Home


Dragon and Pearl, Marcion - logo
Tento dokument byl vytvořen pomocí aplikace Marcion 1.6.2.

Home Page
http://marcion.sourceforge.net/

download
http://sourceforge.net/projects/marcion/
Dragon and Pearl, Marcion - logo

Tajná kniha Janova

Nag Hammadi Library II/I, Janův apokryf (Tajná kniha Janova). Z koptského jazyka přeložil Milan Konvička, 25. listopad 2010, poslední změna: 1. únor 2012.


translation

(1/1)-(1/4) Učení Spasitele a odhalení tajemství a [věcí] skrytých v mlčení - a to, co ukázal Janovi, svému žáku.
(1/5)-(1/8) Stalo se jednou, když šel Jan, bratr Jakubův - kteří jsou synové Zebedeovi - [a] přišel k chrámu,
(1/8)-(1/10) přistoupil k němu farizeus jménem Arimanios a řekl mu:
(1/10)-(1/11) "Kde je tvůj učitel, jehož následovníkem ses stal?"
(1/11)-(1/12) A řekl mu: "Odešel na místo, ze kterého vyšel."
(1/12)-(1/17) Ten farizeus mu řekl: "Ten Nazarejský vás svedl bludem, zaplnil vaše uši lžemi a ucpal vaše mysli. Odvrátil vás od tradic našich otců."
(1/17)-(1/20) Když jsem toto slyšel, já, Jan, vrátil jsem se z chrámu na opuštěné místo a velmi jsem se v mysli trápil.
(1/20)-(1/23) A říkal jsem [si] (přemýšlel o tom), jak bylo poslouženo1 (?) spasiteli - a: "Proč byl poslán do světa od svého otce?"
(1/23)-(1/25) a: "Kdo je jeho otec, který jej poslal?" a: "Jakého druhu je onen aion, do kterého odejdeme?"
(1/26)-(1/29) Neboť co o něm řekl? Neřekl, že onen aion do kterého odejdeme přijal typ nezničitelného aionu a nepoučil nás o něm jakého typu je.
(1/30)-(1/34) V tu chvíli, kdy jsem o těchto [věcech] přemýšlel, hle, otevřela se nebesa a všechno stvoření pod nebem bylo světlem a svět se pohnul.
(2/1)-(2/2) Dostal jsem strach. A hle, spatřil jsem v tom světle mladíka, který se ke mě postavil.
(2/3)-(2/5) Když jsem jej spatřil, byl jako mocný1 - a měnil svou podobu a byl jako otrok. Nebyli přede mnou množstvím.
(2/6)-(2/7) A byla tam podoba, jsa mnohotvará v tom světle.
(2/7)-(2/9) A ty podoby se vzájemně zjevovaly a ta podoba byla trojtvará.
(2/9)-(2/12) Řekl mi: "Jane, Jane, proč jsi na pochybách a proč máš strach? Jsi snad cizinec této podobě?" což znamená: 'Nebuď malomyslný.'
(2/12)-(2/15) "Já jsem s vámi neustále. Já jsem Otec. Já jsem Matka. Já jsem Syn.
(2/15) Já jsem neposkvrněný a nedotčený1.
(2/16)-(2/19) Nyní jsem ti přišel ukázat to co je, to co bylo a to co má nastat - abys poznal [věci] nezjevné i zjevné -
(2/19)-(2/20) a ukázat ti nepohnutelný rod Dokonalého Člověka.
(2/20)-(2/22) Nyní tedy zvedni svou tvář, abys přijal [věci] které ti dnes ukážu
(2/22)-(2/25) a vyprávěl je svým spolu-duchům, těm kteří jsou z nepohnutelného rodu Dokonalého Člověka."
(2/25)-(2/26) A já jsem se na něj (rod) zeptal, abych jej poznal - a řekl mi:
(2/26)-(2/27) "Monáda je monarchie, která nemá nikoho nad sebou.
(2/28)-(2/32) Ten, který je bohem a otcem všeho, je ten neviditelný, který je nade vším - jsa neporušitelností, která je čistým světlem, které nikdo nemůže okem postřehnout.
(2/32)-(2/35) On je neviditelný duch, nemá se o něm přemýšlet jako o bozích nebo něčem co je tohoto druhu.
(2/35)-(3/1) Neboť on je více než bůh, není nikdo nad ním. Není nikdo, kdo mu panuje.
(3/1)-(3/4) Není [obsažen] v ničem, vůči čemu by byl menší, zatímco vše je v něm samém.
(3/4)-(3/5) On je věčný, neboť nic nepotřebuje.
(3/5)-(3/8) On je zcela dokonalý. Nepřišel o nic, aby tím byl zcelen - ale neustále je zcela dokonalý ve světle.
(3/8)-(3/9) Je neohraničený1, neboť není nikdo před ním, kdo by jej ohraničil.
(3/10)-(3/11) Je neprozkoumatelný, neboť není nikdo před ním, kdo by jej prozkoumal.
(3/11)-(3/13) Je nezměřitelný1, neboť nikdo nebyl před ním aby jej změřil2.
(3/13)-(3/15) Je nespatřený1, neboť jej nikdo nespatřil. Je věčný, věčně jsoucí.
(3/15)-(3/16) Je nevyslovitelný, neboť jej nikdo není schopen postřehnout, aby jej vypověděl.
(3/16)-(3/18) Je nepojmenovaný1, neboť není nikdo před ním, kdo by jej pojmenoval.
(3/18)-(3/21) Je nezměřitelné světlo, čisté, svaté, neposkvrněné1. Je nevyslovitelný, dokonalý v neporušitelnosti.
(3/21)-(3/23) Ne v dokonalosti, ne v blaženosti, ne v božství - ale je mnohem vzácnější.
(3/23)-(3/24) Není ani tělesný, ani netělesný.
(3/25)-(3/26) Není ani malý, ani velký. Není možno říci jakého je množství nebo druhu.
(3/27)-(3/29) Nikdo není schopen jej myslet, [on] není nic z toho co existuje - ale je mnohem vzácnější.
(3/29)-(3/30) Ne jakoby lepší ?-> [než existující], ale [to existující] náleží tomu, jenž náleží sám sobě <-? - zatímco se nepodílí na aionech ani času.
(3/30)-(3/34) Ten, kdo má účast na aionu, ten1, jenž se stal prvním2, aby jej připravil, nebyl oddělen3 v čase - neboť [čas] (?) [pochází] (?) od někoho jiného, ničeho nepřijímající4.
(3/34)-(3/35) Neboť to, co je přijímáno, je [přijímáno] na půjčku1 -
(3/35)-(3/36) nemá nedostatek ten, kdo je před ním, aby od něj přijal.
(3/37)-(4/1) On hledí sám na sebe ve svém světle.
(4/1)-(4/3) Je dokonalost, velikost, je neposkvrněný, nezměrný rozum.
(4/3)-(4/6) Je aion dávající aion. Je život dávající život. Je blaženost dávající blaženost. Je poznání dávající poznání.
(4/6)-(4/7) Je dobro dávající dobro. Je milosrdenství dávající milosrdenství a spásu.
(4/8)-(4/10) Je milost dávající milost. Ne ve smyslu že ji vlastní, ale že dává nezměrné nezachytitelné světlo.
(4/10)-(4/13) Jak s tebou o něm mluvim (mám mluvit)? Vždyť jeho aion je nezničitelný, tichý, jsoucí v mlčení, odpočívající, dřívější než vše.
(4/13)-(4/15) On je hlava všech aionů - a on je ten, kdo jim dává upevnění ve své dobrotě.
(4/15)-(4/18) My neznáme [věci] náležející nevyslovitelnému a nevíme o věcech nezměřitelného, kromě toho, který se z něj zjevil - jenž je Otec.
(4/18)-(4/21) On je ten, kdo to řekl i nám, on je ten, kdo hledí sám na sebe ve svém světle, které se k němu navrací1 -
(4/21)-(4/23) které je tokem1 vody života a dává [pít] všem aionům a ve všech podobách, hledící na svůj obraz.
(4/23)-(4/26) Hledíci na něj v prameni toho světla ducha, radující se (?) ve svém 'vodním světle', jež je v čistém prameni toku 'světelné vody', který se k němu navrací1.
(4/26)-(4/29) A jeho myšlenka stvořila skutek a ukázala se ta, jenž se před ním zjevila ve vyzařování jeho světla.
(4/29)-(4/31) Ta je první mocnost, která vznikla dřive než ony všechny -
(4/31)-(4/32) která se zjevila z jeho mysli1, jenž je Pronoia2 všeho.
(4/32)-(4/35) Její světlo, které svítí v podobě jeho světla, dokonalá mocnost, která je obrazem neviditelného panenského dokonalého ducha.
(4/36) První z mocností, sláva Barbelo.
(4/36b)-(5/2) Dokonalá sláva mezi aiony, sláva zjevení.
(5/2)-(5/4) Vzdala slávu panenskému duchu - a chválí ho, neboť pro něj1 se zjevila.
(5/4)-(5/5) Toto je první mysl1 jeho obrazu.
(5/5)-(5/6) Stala se dělohou všeho, protože ona je dřívější než oni všichni.
(5/6)-(5/9) Matko-Otec (fem), První Člověk, duch svatý. Tři muži, tři mocnosti, tři androgynní jména -
(5/9)-(5/11) a věčný aion mezi neviditelnými a první vyjití.
(5/11)-(5/14) Požádal neviditelného panenského ducha - který je Barbelo - aby jí byla dána Prognosis1.
(5/14)-(5/16) Duch se zahleděl, zahleděl se a zjevila se Prognosis a postavila se spolu s Pronoiou.
(5/16)-(5/18) Ta pochází z mysli neviditelného panenského ducha,
(5/18)-(5/20) vzdávájící slávu jemu a jeho dokonalé mocnosti Barbelo, neboť kvůli ní nastala.
(5/20)-(5/21) A znovu požádala aby jí byla dána Neporušitelnost.1.
(5/21)-(5/24) A zahleděl se upřeně a zjevila se Neporušitelnost a postavila se spolu s Myslí a Prognosis.
(5/24)-(5/26) Vzdala slávu Neviditelnému a Barbelo, kvůli které se se zjevili.
(5/26)-(5/27) A Barbelo požádala aby jí byl dán Život věčný1.
(5/27)-(5/30) A zahleděl se neviditelný duch a z toho zahledění se zjevil Život věčný.
(5/30)-(5/32) A postavili se a vzdali chválu neviditelnému duchu a Barbelo, kvůli které nastali.
(5/32)-(5/34) A znovu požádala, aby jí byla dána Pravda1. A zahleděl se neviditelný duch a zjevila se Pravda.
(5/35)-(6/2) A postavili se a vzdali slávu milému neviditelnému duchu a jeho Barbelo, kvůli které mastali.
(6/2)-(6/4) Toto je aionická pentáda otce, jenž je První Člověk1, obraz neviditelného ducha.
(6/5)-(6/8) To je Pronoia, která je Barbelo, Mysl s Prognosis, Neporušitelnost, Život věčný a Pravda.
(6/8)-(6/10) Toto je aionická androgynní pentáda, jež je aionickou dekádou, což je otec.
(6/10)-(6/12) A zahleděl se na Barbelo svým čistým světlem, kterě se navrací k neviditelnému duchu1 a svou září.
(6/12)-(6/15) A počala mu. Zplodil světelnou jiskru ze světla požehnané podoby, která však nebyla rovna jeho velikosti.
(6/15)-(6/18) Toto byl [a je] jediný syn Matko-Otce (fem), jenž se zjevil - což je zrození jeho samého. Jediný syn otce, čisté světlo.
(6/18)-(6/20) Neviditelný panenský duch se zaradoval nad nastalým světlem,
(6/20)-(6/22) které se jako první zjevilo z první mocnosti1 jeho Pronoiy, jež je Barbelo.
(6/23)-(6/25) A pomazal jej ze svého pomazání, takže se stal1 dokonalým, jenž nepostádá žádného pomazání -
(6/25)-(6/26) neboť jej pomazal pomazáním neviditelného ducha.
(6/26)-(6/28) A postavil se před něj, zatímco jej poléval [pomazáním].
(6/28)-(6/30) V tu chvíli, kdy přijal [pomazání] od ducha, vzdal slávu duchu svatému a Pronoie učiněné dokonalou duchem.
(6/31)-(6/33) Vzdal slávu duchu svatému a dokonalé Pronoie, kvůli které nastal.
(6/33)-(7/1) A požádal, aby mu byl dán spolu-pracovník, jenž je Rozum. A zahleděl se. Když se neviditelný duch zahleděl, zjevil se Nus1.
(7/1)-(7/4) A postavil se spolu s Kristem, vzdávající slávu jemu a Barbelo. Tito jsou tedy všichni, kteří nastali v mlčení a mysli.
(7/4)-(7/8) Zachtělo se mu skrze slovo neviditelného ducha stvořit skutek a jeho přání se stalo skutkem a zjevil se spolu s rozumem a světlem, vzdávající mu slávu.
(7/9)-(7/11) A slovo se stalo následovníkem vůle, protože kvůli slovu stvořil Kristus, samorozený bůh, vše.
(7/11)-(7/15) Věčný život v jeho vůli a Nus s Prognosis se postavili a vzdali chválu neviditelnému duchu a Barbelo, neboť kvůli ní nastali.
(7/15)-(7/18) A zcelil duch svatý samorozeného boha, svého syna, s Barbelo -
(7/18)-(7/21) aby samorozený pomazaný1 bůh stál naproti velkému a neviditelnému panenskému duchu, ten, který mu vzdal čest mocným hlasem.
(7/21)-(7/24) Zjevil se skrze pronoiu. A neviditelný panenský duch ustanovil samorozeného boha nade vším.
(7/25)-(7/26) A podřídil mu veškerou moc a Pravdu, která byla v něm,
(7/27)-(7/29) aby znal vše. On, který je nazývaný jménem převyšujícím všechna jména.
(7/29)-(7/30) Neboť toto jméno bude řečeno těm, kteří jsou ho hodni -
(7/30)-(7/34) neboť [jsou] ze světla, jenž je Kristus a Neporušitelnost, skrze obdarování ducha čtyř světel, od samorozeného boha.
(7/34)-(8/2) Zajistil (?), aby u něj stáli: Tři - Vůle, Ennoia1 a Život.
(8/2)-(8/4) Čtyři mocnosti - Moudrost, Charis1, Aisthesis2, Fronesis3.
(8/4)-(8/6) Charis je u aionu světla Armozel, který je první anděl.
(8/6)-(8/8) U toho aionu jsou další tři aiony: Charis1, Pravda, Morfe2.
(8/8)-(8/10) Druhé světlo [je] Oriel, to, které bylo určeno nad druhým aionem.
(8/10)-(8/12) U něj jsou další tři aiony: Epinoia1, Aisthesis2, Upamatování.
(8/12)-(8/14) Třetí světlo je Daveite, to, které bylo ustanoveno nad třetím aionem.
(8/14)-(8/16) U něj jsou další tři aiony: Moudrost, Agape1, Eidea2.
(8/16)-(8/18) A čtvrtý aion byl ustanoven nad čtvrtým světlem Eleleth.
(8/18)-(8/20) U něj jsou tři jiné aiony: Dokonalost, Eirene1, Sofia2.
(8/20)-(8/21) Toto jsou čtyři světla, která stojí před samorozeným bohem.
(8/22)-(8/25) Toto je dvanáct aionů, které stojí před synem velkého samorozeného Krista, skrze vůli a obdarování neviditelného ducha.
(8/25)-(8/26) Je to dvanáct aionů patřících synu samorozeného.
(8/26)-(8/28) A vše bylo upevněno ve vůli ducha svatého skrze samorozeného,
(8/28)-(8/31) z Prognosis dokonalého Nus, skrze zjevení vůle neviditelného ducha
(8/31)-(8/33) a vůle samorozeného Dokonalého Člověka, prvního zjevení a pravdy.
(8/33)-(8/35) Toho, kterého panenský duch nazval 'Gera-Adaman'.
(8/35)-(9/3) A ustanovil jej nad prvním aionem s velkým samorozeným Kristem u prvního světla Armozel.
(9/3)-(9/5) A jeho mocnosti jsou s ním. A neviditelný mu dal nepřemožitelnou rozumovou moc.
(9/5)-(9/7) A vyslovil a vzdal slávu a požehnal neviditelnému duchu, řka:
(9/7)-(9/8) "Kvůli tobě vše nastalo a vše se k tobě navrátí1."
(9/9)-(9/11) "Požehnám ti a vzdám slávu tobě a samorozenému i třem aionům - otci, matce, synu - dokonalé mocnosti."
(9/11)-(9/14) A ustanovil svého syna Seta nad druhým aionem před druhým světlem Oriel.
(9/14)-(9/16) V třetím aionu bylo ustanoveno potomstvo Setovo, nad třetím světlem Daveite.
(9/17) Byly ustanoveny duše svatých.
(9/18)-(9/20) Ve čtvrtém aionu byly ustanoveny duše nevědomé ohledně Pleromatu.
(9/20)-(9/22) A neučinili pokání ihned, ale prodleli - a potom učinili pokání.
(9/22)-(9/23) Nastali u čtvrtého světla Eleleth.
(9/23)-(9/24) Toto jsou zrozenci vzdávající slávu neviditelnému duchu.
(9/25)-(9/28) Sofia Epinoiy - která je aionem - usmyslila si v mysli ze sebe s uvážením1 neviditelného ducha a Prognosis,
(9/28)-(9/30) zachtělo se jí ze sebe zjevit podobu bez vůle ducha. Nesouhlasil.
(9/30)-(9/33) A bez svého spolu-dvojníka a bez jeho rady. A tak tvář jejího mužství nesvolila a ona nenalezla své sjednocení.
(9/34)-(9/35) Rozhodla se bez vůle ducha a poznání své jednoty a vynesla [podobu].
(10/1)-(10/2) Kvůli nepřemožitelné síle která byla v ní se její mysl nestala nečinnou
(10/2)-(10/4) a zjevila se z ní věc nedokonalá a odlišná její podobě -
(10/5) neboť jej stvořila bez svého spolu-dvojníka1.
(10/6)-(10/7) A byl bez [jakékoli] podoby vůci podobě své matky, stal se jiného vzhledu.
(10/7)-(10/9) Když pohlédla na své přání, stal se odlišným typem, drakem lví tváře.
(10/9)-(10/11) Jeho oči byly jako svítící ohnivé blesky.
(10/11)-(10/13) Odhodila jej pryč od sebe, pryč z těch míst, aby jej nikdo z nesmrtelných nespatřil -
(10/13)-(10/15) neboť jej stvořila v nevědomosti. A obklopila jej oblakem světla.
(10/15)-(10/18) A umístila trůn uprostřed oblaku, aby jej nikdo nespatřil, kromě ducha svatého, jenž je nazýván 'Matka živých'.
(10/19)-(10/21) Nazvala jeho jméno Jaldabaoth. Toto je první archón1, ten který přijal velkou moc od své matky.
(10/21)-(10/23) A oddělil se od ní a přemístil z míst ve kterých byl zplozen.
(10/24)-(10/26) Zesílil a stvořil si další aiony z plamene světelného ohně, toho který je nyní.
(10/26)-(10/28) A setkal se se svým šílenstvím, které je v něm a zplodil si mocnosti.
(10/28)-(10/30) Jméno prvního je Athoth, ten jenž je rody nazýván 'Žnec'.
(10/30)-(10/31) Druhý je Harmas, což znamená 'oko závisti'1.
(10/31)-(10/32) Třetí je Kalila-Umbri.
(10/32) Čtvrtý je Iabel.
(10/33)-(10/34) Pátý je Adonaiu, který je nazýván 'Sabaoth'.
(10/34)-(10/36) Šestý je Kain, kterého lidský rod nazývá 'slunce'.
(10/36) Sedmý je Abel.
(10/36b)-(10/37) Osmý je Abrisene.
(10/37) Devátý je Iobel.
(11/1) Desátý je Armupiel.
(11/1b)-(11/2) Jedenáctý je Melchiradonin.
(11/2)-(11/4) Dvanáctý je Belias, to je ten, který je nad hlubinou podsvětí.
(11/4)-(11/7) A ustanovil si sedm králů -každého podle základu nebe- nad sedmým nebem a pět nad hlubinou podsvětí, aby kralovali.
