-(perf 1 jč)3-199a.
ϯdát1-2
ⲛⲁ=(dat)3-263.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲛⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
(gk) ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁautorita4-ejousia
ϫⲉaby1-365
ⲉϥⲉ-(fut 3 jč m)3-199a.
ⲉⲓjít1-5ⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛvstoupit, vejít2-4170
ⲉϩⲟⲩⲛdovnitř2-3485
ⲉ-k, na, do3-261.
ϯ-(urč čl ž jč)3-80.
(gk) ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁdědictví4-klhronomia
ⲛⲧⲉ-(gen)3-99.
ⲧⲉϥ-(ž) jeho3-50.
ⲙⲛⲧ-'nazývaný'3-63.
ⲉⲓⲱⲧotec1-57
A dal jsem mu moc, aby vešel v dědictví otčiny.

(136/28)-(137/2) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲁⲓ-(perf 1 jč)3-199a.
ϥⲓvzít, zvednout1-134
... ⲩ (?)
ⲙⲟⲩϩbýt plný1-87
ⲉⲃⲟⲗpryč2-174
... ⲛ (?)
ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ-v, ve2-3477
ⲡⲉϥ-(m) jeho3-50.
ⲟⲩϫⲁⲓzáchrana2-2737
A vzal jsem ... {naplnit} ... v jeho spáse.

(137/2)-(137/3) tr
(gk) ⲉⲡⲓⲇⲏprotože4-epei
(gk) ⲇⲉ-4-de
ϫⲉže1-365
ⲛⲉ-(imperf)1-1169
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ϣⲱⲱⲧnedostatek2-3101
-ⲡⲉ(imperf)1-1255
Protože nastal nedostatek,

(137/3)-(137/4) tr
ⲉⲧⲃⲉ-kvůli3-274.
ⲡⲁⲓtento (m)3-52.
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ϣⲱⲡⲉstát se1-13
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
(gk) ⲡⲗⲏⲣⲱⲙⲁplnost4-plhrwma
proto se stal Pleromatem.

(137/4)-(137/6) tr
ⲉⲧⲃⲉ-kvůli3-274.
ⲡⲏten, tamten (m)3-53.
(gk) ⲇⲉ-4-de
ϫⲉže1-365
ⲥⲉ-(pres 3 mnč)3-188.
ⲁⲙⲁϩⲧⲉuchvátit1-11
ⲙⲙⲱ=(ind obj of vb)3-262.
-ⲧⲛ(suff pron 2 mnč)3-35.
ϫⲉneboť1-365
ⲛⲧⲱⲧⲛvy3-45.
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
ⲉⲧⲉ-který3-362.
ⲛⲟⲩ=(mnč poss pron)3-48.
-ⲉⲓ(zájm příp 1 jč)3-35.
Proto vás utlačují, že jste moji.

(137/6)-(137/9) tr
ⲉϣⲱⲡⲉjestli2-3050
ⲉⲧⲉⲧⲛⲁ(fut 2 mnč)3-199a.
ⲕⲁⲕ1-153
ⲧⲏⲛⲉ(suff pron 2 mnč)3-35.
ⲕⲁϩⲏⲩ
(dat)3-263.
ⲡⲁⲓtento (m)3-52.
ⲉⲧ(rel pref)3-355.
ⲧⲁⲕⲏⲟⲩⲧbýt ztracen1-199
(gk) ⲧⲟ ⲧⲉtehdy4-tote
ⲉⲧⲉⲧⲛⲁ(fut 2 mnč)3-199a.
ϣⲱⲡⲉbýt1-13
(suff pron 1 mnč)3-35.
ϩⲉⲛna3-271.
(gk) ⲫⲱⲥⲧⲏⲣsvětlo, světelný zdroj4-fwsthr
ϩⲛna3-271.
(zájm příp 1 jč)3-35.
ⲙⲏⲧⲉstřed1-159
(suff pron 1 mnč)3-35.
ϩⲉⲛna3-271.
ⲣⲱⲙⲉčlověk1-21
ⲉⲩ(circ 3 mnč)3-188.
ⲙⲟⲟⲩⲧmrtvý1-118
Pokud ze sebe svléknete to, co je porušitelné, stanete se světly uprostřed smrtelných lidí.

