Up | Home

Pistis Sophia

Book I - Coptic text

(1/1)

Ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲣⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ [ⲁ̅.ⲁ.]

(1/2)

ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲉ ⲛ̅ ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉϥϣⲁϫⲉ

(1/3)

ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲉϥϯ ⲥⲃⲱ ⲛⲁⲩ ϣⲁ ⲛ ⲧⲟ‐

(1/4)

ⲡⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ ϣⲣ̅ⲡ̅ ⲧⲱϣ· ⲁⲩⲱ ϣⲁ ⲛ ⲧⲟⲡⲟⲥ

(1/5)

ⲙ̅ ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧ ⲡϩⲟⲩⲛ ⲙⲡⲕⲁ‐

(1/6)

ⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲉⲧ ⲙ̅ ⲡϩⲟⲩⲛ ⲙ̅ ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ ⲧⲱϣ ⲉⲧⲉ

(1/7)

ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲙⲉϩ ϫⲟⲩⲧⲁϥⲧⲉ ⲙ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ· ⲁⲩⲱ

(1/8)

ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲉϩ ⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅ ⲭⲱ‐

(1/9)

ⲣⲏⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲓ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧ ϩⲁ ⲧⲉ ϩⲏ

(1/10)

ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲓⲙ· ⲡⲓⲱⲧ ⲙ ⲡⲓⲛⲉ ⲛ̅ ϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ·

(1/11)

ⲉⲣⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓ̈ⲉⲓ̅

(1/12)

ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲧⲉ

(1/13)

ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡϩⲁⲉ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧⲉ ⲡⲙⲉϩ ϫⲟⲩ‐ [ⲁ̅.ⲃ.]

(1/14)

ⲧⲁϥⲧⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲙ̅ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ

(1/15)

ⲙ̅ⲡⲟⲩⲛⲟⲓ̈ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ ⲫⲟⲩⲛ ⲙ̅ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ

(1/16)

ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲡⲉ ⲉ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ

(1/17)

ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲧⲕⲉⲫⲁⲗⲏ ⲙ̅ ⲡⲧⲏⲣϥ̅ ⲁⲩⲱ

(1/18)

ⲧⲁⲡⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲧⲏⲣⲟⲩ‐ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲡⲉ

Linea pro puncto. P.

(1/19)

ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡϫⲱⲕ ⲛ̅ ⲛ̅ ϫⲱⲕ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲉⲃⲟⲗ ϫ̅ⲉ ⲛⲉⲣⲉ

ϫ̅ cum linea.

(1/20)

ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ⲡⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧⲙ̅‐

(1/21)

ⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉⲧ ⲕⲱⲧⲉ ⲉ ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ ⲧⲱϣ ⲙⲛ̅

(1/22)

ⲛϯⲟⲩ ⲛ̅ ⲭⲁⲣⲁⲅⲙⲏ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ

(2/1)

ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲡϯⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲁⲥⲧⲁⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲡⲉ ⲑⲏ‐

(2/2)

[ⲃ̅.ⲁ.] ⲥⲁⲩⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ. ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲉⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲓ̅ⲥ̅

(2/3)

ϫⲱ ⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲑⲏⲥ ⲙ̅ ⲡⲥⲱⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ̅ ⲛ̅

(2/4)

ⲧⲟⲡⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟ[ϭ ⲛ̅] ⲛ̅ ⲁϩⲟⲣⲁⲧⲟⲥ ⲙⲛ̅

Post ϭ secuta esse videtur litera ⲛ jam fere prorsus deleta.

(2/5)

ⲡϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲛ ⲧⲣⲓⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ ⲙⲛ̅ ⲡϫⲟⲩⲧⲁϥⲧⲉ ⲛ̅ ⲁϩⲟ‐

(2/6)

ⲣⲁⲧⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲧⲟⲡⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲁⲓⲱⲛ ⲙⲛ̅

(2/7)

ⲛⲉⲩⲧⲁⲝⲓⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲉⲧ ⲟⲩⲥⲏⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲓ̈

(2/8)

ⲉⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲉ ⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲟⲟⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲁϩⲟ‐

(2/9)

ⲣⲁⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲁⲅ̇ⲅⲉⲛⲛⲏⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩ‐

Recentior manus ita correxit.

(2/10)

ⲁⲩⲧⲟⲅⲉⲛⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲅⲉⲛⲛⲏⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩ‐

(2/11)

ⲫⲱⲥⲧⲏⲣ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲭⲱⲣⲓⲥⲥⲩⲛⲍⲩⲅⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅

(2/12)

ⲛⲉⲩⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲛ̅

(2/13)

ⲛⲉⲩⲁⲣⲭⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ. ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲇⲉ‐

(2/14)

ⲕⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲟⲓⲕⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(2/15)

[ⲃ̅.ⲃ.] ⲛ̇ⲧⲉ ⲛⲉⲩⲥⲫⲁⲓⲣⲁ· ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲁⲝⲓⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅

(2/16)

ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲱ ⲉ ⲛⲉϥ‐

(2/17)

ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲙ̅ ⲡⲥⲱⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲟⲟⲩⲉ

(2/18)

ⲙ̅ ⲡⲉ ⲑⲏⲥⲁⲩⲣⲟⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉⲩⲧⲁⲝⲓⲥ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲉⲧ ⲟⲩⲥⲏⲣ

(2/19)

ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉ ⲙ̅ⲡϥ̅ϫⲱ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲩ‐

(2/20)

ⲥⲱⲧⲏⲣ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲁⲝⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲁⲁⲡⲟⲩⲁ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲉⲧ ⲟⲩⲟ

ⲙ̅ⲡⲟⲩⲁⲁⲡⲟⲩⲁ sic (S.) scriptum pro ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ. P.

(2/21)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉ ⲙ̅ⲡϥ̅ϫⲟⲟⲥ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲡⲉ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲙ̅

(2/22)

ⲫⲩⲗⲁⲝ ⲡⲉⲧ ϩⲓⲣⲛ̅ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲧⲟⲩⲉⲓ ⲧ̇ⲟ̇ⲩ̇ⲉ̇ⲓ̇ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲑⲏ‐

Eadem manus expunxisse videtur.

(2/23)

ⲥⲁⲩⲣⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉ ⲙ̅ⲡϥ̅ϫⲱ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ

(2/24)

ⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲥⲱⲧⲏⲣ ⲛ̅ ϩⲁⲧⲣⲉⲉⲩ. ⲉⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ

Punctum post ϩⲁⲧⲣⲉⲉⲩ viridiori colore scriptum, nec tamen omnio discrepat a genuina scriptura.

(3/1)

ⲡⲉ ⲡⲁⲗⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲁⲗⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉ ⲙ̅ⲡϥ̅ϫⲱ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ

(3/2)

ⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙ̅ ⲡϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ ϩⲁⲙⲏⲛ ϫⲉ ⲉⲩⲥⲏⲣ ⲉⲃⲟⲗ

(3/3)

ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ⲧⲟⲡⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉ ⲙ̅ⲡϥ̅ϫⲱ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲡⲉ [ⲅ̅.ⲁ.]

(3/4)

ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡϯⲟⲩ ⲛ̅ ϣⲏⲛ ⲥⲏⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ⲧⲟ‐

(3/5)

ⲡⲟⲥ· ⲟⲩⲇⲉ ⲡ‐ⲕⲉ‐ⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ ϩⲁⲙⲏⲛ ⲉⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉ

(3/6)

ⲧⲥⲁϣϥⲉ ⲛ̅ ⲫⲱⲛⲏ ϫⲉ ⲁϣ ⲡⲉ ⲡⲉⲩⲧⲟⲡⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ

(3/7)

ⲉⲧ ⲟⲩⲥⲏⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲱ ⲉ ⲛⲉϥ‐

(3/8)

ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡϯⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲁⲥⲧⲁⲧⲏⲥ ⲟ̅ ⲛ̅ ⲁϣ

(3/9)

ⲛ̅ ⲧⲩⲡⲟⲥ ⲏ̅ ⲛ̅ⲧ ⲁⲩⲛ̅ⲧⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ⲧⲟⲡⲟⲥ· ⲟⲩⲇⲉ

(3/10)

ⲛⲉ ⲙ̅ⲡϥ̅ϫⲱ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲡⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ

Cave ne legas in MS. ⲛⲓⲓⲟⲣ pro ⲡⲛⲟϭ, quocum minime conveniret sing. in ⲁⲩⲛ̅ⲧϥ̅, paene simili et parum dilucido modo obviam habes pag. ⲉ̅, a.

(3/11)

ⲥⲱⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ· ⲏ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲩⲛ̅ⲧϥ̅ ϩⲛ̅ ⲁϣ

(3/12)

ⲛ̅ ⲧⲟⲡⲟⲥ· ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉ ⲙ̅ⲡϥ̅ϫⲱ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲙ̅ ⲡϯⲟⲩ

(3/13)

ⲛ̅ ⲭⲁⲣⲁⲅⲙⲏ ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ ⲧⲱϣ ϫⲉ ⲛ̅ⲧ

(3/14)

ⲁⲩⲛ̅ⲧⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ⲧⲟⲡⲟⲥ· ⲁⲗⲗⲁ ϩⲁⲡⲗⲱⲥ ⲛⲉϥ‐

(3/15)

ϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲡⲉ ⲉϥϯ ⲥⲃⲱ ⲛⲁⲩ ϫⲉ [ⲅ̅.ⲃ.]

(3/16)

ⲥⲉϣⲟⲟⲡ· ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲩⲥⲱⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛ̅ ⲧⲁⲝⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲉⲩ‐

(3/17)

ⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛⲉ ⲙ̅ⲡϥ̅ϫⲟⲟⲥ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧ ⲟⲩ‐

(3/18)

ϣⲟⲟⲡ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲣⲱ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅

(3/19)

ⲕⲉ ⲧⲟⲡⲟⲥ ϣⲟⲟⲡ ⲫⲟⲩⲛ ⲙ̅ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ·

(3/20)

ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲉ ⲙ̅ⲡϥ̅ϫⲟⲟⲥ ⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓ̈ⲉⲓ̅

(3/21)

ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ⲧⲟⲡⲟⲥ ϣⲁⲛϯⲉⲓ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲙⲩⲥ‐

(3/22)

ⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ϣⲁⲛϯⲡⲣⲟⲉⲗⲑⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅·

(3/23)

ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ⲉϥϯ ⲥⲃⲱ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓ̈ⲉⲓ̅

(3/24)

ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲛⲉⲩ‐

(3/25)

ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡϫⲱⲕ

(4/1)

ⲛ̅ ⲛ̅ ϫⲱⲕ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲧⲕⲉⲫⲁⲗⲏ ⲙ̅

(4/2)

[ⲇ̅.ⲁ.] ⲡⲧⲏⲣϥ̅· ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲗⲏⲣⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲉⲡⲓ‐

(4/3)

ⲇⲏ ⲉϣⲁⲣⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲟⲟⲥ ⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲡⲙⲩⲥ‐

(4/4)

ⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉⲧ ⲕⲱⲧⲉ ⲉ ⲛⲓ ⲡⲧⲏⲣϥ̅·

ⲛⲓⲡⲧⲏⲣϥ sic scriptum (S.) pro ⲛⲁ‐ⲡⲧⲏⲣϥ. P.

(4/5)

ⲛⲉⲛⲧ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲩ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲉ ϩⲟⲟⲩ ⲉⲛⲧ

(4/6)

ⲁⲓ̈ⲁⲡⲁⲛⲧⲁ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ ϩⲉⲱⲥ ϣⲁ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲟⲟⲩ ⲛ̅

(4/7)

ϩⲟⲟⲩ· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲛⲉⲣⲉ ⲙ̅ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲡⲉ

(4/8)

ϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ϣⲟⲟⲡ ⲙ̅ ⲫⲟⲩⲛ ⲙ̅ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ

(4/9)

ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ:

(4/10)

[□] ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲉⲣⲉ ⲙ̅ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲛ̅

(4/11)

ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲛ̅ ϫⲟⲉⲓⲧ ⲉⲩϫⲱ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈

(4/12)

ϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲣⲁϣⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲣⲁϣⲉ ⲁⲩⲱ

(4/13)

ⲉⲩⲧⲉⲗⲏⲗ ⲉⲙⲁϣⲟ. ⲁⲩⲱ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ

(4/14)

ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲉⲛ ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲁⲛⲟⲛ ⲡⲁⲣⲁ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ

(4/15)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ϫⲉ ⲁ ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ ϭⲗ̅ⲡ̅ ⲛⲁⲓ̈

(4/16)

ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁⲛϫⲓ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲡⲗⲏⲣⲱⲙⲁ ⲙⲛ̅ ⲡϫⲱⲕ

(4/17)

ⲧⲏⲣϥ̅· ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲡⲉ ⲉⲣⲉ ⲓ̅ⲥ̅

(4/18)

ϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲟⲩ ϣⲏⲙ· ⲁⲥ‐

(4/19)

ϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲛ̅ⲧⲏ ⲙ̅ ⲡⲟⲟϩ ⲙ̅ ⲡⲉⲃⲟⲧ ⲛ̅ ⲧⲱⲃⲉ

(4/20)

ⲉⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲉ ϩⲟⲟⲩ ⲉ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲟⲟϩ ϫⲱⲕ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅

(4/21)

ⲙ̅ ⲡⲉ ϩⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉ ⲡⲣⲏ ⲉⲓ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅

(4/22)

ⲧⲉϥⲃⲁⲥⲓⲥ ⲁⲥⲉⲓ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲟⲩ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲇⲩ‐

(4/23)

ⲛⲁⲙⲓⲥ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲥⲣ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲙⲁϣⲟ ⲉⲙⲁϣⲟ ⲉ

(4/24)

ⲙⲛ̅ ϣⲓ ⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲧ ⲥ̅ⲟ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ⲧ ⲁⲥⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ

(4/25)

ϩⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧ ⲁⲥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ

(4/26)

ϩⲙ̅ ⲫⲁⲉ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲙⲉϩ ϫⲟⲩ‐

(5/1)

ⲧⲁϥⲧⲉ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϫⲓⲛ ⲛ̅ ϩⲟⲩⲛ ϣⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲓ̈ [ⲉ̅.ⲁ.]

(5/2)

ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲁⲝⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲙⲉϩ ⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅ ⲭⲱ‐

(5/3)

ⲣⲏⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲓ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲛ̅ⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲧϭⲟⲙ

(5/4)

ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲁⲥⲉⲓ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲁⲥ‐

(5/5)

ⲕⲱⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅

(5/6)

ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉ ⲁϥⲣ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲡⲉ ⲉⲙⲁϣⲟ

(5/7)

ⲉⲙⲁϣⲟ· ⲉ ⲙⲛ̅ ϣⲓ ⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲙ̅ⲙⲟϥ·

(5/8)

ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲙ̅ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅

(5/9)

ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲏ̅ ⲉ ⲛⲉϥ‐

(5/10)

ϣⲟⲟⲡ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲛⲉ ⲁ ⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲅⲁⲣ ϩⲧⲟⲙⲧⲙ̅ ⲡⲉ

(5/11)

ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅·

(5/12)

ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲩⲛⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲡⲉ ⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲉϥⲛⲟⲩϫⲉ

(5/13)

ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲉⲛ ⲁⲕⲧⲓⲛ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉ ⲛⲁϣⲱⲟⲩ· ⲁⲩⲱ

(5/14)

ⲛⲉⲩϣⲏϣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ ⲁⲕⲧⲓⲛ ⲛ̅ [ⲉ̅.ⲃ.]

(5/15)

ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛⲉϥⲟ ⲙ̅ ⲙⲓⲛⲉ ⲙⲓⲛⲉ

(5/16)

ⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲟ̅ ⲛ̅ ⲧⲩⲡⲟⲥ ⲧⲩⲡⲟⲥ ⲡⲉ ϫⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲏⲧ

(5/17)

ⲉ ⲧⲡⲉ· ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲁ ⲥⲟⲧⲡ̅ϥ̇̅ ⲉ ⲟⲩⲁ ⲧⲙ̅ ⲡⲥⲟⲡ ϩⲛ̅ ⲟⲩ

Litera ϥ̇ puncto notata et transfixa. Locus ita scriptus in MS. ⲉⲣⲉⲟⲩⲁ ⲥⲟⲧⲡ̅ϥ̇̅ⲉⲟⲩⲁⲧⲙ̅ⲡⲥⲟⲡ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭⲛ̅↑ⲉⲟⲟⲩⲛⲟⲩⲉⲓⲛ

(5/18)

ⲛⲟϭ ⲛ̅ ↑ⲉⲟⲟⲩ ⲛ ⲟⲩⲉⲓⲛ ⲛ̅ ⲁⲧϯ‐ϣⲓ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲛⲉϥϫⲓ

(5/19)

ϫⲓⲛ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲙ ⲡⲏⲩⲉ· ⲁⲩⲱ

(5/20)

ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉ

(5/21)

[□] ⲙ̅ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲩ‐

(5/22)

ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲁⲩⲱ ϩ̅ⲛ̅ ⲟⲩ ⲛⲟϭ ⲛ̅‐

(5/23)

ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅

(6/1)

[□] ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉ ⲧϭⲟⲙ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲧⲙ̅‐

(6/2)

ⲙⲁⲩ ⲉⲓ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲥⲕⲱⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲧⲏⲣϥ̅

(6/3)

ϣⲏⲙ ϣⲏⲙ· ⲧⲟⲧⲉ ⲁ ⲓ̅ⲥ̅ ⲧⲟⲓⲗⲉ ⲏ̅ ⲁϥϩⲱⲗ ⲉ ⲡϫⲓⲥⲉ

(6/4)

ⲉ ⲁϥⲣ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲙⲁϣⲟ ⲉⲙⲁϣⲟ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉ ⲙⲛ̅

(6/5)

ϣⲓ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉ ⲙ̅ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϭⲱϣⲧ̅ ⲛ̅ ⲥⲱϥ

(6/6)

[ⲋ̅.ⲁ.] ⲡⲉ ⲉ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϣⲁϫⲉ· ϣⲁⲛⲧϥ̅ⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈

(6/7)

ⲉ ⲧⲡⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲛⲟϭ ⲛ̅

(6/8)

ⲥⲓⲅⲏ· ⲛⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲙⲛ̅ⲧⲏ ⲙ̅ ⲡⲟⲟϩ·

Docet color albus pergam., non superscriptam esse lineolam super ⲏ vocis ⲡⲙⲛ̅ⲧⲏ.

(6/9)

ⲡⲉ ϩⲟⲟⲩ ⲉ ϣⲁϥϫⲱⲕ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲃⲟⲧ ⲛ̅ ⲧⲱⲃⲉ:

(6/10)

ⲁⲥϣⲱⲡⲉ

(6/11)

[□] ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲧⲡⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ

(6/12)

ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟⲩ· ⲁⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ ϭⲟⲙ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(6/13)

ⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲟⲉⲓⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ·

(6/14)

ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲁⲓⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲧⲟⲡⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(6/15)

ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲧⲁϫⲓⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁ ⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ̅

(6/16)

ⲕⲓⲙ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲏϩ ϩⲓ ϫⲱϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩ‐

(6/17)

ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲛ̅

(6/18)

ⲛ̅ ⲕⲉ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ϫⲉ ⲙⲉ‐

(6/19)

[ⲋ̅.ⲃ.] ϣⲁⲕ ⲉⲩⲛⲁϭⲗ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲕⲁ ⲧⲟ‐

(6/20)

ⲟⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ ϭⲟⲙ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ

(6/21)

ⲉⲩϣⲧⲣ̅ⲧⲱⲣ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩ‐

(6/22)

ⲕⲓⲙ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲓⲛ ϫⲡ̅ ϣⲟⲙⲧⲉ ⲙ̅

(6/23)

ⲡⲙⲛ̅ⲧⲏ ⲙ̅ ⲡⲟⲟϩ ⲛ̅ ⲧⲱⲃⲉ ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ϫⲡ̅ ⲯⲓⲧⲉ ⲙ̅

(6/24)

ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉ ⲛ̅ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩ‐

(6/25)

ⲁⲣⲭⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ϭⲟⲙ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ ⲡϫⲓⲥⲉ

(6/26)

ⲛⲉⲩϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ⲉ ⲡⲥⲁ ⲛ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲓ

(7/1)

ⲥⲁ ⲛ ϩⲟⲩⲛ· ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲥⲱⲧⲙ̅

(7/2)

ⲉ ⲡⲉⲩϩⲣⲟⲟⲩ ⲉⲙⲡⲟⲩⲕⲁ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁ ϫⲡ̅ ⲯⲓⲧⲉ

(7/3)

ⲙ̅ ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ· ⲙ̅ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϩⲙⲟⲟⲥ ⲡⲉ ϩⲓ

(7/4)

ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉⲩⲟ̅ ⲛ̅ ϩⲟⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉ ⲁⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲛⲉ

(7/5)

ⲉⲙⲁϣⲟ ⲉⲙⲁϣⲟ· ⲛⲉⲩⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ [ⲍ̅.ⲁ.]

(7/6)

ⲕⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲣⲓⲙⲉ ⲡⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ

(7/7)

ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲁⲣⲁ ⲡⲉⲧ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ· ⲙⲉϣⲁⲕ

(7/8)

ⲉⲣⲉ ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ ⲛⲁⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲟⲡⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ:

(7/9)

[□] ⲛⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲩⲣⲓⲙⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ

(7/10)

ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ· ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅ ϫⲡ̅ ⲯⲓⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲁ ⲙ̅

(7/11)

ⲡⲏⲩⲉ ⲟⲩⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ·

(7/12)

ⲉϥⲣ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲙⲁϣⲟ ⲉⲙⲁϣⲟ· ⲉ ⲙⲛ̅ ϣⲓ ⲉ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ

(7/13)

ⲉⲧ ϥ̅ϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲛⲉϥⲣ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ ϩⲟⲩⲟ ⲉ

(7/14)

ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲛⲧ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲙ ⲡⲏⲩⲉ· ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲉ

(7/15)

ⲙⲛ̅ ϣϭⲟⲙ ⲛ̅ ⲣⲙ̅ ⲛ̅ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉ ϣⲁϫⲉ ⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ

(7/16)

ⲉ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲛⲉϫ ⲁⲕⲧⲓⲛ ⲛ̅ ⲟⲩⲟ‐ [ⲍ̅.ⲃ.]

(7/17)

ⲉⲓⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲉ ⲙⲛ̅ ϣⲓ ⲉ ⲛⲉϥⲁⲕⲧⲓⲛ·

(7/18)

ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛⲉϥϣⲏϣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲉ‐

(7/19)

ⲣⲏⲩ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉϥⲟ ⲙ̅ ⲙⲓⲛⲉ ⲙⲓⲛⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲟ̅ ⲛ̅

(7/20)

ⲧⲩⲡⲟⲥ ⲧⲩⲡⲟⲥ ⲡⲉ ⲉⲣⲉ ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲧⲃ̅ ⲉ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ

(7/21)

ⲧⲙ̅ ⲡⲥⲟⲡ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲧⲏⲣϥ̅ ϩⲓ ⲛⲉϥⲉⲣⲏⲩ

(7/22)

ⲡⲉ· ⲛⲉϥⲟ̅ ⲛ̅ ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ ϩⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉ ⲟⲩⲉⲓ ⲟⲩ‐

(7/23)

ⲟⲧⲃ̅ ⲉ ⲟⲩⲉⲓ ⲡⲉ ⲧⲙ̅ ⲡⲥⲟⲡ· ⲧⲙⲉϩ ⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏ‐

(7/24)

ⲧⲉ ⲛⲉⲥⲟⲩⲟⲧⲃ̅ ⲡⲉ ⲉ ⲧⲉ ϩⲟⲩⲉⲓⲧⲉ. ⲉⲧ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁⲩⲱ

(7/25)

ⲧⲙⲉϩ ϣⲟⲙⲧⲉ ⲉⲧ ϩⲓ ⲧⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲥⲟⲩⲟⲧⲃ̅

(7/26)

ⲡⲉ ⲉ ⲧⲥ̅ⲛ̅ⲧⲉ ⲉⲧ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲥⲏⲧ· ⲁⲩⲱ ⲧϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ ⲥⲓⲧⲉ

(7/27)

ⲕⲏ ⲉⲧ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲉⲥⲟ ⲙ̅ ⲡⲓⲛⲉ ⲙ̅

(7/28)

ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲡⲉⲛⲧ ⲁϥⲉⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲙⲡⲁⲧϥ̅ⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ [ⲏ̅.ⲁ.]

(8/1)

ⲉ ⲙ ⲡⲏⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϥϣⲏϣ ⲟⲩⲃⲏϥ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥ‐

(8/2)

ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲁⲩⲱ ⲧϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ ϩⲉⲛ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛⲉⲩⲟ ⲙ̅

Addenda et Corrigenda: Pro ⲛ̅ ϩⲉⲛ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ lege ⲛ̅ ϩⲉ ⲛ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ.

(8/3)

ⲙⲓⲛⲉ ⲙⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲟ̅ ⲛ̅ ⲧⲩⲡⲟⲥ ⲧⲩ‐

(8/4)

ⲡⲟⲥ ⲡⲉ ⲉⲣⲉ ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲧⲃ̅ ⲉ ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲧⲙ̅ ⲡⲥⲟⲡ·

(8/5)

[□] ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉ ⲙ̅ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁⲩ ⲉ

(8/6)

ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲩⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅· ⲓ̅ⲥ̅ ϭⲉ

(8/7)

ⲡⲛⲁⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲡϩⲁⲗϭ̅‐ϩⲏⲧ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲉ ⲛⲉϥⲙⲁ‐

(8/8)

ⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲁⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅·

(8/9)

ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲕ ⲛ̅ ϩⲏⲧ

Cf. Ev. Matth. 14, 27. Marc. 6, 50. Jo. 6, 20. P.

(8/10)

ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ· ⲁⲥϣⲱⲡⲉ

(8/11)

[□] ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉ ⲙ̅ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡⲉⲓ̈ ϣⲁϫⲉ

(8/12)

ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉϣϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲥⲱⲕ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲙ̅

(8/13)

[ⲏ̅.ⲃ.] ⲡⲉⲕⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ ⲉⲟⲟⲩ ⲧⲁⲣⲛ̅ⲉϣ ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲛ̅· ⲉⲙⲙⲟⲛ ⲁ

(8/14)

ⲛⲉⲛⲃⲁⲗ ϩⲧⲟⲙⲧⲙ̅ ⲁⲩⲱ ⲁⲛϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲁϥ‐

(8/15)

ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅

(8/16)

ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲙ̅ⲙⲟⲕ: ⲧⲟⲧⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥ‐

(8/17)

[□] ⲥⲱⲕ ⲉ ⲣⲟϥ ⲙ̅ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲁⲩⲱ

(8/18)

ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉ ⲡⲁⲓ̈ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲧⲱⲕ ⲛ̅ ϩⲏⲧ ⲛ̅ϭⲓ ⲙ̅ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ

(8/19)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲉⲓ̅ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲡⲁϩⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓ

(8/20)

ⲟⲩ ⲥⲟⲡ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲛⲁϥ ⲉⲩⲣⲁϣⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲛⲟϭ ⲛ̅

(8/21)

ⲣⲁϣⲉ· ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ ⲛ̅ⲧ ⲁⲕⲃⲱⲕ ⲉ ⲧⲱⲛ·

(8/22)

ⲏ̅ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲉⲕⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲛ̅ⲧ ⲁⲕⲃⲱⲕ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲏ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩ

(8/23)

ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛⲉ ⲛⲉⲓ̈ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ⲕⲙ̅ⲧⲟ ⲧⲏ‐

(8/24)

ⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲧ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ· ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲛⲁ‐

(8/25)

ⲏⲧ ϫⲉ ⲣⲁϣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲉⲗⲏⲗ ϫⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲛⲁⲩ ϫⲉ

(8/26)

[ⲑ̅.ⲁ.] ⲁⲓ̈ⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲛ̅ ⲧⲟⲡⲟⲥ ⲉⲛⲧ ⲁⲓ̈ⲉⲓ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ· ϫⲓⲛ

(8/27)

ⲡⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϯⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲡⲁⲣ‐

(9/1)

ⲣⲏⲥⲓⲁ ϫⲓⲛ ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲛ̅ ⲧⲁⲗⲏⲑⲉⲓⲁ ϣⲁ ⲡⲉⲥϫⲱⲕ·

(9/2)

ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ ϩⲟ ϩⲓ ϩⲟ ⲁϫⲛ̅ ⲡⲁ‐

(9/3)

ⲣⲁⲃⲟⲗⲏ· ⲛ̅ ϯⲛⲁϩⲉⲡ ⲗⲁⲁⲩ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲁⲛ ϫⲓⲛ ⲡⲉⲓ̈

(9/4)

ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲁ‐ ⲡϫⲓⲥⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲁ‐ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲁⲗⲏ‐

(9/5)

ⲑⲉⲓⲁ· ⲁⲩϯ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲓ̈ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲓ ⲁⲧϣⲁϫⲉ

(9/6)

ⲉ ⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲓ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲉ ⲙ̅

(9/7)

ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲉ ⲧⲣⲁ ϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ϫⲓⲛ

(9/8)

ⲧⲁⲣⲭⲏ ϣⲁ ⲡⲉ ⲡⲗⲏⲣⲱⲙⲁ ⲁⲩⲱ ϫⲓⲛ ϩⲟⲩⲛ ϣⲁ

(9/9)

ⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ϫⲓⲛ ⲃⲟⲗ ϣⲁ ϩⲟⲩⲛ· ⲥⲱⲧⲙ̅ ϭⲉ ⲧⲁϫⲱ ⲉ

(9/10)

ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ· ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲓ̈ϩⲙⲟⲟⲥ ⲉⲓ̈ⲟⲩⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ

(9/11)

ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲕⲟⲩⲓ̈ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲛ̅ ϫⲟⲉⲓⲧ ⲉⲓ̈‐ [ⲑ̅.ⲃ.]

(9/12)

ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉ ⲛ ⲧⲁⲝⲓⲥ ⲛ̅ ⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲉⲛⲧ ⲁⲩⲧⲁⲩⲟⲉⲓ ⲉⲧ‐

(9/13)

ⲃⲏⲏⲧⲥ̅ ϫⲉ ⲁⲥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ· ⲁⲩⲱ ⲙⲡ̅ⲁⲧϥ̅ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ̈

(9/14)

ⲙ̅ ⲡⲁⲉⲉⲛⲇⲩⲙⲁ ⲛ̅ϭⲓ ⲫⲁⲉ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲉⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ

Pro ⲙ̅ ⲡⲁⲉⲉⲛⲇⲩⲙⲁ leg. ⲙ̅ ⲡⲁⲉⲛⲇⲩⲙⲁ P.

(9/15)

ⲡⲉ ⲡⲙⲉϩ ϫⲟⲩⲧⲁϥⲧⲉ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϫⲓⲛ ⲛ̅ ϩⲟⲩⲛ

(9/16)

ϣⲁ ⲃⲟⲗ· ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲉϩ ⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅ ⲭⲱ‐

(9/17)

ⲣⲏⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲓ ϣⲟⲣⲡ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲉ

(9/18)

ⲡⲉ ⲭⲱⲣⲏⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲓⲉⲓⲙⲉ

(9/19)

ϫⲉ ⲁⲥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⲛ̅ ⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲉⲛⲧ ⲁⲓ̈ⲉⲓ̅

(9/20)

ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲥ̅· ⲁⲩⲱ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲧⲛⲟ‐

ⲧⲛⲟⲟⲩ scriptum pro ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ. P.

(9/21)

ⲟⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲁⲉⲛⲇⲩⲙⲁ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧ ⲁⲓ̈ⲕⲁⲁϥ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅·

(9/22)

ϣⲁⲛⲧϥ̅ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓϣ· ⲛⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲉⲓ̈ⲙⲉ‐

(9/23)

ⲉⲩⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲉⲓ̈ϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲛ̅ ϫⲟⲉⲓⲧ ⲉⲓ̈‐ [ⲓ̅.ⲁ.]