(11/7)-(11/8) A oddělil jim ze svého ohně.
(11/8)-(11/10) Nedal1 jim však z moci světla, kterou přijal od své matky.
(11/10) Neboť on je temnota nevědomosti.
(11/10b)-(11/12) Světlo, když se smísilo s temnotou, zapříčinilo že temnota začala zářit.
(11/12)-(11/15) Temnota, když se spojila se světlem, světlo zatemnila - a nebylo ani světlem ani temnotou, ale stalo se slabým1.
(11/15)-(11/16) Slabý1 archón má tři jména:
(11/16)-(11/18) První jméno je Jaldabaoth, druhé je Saklas, třetí je Samael.
(11/18)-(11/19) Ten je bezbožný ve svém šílenství, které je v něm.
(11/19)-(11/21) Neboť řekl: "Já jsem bůh a není jiný bůh mimo mne."
(11/21)-(11/22) Je nevědomý o své síle, o místě ze kterého přišla.
(11/22)-(11/23) A archoni si stvořili sedm mocí.
(11/23)-(11/26) A mocnosti si stvořily šest andělů každému, dokud nebylo tři sta šedesát pět andělů. Toto jsou těla jmen.
(11/26)-(11/27) První je Athoth, je ovčí tváře.
(11/27)-(11/28) Druhý je Eloaiu, má tvář Tyfona.
(11/28)-(11/29) Třetí je Astafaios, je tváře hyeny.
(11/29)-(11/31) Čtvrtý je Iao, tváře draka se sedmi hlavami.
(11/31)-(11/32) Pátý je Sabaoth, dračí tváře.
(11/32)-(11/33) Šestý je Adonin, je tváře opičí.
(11/33)-(11/34) Sedmý je Sabbede, má tvář ohně vydávajícího světlo.
(11/34)-(11/35) Toto je sedmice Sabbatonu.
(11/35)-(12/2) Jaldabaoth měl mnoho tváří, přebývající nad nimi všemi,
(12/2)-(12/3) tak, aby nesl tvář před nimi všemi podle svého přání, jsa ve středu serafů.
(12/3)-(12/5) Oddělil jim ze svého ohně.
(12/5)-(12/8) Proto se stal nad nimi pánem, kvůli moci slávy světla jeho matky, která přešla na něj1.
(12/8)-(12/9) Proto nazval sám sebe 'bůh'.
(12/9)-(12/13) Nestal se poslušným místa ze kterého vyšel a smísil sedm mocí v jeho mysli s mocnostmi které byly pod ním.
(12/13)-(12/15) A zatímco to bylo vyslovováno, stalo se [to]: A postupně pojmenoval každou moc. Začal odshora.
(12/15)-(12/16) První je Pomazání, u prvního Athoth.
(12/17)-(12/18) Druhá je Pronoia, u druhého Eloaio.
(12/18)-(12/19) Třetí je Astafaio.
(12/19)-(12/20) Čtvrtá je Panství, u čtvrtého Iao.
(12/21)-(12/22) Pátá je Království, u pátého Sa-n-baoth.
(12/22)-(12/23) Šestá je Závist, u šestého Adonin.
(12/23)-(12/25) Sedmá je Moudrost, u sedmého Sabbateon.
(12/25)-(12/26) Tyto mají základ podle nebe aionu.
(12/26)-(12/28) Tyto byly pojmenovány podle slávy těch náležejících nebi, aby mocnosti byly převráceny1.
(12/28)-(12/30) Jména která jim byla dána jejich prvoploditelem v nich mocně působí.
(12/30)-(12/32) Jména která jim byla dána podle slávy těch náležejících nebi jsou jim k převrácení1 a neúčinnosti.
(12/33)-(12/35) Takže mají dvě jména. Všechno uspořádal podle první nastalé podoby aionů,
(12/35)-(13/2) tak, aby je uspořádal v neporušitelné podobě - ne že by neporušitelné spatřil -
(13/2)-(13/5) ale moc která byla v něm, ta, kterou přijal od své matky, když v něm zplodila podobu uspořádání.
(13/5)-(13/6) Hledící na stvoření které ho obklopuje
(13/6)-(13/7) a množství andělů kteří ho obklopují, těch kteří nastali z něho,
(13/7)-(13/9) jim řekl: "Já jsem bůh žárlivý, a není žádný jiný bůh kromě mne."
(13/9)-(13/12) Toto když řekl, naznačil andělům k němu [obráceným], že je [ještě] jiný bůh.
(13/12)-(13/13) Neboť kdyby nebyl nikdo jiný, kdo je ten na koho by žárlil?
(13/13)-(13/16) Matka začala chodit tam a zpět. Poznala chybu v úbytku záření jejího světla a potemněla -
(13/16)-(13/17) protože s ní nesouhlasil její spolu-dvojník.
(13/17)-(13/18) Já jsem řekl: "Pane, co je 'přešla tam a zpět'?"
(13/18)-(13/21) On se zasmál a řekl: "Nemysli si že tak jako řekl Mojžíš že 'nad vodami'.
(13/21)-(13/23) Nikoli. Ale když spatřila špatnost, která nastala a přijetí, které přijal její syn,
(13/23)-(13/25) učinila pokání a nastal u ní spánek z temnoty nevědomosti.
(13/25)-(13/26) A pohybem se začala stydět. Ten pohyb je 'chůze tam a zpět'."
(13/26)-(13/28) "Authades tedy přijal od své matky moc.
(13/28)-(13/30) Protože byl nevědomý, myslel si že není nikdo jiný kromě jeho matky.
(13/30)-(13/32) Hledící na množství andělů, ty které stvořil, povýšil se nad ně.
(13/32)-(13/34) Matka, když poznala o oděvu temnoty že nenastal v dokonalosti,
(13/34)-(13/36) poznala, že její spolu-dvojník jí nedal souhlas.
(13/36)-(14/2) Učinila pokání ve velkém pláči a prosba jejího pokání byla vyslyšena.
(14/2)-(14/5) A veškeré Pleroma na ni vneslo požehnání neviditelného panenského ducha1.
(14/5)-(14/6) Duch svatý na ni vylil z celého jejich Pleromatu.
(14/7)-(14/9) Neboť k ní nepřišel její spolu-dvojník, ale sestoupil k ní z Pleromatu, aby odstranil její chybu1.
(14/9)-(14/11) A nebyla přenesena do svého vlastního aionu,
(14/11)-(14/13) ale nad svého syna, aby byla v devátém [nebi] dokud neodstraní svou chybu.
(14/13)-(14/14) A z nebe vznešeného aionu vyšel hlas:
(14/14)-(14/15) "Je Člověk a Syn člověka."
(14/15)-(14/18) Uslyšel [jej] Protarchon Jaldabaoth a myslel si, že ten hlas nastal od jeho matky -
(14/18)-(14/19) a nepoznal odkud vyšel. A svatý Matko-Otec je poučil1
(14/20)-(14/22) a úplná dokonalá Pronoia, obraz Neviditelného, jenž je otec všeho.
(14/22)-(14/24) Ten, v němž je vše, první člověk - neboť je typu mužství.
(14/24)-(14/26) Zjevil svou podobu a celý aion Protarchona se zachvěl a základy podsvětí se pohnuly.
(14/26)-(14/30) A z vod, těch, které jsou nad hmotou1, se spodní část rozzářila od zjevu jejího obrazu, který zjevila.
(14/30)-(14/33) A když všechny mocnosti i Protarchon užasli, pohlédli na celou rozzářenou dolní část.
(14/33)-(14/34) A skrze to světlo pohlédly na způsob toho obrazu ve vodě.
(15/1)-(15/2) A řekl mocnostem, které byly k němu [obrácené]:
(15/2)-(15/5) Pojďme, stvořme člověka podle obrazu boha a podle naší podoby, aby se nám jeho obraz stal světlem.
(15/5)-(15/6) A stvořili společně skrze mocnosti, podle znamení která jim byla dána.
(15/6)-(15/9) A každá z mocností naznačila v typu obraz, který viděla ve své psychičnosti (psychické oblasti).
(15/9)-(15/11) Stvořil podstatu podle podoby prvního Dokonalého Člověka. A řekli:
(15/11)-(15/13) Nazvěme ho 'Adam', aby se nám jeho jméno stalo mocí světla.
(15/13)-(15/14) A mocnosti začaly:
(15/14)-(15/15) První, Dobrota, stvořila psychickou kost.
(15/15)-(15/16) Druhá, Pronoia, stvořila psychickou šlachu.
(15/16)-(15/18) Třetí, Božství, stvořila psychické maso.
(15/18)-(15/19) Čtvrtá je Panství. Stvořila psychický morek.
(15/19)-(15/20) Pátá je Království. Stvořila psychickou krev.
(15/20)-(15/22) Šestá je Závist. Stvořila psychickou kůži.
(15/22)-(15/23) Sedmá je Moudrost. Stvořila psychické ochlupení.
(15/23)-(15/26) Postavilo se k němu množství andělů. Přijali od mocností sedm podstat psychična.
(15/26)-(15/29) Aby stvořili jednotu údů a jednotu částí a soudržné uspořádání každého údu.
(15/29)-(15/30) První začal tvořit hlavu, ten jenž je Rafao.
(15/30)-(15/31) Abron vytvořil temeno1.
(15/31)-(15/32) Meniggestroeth vytvořil mozek.
(15/32)-(15/33) Asterechmen pravé oko.
(15/33) Thaspomocham levé oko.
(15/33b)-(15/34) Ieronymos pravé ucho.
(15/34)-(15/35) Bissum levé ucho.
(15/35b) Akioreim nos.
(16/1) Banen-Efrum rty.
(16/1b)-(16/2) Amen zuby.
(16/2b) Ibikan zub (?).
(16/2c)-(16/3) Basiliademe aristmion (?).
(16/3) Achchan 'stafyle' (?).
(16/3b)-(16/4) Adaban krk.
(16/4b) Chaaman sfontylos (?).
(16/5) Dearcho jícen.
(16/5b)-(16/6) Tebar levé rameno.
(16/6)-(16/7) Mniarchon levé koleno.
(16/7) Abitrion pravé ???.
(16/7b)-(16/8) Euanthen levé ???.
(16/8)-(16/9) Krys pravou ruku.
(16/9b) Belyai levou ruku.
(16/9c)-(16/10) Treneu prsty pravé ruky.
(16/10)-(16/11) Balbel prsty pravé ruky.
(16/11)-(16/12) Krima nehty rukou.
(16/12) Astrops pravý prs (?).
(16/13) Barrof levý prs (?).
(16/13b)-(16/14) Baum pravý ???.
(16/14) Ararim levý ???.
(16/14b)-(16/15) Arech břicho.
(16/15) Fthaue ???.
(16/15b)-(16/16) Senafim ???.
(16/16)-(16/17) Arachetopi pravé žebro.
(16/17) Zabedo levé žebro.
(16/18) Barias levou část beder.
(16/18b)-(16/19) Abenlenarchei morek.
(16/19) Chnumeninorin kosti.
(16/20) Gesole žaludek.
(16/20b)-(16/21) Agromauma srdce.
(16/21) Bano plíce.
(16/21b)-(16/22) Sostrapal játra.
(16/22) Anesimalar slezinu.
(16/22b)-(16/23) Thopithro varlata.
(16/23) Biblo ledviny.
(16/24) Roeror šlachy.
(16/24b)-(16/25) Tafreo horní část těla (?).
(16/25) Ipuspoboba žíly.
(16/26) Binebori tepny.
(16/26b)-(16/27) Atoimenpsefei - nevyjmenovaní1 - jejich jsou dýchání2, která jsou ve všech údech.
(16/28) Entholleia veškeré maso.
(16/28b)-(16/29) Beduk pravý ???.
(16/29) Arabei levý ???.
(16/30) Eilo ???.
(16/30b) Sorma ???.
(16/30c)-(16/31) Gormakaiochlabar1 pravé stehno.
(16/31)-(16/32) Nebrith levé stehno.
(16/32)-(16/33) Pserem ledviny (?) pravé nohy.
(16/33)-(16/34) Asaklas levou ledvinu.
(16/34) Ormaoth pravý ???.
(16/35) Emenyn levý ???.
(16/35b)-(17/1) Knyx pravou holeň.
(17/1) Typelo levou holeň.
(17/2) Achiel pravé koleno.
(17/2b)-(17/3) Fneme levé koleno.
(17/3)-(17/4) Fiutrom pravou nohu.
(17/4) Boabel její prsty.
(17/4b)-(17/5) Trachun levou nohu.
(17/5) Fikna její prsty.
(17/6) Miamai nehty nohou.
(17/6b)-(17/8) Labernium, ti kteří byli ustanoveni nad nimi všemi, je:
(17/8)-(17/9) Zathoth, Armas, Kalila, Jabel - ti kteří částečně působí v údech.
(17/10) Hlava - Diolimodraza.
(17/10b)-(17/11) Šlachy - Iammeax.
(17/11) Pravé rameno - Iakuib.
(17/11b)-(17/12) Levé rameno - Uerton.
(17/12)-(17/13) Pravá ruka - Udidi.
(17/13) Levá - Arbao.
(17/13b)-(17/14) Prsty pravé ruky - Lampno.
(17/14)-(17/15) Prsty levé ruky - Leekafar.
(17/15) Pravý prs (?) - Barbar.
(17/15b)-(17/16) Levý prs (?) - Imae.
(17/16)-(17/17) ??? srdce - Pisandraptes.
(17/17) Pravý ??? - Koade.
(17/17b)-(17/18) Levý ??? - Odeor.
(17/18) Pravé žebro - Asfixix.
(17/18b)-(17/19) Levé žebro - Synogchuta.
(17/19) Břicho - Arouf.
(17/20) Pohlaví - Sabalo.
(17/20b)-(17/21) Pravé stehno - Charcharb.
(17/21) Levé stehno - Chthaon.
(17/22) Všechny genitálie (?) - Bathinoth.
(17/22b)-(17/23) Pravý ??? - Chux.
(17/23) Levý ??? - Charcha.
(17/24) Pravá holeň - Aroer.
(17/24b)-(17/25) Levá holeň - Toechtha.
(17/25) Pravé koleno - Aol.
(17/25b)-(17/26) Levé koleno - Charaner.
(17/26)-(17/27) Pravá noha - Bastan.
(17/27) Její prsty - Archentechtha.
(17/27b)-(17/28) Levá noha - Marephnunth.
(17/28)-(17/29) Její prsty - Abrana.
(17/29)-(17/32) Sedm převládalo nad nimi všemi: Michael, Uriel, Asmenedas, Safasa,Toel, Armuriam, Richram, Amiorps.
(17/32)-(17/33) A ti nad smysly - Archendekata.
(17/33)-(17/34) A ten kdo je nad analempsis (?) - Deitharbathas.
(17/34)-(17/35) A ten který je nad představivostí - Umma.
(17/35)-(18/1) A ten který je nad jednotou (?) - Achiaram.
(18/1)-(18/2) A ten kdo je nad celým chodem (?) - Riaramnacho.
(18/2)-(18/5) Zdroj démonů kteří jsou v celém těle se rozvrhuje do čtyř: horko,chlad, chlad1 (?), suchost.
(18/5)-(18/6) Matka jich všech je látka.
(18/6)-(18/7) Ten který je pánem nad horkem - Floxora.
(18/7)-(18/8) Ten který je pánem nad chladem - Ororrothos.
(18/8)-(18/9) Ten který se stal pánem nad suchem - Erimacho.
(18/9)-(18/10) Ten který se stal pánem nad chladem1 - Athuro.
(18/10)-(18/13) Matka jich všech určila jejich střed1 - Onorthochrasaei - jsa sama neohraničená a smísila se s nimi všemi.
(18/13)-(18/14) A ta je skutečná hmota, neboť jsou od ní živeni.
(18/14)-(18/15) Čtyři velitelé démonů:
(18/15)-(18/16) Efememfi náleží slasti.
(18/16) Ioko náleží žádosti.
(18/17) Nenentofni náleží smutku.
(18/17b)-(18/18) Blaomen náleží strachu.
(18/18)-(18/19) Matka jich všech - Esthen Sisuch Epiptoe.
(18/19)-(18/20) Z těchto čtyř démonů nastala utrpení.
(18/20)-(18/24) Ze smutku: zášť, závist, smutek, trápení, nike (?), nekajícnost, starost, zármutek a ostatní.
(18/24)-(18/26) Ze slasti nastávají mnohé špatnosti, prázdná pýcha a jim podobné [věci].
(18/26)-(18/29) Z žádosti: hněv, zloba, hořkost, hořká láska, nenasytnost a jim podobné [věci].
(18/30)-(18/31) Ze strachu: děs, prosba, boj, hanba.
(18/31)-(18/33) Toto všechno je jak1 užitečné tak škodlivé.
(18/33)-(18/35) Ennoia jejich pravdy je Anaro, která je hlavou hylické duše,
(19/1)-(19/2) neboť je s Esthesis 7 Uch Epiptoe.
(19/2)-(19/3) Toto je počet andělů: dohromady činí tři sta šedesát pět.
(19/3)-(19/6) Všichni jej stvořili, až dokud jimi nebyl dokončen - úd po údu, psychické i hylické tělo.
(19/6)-(19/8) Neboť jsou i jiná kromě zbylých1 utrpení, která jsem ti neřekl.
(19/8)-(19/10) Jestli je chceš poznat, jsou zapsány v Zoroasterově knize.
(19/10)-(19/12) Stvořili všichni andělé i démoni, dokud nebylo uspořádáno psychické tělo.
(19/13)-(19/15) A celé jejich dílo se stalo po dlouhou dobu nečinným a bez pohybu.
(19/15)-(19/17) Když matka chtěla vzít moc, kterou dala prvnímu archónu,
(19/17)-(19/18) požádala Matko-Otce všeho, [jenž je] velkého milosrdenství.
(19/18)-(19/21) Poslal ze svatého rozhodnutí pět světel na místo andělů Protarchona.
(19/21)-(19/23) Promluvili k němu tak, aby vynesli moc matky. Řekli Jaldabaothovi:
(19/23)-(19/25) "Dýchni do jeho tváře ze svého ducha a jeho tělo vstane."
(19/25)-(19/28) A dýchl do něj svým duchem, což je moc jeho matky. Nepoznal, že je v nevědomosti.
(19/28)-(19/30) A moc matky vstoupila od Jaldabaotha do psychického těla,
(19/31)-(19/32) které stvořili podle podoby toho, jenž je od počátku.
(19/32)-(19/33) Tělo se pohnulo a zesílilo a začalo zářit.
(19/33)-(20/2) A v tu chvíli mu začaly závidět ostatní mocnosti, neboť z nich všech nastal -
(20/2)-(20/5) a dali svou sílu člověku a jeho moudrost se stala silnější než těch co ho stvořili a prvního archóna.
(20/5)-(20/7) když viděli, že je světlem a smýšlí lépe než oni a je prost špatnosti,
(20/7)-(20/9) vzali jej a dali do dolní části veškeré látky.
(20/9)-(20/12) Požehnaný Matko-Otec, konatel dobra a soucítící, se slitoval nad mocí matky, která byla vzata od Protarchóna -
(20/13)-(20/14) a také protože získali moc nad tělem psychickým a vnímatelným -
(20/14)-(20/17) a poslal ze svého ducha konajícího dobro a který je mnohého milosrdenství pomocníka Adamovi.
(20/17)-(20/19) Epinoiu světla, která pochází z něj, nazvaná Zoe1.
(20/19)-(20/20) Tu, která pomáhá celému stvořeni, spolupracující s ním
(20/20)-(20/21) a přenášející jej do jeho Pleromatu.
(20/21)-(20/24) A učící jeho potomstvo o jeho sestupu a učící jej (potomstvo) o stezce výstupu,
(20/24)-(20/26) cestě, kterou sestoupil - a Epinoie světla skryté v Adamovi,
(20/26)-(20/28) aby [to] archóni nepoznali a Epinoia se stala odstraněním chyby matky.
(20/28)-(20/30) A člověk se zjevil kvůli stínu světla který byl v něm.
(20/30)-(20/31) A jeho mysl se povýšila nad všechny co jej stvořili.
(20/32)-(20/33) Když se zahleděli vzhůru a spatřili, že jeho mysl je vznešená,
(20/33)-(20/35) učinili poradu s celou [sférou] archónů i andělů.
(20/35)-(21/2) Vzali oheň, zemi, vodu a smísili je dohromady s čtyřmi ohnivými (?) větry.
(21/2)-(21/4) A spoutali je dohromady a stvořili velké zneklidnění.
(21/4)-(21/6) A uzavřeli ho do stínu smrti, aby [jej] stvořili znovu ze země, vody a ohně -
(21/7)-(21/8) a ducha, který je z látky, jenž je nevědomost temnoty -
(21/8)-(21/10) a žádosti a jejich odlišného ducha, který je jeskyní ztvárnění těla,
(21/11)-(21/12) ten, který lupiči oblékli člověku, pouto zapomnění1.
(21/12)-(21/13) A ten se stal člověkem smrtelným.1.