(137/10)-(137/13) tr
ⲡⲏten, tamten (m)3-53.
(gk) ⲇⲉ-4-de
ϫⲉže1-365
ⲛⲧⲱⲧⲛvy3-45.
ⲉⲧ-který3-355.
ⲛⲁ-(fut)3-208.
ϯdát1-2ϯ ⲙⲛ-bojovat s2-4811
ⲙⲛ-s3-264.
ⲛⲓ-(urč čl mnč)3-80.
ϭⲟⲙmoc1-151
ϫⲉneboť1-365
ⲛⲧⲟⲟⲩoni3-45.
ⲙⲙⲛⲧⲁ=není/nejsou3-234.
-ⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲙⲧⲟⲛodpočinek2-966
(gk) ⲕⲁⲧⲁpodle4-kata
ⲧⲉⲧⲛ-(f) váš3-50.
ϩⲉzpůsob1-225
(gk) ⲉⲡⲓⲇⲏprotože4-epei
ⲛ-(neg)3-396. Neg
ⲥⲉ-(pres 3 mnč)3-188.
ⲟⲩⲱϣchtít1-74
ⲁⲛne3-396. Negat
(gk) ϩⲓⲛⲁaby4-ina
ⲛⲧⲉⲧⲛ-(conj 2 mnč)3-225.
ⲛⲟⲩϩⲙbýt zachráněn1-400
To [znamená], že budete bojovat proti mocnostem. Ony nemají odpočinutí tak, jako vy, protože nechtějí, abyste byli spaseni."

(137/13)-(137/17) tr
(gk) ⲧⲟⲧⲉtehdy4-tote
ⲁ-(perf)3-200a.
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
(gk) ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥapoštol4-apostolos
ⲟⲩⲱϣⲧpozdravit1-144
ⲛ-(advb)3-283.
ⲕⲉjiný1-103
ⲥⲟⲡchvíle1-196
ⲉⲩ-(circ 3 mnč)3-188.
ϫⲱříkat1-39
ⲙⲙⲟ=(ind obj of vb)3-262.
-ⲥ(suff pron 3 jč ž)3-35.
ϫⲉ:1-365
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ϫⲟⲉⲓⲥpán1-17
ⲙⲁ-dej!3-240.
ⲧⲁⲙⲟ=říci, sdělit1-1594
-ⲛ(suff pron 1 mnč)3-35.
ϫⲉže1-365
ⲁϣco?3-344.
ⲧⲉje (ž)3-306.
[ⲧ]-(urč čl ž jč)3-80.
[ϩ]ⲉzpůsob1-225
ⲉ[ⲧ]-který3-355.
ⲧⲛⲛⲁ-(fut 1 pl)3-199a.
ϯdát1-2ϯ ⲙⲛ-bojovat s2-4811
ⲙⲛ-s3-264.
ⲛⲓ(urč čl mnč)3-80.
(gk) ⲁⲣⲭⲱⲛarchón4-arxwn
(gk) ⲉⲡⲓⲇⲏprotože4-epei
ⲛⲓ-(urč čl mnč)3-80.
(gk) ⲁⲣⲭⲱⲛarchón4-arxwn
ⲥⲉ-(pres 3 mnč)3-188.
ⲛ-(loc) v3-262.
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
ⲡⲉhorní2-1388
ⲙⲙⲟ=(loc) z, od3-262.
-ⲛ(suff pron 1 mnč)3-35.
Pak apoštolové znovu pozdravili a řekli: "Pane, pouč nás, jak máme bojovat s archóny - protože oni jsou nad námi."