(9/24)

ⲟⲩⲏⲩ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲟⲩ ϣⲏⲙ· ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲣⲏ ⲛⲏⲩ

(9/25)

ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲁ ⲛ̅ ϣⲁ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ

(9/26)

ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲓ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲡⲁⲓ̈ ⲉ ⲛⲉϥ‐

(9/27)

ϣⲟⲟⲡ ϫⲓⲛ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧ ⲁ ⲡⲧⲏⲣϥ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲧ‐

(10/1)

ⲃⲏⲏⲧϥ̅· ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧ ⲁⲓ̈ⲉⲓ̅ ϩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲧⲉ ⲛⲟⲩ·

ⲉⲓ̅ antiquissima manus superscripsit.

(10/2)

ⲙ̅ ⲡⲓ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲁⲛ ⲉⲙⲡⲁⲧⲟⲩ ⲥⲧⲁⲩⲣⲟⲩ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲁⲗⲗⲁ

(10/3)

ⲧⲉ ⲛⲟⲩ· ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧⲕⲉⲗⲉⲩⲥⲓⲥ ⲙ̅ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ

(10/4)

ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϥⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭ̇ⲓ̇ ⲡⲁⲉⲛⲇⲩⲙⲁ ⲛ̅ ⲟⲩ‐

ϭ̇ⲓ̇ eadem manu expunctum.

(10/5)

ⲟⲉⲓⲛ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲓ̈ ϫⲓⲛ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧ

(10/6)

ⲁⲓ̈ⲕⲁⲁϥ ϩⲙ̅ ⲫⲁⲉ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ

(10/7)

ⲡⲙⲉϩ ϫⲟⲩⲧⲁϥⲧⲉ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϫⲓⲛ ⲛ̅ ϩⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ

ϫⲓⲛ ⲛ̅ ϩⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ scriptum pro ϫⲓⲛ ⲛ̅ ϩⲟⲩⲛ ϣⲁ ⲉⲃⲟⲗ. cf supra ⲇ̅.ⲃ. P.

(10/8)

ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲁⲝⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲙⲉϩ ⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅ ⲭⲱ‐

(10/9)

[ⲓ̅.ⲃ.] ⲣⲏⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲓ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲡⲉⲛⲇⲩⲙⲁ ϭⲉ

recentior quidam in marg. addidit ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ante ϭⲉ.

(10/10)

ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲛⲧ ⲁⲓ̈ⲕⲁⲁϥ ϩⲙ̅ ⲫⲁⲉ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏ‐

(10/11)

ⲣⲓⲟⲛ ϣⲁⲛⲧϥ̅ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉ ⲧⲣⲁ

(10/12)

ⲧⲁⲁϥ ϩⲓⲱⲱⲧ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲁⲁⲣⲭⲉⲥⲑⲁⲓ ⲉ ⲧⲣⲁ ϣⲁϫⲉ

(10/13)

ⲙⲛ̅ ⲡⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲁϭⲟⲗⲡⲟⲩ ⲛⲁⲩ

(10/14)

ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲓⲛ ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲛ̅ ⲧⲁⲗⲏⲑⲓⲁ ϩⲉⲱⲥ ϣⲁ

(10/15)

ⲡⲉⲥϫⲱⲕ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲁϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ϫⲓⲛ ⲡⲥⲁ ⲛ

(10/16)

ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲓ ⲥⲁ ⲛ ϩⲟⲩⲛ ϩⲉⲱⲥ ϣⲁ ⲡⲥⲁ ⲛ ⲃⲟⲗ

(10/17)

ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲓ ⲥⲁ ⲛ ⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ϫⲓⲛ ⲡⲥⲁ ⲛ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲓ

(10/18)

ⲥⲁ ⲛ ⲃⲟⲗ ϩⲉⲱⲥ ϣⲁ ⲡⲥⲁ ⲛ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲓ ⲥⲁ ⲛ

(10/19)

ϩⲟⲩⲛ· ⲣⲁϣⲉ ϭⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲗⲏⲗ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ ϩⲟⲩⲉ

(10/20)

ⲣⲁϣⲉ· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛⲉⲛⲧ ⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉ ⲧⲣⲁ

(10/21)

ϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅ ϫⲓⲛ ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲛ̅ ⲧⲁⲗⲏ‐

(10/22)

[ⲓ̅ⲁ̅.ⲁ.] ⲑⲓⲁ· ϩⲉⲱⲥ ϣⲁ ⲡⲉⲥϫⲱⲕ· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲣⲱ ⲁⲓ̈ⲥⲉⲧⲡ̅

(10/23)

ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϫⲓⲛ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡϣⲟⲣⲡ̅

(10/24)

ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲣⲁϣⲉ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲉⲗⲏⲗ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉ‐

(10/25)

ⲣⲓⲉⲓ̈ ⲉⲓ̈ⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϫⲓⲛ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲁⲓ̈‐

(11/1)

ⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ ϭⲟⲙ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧ

(11/2)

ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ ϫⲓⲛ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅· ⲉⲛⲧ ⲁⲓ̈ϫⲓⲧⲟⲩ

(11/3)

ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ ⲥⲱⲧⲏⲣ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲉ ⲑⲏ‐

(11/4)

ⲥⲁⲩⲣⲟⲥ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲕⲉⲗⲉⲩⲥⲓⲥ ⲙ̅ ⲡⲓ ϣⲟⲣⲡ̅

(11/5)

ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲛⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲁⲓ̈ⲛⲟϫⲟⲩ ⲉ ⲧⲕⲁⲗⲁϩⲏ ⲛ̅

(11/6)

ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲁⲁⲩ ϫⲓⲛ ⲉⲓ̈ⲛⲏⲩ ⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉⲧ

(11/7)

ϩⲛ̅ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲙⲁ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ· ⲛ̅ⲧ ⲁⲩϯ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ϭⲟⲙ

(11/8)

ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲡⲁⲣⲁ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛⲉⲧ

(11/9)

ⲛⲁⲛⲟⲩϩⲙ̅ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉ‐ [ⲓ̅ⲁ̅.ⲃ.]

(11/10)

ϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲛ̅ ⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲁ ⲧⲁⲡⲓⲗⲏ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙ̅

(11/11)

ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ϩⲓⲥⲉ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅

(11/12)

ⲛⲉⲩⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧ

(11/13)

ⲟⲩⲛⲁⲛ̅ⲧⲟⲩ ⲉ ϫⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙ̅ ⲡϫⲓⲥⲉ· ⲁⲓ̈‐

(11/14)

ϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ ⲥⲟⲡ ϫⲉ ⲧϭⲟⲙ

(11/15)

ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ ϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅· ⲛ̅ⲧ ⲁⲓ̈ⲛ̅ⲧⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲛ̅ⲧ‐

(11/16)

ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ ⲥⲱⲧⲏⲣ· ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ ⲡⲉ ⲑⲏⲥⲁⲩ‐

(11/17)

ⲣⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲣⲱ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲓⲛ

(11/18)

ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ ϩⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙ̅

cf. Ev. Jo. 15, 19. et 17, 14. 16. P.

(11/19)

ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲡⲁⲓ̈ ϩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛⲅ ⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲛ̅

(11/20)

ϩⲏⲧϥ̅· ⲣⲱⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲛ̅ⲧ ⲁⲩϫⲓ

(11/21)

ⲯⲩⲭⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ·

Tres ant quatuor literae ab ipso scriba, ut videtur, oblitae sunt.

(11/22)

ⲧϭⲟⲙ ⲇⲉ ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲧⲉ· [ⲓ̅ⲃ̅.ⲁ.]

(11/23)

ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲯⲩⲭⲏ ⲏⲡ ⲉ ⲡϫⲓⲥⲉ· ⲛ̅ⲧ ⲁⲓ̈ⲛ̅

(11/24)

ⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ ⲥⲱⲧⲏⲣ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲑⲏⲥⲁⲩⲣⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩ‐

In margine adscriptum ϭⲟⲙ ⲛⲧⲉ ⲓ̅ⲃ̅ ⲛ ante ⲥⲱⲧⲏⲣ.

(11/25)

ⲟⲉⲓⲛ ⲉ ⲁⲓ̈ϫⲓⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲉⲣⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲁϭⲟⲙ ⲧⲉⲛⲧ

(12/1)

ⲁⲩϫⲓⲧⲥ̅ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲓⲉⲓ̅ ⲉⲓ̈ⲛⲏⲩ ⲉ ⲡⲕⲟⲥ‐

(12/2)

ⲙⲟⲥ ⲁⲓ̈ⲉⲓ̅ ⲉ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅ ⲛ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ·

(12/3)

ⲁⲓ̈ⲣ̅ ⲡⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲅⲁⲃⲣⲓⲏⲗ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ ⲁⲩⲱ

(12/4)

ⲙ̅ⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲱⲛⲧ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ· ⲁⲗⲗⲁ

(12/5)

ⲛⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲡⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲅⲁⲃⲣⲓⲏⲗ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ·

(12/6)

ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲓⲉⲓ̅ ⲉ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ ⲛ̅

(12/7)

ⲁⲓⲱⲛ· ⲁⲓ̈ϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧ‐

(12/8)

ⲣⲱⲙⲉ· ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧⲕⲉⲗⲉⲩⲥⲓⲥ ⲙ̅ ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ·

(12/9)

[ⲓ̅ⲃ̅.ⲃ.] ⲁⲓ̈ϭⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧ ⲧⲙⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥ‐

(12/10)

ⲧⲏⲥ ϩⲁ ⲑⲏ ⲉⲙⲡⲁⲧⲥ̅ⲱ̅ⲱ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲓ̈ⲥⲓⲧⲥ̅ ⲛ̅ ⲟⲩ ϭⲟⲙ

Addenda et Corrigenda: Pro ⲁⲓ̈ⲥⲓⲧⲥ̅ legendum videtur ⲁⲓⲥⲓⲧⲉ cf. ⲗⲉ, ⲁ. P.

(12/11)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲥ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧ ⲁⲓ̈ϫⲓⲧⲥ̅ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲩⲓ̈

(12/12)

ⲛ̅ ⲓ̈ⲁ̅ⲱ̅ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲡⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲉⲥⲟⲥ ϫⲉ ⲉϥⲉϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ

(12/13)

ⲛ̅ⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ϩⲁ ⲧⲛ̅ⲉϩⲏ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϥⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛ̅ ⲧⲁϩⲓⲏ·

ϩⲁ ⲧⲛ̅ ⲉϩⲏ (pro ϩⲁ ⲧⲉⲛϩⲏ P.) aut ϩⲁ ⲧⲁϩⲏ. S. cf. Ev. Matth. 11, 10. Marc. 1, 2. Luc. 7, 27. et Matth. 3, 11. P.

(12/14)

ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲕⲁ‐ ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ

(12/15)

ⲧϭⲟⲙ ϭⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲟⲥ ⲡⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ

(12/16)

ⲛ̅ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲉ ⲡⲙⲁ ⲛ̅ ⲧⲉ ⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅ ⲛ̅

(12/17)

ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲉϥⲏⲡ ⲉ ϫⲓⲧⲥ̅· ⲁⲓ̈ϭⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲧⲉ ⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅

(12/18)

ϩⲏⲗⲓⲁⲥ ⲡⲉ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϩⲛ̅ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ ⲛ̅ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ

(12/19)

ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ϫⲓⲧϥ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ϫⲓ ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲟⲛ

(12/20)

ⲁⲓ̈ⲛ̅ⲧⲥ̅ ⲛ̅ ⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲧⲁⲁⲥ

(12/21)

ⲛ̅ ⲛⲉⲥⲡⲁⲣⲁⲗⲏⲙⲡⲧⲱⲣ ⲁⲩⲛ̅ⲧⲥ̅ ⲉ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲛ̅ ⲛ̅

(12/22)

[ⲓ̅ⲅ̅.ⲁ.] ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲟϫⲥ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲕⲁⲗⲁϩⲏ ⲛ̅

(12/23)

ⲉⲗⲓⲥⲁⲃⲉⲧ· ⲧϭⲟⲙ ⲇⲉ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛ̅ ⲓ̈ⲁⲱ̅ ⲡⲁ‐ ⲧⲙⲉⲥⲟⲥ

(12/24)

ⲁⲩⲱ ⲧⲉ ⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅ ϩⲏⲗⲓⲁⲥ ⲡⲉ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ

(12/25)

ⲛⲉⲧ ⲙⲏⲣ ϩⲙ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥ·

(12/26)

ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ ϩⲏⲧ ⲥⲛⲁⲩ ⲙ̅ ⲡⲓ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ

(13/1)

ⲛ̅ⲧⲉⲣⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ϫⲉ

cf. Ev. Jo. 1, 20. P.

(13/2)

ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲉ ⲭ̅ⲥ̅· ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉ

(13/3)

ϥⲥⲏϩ ϩⲛ̅ ⲧⲉ ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛ ⲡⲉ ⲭⲥ̅ ⲉⲓ̅ ⲉϥ‐

cf. Ev. Matth. 11, 10. 14. 17, 10. P.

(13/4)

ⲛⲏⲩ· ϥⲛⲏⲩ ⲛ̅ϭⲓ ϩⲏⲗⲓⲁⲥ ϩⲁ ⲧⲉϥϩⲏ· ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲥⲟⲃⲧⲉ

(13/5)

ⲛ̅ ⲧⲉϥϩⲓⲏ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲓ̈‐

(13/6)

ϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲙⲉⲛ ⲛ̅ϭⲓ ϩⲏⲗⲓⲁⲥ· ⲁⲩⲱ ⲁϥ‐

cf. Ev. Matth. 17, 12. P.

(13/7)

ⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧ ⲥⲏϩ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓⲣⲉ

(13/8)

ⲛⲁϥ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲉⲧⲉϩⲛⲁⲩ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲓⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅‐

(13/9)

ⲛⲟⲓ̈ ϫⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉ ⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅ ϩⲏ‐ [ⲓ̅ⲅ̅.ⲃ.]

(13/10)

ⲗⲓⲁⲥ ⲉⲧ ⲙⲏⲣ ϩⲛ̅ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥ. ⲁⲓ̈ⲟⲩ‐

(13/11)

ⲱϣⲃ̅ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ ⲡϣⲁϫⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲛ̅ ϩⲟ

(13/12)

ⲙⲛ̅ ϩⲟ ϫⲉ ⲉϣϫⲉ ⲉϩⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉ ϫⲓ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲃⲁⲡ‐

cf. Ev. Matth. 11, 14. P.

(13/13)

ⲧⲓⲥⲧⲏⲥ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ϩⲏⲗⲓⲁⲥ ⲡⲉⲛⲧ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟϥ ϫⲉ ϥⲛⲏⲩ·

(13/14)

ⲁϥⲟⲩⲱϩ ⲟⲛ ⲉ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲛ̅‐

(13/15)

[□] ϭⲓ ⲓ̅ⲥ̅ ϩⲙ̅ ⲡϣⲁϫⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ

(13/16)

ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧⲕⲉⲗⲉⲩⲥⲓⲥ ⲙ̅ ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅ ⲙⲩⲥ‐

(13/17)

ⲧⲏⲣⲓⲟⲛ. ⲁⲓ̈ϭⲱϣⲧ̅ ⲟⲛ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛ̅

(13/18)

ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲱⲙⲉ ⲁⲓ̈ϭⲓⲛⲉ ⲙ̅ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲁⲓ̈ ⲉ ϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ

(13/19)

ⲉ ⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁⲙⲁⲁⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ ⲑⲩⲗⲏ· ⲁⲓ̈‐

(13/20)

ϣⲁϫⲉ ⲟⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲧⲩⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲅⲁⲃⲣⲓⲏⲗ·

(13/21)

ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲥⲕⲟⲧⲥ̅ ⲉ ⲡϫⲓⲥⲉ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ⲁⲓ̈ⲛⲟⲩϫⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(13/22)

ⲉ ⲣⲟⲥ ⲛ̅ ⲧϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ ϭⲟⲙ ⲧⲉⲛⲧ ⲁⲓ̈ϫⲓⲧⲥ̅ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧⲥ̅ ⲛ̅

(13/23)

ⲧⲃⲁⲣⲃⲏⲗⲱ ⲉⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲉⲛⲧ ⲁⲓ̈ⲫⲟⲣⲓ ⲙ̅‐ [ⲓ̅ⲇ̅.ⲁ.]

(13/24)

ⲙⲟϥ ϩⲙ̅ ⲡϫⲓⲥⲉ· ⲁⲩⲱ ⲉ ⲡⲙⲁ ⲛ̅ ⲧⲉ ⲯⲩⲭⲏ. ⲁⲓ̈‐

(13/25)

ⲛⲟⲩϫⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲥ ⲛ̅ ⲧϭⲟⲙ ⲧⲉⲛⲧ ⲁⲓ̈ϫⲓⲧⲥ̅ ⲛ̅

(14/1)

ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ· ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧ

(14/2)

ϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲟⲩⲛⲁⲙ· ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ

(14/3)

ⲛ̅ ϭⲟⲙ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ ⲥⲱⲧⲏⲣ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲑⲏⲥⲁⲩ‐

(14/4)

ⲣⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲛⲉⲛⲧ ⲁⲓ̈ϫⲓⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲙⲛ̅ⲧ‐

(14/5)

ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲉⲥⲟⲥ. ⲁⲓ̈ⲛⲟⲩ̇ϫⲟⲩ

puncto notatum ⲩ, utpote grammaticam offendens.

(14/6)

ⲉ ⲧⲉ ⲥⲫⲉⲣⲁ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲇⲉⲕⲁⲛⲟⲥ ⲛ̅

(14/7)

ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ· ⲛⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲡⲉ ϫⲉ

(14/8)

ϩⲉⲛ ⲯⲩⲭⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛ̅ⲧⲟⲩ

nulla lineola ⲛ superscripta.

(14/9)

ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ ⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ. ⲁⲓ̈ⲙⲟⲣⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅‐

(14/10)

ⲙⲁⲁⲩ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩ‐

(14/11)

[ⲓ̅ⲇ̅.ⲃ.] ϫⲡⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉ ⲙⲛ̅ ⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛ ⲁⲣ‐

(14/12)

ⲭⲱⲛ ϩⲛ̅ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅· ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲙⲉⲣⲟⲥ

(14/13)

ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧϭⲟⲙ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧ ⲁϥⲛⲓϥⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(14/14)

ⲉ ⲡⲕⲉⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲫⲁⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲁⲥⲧⲁⲧⲏⲥ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲧ

(14/15)

ⲙⲟϫϭ̅ ⲙⲛ̅ ⲛ ⲁϩⲟⲣⲁⲧⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ

(14/16)

ⲧⲏⲣⲟⲩ. ϩⲁⲡⲁⲝ ϩⲁⲡⲗⲱⲥ ⲉⲥⲙⲟϫϭ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ

nota {symbol} est scriptum super punctum et in margine adiectum signum {symbol}; infra autem sub sign. {symbol} addita habes haecce: {text+symbols} ⲙⲛ̅ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ.

(14/17)

ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲧⲁⲕⲟ ⲉⲧⲉ ⲡⲕⲉⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧ ⲁⲓ̈ⲛ̅ⲧⲥ̅

(14/18)

ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϫⲓⲛ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲁⲓ̈ⲛⲟϫⲥ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ

(14/19)

ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ ⲧⲱϣ ⲁⲩⲱ ⲁ ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ ⲧⲱϣ ⲁϥⲛⲟⲩϫⲉ

(14/20)

ⲛ̅ ⲟⲩ ⲙⲉⲣⲟⲥ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ.

(14/21)

ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲁϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲙⲉⲣⲟⲥ ϩⲙ̅

(14/22)

ⲡⲉⲛⲧ ⲁϥϫⲓⲧϥ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡϯⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲁⲥⲧⲁⲧⲏⲥ·

(14/23)

ⲁⲩⲱ ⲫⲁⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲁⲥⲧⲁⲧⲏⲥ ⲁϥϫⲓ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲙⲉⲣⲟⲥ ϩⲙ̅

(14/24)

[ⲓ̅ⲉ̅.ⲁ.] ⲡⲉⲛⲧ ⲁϥϫⲓⲧϥ̅. ⲁϥⲛⲟϫϥ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲕⲉⲣⲁⲥⲙⲟⲥ· ⲁⲩⲱ

(14/25)

ⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲉⲣⲁⲥⲙⲟⲥ

(15/1)

ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧ ⲁⲓ̈ⲟⲩⲱ ⲉⲓ̈ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅: ⲛⲁⲓ̈

(15/2)

ϭⲉ ⲉⲣⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲓϫⲙ̅

(15/3)

ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲛ̅ ϫⲟⲉⲓⲧ· ⲁϥⲟⲩⲱϩ ϭⲉ ⲟⲛ ⲉ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲛ̅ϭⲓ

(15/4)

ⲓ̅ⲥ̅ ϩⲙ̅ ⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲣⲁϣⲉ ⲁⲩⲱ

(15/5)

ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲉⲗⲏⲗ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲉϩ ⲣⲁϣⲉ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉⲧⲛ̅‐

(15/6)

ⲣⲁϣⲉ ϫⲉ ⲁⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉ ⲧⲣⲁ ϯ

(15/7)

ϩⲓⲱⲱⲧ ⲙ̅ ⲡⲁⲉⲛⲇⲩⲙⲁ ⲡⲁⲓ̈ ⲉ ⲛⲉϥⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ ⲛⲁⲓ̈ ϫⲓⲛ

(15/8)

ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧ ⲁⲓ̈ⲕⲁⲁϥ ϩⲙ̅ ⲫⲁⲉ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏ‐

(15/9)

ⲣⲓⲟⲛ ϣⲁ ⲡⲉ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ ⲡⲉϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ· ⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ

(15/10)

ⲇⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ⲡⲉ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁⲕⲉⲩ̇‐

lit. ⲩ habet super se notam {symbol}.

(15/11)

ⲗⲉⲩⲉ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲓ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉ ⲧⲣⲁ ϣⲁϫⲉ

(15/12)

ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ϫⲓⲛ ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲛ̅ ⲧⲁⲗⲏⲑⲓⲁ ϣⲁ ⲡⲉⲥ‐

(15/13)

ϫⲱⲕ· ⲁⲩⲱ ϫⲓⲛ ⲡⲥⲁ ⲛ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲓ ⲥⲁ ⲛ ϩⲟⲩⲛ· [ⲓ̅ⲉ̅.ⲃ.]

(15/14)

ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁⲛⲟⲩϩⲙ̅ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅·

(15/15)

ⲣⲁϣⲉ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲉⲗⲏⲗ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ ϩⲉⲛ ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ

(15/16)

ⲡⲁⲣⲁ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅

(15/17)

ⲛⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϩⲙ̅ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅: ⲁⲥϣⲱ‐

(15/18)

[□] ⲡⲉ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱ ⲉϥϫⲱ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ϣⲁϫⲉ

(15/19)

ⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· ⲁϥⲟⲩⲱϩ ⲟⲛ ⲉ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ϩⲙ̅ ⲡϣⲁϫⲉ

(15/20)

ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ· ϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ϭⲉ ⲁⲓ̈ⲫⲟⲣⲓ ⲙ̅ ⲡⲁⲉⲛ‐

(15/21)

ⲇⲩⲙⲁ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲧⲙ̅

(15/22)

ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲉⲧⲓ ⲕⲉ ⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲡⲉ

(15/23)

ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁϫⲱ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲧⲏⲣϥ̅·

(15/24)

ⲙⲛ̅ ⲡⲉ ⲡⲗⲏⲣⲱⲙⲁ ⲙ̅ ⲡⲧⲏⲣϥ̅· ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁϩⲉⲡ ⲗⲁⲁⲩ

(15/25)

ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲁⲛ ϫⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲛⲁⲩ· ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ϫⲱ↑ⲕⲙ

antiquissima manu superscriptum ⲕ.

(15/26)

ϯⲛⲁϫⲉⲕ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲗⲏⲣⲱⲙⲁ ⲛⲓⲙ· ⲁⲩⲱ

(16/1)

ϩⲛ̅ ϫⲱⲕ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ϩⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ

(16/2)

[ⲓ̅ⲋ̅.ⲁ.] ⲛⲉ ⲡϫⲱⲕ ⲛ̅ ⲛ̅ ϫⲱⲕ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉ ⲡⲗⲏⲣⲱⲙⲁ

(16/3)

ⲛ̅ ⲛⲉ ⲡⲗⲏⲣⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲧⲉ ⲅⲛⲱⲥⲓⲥ ⲛ̅ ⲛⲉ

(16/4)

ⲅⲛⲱⲥⲓⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ ⲡⲁⲉⲛⲇⲩⲙⲁ·

(16/5)

ϯⲛⲁϫⲱ ⲉ ⲣ̅ⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲓⲛ ⲡⲥⲁ

(16/6)

ⲛ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲓ ⲥⲁ ⲛ ⲃⲟⲗ ϣⲁ ⲡⲥⲁ ⲛ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲉ

(16/7)

ⲛⲓ ⲥⲁ ⲛ ϩⲟⲩⲛ:

(16/8)

[□] ⲡⲗⲏⲛ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲧⲁϫⲱ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ

(16/9)

ⲉⲛⲧ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈: ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉ ⲡⲣⲏ ⲉⲓ̅

(16/10)

ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲁ ⲛ̅ ϣⲁ ⲁⲥⲉⲓ̅ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̅ϭⲓ ⲟⲩ

(16/11)

ⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲣⲉ ⲡⲁⲉⲛⲇⲩⲙⲁ ϩⲣⲁⲓ̈

(16/12)

ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧ ⲁⲓ̈ⲕⲁⲁϥ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲉϩ ϫⲟⲩⲧⲁϥⲧⲉ ⲙ̅

(16/13)

ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧ ⲁⲓ̈ⲟⲩⲱ ⲉⲓ̈ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ

(16/14)

ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲧⲉ ⲛⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ϭⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϩⲙ̅

(16/15)

ⲡⲁⲉⲛⲇⲩⲙⲁ· ⲉϥⲥⲏϩ ϩⲛ̅ ϯⲏ ⲡⲥϩⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲁ‐ ⲡϫⲓⲥⲉ·

in Ms. ϯⲏⲡⲥϩⲁⲓ̈ puta ⲏ obscurious scriptum esse {symbol}.

(16/16)

ⲍ̅ⲁ̅ⲙ̅ⲁ̅ ⲍ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲁ̅ⲱ̅ⲍ̅ⲍ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲁ̅ⲭ̅ⲁ̅ⲙ̅ⲁ̅ⲱ̅ ⲍ̅ⲁ̅ⲓ̈̅· ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲉϥ‐

(16/17)

ⲃⲱⲗ· ϫⲉ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧ ⲛ̅ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·

(16/18)

[ⲓ̅ⲋ̅.ⲃ.] ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧ ⲁ ⲡⲧⲏⲣϥ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅· ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ↑ⲡ↑ⲉ↑ⲓ

sic scriptum in Ms.

(16/19)

ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙⲛ̅ ⲡⲱⲗ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧ ⲁϥ‐

(16/20)

ⲥⲱⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲥⲱⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛ̅ ϩⲏ‐

(16/21)

ⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧ ⲁ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲓⲙ

(16/22)

ϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲧⲟⲡⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲁⲙⲟⲩ

(16/23)

ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ϣⲁ ⲣⲟⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉⲕϣⲃⲏⲣ ⲙⲉⲗⲟⲥ. ⲁⲛⲟⲛ

(16/24)

ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲛ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲟⲛ· ⲁⲛⲟⲛ ⲟⲩⲁ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ

(16/25)

ⲁⲩⲱ □□□ ⲟⲩⲁ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ· ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅ ⲙⲩⲥ‐

exstitisse videtur ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ, quorum ⲛ et ⲡ adbuc discerni possunt.

(17/1)

ⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲛⲧ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ϫⲓⲛ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ ⲡⲓ

(17/2)

ⲁⲧϣⲁϫⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲁ ⲑⲏ ⲉⲙⲡⲁⲧϥ̅ⲡⲣⲟⲉⲗⲑⲉ ⲉⲃⲟⲗ·

(17/3)

ⲁⲩⲱ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲏⲣⲛ̅ ⲡⲉ· ⲧⲉ ⲛⲟⲩ

(17/4)

ϭⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲏⲣⲛ̅ ϩⲓ ⲟⲩ ⲥⲟⲡ ⲧⲛ̅ⲁϩⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ ϩⲁⲧⲙ̅

(17/5)

ⲫⲁⲉ ⲛ̅ ϩⲟⲣⲓⲟⲛ· ⲉⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲫⲁⲉ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ

(17/6)

ϫⲓⲛ↑ⲛ □ ϩⲟⲩⲛ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ϩⲱⲱ□□ϥ ⲟⲩ ⲙⲉⲣⲟⲥ ⲡⲉ ⲉ‐

Foramen hic esse videtur in Cod. MS. P.

(17/7)

ⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲛ· ⲧⲉ ⲛⲟⲩ [ϭ]ⲉ ⲉ ⲁⲛⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲙ̅

(17/8)

ⲡⲉⲕⲉⲛⲇⲩⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⲡⲱⲕ ⲣⲱⲱ ⲡⲉ ϫⲓⲛ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅ [ⲓ̅ⲍ̅.ⲁ.]

ⲣⲱⲱ sic scriptum pro ⲣⲱ.

(17/9)

ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧ ⲁⲕⲕⲁⲁϥ ϩⲙ̅ ⲫⲁⲉ ⲛ̅ ϩⲟⲣⲟⲥ ⲉⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ

(17/10)

ⲡϩⲁⲉ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϫⲓⲛ ϩⲟⲩⲛ· ϣⲁⲛⲧⲉ ⲡⲉϥⲟⲩ‐

(17/11)

ⲟⲉⲓϣ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲕⲉⲗⲉⲩⲥⲓⲥ ⲙ̅ ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅

(17/12)

ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲉ ⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉϥ‐

(17/13)

ⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ⲧⲁⲁϥ ϩⲓⲱⲱⲕ· ⲁⲙⲟⲩ ϣⲁ ⲣⲟⲛ ϫⲉ ⲧⲛ̅ⲁϩⲉ‐

(17/14)

ⲣⲁⲧⲛ̅ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲧⲏⲣⲛ̅ ⲉ ⲧⲣⲉ̅ ϯ ϩⲓⲱⲱⲕ ⲙ̅ ⲡϣⲟⲣⲡ̅

(17/15)

ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧⲉ

(17/16)

ⲕⲉⲗⲉⲩⲥⲓⲥ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲡϣⲟⲣⲡ̅

(17/17)

ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉϥⲟ ⲛ̅ ⲉⲛⲇⲩⲙⲁ ⲥⲛⲁⲩ ⲉ ⲧⲣⲉⲛ ⲧⲁⲁϥ

(17/18)

ϩⲓⲱⲱⲕ· ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧ ⲁⲛⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ

(17/19)

ⲕⲙ̅ⲡϣⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧ ⲟ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉ

(17/20)

ⲣⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲕϣⲟⲟⲡ ϩⲁ ⲧⲉⲛⲉϩⲏ· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲁ

ϩⲁ ⲧⲉⲛⲉ ϩⲏ scriptum pro ϩⲁ ⲧⲉⲛϩⲏ. P.

(17/21)

ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲁϥⲧⲛⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟ‐

(17/22)

ⲟⲧⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉϥⲟ ⲛ ⲉⲛ‐

(17/23)

ⲇⲩⲙⲁ ⲥⲛⲁⲩ. ϣⲟⲣⲡ̅ ⲙⲉⲛ ⲉϥ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲟⲟⲩ [ⲓ̅ⲍ̅.ⲃ.]