(21/13)-(21/14) Ten, který první1 sestoupil, a první oddělení.
(21/14)-(21/16) Epinoia světla, která byla v něm, ona je ta, která, probouzela jeho mysl.
(21/16)-(21/19) A archóni ho vzali a umístili v ráji. Řekli mu:
(21/19) ?-> "Jez!" což znamená 'v odpočinku (ráji)' <-?1
(21/19b)-(21/21) Neboť jejich pochoutka je hořkost1, jejich krása je bezzákonnost.
(21/21)-(21/22) Jejich pochoutka je klam, jejich strom je bezbožnost.
(21/22)-(21/23) Jejich plod je neočistitelný (?) jed.
(21/23)-(21/26) A jejich slib je smrt, strom jejich života, který umístili do středu ráje.
(21/26)-(21/27) Já však vás poučím o tom, jaké je mystérium jejich života,
(21/27)-(21/29) jež je jejich rozhodnutí, které společně učinili.
(21/29)-(21/31) Který je podoba jejich ducha, jehož kořen je hořkost a jeho větve smrt.
(21/31)-(21/33) Jeho stín je nenávist, a klam je to, co je v jeho listech.
(21/33)-(21/34) A jeho květ je pomazání zlem a jeho plod je smrt.
(21/34)-(21/36) A žádost je jeho sémě, vyrůstající z temnoty.
(21/36)-(22/2) Ti kdo z něj ochutnají, jejich místo přebývání je podsvětí a temnota je jejich místem odpočinku.
(22/3)-(22/6) Který je jimi nazýván 'strom poznání dobra a zla' - jenž je Epinoia světla - před nímž ustali1 (?),
(22/6)-(22/9) aby neviděl nahoru do jeho Pleromatu a poznal nahotu jeho ohyzdnosti.
(22/9) Já však jsem je napřímil1 (?) aby jedli."
(22/9b)-(22/11) A řekl jsem spasiteli: "Nebyl snad had ten, kdo poučil Adama aby jedl?"
(22/11)-(22/12) Spasitel se zasmál a řekl:
(22/12)-(22/15) "Had je poučil aby jedli ze ?-> zla, setby žádosti záhuby <-?, aby se mu stal prospěšným.
(22/15)-(22/17) A poznal, že se mu stal neposlušným kvůli světle Epinoiy, která byla v něm,
(22/17)-(22/18) která jej učinila přímým v jeho mysli více než byl první archón.
(22/18)-(22/21) A zachtělo se mu z něj vynést moc, kterou mu předal a přivedl na Adama spánek."
(22/21)-(22/22) A řekl jsem spasiteli: "Co je spánek?"
(22/22)-(22/24) On řekl: "Není takové co Mojžíš napsal, a co jsi uslyšel. Neboť řekl ve své první knize:
(22/24)-(22/26) 'A uložil jej' - ale v jeho vnímání. Neboť skrze proroka také řekl:
(22/26)-(22/28) "Učiním jejich srdce těžká aby nevnímali ani neviděli."
(22/28)-(22/30) Tehdy se v něm Epinoia světla skryla a Protarchon ji chtěl vynést z jeho žebra.
(22/30)-(22/31) Epinoia světla je však nezachytitelná.
(22/32)-(22/34) Temnota ji pronásledovala a nedostihla jí. A vynesl z něj část jeho moci.
(22/34)-(22/36) A stvořil další výtvor v ženském tvaru, podle podoby Epinoiy, která se mu zjevila.
(22/36)-(23/2) A vnesl část, kterou vzal z moci člověka do ztvárnění ženství.
(23/3)-(23/4) A ne tak jak řekl Mojžíš: 'jeho žebra'.
(23/4)-(23/7) A pohlédl na ženu vedle něj. Náhle se zjevila Epinoia světla, když odhalila závoj který přikrýval jeho mysl.
(23/8)-(23/9) A vystřízlivěl z opilství temnoty, poznal svou podobu a řekl:
(23/9)-(23/11) "Toto je nyní kost z mých kostí a maso z mého masa."
(23/11)-(23/14) Proto člověk opustí svého otce a svou matku a připojí se ke své ženě a stanou se z dvou jedním tělem.
(23/14)-(23/16) Neboť mu bude poslán jeho spolu-dvojník a opustí svého otce a svou matku.
(23/17)-(23/18) (text se omylem opakuje)
(23/18)-(23/20) (text se omylem opakuje)
(23/20)-(23/22) Naše sestra Sofie, ta, která vyšla z nevinnosti, aby odstranila svoji chybu.
(23/23)-(23/26) Proto je Pronoiou nebeské autokracie nazývána Zoe - což je 'Matka živých' - a skrze ní okusili dokonalé poznání.
(23/26)-(23/30) Já jsem zjevil podobu orla na stromu poznání, jež je Epinoia [pocházející] z Pronoiy čistého světla,
(23/30)-(23/31) abych je poučil a probudil je z hlubiny spánku,
(23/31)-(23/33) neboť se pádem stali dvěma a poznali svou nahotu.
(23/33)-(23/35) Zjevila se jim Epinoia, jsoucí světlem a probouzející jejich mysli.
(23/35)-(23/37) Když Jaldabaoth poznal že se od něj oddělili, proklel svou zemi.
(23/37)-(24/2) Nalezl ženu připravující se pro svého muže.
(24/2)-(24/4) Byl jejím pánem, i když neznal mystérium, které nastalo ze svatého rozhodnutí.
(24/4)-(24/6) Oni však dostali strach jej obvinit. A zjevil svého anděla své nevědomosti, která byla v něm.
(24/6)-(24/8) A vyhnal je z ráje a oblékl jim černou temnotu.
(24/8)-(24/10) A Protarchon pohlédl na pannu, která stála s Adamem
(24/10)-(24/11) a [spatřil], že se z ní zjevila Epinoia světla života.
(24/12)-(24/13) A Jaldabaoth se naplnil nevědomostí.
(24/13)-(24/14) Když [to] tedy Pronoia všeho poznala, poslala takovéto1 ... (?)
(24/14)-(24/16) A uchvátili Zoe od Evy a Protarchon ji poskvrnil.
(24/16)-(24/18) A zplodil z ní dva syny, prvního a druhého, Elohim a Iaue.
(24/18)-(24/19) Eloim je tváře medvědí, Iaue je tváře kočičí.
(24/19)-(24/20) Jeden je spravedlivý a jeden je nespravedlivý.
(24/20)-(24/22) Iaua ustanovil nad ohněm a větrem.
(24/22)-(24/24) Eloima ustanovil nad vodou a zemí.
(24/24)-(24/25) Tyto nazval jmény 'Kain' a 'Abel',
(24/25)-(24/26) hledící na svou ničemnost až do dneška.
(24/26)-(24/29) A společenství1 od Protarchona přetrvalo a zasel sémě žádosti mezi to patřící Adamovi.
(24/29)-(24/30) Dal vzejít skrze společenství generaci tělesných podob
(24/31)-(24/32) a doplnil1 je ze svého odlišného ducha.
(24/32)-(24/34) Archón ty dva1 ustanovil nad vládami, aby vládli nad jeskyní.
(24/34)-(25/1) Když Adam poznal podobu své skutečné Prognosis, zplodil podobu Syna Člověka.
(25/1)-(25/2) Nazval jej Seth, tak jako [bylo nazváno] zrození v aionech.
(25/2)-(25/4) Stejně tak i matka poslala dolů svého ducha, podobu která ji zpodobňuje
(25/4)-(25/7) a protějšek té v Pleromatu, aby připravila místo k přebývání aionu, který byl sražen dolů.
(25/7)-(25/9) A napojil je vodou zapomnění od Protarchona, aby nepoznali, jaké [je místo] odkud jsou.
(25/9)-(25/11) A takovýmto způsobem vešlo v bytí sémě dočasné, sloužící,
(25/11)-(25/14) aby, když by duch sestoupil ze svatých aionů, je napravil a vyléčil z chyby.
(25/14)-(25/16) Aby se celé Pleroma stalo svatým a bezchybným."
(25/16)-(25/18) A řekl jsem spasiteli: "Pane, všechny duše budou spaseny do čistého světla?"
(25/18)-(25/20) Odpověděl a řekl mi: "Velké jsou naše věci, které vstoupily do tvojí mysli.
(25/20)-(25/23) Je těžké je odhalit malým1, pouze těm kdo jsou z nepohnutelného rodu.
(25/23)-(25/25) Ti, na které sestoupí duch života a budou s mocí, budou spaseni
(25/25)-(25/28) a stanou se dokonalými a stanou se hodnými velikosti a na tom místě se očistí od každého zla a trápení špatnosti -
(25/29)-(25/30) zatímco se nebudou starat o nic kromě neporušitelnosti samotné,
(25/30)-(25/33) prodlévající od této chvíle bez hněvu, zášti, závisti, žádosti a nenasytnosti všeho1.
(25/33)-(25/35) a budou neovládnuti čímkoli kromě samotné podstaty těla, které nosí,
(25/35)-(26/1) vyhlížející čas, kdy mají být navštíveni
(26/1)-(26/3) těmi kdo je vezmou - a takto jsou hodni neporušitelného věčného života a vyvolení,
(26/3)-(26/5) vše přetrvávající, vše snášejíci (?),
(26/5)-(26/7) aby učinili dobro dokonalým a zdědili věčný život."
(26/7)-(26/9) Řekl jsem mu: "Pane, duše které neučinily tyto skutky,
(26/9)-(26/12) ty, na které sestoupila moc ducha života (...)" "(...) duch, budou zcela spaseny a tyto budou přeměněny,
(26/12)-(26/13) neboť moc sestoupí na každého člověka.
(26/14)-(26/16) Bez ní nikdo nemůže stát. Po jejich zrozeni, tehdy když by se zmnožil duch života.
(26/16)-(26/19) A přichází moc a posiluje onu duši a nic ji nemůže svést skutky ničemnosti.
(26/20)-(26/22) Ty však, na které přichází duch odlišný, jsou jím zavedeny a bloudí."
(26/22)-(26/25) Já jsem řekl: "Pane, duše těchto, když by vyšly ze svého těla1, kam půjdou?"
(26/25)-(26/26) On se zasmál a řekl mi:
(26/26)-(26/29) "Duše, ve které se moc vzmůže proti pohrdanému duchu, ta je silná a běží ven z ničemnosti
(26/29)-(26/31) a skrze navštívení neporušitelnosti bývá spasena
(26/31)-(26/32) a je brána vzhůru do aionického odpočinutí."
(26/32)-(26/35) Já jsem řekl: "Pane, a ti kteří nevědí komu náleží, jejich duše budou kde?"
(26/35)-(27/2) A řekl mi: "V těchto se pohrdaný duch zmnožil a způsobil jejich zbloudění a duše bývá zatěžkána
(27/2)-(27/4) a zavléká ji do skutků ničemnosti a svrhuje ji do zapomnění -
(27/4)-(27/6) a poté co vyjde, je dávána mocnostem, těm které nastaly z archóna
(27/6)-(27/8) a je spoutávána řetězy a vrhána do vězení.
(27/8)-(27/10) A vracejí se s ní, dokud se neprobudí ze spánku a nepřijme poznání -
(27/10)-(27/11) a když by se takto stala dokonalou, bývá spasena."
(27/11)-(27/14) Já jsem řekl: "Pane, a jak se duše zmenšila a oddělila do přirozenosti své matky nebo do člověka?"
(27/14)-(27/16) Tehdy se zaradoval, když jsem se ho na to zeptal, a řekl mi:
(27/16)-(27/19) "Vskutku jsi požehnaný, neboť jsi porozuměl. Ona duše je dávána k jiné, ve které je duch života,
(27/19)-(27/21) té, která je skrze něj spasena a není vrhána do dalšího těla."
(27/21)-(27/24) A řekl jsem: "Pane, a pak ti kdo poznali, ale odvrátili se, kam půjdou jejich duše?"
(27/24)-(27/27) Tehdy mi řekl: "[Je] místo, na které přijdou andělé chudoby. Budou vzaty na toto místo, místo ve kterém není pokání.
(27/27)-(27/31) A budou střeženy do dne, ve kterém budou mučeni ti, kdo vyslovili rouhání proti duchu a budou trestání věčným trestem."
(27/31)-(27/33) Já jsem řekl: "Pane, odkud přišel pohrdaný duch?"
(27/33)-(28/1) Tehdy mi řekl: "Matko-Otec, jenž je mnohého milosrdenství, duch svatý ve všech podobách, soucitný, jenž s vámí soucítí1,
(28/1)-(28/2) jenž je Epinoia Pronoiy světla.
(28/2)-(28/5) A vzbudil potomstvo dokonalého rodu i jeho mysl a věčné světlo člověka.
(28/5)-(28/9) Když první archón poznal, že jej převýšili výškou, a smýšlí jinak než on, zachtělo se mu zmocnit se jejich myšlení -
(28/9)-(28/11) jsa nevědomý, že jej převyšují myšlením a nebude schopen se jich zmocnit -
(28/11)-(28/15) učinil poradu se svými mocnostmi - které jsou jeho moci - a zcizoložili společně se Sofií a zplodili ze sebe ránu1 osudu.
(28/15)-(28/17) Což je konec1 změněného řetězu a je [takového] způsobu, že se [v něm] vzájemně vyměňují.
(28/17)-(28/21) A je pevnější a silnější než ten, který spojili bozi, andělé, démoni a všechny rody až do dnešního dne,
(28/21)-(28/22) neboť z tohoto osudu se zjevila každá bezbožnost
(28/22)-(28/26) a násilí a rouhání, pouto zapomnění a nevědomost a každé těžké přikázání a težký hřích a velké strachy.
(28/26)-(28/29) A toto je způsob, kterým bylo celé stvoření učiněno slepým aby nikdo z nich nepoznali boha, který je nad nimi1. A kvůli poutu zapomnění
(28/30)-(28/32) se jejich hříchy skryly. Neboť spoutali míry, časy a období, jsa pánem nade vším.
(28/32)-(28/34) A litoval všech věcí, které se skrze něj staly.
(28/34)-(29/1) Opět se rozhodl přinést potopu na lidské stoření.
(29/1)-(29/4) Velikost světla Pronoiy však poučila Noe. Zvěstoval všemu potomstvu -
(29/4) což jsou 'lidští synové'.
(29/4b)-(29/6) A ti kdo mu byli cizí, jej neposlechli.
(29/6)-(29/10) Ne tak, jak řekl Mojžíš: 'skryli se v arše' ale 'skryli se na místě' - nejen Noe ale i mnoho jiných lidí z nepohnutelného rodu.
(29/10)-(29/14) Vešli dovnitř do místa, skryli se v oblaku světla a poznal svou samovládu (?) a byla s ním ta náležející světlu, kterým jim svítila,
(29/14)-(29/15) protože na celou zem přinesl temnotu.
(29/16) A poradil se se svými mocnostmi.
(29/17)-(29/19) Poslal své anděly k dcerám lidí, aby si z nich vybrali
(29/19)-(29/21) a vzbudili potomstvo pro svůj odpočinek. A kterého napoprvé1 nedosáhli.
(29/21)-(29/23) Když tedy neuspěli, znovu se společně shromáždili a znovu se společně poradili.
(29/23)-(29/25) Stvořili pohrdaného ducha v podobě ducha který sestoupil,
(29/25)-(29/28) takže z něj poskvrnit duše (?). A andělé se podobou změnili podle podoby jejich protějšku1,
(29/28)-(29/30) naplnivše je duchem temnoty, kterého pro ně namíchaly, a špatností.
(29/30)-(29/33) Přinesli zlato, stříbro, dar (?), měď, železo, kov (?) a všechny jim podobné druhy
(29/33)-(29/34) a zavlekli člověka do velkých nesnází,
(29/34)-(30/2) za kterými se vydali, zavádějící je mnoha bludy.
(30/2)-(30/4) Zestárli, jsa bez odpočinku. Zemřeli, nenašli žádnou pravdu a nepoznali boha pravdy.
(30/4)-(30/7) A toto je způsob, jakým bylo všechno stvoření učiněno věčným otrokem - od založení kosmu až po nynějšek.
(30/7)-(30/9) A vzali si ženy a z temnoty zplodili děti podle podoby jejich ducha a uzavřeli svá srdce
(30/10)-(30/11) a zatvrdili je tvrdostí pohrdaného ducha až po dnešek.
(30/11)-(30/12) Já jsem dokonalá Pronoia všeho.
(30/13)-(30/14) Změnil jsem se ve své potomstvo, neboť jsem byl první, chodící po všech cestách.
(30/15)-(30/16) Neboť já jsem bohatství světla. Já jsem vzpomínka1 na Pleroma.
(30/16)-(30/19) Prošel jsem se po rozlehlosti1 temnoty a snesl jsem to, dokud jsem nevešel do středu vězení
(30/19)-(30/21) a základy chaosu se pohnuly. A já jsem se jim skryl kvůli jejich špatnosti a nepoznali mne.
(30/21)-(30/24) Opět jsem se vrátil dovnitř podruhé a prošel jsem (?). vyšel jsem od těch, co patří světlu,
(30/24) jenž jsem já, vzpomínka1 na Pronoiu.
(30/25)-(30/27) Vešel jsem do středu temnoty a nitra podsvětí, navracející se ke své úloze (?).
(30/27)-(30/29) A základy chaosu se pohnuly, aby spadly na ty co jsou v chaosu a byli zničeni.
(30/30)-(30/32) A opět jsem odešel vzhůru ke svému kořeni světla, aby nebyli zničeni než přijde čas.
(30/32)-(30/34) Ještě potřetí jsem prošel (?), jenž jsem já, světlo jsoucí ve světle.
(30/34)-(31/1) Já jsem připomenutí Pronoiy, jenž (?) vejdu do středu temnoty a nitra podsvětí.
(31/1)-(31/2) Naplnil jsem svou tvář ve světle dovršení1 jejich aionu
(31/3)-(31/4) a vešel jsem do středu jejich vězení, které je vězení-tělo."
(31/4)-(31/6) A řekl jsem: "Kdo slyší, vstaň z težkého spánku."
(31/6)-(31/8) A zaplakal a vylil težké slzy, setřel je ze sebe
(31/8)-(31/10) a řekl: "Kdo je ten, který volá mé jméno a odkud mi přišla tato naděje, jsa v řetězech vězení?"
(31/10)-(31/13) A řekl jsem: "Já jsem Pronoia čistého světla. Já jsem mysl panenského ducha.
(31/13)-(31/14) [Ty] jenž ses napřímil vzhůru ke slavnému místu, povstaň
(31/14)-(31/16) a vzpomeň si že jsi ten, kdo uslyšel a připoj se k svému kořeni, který jsem já, milosrdný.
(31/16)-(31/19) A posilni se proti andělům chudoby a démonům chaosu a všemi kdo tě zapletli
(31/20)-(31/22) a probuď se1 z těžkého spánku a z ??? nitra podsvětí.
(31/22)-(31/24) A pozvedl jsem jej a zapečetil jej světlem vody1, pěti pečetěmi,
(31/24)-(31/25) aby jej smrt nepřemohla od té chvíle.
(31/25)-(31/28) A hle, nyní vystoupím do dokonalého aionu. Učinil jsem úplnými všechny věci ve tvých uších.
(31/28)-(31/30) Já jsem ti řekl každou věc, abys je zapsal a tajně dal svým spolu-duchům,
(31/31)-(31/32) neboť toto je mystérium nepohnutelného rodu."
(31/32)-(31/34) A spasitel mu dal tyto [věci], aby je zapsal a pevně střežil.
(31/34)-(32/1) A řekl mu: "Prokletý je každý, kdo prodá tyto [věci] za nějaký dar, ať už za misku jídla, nebo nápoj, nebo oděv, nebo jinou věc tohoto druhu."
(32/1)-(32/3) A dal mu tyto [věci] skrze tajemství a stal se před ním náhle nezjevným.
(32/4)-(32/5) A přišel ke svým spolu-učedníkům a oznámil jim [věci] které mu řekl spasitel.
(32/6) Ježíš Kristus. Amen.
(32/7)-(32/9) Apokryf podle Jana