(137/17)-(137/21) tr
(gk) ⲧⲟⲧⲉtehdy4-tote
ⲁ-(perf)3-200a.
ⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲥⲙⲏhlas1-413
ⲁⲥ-(perf 3 jč ž)3-199a.
ⲱϣkřičet, volat1-467
ⲉⲃⲟⲗpryč2-174
ϣⲁⲣⲟ=k, do3-267.
-ⲟⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ-ven z, od2-3472
ⲡⲏten, tamten (m)3-53.
ⲉⲧⲉ-který3-362.
ⲛⲉϥ-(impf 3 jč m)3-188.
ⲟⲩⲟⲛϩzjevit1-73
ⲉⲃⲟⲗpryč2-174
ⲉⲥ-(circ 3 jč ž)3-188.
ϫⲱříkat1-39
ⲙⲙⲟ=(ind obj of vb)3-262.
-ⲥ(suff pron 3 jč ž)3-35.
ϫⲉ:1-365
ⲛⲧⲱⲧⲛvy3-45.
(gk) ⲇⲉ-4-de
ⲉⲧⲉⲧⲛⲁ-(fut 2 mnč)3-199a.
ϯdát1-2
ⲛⲙⲙⲁ=s3-264.
-ⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲛ-(instr) skrze3-262.
ϯ-(urč čl ž jč)3-80.
ϩⲉzpůsob1-225
Tu k nim vykřikl hlas od toho, který se zjevoval a říkal: "Takto s nimi budete bojovat -

(137/21)-(137/23) tr
ⲛⲓ-(urč čl mnč)3-80.
(gk) ⲁⲣⲭⲱⲛarchón4-arxwn
(gk) ⲅⲁⲣneboť4-gar
ⲉⲩ-(circ 3 mnč)3-188.
ϯdát1-2
ⲙⲛ-s3-264.
ⲡⲓ-(urč čl m jč)3-80.
ⲣⲱⲙⲉčlověk1-21
ⲉⲧ-který3-355.
ⲥⲁ-část1-1364
ϩⲟⲩⲛvnitřek1-53
ⲛⲧⲱⲧⲛvy3-45.
(gk) ⲇⲉ-4-de
ⲉⲧⲉⲧⲛⲉ-(fut 2 mnč)3-199a.
ϯdát1-2
ⲛⲙⲙⲁ=s3-264.
-ⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲛ-(instr) skrze3-262.
ϯ-(urč čl ž jč)3-80.
ϩⲉzpůsob1-225
protože archóni bojují s člověkem vnitřním, vy tedy budete bojovat takto:

(137/23)-(137/25) tr
ⲁⲙⲏⲉⲓⲧⲛpojďte!2-17
ⲉ-k, na, do3-261.ⲉⲩⲙⲁspolečně2-711
ⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲙⲁmísto1-332
ⲁⲩⲱa1-536
ϯ-dát1-2
ⲥⲃⲱnauka2-1707
ϩⲙ-na3-271.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲕⲟⲥⲙⲟⲥkosmos4-kosmos
ⲙ-(dat)3-263.
ⲡⲓ-(urč čl m jč)3-80.
ⲟⲩϫⲁⲓbýt zachráněn1-342
ϩⲛ-na3-271.
ⲟⲩ-(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲉⲣⲏⲧzaslíbit1-673
Shromážděte se a učte ve světě tuto spásu (? v zaslíbení ?).

(137/25)-(137/27) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲛⲧⲱⲧⲛvy3-45.
ϩⲱⲕ=přepásat1-477
-ⲧⲏⲩⲧⲛ(suff pron 2 mnč)3-35.
ⲛϩⲣⲁⲓ ϩⲛ-v, ve2-3477
ϯ-(urč čl ž jč)3-80.
ϭⲟⲙmoc1-151
ⲛⲧⲉ-(gen)3-99.
ⲡⲁ-(m) můj3-50.
ⲉⲓⲱⲧotec1-57
A přepásejte se mocí mého otce

(137/27)-(137/29) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲟⲩⲱⲛϩzjevit1-73ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗobjevit se2-4948
ⲙ-(ind obj of vb)3-262.
ⲡⲉⲧⲛ-(m) váš3-50.
ⲧⲱⲃϩmodlitba2-2204
ⲉⲃⲟⲗpryč2-174
ⲁⲩⲱa1-536
ⲛⲧⲟϥon3-45.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲓⲱⲧotec1-57
ϥⲛⲁ-(fut 3 jč m)3-199a.
ⲣ-jednat1-23
(gk) ⲃⲟⲏⲑⲓpomoci4-bohqew
ⲉⲣⲱ=(dat)3-261.
-ⲧⲛ(suff pron 2 mnč)3-35.
a odhalte svou modlitbu - a otec vám pomůže.