(17/24)

ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲣⲁⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(17/25)

ⲙⲛ̅ ⲛⲉ ⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲟⲟⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲁⲝⲓⲥ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲭⲱ‐

(18/1)

ⲣⲏⲙⲁ ⲙ̅ ⲡⲓ ⲁⲧϣⲁϫⲉ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲉϩ ⲥⲛⲁⲩ

(18/2)

ⲛ̅ ⲉⲛⲇⲩⲙⲁ ⲉϥ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ

(18/3)

ⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉ ⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲟⲟⲩⲉ ⲧⲏ‐

(18/4)

ⲣⲟⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲁⲝⲓⲥ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲭⲱⲣⲏⲙⲁ

(18/5)

ⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲓ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲓ̈ ⲉⲛ‐

(18/6)

ⲇⲩⲙⲁ ⲉⲧ ⲁⲛⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩϥ ⲛⲁⲕ ⲧⲉ ⲛⲟⲩ ⲉϥ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅

(18/7)

ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲙⲏⲛⲉⲩ‐

(18/8)

ⲧⲏⲥ ⲉⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡϣⲟⲣⲡ ⲛ̅ ⲧⲱϣ· ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏ‐

(18/9)

ⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡϯⲟⲩ ⲛ̅ ⲭⲁⲣⲁⲅⲙⲏ ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ

(18/10)

ⲙ̅ ⲡⲛⲟϭ ⲙ̅ ⲡⲣⲉⲥⲃⲉⲩⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲓ ⲁⲧϣⲁϫⲉ ⲉ ⲣⲟϥ

(18/11)

ⲉⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲓ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲡⲙⲩⲥ‐

(18/12)

ⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡϯⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲣⲟϩⲏⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲟⲥ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉ ⲛ̅‐

(18/13)

ⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲡϯⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲁⲥⲧⲁⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϥϣⲟⲟⲡ

(18/14)

[ⲓ̅ⲏ̅.ⲁ.] ϩⲙ̅ ⲡⲉⲛⲇⲩⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁ(ⲩ) ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅

litera ⲩ abscissa est.

(18/15)

ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲁⲝⲓⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲉ ⲡⲣⲟⲃⲟⲩ‐

ⲡⲣⲟⲃⲟⲩⲗⲟⲟⲩⲉ pro ⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲟⲟⲩⲉ. P.

(18/16)

ⲗⲟⲟⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲑⲏⲥⲁⲩⲣⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ. ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩ‐

(18/17)

ⲥⲱⲧⲏⲣ· ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲁⲝⲓⲥ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲁⲝⲓⲥ ⲉⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ

(18/18)

ⲛⲉ ⲡⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ ϩⲁⲙⲏⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲡⲥⲁϣϥ̅

Addenda et Corrigenda: ⲡⲥⲁϣϥ̅ secundo loco scriptum pro ⲧⲥⲁϣϥ̅.

(18/19)

ⲛ̅ ⲫⲱⲛⲏ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲡϯⲟⲩ ⲛ̅ ϣⲏⲙ· ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅

(18/20)

ⲡϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ ϩⲁⲙⲏⲛ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ ⲛ̅ ϩⲁⲧⲣⲉⲉⲩ

(18/21)

ⲉⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲡⲁⲗⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲁⲗⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲡⲙⲩⲥ‐

(18/22)

ⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲯⲓⲧ ⲙ̅ ⲫⲩⲗⲁⲝ ⲛ̅ ⲧϣⲟⲙⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲩⲗⲏ

(18/23)

ⲙ̅ ⲡⲉ ⲑⲏⲥⲁⲩⲣⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲉϥ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅

(18/24)

ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲧⲟⲩⲛⲁⲙ ⲛⲓⲛ̅

ⲛⲓⲛ̅ sic scriptum pro ⲙⲛ̅.

(18/25)

ⲛⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲉⲥⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲉϥ ⲛ̅

(18/26)

ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲁϩⲟ‐

(19/1)

ⲣⲁⲧⲟⲥ· ⲉⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲛⲟϭ ⲙ̅ ⲡⲣⲟⲡⲁⲧⲱⲣ ⲁⲩⲱ

(19/2)

ⲙⲛ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ ⲧⲣⲓⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ· ⲁⲩⲱ

ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ sic scriptum pro ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ.

(19/3)

ⲙⲛ̅ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲧⲟⲡⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ [ⲓ̅ⲏ̅.ⲃ.]

(19/4)

ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲁϩⲟⲣⲁⲧⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ

(19/5)

ϣⲟⲟⲡ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲉϩ ⲙⲛ̅ⲧϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ·

ⲡⲙⲉϩ ⲙⲛ̅ϣⲟⲙⲧⲉ sic scriptum pro ⲡⲙⲉϩ ⲙⲛ̅ⲧϣⲟⲙⲧⲉ.

(19/6)

ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ· ⲁⲩⲱ

(19/7)

ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲁⲣⲭⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲁⲣⲭⲁⲅⲅⲉ‐

(19/8)

ⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ

(19/9)

ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ·

(19/10)

ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ

(19/11)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲑⲓⲙⲁⲣⲙⲉⲛⲏ ⲙⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲁⲩⲱ

(19/12)

ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(19/13)

ϩⲛ̅ ⲧⲉ ⲥⲫⲉⲣⲁ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲥⲧⲉⲣⲉⲱⲙⲁ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛ̅

(19/14)

ϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲧⲟⲡⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲉⲓⲥ

(19/15)

ϩⲏⲏⲧⲉ ϭⲉ ⲁⲛⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲉⲛⲇⲩⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅‐

(19/16)

ⲙⲁⲩ ⲉⲙⲡⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲓⲙⲉ ϫⲓⲛ ⲙ̅ ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ ⲧⲱϣ

(19/17)

ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ· ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓⲛ [ⲓ̅ⲑ̅.ⲁ.]

(19/18)

ϩⲏⲡ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲁⲩⲱ ⲛⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲟⲡⲟⲥ ⲧⲏ‐

(19/19)

ⲣⲟⲩ ϫⲓⲛ ⲙ̅ ⲡϣⲣ̅ⲡ̅ ⲛ̅ ⲧⲱϣ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ· ϭⲉⲡⲏ ϭⲉ ϯ

(19/20)

ⲡⲉⲓ̈ ⲉⲛⲇⲩⲙⲁ ϩⲓⲱⲱⲕ ⲁⲙⲟⲩ ϣⲁ ⲣⲟⲛ ϫⲉ ⲧⲛ̅ⲁϩⲉ ⲉ

(19/21)

ⲣⲟⲕ ⲉ ⲧⲣⲉⲛ ϯ ϩⲓⲱⲱⲕ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲉⲛⲇⲩⲙⲁ ⲥⲛⲁⲩ ϩⲓⲧⲛ̅

(19/22)

ⲧⲕⲉⲗⲉⲩⲥⲓⲥ ⲙ̅ ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϣⲁⲛⲧⲉ ⲡⲉ

post vocem ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ superscripta sunt manu antiquissima: ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲕ ϫⲓⲛ ⲛ {symbol} ϩⲁ ϩⲧⲉ ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ {symbol}

(19/23)

ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧ ⲧⲏϣ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲡⲓ ⲁⲧϣⲁϫⲉ

(19/24)

ⲉ ⲣⲟϥ· ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ϭⲉ ⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉ ⲟⲩ‐

(20/1)

ⲟⲉⲓϣ· ⲁⲙⲟⲩ ϭⲉ ϣⲁ ⲣⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ϭⲉⲡⲏ ⲧⲁⲣⲛ̅ⲧⲁⲁⲩ

(20/2)

ϩⲓⲱⲱⲕ ϣⲁⲛⲧⲕ̅ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲙ̅

(20/3)

ⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲓ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲧ

(20/4)

ⲧⲏϣ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲡⲓ ⲁⲧϣⲁϫⲉ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲁⲙⲟⲩ ϭ̇ⲉ̇ ϣ̇ⲁ̇ⲣ̇ⲟ̇ⲛ̇

expuncta sunt manu antiquissima.

(20/5)

ϩ̇ⲛ̇ⲟ̇ⲩ̇ ϭⲉ ϣⲁ ⲣⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ϭⲉⲡⲏ ⲧⲁⲣⲛ̅ⲧⲁⲁⲩ ϩⲓⲱⲱⲕ

(20/6)

ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲕⲉⲗⲉⲩⲥⲓⲥ ⲙ̅ ⲡⲓ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧⲓ

(20/7)

ⲅⲁⲣ ⲕⲉ ⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓϣ ⲡⲉ ⲛ̅ ⲉⲗⲁⲭⲓⲥⲧⲟⲛ· ⲕⲛⲏⲩ

ⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓϣ sic scriptum pro ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ P.

(20/8)

[ⲓ̅ⲑ̅.ⲃ.] ⲉ ⲣⲁⲧⲛ̅· ⲁⲩⲱ ⲕⲛⲁⲗⲟ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲁⲙⲟⲩ ϭⲉ·

(20/9)

ⲛ ⲟⲩ ϭⲉⲡⲏ ⲧⲁⲣⲉⲕϫⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲉⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉⲧⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ

(20/10)

ⲡⲉ ⲙ̅ ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ: ⲁⲥ‐

(20/11)

[□] ϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲓⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ

(20/12)

ⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ϣⲁϫⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲛⲇⲩⲙⲁ ⲉⲛⲧ ⲁϥ‐

(20/13)

ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩϥ ⲛⲁⲓ̈· ⲁⲓ̈ⲧⲁⲁϥ ϩⲓⲱⲱⲧ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅‐

(20/14)

ⲙⲁⲩ· ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ⲣ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲙⲁϣⲟ ⲉⲙⲁϣⲟ ⲁⲩⲱ

(20/15)

ⲁⲓ̈ϩⲱⲗ ⲉ ⲡϫⲓⲥⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ⲉⲓ̅ ⲉⲣⲛ̅ ⲧⲡⲩⲗⲏ ⲙ̅ ⲡⲉ

(20/16)

ⲥⲧⲉⲣⲉⲱⲙⲁ ⲉⲓ̈ⲟ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲙⲁϣⲟ ⲉⲙⲁϣⲟ ⲉ ⲙⲛ̅

(20/17)

ϣⲓ ⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉ ⲛⲉ↑ⲓ̈ϥϣⲟⲟⲡ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅

ita correctum in MS.

(20/18)

ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲙ̅ ⲡⲩⲗⲏ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲥⲧⲉⲣⲉⲱⲙⲁ ⲁⲩ‐

(20/19)

ⲟⲩⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓ ⲟⲩ ⲥⲟⲡ· ⲁⲩⲱ ⲁ ⲛ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲧⲏ‐

(20/20)

ⲣⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲧⲏ‐

(20/21)

ⲣⲟⲩ ⲉⲧ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲁⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓ ⲟⲩ ⲥⲟⲡ

(20/22)

ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈· ⲁⲩⲱ ⲁⲩ‐

(20/23)

[ⲕ̅.ⲁ.] ϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲡⲉⲛⲇⲩⲙⲁ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲧ ϩⲓⲱⲱⲧ ⲉⲧ ⲟ ⲛ̅

(20/24)

ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉ ⲓ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲩⲣⲁⲛ

nonnunquam ⲓ pro puncto v. infra ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲓ ⲥⲁ ⲛ ϩⲟⲩⲛⲓ pag. seq. l. 11.

(21/1)

ϩⲓⲱⲱϥ ⲁⲩⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲃⲱⲗ

(21/2)

ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲩⲙⲣ̅ⲣⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧ ⲟⲩⲙⲏⲣ ⲛ̅ ϩⲏ‐

(21/3)

ⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲗⲟ ϩⲛ̅ ⲧⲉϥⲧⲁⲝⲓⲥ ⲁⲩⲱ

(21/4)

ⲁⲩⲡⲁϩⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲁⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲉⲩ‐

(21/5)

ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ ⲁϥⲟⲩⲟⲧⲃⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓ

(21/6)

ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙ̅ ⲡⲧⲏⲣϥ̅ ⲉⲙⲡⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ

(21/7)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓ ⲟⲩ ⲥⲟⲡ ⲉ ⲡⲥⲁ ⲛ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲓ ⲥⲁ ⲛ̅

(21/8)

ϩⲟⲩⲛ̅. ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ⲁⲛ ⲡⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲩ‐

(21/9)

ⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩ

(21/10)

ⲛⲟϭ ⲛ̅ ϩⲟⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϣⲧⲣ̅ⲧⲱⲣ ⲡⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ· ⲁⲩⲱ

(21/11)

ⲁⲩϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲉ ⲡⲥⲁ ⲛ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲓ ⲥⲁ ⲛ ϩⲟⲩⲛ

(21/12)

ⲁⲓ̈ⲕⲁ ⲡⲙⲁ ⲇⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ ⲥⲱⲓ̈ ⲁⲓ̈ⲉⲓ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ

(21/13)

ⲧϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲉⲓ̈ⲟ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲙⲁϣⲟ ⲉⲙⲁϣⲟ

(21/14)

ⲛ̅ ϩⲟⲩⲟ ⲉ ⲑⲉ ⲉⲛⲧ ⲁⲓ̈ⲣ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲉ [ⲕ̅.ⲃ.]

(21/15)

ⲥⲧⲉⲣⲉⲱⲙⲁ ⲛ̅ ϩⲙⲉ ⲯⲓⲧ̅ ⲛ̅ ⲕⲱⲃ ⲛ̅ ⲥⲟⲡ. ⲁⲥϣⲱⲡⲉ

(21/16)

ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲓⲡⲱϩ ⲉ ⲧⲡⲩⲗⲏ ⲛ̅ ⲧϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲁⲩ‐

(21/17)

ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲥⲡⲩⲗⲏ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ ϩⲓ

(21/18)

ⲟⲩ ⲥⲟⲡ· ⲁⲓ̈ⲉⲓ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲛ ⲟⲓⲕⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ

(21/19)

ⲉⲓ̈ⲟ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲙⲁϣⲟ ⲉⲙⲁϣⲟ ⲉ ⲙⲛ̅ ϣⲓ ⲉ ⲡⲟⲩ‐

(21/20)

ⲟⲉⲓⲛ ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉⲩ‐

(21/21)

ⲉⲣⲏⲩ ⲛϭ̅ⲓ ⲛ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲧⲏ‐

(21/22)

ⲣⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲛⲟϭ

(21/23)

ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲡⲁ‐

(21/24)

ⲉⲛⲇⲩⲙⲁ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲣⲁⲛ ⲛ̅

(21/25)

ϩⲏⲧϥ̅ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣ̅ ϩⲟⲩⲉ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅· ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ

(21/26)

ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲱⲥ

ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. Alterum ⲙⲙⲟⲥ videtur expungendum P.

(21/27)

ⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙ̅ ⲡⲧⲏⲣϥ̅ ⲟⲩⲟⲧⲃⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲙⲡⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ·

(22/1)

ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲩⲙⲣ̅ⲣⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ

(22/2)

[ⲕ̅ⲁ̅.ⲁ.] ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲧⲁⲝⲓⲥ· ⲁⲩⲱ ⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ

(22/3)

ⲗⲟ ϩⲛ̅ ⲧⲉϥⲧⲁⲝⲓⲥ ⲁⲩⲡⲁϩⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓ ⲟⲩ ⲥⲟⲡ

(22/4)

ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲙ̅ ⲡⲁⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲏ̈ ⲙ̅ ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅

(22/5)

ⲡⲁⲉⲛⲇⲩⲙⲁ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓ ⲟⲩ ⲥⲟⲡ

(22/6)

ⲉ ⲡⲥⲁ ⲛ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲓ ⲥⲁ ⲛ ϩⲟⲩⲛ· ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅

(22/7)

ⲟⲩ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲟⲩ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅· ⲁⲩⲱ

(22/8)

ⲁⲓ̈ⲕⲱ ⲛ̅ ⲥⲱⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲓ̈ⲉⲓ̅ ϣⲁ ⲧⲡⲩⲗⲏ

(22/9)

ⲛ̅ ⲧⲙⲉϩ ⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲛ̅ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲥ ⲧⲉ ⲑⲓⲙⲁⲣ‐

(22/10)

ⲙⲉⲛⲏ· ⲁⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲥⲡⲩⲗⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ

(22/11)

ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ϩⲓ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲛ

(22/12)

ⲟⲓⲕⲟⲥ ⲛ̅ ⲑⲓⲙⲁⲣⲙⲉⲛⲏ ⲉⲓ̈ⲟ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲙⲁϣⲟ ⲉⲙⲁ‐

(22/13)

ϣⲟ ⲉ ⲙⲛ̅ ϣⲓ ⲉ ⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈· ⲛⲉⲓ̈ⲟ̅

(22/14)

ⲅⲁⲣ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲑⲓⲙⲁⲣⲙⲉⲛⲏ ⲛ̅ ϩⲟⲩⲟ ⲉ ⲧⲉ

(22/15)

ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲛ̅ ϩⲙⲉ ⲯⲓⲧ̅ ⲛ̅ ⲕⲱⲃ ⲛ̅ ⲥⲟⲡ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩ‐

(22/16)

[ⲕ̅ⲁ̅.ⲃ.] ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲧⲏ‐

(22/17)

ⲣⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲑⲓⲙⲁⲣⲙⲉⲛⲏ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲉ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ

(22/18)

ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉ

(22/19)

ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈· ⲁⲩⲱ ⲁⲩϭⲱϣⲧ̅ ⲉ

(22/20)

ⲡⲁⲉⲛⲇⲩⲙⲁ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅

(22/21)

ⲡⲉⲩⲣⲁⲛ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ ⲡⲁⲉⲛⲇⲩⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣ̅ ϩⲟⲩⲉ

(22/22)

ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅‐

(22/23)

ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ ⲁ ⲡϫⲟⲓ̈ⲥ ⲙ̅ ⲡⲧⲏⲣϥ̅ ⲟⲩⲟⲧⲃⲛ̅

(22/24)

ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲙⲡⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓ ⲙ̅ ⲙⲣ̅ⲣⲉ

(22/25)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲧⲁⲝⲓⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲟⲓⲕⲟⲥ

(22/26)

ⲁⲩⲉⲓ̅ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓ ⲟⲩ ⲥⲟⲡ ⲁⲩⲡⲁϩⲧⲟⲩ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲙ̅

(22/27)

ⲡⲁⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲩⲙⲛⲉⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓ ⲟⲩ ⲥⲟⲡ

Pro ⲁⲩϩⲩⲙⲛⲉⲩ videtur legendum ⲁⲩϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ. P.

(23/1)

ⲉ ⲡⲥⲁ ⲛ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲓ ⲥⲁ ⲛ ϩⲟⲩⲛ· ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅

(23/2)

ⲟⲩ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲟⲩ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅· ⲁⲩⲱ

(23/3)

ⲁⲓ̈ⲕⲁ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ ⲥⲱⲓ̈ ⲁⲓ̈ⲉⲓ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲛ ⲛⲟϭ

(23/4)

ⲛ̅ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲓ̈ⲉⲓ̅ ⲉⲣⲛ̅ ⲛⲉⲩⲕⲁⲧⲁ‐ [ⲕ̅ⲃ̅.ⲁ.]

(23/5)

ⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲡⲩⲗⲏ ⲉⲓ̈ⲟ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲙⲁ‐

(23/6)

ϣⲟ ⲉⲙⲁϣⲟ ⲁⲩⲱ ⲉ ⲙⲛ̅ ϣⲓ ⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ

(23/7)

ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈· ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲓⲡⲱϩ ⲉ ⲡⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅

(23/8)

ⲛ ⲁⲓⲱⲛ ⲁⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲩⲕⲁⲧⲁ‐

(23/9)

ⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲡⲩⲗⲏ ⲁⲩⲥⲱⲕ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ

(23/10)

ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ· ⲁⲩⲱ ⲁ ⲛⲉⲩⲡⲩⲗⲏ ⲟⲩⲱⲛ

(23/11)

ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ· ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ ⲉⲓ̈ⲟ̅

(23/12)

ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲙⲁϣⲟ ⲉⲙⲁϣⲟ ⲉ ⲙⲛ̅ ϣⲓ ⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲧ

(23/13)

ϣⲟⲟⲡ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲛ̅ ϩⲟⲩⲟ ⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲛⲧ ⲁⲓ̈ⲣ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ

(23/14)

ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ϩⲛ̅ ⲛ̅ ⲟⲓⲕⲟⲥ ⲛ̅ ⲑⲓⲙⲁⲣⲙⲉⲛⲏ ⲛ̅ ϩⲙⲉ ⲯⲓⲧ

(23/15)

ⲛ̅ ⲕⲱⲓ ⲛ̅ ⲥⲟⲡ· ⲁⲩⲱ ⲁ ⲛ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛ

ⲕⲱⲓ sic exaratum in MS. pro ⲕⲱⲃ. P.

(23/16)

ⲁⲓⲱⲛ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲁⲣⲭⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲁⲣⲭⲱⲛ· ⲙⲛ̅

ⲙⲛ̅ ⲙⲛ̅ exstat in MS. pro simplici ⲙⲛ̅.

(23/17)

ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲡⲟⲩⲧⲉ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩϫⲟⲉⲓⲥ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ [ⲕ̅ⲃ̅.ⲃ.]

(23/18)

ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲧⲩⲣⲁⲛⲛⲟⲥ. ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩϭⲟⲙ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩ‐

(23/19)

ⲥⲡⲓⲛⲑⲏⲣ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲫⲱⲥⲧⲏⲣ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲭⲱⲣⲓⲥⲥⲩⲛ‐

(23/20)

ⲍⲩⲅⲟⲥ. ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲁϩⲟⲣⲁⲧⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲡⲣⲟⲡⲁ‐

(23/21)

ⲧⲱⲣ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲧⲣⲓⲇⲩⲛⲁⲙⲟⲥ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ⲉⲓ̈ⲟ ⲛ̅

(23/22)

ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲙⲁϣⲟ ⲉⲙⲁϣⲟ· ⲉ ⲙⲛ̅ ϣⲓ ⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲧ

(23/23)

ϣⲟⲟⲡ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈· ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ·

(23/24)

ⲁⲩⲱ ⲁⲩ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ϩⲟⲧⲉ ϩⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ϫⲱⲟⲩ. ⲉⲩⲛⲁⲩ

(23/25)

ⲉ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲩ‐

(23/26)

ⲛⲟϭ ⲛ̅ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ϩⲟⲧⲉ. ⲁⲩⲡⲱϩ ϣⲁ

(24/1)

ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲛⲟϭ ⲙ̅ ⲡⲣⲟⲡⲁⲧⲱⲣ ⲛ̅ ⲁϩⲟⲣⲁⲧⲟⲥ· ⲁⲩⲱ

(24/2)

ⲙⲛ̅ ⲡϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲧⲣⲓⲇⲩⲛⲁⲙⲟⲥ· ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ

(24/3)

ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧⲛⲟϭ ⲛ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲉⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅· ⲁϥϭⲱ ⲉϥ‐

(24/4)

ⲡⲏⲧ ⲉ ⲡⲓ ⲥⲁ ⲙⲛ̅ ⲡⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲛⲟϭ

(24/5)

[ⲕ̅ⲅ̅.ⲁ.] ⲙ̅ ⲡⲣⲟⲡⲁⲧⲱⲣ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲙⲛ̅ ⲡϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ ⲧⲣⲓⲇⲩⲛⲁⲙⲟⲥ

(24/6)

ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲉϣ ϣⲧⲁⲙ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲧⲟⲡⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉ

(24/7)

ⲧⲛⲟϭ ⲛ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲉ ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲁⲩⲱ

(24/8)

ⲁⲩⲕⲓⲙ ⲉ ⲛⲉⲩⲁⲓⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓ ⲟⲩ ⲥⲟⲡ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩ‐

(24/9)

ⲥⲫⲉⲣⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲕⲟⲥⲙⲏⲥⲓⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲉⲩⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ

(24/10)

ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲧⲣ̅ⲧⲱⲣ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲉ

(24/11)

ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ⲉ ⲛⲉϥ‐

(24/12)

ϣⲟⲟⲡ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈. ⲉⲓ̈ϣⲟⲟⲡ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲱⲙⲉ

(24/13)

ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ϫⲱⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲛⲇⲩⲙⲁ ⲛ̅ ⲟⲩⲟ‐

(24/14)

ⲉⲓⲛ· ⲛⲉⲙ ⲛ̅ ϣϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲁ

(24/15)

ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲉⲧ ϥ̅ⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲧⲉϥⲁⲗⲏⲑⲉⲓⲁ·

(24/16)

ⲉⲙⲙⲟⲛ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϩⲓ ϫⲱϥ

(24/17)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓ ⲟⲩ ⲥⲟⲡ· ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ

(24/18)

[ⲕ̅ⲅ̅.ⲃ.] ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ ⲛⲁⲁϥ ⲉ ⲡⲉⲛⲧ

(24/19)

ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲁⲧⲛ̅ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅

(24/20)

ϣⲙⲟⲩⲛ ⲛ̅ ϣⲟ· ⲙⲛ̅ ⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ϣⲉ □□□ ⲛ̅ ⲧⲃⲁ ⲛ̅

spatium quatuor aut quinque literarum erasarum.

(24/21)

ⲕⲱⲃ ⲛ ⲥⲟⲡ

(24/22)

[□] ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉ ⲛⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲙ̅

(24/23)

ⲡⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ· ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲟⲩ‐

(24/24)

ⲟⲉⲓⲛ ⲉ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈. ⲁⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϫⲛ̅

(24/25)

ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲱⲧ ⲉ ⲡⲓ ⲥⲁ ⲙⲛ̅ ⲡⲁⲓ̈ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅

(24/26)

ⲛ ⲁⲓⲱⲛ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲓⲙ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ

(24/27)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲩⲕⲟⲥⲙⲏⲥⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅

(25/1)

ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲛⲟϭ ⲛ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲛⲧ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ

(25/2)

ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲉⲓⲙⲉ ⲉ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲛⲧ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲱ

(25/3)

ⲡⲁⲇⲁⲙⲁⲥ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲧⲩⲣⲁⲛⲛⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲩⲣⲁⲛⲛⲟⲥ

(25/4)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩϩⲓ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ

(25/5)

ⲉ ⲡⲟⲗⲉⲙⲓ ⲉ ⲡϫⲓⲛϫⲏ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅‐

(25/6)

ⲡⲟⲩⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲉⲩⲡⲟⲗⲉⲙⲉⲓ ⲙⲛ̅ ⲛⲓⲙ· ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉⲩ‐ [ⲕ̅ⲇ̅.ⲁ.]

(25/7)

ⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⲉ ⲗⲁⲁⲩ· ⲛ̅ ⲥⲁ ⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲉⲧ ⲟⲩⲟⲧⲃ̅ ⲉⲙⲁ‐

(25/8)

ϣⲟ. ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲡⲟⲗⲉⲙⲓ ϩⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲁⲩ‐

(25/9)

ⲥⲱϣⲙ̅ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲉ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ

ⲛ̅ in voce ϩⲛ̅ ita erasum esse videtur, ut iam evaderet ⲓ.

(25/10)

ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲓ ⲣⲙ̅ ⲛ̅ ⲕⲁϩ

(25/11)

ⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ. ⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲓϥⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ϥⲓ ⲛ̅

(25/12)

ⲟⲩ ⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩϭⲟⲙ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲕⲁⲥ

(25/13)

ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲛⲉⲣⲅⲓ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩⲡⲣⲁⲝⲓⲥ ⲉⲑⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲕⲁⲥ

(25/14)

ⲉⲣ ϣⲁⲛ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲩϣⲁⲛⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ

(25/15)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧ ⲁⲩⲛ̅ⲧⲟⲩ ⲉ

(25/16)

ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲛⲧ ⲁⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉ

(25/17)

ⲛⲉⲩⲙⲁⲅⲓⲁ ⲛⲉ. ϫⲉ ⲕⲁⲥ ϭⲉ ⲉⲩϣⲁⲛⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ

(25/18)

ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩⲛ̇ⲉ̇ⲩ̇ⲡⲣⲁⲝⲓⲥ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉϣ ϫⲟⲕⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ·

puncta superscripsit manus antiquissima.

(25/19)

ⲁⲩⲱ ⲑⲓⲙⲁⲣⲙⲉⲛⲏ ⲙⲛ̅ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲉⲧ ⲟⲩⲟ̅ ⲛ̅ ϫⲟ‐

(25/20)

ⲉⲓⲥ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ. ⲁ↑ⲓ̈ⲩⲡⲟⲟⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ⲧⲣⲉⲩ ⲣ̅ ⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅ [ⲕ̅ⲇ̅.ⲃ.]

ita emendatum in Manuscripto.

(25/21)

ⲉⲃⲟⲧ ⲉⲩⲕⲏⲧ ⲉ ϩⲃⲟⲩⲣ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲩ‐

(25/22)

ⲁⲡⲟⲧⲉⲗⲉⲥⲙⲁ· ⲁⲩⲱ ⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲉⲃⲟⲧ. ⲉⲩϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲟⲩ‐

(25/23)

ⲛⲁⲙ ⲉⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲁⲡⲟⲧⲉⲗⲉⲥⲙⲁ· ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ

(25/24)

ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧⲕⲉⲗⲉⲩⲥⲓⲥ ⲙ̅ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ ⲧⲱϣ· ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅

(25/25)

ⲧⲕⲉⲗⲉⲩⲥⲓⲥ ⲙ̅ ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ. ⲛⲉⲛⲧ ⲁϥ‐

(26/1)

ⲕⲁⲁⲩ ⲡⲉ ⲉⲩϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ϩⲃⲟⲩⲣ ⲛ̅ ⲛⲁⲩ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲉ̅ⲟ̅ⲩ̅

loco ⲡ alia aut aliae duae literae exstitisse videntur.

(26/2)

ⲡⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲁⲡⲟ‐

(26/3)

ⲧⲉⲗⲉⲥⲙⲁ· ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲡⲣⲁⲝⲓⲥ· ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉ‐

(26/4)

ⲣⲓⲉⲓ̅ ⲉ ⲡⲉⲩⲧⲟⲡⲟⲥ ⲁⲩⲁⲧⲁⲕⲧⲓ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲟⲗⲉⲙⲉⲓ ⲉ

(26/5)

ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲁⲓ̈ϥⲓ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ⲧⲉ

(26/6)

ⲧⲉⲩϭⲟⲙ ϫⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉϣ ϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅

(26/7)

ⲛⲉⲩⲡⲣⲁⲝⲓⲥ ⲉⲑⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲑⲓⲙⲁⲣⲙⲉⲛⲏ ⲙⲛ̅ ⲧⲉ

(26/8)

[ⲕ̅ⲉ̅.ⲁ.] ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ· ⲉⲧ ⲟⲩⲟ̅ ⲛ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲁⲓ̈ⲡⲟⲟⲛⲟⲩ·

(26/9)

ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ⲕⲁⲁⲩ ⲉⲩϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ϩⲃⲟⲩⲣ ⲛ̅ ⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲉⲃⲟⲧ·

(26/10)

ⲉⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲁⲡⲟⲧⲉⲗⲉⲥⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ⲕⲁⲁⲩ

(26/11)

ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲉⲃⲟⲧ. ⲉⲩⲕⲏⲧ ⲉ ⲟⲩⲛⲁⲙ. ⲉⲩϫⲱⲕ

(26/12)

ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲁⲡⲟⲧⲉⲗⲉⲥⲙⲁ: ⲛⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟⲩ

(26/13)

ⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ· ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛ̅ ⲙⲁ‐

(26/14)

ⲁϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲙⲁⲣⲉϥ ⲥⲱⲧⲙ̅· ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ

cf. Ev. Matth. 11, 15. etc. P.

(26/15)

ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉ ⲙⲁⲣⲓϩⲁⲙ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲛⲉⲓ̈ ϣⲁϫⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅‐

(26/16)

ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ· ⲁⲥⲉⲓⲱⲣⲙ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲁⲏⲣ.

(26/17)

ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲟⲩⲛⲟⲩ ⲡⲉ‐

(26/18)

[□] ϫⲁⲥ ϫⲉ ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁϣⲁϫⲉ

(26/19)

ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ· ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲛⲁⲏⲧ·

(26/20)

ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ ⲙⲁⲣⲓϩⲁⲙ· ϫⲉ ⲙⲁⲣⲓϩⲁⲙ ⲧⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲁ.