interlinear translation

(1/1)-(1/4) tr
ⲧⲉ-(urč čl ž jč)3-80.
ⲥⲃⲱnauka2-1707
ⲛⲧⲉ-(gen)3-99.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲥⲱⲧⲏⲣspasitel4-swthr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ϭⲱⲗⲡodhalit1-27ϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗodkrytí, zjevení2-5423
ⲉⲃⲟⲗpryč2-174
ⲛ-(gen)3-262.
ⲙ-(urč čl mnč)3-80.
(gk) ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛtajemství4-musthrion
ⲙⲛ-s3-264.
ⲛⲉⲧ-(mnč) ti kteří3-367.
ϩⲏⲡ+být skryt1-37
ϩⲛ-na3-271.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲙⲛⲧ-'nazývaný'3-63.
ⲕⲁ-opustit, přejít1-139ⲕⲁ ⲣⲱϥmlčení2-1521
ⲣⲱ=ústa1-201
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲙⲛ-s3-264.
ⲛⲁⲓtito (mnč)3-52.
ⲉⲛⲧ-který3-360.
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ⲧⲥⲉⲃⲟ=učit1-167
-ⲟⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲁ-(dat)3-261.
(gk) ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥJan4-iwannhs
ⲡⲉϥ-(m) jeho3-50.
(gk) ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥžák4-maqhths
Učení Spasitele a odhalení tajemství a [věcí] skrytých v mlčení - a to, co ukázal Janovi, svému žáku.

(1/5)-(1/8) tr
ⲁⲥ-(perf 3 jč ž)3-199a.
ϣⲱⲡⲉbýt1-13
(gk) ⲇⲉ-4-de
ⲛ-(temp)3-262.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ϩⲟⲟⲩden1-64
ⲛⲧⲁⲣⲉϥ-(past temp 3 jč m) když3-387.
ⲉⲓjít1-5ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓvyjít2-4171
ⲉϩⲣⲁⲓna2-3530
ⲛϭⲓ(nom)1-1234
(gk) ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥJan4-iwannhs
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲥⲟⲛbratr1-174
ⲛ-(gen)3-262.
(gk) ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥJakub4-iakwbos
ⲉⲧⲉ-který3-362.
ⲛⲁⲓtito (mnč)3-52.
ⲛⲉjsou (mnč)3-306.
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
ϣⲏⲣⲉsyn1-20
ⲛ-(gen)3-262.
(gk) ⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥZebedeus4-zebedaios
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ⲉⲓjít1-5ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓvyjít2-4171
ⲉϩⲣⲁⲓna2-3530
ⲉ-k, na, do3-261.
ⲡⲉ-(urč čl m jč)3-80.
ⲣⲡⲉchrám1-202
Stalo se jednou, když šel Jan, bratr Jakubův - kteří jsou synové Zebedeovi - [a] přišel k chrámu,

(1/8)-(1/10) tr
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ϯ-dát1-2ϯ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓpostoupit2-2529
ⲡⲉϥ-(m) jeho3-50.
ⲟⲩⲟⲉⲓsměřovat1-203
ⲉⲣⲟ=(dat)3-261.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲛϭⲓ(nom)1-1234
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
(gk) ⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥfarizeus4-farisaios
ⲉ-jehož3-352.
ⲡⲉϥ-(m) jeho3-50.
ⲣⲁⲛjméno1-15
ⲡⲉje (m)3-306.
ϫⲉ:1-365
(gk) ⲁⲣⲓⲙⲁⲛⲓⲟⲥArimanios4-arimanios
ⲁⲩⲱa1-536
ⲡⲉϫⲁ=říci1-42
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲛⲁ=(dat)3-263.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ϫⲉ:1-365
přistoupil k němu farizeus jménem Arimanios a řekl mu:

(1/10)-(1/11) tr
ⲉϥ-(pres 3 jč m)3-188.
ⲧⲱⲛkde?1-364
ⲡⲉⲕ-(jč m) tvůj (m)3-50.
ⲥⲁϩmistr2-2110
ⲡⲁⲓtento (m)3-52.
ⲉⲧ-který3-355.
ⲁⲕ-(perf 2 jč m)3-199a.
ⲟⲩⲏϩ+ustanovit, dát1-34ⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱnásledovat2-4977
ⲛⲥⲱ=za3-275.
(suff pron 3 jč m)3-35.
"Kde je tvůj učitel, jehož následovníkem ses stal?"