(137/29)-(138/1) tr
(gk) ϩⲱⲥkdyž4-ws
ⲉ-poté3-231.
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ⲣ-jednat1-23
(gk) ⲃⲟⲏⲑⲓpomoci4-bohqew
ⲉⲣⲱ=(dat)3-261.
-ⲧⲛ(suff pron 2 mnč)3-35.
ⲉ-poté3-231.
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ⲧⲁⲩⲟposlat1-113
ϩⲓ-na3-268.
ⲙ- (?)(ind obj of vb)3-262.
ⲡ- (?)ten, tamten (m)3-53.
ⲣ- (?)jednat1-23
...ⲁⲃ... (?)
Tak, jak vám pomohl, když poslal ???.

(138/2)-(138/3) tr
ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉtak jako2-3282
ⲉⲧ-který3-355.
ⲁⲓ-(perf 1 jč)3-199a.
ⲣ-jednat1-23
ϣⲣⲡprvní2-3083
ⲛ-(inf prep)3-252.
ϫⲟⲟ=říkat1-39
-ⲥ(suff pron 3 jč ž)3-35.
ⲛⲏ=(dat)3-263.
-ⲧⲛ(suff pron 2 mnč)3-35.
(gk) ϩⲟⲧⲁⲛkdyž4-otan
ⲉⲉⲓ-(circ 1 jč)3-188.
ϩⲙ-ve3-271.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲥⲱⲙⲁtělo4-swma
jak jsem vám předtím řekl, když jsem byl v těle."

(138/3)-(138/5) tr
(gk) ⲧⲟⲧⲉtehdy4-tote
ⲁⲥ-(perf 3 jč ž)3-199a.
ϣⲱⲡⲉstát se1-13
ⲛϭⲓ(nom)1-1234
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲉⲃⲣⲏϭⲉⲥblesk1-257
ⲙⲛ-s3-264.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ϩⲣⲟⲩhlas1-2268ϩⲣⲟⲩⲙⲡⲉhrom2-3567
ⲙ-(gen)3-262.
ⲡⲉnebe1-50
ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ-ven z, od2-3472
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
ⲡⲉnebe1-50
Pak nastal blesk a hrom z nebe.

(138/5)-(138/7) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲁⲩ-(perf 3 mnč)3-199a.
ⲧⲱⲣⲡzmocnit se1-340
ⲙ-(ind obj of vb)3-262.
ⲡⲉⲧ-ten který3-367.
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ⲟⲩⲱⲛϩzjevit1-73
ⲛⲁ=(dat)3-263.
-ⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲉⲃⲟⲗpryč2-174
ⲙ-(loc) z, od3-262.
ⲡⲓ-(urč čl m jč)3-80.
ⲙⲁmísto1-332
ⲉⲧⲙⲙⲁⲩonen2-8758
ⲉϩⲣⲁⲓna2-3530
ⲉ-k, na, do3-261.
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
ⲡⲉnebe1-50
A ten, který se jim zjevil, byl vzat z toho místa do nebe.

(138/7)-(138/10) tr
(gk) ⲧⲟⲧⲉtehdy4-tote
ⲁ-(perf)3-200a.
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
(gk) ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥapoštol4-apostolos
ⲁⲩ-(perf 3 mnč)3-199a.
ϣⲡ-přijmout1-9ϣⲡϩⲙⲟⲧvzdávat díky2-3463
ϩⲙⲟⲧmilost1-232
ⲛⲧⲙ-k, na, do3-275.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ϫⲟⲉⲓⲥpán1-17
ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ-v, ve2-3477
ⲥⲙⲟⲩžehnat1-240
ⲛⲓⲙkaždý1-1183
ⲁⲩⲱa1-536
ⲁⲩ-(perf 3 mnč)3-199a.
ⲕⲟⲧ=vrátit1-102
-ⲟⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲉϩⲣⲁⲓdolů, níže2-3535
ⲉ-k, na, do3-261.
ⲑ-(urč čl ž jč)3-80.
(gk) ⲓⲏⲙJeruzalém4-ierousalhm
Pak apoštolové poděkovali pánu vším požehnáním a vrátili se do Jeruzaléma.