(26/21)

ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲓ̈ⲛⲁϫⲟⲕⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉ

(26/22)

[ⲕ̅ⲉ̅.ⲃ.] ⲛⲁ ⲡϫⲓⲥⲉ· ϣⲁϫⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲟ ⲧⲉⲧ ⲉⲣⲉ

(26/23)

ⲡⲉⲥϩⲏⲧ ⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ·

(26/24)

ⲛ̅ ϩⲟⲩⲟ ⲉ ⲛⲟⲩⲥⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ·

(26/25)

[□] ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲙⲁⲣⲓϩⲁⲙ ⲙ̅ ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ ϫⲉ

(26/26)

ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ. ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧ ⲁⲕϫⲟⲟϥ ⲛⲁ̅ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛ̅

(27/1)

ⲙⲁⲁϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲙⲁⲣⲉϥ ⲥⲱⲧⲙ̅. ⲉⲕϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ

(27/2)

ϫⲉ ⲉⲛⲉⲛⲟⲓ̈ ⲙ̅ ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧ ⲁⲕϫⲟⲟϥ· ⲥⲱⲧⲙ̅ ϭⲉ

(27/3)

ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ. ⲧⲁϫⲟⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ· ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧ

(27/4)

ⲁⲕϫⲟⲟϥ ϫⲉ ⲁⲓ̈ϥⲓ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ϩⲛ̅

(27/5)

ⲧϭⲟⲙ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ϫⲉ

(27/6)

ⲁⲓ̈ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲩϩⲓⲙⲁⲣⲙⲉⲛⲏ· ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲩⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲛⲁⲓ̈

(27/7)

ⲉⲧ ⲟⲩⲟ ⲛ̅ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲉ ϫⲱⲟⲩ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲩϣⲁⲛⲉⲡⲓⲕⲁ‐

(27/8)

ⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩⲙⲩⲥ‐

(27/9)

ⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧ ⲁⲩⲧⲥⲁⲃⲟⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ ⲁⲅⲅⲉ‐

(27/10)

ⲗⲟⲥ ⲉⲛⲧ ⲁⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲁ ⲉ ⲡⲉⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲩϩⲃⲏⲩⲉ

(27/11)

ⲉⲑⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲁⲛⲟⲙⲟⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲧⲉⲩ‐ [ⲕ̅ⲋ̅.ⲁ.]

(27/12)

ⲙⲁⲅⲓⲁ· ϫⲉ ⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛ ⲛⲉⲩⲉϣ ϭⲙ̅ϭⲟⲙ ϭⲉ ϫⲓⲛ ⲙ̅

(27/13)

ⲡⲉⲓ̈ ⲛⲁⲩ ⲉ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲩϩⲃⲏⲩⲉ ⲛ̅ ⲁⲛⲟⲙⲟⲛ

(27/14)

ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲕϥⲓ ⲛ̅ ⲧⲉⲩϭⲟⲙ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲣⲉϥⲕⲁ‐

(27/15)

ⲟⲩⲛⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲣⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧⲉ ϣⲁⲩⲧⲁⲙⲉ ⲛ̅

(27/16)

ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ

(27/17)

ϫⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲛ̅ⲟⲉⲓ ϫⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲧⲁⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲗⲁⲁⲩ

ⲛ̅ⲟⲉⲓ pro ⲛⲟⲉⲓ. P.

(27/18)

ⲛ̅ ϩⲱⲃ· ⲉ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϫⲉ ⲁⲕⲡⲱⲱⲛⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲥⲫⲁⲓⲣⲁ·

(27/19)

ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲧⲣⲉⲩ ⲣ̅ ⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲉⲃⲟⲧ· ⲉⲩⲕⲏⲧ ⲉ ϩⲃⲟⲩⲣ

(27/20)

ⲉⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲁⲡⲟⲧⲉⲗⲉⲥⲙⲁ· ⲁⲩⲱ ⲕⲉ ⲥⲟⲟⲩ

(27/21)

ⲛ̅ ⲉⲃⲟⲧ ⲉⲩϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲟⲩⲛⲁⲙ· ⲉⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲩ‐

(27/22)

ⲁⲡⲟⲧⲉⲗⲉⲥⲙⲁ· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲓ̈ ϣⲁϫⲉ ϭⲉ ⲡⲁϫⲟⲓ̈ⲥ ⲉⲛⲧ ⲁⲥ‐

(27/23)

ϫⲟⲟϥ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲧϭⲟⲙ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲏⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ ⲡⲉ ⲡⲣⲟ‐

(27/24)

ⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧ ⲁⲥⲧⲁⲩⲟϥ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙ̅ [ⲕ̅ⲋ̅.ⲃ.]

(27/25)

ⲡ̅ⲛ̅ⲓ̅ⲧ̅ⲓ̅ⲕ̅ⲏ̅ ⲙ̅ ⲡⲓ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲑⲟⲣⲁⲥⲓⲥ ⲛ̅

cf. Jes. 19, 1. 3. 12. P.

(27/26)

ⲕⲏⲙⲉ· ϫⲉ ⲉⲩ ⲧⲱⲛ ϭⲉ ⲕⲏⲙⲉ ⲉⲩ ⲧⲱⲛ ⲛⲉⲕⲣⲉϥ‐

(27/27)

ϣⲓⲛⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲕⲣⲉϥⲕⲁ‐ ⲟⲩⲛⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧⲉ ϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ

(28/1)

ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧⲉ ϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲏ‐

(28/2)

ⲧⲟⲩ· ⲙⲁⲣⲟⲩ ⲧⲁⲙⲟⲕ ϭⲉ ϫⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲛ ϩⲃⲏⲩⲉ

(28/3)

ⲉⲧ ϥ̅ⲛⲁⲁⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲥⲁⲃⲁⲟⲑ ⲛ̅ⲧ ⲁⲥⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ

(28/4)

ϭⲉ ϩⲁ ⲑⲏ ⲙ̅ⲡⲁⲧⲕ̅ⲉⲓ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲧϭⲟⲙ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲏⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ

(28/5)

ⲡⲉ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲧ ⲁⲥⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ϩⲁ ⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲕⲛⲁ‐

(28/6)

ϥⲓ ⲛ̅ ⲧϭⲟⲙ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲅ‐

(28/7)

ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲥⲫⲁⲓⲣⲁ· ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲩϩⲓⲙⲁⲣⲙⲉⲛⲏ ϫⲉ ⲛ̅

(28/8)

ⲛⲉⲩⲉⲓⲙⲉ ⲉ ⲗⲁⲁⲩ ϫⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲣⲱ

(28/9)

ⲁⲥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ⲁⲛ ϭⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧ ⲉⲣⲉ

(28/10)

[ⲕ̅ⲍ̅.ⲁ.] ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ⲛⲁⲁⲁϥ· ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ϫⲉ ⲙⲛ̅

(28/11)

ⲗⲁⲁⲩ ϩⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ⲉ ⲛⲉⲧ ⲕ̅ⲛⲁⲁⲁⲩ ϫⲓⲛ

(28/12)

ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲕⲏⲙⲉ. ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛ̅‐

(28/13)

ⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲧϩⲩⲗⲏ ⲛ̅ ⲧⲁⲧϭⲟⲙ ϭⲉ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲏⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ·

(28/14)

ⲛ̅ⲧ ⲁⲥⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ϩⲁ ⲣⲟⲕ ⲙ̅ ⲡⲓ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅‐

(28/15)

ⲙⲟⲥ ϫⲉ. ⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ⲁⲛ ϭⲉ ϫⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲛⲁⲩ ⲉ

(28/16)

ⲛⲉⲧ ϥ̅ⲛⲁⲁⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ· ⲉⲧⲃⲉ □□ ⲧϭⲟⲙ

Duae literae erasae.

(28/17)

ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲛⲧ ⲁⲕϫⲓⲧⲥ̅ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲛ̅ ⲥⲁⲃⲁⲱⲑ ⲡⲁ‐

(28/18)

ⲅⲁⲑⲟⲥ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲟⲩⲛⲁⲙ ⲧⲁⲓ̈

(28/19)

ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ ϩⲩⲗⲓⲕⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ· ⲉⲧⲃⲉ

(28/20)

ⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲁⲕϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲛ ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛ̅

(28/21)

ⲙⲁⲁϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲙⲁⲣⲉϥ ⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲉⲕⲉⲉⲓⲙⲉ

(28/22)

ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥϩⲏⲧ ϫⲟⲕⲣ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧ‐

(28/23)

ⲉⲣⲟ ⲛ̅ ⲙ̅ ⲏⲩⲉ· ⲁⲥ‐

pro ⲛ̅ ⲙ̅ ⲏⲩⲉ legendum ⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ. P.

(28/24)

[ⲕ̅ⲍ̅.ⲃ.] [□] ϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲟⲩⲱ ⲉⲥϫⲱ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈

(28/25)

ϣⲁϫⲉ. ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲩⲅⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁ· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲟⲩ ⲙⲁ‐

ⲛ̅ⲧⲉ scriptum videtur pro ⲛ̅ⲧⲟ. P.

(28/26)

ⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲟ ⲡⲁⲣⲁ ⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ·

(29/1)

ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟ ⲧⲉⲧ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲗⲏⲣⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲓ ⲡⲗⲏ‐

(29/2)

ⲣⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ϫⲱⲕ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲓ ϫⲱⲕ ⲧⲏⲣⲟⲩ·

(29/3)

[□] ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲇⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ ⲉϥϫⲱ

(29/4)

ⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ϣⲁϫⲉ. ⲁⲥⲧⲉⲗⲏⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉⲙⲁϣⲟ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲉⲓ̅

(29/5)

ⲉ ⲑⲏ ⲛ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲥⲡⲁϩⲧⲥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲥⲟⲩⲱϣⲧ̅

(29/6)

ⲛ̅ ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ· ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ. ⲥⲱⲧⲙ̅

(29/7)

ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ⲧⲁϫⲛⲟⲩⲕ ⲉ ⲡⲉⲓ̈ ϣⲁϫⲉ· ⲉⲙⲡⲁⲧⲕ̅ϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅‐

(29/8)

ⲙⲁⲛ ⲉ ⲛ ⲧⲟⲡⲟⲥ ⲉⲛⲧ ⲁⲕⲃⲱⲕ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲁϥⲟⲩ‐

(29/9)

[□] ⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ ⲙⲁⲣⲓϩⲁⲙ ϫⲉ ϣⲁ‐

(29/10)

ϫⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ. ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ [ⲕ̅ⲏ̅.ⲁ.]

(29/11)

ⲉⲣⲉϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲥⲱⲟⲩ. ϯⲛⲁϭⲟⲗⲡⲟⲩ ⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ. ⲡⲉ‐

(29/12)

ϫⲁⲥ ϫⲉ

(29/13)

[□] ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ. ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲙⲩⲥ‐

(29/14)

ⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲧⲙⲁⲅⲓⲁ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ

(29/15)

ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲙⲛ̅ ⲧⲙⲁⲅⲓⲁ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ ⲑⲓⲙⲁⲣⲙⲉⲛⲏ

(29/16)

ⲙⲛ̅ ⲛⲁ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧ ⲁⲩⲧⲥⲁⲃⲟⲟⲩ ⲉ

(29/17)

ⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲛⲧ ⲁⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲁ. ⲁⲩⲱ ⲉⲩ‐

(29/18)

ϣⲁⲛⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ. ⲉⲧⲉ

(29/19)

ⲛⲉⲩⲙⲁⲅⲓⲁ ⲛⲉ ⲉⲑⲟⲟⲩ. ⲉ ⲥⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲛⲉ ϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧ

(29/20)

ⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ. ⲥⲉⲛⲁϫⲟⲕⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲛⲁⲩ. ϫⲛ̅ ⲙ̅‐

(29/21)

ⲙⲟⲛ· ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅

(29/22)

[□] ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ ⲙⲁⲣⲓⲁ. ϫⲉ ⲛ̅ ⲥⲉ‐

(29/23)

ⲛⲁϫⲟⲕⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ· ⲛ̅ ⲑⲉ ⲉ ⲛⲉⲩϫⲱⲕ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ

(29/24)

ⲉⲃⲟⲗ ϫⲓⲛ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅· ϫⲉ ⲁⲓ̈ϥⲓ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅

(29/25)

ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩϭⲟⲙ· ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲉⲛⲁⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲗⲟⲉⲓϭⲉ [ⲕ̅ⲏ̅.ⲃ.]

(29/26)

ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲧⲙⲁⲅⲓⲁ ⲙ̅

(29/27)

ⲡⲙⲉϩ ⲙⲛ̅ⲧϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ· ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲁⲛⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲓ

(29/28)

ⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲧⲙⲁⲅⲓⲁ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲉϩ

(30/1)

ⲙⲛ̅ⲧϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ. ⲥⲉⲛⲁϫⲟⲕⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲕⲁⲗⲱⲥ

(30/2)

ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲱⲣϫ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲓϥⲓ ϭⲟⲙ ϩⲙ̅ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ

(30/3)

ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲕⲉⲗⲉⲩⲥⲓⲥ ⲙ̅ ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏ‐

(30/4)

ⲣⲓⲟⲛ· ⲁⲥ‐

(30/5)

[□] ϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱ ⲉϥϫⲱ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈

(30/6)

ϣⲁϫⲉ. ⲁⲥⲟⲩⲱϩ ⲟⲛ ⲉ ⲧⲟⲟⲧⲥ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲡⲉϫⲁⲥ

(30/7)

ϫⲉ ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲓ̈ⲉ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲕⲁ‐ ⲟⲩⲛⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲣⲉϥϣⲓⲛⲉ·

(30/8)

ⲉⲓ̈ⲉ ⲛ̅ ⲥⲉⲛⲁⲧⲁⲙⲉ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲁⲛ ⲉ ⲡⲉⲧ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ

ⲉⲓ̈ⲉ aut ⲉⲓ̈ⲥ.

(30/9)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϫⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲛⲁⲩ· ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲥ̅

(30/10)

ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ ⲙⲁⲣⲓⲁ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ϣⲁⲛ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲕⲁ‐ ⲟⲩⲛⲟⲩ

(30/11)

ⲉⲩϣⲁⲛϩⲉ ⲉ ⲑⲓⲙⲁⲣⲙⲉⲛⲏ ⲙⲛ̅ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲉⲩⲕⲏⲧ ⲉ

(30/12)

[ⲕ̅ⲑ̅.ⲁ.] ϩⲃⲟⲩⲣ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲩϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ ⲥⲱⲣ ⲉⲃⲟⲗ. ϣⲁⲣⲉ ⲛⲉⲩ‐

(30/13)

ϣⲁϫⲉ ⲁⲡⲁⲛⲧⲁ· ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁϫⲱ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲉϣϣⲉ ⲉ

(30/14)

ϣⲱⲡⲉ· ⲉⲩϣⲁⲛⲁⲡⲁⲛⲧⲁ ⲇⲉ ⲉ ⲑⲓⲙⲁⲣⲙⲉⲛⲏ ⲏ̅ ⲉ ⲧⲉ

(30/15)

ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲉⲩⲕⲏⲧ ⲉ ⲟⲩⲛⲁⲙ. ⲙⲉⲩϫⲓ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ϩⲱⲃ

(30/16)

ⲙ̅ ⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲓ̈ⲕⲧⲟ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲁⲡⲟⲧⲉⲗⲉⲥⲙⲁ· ⲙⲛ̅

(30/17)

ⲛⲉⲩϥⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲕⲟⲟϩ. ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ ⲕⲟⲟϩ· ⲙⲛ̅

(30/18)

ⲡⲉⲩϣⲙⲟⲩⲛ ⲛ̅ ⲥⲙⲟⲧ· ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ ⲛⲉⲩⲙⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ

(30/19)

ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲩⲁⲡⲟⲧⲉⲗⲉⲥⲙⲁ ϫⲓⲛ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉⲩⲕⲏⲧ ⲉ

(30/20)

ϩⲃⲟⲩⲣ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩϥⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲕⲟⲟϩ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅

(30/21)

ⲕⲟⲟϩ· ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲩϣⲙⲟⲩⲛ ⲛ̅ ⲥⲙⲟⲧ· ⲧⲉ ⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲓ̈‐

(30/22)

ⲧⲣⲉⲩ ⲣ̅ ⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲉⲃⲟⲧ. ⲉⲩⲕⲏⲧ ⲉ ϩⲃⲟⲩⲣ ⲁⲩⲱ ⲥⲟⲟⲩ

(30/23)

ⲛ̅ ⲉⲃⲟⲧ. ⲉⲩⲕⲏⲧ ⲉ ⲟⲩⲛⲁⲙ· ⲡⲉⲧ ⲛⲁϭⲓⲛⲉ ϭⲉ ⲙ̅

(30/24)

[ⲕ̅ⲑ̅.ⲃ.] ⲡⲉⲩⲱⲡ ϫⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲛⲧ ⲁⲓ̈ⲡⲟⲟⲛⲟⲩ· ⲉ ⲁⲓ̈‐

(30/25)

ⲕⲁⲁⲩ ⲉ ⲧⲣⲉⲩ ⲣ̅ ⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲉⲃⲟⲧ ⲉⲩϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲛⲉⲩ‐

(30/26)

ⲙⲉⲣⲟⲥ ⲛ̅ ϩⲃⲟⲩⲣ· ⲁⲩⲱ ⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲉⲃⲟⲧ ⲉⲩϭⲱϣⲧ̅ ⲉ

(30/27)

ⲛⲉⲩϭⲓⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲁⲙ· ⲡⲉⲧ ⲛⲁϯ ϩⲧⲏϥ ϭⲉ ⲛⲁⲩ

(31/1)

ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ ϥⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ⲉ ⲛⲉⲩⲁⲡⲟⲧⲉⲗⲉⲥⲙⲁ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲱⲣϫ̅·

(31/2)

ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲧⲁⲩⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁⲁⲁⲩ· ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ

(31/3)

ⲟⲛ ⲛ̅ ⲣⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲉⲩϣⲁⲛⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲓ ⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲣ‐

(31/4)

ⲭⲱⲛ. ⲛ̅ⲥⲉⲁⲡⲁⲛⲧⲁ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ϩⲃⲟⲩⲣ.

(31/5)

ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲇⲉⲕⲁⲛⲟⲥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ·

(31/6)

ⲥⲉⲛⲁϫⲟⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲱⲣϫ̅· ⲉϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ

(31/7)

ⲉⲣ ϣⲁⲛ ⲛⲉⲩⲣⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲉⲩϣⲁⲛⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲓ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ

(31/8)

ⲉⲩϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲟⲩⲛⲁⲙ. ⲛ̅ ⲥⲉⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ

(31/9)

ϫⲉ ⲉⲩϭⲱϣⲧ̅ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲙⲟⲧ. ⲡⲁⲣⲁ ⲡⲉⲩϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ ⲧⲱϣ·

(31/10)

ⲉⲛⲧ ⲁϥⲥ̅ⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲉ̅ⲟ̅ⲩ̅· ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ ⲟⲩⲉⲧ

(31/11)

ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ ⲉⲩⲕⲏⲧ ⲉ ϩⲃⲟⲩⲣ· ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉⲧ ⲛⲉⲩⲣⲁⲛ ⲉⲩ‐ [ⲗ̅.ⲁ.]

(31/12)

ⲕⲏⲧ. ⲉ ⲟⲩⲛⲁⲙ· ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲁⲛⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲩ‐

(31/13)

ⲕⲏⲧ ⲉ ⲟⲩⲛⲁⲙ· ⲛ̅ ⲥⲉⲛⲁϫⲓ ⲧⲙⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲁⲛ· ⲁⲗⲗⲁ

(31/14)

ϩⲛ̅ ⲟⲩ ϩⲃⲁ ⲥⲉⲛⲁⲣ̅ ϩⲃⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲁⲡⲉⲓ‐

(31/15)

ⲗⲏ ⲥⲉⲛⲁⲁⲡⲉⲓⲗⲓ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲛⲉⲧ ⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ϭⲉ ⲁⲛ ⲛ̅

(31/16)

ⲧⲉⲩϭⲓⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲩⲕⲏⲧ ⲉ ⲟⲩⲛⲁⲙ. ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩ‐

(31/17)

ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ ⲕⲟⲟϩ. ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩϥⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲕⲟⲟϩ·

(31/18)

ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲥⲙⲟⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲥⲉⲛⲁϭⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲙ̅ ⲙⲉ.

(31/19)

ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲉⲛⲁⲣ̅ ϩⲃⲁ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ϩⲃⲁ· ⲁⲩⲱ ⲥⲉ‐

(31/20)

ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲛⲟϭ ⲙ̅ ⲡⲗⲁⲛⲏ. ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲥⲱⲣⲙ̅

(31/21)

ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲥⲱⲣⲙ̅· ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉ ϩⲃⲏⲩⲉ ⲉ ϣⲁⲩ‐

(31/22)

ⲁⲁⲩ ⲙ̅ ⲡⲓ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩϥⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲕⲟⲟϩ ⲉⲩⲕⲏⲧ

(31/23)

ⲉ ϩⲃⲟⲩⲣ. ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ ⲕⲟⲟϩ. ⲁⲩⲱ ϩⲙ̅

(31/24)

ⲡⲉⲩϣⲙⲟⲩⲛ ⲛ̅ ⲥⲙⲟⲧ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉ ⲛⲉⲩⲙⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲏ‐

(31/25)

ⲧⲟⲩ ⲉⲩⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲩⲕⲏⲧ ⲛ̅ ϩⲃⲟⲩⲣ. ⲁⲓ̈ⲡⲟⲟⲛⲟⲩ [ⲗ̅.ⲃ.]

(31/26)

ⲧⲉ ⲛⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ⲧⲣⲉⲩ ⲣ̅ ⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲉⲃⲟⲧ· ⲉⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅

(31/27)

ⲛⲉⲩⲥⲭⲏⲙⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲕⲏⲧ ⲉ ⲟⲩⲛⲁⲙ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲩ‐

(31/28)

ⲛⲁⲣ̅ ϩⲃⲁ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ϩⲃⲁ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩϭⲓⲛⲙⲟⲩϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲥ̅·

(32/1)

ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲁⲓ̈ⲧⲣⲉⲩ ⲣ̅ ⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲉⲃⲟⲧ ⲉⲩⲕⲏⲧ ⲉ ϩⲃⲟⲩⲣ

(32/2)

ⲉⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ ⲛⲉ ϩⲃⲏⲩⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲁⲡⲟⲧⲉⲗⲉⲥⲙⲁ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩ‐

(32/3)

ⲥⲭⲏⲙⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ϩⲃⲁ ⲉⲩⲉⲣ̅ ϩⲃⲁ·

(32/4)

ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲡⲗⲁⲛⲏ ⲉⲩⲉⲡⲗⲁⲛⲁ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲉⲧ

(32/5)

ϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅

(32/6)

ⲛⲉⲩⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ· ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩⲧⲟⲡⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲛ̅

ⲛⲉⲩⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ pro ⲛⲉⲩⲡⲏⲩⲉ. P.

(32/7)

ⲛⲉⲩⲛⲟⲓ̈ ⲛ̅ ⲧⲉⲩϭⲓⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟ‐

(32/8)

[□] ⲟⲩ: ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱ ⲉϥϫⲱ ⲛ̅

(32/9)

ⲛⲉⲓ̈ ϣⲁϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϥⲥϩⲁⲓ̈ ⲛ̅ ϣⲁϫⲉ

(32/10)

[ⲗ̅ⲁ̅.ⲁ.] ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ: ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ

(32/11)

ⲛⲁⲓ̈· ⲁ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲉⲓ̈ ⲉ ⲑⲏ ⲁϥⲡⲁϩⲧ̅ϥ̅ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲧ̅

(32/12)

ⲉ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲥⲱ‐

(32/13)

ⲧⲏⲣ. ϯ ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲉ ⲧⲣⲁ ϣⲁϫⲉ· ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲙ̅ⲧⲟ

(32/14)

ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲁϫⲛⲟⲩⲕ ⲉ ⲡⲉⲓ̈ ϣⲁϫⲉ ⲉⲙⲡⲁⲧⲕ̅ϣⲁ‐

(32/15)

ϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ⲉ ⲛ ⲧⲟⲡⲟⲥ ⲉⲛⲧ ⲁⲕⲃⲱⲕ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉ

(32/16)

ⲧⲉⲕⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ. ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ ⲛ̅ ⲛⲁⲏⲧ.

(32/17)

ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲧⲟ ⲛⲁⲕ ⲉ ⲧⲁⲩⲉ

(32/18)

ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲉϩⲛⲁⲕ. ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ

(32/19)

ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉⲧⲃⲉ ⲁϣ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏ‐

(32/20)

ⲣⲓⲟⲛ ⲁⲕⲡⲱⲱⲛⲉ ⲛ̅ ⲧϭⲓⲛⲙⲟⲩⲣ ⲛ̅ ⲛ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲛ̅

(32/21)

ⲛⲉⲩⲁⲓⲱⲛ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲩϩⲓⲙⲁⲣⲙⲉⲛⲏ· ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲩⲥⲫⲁⲓⲣⲁ· ⲙⲛ̅

(32/22)

ⲛⲉⲩⲧⲟⲡⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ϩⲃⲁ ⲁⲕⲧⲣⲉⲩ ⲣ̅

(32/23)

[ⲗ̅ⲁ̅.ⲃ.] ϩⲃⲁ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩϭⲓⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲗⲁⲛⲁ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲩ‐

(32/24)

ⲇⲣⲟⲙⲟⲥ· ⲛ̅ⲧ ⲁⲕⲣ̅ ⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲙ̅

(32/25)

ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ϫⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲛ. ⲁϥⲟⲩ‐

(32/26)

[□] ⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲙⲛ̅

(32/27)

ⲙ̅ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. ϫⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓ̈ⲡⲱⲱⲛⲉ

(33/1)

ⲛ̅ ⲧⲉⲩϭⲓⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲩ ⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉ ⲧⲏ‐

(33/2)

ⲣⲟⲩ· ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲛ̅ ⲥⲁ‐

(33/3)

ⲃⲏⲗ ϫⲉ ⲁⲓ̈ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲩϭⲓⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲛⲁⲧⲁⲕⲟ

ⲛ̅ⲛⲉⲩⲛⲁⲧⲁⲕⲟ. Primum ⲛ̅ videtur redundare et expungendum P.

(33/4)

ⲡⲉ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲙⲏⲏϣⲉ ⲙ̅ ⲯⲩⲭⲏ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛⲁⲣ̅ ⲟⲩ

(33/5)

ⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ⲡⲉ ⲉⲙⲡⲟⲩⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ ⲁⲣ‐

(33/6)

ⲭⲱⲛ ⲛ̅ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ ⲑⲓⲙⲁⲣⲙⲉⲛⲏ·

(33/7)

ⲙⲛ̅ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ· ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲧⲟⲡⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ̅

(33/8)

ⲛⲉⲩⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲁⲓⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲁⲩⲱ

ⲛⲉⲩⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ. Sic scriptum pro ⲛⲉⲩⲡⲏⲩⲉ. S. cf. supra p. 32. l. 6. P.

(33/9)

ⲛⲉⲣⲉ ⲛⲉ ⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉ ⲛⲁⲣ̅ ⲟⲩ ⲛⲟϭ ⲙ̅ ⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ [ⲗ̅ⲃ̅.ⲁ.]

(33/10)

ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ ⲃⲟⲗ ⲧⲁⲓ̈· ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲛⲁⲱⲥⲕ̅ ⲡⲉ ⲉ ϫⲱⲕ

(33/11)

ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲁⲣⲓⲑⲙⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲗⲉⲓⲟⲛ· ⲛⲁⲓ̈

(33/12)

ⲉⲧ ⲛⲁⲱⲡ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲉ ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲙ̅ ⲡϫⲓⲥⲉ

(33/13)

ϩⲓⲧⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉ ⲑⲏ‐

(33/14)

ⲥⲁⲩⲣⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲁⲓ̈ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲛ̅

(33/15)

ⲧⲉⲩϭⲓⲛⲙⲟⲟϣⲉ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲣ̅ ϩⲃⲁ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲛ̅‐

(33/16)

ⲥⲉⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧϭⲟⲙ· ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ ⲑⲩⲗⲏ ⲙ̅

(33/17)

ⲡⲉⲩⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲁⲓ̈ ⲉ ϣⲁⲩⲁⲁⲥ ⲙ̅ ⲯⲩⲭⲏ· ϫⲉ ⲉⲩⲉⲥⲟⲧ‐

(33/18)

ⲃⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ϭⲉⲡⲏ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲱⲗ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛⲁ‐

(33/19)

ⲟⲩϫⲁⲓ̈· ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲧϭⲟⲙ ⲧⲏⲣⲥ̅· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲃⲱⲗ

(33/20)

ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ϭⲉⲡⲏ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲧ ⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲁⲛ· ⲁⲥ‐

(33/21)

[□] ϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱ ⲉϥϫⲱ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈

(33/22)

ϣⲁϫⲉ ⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲥⲉ̅ⲓ ⲉ ⲑⲏ ⲛ̅ϭⲓ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉⲧ

(33/23)

ⲛⲉⲥⲱⲥ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲥϭⲓⲛϣⲁϫⲉ. ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲁ ⲁⲥⲡⲁϩ̅ⲧ̅ⲥ̅

(33/24)

ⲉϫⲛ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛ̅ ⲓ̅ⲥ̅. ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲛ‐ [ⲗ̅ⲃ̅.ⲃ.]