(1/11)-(1/12) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲡⲉϫⲁ=říci1-42
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲛⲁ=(dat)3-263.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ϫⲉ:1-365
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲙⲁmísto1-332
ⲉⲧ-který3-355.
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ⲉⲓjít1-5
ⲛϩⲏⲧ=z, od3-271.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ⲃⲱⲕjít, odejít1-123
ⲉⲣⲟ=k, na, do3-261.
(suff pron 3 jč m)3-35.
A řekl mu: "Odešel na místo, ze kterého vyšel."

(1/12)-(1/17) tr
ⲡⲉϫⲁ=říci1-42
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲛⲁ=(dat)3-263.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲛϫⲉ(nom)1-1234
ⲡⲉ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥfarizeus4-farisaios
ϫⲉ:1-365
ϩⲛ-(instr) skrze3-271.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
(gk) ⲡⲗⲁⲛⲏbloudění, blud4-planh
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ⲣ-jednat1-23
(gk) ⲡⲗⲁⲛⲁbloudit4-planaw
ⲙⲙⲱ=(ind obj of vb)3-262.
-ⲧⲛ(suff pron 2 mnč)3-35.
ⲛϭⲓ(nom)1-1234
ⲡⲉⲓtento (m)3-52.
(gk) ⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥNazarejský4-nazwraios
ⲁⲩⲱa1-536
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ⲙⲁϩ-plnit1-87
ⲛⲉⲧⲛ-(mnč) vaše3-50.
ⲙⲁⲁϫⲉucho1-29
ⲛ-(instr)3-262.
ϩⲉⲛ-(indef art mnč)3-85.
ϭⲟⲗlež1-77
ⲁⲩⲱa1-536
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ⲧⲱⲙuzavřít1-204
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲛⲉⲧⲛ-(mnč) vaše3-50.
ϩⲏⲧsrdce1-19
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ⲕⲧⲱ=otočit1-258ⲕⲧⲱ ⲉⲃⲟⲗodvrátit2-5562
-ⲧⲛ(suff pron 2 mnč)3-35.
ⲉⲃⲟⲗpryč2-174ⲉⲃⲟⲗ ⲛz, od2-8736
ⲛ-(loc) z, od3-262.
ⲙ-(urč čl mnč)3-80.
(gk) ⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥtradice4-paradosis
ⲛ-(gen)3-262.
ⲛⲉⲧⲛ-(mnč) vaše3-50.
ⲉⲓⲟⲧⲉotcové1-57
Ten farizeus mu řekl: "Ten Nazarejský vás svedl bludem, zaplnil vaše uši lžemi a ucpal vaše mysli. Odvrátil vás od tradic našich otců."

(1/17)-(1/20) tr
ⲛⲧⲁⲣⲓ-(past temp 1 jč) když3-387.
ⲥⲱⲧⲙslyšet1-149
ⲉ-o3-261.
ⲛⲁⲓtito (mnč)3-52.
ⲁⲛⲟⲕ3-45.
(gk) ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥJan4-iwannhs
ⲁⲓ-jednat1-23
ⲕⲱⲧⲉotočit, obrátit1-102ⲕⲱⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗvrátit2-4313
ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ-ven z, od2-3472
ⲡⲉ-(urč čl m jč)3-80.
ⲣⲡⲉchrám1-202
ⲉϩⲣⲁⲓna2-3530
ⲉϫⲛ-na, nad3-273.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲙⲁmísto1-332ⲙⲁ ⲛϫⲁⲉⲓⲉpusté místo2-8754
ⲛ-(adj)3-262.
ϫⲁⲉⲓⲉpoušť1-205
ⲁⲩⲱa1-536
ⲁⲓ-(perf 1 jč)3-199a.
ⲣ-jednat1-23
(gk) ⲗⲩⲡⲉⲓrmoutit se4-lupew
ⲛϩⲟⲩⲟvelmi2-3738
ϩⲙ-v3-271.
ⲡⲁ-(m) můj3-50.
ϩⲏⲧsrdce1-19
Když jsem toto slyšel, já, Jan, vrátil jsem se z chrámu na opuštěné místo a velmi jsem se v mysli trápil.

(1/20)-(1/23) tr
ⲉⲓ-(circ 1 jč)3-188.
ϫⲱříkat1-39
ⲙⲙⲟ=(ind obj of vb)3-262.
-ⲥ(suff pron 3 jč ž)3-35.
ⲉⲧⲃⲉ-kvůli3-274.
[ⲧ]-(urč čl ž jč)3-80.
[ϩ]ⲉzpůsob1-225
ⲉⲧ-který3-355.
ⲁⲩ-(perf 3 mnč)3-199a.
ⲡⲱϣⲛsloužit1-209
ⲙ-(dat)3-263.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲥⲱⲧⲏⲣspasitel4-swthr
ⲁⲩⲱa1-536
ϫⲉ:1-365
ⲉⲧⲃⲉⲟⲩz jakého důvodu?2-2501
ⲁⲩ-(perf 3 mnč)3-199a.
ⲧⲛⲛⲟⲟⲩ=poslat1-206
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲉ-k, na, do3-261.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲕⲟⲥⲙⲟⲥkosmos4-kosmos
ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ-skrze2-2335
ⲡⲉϥ-(m) jeho3-50.
ⲉⲓⲱⲧotec1-57
A říkal jsem [si] (přemýšlel o tom), jak bylo poslouženo1 (?) spasiteli - a: "Proč byl poslán do světa od svého otce?"
[1] nebo 'jak byl určen'

(1/23)-(1/25) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲛⲓⲙkdo?1-1182
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲡⲉϥ-(m) jeho3-50.
ⲉⲓⲱⲧotec1-57
ⲉⲧ-který3-355.
ⲁϩ-(perf)3-200a.
ⲧⲛⲛⲟⲟⲩ=poslat1-206
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲁⲩⲱa1-536
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲁϣjaký?3-344.ⲁϣ ⲛϩⲉjakého druhu2-3281
ⲛ-(gen)3-262.
ϩⲉzpůsob1-225
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲁⲓⲱⲛaion4-aiwn
ⲉⲧ-který3-355.
ⲙⲙⲁⲩtam2-8722
ⲡⲉ[ⲧ]-ten který3-367.
ⲧⲛⲛⲁ-(fut 1 pl)3-199a.
ⲃⲱⲕjít, odejít1-123
ⲉⲣⲟ=(dat)3-261.
(suff pron 3 jč m)3-35.
a: "Kdo je jeho otec, který jej poslal?" a: "Jakého druhu je onen aion, do kterého odejdeme?"

(1/26)-(1/29) tr
ⲟⲩco?3-344.
(gk) ⲅⲁⲣneboť4-gar
ⲉϥ-(circ 3 jč m)3-188.
ϣⲁϫⲉříkat1-36
ⲉⲧⲃⲏⲧ=kvůli3-274.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ϫⲟ=říkat1-39
-ⲟⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲁⲛne3-396. Negat
ϫⲉže1-365
ⲡⲓ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲁⲓⲱⲛaion4-aiwn
ⲉ[ⲧ]-který3-355.
ⲧⲛⲛⲁ-(fut 1 pl)3-199a.
ⲃⲱⲕjít, odejít1-123
ⲉⲣⲟ=(dat)3-261.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ϫⲓ-přijmout1-131
(gk) ⲧⲩⲡⲟⲥtyp4-tupos
ⲙ-(gen)3-262.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲁⲓⲱⲛaion4-aiwn
ⲛ-(adj)3-262.
ⲁⲧ-ne-1-2692ⲁⲧⲧⲉⲕⲟnezničitelný2-2220
ⲧⲉⲕⲟzkáza2-2219
ⲁⲩⲱa1-536
ⲙⲡⲉϥ-(perf neg 3 jč m)3-199a.
ⲧⲥⲉⲃⲟ=učit1-167
-ⲛ(suff pron 1 mnč)3-35.
ⲉⲧⲃⲉ-ohledně, o3-274.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲉⲧ-který3-355.ⲉⲧⲙⲙⲁⲩonen2-8758
ⲙⲙⲁⲩ-tam2-8722
ϫⲉže1-365
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲁϣjaký?3-344.ⲁϣ ⲛϩⲉjakého druhu2-3281
ⲛ-(gen)3-262.
ϩⲉna3-271.
ⲡⲉje (m)3-306.
Neboť co o něm řekl? Neřekl, že onen aion do kterého odejdeme přijal typ nezničitelného aionu a nepoučil nás o něm jakého typu je.

(1/30)-(1/34) tr
ϩⲛ-v3-271.ϩⲛⲧⲟⲩⲛⲟⲩv tu chvíli2-2594
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
ⲟⲩⲛⲟⲩhodina1-211
ⲛⲧⲁⲣⲓ-(past temp 1 jč) když3-387.
ⲙⲉⲉⲩⲉpřemýšlet1-145
ⲉ-o3-261.
ⲛⲁⲓtito (mnč)3-52.
ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉhle2-407
ⲁ-(perf)3-200a.
ⲙ-(urč čl mnč)3-80.
ⲡⲏⲩⲉnebe1-50
ⲟⲩⲱⲛotevřít1-8
ⲉⲃⲟⲗven2-174
ⲁⲩⲱa1-536
ⲛⲉⲥ-(impf 3 jč ž)3-188.
ⲟ+stát se1-23
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲟⲩⲟⲉⲓⲛsvětlo1-1
ⲛϭⲓ(nom)1-1234
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
(gk) ⲕⲧⲓⲥⲓⲥstvoření4-ktisis
ⲧⲏⲣ=vše1-48
-ⲥ(suff pron 3 jč ž)3-35.
ⲉⲧ-který3-355.
ⲙ-(gen)3-262.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲥⲁčást1-1364
ⲙ-(adj)3-262.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲓⲧⲛdolejšek1-212
ⲛ-(gen)3-262.
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
ⲡⲉ-nebe1-50
ⲁⲩⲱa1-536
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ⲕⲓⲙpohnout1-213
ⲛϭⲓ(nom)1-1234
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲕⲟⲥⲙⲟⲥkosmos4-kosmos
V tu chvíli, kdy jsem o těchto [věcech] přemýšlel, hle, otevřela se nebesa a všechno stvoření pod nebem bylo světlem a svět se pohnul.

(2/1)-(2/2) tr
ⲁⲓ-(perf 1 jč)3-199a.
ⲣ-jednat1-23ⲣϩⲟⲧⲉmít strach2-3656
ϩⲟⲧⲉstrach1-195
ⲁⲩⲱa1-536
ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉhle2-407
ⲁⲓ-(perf 1 jč)3-199a.
ⲛⲁⲩvidět, dívat se1-30
ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ-v, ve2-3477
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲟⲩⲟⲉⲓⲛsvětlo1-1
ⲉ-(dat)3-261.
ⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲁⲗⲟⲩmladík1-171
ⲉⲧ-který3-355.
ⲁϩ-(perf)3-200a.
ⲁϩⲉ+stát1-148ⲁϩⲉ ⲉⲣⲁⲧstát2-2863
ⲉⲣⲁⲧ=k, do2-1616
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲛⲁ=(dat)3-263.
-ⲓ(zájm příp 1 jč)3-35.
Dostal jsem strach. A hle, spatřil jsem v tom světle mladíka, který se ke mě postavil.

(2/3)-(2/5) tr
ⲛⲧⲁⲣⲓ-(past temp 1 jč) když3-387.
ⲛⲁⲩvidět, dívat se1-30
ⲉⲣⲟ=k, na, do3-261.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲁϥ-(perf 3 jč m)3-199a.
ϣⲱⲡⲉstát se1-13
ⲉϥ-(circ 3 jč m)3-188.
ⲟ+stát se1-23
ⲛⲑⲉjako2-3279
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲛⲟϭstarý1-88
ⲁⲩⲱa1-536
ⲛⲁϥ-(impf 3 jč m)3-188.
ⲕⲱⲧⲉotočit, obrátit1-102
ⲙ-(ind obj of vb)3-262.
ⲡⲉϥ-(m) jeho3-50.
ⲥⲙⲁⲧpodoba1-216
ⲉϥ-(circ 3 jč m)3-188.
ⲟ+stát se1-23
ⲛⲑⲉjako2-3279
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ϩⲁⲗotrok1-367
ⲛⲛⲁⲩ-(fut neg 3 mnč)3-199a.
ⲟ+stát se1-23
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ϩⲁϩmnoho1-66
ⲁⲛne3-396. Negat
ⲙ-(gen)3-262.
ⲡⲁ-(m) můj3-50.
ⲙⲧⲟpřítomnost1-70
ⲉⲃⲟⲗpryč2-174
Když jsem jej spatřil, byl jako mocný1 - a měnil svou podobu a byl jako otrok. Nebyli přede mnou množstvím.
[1] nebo 'starý'

(2/6)-(2/7) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲛⲉ-byl/byla/bylo3-233.
ⲟⲩⲛje/jsou3-233.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲉⲓⲛⲉpodoba1-125
ⲉϥ-(circ 3 jč m)3-188.
ⲟ+stát se1-23
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ϩⲁϩmnoho1-66
ⲙ-(adj)3-262.
(gk) ⲙⲟⲣⲫⲏforma, tvar4-morfh
ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ-v, ve2-3477
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲟⲩⲟⲉⲓⲛsvětlo1-1
A byla tam podoba, jsa mnohotvará v tom světle.

(2/7)-(2/9) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲛⲓ-(urč čl mnč)3-80.
ⲥⲙⲁⲧpodoba1-216
ⲛⲁⲩ-(impf 3 mnč)3-188.
ⲟⲩⲟⲛϩzjevit1-73
ϩⲓⲧⲛ-skrze3-277.
ⲛⲉⲩ-(mnč) jejich3-50.
ⲉⲣⲏⲩjeden každý1-373
ⲁⲩⲱa1-536
ⲡⲉ-(urč čl m jč)3-80.
ⲥⲙⲁⲧpodoba1-216
ⲛⲁϥ-(impf 3 jč m)3-188.
ⲟ+stát se1-23
ⲛ-(suff pron 1 mnč)3-35.
ϣⲟⲙⲧⲉtři1-132
ⲙ-(počet)3-123.
(gk) ⲙⲟⲣⲫⲏforma, tvar4-morfh
A ty podoby se vzájemně zjevovaly a ta podoba byla trojtvará.