(138/10)-(138/13) tr
ⲉⲩ-(circ 3 mnč)3-188.
ⲛⲛⲏⲩ+přicházet2-1130
(gk) ⲇⲉ-4-de
ⲉϩⲣⲁⲓdolů, níže2-3535
ⲛⲁⲩ-(impf 3 mnč)3-188.
ϣⲁϫⲉříkat1-36
ⲙⲛ-s3-264.
ⲛⲉⲩ-(mnč) jejich3-50.
ⲉⲣⲏⲩjeden každý1-373
ϩⲓ-na3-268.
ⲧⲉ-(urč čl ž jč)3-80.
ϩⲓⲏcesta1-101
ⲉⲧⲃⲉ-ohledně, o3-274.
ⲡⲓ-(urč čl m jč)3-80.
ⲟⲩⲟⲉⲓⲛsvětlo1-1
ⲉⲧⲉ-který3-362.
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ϣⲱⲡⲉstát se1-13
Zatímco sestupovali, po cestě společně rozmlouvali o nastalém světle.

(138/13)-(138/15) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ϣⲱⲡⲉstát se1-13
ⲛϭⲓ(nom)1-1234
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ϣⲁϫⲉřeč2-3189
ⲉⲧⲃⲉ-ohledně, o3-274.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ϫⲟⲉⲓⲥpán1-17
ⲉⲩ-(circ 3 mnč)3-188.
ϫⲱříkat1-39
ⲙⲙⲟ=(ind obj of vb)3-262.
-ⲥ(suff pron 3 jč ž)3-35.
ϫⲉ:1-365
A vznikla rozmluva o pánu, ve které se říkalo:

(138/15)-(138/16) tr
ⲉϣϫⲉjestli1-681
ⲛⲧⲟϥon3-45.
ⲡⲉⲛ-(m) náš3-50.
ϫⲟⲉⲓⲥpán1-17
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ϫⲓ-přijmout1-131ϫⲓⲙⲕⲁϩmít bolest, potíže2-779
ⲙⲕⲁϩbolest2-774
ϩⲓⲉjistě1-2110
ⲁⲟⲩⲏⲣkolik přibližně?3-344.
(gk) ϭⲉtakže4-Ge
ⲁⲛⲟⲛmy3-45.
"Pokud sám náš pán trpěl, kolik my [máme trpět]?"

(138/17)-(138/18) tr
ⲁϥ(perf 3 jč m)3-199a.
ⲟⲩⲱϣⲃodpovědět1-1759
ⲛϭⲓ(nom)1-1234
(gk) ⲡⲉⲧⲣⲟⲥPetr4-petros
ⲉϥ(suff pron 3 jč m)3-35.
ϫⲱříkat1-39
ⲙⲙⲟ(adj)3-262.
(suff pron 3 jč ž)3-35.
ϫⲉ:1-365
Petr odpověděl a řekl:

(138/18)-(138/20) tr
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ϫⲓ-přijmout1-131ϫⲓⲙⲕⲁϩbýt zarmoucen2-779
ⲙⲕⲁϩbolest2-774
ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ=kvůli3-274.
-ⲛ(suff pron 1 mnč)3-35.
ⲁⲩⲱa1-536
ϩⲁⲡⲥje nutno3-237.
ⲉⲣⲟ=pro3-261.
-ⲛ(suff pron 1 mnč)3-35.
ϩⲱⲱⲛ(1 mnč) sám, také3-47.
ⲉ-(caus inf prep)3-256.
ⲧⲣⲉⲛ-(caus inf 1 mnč)3-243.
ϫⲓ-přijmout1-131ϫⲓⲙⲕⲁϩbýt zarmoucen2-779
ⲙⲕⲁϩbolest2-774
ⲉⲧⲃⲉ-kvůli3-274.
ⲧⲉⲛ-(ž) náš3-50.
ⲙⲛⲧ-'nazývaný'3-63.ⲙⲛⲧⲕⲟⲩⲉⲓmalost2-436
ⲕⲟⲩⲉⲓmalý1-61
"Snesl utrpení kvůli nám - a i my musíme trpět kvůli naší malosti."