(33/25)

ⲉⲭⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁϣⲁϫⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ· ⲁⲩⲱ

(34/1)

ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϭⲱⲛⲧ̅ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ϫⲉ ϯⲟⲩⲉϩ ϩⲓⲥⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲛ̅ ⲟⲩ

(34/2)

ⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ ⲥⲟⲡ ⲉⲓ̈ϣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ· ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲥⲱ‐

(34/3)

ⲧⲏⲣ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲧϣⲁⲛϩⲧⲏϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ ⲙⲁⲣⲓⲁ ϫⲉ

(34/4)

ⲁϫⲓ ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲉϩⲛⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϭⲟⲗⲡϥ̅ ⲛⲉ

(34/5)

ⲉⲃⲟⲗ. ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ: ⲁⲥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲙⲁ‐

(34/6)

ⲣⲓⲁ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ· ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ ⲛⲉⲣⲉ

(34/7)

ⲛⲉ ⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉ ⲛⲁⲱⲥⲕ̅ ⲃ̅ⲃⲟⲗ ⲧⲁⲓ̈· ⲏ̅ ⲉⲩⲛⲁⲥⲟⲧϥⲟⲩ

(34/8)

ⲛ̅ⲧⲟϥ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ϭⲉⲡⲏ ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ⲥⲙⲟⲧ· ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ

(34/9)

ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ ⲙⲁⲣⲓⲁ ϫⲉ ⲉⲩⲅⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁ· ⲧⲉϣⲓⲛⲉ

(34/10)

ⲕⲁⲗⲱⲥ ϩⲛ̅ ⲧϭⲓⲛϣⲓⲛⲉ ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ· ⲁⲩⲱ ⲧⲉϯ ⲟⲩ‐

(34/11)

ⲟⲉⲓⲛ̅ ⲥⲁ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲱⲣϫ̅· ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲧ‐

(34/12)

ⲁⲕⲣⲓⲃⲏⲥ· ⲧⲉ ⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲛ̅ ϯⲛⲁϩⲉⲡ ⲗⲁⲁⲩ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅

(34/13)

[ⲗ̅ⲅ̅.ⲁ.] ⲁⲛ ϫⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲛⲁⲩ· ⲁⲗⲗⲁ ϯⲛⲁϭⲗ̅ⲡ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ

(34/14)

ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲱⲣϫ̅· ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ·

(34/15)

ⲥⲱⲧⲙ̅ ϭⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁ· ⲁⲩⲱ ϫⲓ ⲥⲙⲏ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲁ‐

(34/16)

ⲑⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ϫⲉ ϩⲁ ⲑⲏ ⲉⲙⲡⲁϯⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛ̅

(34/17)

ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ· ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ

(34/18)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ ⲑⲓⲙⲁⲣⲙⲉⲛⲏ ⲙⲛ̅ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ· ⲛⲉⲩⲙⲏⲣ

(34/19)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩⲙⲣ̅ⲣⲉ· ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩⲥⲫⲁⲓⲣⲁ·

(34/20)

ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ· ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧ ⲁϥⲙⲟⲣⲟⲩ

(34/21)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲓⲛ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲉ̅ⲟ̅ⲩ̅ ⲡⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩ‐

(34/22)

ⲟⲉⲓⲛ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲉⲩϭⲉⲉⲧ

(34/23)

ⲡⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩⲧⲁⲝⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ

(34/24)

ⲙⲟⲟϣⲉ ⲡⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉϥⲇⲣⲟⲙⲟⲥ· ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁϥ‐

(34/25)

ⲕⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲉ̅ⲟ̅ⲩ̅ ⲡⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ·

(34/26)

ⲁⲩⲱ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲓⲑⲙⲟⲥ ⲙ̅

(34/27)

ⲙⲉⲗϫⲓⲥⲉⲇⲉⲕ. ⲡⲛⲟϭ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲁⲗⲏⲙⲡⲧⲱⲣ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ

(34/28)

[ⲗ̅ⲅ̅.ⲃ.] ⲛⲉϣⲁϥⲉⲓ̅ ⲡⲉ ⲉ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ

(35/1)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧ ⲙⲏⲣ ϩⲛ̅ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ· ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ ⲑⲓⲙⲁⲣ‐

(35/2)

ⲙⲉⲛⲏ· ⲁⲩⲱ ϣⲁϥϥⲓ ⲡⲥⲱⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ

(35/3)

ⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ

(35/4)

ⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ ⲑⲓⲙⲁⲣⲙⲉⲛⲏ· ⲙⲛ̅ ⲛⲁ ⲧⲉ

(35/5)

ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ· ⲛⲉϣⲁϥϥⲓ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅

(35/6)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ϣⲁϥⲕⲓⲙ ⲉ ⲡⲓ ⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲥⲧⲏⲥ ⲉⲧ ϩⲓ

(35/7)

ϫⲱⲟⲩ ⲛϥ̅ⲧⲣⲉⲩ ⲕⲱⲧⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲕⲩⲕⲗⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ϭⲉⲡⲏ

(35/8)

ⲁⲩⲱ ϣⲁϥϥⲓ ⲧⲉⲩϭⲟⲙ ⲉⲧ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ· ⲙⲛ̅ ⲡⲛⲓϥⲉ ⲛ̅

(35/9)

ⲧⲉⲩⲧⲁⲡⲣⲟ· ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲟⲩⲉⲓⲟⲟⲩⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲃⲁⲗ·

(35/10)

ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ϥⲱⲧⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲥⲱⲙⲁ· ⲁⲩⲱ ⲙⲉⲗϫⲓⲥⲉⲇⲉⲕ

(35/11)

ⲡ̅ⲡⲁⲣⲁⲗⲏⲙⲡⲧⲱⲣ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ. ϣⲁϥⲥⲱⲧϥ̅ ⲛ̅ ⲛ̅ ϭⲟⲙ

(35/12)

ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲛϥ̅ϥⲓ ⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉ ⲡⲉ ⲑⲏⲥⲁⲩⲣⲟⲥ ⲙ̅

(35/13)

ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲩϩⲩⲗⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϣⲁⲩ‐

ⲧⲉⲩϩⲩⲗⲏ scriptum videtur pro ⲛⲉⲩϩⲩⲗⲏ. P.

(35/14)

ⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ ⲗⲉⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ

(35/15)

ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ϣⲁⲩϫⲓⲧⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ ⲗⲉⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲛ̅ ⲛ̅ [ⲗ̅ⲇ̅.ⲁ.]

(35/16)

ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ ⲑⲓⲙⲁⲣⲙⲉⲛⲏ· ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲗⲉⲓⲧⲟⲩⲣ‐

(35/17)

ⲅⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ· ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ·

(35/18)

ⲛ̅ⲥⲉⲁⲁⲩ ⲙ̅ ⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲃ̅ⲛⲏ ⲁⲩⲱ

(35/19)

ⲛ̅ ϫⲁⲧⲃⲉ· ϩⲓ ⲑⲏⲣⲓⲟⲛ· ϩⲓ ϩⲁⲗⲏⲧ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉϫⲟⲟⲩ‐

(35/20)

ⲥⲟⲩ ⲉ ⲡⲉⲉⲓ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲣⲱⲙⲉ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲙ̅

In MS. legitar ⲉ ⲡⲉⲉⲓ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ pro ⲉ ⲡⲉ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ, vel ⲉ ⲡⲉⲓ̈ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. cf. infra p. 36. l. 9. P.

(35/21)

ⲡⲁⲣⲁⲗⲏⲙⲡⲧⲱⲣ ⲙ̅ ⲡⲣⲏ ⲙⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲁⲗⲏⲙⲡⲧⲱⲣ ⲙ̅

(35/22)

ⲡⲟⲟϩ ⲉⲩϣⲁⲛϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲧⲡⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲁⲩ ⲉ ⲛⲉ ⲥⲭⲏⲙⲁ

(35/23)

ⲛ̅ ⲛ̅ ϭⲓⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲛ̅ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉ ⲥⲭⲏⲙⲁ ⲛ̅ ⲑⲓ‐

(35/24)

ⲙⲁⲣⲙⲉⲛⲏ· ⲙⲛ̅ ⲛⲁ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲁⲩⲱ ϣⲁϥϥⲓ ⲧϭⲟⲙ·

ϣⲁϥϥⲓ. Sic scriptum pro ϣⲁⲩϥⲓ.

(35/25)

ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ϣⲁⲩⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲙ̅ ⲡⲁ‐

(36/1)

ⲣⲁⲗⲏⲙⲡⲧⲱⲣ ⲙ̅ ⲡⲣⲏ ⲛ̅ⲥⲉⲕⲁⲁϥ ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲧⲁⲁϥ ⲛ̅ ⲙ̅

(36/2)

ⲡⲁⲣⲁⲗⲏⲙⲡⲧⲱⲣ ⲙ̅ ⲙⲉⲗϫⲓⲥⲉⲇⲉⲕ· ⲡⲣⲉϥⲥⲱⲧⲃ̅ ⲛ̅

(36/3)

ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲩϩⲩⲗⲓⲕⲟⲛ ⲛ̅ ⲥⲟⲣⲙ̅. ϣⲁⲩϫⲓⲧϥ̅ ⲉ

(36/4)

[ⲗ̅ⲇ̅.ⲃ.] ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ· ⲉⲧ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̅ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ ⲛ̅ⲥⲉⲁⲁϥ ⲙ̅

(36/5)

ⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϣⲁⲩⲁⲁϥ ⲛ̅ ϫⲁⲧϥⲉ·

(36/6)

ϩⲓ ⲧⲃ̅ⲛⲏ· ϩⲓ ⲑⲏⲣⲓⲟⲛ· ϩⲓ ϩⲁⲗⲏⲧ· ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲕⲩⲕⲗⲟⲥ

(36/7)

ⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁ

(36/8)

ⲛⲉ ⲥⲭⲏⲙⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲉⲥϭⲓⲛⲕⲱⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲟ‐

(36/9)

ϫⲟⲩ ⲉ ⲡⲉⲓ̈ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲣⲱⲙⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉ‐

(36/10)

ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ ⲯⲩⲭⲏ ϩⲙ̅ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ

(36/11)

ⲉⲛⲧ ⲁⲓ̈ⲟⲩⲱ ⲉⲓ̈ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅· ⲛⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲛⲉⲩϫⲱⲕ

(36/12)

ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲩⲙⲏⲛ: ϩⲁ ⲑⲏ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉ ⲧⲉⲩϭⲟⲙ

(36/13)

ⲥⲃⲟⲕ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉϭⲱϫⲃ̅· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉ‐

(36/14)

ⲁⲧⲟⲛⲓ· ⲏ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲣ̅ ⲁⲧϭⲟⲙ· ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲣ̅

(36/15)

ⲁⲧϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲁ ⲧⲉⲩϭⲟⲙ ⲁⲣⲭⲓ ⲛ̅ ⲱϫⲛ̅ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅

(36/16)

ϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲣ̅ ϭⲱⲃ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩϭⲟⲙ· ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅‐

(36/17)

ⲱϫⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲩⲧⲟⲡⲟⲥ· ⲁⲩⲱ

(36/18)

ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲉⲩⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲉⲣⲟ ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲧⲏⲣϥ̅ ⲱⲗ

(36/19)

[ⲗ̅ⲉ̅.ⲁ.] ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ϭⲉⲡⲏ· ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓⲙⲉ ⲉ

(36/20)

ⲛⲁⲓ̈ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ ⲡⲉ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ. ⲁⲩⲱ ⲉϥϣⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓ

(36/21)

ⲡⲁⲣⲓⲑⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉ ⲯⲏⲫⲟⲥ ⲙ̅ ⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ· ⲡ̅ⲡⲁⲣⲁ‐

(36/22)

ⲗⲏⲙⲡⲧⲱⲣ· ⲛⲉϣⲁϥⲉⲓ̅ ⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ. ⲛϥ̅ⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(36/23)

ⲉ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲁⲩⲱ

(36/24)

ⲉ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ ⲑⲓⲙⲁⲣⲙⲉⲛⲏ. ⲙⲛ̅

(36/25)

ⲛⲁ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ· ⲁⲩⲱ ϣⲁϥϣⲧ̅ⲣⲧⲱⲣⲟⲩ· ⲛϥ̅ⲧⲣⲉⲩ

(36/26)

ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲩⲕⲩⲕⲗⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ϭⲉⲡⲏ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅

(36/27)

ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϣⲁⲩⲑⲗⲓⲃⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲥⲓⲧⲉ ⲛ̅ ⲧϭⲟⲙ ⲛ̅ ⲥⲁ‐ⲃⲟⲗ ⲙ̅‐

(36/28)

ⲙⲟⲟⲩ· ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲛⲓϥⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲧⲁⲡⲣⲟ· ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ

(37/1)

ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲟⲩⲉⲓⲟⲟⲩⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲃⲁⲗ· ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛ̅

(37/2)

ϥⲱⲧⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲥⲱⲙⲁ· ⲁⲩⲱ ϣⲁϥⲥⲟⲧϥⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲙⲉⲗ‐

(37/3)

ϫⲓⲥⲉⲇⲉⲕ ⲡ̅ⲡⲁⲣⲁⲗⲏⲙⲡⲧⲱⲣ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ

incertum num ϫ sit litera ϫ an litera ⲭ.

(37/4)

ⲉ ϣⲁϥⲁⲁⲥ ⲉϥⲙⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ· ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ϫⲓ ⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓⲛ [ⲗ̅ⲉ̅.ⲃ.]

(37/5)

ⲉ ⲡⲉ ⲑⲏⲥⲁⲩⲣⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲁⲩⲱ ⲑⲩⲗⲏ ⲙ̅ ⲡⲉⲩ‐

(37/6)

ⲥⲟⲣⲙ̅. ϣⲁⲣⲉ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ· ⲁⲩⲱ ⲛ

(37/7)

ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ ⲑⲓⲙⲁⲣⲙⲉⲛⲏ ⲙⲛ̅ ⲛⲁ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ϣⲁⲩ‐

(37/8)

ⲕⲱⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲉⲱⲙ̅ⲕ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲙⲉⲩⲕⲁⲁⲩ ⲉ ⲉⲓ̅

(37/9)

ⲉ ⲣ̅ ⲯⲩⲭⲏ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ϣⲁⲩⲱⲙⲕ̅ ϭⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲩ‐

(37/10)

ϩⲩⲗⲏ· ϫⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲣ̅ ⲁⲧϭⲟⲙ· ⲛ̅ⲥⲉⲁⲧⲟⲛⲓ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉ

(37/11)

ⲧⲉⲩϭⲟⲙ ⲱϫⲛ̅ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲉⲩⲙⲛ̅ⲧ‐

(37/12)

ⲉⲣⲟ ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ· ⲁⲗⲗⲁ ϣⲁⲩⲟⲙⲕ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲃⲱⲗ

(37/13)

ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲱⲥⲕ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲣ̅ ⲟⲩ □□ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲟⲩⲟ‐

Sic legitur in Cod. Msto.

(37/14)

ⲉⲓϣ□□□□□□□□□□ⲉⲙ□□□ ⲡⲉⲓ ϫⲱⲕ ⲙ̅

Sic legitur in Cod. Msto.

(37/15)

ⲡⲁⲣⲓⲑⲙⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲗⲓⲟⲛ· ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧ

(37/16)

ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉ ⲑⲏⲥⲁⲩⲣⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲁⲥϣⲱⲡⲉ

(37/17)

ϭⲉ ⲉⲣⲉ ⲛ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ ⲙⲛ̅ ⲛⲁ ⲑⲓⲙⲁⲣⲙⲉ‐

(37/18)

ⲛⲏ ⲙⲛ̅ ⲛⲁ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ. ⲉⲩⲙⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ· ⲉⲩⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅

(37/19)

ⲡⲉⲓ̈ ⲧⲩⲡⲟⲥ ⲉⲩⲕⲧⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲙ̅ ⲡⲥⲟⲣⲙ̅ ⲛ̅ [ⲗ̅ⲋ̅.ⲁ.]

(37/20)

ⲧⲉⲩϩⲩⲗⲏ ⲉⲙⲡⲟⲩⲕⲁⲁⲩ ⲉ ⲣ̅ ⲯⲩⲭⲏ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ

(37/21)

ⲛ̅ ⲧⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲣⲱⲙⲉ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲱⲥⲕ̅ ⲉⲩⲟ ⲛ̅ ⲣ̅ⲣⲟ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅‐

(37/22)

ⲥⲉⲣ̅ ⲟⲩ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ⲃⲟⲗ ⲧⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ ⲧ̇ϭⲟⲙ·

ⲧ̇ expunctum ab ipso scriba MS.

(37/23)

ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧ ⲟ ⲛ̅ ϭⲟⲙ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲉ ⲯⲩ‐

(37/24)

ⲭⲟⲟⲩⲉ· ⲛⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲁⲩϭⲱ ⲉⲩⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲕⲩⲕⲗⲟⲥ

(37/25)

ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲙⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ: ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲓⲉⲓ̅ ⲉⲓ̈ⲛⲁ‐

(37/26)

ⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲉⲛⲧ ⲁⲩⲧⲁϩⲙⲉⲧ ⲉⲧ‐

(38/1)

ⲃⲏⲏⲧⲥ̅. ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧⲕⲉⲗⲉⲩⲥⲓⲥ ⲙ̅ ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ·

(38/2)

ⲁⲓ̈ⲉⲓ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅ □□□ ⲛ̅ ⲧⲩⲣⲁⲛⲛⲟⲥ

(38/3)

□□□□□□ ⲛ̅ ⲛ̅ □□□ ⲁⲣⲭⲱⲛ

(38/4)

ⲙ̅ ⲡⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ· ⲉⲣⲉ ⲡⲁⲉⲛⲇⲩⲙⲁ ⲛ̅ ⲟⲩ‐

(38/5)

ⲟⲉⲓⲛ ϩⲓⲱⲱⲧ. ⲉⲓ̈ⲟ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲙⲁϣⲟ ⲉⲙⲁϣⲟ· ⲉ ⲙⲛ̅

(38/6)

ϣⲓ ⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈· ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲛ̅‐

(38/7)

ⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓ

(38/8)

[ⲗ̅ⲋ̅.ⲃ.] ⲛⲓ ⲧⲩⲣⲁⲛⲛⲟⲥ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲁⲇⲁⲙⲁⲥ ⲡⲧⲩ‐

(38/9)

ⲣⲁⲛⲛⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲩⲣⲁⲛⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ

(38/10)

ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ ⲁⲩⲁⲣⲭⲉⲥⲑⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲟⲗⲉⲙⲉⲓ ⲙⲛ̅

(38/11)

ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲁⲉⲛⲇⲩⲙⲁ ⲉⲩⲟⲩⲉϣ ⲕⲁⲧⲉⲭⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ

(38/12)

ϩⲁⲧⲏⲩ· ϫⲉ ⲉⲩⲉⲱⲥⲕ̅ ⲟⲛ̅ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲉⲣⲟ· ⲛⲁⲓ̈ ϭⲉ

(38/13)

ⲛⲉⲩⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲛ ⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲩⲡⲟⲗⲉ‐

(38/14)

ⲙⲓ ⲙⲛ̅ ⲛⲓⲙ· ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲁⲧⲁⲕⲧⲓ ϭⲉ ⲉ ⲁⲩⲡⲟⲗⲉⲙⲓ ⲙⲛ̅

(38/15)

ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ. ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲕⲉⲗⲉⲩⲥⲓⲥ ⲙ̅ ⲡϣⲟⲣⲡ̅

(38/16)

ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲁⲓ̈ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ ϭⲓⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲙⲛ̅ ⲛ̅

(38/17)

ⲇⲣⲟⲙⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲁⲓⲱⲛ· ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ϭⲓⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲩϩⲓ‐

(38/18)

ⲙⲁⲣⲙⲉⲛⲏ· ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲩⲥⲫⲁⲓⲣⲁ· ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ⲧⲣⲉⲩ ⲣ̅ ⲥⲟⲟⲩ

(38/19)

ⲛ̅ ⲉⲃⲟⲧ ⲉⲩϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ϣⲟⲙ̅ⲧ ⲛ̅ ⲕⲟⲟϩ ⲛ̅ ϩⲃⲟⲩⲣ· ⲁⲩⲱ

(38/20)

ⲉ ⲛⲉ ϥⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲕⲟⲟϩ· ⲁⲩⲱ ⲉ ⲛⲉⲧ ⲙ̅ ⲡⲉⲩϩⲟⲧ ⲉⲃⲟⲗ·

(38/21)

ⲁⲩⲱ ⲉ ⲡⲉⲩϣⲙⲟⲩⲛ ⲛ̅ ⲥⲭⲏⲙⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲣⲱ ⲉ ⲛⲉⲩⲟ

(38/22)

[ⲗ̅ⲍ̅.ⲁ.] ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅· ⲧⲉⲩϭⲓⲛⲕⲱⲧⲉ ⲇⲉ ⲏ̅ ⲧⲉⲩϭⲓⲛϭⲱϣⲧ̅

(38/23)

ⲁⲓ̈ⲡⲟⲟⲛⲉⲥ ⲉ ⲕⲉ ⲧⲁⲝⲓⲥ· ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ⲧⲣⲉⲩ ⲣ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲟⲩ

(38/24)

ⲛ̅ ⲉⲃⲟⲧ ⲉⲩϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲛⲉ ϩⲃⲏⲩⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲁⲡⲟⲧⲉⲗⲉⲥⲙⲁ

(38/25)

ϩⲛ̅ ⲛⲉ ϥⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲕⲟⲟϩ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲁⲙ· ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩ‐

(38/26)

ϣⲟⲙⲧ̅ ⲛ̅ ⲕⲟⲟϩ· ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙ̅ ⲡⲉⲩϩⲟⲧ ⲉⲃⲟⲗ·

(38/27)

ⲁⲩⲱ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲩϣⲙⲟⲩⲛ ⲛ̅ ⲥⲭⲏⲙⲁ· ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ⲧⲣⲉⲩ ⲣ̅

(38/28)

ϩⲃⲁ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ϩⲃⲁ· ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ⲧⲣⲉⲩ ⲡⲗⲁⲛⲁ ϩⲛ̅

(39/1)

ⲟⲩ ⲡⲗⲁⲛⲏ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲁⲣ‐

(39/2)

ⲭⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ ⲑⲓⲙⲁⲣⲙⲉⲛⲏ ⲙⲛ̅ ⲛⲁ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ·

(39/3)

ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ϣⲧⲣ̅ⲧⲱⲣⲟⲩ ⲉⲙⲁⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲉϣ ϭⲙ̅‐

(39/4)

ϭⲟⲙ· ϭⲉ ϫⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉ ⲡⲥⲟⲣⲙ̅ ⲛ̅

(39/5)

ⲧⲉⲩϩⲩⲗⲏ· ⲉ ⲧⲣⲉⲩ ⲟⲙⲉⲕϥ̅· ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲩⲧⲟⲡⲟⲥ ⲱⲥⲕ̅

(39/6)

ⲉⲩⲙⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲣ̅ ⲟⲩ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ

(39/7)

ⲉⲩⲟ ⲛ̅ ⲣ̅ⲣⲟ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲓϥⲓ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ ϣⲟⲙⲧ̅

(39/8)

ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲉⲩϭⲟⲙ ⲁⲓ̈ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲥⲫⲁⲓⲣⲁ ⲉ ⲧⲣⲉⲩ ⲣ̅ [ⲗ̅ⲍ̅.ⲃ.]

(39/9)

ⲟⲩ ⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ⲉⲩϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ϩⲃⲟⲩⲣ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲣ̅ ⲕⲉ ⲟⲩ‐

(39/10)

ⲟⲓ̈ϣ ⲉⲩϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲟⲩⲛⲁⲙ· ⲁⲓ̈ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲩϭⲓⲛⲙⲟ‐

(39/11)

ⲟϣⲉ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲩⲇⲣⲟⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ⲧⲣⲉⲥ

(39/12)

ϭⲉⲡⲏ ⲛ̅ϭⲓ ⲧϭⲓⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲇⲣⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲩⲉ‐

(39/13)

ⲥⲱⲧϥ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ϭⲉⲡⲏ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲱⲗ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲟⲩ

(39/14)

ϭⲉⲡⲏ· ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ⲧⲥ̅ⲃ̅ⲕⲟ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲕⲩⲕⲗⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ⲧⲣⲉⲥ

(39/15)

ⲁⲥⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲉⲩϭⲓⲛⲙⲟⲟϣⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩϭⲉⲡⲏ ⲉⲙⲁϣⲟ.

literae ϥ et ⲩ in voce ⲁⲩϭⲉⲡⲏ super se invicem scriptae.

(39/16)

ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣ̅ ϩⲃⲁ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩϭⲓⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲟⲩ‐

(39/17)

ϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ϫⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲱⲙⲕ̅ ⲛ̅ ⲑⲩⲗⲏ ⲙ̅

(39/18)

ⲡⲥⲟⲣⲙ̅ ⲙ̅ ⲡⲥⲱⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲁⲩⲧⲥ̅ⲃ̅ⲕ̅ⲟ

alterum literae ⲩ brachium in voce ⲁⲩⲧⲥⲃⲕⲟ erasum, ita ut alterum accederet ad formam literae ⲓ. Rev.

(39/19)

ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲭⲣⲟⲛⲟⲥ· ϫⲉ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ

(39/20)

ϩⲛ̅ ⲟⲩ ϭⲉⲡⲏ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲁⲣⲓⲑⲙⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲉ

(39/21)

ⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧ ⲛⲁϫⲓ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ

(39/22)

ϩⲙ̅ ⲡⲉ ⲑⲏⲥⲁⲩⲣⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲛ̅ ⲥⲁ‐ⲃⲏⲗ ϭⲉ ϫⲉ

(39/23)

ⲁⲓ̈ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲇⲣⲟⲙⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲥⲁ‐ⲃⲏⲗ ϫⲉ ⲁⲓ̈‐ [ⲗ̅ⲏ̅.ⲁ.]

(39/24)

ⲧⲥ̅ⲃ̅ⲕⲟ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲉⲩⲛⲁⲕⲁ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲙ̅

(39/25)

ⲯⲩⲭⲏ ⲉ ⲉⲓ̅ ⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲑⲩⲗⲏ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲥⲟⲣⲙ̅

(40/1)

ⲉⲧ ⲟⲩⲱⲙⲕ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛⲁⲧⲁⲕⲉ ⲟⲩ ⲙⲏⲏϣⲉ

(40/2)

ⲙ̅ ⲯⲩⲭⲏ ⲡⲉ· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲓ

(40/3)

ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϫⲉ ⲁⲓ̈ⲧ̅ⲥ̅ⲃ̅ⲕⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲁⲥⲱⲧⲡ̅

(40/4)

ⲉⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛⲉ ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ ⲯⲩⲭⲏ ⲉϣ ⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲡⲉ

ϣ vocis ⲉϣ superscriptum in MS.

(40/5)

ⲛ̅ⲧ ⲁⲓ̈ⲧ̅ⲥ̅ⲃ̅ⲕⲉ ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉ ⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉ

(40/6)

ⲡⲁⲣⲓⲑⲙⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲉⲗⲉⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧ ⲛⲁϫⲓ

(40/7)

ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲛ̅ ⲥⲱⲧⲡ̅ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲉ ⲙ̅‐

(40/8)

ⲡⲓⲧ̅ⲥ̅ⲃ̅ⲕⲉ ⲛⲉⲩⲭⲣⲟⲛⲟⲥ. ⲛⲉ ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ ⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅

(40/9)

ϩⲩⲗⲓⲕⲏ ⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ̈· ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲩⲛⲁⲁⲛϩⲁⲗⲓⲥⲕⲉ ⲡⲉ

Ultima vocis ⲁⲛϩⲁⲗⲓⲥⲕⲉ litera videtur esse ⲉ. Rev. est ⲉ.

(40/10)

ϩⲙ̅ ⲡⲕⲱϩⲧ̅· ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ ⲧⲥⲁⲣ̅ⲝ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲣ‐

(40/11)

[ⲗ̅ⲏ̅.ⲃ.] ⲭⲱⲛ· ⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲧ ⲉⲣⲉϣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉ

(40/12)

ⲣⲟϥ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲕⲣⲓⲃⲏⲥ.

(40/13)

[□] ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱ ⲉϥϫⲱ ⲛ̅

(40/14)

ⲛⲉⲓ̈ ϣⲁϫⲉ ⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲁⲩⲡⲁϩⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(40/15)

ϩⲓ ⲟⲩ ⲥⲟⲡ. ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲛⲁϥ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ

(40/16)

ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲉⲛ ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲡⲁⲣⲁ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ· ⲉ ⲁⲕ‐

(40/17)

ϭⲱⲗⲡ̅ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ⲛⲟϭ ⲙ̅ ⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲛⲟϭ.

(40/18)

[□] ⲁϥⲟⲩⲱϩ ⲟⲛ ⲉ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲥ̅ ϩⲙ̅

(40/19)

ⲡϣⲁϫⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ϫⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅

(40/20)

ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲧⲃⲉ ⲛ̅ ϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈

(40/21)

ϩⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙ̅ ⲡⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩ‐

(40/22)

ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩϫⲟⲓ̈ⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ· ⲙⲛ̅

(40/23)

ⲛⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ. ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲁⲣⲭⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ· ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ

(40/24)

ϭⲉ ⲉ ⲡⲉⲛⲇⲩⲙⲁ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲧ ϩⲓⲱⲱⲧ. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅

(40/25)

ⲛⲉⲩⲭⲱⲣⲓⲥⲥⲩⲛⲍⲩⲅⲟⲥ ⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩ‐

(40/26)

ⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲣⲁⲛ· ⲉϥϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ ⲡⲁ‐

(41/1)

ⲉⲛⲇⲩⲙⲁ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧ ϩⲓⲱⲱⲧ. ⲁⲩⲡⲁϩⲧⲟⲩ ⲧⲏ‐ [ⲗ̅ⲑ̅.ⲁ.]

(41/2)

ⲣⲟⲩ ϩⲓ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲇⲩⲙⲁ ⲛ̅ ⲟⲩ‐

(41/3)

ⲟⲉⲓⲛ ⲉⲧ ϩⲓⲱⲱⲧ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓ ⲟⲩ

(41/4)

ⲥⲟⲡ. ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙ̅ ⲧⲏⲣϥ̅

ⲙ̅ⲧⲏⲣϥ̅ scriptum pro ⲙ̅ ⲡⲧⲏⲣϥ P.

(41/5)

ⲟⲩⲟⲧⲃⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲙⲡⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(41/6)

ϩⲓ ⲟⲩ ⲥⲟⲡ ⲉ ⲡⲥⲁ ⲛ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲓ ⲥⲁ ⲛ ϩⲟⲩⲛ·

(41/7)

ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲧⲣⲓⲇⲩⲛⲁⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲛⲟϭ ⲙ̅ ⲡⲣⲟ‐

(41/8)

ⲡⲁⲧⲱⲣ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲁⲅⲉⲛⲏⲧⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲁⲩⲧⲟⲅⲉⲛⲏⲥ·

(41/9)

ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲅⲉⲛⲛⲏⲧⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲥⲡⲓⲛ‐

(41/10)

ⲑⲏⲣ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲥⲫⲱⲥⲧⲏⲣ· ϩⲁⲡⲁⲝ ϩⲁⲡⲗⲱⲥ ⲙⲛ̅

ⲛⲉⲩⲥⲫⲱⲥⲧⲏⲣ legitur in Manuscr. pro ⲛⲉⲩⲫⲱⲥⲧⲏⲣ P.

(41/11)

ⲛⲉⲩⲛⲟϭ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉ ⲛ ⲧⲩⲣⲁⲛⲛⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲩ‐

(41/12)

ⲧⲟⲡⲟⲥ ⲉ ⲁⲩ ⲧⲉⲩϭⲟⲙ ⲥⲃⲟⲕ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ· ⲁⲩⲱ

(41/13)

ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲧϭⲱⲃ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ϩⲱⲟⲩ

(41/14)

ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲉ ⲙⲛ̅ ϣⲓ ⲉ ⲣⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩ‐

(41/15)

ⲑⲉⲱⲣⲓ ⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲣⲁⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲁⲉⲛ‐ [ⲗ̅ⲑ̅.ⲃ.]

(41/16)

ⲇⲩⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲉ ⲁⲩϩⲓ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲡⲉ ⲉ ⲉⲓ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲟⲩⲱϣⲧ̅

(41/17)

ⲙ̅ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲣⲁⲛ ⲉⲧ ϩⲙ̅ ⲡⲁⲉⲛⲇⲩⲙⲁ.

(41/18)

ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲉϣ ϭⲙ̅ϭⲟⲙ· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲉⲧ

(41/19)

ϣⲟⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈· ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲉⲩⲟⲩⲏⲩ ⲙ̅‐

(41/20)

ⲙⲟⲓ̈ ⲛ̅ ⲟⲩ ϣⲏⲙ. ⲛ̅ⲧ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲇⲉ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ

(41/21)

ⲙ̅ ⲡⲁⲉⲛⲇⲩⲙⲁ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓ ⲟⲩ

(41/22)

ⲥⲟⲡ ⲉⲩϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲉ ⲡⲥⲁ ⲛ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲓ ⲥⲁ ⲛ ϩⲟⲩⲛ·

(41/23)

ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉ ⲛⲁⲓ̈ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲩⲣⲁⲛⲛⲟⲥ ⲉⲧ

(41/24)

ϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲩⲥⲱϣⲙ̅ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩϩⲉ ⲉ

(41/25)

ⲡⲉⲥⲏⲧ. ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩⲁⲓⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲓ ⲣⲙ̅

(41/26)

ⲛ̅ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ. ⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲓϥⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ· ⲛ̅ ⲑⲉ

(42/1)

ⲟⲛ ⲉⲛⲧ ⲁⲩⲁⲁⲥ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓ̈ϥⲓ ⲛ̅ ⲧⲉⲩϭⲟⲙ ⲛ̅

(42/2)

ϩⲏⲧⲟⲩ· ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲓⲉⲓ̅ ⲉⲃⲟⲗ

(42/3)

[ⲙ̅.ⲁ.] ⲛ̅ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ

(42/4)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ. ⲁⲩⲙⲟⲩⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(42/5)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲛⲉⲩⲧⲁⲝⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲩ‐

(42/6)

ϩⲃⲏⲩⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧ ⲁⲓ̈ⲕⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ⲉ ⲧⲣⲉⲩ ⲣ̅

(42/7)

ⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲉⲃⲟⲧ ⲉⲩⲕⲏⲧ ⲉ ϩⲃⲟⲩⲣ ⲉⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲩϩⲃⲏⲩⲉ

(42/8)

ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩϥⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲕⲟⲟϩ. ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩϣⲟⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅ ⲕⲟⲟϩ.