(2/9)-(2/12) tr
ⲡⲉϫⲁ=říci1-42
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲛⲁ=(dat)3-263.
-ⲓ(zájm příp 1 jč)3-35.
ϫⲉ:1-365
(gk) ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏJan4-iwannhs
(gk) ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏJan4-iwannhs
ⲉⲧⲃⲉⲟⲩz jakého důvodu?2-2501
ⲕ-(pres 2 jč m)3-188.
ⲣ-jednat1-23
(gk) ⲇⲓⲥⲧⲁⲍⲉpochybovat4-distazw
(gk) ⲏnebo4-h
ⲉⲧⲃⲉⲟⲩz jakého důvodu?2-2501
ⲕ-(pres 2 jč m)3-188.
ⲟ+stát se1-23
ⲛ-(adj)3-262.
ϩⲟⲧⲉstrach1-195
(gk) ⲙⲏjsi snad?4-mh
ⲛⲧⲕ-ty (m)3-45.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ϣⲙⲙⲟcizinec1-218
ⲁ-pro3-261.
ϯ-(urč čl ž jč)3-80.
(gk) ⲉⲓⲇⲉⲁpodoba4-eidos
ⲉⲧⲉ-který3-362.
ⲧⲁⲓtato (ž)3-52.
ⲧⲉje (ž)3-306.
ⲙⲡⲉⲣ-nečiň!3-242.
ⲣ-konat1-23ⲣϩⲏⲧ ϣⲏⲙbýt malé mysli2-8723
ϩⲏⲧsrdce1-19
ϣⲏⲙmalý1-62
Řekl mi: "Jane, Jane, proč jsi na pochybách a proč máš strach? Jsi snad cizinec této podobě?" což znamená: 'Nebuď malomyslný.'

(2/12)-(2/15) tr
ⲁⲛⲟⲕ3-45.
ⲡⲉⲧ-ten který3-367.
ϣⲟⲟⲡ+být1-13
ⲛⲙⲙⲏ=s3-264.
-ⲧⲏⲩⲧⲛ(suff pron 2 mnč)3-35.
ⲛ-(advb)3-283.
ⲟⲩⲟⲉⲓϣchvíle1-219
ⲛⲓⲙkaždý1-1183
ⲁⲛⲟⲕ3-45.
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲉⲓⲱⲧotec1-57
ⲁⲛⲟⲕ3-45.
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
ⲙⲁⲁⲩmatka1-220
ⲁⲛⲟⲕ3-45.
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ϣⲏⲣⲉsyn1-20
"Já jsem s vámi neustále. Já jsem Otec. Já jsem Matka. Já jsem Syn.

(2/15) tr
ⲁⲛⲟⲕ3-45.
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲡⲓ-(urč čl m jč)3-80.
ⲁⲧ-ne-1-2692ⲁⲧⲧⲱⲗⲙneposkvrněný2-2237
ⲧⲱⲗⲙbýt znečištěn1-221
ⲁⲩⲱa1-536
ⲡⲓ-(urč čl m jč)3-80.
ⲁⲧ-ne-1-2692ⲁⲧϫⲱϩⲙneposkvrněný2-3939
ϫⲱϩⲙbýt znečištěn1-141
Já jsem neposkvrněný a nedotčený1.
[1] nebo 'neposkvrnitelný a nedotknutelný'

(2/16)-(2/19) tr
ⲧⲉⲛⲟⲩnyní2-2598
ⲁⲓ-(perf 1 jč)3-199a.
ⲉⲓjít1-5
ⲉ-(inf)3-251.
ⲧⲥⲉⲃⲟ=učit1-167
-ⲕ(zájm příp 2 jč m)3-35.
ϫⲉže1-365
ⲟⲩco?3-344.
ⲡⲉⲧ-ten který3-367.
ϣⲟⲟⲡ+být1-13
ⲁⲩⲱa1-536
ⲟⲩco?3-344.
ⲡⲉⲧ-ten který3-367.
ⲁϩ-(perf)3-200a.
ϣⲱⲡⲉbýt1-13
ⲁⲩⲱa1-536
ⲟⲩco?3-344.
ⲡⲉⲧ-ten který3-367.
ϣⲉjít1-224
ⲉ-(inf)3-251.
ϣⲱⲡⲉbýt1-13
ϫⲉⲕⲁⲁⲥaby1-2384
ⲉⲕⲛⲁ-(fut 2 jč m)3-199a.
ⲙⲙⲉznát1-56
ⲉ-o3-261.
ⲛⲉⲧⲉ-(mnč) ti kteří3-367.
ⲛ-(neg)3-396. Neg
ⲥⲉ-(pres 3 mnč)3-188.
ⲟⲩⲟⲛϩzjevit1-73
ⲁⲛne3-396. Negat
ⲙⲛ-s3-264.
ⲛⲉⲧ-(mnč) ti kteří3-367.
ⲟⲩⲟⲛϩzjevit1-73
Nyní jsem ti přišel ukázat to co je, to co bylo a to co má nastat - abys poznal [věci] nezjevné i zjevné -

(2/19)-(2/20) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲉ-(inf)3-251.
ⲧⲥⲉⲃⲟ=učit1-167
-ⲕ(zájm příp 2 jč m)3-35.
ⲉ-o3-261.
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
(gk) ⲅⲉⲛⲉⲁrod4-genea
ⲛ-(adj)3-262.
ⲁⲧ-ne-1-2692ⲁⲧⲕⲓⲙnepohnutelný2-499
ⲕⲓⲙpohyb2-498
ⲛⲧⲉ-(gen)3-99.
ⲡⲓ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲧⲉⲗⲓⲟⲥúplný4-teleion
ⲛ-(adj)3-262.
ⲣⲱⲙⲉčlověk1-21
a ukázat ti nepohnutelný rod Dokonalého Člověka.

(2/20)-(2/22) tr
ⲧⲉⲛⲟⲩnyní2-2598
(gk) ϭⲉtakže4-Ge
ϥⲓ-vzít, zvednout1-134ϥⲓ ⲉϩⲣⲁⲓpozvednout2-5204
ⲙ-(ind obj of vb)3-262.
ⲡⲉⲕ-(jč m) tvůj (m)3-50.
ϩⲟtvář1-71
ⲉϩⲣⲁⲓna2-3530
ⲉⲃⲟⲗpryč2-174
ϫⲉⲕⲁⲁⲥaby1-2384
ⲉⲕⲛⲁ-(fut 2 jč m)3-199a.
ϫⲓpřijmout1-131
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲛⲉ[ⲧ]-(mnč) ti kteří3-367.
ϯⲛⲁ-(fut 1 jč)3-199a.
ⲧⲥⲉⲃⲟ=ukazovat1-167
-ⲟⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲉⲣⲟ=(dat)3-261.
-ⲕ(zájm příp 2 jč m)3-35.
ⲙ-(temp)3-262.
ⲡⲟⲟⲩdnes2-3716
Nyní tedy zvedni svou tvář, abys přijal [věci] které ti dnes ukážu

(2/22)-(2/25) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲛⲕ-(conj 2 jč m)3-225.
ⲧⲁⲩⲟ=pronést, prohlásit1-113
-ⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲛⲉⲕ-(mnč) tvoje (m)3-50.
ϣⲃⲣ-přítel1-133
(gk) ⲡⲛⲁduch4-pneuma
ⲛⲁⲓtito (mnč)3-52.
ⲉⲧ-který3-355.
ϣⲟⲟⲡ+být1-13
ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ-ven z, od2-3472
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
(gk) ⲅⲉⲛⲉⲁrod4-genea
ⲛ-(adj)3-262.
ⲁⲧ-ne-1-2692ⲁⲧⲕⲓⲙnepohnutelný2-499
ⲕⲓⲙbýt pohnut1-213
ⲛⲧⲉ-(gen)3-99.
ⲡⲓ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲧⲉⲗⲓⲟⲥdokonalý4-teleion
ⲛ-(adj)3-262.
ⲣⲱⲙⲉčlověk1-21
a vyprávěl je svým spolu-duchům, těm kteří jsou z nepohnutelného rodu Dokonalého Člověka."

(2/25)-(2/26) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲁⲛⲟⲕ3-45.
ⲁⲓ-(perf 1 jč)3-199a.
ϫⲛⲟⲩ=ptát se1-60
-ⲥ(suff pron 3 jč ž)3-35.
ϫⲉⲕⲁⲁⲥaby1-2384
ⲉⲓⲛⲁ-(fut 1 jč)3-199a.
ⲙⲙⲉznát1-56
ⲉⲣⲟ=(dat)3-261.
-ⲥ(suff pron 3 jč ž)3-35.
ⲁⲩⲱa1-536
ⲡⲉϫⲁ=říci1-42
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲛⲁ=(dat)3-263.
-ⲉⲓ(zájm příp 1 jč)3-35.
ϫⲉ:1-365
A já jsem se na něj (rod) zeptal, abych jej poznal - a řekl mi:

(2/26)-(2/27) tr
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
(gk) ⲙⲟⲛⲁⲥmonáda4-monas
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
(gk) ⲙⲟⲛⲁⲣⲭⲓⲁmonarchie4-monarxia
ⲧⲉje (ž)3-306.
ⲉ-jenž3-352.
ⲙⲛ-není/nejsou3-233.
ⲡⲉⲧ-ten který3-367.
ϣⲟⲟⲡ+být1-13
ϩⲓϫⲱ=na, přes3-277.
-ⲥ(suff pron 3 jč ž)3-35.
"Monáda je monarchie, která nemá nikoho nad sebou.

(2/28)-(2/32) tr
ⲡⲁⲓtento (m)3-52.
ⲉⲧ-který3-355.
ϣⲟⲟⲡ+být1-13
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲛⲟⲩⲧⲉbůh1-31
ⲁⲩⲱa1-536
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲉⲓⲱⲧotec1-57
ⲙ-(gen)3-262.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲧⲏⲣ=vše1-48
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲡⲓ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲁϩⲟⲣⲁⲧⲟⲥneviditelný4-aoratos
ⲉⲧ-který3-355.
ϣⲟⲟⲡ+být1-13
ϩⲓϫⲛ-na, přes3-277.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲧⲏⲣ=vše1-48
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲉϥ-(circ 3 jč m)3-188.
ϣⲟⲟⲡ+být1-13
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
ⲙⲛⲧ-'nazývaný'3-63.ⲙⲛⲧⲁⲧⲧⲉⲕⲟneporušitelnost2-2221
ⲁⲧ-ne-1-2692
ⲧⲉⲕⲟzkáza2-2219
ⲉⲧ-který3-355.
ϣⲟⲟⲡ+být1-13
ⲙ-(ind obj of vb)3-262.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲟⲩⲟⲉⲓⲛsvětlo1-1
ⲉⲧ-který3-355.
ⲧⲃⲃⲏⲩ+čistý1-222
ⲡⲁⲓtento (m)3-52.
ⲉⲧⲉ-který3-362.
ⲙⲛ-není/nejsou3-233.
ϣ-(inf prep) moci, být schopen3-253.
ϭⲟⲙmoc1-151
ⲛ-pro3-263.
ⲗⲁⲁⲩnikdo1-72
ⲛ-(instr) skrze3-262.
ⲃⲁⲗoko1-28
ⲉ-(inf)3-251.
ϭⲱϣⲧdívat se1-223
ⲛⲥⲱ=za3-275.
(suff pron 3 jč m)3-35.
Ten, který je bohem a otcem všeho, je ten neviditelný, který je nade vším - jsa neporušitelností, která je čistým světlem, které nikdo nemůže okem postřehnout.

(2/32)-(2/35) tr
ⲛⲧⲟϥon3-45.
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲡⲉ-(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲡⲛⲁduch4-pneuma
ⲛ-(adj)3-262.
(gk) ⲁϩⲟⲣⲁⲧⲟⲛneviditelný4-aoratos
ⲛ-(neg)3-396. Neg
ⲥϣⲉje správné, patří se1-451
ⲁⲛne3-396. Negat
ⲉ-(inf)3-251.
ⲙⲉⲉⲩⲉpřemýšlet1-145
ⲉⲣⲟ=o3-261.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲛⲑⲉjako2-3279
ⲛ-(gen)3-262.
ⲛⲓ-(urč čl mnč)3-80.
ⲛⲟⲩⲧⲉbůh1-31
(gk) ⲏnebo4-h
ϫⲉže1-365
ⲉϥ-(pres 3 jč m)3-188.
ⲟ+stát se1-23
ⲛⲧⲉⲓϩⲉtakto2-3280
On je neviditelný duch, nemá se o něm přemýšlet jako o bozích nebo něčem co je tohoto druhu.

(2/35)-(3/1) tr
ⲛⲧⲟϥon3-45.
(gk) ⲅⲁⲣneboť4-gar
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ϩⲟⲩⲟvětší, více1-2320
ⲁ-(compar)3-114.
ⲛⲟⲩⲧⲉbůh1-31
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲉ-jenž3-352.
ⲙⲛ-není/nejsou3-233.
ⲡⲉⲧ-ten který3-367.
ϣⲟⲟⲡ+být1-13
ϩⲓϫⲱ=na, přes3-277.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲙⲛ-není/nejsou3-233.
ⲗⲁⲁⲩněkdo1-72
(gk) ⲅⲁⲣneboť4-gar
ⲟ+stát se1-23
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ϫⲟⲉⲓⲥpán1-17
ⲉⲣⲟ=(dat)3-261.
(suff pron 3 jč m)3-35.
Neboť on je více než bůh, není nikdo nad ním. Není nikdo, kdo mu panuje.

(3/1)-(3/4) tr
ϥ-(pres 3 jč m)3-188.
ϣⲟⲟⲡ+být1-13
(gk) ⲅⲁⲣneboť4-gar
ⲁⲛne3-396. Negat
ϩⲛ-v3-271.
ⲗⲁⲁⲩcokoli1-72
ⲛ-(inf prep)3-252.
ϭⲱϫⲃumenšit1-226
ⲉⲣⲟ=(dat)3-261.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲉⲣⲉ-(circ 2 jč ž)3-188.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲧⲏⲣ=vše1-48
(suff pron 3 jč m)3-35.
ϣⲟⲟⲡ+být1-13
ⲛϩⲏⲧ=ve3-271.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲟⲩⲁⲁⲧ=samotný1-1709
(suff pron 3 jč m)3-35.
Není [obsažen] v ničem, vůči čemu by byl menší, zatímco vše je v něm samém.

(3/4)-(3/5) tr
ⲛⲧⲟϥon3-45.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ϣⲁ-k, do3-267.ϣⲁⲉⲛⲉϩvěčný2-8726
ⲉⲛⲉϩvěk1-25
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉprotože2-175
ϥ-(pres 3 jč m)3-188.
ⲣ-jednat1-23
(gk) ⲭⲣⲉⲓⲁpotřeba4-xreia
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲗⲁⲁⲩcokoli1-72
ⲁⲛne3-396. Negat
On je věčný, neboť nic nepotřebuje.

(3/5)-(3/8) tr
ⲛⲧⲟϥon3-45.
(gk) ⲅⲁⲣneboť4-gar
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ϫⲱⲕbýt plný, úplný1-229
ⲧⲏⲣ=vše1-48
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲙⲡⲉϥ-(perf neg 3 jč m)3-199a.
ϣⲱⲱⲧmít nedostatek1-122
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲗⲁⲁⲩcokoli1-72
ϫⲉⲕⲁⲁⲥaby1-2384
ⲉϥⲛⲁ-(fut 3 jč m)3-199a.
ϫⲱⲕbýt plný, úplný1-229
ⲛϩⲏⲧ=(instr) skrze3-271.
(suff pron 3 jč m)3-35.
(gk) ⲁⲗⲗⲁale4-alla
ⲛ-(temp)3-262.
ⲟⲩⲟⲉⲓϣčas1-219
ⲛⲓⲙkaždý1-1183
ⲉϥ-(pres 3 jč m)3-188.
ϫⲏⲕ+být plný, úplný1-229
ⲧⲏⲣ=vše1-48
(suff pron 3 jč m)3-35.
ϩⲛ-ve3-271.
ⲟⲩⲟⲉⲓⲛsvětlo1-1
On je zcela dokonalý. Nepřišel o nic, aby tím byl zcelen - ale neustále je zcela dokonalý ve světle.