(138/21)-(138/22) tr
(gk) ⲧⲟⲧⲉtehdy4-tote
ⲁ-(perf)3-200a.
ⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲥⲙⲏhlas1-413
ϣⲱⲡⲉstát se1-13
ϣⲁⲣⲟ=k, do3-267.
-ⲟⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲉⲥ-(circ 3 jč ž)3-188.
ϫⲱříkat1-39
ⲙⲙⲟ=(ind obj of vb)3-262.
-ⲥ(suff pron 3 jč ž)3-35.
ϫⲉ:1-365
Tu nastal hlas [mluvící] k nim a řekl:

(138/22)-(138/24) tr
ⲁⲓ-(perf 1 jč)3-199a.
ϫⲟ=říkat1-39
-ⲥ(suff pron 3 jč ž)3-35.
ⲛⲏ=(dat)3-263.
-ⲧⲛ(suff pron 2 mnč)3-35.
ⲛ-(advb)3-283.
ϩⲁϩmnoho1-66
ⲛ-(počet)3-123.
ⲥⲟⲡchvíle1-196
ϫⲉ:1-365
ϩⲁⲡⲥje nutno3-237.
ⲉⲣⲱ=pro3-261.
-ⲧⲛ(suff pron 2 mnč)3-35.
ⲉ-(caus inf prep)3-256.
ⲧⲣⲉⲧⲉⲧⲛ-(caus inf 2 mnč)3-243.
ϫⲓ-přijmout1-131ϫⲓⲙⲕⲁϩbýt zarmoucen2-779
ⲙⲕⲁϩbolest2-774
"Mnohokrát jsem vám řekl, že je nutné abyste trpěli.

(138/24)-(138/27) tr
ϩⲁⲡⲥje nutno3-237.
ⲉ-(caus inf prep)3-256.
ⲧⲣⲉⲩ-(caus inf 3 mnč)3-243.
ⲛ=přinést1-124
-ⲧⲏⲩⲧⲛ(suff pron 2 mnč)3-35.
ⲉ-k, na, do3-261.
ϩⲉⲛ-(indef art mnč)3-85.
(gk) ⲥⲉⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏsynagoga4-sunagwgh
ⲙⲛ-s3-264.
ϩⲉⲛ-(indef art mnč)3-85.
(gk) ϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛvládce4-hgemwn
(gk) ϩⲱⲥⲧⲉtakže4-wste
ⲛⲧⲉⲧⲛ-(conj 2 mnč)3-225.
ϫⲓ-přijmout1-131ϫⲓⲙⲕⲁϩmít bolest, potíže2-779
ⲙⲕⲁϩbolest2-774
Je nutné, abyste byli vzati do synagog a [před] vládce a tak trpěli.

(138/27)-(139/1) tr
ⲡⲏten, tamten (m)3-53.
(gk) ⲇⲉ-4-de
ⲉⲧⲉ-který3-362.
ⲛ-(neg)3-396. Neg
ϥⲛⲁ-(fut 3 jč m)3-199a.
ϫⲓ-přijmout1-131ϫⲓⲙⲕⲁϩmít bolest, potíže2-779
ⲙⲕⲁϩbolest2-774
ⲁⲛne3-396. Negat
(gk) ⲟⲩⲇⲉani4-oude
... (?)
Ten, kdo netrpí, ani ...

(139/2)-(139/3) tr
... (?)
... (?)
ⲓⲱⲧotec1-57
... {otec}

(139/4)-(139/5) tr
... (?)
ϫⲉⲕⲁⲁⲥaby1-2384
ⲉϥ- (?)(pres 3 jč m)3-188.
... (?)
ⲣ- (?)jednat1-23
... (?)
... aby ... ."