(42/9)

ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙ̅ ⲡⲉⲩϩⲟⲧ ⲉⲃⲟⲗ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲛ̅ⲥⲉⲣ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲟⲩ

(42/10)

ⲛ̅ ⲉⲃⲟⲧ ⲉⲩϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲟⲩⲛⲁⲙ· ⲁⲩⲱ ⲉ ⲛⲉⲩϣⲟⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅

(42/11)

ⲕⲟⲟϩ. ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩϥⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲕⲟⲟϩ. ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙ̅ ⲡⲉⲩϩⲟⲧ

(42/12)

ⲉⲃⲟⲗ. ⲧⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁⲙⲟⲟϣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓ

(42/13)

ⲛⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ ⲑⲓⲙⲁⲣⲙⲉⲛⲏ ⲙⲛ̅ ⲧⲉ ⲥⲫⲁⲓⲣⲁ.

(42/14)

[□] ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲓ̈ⲉⲓ̅ ⲉ ⲡϫⲓⲥⲉ

(42/15)

ϣⲁ ⲛ̅ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲙ̅ ⲡⲙⲉϩ ⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ ⲛ

(42/16)

ⲁⲓⲱⲛ. ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲓⲉⲓ̅ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉⲩⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥ‐

(42/17)

ⲙⲁ. ⲁⲩⲥⲱⲕ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁⲓ̈. ⲁⲓ̈ⲉⲓ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(42/18)

[ⲙ̅.ⲃ.] ⲉ ⲡⲙⲉϩ ⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ· ⲁⲓ̈ϩⲉ ⲉ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ

(42/19)

ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲉⲥ ϩⲙ̇̅ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲙ̅ ⲡⲙⲉϩ ⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ

litera ϩ lineola transfixa et m puncto notata.

(42/20)

ⲛ̅ⲧⲟⲥ ⲙⲁⲩⲁⲁⲥ ⲉ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲁⲧⲏⲥ· ⲛⲉⲥ‐

(42/21)

ϩⲙⲟⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲥⲗⲩⲡⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲉⲥⲣ̅

(42/22)

ϩⲏⲃⲉ· ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩϫⲓⲧⲥ̅ ⲉ ⲡⲙⲉϩ ⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ.

(42/23)

ⲡⲉⲥⲧⲟⲡⲟⲥ ⲉⲧ ⲙ̅ ⲡϫⲓⲥⲉ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲛⲉⲥⲗⲩⲡⲓ ⲡⲉ ⲉⲧⲃⲉ

(42/24)

ⲛ̅ ϩⲓⲥⲉ ⲉⲛⲧ ⲁϥⲁⲁⲩ ⲛⲁⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲁⲩⲑⲁⲇⲏⲥ· ⲡⲁⲓ̈

(42/25)

ⲉⲧⲉ ⲟⲩⲁ ⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡϣⲟⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅ ⲧⲣⲓⲇⲩⲛⲁⲙⲟⲥ. ⲛⲁⲓ̈

(42/26)

ⲇⲉ ⲉⲓ̈ϣⲁⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲩⲥⲱⲣ ⲉⲃⲟⲗ·

(42/27)

ϯⲛⲁϫⲱ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ⲁ ⲛⲁⲓ̈

(43/1)

ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓ

(43/2)

ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲉⲓ̈ⲟ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲙⲁϣⲟ ⲉⲙⲁϣⲟ. ⲉ

(43/3)

ⲙⲛ̅ ϣⲓ ⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈. ⲁⲥϣⲱⲡⲉ

(43/4)

ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲁⲩⲱ ⲁ□ ϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ [ⲙ̅ⲁ̅.ⲁ.]

una litera evanuit.

(43/5)

ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲁⲉⲛⲇⲩⲙⲁ· ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅

ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ̅. Sic scriptum pro ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ.

(43/6)

ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲁⲉⲛⲇⲩⲙⲁ· ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ̅

ⲙ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ. Ita scriptum in MS. pro ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲣⲁⲛ.

(43/7)

ⲙ̅ ⲡⲉϥⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲥϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲡⲉ ϩⲙ̅

(43/8)

ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙ̅ ⲡϫⲓⲥⲉ· ϩⲙ̅ ⲡⲙⲉϩ ⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ.

(43/9)

ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉϣⲁⲥϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲡⲉ ⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲧ ⲙ̅ ⲡϫⲓⲥⲉ.

(43/10)

ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧ ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲙ̅ ⲡⲉ

(43/11)

ⲑⲏⲥⲁⲩⲣⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲥϭⲱ

(43/12)

ⲉⲥϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲉ ⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲉⲧ ⲙ̅ ⲡϫⲓⲥⲉ. ⲁ ⲛ ⲁⲣⲭⲱⲛ

(43/13)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲧ ϩⲁⲧⲙ̅ ⲡⲛⲟϭ ⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅ ⲧⲣⲓⲇⲩⲛⲁ‐

(43/14)

ⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲥⲁϩⲟⲣⲁⲧⲟⲥ ⲉⲧ ϩⲟⲧ̅ⲣ̅ ⲉ ⲣⲟⲥ· ⲁⲩⲱ

(43/15)

ⲡ‐ⲕⲉ‐ϫⲟⲩⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙ̅ ⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲛ̅ ⲁϩⲟⲣⲁⲧⲟⲥ ⲉⲡⲉⲓ‐

(43/16)

ⲇⲏ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲥⲥⲩⲛⲍⲩⲅⲟⲥ· ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅

(43/17)

ⲡ‐ⲕⲉ‐ϫⲟⲩⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙ̅ ⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ϣⲁⲩⲣ̅ ϫⲟⲩⲧⲁϥⲧⲉ

(43/18)

ⲙ̅ ⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧ ⲁϥⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ [ⲙ̅ⲁ̅.ⲃ.]

(43/19)

ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲛⲟϭ ⲙ̅ ⲡⲣⲟⲡⲁⲧⲱⲣ ⲛ̅ ⲁϩⲟⲣⲁⲧⲟⲥ· ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲙⲛ̅

(43/20)

ⲡⲛⲟϭ ⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅ ⲧⲣⲓⲇⲩⲛⲁⲙⲟⲥ· ⲁⲥϣⲱ‐

(43/21)

[□] ⲡⲉ ϭⲉ ⲉⲣⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲱ ⲛ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.

(43/22)

ⲁⲥⲉⲓ̅ ⲉ ⲑⲏ ⲛ̅ϭⲓ ⲙⲁⲣⲓϩⲁⲙ ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ·

(43/23)

ⲁⲓ̈ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲙ̅ ⲡⲓ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲕϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ

(43/24)

ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲱⲱⲥ ⲧⲉ ϩⲙ̅ ⲡϫⲟⲩⲧⲁϥⲧⲉ

(43/25)

ⲙ̅ ⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ· ⲁⲩⲱ ⲡⲱⲥ ⲛⲥ̅ϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲩⲧⲟ‐

(44/1)

ⲡⲟⲥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲕϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓ̈ϭⲛ̅ⲧⲥ̅ ⲉⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲙ̅

(44/2)

ⲡⲙⲉϩ ⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ· ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲥ̅

(44/3)

ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· ϫⲉ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲣⲉ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ

(44/4)

ⲥⲟⲫⲓⲁ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲉϩ ⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ

(44/5)

ⲛ̅ ⲛⲉⲥⲥⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲓ ⲁϩⲟⲣⲁⲧⲟⲥ ⲉⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉ

(44/6)

ϫⲟⲩⲧⲁϥⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲁϩⲟⲣⲁⲧⲟⲥ·

(44/7)

[ⲙ̅ⲃ̅.ⲁ.] ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲧⲱϣ ⲙ̅ ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏ‐

(44/8)

ⲣⲓⲟⲛ. ⲁⲥϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲡϫⲓⲥⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲁⲥ‐

(44/9)

ⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲑⲏⲥⲁⲩ‐

(44/10)

ⲣⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ ⲉ ⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲧⲟ‐

(44/11)

ⲡⲟⲥ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲥ̅ϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉ ⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ

(44/12)

ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁⲥⲗⲟ ⲇⲉ ⲉⲥⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲙⲉϩ

(44/13)

ⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲥϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲡⲉ ⲉ

(44/14)

ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙ̅ ⲡϫⲓⲥⲉ ⲡⲉⲛⲧ ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲙ̅ ⲡⲟⲩ‐

(44/15)

ⲟⲉⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲑⲏⲥⲁⲩⲣⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩ‐

(44/16)

ⲟⲉⲓⲛ. ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲉⲥϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲉ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙ̅ ⲡϫⲓⲥⲉ.

(44/17)

ⲁ ⲛ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ ⲡⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ

(44/18)

ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ ⲁⲩⲙⲉⲥⲧⲱⲥ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲏⲧ. ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ

(44/19)

ⲁⲥⲗⲟ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲥⲟⲩⲉϣ

(44/20)

ⲃⲱⲕ ⲉ ⲡϫⲓⲥⲉ ⲛ̅ⲥⲣ̅ ϩⲓ ϫⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ

(44/21)

[ⲙ̅ⲃ̅.ⲃ.] ⲁⲩϭⲱⲛⲧ̅ ⲉ ⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲉⲥⲧⲱⲥ· ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅

(44/22)

ⲧⲣⲓⲇⲩⲛⲁⲙⲟⲥ ⲛ̅ ⲁⲩⲑⲁⲇⲏⲥ ⲉⲧⲉ ⲡⲙⲉϩ ϣⲟⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ ⲡⲉ

(44/23)

ⲛ̅ ⲧⲣⲓⲇⲩⲛⲁⲙⲟⲥ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲉϩ ⲙⲛ̅ⲧϣⲟⲙ‐

(44/24)

ⲧⲉ ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧ ⲁϥⲣ̅ ⲁⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲡⲣⲟ‐

(44/25)

ⲃⲁⲗⲗⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲥⲱⲧϥ̅ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ̅ ⲧⲉϥϭⲟⲙ ⲉⲧ ⲛ̅

(44/26)

ϩⲏⲧϥ̅. ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡϥ̅ϯ ⲡⲥⲱⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲉ

(44/27)

ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲛⲧ ⲁ ⲛ ⲁⲣⲭⲱⲛ ϯ ⲡⲉⲩⲥⲱⲧϥ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅

(44/28)

ⲁϥⲟⲩⲉϣ ⲣ̅ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲙⲉϩ ⲙⲛ̅ⲧϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅

(45/1)

ⲁⲓⲱⲛ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲉ ⲡⲉϥⲉⲥⲏⲧ· ⲁⲥϣⲱⲡⲉ

(45/2)

ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙ̅ ⲡⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ

(45/3)

ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϭⲱⲛⲧ̅ ⲉ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲥⲟⲫⲓⲁ. ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲧ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲉ‐

(45/4)

ⲧⲡⲉ. ⲁⲩⲙⲉⲥⲧⲱⲥ ⲉⲙⲁⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲧⲣⲓⲇⲩⲛⲁ‐

(45/5)

ⲙⲟⲥ ⲛ̅ ⲁⲩⲑⲁⲇⲏⲥ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧ ⲁⲓ̈ⲟⲩⲱ ⲉⲓ̈ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ

(45/6)

ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲧⲉ ⲛⲟⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅· ⲁϥⲟⲩⲱϩ ϩⲱⲱϥ ⲛ̅ ⲥⲁ ⲛ̅ [ⲙ̅ⲅ̅.ⲁ.]

(45/7)

ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙ̅ ⲡⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ· ⲁⲩⲱ ⲁϥϭⲱⲛⲧ̅

(45/8)

ϩⲱⲱϥ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲥⲟⲫⲓⲁ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲙⲉⲥⲧⲱⲥ ⲉⲙⲁⲧⲉ·

(45/9)

ϫⲉ ⲁⲥⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉ ⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧ ϫⲟⲥⲉ ⲉ

(45/10)

ⲣⲟϥ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅. ⲛ̅ ⲟⲩ ⲛⲟϭ

(45/11)

ⲛ̅ ϭⲟⲙ ⲛ̅ ϩⲟ ⲙ̅ ⲙⲟⲩⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲉϥϩⲩⲗⲏ

(45/12)

ⲉⲧ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅. ⲁϥⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲙⲏⲏϣⲉ ⲙ̅

(45/13)

ⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲛ̅ ϩⲩⲗⲓⲕⲏ ⲉⲩⲛⲁϣⲧ̅ ⲉⲙⲁⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁϥ‐

(45/14)

ϫⲟⲟⲩⲥⲟⲩ ⲉ ⲛ ⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲏⲧ. ⲉ ⲙ̅ ⲙⲉⲣⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲉ

(45/15)

ⲭⲁⲟⲥ· ϫⲉ ⲉⲩⲉϭⲱⲣϭ̅ ⲉ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲙ̅ⲙⲁⲩ·

(45/16)

ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉϥⲓ ⲧⲉⲥϭⲟⲙ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅· ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲥⲙⲉⲉⲩⲉ

(45/17)

ⲉ ⲃⲱⲕ ⲉ ⲡϫⲓⲥⲉ· ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧ ϩⲓ ϫⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲁⲩⲱ

(45/18)

ϫⲉ ⲁⲥⲗⲟ ⲟⲛ ⲉⲥⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲁⲗⲗⲁ

(45/19)

ⲁⲥϭⲱ ⲉⲥⲣ̅ ϩⲏⲃⲉ ⲉⲥϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲥⲁ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲛⲧ ⲁⲥ‐

(45/20)

ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲉⲥⲧⲱⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲉⲧ

(45/21)

ⲁϩⲉ ⲏ̅ ⲉⲧ ϭⲉⲉⲧ ⲉ ⲉ ⲡⲓⲣⲓ ⲉⲩⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ [ⲙ̅ⲅ̅.ⲃ.]

ⲡⲓⲣⲓ exaratum in MS., extra lineam scriptum, correctoris manum prodere videtur ⲡⲓ. — Neutiquam obscurius scriptum est ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ Rev.

(45/22)

ⲁⲙⲉⲥⲧⲱⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉ ⲫⲩⲗⲁⲝ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲉⲧ ϩⲓⲣⲛ̅ ⲙ̅

ⲁⲙⲉⲥⲧⲱⲥ. Sic scriptum in MS. pro ⲁⲩⲙⲉⲥⲧⲱⲥ.

(45/23)

ⲡⲩⲗⲏ ⲛ̅ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ· ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ

(45/24)

ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲧⲱϣ ⲙ̅ ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ ⲧⲱϣ. ⲁ ⲡⲓ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲁⲩ‐

(45/25)

ⲑⲁⲧⲏⲥ ⲛ̅ ⲧⲣⲓⲇⲩⲛⲁⲙⲟⲥ ⲉ ⲟⲩⲁ ⲡⲉ ϩⲙ̅ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅

ϩⲙ̅ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ. Sic in MS. legitur pro ϩⲙ̅ ⲡϣⲟⲙⲛ̅ⲧ P.

(46/1)

ⲧⲣⲓⲇⲩⲛⲁⲙⲟⲥ. ⲁϥⲇⲓⲱⲕⲉ ⲛ̅ ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲉϩ

(46/2)

ⲙⲛ̅ⲧϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ ⲉ ⲧⲣⲉⲥ ϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲙ ⲙⲉⲣⲟⲥ ⲙ̅

(46/3)

ⲡⲉⲥⲏⲧ. ϫⲉ ⲉⲥⲉⲛⲁⲩ ⲉ ⲧⲉϥⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙ̅

(46/4)

ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲧ ⲟ ⲛ̅ ϩⲟ ⲙ̅ ⲙⲟⲩⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲛ̅‐

(46/5)

ⲥⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ ⲉ ⲣⲟⲥ. ⲛⲥ̅ⲉⲓ̅ ⲉ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲥⲉϥⲓ

(46/6)

ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅. ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈.

(46/7)

ⲁⲥϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉ ⲧⲉϥϭⲟⲙ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ

(46/8)

ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲉⲣⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲏⲧ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉ ⲡⲥ̅ⲉⲓⲙⲉ ⲡⲉ ϫⲉ

ⲛⲉ ⲡⲥ̅ⲉⲓⲙⲉ. Sic scriptum pro ⲛⲛⲉⲥⲉⲓⲙⲉ.

(46/9)

ⲧⲁ ⲡⲓ ⲧⲣⲓⲇⲩⲛⲁⲙⲟⲥ ⲛ̅ ⲁⲩⲑⲁⲧⲏⲥ ⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲥ‐

(46/10)

[ⲙ̅ⲇ̅.ⲁ.] ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉ ⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲧⲉ· ⲡⲉⲛⲧ

(46/11)

ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ ϫⲓⲛ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅ ϩⲙ̅ ⲡϫⲓⲥⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲩ

(46/12)

ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲑⲏⲥⲁⲩⲣⲟⲥ ⲙ̅

(46/13)

ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅ ϫⲉ ⲉⲓⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉ

(46/14)

ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲡⲁⲥⲩⲛⲍⲩⲅⲟⲥ ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲓ ⲙ̅

(46/15)

ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲧ ⲁⲧⲁⲙⲓⲟϥ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ ϩⲉⲛ ⲁⲓⲱⲛ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ

ⲛ̅ⲧ ⲁⲧⲁⲙⲓⲟϥ. Sic scriptum pro ⲛ̅ⲧ ⲁⲩⲧⲁⲙⲓⲟϥ.

(46/16)

ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉϣ ϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲛ̅ ⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲓ ⲟⲩ‐

(46/17)

ⲟⲉⲓⲛ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧ ϩⲙ̅ ⲡϫⲓⲥⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ ϫⲓⲥⲉ ⲛⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲉⲥ‐

(46/18)

ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲁⲥⲉⲓ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲥⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙ̅ ⲙⲉϩ

Addenda et Corrigenda: ⲙ̅ ⲙⲉϩ scriptum in cod. pro ⲙ̅ ⲡⲙⲉϩ. P.

(46/19)

ⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ· ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲉⲓ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲡⲙⲉϩ

(46/20)

ⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ· ⲁⲩⲇⲓⲱⲕⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ ⲁⲣ‐

(46/21)

ⲭⲱⲛ ⲛ̅ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϭⲱⲛⲧ̅ ⲉ ⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲥ‐

(46/22)

ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉ ϩⲉ ⲩ ⲙⲛ̅ⲧⲛⲟϭ· ⲁⲥⲉⲓ̅ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅

ⲩ (pro ⲉⲩ) scriptum super obliteratum ⲙ.

(46/23)

ⲡⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ. ⲁⲥⲉⲓ̅ ⲉ ⲛ ⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲉ

(46/24)

[ⲙ̅ⲇ̅.ⲃ.] ⲭⲁⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲥϯ ⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲉⲓ ⲉ ϯ ϭⲟⲙ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ

(46/25)

ⲛ̅ ϩⲟ ⲙ̅ ⲙⲟⲩⲓ̈. ϫⲉ ⲉⲥⲉⲟⲙⲉⲕⲥ̅· ⲁⲩⲕⲱⲧⲉ ⲇⲉ ⲉ ⲣⲟⲥ

(47/1)

ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉ ⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲟⲟⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲩⲗⲓⲕⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲁⲩ‐

(47/2)

ⲑⲁⲧⲏⲥ· ⲁⲩⲱ ϯ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ϭⲟⲙ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ ϩⲟ ⲙ̅

ⲙ̅ ⲡⲁⲩⲑⲁⲧⲏⲥ. Sic scriptum pro ⲙ̅ ⲡⲁⲩⲑⲁⲇⲏⲥ, S. cf. paullo superius ⲙⲅ, ⲃ. et infra ⲙⲍ, ⲃ. P.

(47/3)

ⲙⲟⲩⲓ̈· ⲁⲥⲱⲙⲕ̅ ⲛ̅ ⲛ ⲇⲩⲛⲁⲙⲓⲥ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϩⲛ̅ ⲧⲥⲟ‐

(47/4)

ⲫⲓⲁ· ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲥⲱⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲁⲥⲟⲙⲉⲕϥ̅. ⲁⲩⲱ

ⲁⲥⲟⲙⲉⲕϥ̅. Sic scriptum pro ⲉ ⲁⲥⲟⲙⲉⲕϥ̅ vel ⲉⲧ ⲁⲥⲟⲙⲉⲕϥ̅.

(47/5)

ⲧⲉⲥϩⲩⲗⲏ. ⲁⲩⲛⲟϫⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉ ⲡⲉ ⲭⲁⲟⲥ· ⲁⲥϣⲱⲡⲉ

(47/6)

ⲛ̅ ⲟⲩ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ ϩⲟ ⲙ̅ ⲙⲟⲩⲓ̈ ϩⲙ̅ ⲡⲉ ⲭⲁⲟⲥ· ⲉⲣⲉ

(47/7)

ⲧⲉϥⲡⲁϣⲉ ⲟ ⲛ̅ ⲕⲱϩⲧ̅. ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉ ⲧⲉϥ‐ⲕⲉ‐ⲡⲁϣⲉ ⲟ̅

(47/8)

ⲛ̅ ⲕⲁⲕⲉ· ⲉⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲓ̈ⲁⲗⲇⲁⲃⲁⲱⲑ· ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧ

(47/9)

ⲁⲓ̈ϫⲟⲟϥ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ ⲥⲟⲡ· ⲛⲁⲓ̈ ϭⲉ

(47/10)

ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϣⲱⲡⲉ ⲁⲥⲣ̅ ϭⲱⲃ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲉⲙⲁϣⲟ ⲉⲙⲁ‐

(47/11)

ϣⲟ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲁⲥϩⲓ ⲧⲟⲟⲧⲥ̅ ⲛ̅ϭⲓ ϯ ϭⲟⲙ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ

(47/12)

ⲛ̅ ϩⲟ ⲙ̅ ⲙⲟⲩⲓ̈ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉ ⲧⲣⲉⲥ ϥⲓ ⲛ̅ ⲛ̅ ϭⲟⲙ ⲧⲏ‐

(47/13)

ⲣⲟⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϩⲛ̅ ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ϭⲟⲙ ⲧⲏⲣⲟⲩ [ⲙ̅ⲉ̅.ⲁ.]

(47/14)

ⲛ̅ ϩⲩⲗⲓⲕⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲁⲩⲑⲁⲇⲏⲥ ⲁⲩⲕⲱⲧⲉ ⲉ ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ

(47/15)

ϩⲓ ⲟⲩ ⲥⲟⲡ ⲁⲩϩⲱϫ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ⲁⲥⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲙⲁϣⲟ

(47/16)

ⲉⲙⲁϣⲟ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲥⲟⲫⲓⲁ· ⲁⲥⲱϣ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲡⲟⲩ‐

(47/17)

ⲟⲓ̈ⲛ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲓ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧ ⲁⲥⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ ϫⲓⲛ

(47/18)

ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉ ⲁⲥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉ ⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲥϫⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈

(47/19)

ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ. ϫⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ

(47/20)

ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲓ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ̅ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧ ⲁⲓ̈ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ϫⲓⲛ

ⲛⲓ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ̅. Sic scriptum pro ⲛⲓ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ.

(47/21)

ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅· ⲥⲱⲧⲙ̅ ϭⲉ ⲧⲉ ⲛⲟⲩ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉ ⲧⲁⲙⲉⲧⲁ‐

(47/22)

ⲛⲟⲓⲁ· ⲛⲁϩⲙⲉⲧ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϫⲉ ⲁ ϩⲉⲛ ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲩϩⲟⲟⲩ

(47/23)

ⲉⲓ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲓ̈. ⲁⲓ̈ϭⲱϣⲧ̅ ⲱ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉ ⲛ ⲙⲉ‐

(47/24)

ⲣⲟⲥ ⲉⲧ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲏⲧ. ⲁⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲉⲩ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅‐

(47/25)

ⲙⲁⲩ ⲉⲓ̈ⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ

(48/1)

ⲛ̅ⲧⲁϥⲓ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ⲃⲱⲕ ⲁⲓ̈ϣⲱⲡⲉ

(48/2)

ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁⲕⲉ· ⲉⲧ ϩⲙ̅ ⲡⲉ ⲭⲁⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲏⲧ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅‐

(48/3)

ⲡⲓⲉϣ ϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉ ϩⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ· ⲉ ⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲁⲧⲟⲡⲟⲥ

(48/4)

[ⲙ̅ⲉ̅.ⲃ.] ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲓ̈ϩⲱϫ ϩⲛ̅ ⲛⲉ ⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲟⲟⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅

(48/5)

ⲡⲓ ⲁⲩⲑⲁⲇⲏⲥ· ⲁⲩⲱ ϯ ϭⲟⲙ ⲛ̅ ϩⲟ ⲙ̅ ⲙⲟⲩⲓ̈ ⲁⲥϥⲓ

(48/6)

ⲡⲁⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲧ ⲛ̅ ϩⲏⲧ· ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩ ⲃⲟⲏ‐

(48/7)

ⲑⲓⲁ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉ ⲡⲁϩⲣⲟⲟⲩ ⲉⲓ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁⲕⲉ·

(48/8)

ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲡϫⲓⲥⲉ· ϫⲉ ⲉϥⲉⲃⲟⲏⲑⲓ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓ

(48/9)

ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉ̅ⲧ ⲁⲓ̈ⲛⲁϩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲓϭⲱϣⲧ̅

(48/10)

ⲉ ⲡϫⲓⲥⲉ ⲁⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲉ ⲛ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ

(48/11)

ⲉ ⲛⲁϣⲱⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲉⲩϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ϫⲱⲓ̈ ⲉⲩⲣⲁ‐

(48/12)

ϣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉ ⲙ̅ⲡⲓⲣ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ· ⲁⲗⲗⲁ

(48/13)

ⲛⲉⲩⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲡⲉ ⲉ ⲡϫⲓⲛϫⲏ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ

(48/14)

ⲉ ⲛ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ ⲉⲩⲣⲁϣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈. ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉ

(48/15)

ⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲟⲟⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲩⲑⲁⲇⲏⲥ. ⲁⲩⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲛ̅ ⲥⲉⲛⲁ‐

(48/16)

ⲃⲟⲏⲑⲓ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ⲁⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲩ‐

(48/17)

ⲧⲱⲕ ⲛ̅ ϩⲏⲧ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉ ⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲛⲁⲓ̈

(48/18)

ⲉ ⲛⲉⲩϩⲱϫ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ϫⲓ ⲛ ϭⲟⲛⲥ̅· ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ

(48/19)

ⲉⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲓϥⲓⲧϥ̅ ⲁⲛⲟⲕ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ. ⲁⲩϥⲓⲧϥ̅ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧ·

(48/20)

[ⲙ̅ⲋ̅.ⲁ.] ⲧⲉ ⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ ⲧⲁⲗⲏⲑⲓⲁ ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲧ

(48/21)

ⲁⲓ̈ⲣ̅ ⲛⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲧⲁⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲃⲁⲗ‐ ϩⲏⲧ. ⲉⲓ̈ⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲉϥⲏⲡ ⲉ

(48/22)

ⲣⲟⲕ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ ϩⲟ ⲙ̅ ⲙⲟⲩⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲃⲉ

(48/23)

ⲉⲛⲧ ⲁⲓ̈ⲁⲁϥ ϥⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲁ

(48/24)

ϣⲱⲱⲧ ϭⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ· ϫⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓ̈ⲛⲁϩⲧⲉ ⲉ ⲡⲉⲕⲟⲩⲟⲉⲓⲛ

(48/25)

ϫⲓⲛ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅· ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛ ϭⲟⲙ· ⲙ̅ⲡⲣ̅

(48/26)

ⲧⲣⲁ ϣⲱⲱⲧ ϭⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉⲕⲁⲫⲟⲣⲙⲏ

(48/27)

ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲕⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓ̈ϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ϩⲱϫ· ⲁⲩⲱ

(48/28)

ⲁⲩ ϣⲓⲡⲉ ϩⲱⲃⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉ ϫⲱⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲗⲟⲉⲓϭⲉ

(49/1)

ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲟⲩⲟⲉⲓⲛ. ⲁⲓ̈ⲣ̅ ϣⲙ̅ⲙⲟ ⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲛⲓ ⲁϩⲟⲣⲁ‐

(49/2)

ⲧⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲛⲉ ⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲟⲟⲩⲉ ⲛⲟϭ ⲛ̅ⲧⲉ ⲧ̅ⲃ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲃ̅ⲏ̅ⲗ̅ⲱ̅·

ⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲟⲟⲩⲉ ⲛⲟϭ. Sic scriptum pro ⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲟⲟⲩⲉ ⲛ̅ ⲛⲟϭ.

(49/3)

ⲛ̅ⲧ ⲁ ⲛⲁⲓ̈ ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲱ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϫⲉ ⲁⲓ̈ⲕⲱϩ ⲉ

(49/4)

ⲡⲉⲕⲙⲁ ⲛ̅ ϣⲱⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ϫⲱⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓ

(49/5)

ⲡϭⲱⲛⲧ̅ ⲙ̅ ⲡⲁⲩⲑⲁⲇⲏⲥ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ ⲥⲁ

(49/6)

ⲧⲉⲕⲕⲉⲗⲉⲩⲥⲓⲥ ⲉ ⲧⲣⲉϥ ⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲉ ⲡⲣⲟ‐

(49/7)

ⲃⲟⲗⲏ ⲛ̅ ⲧⲉϥϭⲟⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲓ̈ϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥⲁⲓⲱⲛ [ⲙ̅ⲋ̅.ⲃ.]

(49/8)

ⲉⲛ ϯⲉⲓⲣⲉ ⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩ‐

(49/9)

ⲕⲱⲙϣ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲡⲉ: ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ·

ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ. Sic scriptum pro ⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ.

(49/10)

ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲓ̈ⲣ̅ ϩⲏⲃⲉ ⲉⲓ̈‐

(49/11)

ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲥⲁ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲛⲧ ⲁⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲙ̅ ⲡϫⲓⲥⲉ

(49/12)

ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲥⲱⲓ̈ ⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉ ⲫⲩⲗⲁⲝ ⲛ̅ ⲙ̅

(49/13)

ⲡⲩⲗⲏ ⲛ̅ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲥⲕⲱⲡⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(49/14)

ⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲧ ⲧⲁϩⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲩⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ

(49/15)

ⲛⲉⲓ̈ϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲡϫⲓⲥⲉ· ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲡⲟⲩ‐

(49/16)

ⲟⲓ̈ⲛ. ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ⲛⲁϩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲧⲉ ⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ

(49/17)

ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲓ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϯϩⲏϫ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲉ

(49/18)

ⲭⲁⲟⲥ ⲉϣϫⲉ ⲕⲟⲩⲱϣ ϭⲉ ⲉ ⲉⲓ̅ ⲛⲁϩⲙⲉⲧ. ⲟⲩ ⲛⲟϭ

(49/19)

ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲛⲁ̅ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅‐

(49/20)

ⲛⲟⲩϩⲙ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈· ⲛⲁϩⲙⲉⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲑⲩⲗⲏ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈

(49/21)

ⲕⲁⲕⲉ ϫⲉ ⲛ̅ ⲛⲁⲱⲙⲥ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲓ̈ⲉⲛⲟⲩϩⲙ̅ ⲉ

(49/22)

ⲛⲉ ⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲟⲟⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲩⲑⲁⲇⲏⲥ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧ [ⲙ̅ⲍ̅.ⲁ.]

(49/23)

ϩⲱϫ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈· ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩⲡⲉⲑⲟⲟⲩ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ

(49/24)

ⲡⲉⲓ̈ ⲕⲁⲕⲉ ⲟⲙⲉⲥⲧ̅· ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲓ̈ ϭⲟⲙ ⲛ̅ ϩⲁ ⲙ̅ ⲙⲟⲩⲓ̈.