(3/8)-(3/9) tr
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲁⲧ-ne-1-2692ⲁⲧϯⲧⲟϣneohraničitelný2-8768
ϯ-dát1-2
ⲧⲟϣ=hranice2-2427
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉprotože2-175
ⲙⲛ-není/nejsou3-233.
ⲡⲉⲧ-ten který3-367.
ϩⲁ-u3-269.
ⲧⲉϥ-(ž) jeho3-50.
ϩⲏpočátek1-227
ⲁ-(caus inf prep)3-256.
ⲧⲣⲉϥ-(caus inf 3 jč m)3-243.
ϯ-dát1-2ϯ ⲧⲱϣvymezit hranice2-2430
ⲧⲱϣhranice2-2427
ⲉⲣⲟ=(dat)3-261.
(suff pron 3 jč m)3-35.
Je neohraničený1, neboť není nikdo před ním, kdo by jej ohraničil.
[1] nebo 'neohraničitelný'

(3/10)-(3/11) tr
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲁⲧ-ne-1-2692ⲁⲧϩⲉⲧϩⲱⲧneprozkoumatelný2-3705
ϩⲉⲧϩⲱⲧ=zkoumat1-235
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲡⲉje (m)3-306.
ϫⲉneboť1-365
ⲙⲛ-není/nejsou3-233.
ⲡⲉⲧ-ten který3-367.
ϣⲟⲟⲡ+být1-13
ϩⲁ-u3-269.
ⲧⲉϥ-(ž) jeho3-50.
ϩⲏpočátek1-227
ⲁ-(caus inf prep)3-256.
ⲧⲣⲉϥ-(caus inf 3 jč m)3-243.
ϩⲉⲧϩⲱⲧ=zkoumat1-235
(suff pron 3 jč m)3-35.
Je neprozkoumatelný, neboť není nikdo před ním, kdo by jej prozkoumal.

(3/11)-(3/13) tr
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲁⲧ-ne-1-2692ⲁⲧϣⲓⲧnezměřitelný2-2905
ϣⲓⲧ=míra2-2904
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲡⲉje (m)3-306.
ϫⲉneboť1-365
ⲙⲡⲉ(perf neg 2 jč ž)3-199a.
ⲗⲁⲁⲩněkdo1-72
ϣⲱⲡⲉbýt1-13
ϩⲁ-u3-269.
ⲧⲉϥ-(ž) jeho3-50.
ϩⲏpočátek1-227
ⲁ-(inf)3-251.
ⲧⲣⲉϥ-(caus inf 3 jč m)3-243.
ϣⲓměřit1-130
ⲉⲣⲟ=(dat)3-261.
(suff pron 3 jč m)3-35.
Je nezměřitelný1, neboť nikdo nebyl před ním aby jej změřil2.
[1] nebo 'nezměřený', 'bez míry'
[2] nebo 'vyměřil'

(3/13)-(3/15) tr
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲁⲧ-ne-1-2692ⲁⲧⲛⲁⲩneviditelný2-1222
ⲛⲁⲩvidět, dívat se1-30
ⲉⲣⲟ=(dat)3-261.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉprotože2-175
ⲙⲡⲉ-(perf neg 2 jč ž)3-199a.
ⲗⲁⲁⲩněkdo1-72
ⲛⲁⲩvidět, dívat se1-30
ⲉⲣⲟ=(dat)3-261.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ϣⲁ-k, do3-267.ϣⲁⲉⲛⲉϩvěčný2-8726
ⲉⲛⲉϩvěk1-25
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲉϥ-(circ 3 jč m)3-188.
ϣⲟⲟⲡ+být1-13
ϣⲁ-k, do3-267.ϣⲁⲉⲛⲉϩvěčně, navěky2-8726
ⲉⲛⲉϩvěk1-25
Je nespatřený1, neboť jej nikdo nespatřil. Je věčný, věčně jsoucí.
[1] nebo 'nespatřitelný'

(3/15)-(3/16) tr
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲁⲧ-ne-1-2692ⲁⲧϣⲁϫⲉnevyslovitelný2-3195
ϣⲁϫⲉřeč2-3189
ⲉⲣⲟ=(dat)3-261.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉprotože2-175
ⲙⲡⲉ-(perf neg 2 jč ž)3-199a.
ⲗⲁⲁⲩněkdo1-72
ϣ-být schopen1-10
ⲧⲉϩⲟ=zachytit1-228
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲉ-(inf)3-251.
ϣⲁϫⲉmluvit1-36
ⲉⲣⲟ=(dat)3-261.
(suff pron 3 jč m)3-35.
Je nevyslovitelný, neboť jej nikdo není schopen postřehnout, aby jej vypověděl.

(3/16)-(3/18) tr
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲁⲧ-ne-1-2692ⲁⲧϯⲣⲁⲛnepojmenovaný2-1577
ϯ-dát1-2
ⲣⲁⲛjméno1-15
ⲉⲣⲟ=(dat)3-261.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉprotože2-175
ⲙⲛ-není/nejsou3-233.
ⲡⲉⲧ-ten který3-367.
ϩⲁ-u3-269.
ⲧⲉϥ-(ž) jeho3-50.
ϩⲏpočátek1-227
ⲁ-(caus inf prep)3-256.
ⲧⲣⲉϥ-(caus inf 3 jč m)3-243.
ϯ-dát1-2
ⲣⲁⲛjméno1-15
ⲉⲣⲟ=(dat)3-261.
(suff pron 3 jč m)3-35.
Je nepojmenovaný1, neboť není nikdo před ním, kdo by jej pojmenoval.
[1] nebo 'nepojmenovatelný'

(3/18)-(3/21) tr
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲟⲩⲟⲉⲓⲛsvětlo1-1
ⲛ-(adj)3-262.
ⲁⲧ-ne-1-2692ⲁⲧϣⲓⲧnezměřitelný2-2905
ϣⲓⲧ=míra2-2904
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲉϥ-(circ 3 jč m)3-188.
ⲧⲃⲃⲏⲩ+čistý1-222
ⲉϥ-(circ 3 jč m)3-188.
ⲟⲩⲁⲁⲃ+svatý1-381
ⲛ-(adj)3-262.
(gk) ⲕⲁⲑⲁⲣⲟⲛčistý4-kaqaros
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲁⲧ-ne-1-2692ⲁⲧϣⲁϫⲉnevyslovitelný2-3195
ϣⲁϫⲉřeč2-3189
ⲉⲣⲟ=(dat)3-261.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲉϥ(circ 3 jč m)3-188.
ϫⲏⲕ+být úplný, dokonalý1-229ϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗbýt dokonalý2-3817
ⲉⲃⲟⲗpryč2-174
ϩⲛ-ve3-271.
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
ⲙⲛⲧ-'nazývaný'3-63.ⲙⲛⲧⲁⲧⲧⲉⲕⲟneporušitelnost2-2221
ⲁⲧ-ne-1-2692
ⲧⲉⲕⲟzkáza2-2219
Je nezměřitelné světlo, čisté, svaté, neposkvrněné1. Je nevyslovitelný, dokonalý v neporušitelnosti.
[1] 'čisté'

(3/21)-(3/23) tr
ϩⲛ-v3-271.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲙⲛⲧ-'nazývaný'3-63.
(gk) ⲧⲉⲗⲓⲟⲥúplný4-teleion
ⲁⲛne3-396. Negat
(gk) ⲟⲩⲧⲉani4-oude
ϩⲛ-v3-271.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲙⲛⲧ-'nazývaný'3-63.
(gk) ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥpožehnaný4-makarios
ⲁⲛne3-396. Negat
(gk) ⲟⲩⲧⲉani4-oude
ϩⲛ-v3-271.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲙⲛⲧ-'nazývaný'3-63.ⲙⲛⲧⲛⲟⲩⲧⲉbožství2-1198
ⲛⲟⲩⲧⲉbůh1-31
ⲁⲛne3-396. Negat
(gk) ⲁⲗⲗⲁale4-alla
ⲉϥ-(pres 3 jč m)3-188.
ⲥⲟⲧⲡ+lepší1-89
ⲛϩⲟⲩⲟvíce2-3738
Ne v dokonalosti, ne v blaženosti, ne v božství - ale je mnohem vzácnější.

(3/23)-(3/24) tr
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
(gk) ⲥⲱⲙⲁⲧⲓⲕⲟⲥtělesný4-swmatikos
ⲁⲛne3-396. Negat
ⲡⲉje (m)3-306.
(gk) ⲟⲩⲧⲉani4-oude
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲁⲧ-ne-1-2692
(gk) ⲥⲱⲙⲁtělo4-swma
ⲁⲛne3-396. Negat
ⲡⲉje (m)3-306.
Není ani tělesný, ani netělesný.

(3/25)-(3/26) tr
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲛⲟϭvelký1-88
ⲁⲛne3-396. Negat
ⲡⲉje (m)3-306.
(gk) ⲟⲩⲧⲉani4-oude
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ϣⲏⲙmalý1-62
ⲁⲛne3-396. Negat
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲙⲛ-není/nejsou3-233.
[ⲧ]-(urč čl ž jč)3-80.
[ϩ]ⲉzpůsob1-225
ⲛ-(inf prep)3-252.
ϫⲟⲟ=říkat1-39
-ⲥ(suff pron 3 jč ž)3-35.
ϫⲉže1-365
ⲟⲩⲏⲣkolik?3-344.
ⲡⲉje (m)3-306.
(gk) ⲏnebo4-h
ⲟⲩco?3-344.
ⲙ-(gen)3-262.
ⲙⲓⲛⲉzpůsob1-1069
ⲡⲉje (m)3-306.
Není ani malý, ani velký. Není možno říci jakého je množství nebo druhu.

(3/27)-(3/29) tr
ⲙⲛ-není/nejsou3-233.
ϭⲟⲙmoc1-151
(gk) ⲅⲁⲣneboť4-gar
ⲛⲧⲉ-(gen)3-99.
ⲗⲁⲁⲩněkdo1-72
ⲣ-jednat1-23
(gk) ⲛⲟⲉⲓmyslet4-noew
ⲙⲙⲟ=(ind obj of vb)3-262.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲗⲁⲁⲩněkdo1-72
ⲁⲛne3-396. Negat
ⲡⲉje (m)3-306.
ϩⲛ-ve3-271.
ⲛⲉⲧ-(mnč) ti kteří3-367.
ϣⲟⲟⲡ+být1-13
(gk) ⲁⲗⲗⲁale4-alla
ⲉϥ-(pres 3 jč m)3-188.
ⲥⲟⲧⲡ+lepší1-89
ⲛϩⲟⲩⲟvíce2-3738
Nikdo není schopen jej myslet, [on] není nic z toho co existuje - ale je mnohem vzácnější.

(3/29)-(3/30) tr
(gk) ϩⲱⲥkdyž4-ws
ⲁⲛne3-396. Negat
ⲉϥ-(pres 3 jč m)3-188.
ⲥⲟⲧⲡ+lepší1-89
(gk) ⲁⲗⲗⲁale4-alla
ⲙ- (?)(gen)3-262.
ⲡⲁⲓtento (m)3-52.
ⲉⲧⲉ-který3-362.
ⲡⲱϥ(m) jeho3-48.
ⲉϥ-(circ 3 jč m)3-188.
(gk) ⲙⲉⲧⲉⲭⲉpodílet se4-metexw
ⲁⲛne3-396. Negat
ϩⲛ-na3-271.
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
(gk) ⲁⲓⲱⲛaion4-aiwn
(gk) ⲟⲩⲇⲉani4-oude
ϩⲛ-na3-271.
(gk) ⲭⲣⲟⲛⲟⲥčas4-xronos
Ne jakoby lepší ?-> [než existující], ale [to existující] náleží tomu, jenž náleží sám sobě <-? - zatímco se nepodílí na aionech ani času.

(3/30)-(3/34) tr
ⲡⲉⲧ-ten který3-367.
(gk) ⲙⲉⲧⲉⲭⲉpodílet se4-metexw
(gk) ⲅⲁⲣneboť4-gar
ϩⲛ-na3-271.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
(gk) ⲁⲓⲱⲛaion4-aiwn
ⲡⲁⲓtento (m)3-52.
ⲉⲛⲧ-který3-360.
ⲁⲩ-(perf 3 mnč)3-199a.
ⲣ-stát se1-23ⲣϣⲟⲣⲡbýt před2-3087
ϣⲟⲣⲡprvní2-3083
ⲛ-(inf prep)3-252.
ⲥⲃⲧⲱⲧ=připravit1-230
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲙⲡⲟⲩ-(perf neg 3 mnč)3-199a.
ⲡⲟⲣϫ=oddělit1-146
(suff pron 3 jč m)3-35.
ϩⲛ-v3-271.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
(gk) ⲭⲣⲟⲛⲟⲥčas4-xronos
ϫⲉneboť1-365
ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ-od2-2335
ⲕⲉjiný1-103
ⲟⲩⲁjeden1-68
ⲉ-zatímco3-231.
ⲙⲁϥ-(habit neg 3 jč m)3-199a.
ϫⲓ-přijmout1-131
ⲗⲁⲁⲩněkdo1-72
Ten, kdo má účast na aionu, ten1, jenž se stal prvním2, aby jej připravil, nebyl oddělen3 v čase - neboť [čas] (?) [pochází] (?) od někoho jiného, ničeho nepřijímající4.
[1] nebo 'tom' ?
[2] nebo 'jej předešel'
[3] nebo 'rozdělen'
[4] nebo 'od nikoho jiného nic nepřijímá', nebo 'od nikoho jiného, který nic nepřijímá'

(3/34)-(3/35) tr
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲉⲧⲟⲩ-(rel pref 3 mnč)3-358.
ϫⲓpřijmout1-131
ⲙⲙⲟ=(ind obj of vb)3-262.
(suff pron 3 jč m)3-35.
(gk) ⲅⲁⲣneboť4-gar
ⲉ-pro3-261.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲟⲩϣⲓⲡpůjčka1-375
ⲡⲉje (m)3-306.
Neboť to, co je přijímáno, je [přijímáno] na půjčku1 -
[1] nebo 'Neboť ten, kdo je přijímán, je [přijímán] na půjčku.'

(3/35)-(3/36) tr
ϥ-(pres 3 jč m)3-188.
ϣⲁⲁⲧ+potřebovat1-122
(gk) ⲅⲁⲣneboť4-gar
ⲁⲛne3-396. Negat
ⲛϭⲓ(nom)1-1234
ⲡⲉⲧ-ten který3-367.
ⲟ+stát se1-23
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ϣⲟⲣⲡprvní2-3083
ⲉⲣⲟ=(compar)3-114.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ϫⲉⲕⲁⲁⲥaby1-2384
ⲉϥⲛⲁ-(fut 3 jč m)3-199a.
ϫⲓvzít1-131
ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ=od2-2335
(suff pron 3 jč m)3-35.
nemá nedostatek ten, kdo je před ním, aby od něj přijal.

(3/37)-(4/1) tr
ⲡⲁⲓtento (m)3-52.
(gk) ⲅⲁⲣneboť4-gar
ⲉϥ-(pres 3 jč m)3-188.
ⲉⲓⲟⲣⲙupřeně hledět1-237
ⲛⲥⲱ=za3-275.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲟⲩⲁⲁⲧ=samotný1-1709
(suff pron 3 jč m)3-35.
ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ-v, ve2-3477
ⲡⲉϥ-(m) jeho3-50.
ⲟⲩⲟⲉⲓⲛsvětlo1-1
On hledí sám na sebe ve svém světle.

(4/1)-(4/3) tr
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ϫⲱⲕbýt úplný, dokonalý1-229ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗbýt dokonalý2-3817
ⲉⲃⲟⲗpryč2-174
(gk) ⲅⲁⲣneboť4-gar
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
(gk) ⲙⲉⲅⲉⲑⲟⲥvelikost4-megeqos
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
(gk) ⲛⲟⲩⲥmysl4-nous
ⲛ-(adj)3-262.
(gk) ⲁⲕⲉⲣⲁⲓⲟⲥnesmíšený4-akeraios
ⲛ-(adj)3-262.
ⲁⲧ-ne-1-2692ⲁⲧϣⲓⲧnezměřitelný2-2905
ϣⲓⲧ=míra2-2904
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲡⲉje (m)3-306.
Je dokonalost, velikost, je neposkvrněný, nezměrný rozum.