(139/5)-(139/7) tr
ⲁ-(perf)3-200a.
ⲛ-(suff pron 1 mnč)3-35.
(gk) ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥapoštol4-apostolos
(gk) ⲇⲉ-4-de
ⲁⲩ-a1-536
ⲣⲁϣⲉpotěšení2-1354
ⲉⲙⲁⲧⲉvelmi1-1114
ⲁⲩⲱa1-536
ⲁⲩ-a1-536
ⲉⲓ(zájm příp 1 jč)3-35.
ⲉϩⲣⲁⲓna2-3530
ⲉ-(suff pron 2 jč ž)3-35.
ⲑ-(urč čl ž jč)3-80.
(gk) ⲓⲏⲙJeruzalém4-ierousalhm
Apoštolové se velmi zaradovali a vystoupili do Jeruzaléma.

(139/7)-(139/9) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲁⲩ-(perf 3 mnč)3-199a.
ⲉⲓjít1-5
ⲉϩⲣⲁⲓvzhůru2-3530
ⲉ-k, na, do3-261.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲣⲡⲉchrám1-202
ⲁⲩ-(perf 3 mnč)3-199a.
ϯ-dát1-2ϯⲥⲃⲱučit2-1712
ⲥⲃⲱnauka2-1707
ϩⲛ-v3-271.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲟⲩϫⲁⲓzáchrana2-2737
ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ-v, ve2-3477
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲣⲁⲛjméno1-15
ⲛⲧⲉ-(gen)3-99.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ϫⲟⲉⲓⲥpán1-17
(gk) ⲓⲥJežíš4-ihsous
ⲡⲉ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲭⲥKristus4-xristos
A vstoupili do chrámu a vydali učení ve jménu pána Ježíše Krista

(139/9)-(139/10) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲁⲩ-(perf 3 mnč)3-199a.
ⲣ-konat1-23ⲣⲡⲁϩⲣⲉléčit2-1490
ⲡⲁϩⲣⲉlék1-386
ⲉ-pro3-261.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲙⲏⲏϣⲉmnožství1-1134
- a uzdravili množství [lidí].

(139/10)-(139/13) tr
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ⲟⲩⲱⲛotevřít1-8
(gk) ⲇⲉ-4-de
ⲉ- (?)(dat)3-261.
ⲣⲱ=ústa1-201
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲛϭⲓ(nom)1-1234
(gk) ⲡⲉⲧⲣⲟⲥPetr4-petros
ⲡⲉϫⲁ=říci1-42
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲛ-(dat)3-263.
ⲛⲉϥ-(mnč) jeho3-50.
(gk) ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥžák4-maqhths
ϫⲉ:1-365
ⲉϩⲉvskutku1-683
ⲡⲉⲛ-(m) náš3-50.
ϫⲟⲉⲓⲥpán1-17
(gk) ⲓⲥJežíš4-ihsous
(gk) ϩⲟⲧⲁⲛkdyž4-otan
ⲉϥ-(circ 3 jč m)3-188.
ϩⲛ-ve3-271.
(gk) ⲥⲱⲙⲁtělo4-swma
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ϯ-dát1-2ϯⲙⲁⲉⲓⲛnaznačit2-809
ⲙⲁⲉⲓⲛznamení1-285
ⲛⲁ=(dat)3-263.
-ⲛ(suff pron 1 mnč)3-35.
ⲉ-o3-261.
ϩⲱⲃvěc1-120
ⲛⲓⲙkaždý1-1183
Petr otevřel svá ústa a řekl svým učedníkům: "Opravdu, náš pánJežíš nám všechny věci naznačil, když byl v těle.

(139/13)-(139/15) tr
ⲛⲧⲟϥon3-45.
(gk) ⲅⲁⲣneboť4-gar
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ⲉⲓjít1-5
ⲉϩⲣⲁⲓvzhůru2-3530
ⲛⲁ-(mnč) moje3-50.
ⲥⲛⲏⲩbratr1-174
ϫⲓ-vzít1-131ϫⲓⲥⲙⲏnaslouchat2-1788
ⲥⲙⲏhlas1-413
ⲉ-(dat)3-261.
ⲧⲁ-(ž) má3-50.
ⲥⲙⲏhlas1-413
ⲁⲩⲱa1-536
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ⲙⲟⲩϩbýt plný1-87
ⲉⲃⲟⲗpryč2-174
ϩⲛ-(instr) skrze3-271.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
(gk) ⲡⲛⲁduch4-pneuma
ⲉϥ-(circ 3 jč m)3-188.
ⲟⲩⲁⲁⲃ+svatý1-381
Neboť on vystoupil vzhůru - bratři moji, naslouchejte mému hlasu." A naplnil se duchem svatým.

