Up | Home

Pistis Sophia

later postscript - Coptic text

(390/21)

□□ pag. lig. in calce cod. Ms.

(390/22)

ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ. ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲟⲙ̅ⲧ ϣⲟⲙ̅ⲧ· ⲉ ⲡⲉ ϥⲧⲟⲟⲩ

(390/23)

ⲛ̅ ⲕⲗⲓⲙⲁ ⲛ̅ ⲧⲡⲉ ⲁⲩⲧⲁϣⲉⲟⲓ̈ϣ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛ̅

(390/24)

ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉⲣⲉ ⲡⲉ ⲭⲥ̅ ⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓ

(390/25)

ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ϩⲙ̅ ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ ⲡⲧⲁϫⲣⲟ ⲙⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉⲧ

(390/26)

ⲟⲩⲏϩ ⲛ̅ ⲥⲱⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉ ϣⲡⲏⲣⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ ⲁⲩ‐

(390/27)

ⲥⲟⲩⲛ̅ ⲧⲙⲉⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲁⲩⲱ

(390/28)

ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ· ⲉⲩ ⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛ̅

(391/1)

ⲛ̅ ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ϫⲓⲛ ⲙ̅ ⲙⲁ ⲛ̅ ϣⲁ·

(391/2)

ⲙ̅ ⲙⲁ ⲛ̅ ϩⲱⲧⲡ̅. ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈

(391/3)

[□□] ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