In voce ϩⲁ scriptum est ⲁ in MS. loco ⲟ.

(49/25)

ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉⲥ ⲱⲙⲕ̅ ⲛ̅ ⲧⲁϭⲟⲙ ⲧⲏⲣⲥ̅ ϣⲁ‐ ⲃⲟⲗ· ⲁⲩⲱ

(50/1)

ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ ⲡⲉⲓ̈ ⲭⲁⲟⲥ ϩⲱⲃⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲛ̅ ⲧⲁϭⲟⲙ·

(50/2)

ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩ ⲡⲉⲕⲛⲁ̅ ⲁⲩⲱ

(50/3)

ϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ϫⲱⲓ̈ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲁϣⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲛⲁⲏⲧ

sic scriptum in MS. pro ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲛⲁⲏⲧ vel ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲛⲁⲏⲧ.

(50/4)

ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲕⲱⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲕϩⲟ ⲥⲁ‐ⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈

(50/5)

ϫⲉ ϯϩⲏϣ ⲉⲙⲁⲧⲉ· ϭⲉⲡⲏ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲓ̈. ⲁⲩⲱ

(50/6)

ⲛ̅ⲅⲛⲟⲩϩⲙ̅ ⲛ̅ ⲧⲁϭⲟⲙ· ⲛⲁϩⲙⲉⲧ ⲉⲧⲃⲉ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲉⲧ

(50/7)

ⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧ ⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲁϩⲱϫ· ⲙⲛ̅

(50/8)

ⲡⲁϩⲱϣ ⲙ̅ⲛ ⲫⲱϣ ⲛ̅ ⲧⲁϭⲟⲙ· ⲉⲛⲧ ⲁⲩϥⲓⲧⲥ̅ ⲛ̅

(50/9)

ⲧⲟⲟⲧ̅· ⲥⲉϣⲟⲟⲡ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ· ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲛⲧ ⲁⲩ‐

(50/10)

ϫⲟⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲭⲣⲱ ⲛⲁⲩ ⲕⲁⲧⲁ

(50/11)

ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁⲕ· ⲁ ⲧⲁϭⲟⲙ ϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅

(50/12)

ⲛⲉ ⲭⲁⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅ ⲛ ⲕⲁⲕⲉ· ⲁⲓ̈ϭⲱϣⲧ̅

(50/13)

[ⲙ̅ⲍ̅.ⲃ.] ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲁⲥⲩⲛⲍⲩⲅⲟⲥ. ϫⲉ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲛ̅ϥⲙⲓϣⲉ

(50/14)

ⲉ ϫⲱⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲉⲓ̅· ⲁⲩⲱ ⲛⲉ ⲁⲓ̈ϭⲱϣⲧ̅ ⲡⲉ ϫⲉ

(50/15)

ⲉϥⲛⲏⲩ ⲛ̅ϥ̅ϯ ϭⲟⲙ ⲛⲁⲓ̈· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲓϩⲉ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲁⲩⲱ

(50/16)

ⲛ̅ⲧⲉⲣⲓϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲥⲁ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ. ⲁⲩϯ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲕⲁⲕⲉ·

(50/17)

ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲓϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲥⲁ ⲧⲁϭⲟⲙ. ⲁⲩϯ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲟⲩ

(50/18)

ϩⲩⲗⲏ· ⲧⲉ ⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲓ ⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ. ⲡⲕⲁ‐

(50/19)

ⲕⲉ. ⲙⲛ̅ ⲑⲩⲗⲏ· ⲉⲛⲧ ⲁⲩⲛ̅ⲧⲟⲩ ⲉ ϫⲱⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉ ⲡⲣⲟ‐

(50/20)

ⲃⲟⲗⲟⲟⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲩⲑⲁⲧⲏⲥ· ⲙⲁⲣⲟⲩ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲩ‐

(50/21)

ϭⲟⲣϭⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲟⲩ ϭⲗⲟⲙⲗⲙ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ

(50/22)

ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲅ̅ⲧⲟⲩⲉⲓⲟ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲛ̅ⲥⲉ‐

(50/23)

ⲧⲙ̅ⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲁⲩⲑⲁⲧⲏⲥ· ⲙⲁⲣⲟⲩ ϭⲱ ϩⲙ̅

(50/24)

ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲙ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲙⲁⲣⲟⲩ ϭⲱϣⲧ̅

(50/25)

ⲉ ⲡⲉ ⲭⲁⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲁⲩ ⲛⲓⲙ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉⲩ ϭⲱϣⲧ̅

(50/26)

ⲉ ⲡϫⲓⲥⲉ· ⲁⲛⲓⲛⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ϫⲱⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲩϫⲓ‐ⲕⲃⲁ·

(50/27)

[ⲙ̅ⲏ̅.ⲁ.] ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲉϥ ⲧⲁϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲕϩⲁⲡ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉⲩ ⲃⲱⲕ

(51/1)

ⲉ ⲡⲉⲩⲧⲟⲡⲟⲥ ϫⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲛⲁⲩ· ϩⲁⲧⲙ̅ ⲡⲉⲩⲁⲩⲑⲁⲇⲏⲥ

(51/2)

ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ ⲛⲉϥⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲟⲟⲩⲉ ⲃⲱⲕ ⲉ

(51/3)

ⲛⲉⲩⲧⲟⲡⲟⲥ ϫⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲛⲁⲩ· ϫⲉ ⲟⲩ ⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ⲡⲉ·

(51/4)

ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲁⲩⲑⲁⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲩⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ

(51/5)

ⲡⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲣ̅ ⲛⲉⲓ̈ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉⲛ

(51/6)

ϥ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲣⲱ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛ̅ ⲥⲁ‐ⲃⲏⲗ ϫⲉ ⲁⲩⲑⲃ̅ⲃⲓⲟⲓ̈ ⲕⲁⲧⲁ

(51/7)

ⲡⲉⲕⲧⲱϣ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲛⲁϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ⲁⲛ ⲡⲉ· ⲁⲗⲗⲁ

(51/8)

ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲕⲑⲃ̅ⲃⲓⲟⲓ̈ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲉⲕⲧⲱϣ. ⲁⲩⲇⲓⲱⲕⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲛ̅

(51/9)

ϩⲟⲩⲟ· ⲁⲩⲱ ⲁ ⲛⲉⲩⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲟⲟⲩⲉ ⲟⲩⲉϩ ϩⲓⲥⲉ ⲉϫⲙ̅

(51/10)

ⲡⲁⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩϥⲓ ⲛ̅ ⲟⲩ ϭⲟⲙ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ ϩⲏⲧ·

(51/11)

ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲁⲩϩⲓ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲱϩⲙ̅· ⲁⲩϩⲱϫ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈

(51/12)

ⲉⲙⲁϣⲟ ⲉ ⲧⲣⲉⲩ ϥⲓ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉⲧ ⲛ̅ ϩⲏⲧ

(51/13)

ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉⲛⲧ ⲁⲩϫⲟⲓ̈ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉⲩ ⲃⲱⲕ ⲉ [ⲙ̅ⲏ̅.ⲃ.]

(51/14)

ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲡⲙⲉϩ ⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲇⲓ‐

(51/15)

ⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉⲩ ⲱⲡ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲉ

(51/16)

ⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲥⲱⲧϥ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ·

ⲟⲩⲥⲱⲧϥ̅. ⲟⲩ in marg. scriptum.

(51/17)

ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉⲩ ⲱⲡ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲛⲉⲧ ⲛⲁⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈

(51/18)

ϩⲛ̅ ⲟⲩ ϭⲉⲡⲏ· ⲉ ⲧⲣⲉⲩ ϫⲓ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ϭⲉ‐

(51/19)

ⲡⲏ ϩⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲩϥⲓ ⲡⲁⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲁⲛⲟⲕ

(51/20)

ⲛ̅ ϩⲏⲧ· ⲁⲩⲱ ⲁ ⲧⲁϭⲟⲙ ⲁⲣϫⲉⲓ ⲛ̅ ⲱϫⲛ̅ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅

(51/21)

ϩⲏⲧ· ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ϣⲱⲱⲧ ⲙ̅ ⲡⲁⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲧⲉ ⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲟⲩ‐

(51/22)

ⲟⲉⲓⲛ ⲉⲧ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲕ̅ ⲡⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ϯϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲉ

(51/23)

ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲉⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲡⲁϩⲩⲙⲛⲟⲥ

(51/24)

ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙⲁⲣⲉϥ ⲣⲁⲛⲁⲕ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ

(51/25)

ⲉϥⲟⲩⲟⲧⲃ̅· ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧ ϫⲓ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲙ ⲡⲩⲗⲏ ⲙ̅ ⲡⲟⲩ‐

(51/26)

ⲟⲉⲓⲛ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁϫⲟⲟϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲧ ⲛⲁⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲉⲓ·

(51/27)

ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲥⲱⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲧⲉ ⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲙⲁⲣⲉ [ⲙ̅ⲑ̅.ⲁ.]

(52/1)

ⲛ̅ ϩⲩⲗⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲣⲁϣⲉ· ϣⲓⲛⲉ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲥⲁ ⲡⲟⲩ‐

(52/2)

ⲟⲓ̈ⲛ ⲧⲁⲣⲉⲥⲱⲛϩ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲧϭⲟⲙ ⲛ̅ ⲧⲉⲧⲙ̅ⲯⲩⲭⲏ ⲉⲧ ⲛ̇̅ ϩⲛ̅

ⲛ̅ ante ϩⲛ̅ lineola transfixum et puncto notatum.

(52/3)

ⲧⲏⲩⲧⲛ̅· ϫⲉ ⲁ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲛ ϩⲩⲗⲏ· ⲁⲩⲱ

(52/4)

ⲛϥ̅ⲛⲁⲕⲁ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲛ̅ ϩⲩⲗⲏ ⲉ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲥⲟⲧϥⲟⲩ· ⲙⲁⲣⲉ

(52/5)

ⲛⲉ ⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ϩⲩⲗⲏ. ⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅

(52/6)

ⲁⲓⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ϩⲩⲗⲏ. ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲏ‐

ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ. Sic scriptum in MS. pro ⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲓⲱⲛ.

(52/7)

ⲣⲟⲩ· ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩϩⲙ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲯⲩⲭⲏ ⲉⲃⲟⲗ

(52/8)

ϩⲛ̅ ϩⲩⲗⲏ ⲛⲓⲙ· ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲡⲟⲗⲓⲥ ϩⲣⲁⲓ̈

(52/9)

ϩⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉ ⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧ ⲛⲁ‐

(52/10)

ⲛⲟⲩϩⲙ̅· ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲱϩ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲛ̅ⲥⲉⲕⲗⲏ‐

(52/11)

ⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲉ ⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛⲁϫⲓ ⲙⲩⲥ‐

(52/12)

ⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲁⲩⲱ

(52/13)

[ⲙ̅ⲑ̅.ⲃ.] ⲛⲉⲛⲧ ⲁⲩϫⲓ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϩⲙ̅ ⲛⲉϥⲣⲁⲛ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅

(52/14)

ϩⲏⲧⲥ̅: ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ

(52/15)

[□] ⲉⲣⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲱ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ϣⲁϫⲉ ⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ

(52/16)

ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲫⲩⲙⲛⲟⲥ ⲉⲛⲧ ⲁⲥϫⲟⲟϥ

(52/17)

ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲥⲟⲫⲓⲁ· ϩⲛ̅ ⲧⲉⲥϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ·

(52/18)

ⲉⲥⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲥⲛⲟⲃⲉ· ⲁⲩⲱ ⲉⲥϫⲱ ⲛ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ

(52/19)

ⲉⲛⲧ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ⲧⲉ ⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛ̅ ⲙⲁ‐

(52/20)

ⲁϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲙⲁⲣⲉϥ ⲥⲱⲧⲙ̅: ⲁⲥⲉⲓ̅ ⲟⲛ

(52/21)

[□] ⲉ ⲑⲏ ⲛ̅ϭⲓ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲡⲉϫⲁⲥ ϫⲉ ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ

(52/22)

ⲟⲩⲛ̅ ⲙⲁⲁϫⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲙ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲁⲩⲱ ϯⲥⲱⲧⲙ̅ ϩⲛ̅

(52/23)

ⲧⲁϭⲟⲙ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲏⲫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲕ‐

(52/24)

ⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ⲥⲱⲧⲙ̅ ϭⲉ ⲧⲁϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲙⲉⲧⲁ‐

(52/25)

ⲛⲟⲓⲁ ⲉⲛⲧ ⲁⲥϫⲟⲟ↑ⲥϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅

superscripsit ⲥ antiquissima manus.

(53/1)

ⲡⲉⲥⲛⲟⲃⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲛⲧ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲧ ⲁ

(53/2)

ⲧⲉⲕϭⲟⲙ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ϩⲁ ⲣⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲓ ⲟⲩ‐ [ⲛ̅.ⲁ.]

(53/3)

ⲟⲉⲓϣ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲡⲉ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲉϩ ⲥⲉ

(53/4)

ϣⲙⲏⲛ ⲙ̅ ⲯⲁⲗⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲁ ⲧⲟⲩϫⲟⲓ̈ ϫⲉ

(53/5)

ⲁ ϩⲉⲛ ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲓ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ϣⲁ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ· ⲁⲓ̈ⲧⲱⲗⲥ̅

(53/6)

ⲏ̀ ⲁⲓ̈ⲱⲙⲥ̅ ⲉ ⲧⲗⲟⲓ̈ϩⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲉ ⲙⲛ̅ ϣϭⲟⲙ

(53/7)

ⲡⲉ· ⲁⲓ̈ⲉⲓ̅ ⲉ ⲛⲉ ϫⲏⲕ ⲛ̅ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ· ⲟⲩ ϩⲁⲧⲏⲩ ⲧⲉ

(53/8)

ⲛ̅ⲧ ⲁⲥⲟⲙⲉⲥⲧ̅· ⲁⲓ̈ϩⲓⲥⲉ ⲉⲓ̈ϫⲓ ϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ· ⲧⲁϣⲟⲩⲱⲃⲉ

(53/9)

ⲧⲉ ⲉⲛⲧ ⲁⲥϩⲱⲗ· ⲁ ⲛⲁⲃⲁⲗ ⲱϫⲛ̅ ⲉⲓ̈ⲕⲱ ⲛ̅ ϩⲧⲏⲓ̈ ⲉ

(53/10)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲩⲁϣⲁⲓ̈ ⲉ ϩⲟⲩⲉ ⲛ̅ ϥⲱ ⲛ̅ ⲧⲁⲁⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓ

(53/11)

ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉ ⲡϫⲓⲛϫⲏ· ⲁⲩϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲁ‐

(53/12)

ϫⲁϫⲉ· ⲛⲉⲧ ⲇⲓⲱⲕⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ϫⲓ ⲛ ϭⲟⲛⲥ̅· ⲛⲉⲧⲉ

(53/13)

ⲙ̅ⲡⲓⲧⲟⲣⲡⲟⲩ· ⲁⲩϣⲁⲧⲧ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ

(53/14)

ⲉⲛⲧ ⲁⲕⲉⲓⲙⲉ ⲉ ⲧⲁⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲁⲑⲏⲧ· ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲛⲟⲃⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩ‐ [ⲛ̅.ⲃ.]

(53/15)

ϩⲱⲡ ⲉ ⲣⲟⲕ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉⲩ ϫⲓ ϣⲓⲡⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲧ

(53/16)

ϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ· ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ ⲛ̅ ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲡⲣ̅

(53/17)

ⲧⲣⲉⲩ ⲟⲩⲱⲗⲥ̅ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲧ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲥⲱⲕ ⲡϫⲟⲓ̈ⲥ̅

(53/18)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ ⲡ̅ⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅· ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ ϭⲟⲙ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲕ̅

(53/19)

ⲁⲓ̈ϥⲓ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲛⲟϭⲛⲉϭ· ⲁ ⲡϣⲓⲡⲉ ϩⲱⲃⲥ̅ ⲉϫⲙ̅

(53/20)

ⲡⲁϩⲟ· ⲁⲓ̈ⲣ̅ ϣⲙ̅ⲙⲟ ⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ϣⲙ̅ⲙⲟ ⲉ ⲛ ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅

(53/21)

ⲧⲁⲙⲁⲁⲩ· ϫⲉ ⲡⲕⲱϩ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲏⲓ̈ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲟⲩⲟⲙⲧ̅ ⲛ̅

(53/22)

ⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲙ̅ⲙⲟⲕ· ⲁⲩϩⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ

(53/23)

ϫⲱⲓ̈· ⲁⲓ̈ⲕⲱⲗϫ̅ ⲛ̅ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲛⲏⲥⲧⲓⲁ· ⲁⲥ‐

(53/24)

ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲩ ⲛⲟϭⲛⲉϭ· ⲁⲓ̈ϯ ⲛ̅ ⲟⲩ ϭⲟⲟⲩⲛⲉ ϩⲓⲱⲱⲧ

(53/25)

ⲁⲓ̈ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲩ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ· ⲛⲉⲩϫⲓ ⲛ̅ ϩⲣⲁⲩ ϩⲓ‐

(53/26)

ⲱⲱⲧ ⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲧ ϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲩⲗⲏ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩ‐ [ⲛ̅ⲁ̅.ⲁ.]

(53/27)

ⲯⲁⲗⲗⲉ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲧ ⲥⲱ ⲙ̅ ⲡⲏⲣⲡ̅· ⲁⲛⲟⲕ

(53/28)

ⲇⲉ ⲛⲉ ⲉⲓϣⲗⲏⲗ ⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲣⲟⲕ

(54/1)

ⲡϫⲟⲉⲓⲥ· ⲡⲉ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ ⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁⲕ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ.

(54/2)

ϩⲙ̅ ⲡⲁϣⲁⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲛⲁ̅ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡⲁⲟⲩϫⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲟⲩ

(54/3)

ⲙⲉ· ⲙⲁ ⲧⲟⲩϫⲟⲓ̈ ⲉ ⲧⲉⲓ̈ ⲟⲙⲉ. ϫⲉ ⲛ̅ ⲛⲁⲧⲱⲗⲥ̅ ⲛ̅

(54/4)

ϩⲏⲧⲥ̅· ⲉⲓ̈ⲉⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈. ⲁⲩⲱ

(54/5)

ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡϣⲓⲕ ⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲟⲟⲩ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ ⲟⲩ ⲃⲉⲣⲱ

(54/6)

ⲙ̅ ⲙⲟⲟⲩ ⲟⲙⲉⲥⲧ̅· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲛ ⲟⲙⲉⲕⲧ̅· ⲙ̅ⲡⲣ̅

(54/7)

ⲧⲣⲉ ⲟⲩ ϣⲱⲧⲉ ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ ⲣⲱⲥ ⲉ ϫⲱⲓ̈· ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ

(54/8)

ⲣⲟⲓ̈ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲛⲁ̅· ⲕⲁⲧⲁ

(54/9)

ⲡⲁϣⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ϣⲁⲛ‐ ϩⲧⲏϥ ϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ

(54/10)

ϫⲱⲓ̈· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ ⲡⲉⲕϩⲟ ⲛ̅ ⲥⲁ‐ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉⲕϩⲙ̅ϩⲁⲗ

(54/11)

[ⲛ̅ⲁ̅.ⲃ.] ϫⲉ ϯⲑⲗⲓⲃⲉ· ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ϭⲉⲡⲏ· ϯ ϩⲧⲏⲕ

(54/12)

ⲉ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅ⲅⲥⲟⲧⲥ̅· ⲛⲁϩⲙⲉⲧ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲁϫⲁϫⲉ· ⲛ̅‐

(54/13)

ⲧⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲉⲧ ⲉⲓⲙⲉ ⲉ ⲡⲁⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲙⲛ̅ ⲡⲁϣⲓⲡⲉ· ⲁⲩⲱ

(54/14)

ⲡⲁⲟⲩⲱⲗⲥ̅· ⲛⲉⲧ ⲑⲗⲓⲃⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲙ̅ⲧⲟ

(54/15)

ⲉⲃⲟⲗ· ⲁ ⲡⲁϩⲏⲧ ϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲛⲟϭ‐

(54/16)

ⲛⲉϭ ⲙⲛ̅ ⲟⲩ ⲧⲁⲗⲁⲓⲡⲱⲣⲓⲁ· ⲁⲓ̈ϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅

(54/17)

ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲗⲩⲡⲓ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲓϭⲛ̅ⲧϥ̅ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲥⲗ̅‐

(54/18)

ⲥⲱⲗⲧ̅ ⲙ̅ⲡⲓϩⲉ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲁⲩϯ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲥⲓϣⲉ ⲉ ⲧⲁϩⲣⲉ·

(54/19)

ⲁⲩⲧⲥⲉⲓ̈ ⲟⲩ ϩⲙ̅ϫ ϩⲙ̅ ⲡⲁⲉⲓⲃⲉ· ⲙⲁⲣⲉ ⲧⲉⲩⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ

(54/20)

ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩ ϭⲟⲣϭ̅ⲥ̅· ⲙⲛ̅ ⲟⲩ ⲡⲁϣ·

(54/21)

ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲧⲱⲱⲃⲉ· ⲙⲛ̅ ⲟⲩ ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ· ⲛ̅ⲅⲕⲗ̅ϫ̅

(54/22)

ⲧⲉⲩϫⲓⲥⲉ ⲛ̅ ⲥⲏⲩ ⲛⲓⲙ· ⲡⲱϩⲧ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ϫⲱⲟⲩ ⲛ̅

(54/23)

[ⲛ̅ⲃ̅.ⲁ.] ⲧⲉⲕⲟⲣⲅⲏ· ⲁⲩⲱ ⲡϭⲱⲛⲧ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲟⲣⲅⲏ ⲙⲁⲣⲉϥ ⲧⲁ‐

(54/24)

ϩⲟⲟⲩ· ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲉⲩⲙⲁ ⲛ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲣ̅ ϫⲁⲓ̈ⲉ· ⲛϥ̅ⲧⲙ̅‐

(54/25)

ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲏϩ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛ̅ ϣⲱⲡⲉ· ϫⲉ

(54/26)

ⲡⲉⲛⲧ ⲁⲕⲡⲁⲧⲁⲥⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲁⲩⲇⲓⲱⲕⲉ ⲛ̅ ⲥⲱϥ· ⲁⲩ‐

(54/27)

ⲟⲩⲱϩ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉ ⲙ̅ⲕⲁϩ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲥⲁϣⲓ· ⲁⲩⲟⲩⲉϩ

(54/28)

ⲁⲛⲟⲙⲓⲁ· ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉⲩⲁⲛⲟⲙⲓⲁ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉⲩ ⲉⲓ̅ ⲉ

(55/1)

ϩⲟⲩⲛ̅ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙⲁⲣⲟⲩ ϥⲟⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅

(55/2)

ⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲛϩ̅· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉⲩ ⲥϩⲁⲓ̈ⲥⲟⲩ

(55/3)

ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ· ⲁⲛⲅ̅ ⲟⲩ ⲏⲕⲉ ⲉϥⲣ̅ ⲡ‐ⲕⲉ‐ⲙⲟⲕϩ̅ ⲡⲟⲩ‐

ⲟⲩ ⲏⲕⲉ. Sic legitur in MS. pro ⲟⲩ ϩⲏⲕⲉ.

(55/4)

ϫⲁⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲉⲕϩⲟ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁϥϣⲟⲡⲧ̅ ⲉ ⲣⲟϥ·

(55/5)

ϯⲛⲁⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲡⲣⲁⲛ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ϩⲱⲇⲏ. ⲁⲩⲱ

ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. Sic legitur in MS. pro ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ.

(55/6)

ϯⲛⲁϫⲓⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲥⲙⲟⲩ· ϥⲛⲁⲣ̅ⲁⲛⲁϥ ⲙ̅

ϥⲛⲁⲣ̅ⲁⲛⲁϥ. Sic scriptum in MS. pro ϥⲛⲁⲣⲁⲛⲁϥ.

(55/7)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲉ ⲟⲩ ⲙⲁⲥⲉ ⲛ̅ ⲃ̅ⲣⲣⲉ· ⲉϥⲛⲉϫ ⲧⲁⲡ

(55/8)

ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲓ̈ⲉⲓⲃ· ⲙⲁⲣⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲕⲉ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲥⲉⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ· [ⲛ̅ⲃ̅.ⲃ.]

(55/9)

ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲥⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲣⲉ ⲛⲉⲧⲙ̅ⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉ ⲱⲛϩ̅·

(55/10)

ϫⲉ ⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲛ ϩⲏⲕⲉ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲥⲉϣϥ̅

(55/11)

ⲛⲉⲧ ⲧⲟ ⲙ̅ ⲡⲓⲛⲉ ⲛ̅ ϩⲟⲙ̅ⲧ̅ ⲙⲁⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲕⲁϩ

(55/12)

ⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲡϫⲟⲓ̈ⲥ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲧ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲧⲏⲣⲟⲩ·

(55/13)

ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩϩⲙ̅ ϩⲛ̅ ⲥⲓⲱⲛ· ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲕⲱⲧ ⲛ̅

S. Schwartze e Cod. Msto. collectionis Tattami, qui praeter multos alios psalmos buius Psalmi v. 34-37. continet, in sua descriptione Codd. Copticorum p. 95. adnotavit lectionem variantem, eamque, ut videtur, meliorem ⲛ̅ ⲥⲓⲱⲛ pro ϩⲛ̅ ⲥⲓⲱⲛ P.

(55/14)

ⲙ̅ ⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲛ̅ ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲛⲥⲉⲟⲩⲱϩ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲥⲉⲕⲗⲏⲣⲟ‐

(55/15)

ⲛⲟⲙⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ⲡⲉ ⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛ̅ ⲛⲉϥϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛⲁⲁⲙⲁϩⲧⲉ

(55/16)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧ ⲙⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲛⲁⲟⲩⲱϩ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅·

(55/17)

[□] ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉ ⲙⲁⲣⲓϩⲁⲙ ⲟⲩⲱ ⲉⲥϫⲱ

(55/18)

ⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ϣⲁϫⲉ ⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲡⲉ‐

(55/19)

ϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ· ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲃⲱ

adscripta sunt ⲗⲛⲡ Rev.[note][endnote]

(55/20)

(videtur in margine adscripta fuisse ⲗ aut ⲛ, itemque in priori marginis parte, vel in columnae fronte ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ)

(55/21)

ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲧⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲛ̅ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲥⲟⲫⲓⲁ·

(56/1)

[□] ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲙⲁⲣⲓϩⲁⲙ

(56/2)

[ⲛ̅ⲅ̅.ⲁ.] ⲉⲥϫⲱ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ϣⲁϫⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲉⲩⲅⲉ ⲙⲁⲣⲓ‐

(56/3)

ϩⲁⲙ ⲧⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲁ· ⲧⲉ ⲡⲗⲏⲣⲱⲙⲁ ⲏ̀ ⲧⲡⲁⲛⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ

(56/4)

ⲙ̅ ⲡⲗⲏⲣⲱⲙⲁ· ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲛ̅

(56/5)

ⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛⲓⲙ·

(56/6)

[□] ⲁϥⲟⲩⲱϩ ⲟⲛ ⲉ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲥ̅ ϩⲙ̅ ⲡϣⲁϫⲉ.

(56/7)

ⲡⲉϫⲁϥ· ϫⲉ ⲁⲥⲟⲩⲱϩ ⲟⲛ ⲉ ⲧⲟⲟⲧⲥ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲥⲟ‐

(56/8)

ⲫⲓⲁ· ⲁⲥϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲙⲉϩ ⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲙ̅ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ

(56/9)

ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ ϫⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ

(56/10)

ⲛ̅ⲧ ⲁⲓ̈ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲕⲁⲁⲧ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁⲕⲉ ϣⲁ

(56/11)

ⲡϫⲱⲕ ⲙ̅ ⲡⲁⲟⲩⲟⲉⲓϣ· ⲃⲟⲏⲑⲓ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ⲛⲁϩ‐

(56/12)

ⲙⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲕⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲣⲓⲕⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲙⲁⲁϫⲉ ⲉ ⲣⲟⲓ̈

(56/13)

ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ⲛⲟⲩϩⲙ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈· ⲙⲁⲣⲉ ⲧϭⲟⲙ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲟⲩⲟⲉⲓⲛ

(56/14)

ⲛⲁϩⲙⲉⲧ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲅ̅ϥⲓⲧ· ⲉ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ ⲉⲧ ϫⲟⲥⲉ. ϫⲉ

(56/15)

[ⲛ̅ⲅ̅.ⲃ.] ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲛⲁϩⲙⲉⲧ ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ϫⲓⲧ ⲉ ⲡϫⲓⲥⲉ ⲛ̅ⲧⲉ

(56/16)

ⲛⲉⲕⲁⲓⲱⲛ· ⲛⲁϩⲙⲉⲧ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧⲥ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϭⲟⲙ

(56/17)

ⲛ̅ ϩⲟ ⲙ̅ ⲙⲟⲩⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲟⲟⲩⲉ

(56/18)

ⲙ̅ ⲡⲁⲩⲑⲁⲇⲏⲥ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲧⲉ· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲡⲉ

(56/19)

ⲛ̅ⲧ ⲁⲓ̈ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉ ⲡⲉⲕⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓ̈ⲛⲁϩⲧⲉ ⲣⲱ

(56/20)

ⲉ ⲡⲉⲕⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ϫⲓⲛ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅· ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉ ⲣⲟϥ

(56/21)

ϫⲓⲛ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲛⲧ ⲁϥⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ· ⲁⲩⲱ

(56/22)

ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲣⲱ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲕⲧⲣⲉⲩ ⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ·

(56/23)

ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲁⲓ̈ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉ ⲡⲉⲕⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ϫⲓⲛ ⲛ̅

(56/24)

ϣⲟⲣⲡ̅· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ· ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲥⲱⲃⲉ

ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲥⲱⲃⲉ. Sic legitur in MS. pro ⲛⲉⲩⲥⲱⲃⲉ.

(56/25)

ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ· ⲁⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ

(56/26)

ϫⲉ ⲁⲥⲗⲟ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲥⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲛⲁϩ‐

(56/27)

ⲙⲉⲧ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲁⲥⲱⲧⲏⲣ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ

(57/1)

ⲡⲁⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲁ ⲣⲱⲓ̈ ⲙⲟⲩϩ ⲛ̅ ⲉⲟⲟⲩ.

(57/2)

ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲁⲓ̈ⲉϫⲱ ⲙ̅ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲛⲟϭ ⲛ̅ [ⲛ̅ⲇ̅.ⲁ.]

(57/3)

ⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ⲛⲓⲙ. ⲧⲉ ⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲕⲁⲁⲧ ϩⲙ̅

(57/4)

ⲡⲉ ⲭⲁⲟⲥ ⲙ̅ ⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲁⲟⲩⲟⲉⲓϣ. ⲧⲏⲣϥ̅·

(57/5)

ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲕⲁⲁⲧ ⲛ̅ ⲥⲱⲕ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ϫⲉ ⲁⲩϥⲓ ⲧⲁϭⲟⲙ ⲧⲏⲣⲥ̅

(57/6)

ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ ϩⲏⲧ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲱⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉ

(57/7)

ⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲟⲟⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲁⲩⲑⲁⲇⲏⲥ· ⲁⲩⲟⲩⲉϣ ϥⲓ

(57/8)

ⲡⲁⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲧⲏⲣϥ̅ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ ϩⲏⲧ. ϣⲁ ⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩ‐

(57/9)

ⲣⲟⲓ̈ⲥ ⲉ ⲧⲁϭⲟⲙ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϩⲓ ⲟⲩ

(57/10)

ⲥⲟⲡ ϫⲉ ⲁ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲕⲁⲁⲧ ⲛ̅ ⲥⲱϥ· ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ

(57/11)

ⲛ̅ⲧⲛ̅ϥⲓ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉⲧ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ

(57/12)

ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲗⲟ ϩⲁ ⲣⲟⲓ̈ ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲅⲛⲁϩ‐

(57/13)

ⲙⲉⲧ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲓ ⲁⲧⲛⲁ̅· ⲙⲁⲣⲟⲩ ϩⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅‐

(57/14)

ⲥⲉⲣ̅ ⲁⲧϭⲟⲙ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧ ⲟⲩⲉϣ ϥⲓ ⲧⲁϭⲟⲙ· ⲙⲁ‐

(57/15)

ⲣⲟⲩ ϭⲟⲟⲗⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩ [ⲛ̅ⲇ̅.ⲃ.]