(139/16)-(139/17) tr
ⲡⲉϫⲁ=říci1-42
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲛ-(instr) skrze3-262.
ϯ-(urč čl ž jč)3-80.
ϩⲉzpůsob1-225
ϫⲉ:1-365
ⲡⲉⲛ-(m) náš3-50.
(gk) ⲫⲱⲥⲧⲏⲣsvětlo, světelný zdroj4-fwsthr
(gk) ⲓⲥJežíš4-ihsous
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ⲉⲓjít1-5
ⲉϩⲣⲁⲓdolů, níže2-3535
ⲁⲩⲱa1-536
ⲁⲩ-(perf 3 mnč)3-199a.
ⲁϣⲧ=zavěsit1-751
(suff pron 3 jč m)3-35.
Mluvil takto: "Naše světlo, Ježíš, sestoupil a byl pověšen.

(139/17)-(139/19) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ⲣ-jednat1-23
(gk) ⲫⲟⲣⲉⲓnést4-ferw
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲕⲗⲟⲙkoruna, věnec1-795
ⲛ-(adj)3-262.
ϣⲟⲛⲧⲉtrní, akát1-104
ⲁⲩⲱa1-536
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ϯdát1-2ϯϩⲓⲱⲱ=obléct2-4816
ϩⲓⲱⲱ=na3-268.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲛⲛ-(adj)3-262.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
(gk) ⲥⲧⲟⲗⲏoděv, plášť4-stolh
ⲛ-(adj)3-262.
ϫⲏϭⲉpurpurový2-3952
A nesl trnovou korunu a oblékl si purpurový plášť.

(139/19)-(139/21) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲁⲩ-(perf 3 mnč)3-199a.
ⲁϣⲧ=zavěsit1-751
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲉϫⲛ-na, nad, přes3-273.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ϣⲉdřevo1-1847
ⲁⲩⲱa1-536
ⲁⲩ-(perf 3 mnč)3-199a.
ⲧⲟⲙⲥ=pohřbít1-391
(suff pron 3 jč m)3-35.
ϩⲛ-v3-271.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲙϩⲁⲟⲩhrobka, jeskyně1-463
A byl pověšen na dřevě a byl pohřben v hrobě.

(139/21)-(139/23) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ⲧⲱⲛ=vstát, povstat1-507
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ-ven z, od2-3472
ⲛⲉⲧ-(mnč) ti kteří3-367.
ⲙⲟⲟⲩⲧ+mrtvý1-118
ⲛⲁ-(mnč) moje3-50.
ⲥⲛⲏⲩbratr1-174
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ϣⲙⲙⲟcizinec1-218
ⲙ-(dat)3-263.
ⲡⲉⲓtento (m)3-52.
ϫⲓ-vzít1-131ϫⲓⲙⲕⲁϩ2-779
ⲙⲕⲁϩbolest2-774
ⲡⲉje (m)3-306.
(gk) ⲓⲥJežíš4-ihsous
A vzkřísil se z mrtvých. Bratři moji, Ježíš je cizí tomuto utrpení.

(139/23)-(139/24) tr
(gk) ⲁⲗⲗⲁale4-alla
ⲁⲛⲟⲛmy3-45.
(urč čl m jč)3-80.
ⲉⲧⲉkterý3-362.
ⲁⲛ-(perf 1 mnč)3-199a.
ϫⲓ-přijmout1-131ϫⲓⲙⲕⲁϩmít bolest, potíže2-779
ⲙⲕⲁϩbolest2-774
ϩⲛ-z, od3-271.
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
(gk) ⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥpřestoupení4-parabasis
ⲛ-(gen)3-262.
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
ⲙⲁⲁⲩmatka1-220
Ale my jsme ti, kdo snesli utrpení přestoupením matky.

(139/25)-(139/26) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲉⲧⲃⲉ-kvůli3-274.
ⲡⲁⲓtento (m)3-52.
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.