(4/3)-(4/6) tr
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
(gk) ⲁⲓⲱⲛaion4-aiwn
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲉϥ-(circ 3 jč m)3-188.
ϯ-dát1-2
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
(gk) ⲁⲓⲱⲛaion4-aiwn
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲱⲛϩživot2-2796
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲉϥ-(circ 3 jč m)3-188.
ϯ-dát1-2
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲱⲛϩživot2-2796
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
(gk) ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥpožehnaný4-makarios
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲉϥ-(circ 3 jč m)3-188.
ϯ-dát1-2
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲙⲛⲧ-'nazývaný'3-63.
(gk) ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥpožehnaný4-makarios
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
(gk) ⲅⲛⲱⲥⲓⲥpoznání4-gnwsis
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲉϥ-(circ 3 jč m)3-188.
ϯ-dát1-2
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲥⲟⲟⲩⲛpoznání2-2031
Je aion dávající aion. Je život dávající život. Je blaženost dávající blaženost. Je poznání dávající poznání.

(4/6)-(4/7) tr
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
(gk) ⲁⲅⲁⲑⲟⲥdobro4-agaqos
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲉϥ-(circ 3 jč m)3-188.
ϯ-dát1-2
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲙⲛⲧ-'nazývaný'3-63.
(gk) ⲁⲅⲁⲑⲟⲥdobro4-agaqos
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲛⲁⲉmilosrdenství2-1104
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲉϥ-(circ 3 jč m)3-188.
ϯ-dát1-2
ⲛⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲛⲁmilosrdenství2-1104
ⲙⲛ-s3-264.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲥⲱⲧⲉzachránit1-4
Je dobro dávající dobro. Je milosrdenství dávající milosrdenství a spásu.

(4/8)-(4/10) tr
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
(gk) ⲭⲁⲣⲓⲥmilost4-xaris
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲉϥ-(circ 3 jč m)3-188.
ϯ-dát1-2
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ϩⲙⲟⲧmilost1-232
(gk) ⲟⲩⲭne4-ouk
(gk) ϩⲟⲧⲓže4-oti
ϫⲉže1-365
ⲟⲩⲛⲧⲁ=mít1-33
-ⲥ(suff pron 3 jč ž)3-35.
(suff pron 3 jč m)3-35.
(gk) ⲁⲗⲗⲁale4-alla
ϫⲉže1-365
ⲉϥ-(circ 3 jč m)3-188.
ϯdát1-2
ⲙ-(ind obj of vb)3-262.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲟⲩⲟⲉⲓⲛⲉsvětlo1-1
ⲛ-(adj)3-262.
ⲁⲧ-ne-1-2692ⲁⲧϣⲓⲧnezměřitelný2-2905
ϣⲓⲧ=míra2-2904
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲛ-(adj)3-262.
ⲁⲧ-ne-1-2692
ⲧⲉϩⲟ=zachytit1-228
(suff pron 3 jč m)3-35.
Je milost dávající milost. Ne ve smyslu že ji vlastní, ale že dává nezměrné nezachytitelné světlo.

(4/10)-(4/13) tr
(gk) ⲡⲱⲥjak?4-pws
ϯ-(pres 1 jč)3-188.
ϣⲁϫⲉmluvit1-36
ⲛⲙⲙⲁ=s3-264.
-ⲕ(zájm příp 2 jč m)3-35.
ⲉⲧⲃⲏⲧ=ohledně, o3-274.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲡⲉϥ-(m) jeho3-50.
(gk) ⲁⲓⲱⲛaion4-aiwn
(gk) ⲅⲁⲣneboť4-gar
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲁⲧ-ne-1-2692
ⲧⲉⲕⲟzkáza2-2219
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲉϥ-(circ 3 jč m)3-188.
ⲥϭⲣⲁϩⲧodpočívat1-233
ⲁⲩⲱa1-536
ⲉϥ-(circ 3 jč m)3-188.
ϣⲟⲟⲡ+být1-13
ϩⲛ-ve3-271.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
(gk) ⲥⲓⲅⲏmlčení4-sigh
ⲉϥ-(circ 3 jč m)3-188.
ⲙⲧⲟⲛodpočívat1-234
ⲙⲙⲟ=(ind obj of vb)3-262.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲉϥ-(circ 3 jč m)3-188.
ⲟ+stát se1-23
ⲛ-(adj)3-262.
ϣⲟⲣⲡprvní2-3083
ⲉ-(compar)3-114.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲧⲏⲣ=vše1-48
(suff pron 3 jč m)3-35.
Jak s tebou o něm mluvim (mám mluvit)? Vždyť jeho aion je nezničitelný, tichý, jsoucí v mlčení, odpočívající, dřívější než vše.

(4/13)-(4/15) tr
ⲛⲧⲟϥon3-45.
(gk) ⲅⲁⲣneboť4-gar
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
ⲁⲡⲉhlava1-522
ⲛ-(gen)3-262.
(gk) ⲁⲓⲱⲛaion4-aiwn
ⲧⲏⲣ=vše1-48
-ⲟⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲁⲩⲱa1-536
ⲛⲧⲟϥon3-45.
ⲉⲧ-který3-355.
ϯ-dát1-2
ⲛⲁ=(dat)3-263.
-ⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ⲧⲁϫⲣⲟpevnost2-2479
ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ-v, ve2-3477
ⲧⲉϥ-(ž) jeho3-50.
ⲙⲛⲧ-'nazývaný'3-63.
(gk) ⲁⲅⲁⲑⲟⲥdobro4-agaqos
On je hlava všech aionů - a on je ten, kdo jim dává upevnění ve své dobrotě.

(4/15)-(4/18) tr
ⲧⲛ-(pres 1 mnč)3-188.
ⲥⲟⲟⲩⲛznát, vědět1-55
(gk) ⲅⲁⲣneboť4-gar
ⲁⲛne3-396. Negat
ⲁⲛⲟⲛmy3-45.
ⲁ-o3-261.
ⲛⲉⲧ-(mnč) ti kteří3-367.
ⲟ+stát se1-23
ⲛ-(gen)3-262.
ⲁⲧ-ne-1-2692ⲁⲧϣⲁϫⲉnevyslovitelný2-3195
ϣⲁϫⲉřeč2-3189
ⲉⲣⲟ=(dat)3-261.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲁⲩⲱa1-536
ⲛ-(neg)3-396. Neg
ⲧⲛ-(pres 1 mnč)3-188.
ⲙⲙⲉznát1-56
ⲁⲛne3-396. Negat
ⲁ-o3-261.
ⲛⲉⲧ-(mnč) ti kteří3-367.
ⲟ+jednat1-23
ⲛ-(adj)3-262.
ⲁⲧ-ne-1-2692ⲁⲧϣⲓⲧnezměřitelný2-2905
ϣⲓⲧ=míra2-2904
(suff pron 3 jč m)3-35.
(gk) ⲉⲓⲙⲏⲧⲓkromě4-eimhti
ⲁ-o3-261.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲉⲛⲧ-který3-360.
ⲁϩ-(perf)3-200a.
ⲟⲩⲱⲛϩzjevit1-73ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗobjevit se2-4948
ⲉⲃⲟⲗpryč2-174
ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧ=ven z, od2-3472
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲉⲧⲉ-který3-362.
ⲡⲁⲓtento (m)3-52.
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲉⲓⲱⲧotec1-57
My neznáme [věci] náležející nevyslovitelnému a nevíme o věcech nezměřitelného, kromě toho, který se z něj zjevil - jenž je Otec.

(4/18)-(4/21) tr
ⲡⲁⲓtento (m)3-52.
(gk) ⲅⲁⲣneboť4-gar
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲉⲧ-který3-355.
ⲁϩ-(perf)3-200a.
ϫⲟⲟ=říkat1-39
-ⲥ(suff pron 3 jč ž)3-35.
ⲉⲣⲟ=k, na, do3-261.
-ⲛ(suff pron 1 mnč)3-35.
ϩⲱⲱⲛ(1 mnč) sám, také3-47.
ⲛⲧⲟϥon3-45.
(gk) ⲅⲁⲣneboť4-gar
ⲉⲧ-který3-355.
ϭⲟϣⲧdívat se1-223
ⲉⲣⲟ=(dat)3-261.
(suff pron 3 jč m)3-35.
ⲟⲩⲁⲁⲧ=samotný1-1709
(suff pron 3 jč m)3-35.
ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ-v, ve2-3477
ⲡⲉϥ-(m) jeho3-50.
ⲟⲩⲟⲉⲓⲛsvětlo1-1
ⲉⲧ-který3-355.
ⲕⲧⲏⲩ+vrátit1-258
ⲉⲣⲟ=k, na, do3-261.
(suff pron 3 jč m)3-35.
On je ten, kdo to řekl i nám, on je ten, kdo hledí sám na sebe ve svém světle, které se k němu navrací1 -
[1] nebo 'které jej obklopuje'

(4/21)-(4/23) tr
ⲉⲧⲉ-který3-362.
ⲡⲁⲓtento (m)3-52.
ⲡⲉje (m)3-306.
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
(gk) ⲡⲏⲅⲏpramen4-phgh
ⲙ-(gen)3-262.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲙⲟⲟⲩvoda1-238
ⲛ-(gen)3-262.
ⲱⲛϩživot2-2796
ⲁⲩⲱa1-536
ⲉϥ-(pres 3 jč m)3-188.
ϯ-dát1-2
ⲛ-(dat)3-263.
ⲛ-(urč čl mnč)3-80.
(gk) ⲁⲓⲱⲛaion4-aiwn
ⲧⲏⲣ=vše1-48
-ⲟⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
ⲁⲩⲱa1-536
ϩⲛ-v3-271.
ⲥⲙⲟⲧpodoba1-216
ⲛⲓⲙkaždý1-1183
ⲉϥ-(circ 3 jč m)3-188.
ⲉⲓⲱⲣⲙupřeně hledět1-237
ⲛⲥⲁ-za3-275.
ⲧⲉϥ-(ž) jeho3-50.
(gk) ϩⲓⲕⲱⲛobraz4-eikwn
které je tokem1 vody života a dává [pít] všem aionům a ve všech podobách, hledící na svůj obraz.
[1] nebo 'zřídlem'

(4/23)-(4/26) tr
ⲉϥ-(circ 3 jč m)3-188.
ⲛⲁⲩvidět, dívat se1-30
ⲉⲣⲟ=(dat)3-261.
-ⲥ(suff pron 3 jč ž)3-35.
ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ-v, ve2-3477
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
(gk) ⲡⲏⲅⲏpramen4-phgh
ⲛⲧⲉ-(gen)3-99.
ⲡⲉ(urč čl m jč)3-80.
(gk) ⲡⲛⲁduch4-pneuma
ⲉϥ-(circ 3 jč m)3-188.
ⲟⲩⲱϣⲉpřání2-2689
ϩⲙ-v3-271.
ⲡⲉϥ-(m) jeho3-50.
ⲟⲩⲟⲉⲓⲛsvětlo1-1
ⲙ-(adj)3-262.
ⲙⲟⲟⲩvoda1-238
ⲉⲧ-který3-355.
ϩⲛ-v3-271.
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
ⲡⲏⲛ-téct1-377
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
(gk) ⲡⲏⲅⲏpramen4-phgh
ⲛⲧⲉ-(gen)3-99.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲙⲟⲟⲩvoda1-238
ⲛ-(adj)3-262.
ⲟⲩⲟⲉⲓⲛsvětlo1-1
ⲉⲧ-který3-355.
ⲧⲃⲃⲏⲩ+čistý1-222
ⲉⲧ-který3-355.
ⲕⲧⲏⲩ+vrátit1-258
ⲉⲣⲟ=k, na, do3-261.
(suff pron 3 jč m)3-35.
Hledíci na něj v prameni toho světla ducha, radující se (?) ve svém 'vodním světle', jež je v čistém prameni toku 'světelné vody', který se k němu navrací1.
[1] nebo 'který jej obklopuje'

(4/26)-(4/29) tr
ⲁⲩⲱa1-536
ⲁ-(perf)3-200a.
ⲧⲉϥ-(ž) jeho3-50.
(gk) ⲉⲛⲛⲟⲓⲁEnnoia4-ennoia
ⲧⲁⲙⲓⲟtvořit1-252
ⲛ-(ind obj of vb)3-262.
ⲟⲩ-(neurč čl jč)3-85.
ϩⲱⲃvěc1-120
ⲁⲩⲱa1-536
ⲁⲥ-(perf 3 jč ž)3-199a.
ϭⲱⲗⲡodhalit1-27ϭⲱⲗⲡ ⲉⲃⲟⲗodkrýt, zjevit2-5423
ⲉⲃⲟⲗpryč2-174
ⲛϭⲓ(nom)1-1234
ⲧⲁⲓtato (ž)3-52.
ⲉⲛⲧ-který3-360.
ⲁϩ-(perf)3-200a.
ⲟⲩⲱⲛϩzjevit1-73ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗobjevit se2-4948
ⲉⲃⲟⲗpryč2-174
ⲙ-(loc) v3-262.
ⲡⲉϥ-(m) jeho3-50.
ⲙⲧⲟpřítomnost1-70
ⲉⲃⲟⲗpryč2-174
ϩⲙ-ve3-271.
ⲡⲣⲣⲓⲉvyzařování2-1416
ⲛⲧⲉ-(gen)3-99.
ⲡⲉϥ-(m) jeho3-50.
ⲟⲩⲟⲉⲓⲛsvětlo1-1
A jeho myšlenka stvořila skutek a ukázala se ta, jenž se před ním zjevila ve vyzařování jeho světla.

(4/29)-(4/31) tr
ⲧⲁⲓtato (ž)3-52.
ⲧⲉje (ž)3-306.
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
ϣⲟⲣⲡprvní2-3083
ⲛ-(adj)3-262.
ϭⲟⲙmoc1-151
ⲛⲧ-který3-360.
ⲁϩ-(perf)3-200a.
ϣⲱⲡⲉbýt1-13
ϩⲁ-u3-269.
ⲧⲟⲩ-(ž) jejich3-50.
ⲉϩⲏpočátek1-227
ⲧⲏⲣ=vše1-48
-ⲟⲩ(zájm příp 3 mn)3-35.
Ta je první mocnost, která vznikla dřive než ony všechny -

(4/31)-(4/32) tr
ⲛⲧ-který3-360.
ⲁϩ-(perf)3-200a.
ⲟⲩⲱⲛϩzjevit1-73
ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ-ven z, od2-3472
ⲡⲉϥ(m) jeho3-50.
ⲙⲉⲉⲩⲉmysl2-1026
ⲉⲧⲉ-který3-362.
ⲧⲁⲓtato (ž)3-52.
ⲧⲉje (ž)3-306.
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
(gk) ⲡⲣⲟⲛⲟⲓⲁPronoia4-pronoia
ⲙ-(gen)3-262.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲧⲏⲣ=vše1-48
(suff pron 3 jč m)3-35.
která se zjevila z jeho mysli1, jenž je Pronoia2 všeho.
[1] nebo 'v jeho mysli'
[2] Pramysl, před-myšlení

(4/32)-(4/35) tr
ⲡⲉⲥ-(m) její3-50.
ⲟⲩⲟⲉⲓⲛsvětlo1-1
ⲉⲧ-který3-355.
ⲣ-konat1-23ⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛsvítit2-6884
ⲟⲩⲟⲉⲓⲛsvětlo1-1
ϩⲙ-v3-271.
ⲡ-(urč čl m jč)3-80.
ⲉⲓⲛⲉpodoba1-125
ⲛⲧⲉ-(gen)3-99.
ⲡⲉϥ-(m) jeho3-50.
ⲟⲩⲟⲉⲓⲛsvětlo1-1
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
ϭⲟⲙmoc1-151
ⲉⲧ-který3-355.
ϫⲏⲕ+být úplný, dokonalý1-229ϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗbýt dokonalý2-3817
ⲉⲃⲟⲗpryč2-174
ⲉⲧⲉ-který3-362.
ⲧⲁⲓtato (ž)3-52.
ⲧⲉje (ž)3-306.
ⲧ-(urč čl ž jč)3-80.
(gk) [ϩ]ⲓⲕⲱⲛobraz4-eikwn
ⲙ-(gen)3-262.
ⲡⲓ-(urč čl m jč)3-80.
ⲁⲧ-ne-1-2692
ⲛⲁⲩvidět, dívat se1-30
ⲉⲣⲟ=