(57/16)

ⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲁⲧϭⲟⲙ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧ ⲟⲩⲉϣ ϥⲓ ⲧⲁϭⲟⲙ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ

(57/17)

ⲛ̅ ϩⲏⲧ· ⲧⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲧⲉ ⲧⲙⲉϩ ⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲙ̅ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲉⲛⲧ

(57/18)

ⲁⲥϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲉⲩϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈

(57/19)

ⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ·

(57/20)

[□] ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱ ⲉϥϫⲱ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈

(57/21)

ϣⲁϫⲉ ⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· ⲡⲉϫⲁϥ. ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲉⲓ ϫⲉ

(57/22)

ⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ. ⲁϥϥⲟϭϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ

(57/23)

ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ. ⲧⲛ̅ⲛⲁϣ

(57/24)

ⲁⲛⲉⲭⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ⲥϩⲓⲙⲉ. ⲉⲥϫⲓ ⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧⲛ̅·

(57/25)

ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲥ̅ⲕⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉ ϣⲁϫⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲥϣⲁ‐

(57/26)

ϫⲉ ⲛ̅ ϩⲁϩ ⲛ̅ ⲥⲟⲡ· ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅

(57/27)

ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲧϭⲟⲙ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲛⲁ‐

(57/28)

ⲃⲣ̅ⲃⲣ̅ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅. ⲉ ⲧⲣⲉϥ ⲛⲟⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲉϯϫⲱ ⲙ̅‐

(58/1)

[ⲛ̅ⲉ̅.ⲁ.] ⲙⲟϥ. ⲙⲁⲣⲉϥ ⲉⲓ̅ ⲉ ⲑⲏ· ⲛϥ̅ϣⲁϫⲉ· ⲡⲗⲏⲛ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ

(58/2)

ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϯⲛⲁⲩ ⲉ ⲧⲉⲕϭⲟⲙ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲕ̅ ⲉⲥⲛⲟⲓ̈ ⲙ̅

(58/3)

ⲡⲃⲱⲗ ⲙ̅ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲧⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲉⲛⲧ ⲁⲥϫⲟⲟⲥ

(58/4)

ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲥⲟⲫⲓⲁ· ⲧⲉ ⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲱ

(58/5)

ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲏⲙⲁ ⲛ̅ ⲧⲉⲥⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲛ̅ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲥⲛⲏⲩ·

(58/6)

ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡϫⲟ‐

(58/7)

ⲉⲓⲥ. ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲧⲁϫⲱ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲏⲙⲁ ⲛ̅ ⲧⲉⲥⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲛ̅ⲧ

(58/8)

ⲁⲥⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ϩⲁ ⲣⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲉⲕϭⲟⲙ ⲙ̅ ⲡⲓ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ

(58/9)

ϩⲓⲧⲛ̅ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲡⲉ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲥϫⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲥⲙⲉⲧⲁ‐

(58/10)

ⲛⲟⲓⲁ· ϩⲙ̅ ⲡⲙⲉϩ ϣϥⲉ ⲙ̅ ⲯⲁⲗⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

In Tattami Cod. modo laudato cf. b. Schwartzii l. 1. p. 95. pro ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ legitur: ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ, et ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ pro ⲛ̅ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ P.

(58/11)

ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲓ̈ⲛⲁϩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲁ ϫⲓ ϣⲓⲡⲉ ⲛ̅

(58/12)

ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ⲙⲁ ⲧⲟⲩϫⲟⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ· ⲁⲩⲱ

(58/13)

[ⲛ̅ⲉ̅.ⲃ.] ⲛ̅ⲅⲛⲁϩⲙⲉⲧ. ⲣⲓⲕⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲙⲁⲁϫⲉ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ⲛ̅ⲅⲧⲟⲩϫⲟⲓ̈·

(58/14)

ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲩ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ ⲛⲁϣⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲩ ⲙⲁ ⲉϥ‐

(58/15)

ⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲉ ⲧⲟⲩϫⲟⲓ̈· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲁⲧⲁϫⲣⲟ· ⲁⲩⲱ

(58/16)

ⲡⲁ ⲙⲁ ⲛ̅ ⲡⲱⲧ· ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲁ ⲧⲟⲩϫⲟⲓ̈ ⲉ ⲧϭⲓϫ ⲙ̅

L. l. var. lect. ⲡⲁⲙⲁ ⲙ̅ ⲡⲱⲧ pro ⲡⲁⲙⲁ ⲛ̅ ⲡⲱⲧ P.

(58/17)

ⲡⲣⲉϥⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ· ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧϭⲓϫ ⲙ̅ ⲡ̅ⲡⲁⲣⲁⲛⲟ‐

Var. lect. ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧϭⲓϫ pro ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧϭⲓϫ P.

(58/18)

ⲙⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲡⲁⲥⲉⲃⲏⲥ· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ ⲧⲁϩⲩⲡⲟ‐

(58/19)

ⲙⲟⲛⲏ· ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲧⲁϩⲉⲗⲡⲓⲥ ϫⲓⲛ ⲧⲁⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲕⲟⲩⲓ̈·

(58/20)

ⲁⲓ̈ⲧⲁϫⲣⲟⲓ̈ ⲉ ϫⲱⲕ ϫⲓⲛ ⲛ̅ ⲑⲏ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲁⲕⲛ̅ⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅

Ibid. ϫⲓⲛ ϩⲉⲛ ⲑⲏ pro ϫⲓⲛ ⲛ̅ ⲑⲏ et mox ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅ pro ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅ P.

(58/21)

ϩⲏⲧⲥ̅ ⲛ̅ ⲧⲁⲙⲁⲁⲩ· ⲉⲣⲉ ⲡⲁⲣ̅‐ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲕ̅ ⲛ̅ ⲟⲩ‐

(58/22)

ⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ· ⲁⲓ̈ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲓ ⲥⲟϭ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲙⲏⲏ‐

ⲛ̅ ⲛⲓ ⲥⲟϭ. Sic (S.) scriptum pro ⲛ̅ ⲛ̅ ⲥⲟϭ vel potius ⲛ̅ ⲥⲟϭ (modo) insani, quae versio ex Hebr. כּמוֹ פתי pro כְּמוֹפֵת videtur explicanda. Similiter versio Aeth. «cama cuahela» “tanquam billum”, ut Lud. vertit, ex Hebr. כְּמוֹ פַת originem duxit. Cod Tatt. praebet ⲛ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲓ̈ ϩⲛⲉ ⲛ ⲟⲩ ⲙⲏⲏϣⲉ atque ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲁⲃⲟⲏⲑⲟⲥ pro ⲛ̅ⲧⲕ ⲡⲁⲃⲟⲏⲑⲟⲥ. P.

(59/1)

ϣⲉ· ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲡⲁⲃⲟⲏⲑⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲧⲁϫⲣⲟ· ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲡⲁ‐

(59/2)

ⲥⲱⲧⲏⲣ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ· ⲁ ⲧⲁⲧⲁⲡⲣⲟ ⲙⲟⲩϩ ⲛ̅ ⲥⲙⲟⲩ ϫⲉ

Cod. Tatt. ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉ ⲙ̅ ⲡⲉ ϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉⲓⲉⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲙⲛ̅ⲧⲛⲟϭ pro ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲓ̈ⲉⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲙⲛ̅ⲧⲛⲟϭ ⲙ̅ ⲡⲉ ϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ̅

(59/3)

ⲕⲁⲥ ⲉⲓ̈ⲉⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲛⲟϭ ⲙ̅ ⲡⲉ ϩⲟⲟⲩ

(59/4)

ⲧⲏⲣϥ̅· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲛⲟϫⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩ ⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ⲙ̅ ⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ϩⲗ̅ⲗⲟ·

(59/5)

ϩⲙ̅ ⲡⲧⲣⲉ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲱϫⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲕⲁⲁⲧ ⲛ̅ ⲥⲱⲕ· ϫⲉ [ⲛ̅ⲋ̅.ⲁ.]

Cod. Tatt. ϫⲉ ⲁ ⲛⲁϫⲓϫⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ pro ϫⲉ ⲁ ⲛⲁϫⲓϫⲉⲉⲩ ϫⲉ P.

(59/6)

ⲁ ⲛⲁϫⲓϫⲉⲉⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲓ̈· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧ ϩⲁⲣⲉϩ

(59/7)

ⲉ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ· ⲁⲩϫⲓ ϣⲟϫⲛⲉ ⲉ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ· ⲉⲩϫⲱ

Cod. Tatt. om. ⲉ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ P.

(59/8)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲓ ⲟⲩ ⲥⲟⲡ· ϫⲉ ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲁϥ ⲛ̅ ⲥⲱϥ·

(59/9)

ⲡⲱⲧ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲁϩⲟϥ ϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲛⲁϩⲙⲉϥ· ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

Cod. Tatt. ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ϯ ϩⲧⲏⲕ pro ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯ ϩⲧⲏⲕ P.

(59/10)

ϯ ϩⲧⲏⲕ ⲉ ⲧⲁⲃⲟⲏⲑⲓⲁ· ⲙⲁⲣⲟⲩ ϫⲓ ϣⲓⲡⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲱϫⲛ̅

(59/11)

ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲧ ⲇⲓⲁⲃⲁⲗⲗⲉ ⲛ̅ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ· ⲙⲁⲣⲟⲩ ϭⲟⲟⲗⲟⲩ

Cod. Tatt. ⲛⲉⲧ ⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲉ pro ⲛⲉⲧ ⲇⲓⲁⲃⲁⲗⲗⲉ, et mox ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲱⲗⲥ̅ pro ⲙⲛ̅ ⲟⲩ ⲟⲩⲱⲗⲥ̅ P.

(59/12)

ⲛ̅ ⲟⲩ ϣⲓⲡⲉ ⲙⲛ̅ ⲟⲩ ⲟⲩⲱⲗⲥ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲧ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲥⲁ

(59/13)

ϩⲉⲛ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲓ̈· ⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲡⲉ ⲡⲃⲱⲗ ⲛ̅ ⲧⲙⲉϩ

(59/14)

ⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲙ̅ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲉⲛⲧ ⲁⲥϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲥⲟ‐

(59/15)

ⲫⲓⲁ: ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ·

(59/16)

ϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲃⲱⲗ ⲛ̅ ⲧⲉⲥⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ·

(59/17)

ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ ϩⲉⲛ ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲡⲁⲣⲁ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ·

(59/18)

ⲉⲧ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ϫⲉ ⲁⲓ̈ϭⲱⲗⲡ̅ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ⲙⲩⲥ‐ [ⲛ̅ⲋ̅.ⲃ.]

(59/19)

ⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ

(60/1)

ϯⲛⲁϫⲉⲕ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲗⲏⲣⲱⲙⲁ ⲛⲓⲙ ϫⲓⲛ ⲙ̅

(60/2)

ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲥⲁ ⲛ ϩⲟⲩⲛ ϩⲉⲱⲥ ϣⲁ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏ‐

(60/3)

ⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲥⲁ ⲃ̅ⲃⲟⲗ· ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲙⲉϩ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ

(60/4)

ϩⲙ̅ ⲡⲉ ⲡⲛ̅ⲁ̅· ϫⲉ ⲉⲩⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲛⲉ ⲡⲛ̅ⲁ̅‐

(60/5)

ⲧⲓⲕⲟⲥ ⲉⲧ ϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲗⲏⲣⲱⲙⲁ ⲛⲓⲙ· ⲁⲩⲱ ϩⲁ‐

(60/6)

ⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ϯⲛⲁϯ ⲛⲏⲧⲛ̅

(60/7)

ⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛ̅ ⲧⲟⲡⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅

(60/8)

ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛ̅ ⲧⲟⲡⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅

(60/9)

ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁϫⲓⲧϥ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ϩⲓϫⲙ̅

(60/10)

ⲡⲕⲁϩ ⲉⲩⲉϫⲓⲧϥ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙ̅ ⲡϫⲓⲥⲉ. ⲁⲩⲱ

(60/11)

ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲟϫϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ. ⲥⲉⲛⲁⲛⲟϫϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ

(60/12)

ϩⲛ̅ ⲧⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲉⲣⲟ ⲙ̅ ⲡⲁⲓ̈ⲱⲧ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ⲡⲗⲏⲛ ϭⲉ

(60/13)

[ⲛ̅ⲍ̅.ⲁ.] ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓ ⲥⲙⲏ ⲉ ⲛ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ·

(60/14)

ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧ ⲁⲥϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲥⲟⲫⲓⲁ· ⲁⲥⲟⲩⲱϩ

(60/15)

ⲟⲛ ⲉ

(60/16)

[□] ⲧⲟⲟⲧⲥ̅ ⲁⲥϫⲱ ⲛ̅ ⲧⲙⲉϩ ϣⲟⲙⲧⲉ ⲙ̅ ⲙⲉⲧⲁ‐

(60/17)

ⲛⲟⲓⲁ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ ⲛ̅ ϭⲟⲙ ϯ ϩⲧⲏⲕ

(60/18)

ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ⲛⲟⲩϩⲙ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈· ⲙⲁⲣⲟⲩ ϣⲱⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉ‐

(60/19)

ϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧ ⲟⲩⲉϣ ϥⲓ ⲙ̅ ⲡⲁⲟⲩ‐

(60/20)

ⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ ϩⲏⲧ· ⲙⲁⲣⲟⲩ ⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉ ⲡⲉ ⲭⲁⲟⲥ· ⲁⲩⲱ

(60/21)

ⲛ̅ⲥⲉϫⲓ ϣⲓⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲉϣ ϥⲓ ⲛ̅ ⲧⲁϭⲟⲙ· ⲙⲁⲣⲟⲩ

(60/22)

ⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉ ⲡⲕⲁⲕⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ϭⲉⲡⲏ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧ ϩⲱϫ

(60/23)

ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉⲧ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲣ̅ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ϫⲱⲥ·

(60/24)

ⲙⲁⲣⲟⲩ ⲣⲁϣⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲟⲩⲣⲟⲧ ⲛ̅ϭⲓ ⲟⲩⲟⲛ

(60/25)

ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲥⲁ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲟⲩ ϫⲟⲟⲥ

(60/26)

ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ· ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉϥ ϫⲓⲥⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏ‐

(60/27)

ⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲉϣ ⲡⲉⲕⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲁⲛⲟⲕ ϭⲉ ⲧⲉ

Addenda et Corrigenda: Pro ⲛ̅ϭⲓ videtur legendum ⲛ̅. P.

(60/28)

ⲛⲟⲩ ⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲛⲟⲩϩⲙ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈· ϫⲉ ⲁⲓ̈ϣⲱⲱⲧ ⲙ̅ ⲡⲁ‐

(61/1)

ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲧ ⲁⲩϥⲓⲧϥ̅· ⲁⲩⲱ ϯⲣ̅ ⲭⲣⲓⲁ ⲛ̅ ⲧⲁϭⲟⲙ ⲉⲛⲧ [ⲛ̅ⲍ̅.ⲃ.]

(61/2)

ⲁⲩϥⲓⲧⲥ̅ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧ· ⲛ̅ⲧⲟⲕ ϭⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲁ‐

Addenda et Corrigenda: Pone verba ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ adde ⲡⲁⲥⲱⲧⲏⲣ̅· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ.

(61/3)

ⲣⲉϥⲛⲟⲩϩⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ· ϭⲉⲡⲏ ⲛⲅ̅ⲛⲁϩⲙⲉⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅

(61/4)

ⲡⲉⲓ̈ ⲭⲁⲟⲥ. ⲁⲥϣⲱⲡⲉ

(61/5)

[□] ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱ ⲉϥϫⲱ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ϣⲁϫⲉ ⲉ

(61/6)

ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲧⲙⲉϩ ϣⲟⲙ‐

(61/7)

ⲧⲉ ⲙ̅ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲉⲛⲧ ⲁⲥϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲥⲟⲫⲓⲁ·

(61/8)

ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧ ⲁϥϫⲓⲥⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉ

scriptum in MS. ⲛⲅ- Rev. et saepius ita exaratum ⲉ v. c. in ⲉϥϣⲁϫⲉ, ϣⲱⲡⲉ buius pag. media lineola paene aut prorius exstincta. Rev.

(61/9)

ⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ ⲁⲓⲥⲑⲏⲧⲓⲕⲟ̅. ⲙⲁⲣⲉϥ ⲉⲓ̅ ⲉ ⲑⲏ ⲛϥ̅ϫⲱ ⲙ̅

(61/10)

ⲡⲛⲟⲏⲙⲁ ⲛ̅ ⲧⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲉⲛⲧ ⲁⲥϫⲟⲟϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ

(61/11)

ⲥⲟⲫⲓⲁ·

(61/12)

[□] ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲉⲙⲡⲁⲧϥ̅ⲟⲩⲱ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲛ̅ϭⲓ

(61/13)

ⲓ̅ⲥ̅· ⲁⲥⲉⲓ̅ ⲉ ⲑⲏ ⲛ̅ϭⲓ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲁⲥⲡⲁϩⲧⲥ̅ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉϥ‐

(61/14)

ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲁⲥϯ ⲡⲓ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲁⲥⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲥⲣⲓⲙⲉ

(61/15)

ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲁϣⲕⲁⲕ. ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ· ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ

(61/16)

ϫⲉ ⲡⲁϫⲟⲓ̈ⲥ ⲛⲁ̅ ⲛⲁⲓ̈· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲅϣⲛ̅ ϩⲧⲏⲕ ϩⲁ ⲣⲟⲓ̈·

(61/17)

ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲕⲁⲁⲧ ⲧⲁϫⲱ ⲙ̅ ⲡⲃⲱⲗ ⲛ̅ ⲧⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲉⲛⲧ [ⲛ̅ⲏ̅.ⲁ.]

(61/18)

ⲁⲥϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲥⲟⲫⲓⲁ· ⲁⲩⲱ

(61/19)

[□] ⲁ ⲓ̅ⲥ̅ ϯ ⲧⲟⲟⲧⲥ̅ ⲙ̅ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ· ϫⲉ

(61/20)

ⲟⲩ ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉ ϣⲁϥⲑⲃ̅ⲃⲓⲟϥ. ϫⲉ

(61/21)

ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁⲛⲁ̅ ⲛⲁϥ· ⲧⲉ ⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲙⲁⲣⲑⲁ

(61/22)

ⲛ̅ⲧⲉ ⲟⲩ ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ· ⲡⲗⲏⲛ ϭⲉ ⲧⲁⲩⲉ ⲡⲃⲱⲗ ⲙ̅

ⲛ̅ⲧⲉ. Sic (S.) scriptum pro ⲛ̅ⲧⲟ. cf. supra p. 28. P.

(61/23)

ⲡⲛⲟⲏⲙⲁ ⲛ̅ ⲧⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲛ̅ ⲧⲡⲓⲥⲡⲓⲥ ⲥⲟⲫⲓⲁ· ⲁⲥⲟⲩ‐

(61/24)

ⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲙⲁⲣⲑⲁ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅

(61/25)

ⲙ̅ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲉⲛⲧ ⲁⲥϫⲟⲟⲥ ⲱ̅

(62/1)

ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲥⲟⲫⲓⲁ· ⲛ̅ⲧ ⲁⲥⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ

(62/2)

ϩⲁ ⲣⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲓ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲉⲕϭⲟⲙ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲧ

(62/3)

ϩⲛ̅ ⲇⲁⲩⲓ̈ⲇ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲉϩ ⲥⲉ ⲯⲓⲥ ⲛ̅ ⲯⲁⲗⲙⲟⲥ· ⲉϥϫⲱ

Idem Psalmus reperitur in Cod. Tatt. cf. b. Schw. l. l. p. 95., ubi, quae hic pone verba ⲛ̅ ⲥⲁ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ omissa sunt, leguntur: ⲙⲁⲣⲟⲩ ⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉ ⲡⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲉϫⲓ ϣⲓⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲧ ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ϩⲉⲛ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ P.

(62/4)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯ ϩⲧⲏⲕ ⲉ ⲧⲁⲃⲟⲏⲑⲓⲁ·

(62/5)

[ⲛ̅ⲏ̅.ⲃ.] ⲙⲁⲣⲟⲩ ϫⲓ ϣⲓⲡⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲟⲩⲱⲗⲥ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲧ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲥⲁ

(62/6)

ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ· ⲙⲁⲣⲟⲩ ⲕⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲉϫⲓ ϣⲓⲡⲉ

(62/7)

ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲧ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲉⲩⲅⲉ ⲉⲩⲅⲉ· ⲙⲁⲣⲟⲩ

In Cod. Tatt. omissa sunt verba ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲧ ϫⲱ — ⲉ ϫⲱⲕ P.

(62/8)

ⲧⲉⲗⲏⲗ ⲛ̅ⲥⲉⲟⲩⲛⲟϥ ⲉ ϫⲱⲕ ⲛ̅ϭⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ϣⲓⲛⲉ

(62/9)

ⲛ̅ ⲥⲱⲕ· ⲛ̅ⲥⲉϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(62/10)

ϫⲓⲥⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲧ ⲙⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲟⲩϫⲁⲓ̈· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲛⲅ̅

Cod. Tatt. om. ⲛ̅ϭⲓ pone ϫⲓⲥⲉ P.

(62/11)

ⲟⲩ ϩⲏⲕⲉ ⲁⲛⲅ̅ ⲟⲩ ⲉⲃⲓⲏⲛ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲃⲟⲏⲑⲓ ⲉ ⲣⲟⲓ̈·

Cod. Tatt. ⲃⲟⲏⲑⲉⲓ pro ⲃⲟⲏⲑⲓ P.

(62/12)

ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲡⲁⲃⲟⲏⲑⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲛⲁϣⲧⲉ ⲡϫⲟⲓ̈ⲥ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲱⲥⲕ̅·

(62/13)

ⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲡⲉ ⲡⲃⲱⲗ ⲛ̅ ⲧⲙⲉϩ ϣⲟⲙⲧⲉ ⲙ̅ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ

(62/14)

ⲉⲛⲧ ⲁⲥϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲉⲥϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲉ

(62/15)

ⲡϫⲓⲥⲉ·

(62/16)

[ⲛ̅ⲑ̅.ⲁ.] [□] ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲙⲁⲣⲑⲁ

(62/17)

ⲉⲥϫⲱ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ϣⲁϫⲉ. ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲩⲅⲉ ⲙⲁⲣⲑⲁ·

(62/18)

ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲗⲱⲥ· ⲁϥⲟⲩⲱϩ ⲟⲛ ⲉ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲥ̅ ϩⲙ̅

(62/19)

ⲡϣⲁϫⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ· ϫⲉ ⲁⲥⲟⲩⲱϩ ⲟⲛ

(62/20)

ⲉ ⲧⲟⲟⲧⲥ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲥⲟⲫⲓⲁ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲉϩ ϥⲧⲟ ⲙ̅ ⲙⲉ‐

(62/21)

ⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉⲙⲡⲁⲧⲟⲩⲑⲗⲓⲃⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲙⲉϩ

(62/22)

ⲥⲟⲡ ⲥⲛⲁⲩ ⲉ ⲧⲣⲉⲩ ϥⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲥ‐ⲕⲉ‐ⲟⲩⲉⲓⲛ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉⲧ ⲛ̅

(62/23)

ϩⲏⲧⲥ̅ ⲛ̅ϭⲓ ϯϭⲟⲙ ⲛ̅ ϩⲟ ⲙ̅ ⲙⲟⲩⲓ̈ ⲙⲛ̅ ⲛⲉ ⲡⲣⲟⲃⲟ‐

(63/1)

ⲗⲟⲟⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲩⲗⲓⲕⲟⲛ ⲉⲧ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲥ· ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧ

(63/2)

ⲁ ⲡⲁⲩⲑⲁⲇⲏⲥ ϫⲟⲟⲩⲥⲟⲩ ⲉ ⲡⲉ ⲭⲁⲟⲥ· ⲁⲥϫⲱ ϭⲉ

(63/3)

ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ· ϫⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲛⲧ ⲁⲓ̈‐

(63/4)

ⲛⲁϩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲧⲁⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ· ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲉ

(63/5)

ⲡⲁϩⲣⲟⲟⲩ ⲉⲓ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲉⲕⲙⲁ ⲛ̅ ϣⲱⲡⲉ· ⲙ̅ⲡⲣ̅

(63/6)

ⲕⲱⲧⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲕϩⲓⲕⲱⲛ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲛ̅ ⲥⲁ‐ⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈·

(63/7)

ⲁⲗⲗⲁ ϯ ϩⲧⲏⲕ ⲉ ⲣⲟⲓ̈· ⲉⲩϣⲁⲛϩⲱϫ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈· ϭⲉⲡⲏ

(63/8)

ⲛⲁϩⲙⲉⲧ· ⲙ̅ ⲡⲉ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉ ϯⲛⲁⲱϣ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲟⲩⲏⲕ·

ⲟⲩⲏⲕ. Sic scriptum in MS. pro ⲟⲩⲃⲏⲕ.

(63/9)

ϫⲉ ⲁ ⲡⲁⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲱϫⲛ̅ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲛⲓϥ· ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈‐ [ⲛ̅ⲑ̅.ⲃ.]

(63/10)

ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ϩⲩⲗⲏ· ⲁⲩϥⲓ ⲡⲁⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ ϩⲏⲧ· ⲁⲩⲱ ⲁ

(63/11)

ⲧⲁϭⲟⲙ ϣⲟⲟⲩⲉ ⲁⲓ̈ⲣ ⲡⲱⲃϣ̅ ⲙ̅ ⲡⲁⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲡⲁⲓ̈

(63/12)

ⲉ ⲛⲉϣⲁⲓ̈ⲁⲁϥ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉ ϩⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲑⲟⲧⲉ

(63/13)

ⲙⲛ̅ ⲧϭⲟⲙ ⲙ̅ ⲡⲁⲩⲑⲁⲇⲏⲥ ⲁ ⲧⲁϭⲟⲙ ⲱϫⲛ̅ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅

(63/14)

ϩⲏⲧ· ⲁⲓ̈ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩ ϩⲓⲇⲓⲟⲥ ⲛ̅ ⲇⲁⲓⲙⲱⲛ

(63/15)

ⲉϥⲟⲩⲏϩ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ϩⲩⲗⲏ ⲉ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲁⲩⲱ

(63/16)

ⲁⲓ̈ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲁⲛⲧⲓⲙⲓⲙⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉϥ ϩⲛ̅

(63/17)

ⲟⲩ ⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ ϩⲩⲗⲓⲕⲟⲛ ⲉ ⲙⲛ̅ ϭⲟⲙ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅

(63/18)

ϩⲏⲧϥ̅· ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲇⲉⲕⲁⲛⲟⲥ ⲉϥ

(63/19)

ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲁⲏⲣ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ· ⲁⲩⲑⲗⲓⲃⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲛ̅ϭⲓ

(63/20)

ⲛⲉ ⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲟⲟⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲩⲑⲁⲇⲏⲥ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲥ

(63/21)

ⲡⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲁⲥⲩⲛⲍⲩⲅⲟⲥ· ϫⲉ ⲉ ⲡⲙⲁ ⲙ̅

(63/22)

ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲧ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅. ⲁⲩⲙⲁϩⲥ̅ ⲛ̅ ⲭⲁⲟⲥ ⲁⲓ̈ⲱⲙⲕ̅

(63/23)

ⲛ̅ ⲧϥⲱⲧⲉ ⲛ̅ ⲧⲁϩⲩⲗⲏ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲫⲱϣ [ⲝ̅.ⲁ.]

(63/24)

ⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲟⲩⲉⲓⲟⲟⲩⲉ ⲛ̅ ⲑⲩⲗⲏ ⲛ̅ ⲛⲁⲃⲁⲗ· ϫⲉ

ⲛ̅ ⲑⲩⲗⲏ expunctum ab ipso scriba cod. MS.

(63/25)

ⲛ̅ ⲛⲉⲩϥⲓ ⲛⲉⲓ̈ ⲕⲟⲟⲩⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲧ ϩⲱϫ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈: ⲛⲁⲓ̈

(63/26)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲛ̅ⲧ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅

(64/1)

ⲡⲉⲕⲧⲱϣ· ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲕⲟⲩⲉϩ‐ⲥⲁϩⲛⲉ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕⲧⲱϣ

(64/2)

ⲡⲉ ⲉ ⲧⲣⲁ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲛⲁⲓ ⲁ ⲡⲉⲕⲧⲱϣ ⲛ̅ⲧ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ

(64/3)

ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ⲉⲓ̅ ⲡⲉⲥⲏⲧ. ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩ ϭⲟⲙ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲉ ⲭⲁ‐

(64/4)

ⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲁ ⲧⲁϭⲟⲙ ⲱϭⲣ̅ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ ϩⲏⲧ· ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ

(64/5)

ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ⲁⲩⲱ ϣⲁⲕϭⲙ̅‐

(64/6)

ⲡϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϩⲏϫ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ⲛⲓⲙ· ⲧⲉ ⲛⲟⲩ ϭⲉ

(64/7)

ⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲧⲱⲟⲩⲛ̅ ⲛ̅ⲅϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲥⲁ ⲧⲁϭⲟⲙ ⲙⲛ̅ ⲧⲉ ⲯⲩ‐

(64/8)

ⲭⲏ ⲉⲧ ⲛ̅ ϩⲏⲧ· ⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲕⲧⲱϣ ⲉⲛⲧ

(64/9)

ⲁⲕⲧⲟϣϥ̅ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲛⲁⲑⲗⲓⲯⲓⲥ. ⲁ ⲡⲁⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϣⲱⲡⲉ

(64/10)

ⲉ ⲧⲣⲉⲕ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲥⲁ ⲧⲁϭⲟⲙ ⲙⲛ̅ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲁⲩⲱ

(64/11)

[ⲝ̅.ⲃ.] ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲉ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲛⲧ ⲁⲕⲧⲟϣϥ̅ ⲉ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲥⲱⲓ̈

(64/12)

ϫⲉ ⲁ ⲡⲉⲕⲣⲉϥⲥⲱⲧⲉ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲥⲁ ⲧϭⲟⲙ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲧⲁ‐

(64/13)

ⲯⲩⲭⲏ ϫⲉ ⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲁⲣⲓⲑⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉ

(64/14)

ⲧⲣⲉⲩ ⲛⲟⲩϩⲙ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲥ‐ⲕⲉ‐ϩⲩⲗⲏ· ⲁⲩⲱ ⲧⲟⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲉ‐

(64/15)

ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ ⲛ

(64/16)

ϩⲩⲗⲓⲕⲟⲛ. ⲥⲉⲛⲁⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲁⲩⲱ

(64/17)

ⲛⲉ ⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲟⲟⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲙⲉϩ ⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ ⲛ

(64/18)

ⲁⲓⲱⲛ ⲛ ϩⲩⲗⲓⲕⲟ̅ ⲥⲉⲛⲁⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏ‐

(64/19)

ⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲉⲕⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲛ̅ ⲕⲟⲟⲩⲉ ϯ ϩⲓⲱⲟⲩ ⲙ̅

(64/20)

ⲡⲥⲱⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲥⲁ

(64/21)

ⲧϭⲟⲙ ⲛ̅ ⲧⲉⲧⲙ̅ⲯⲩⲭⲏ· ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉϥ‐

(64/22)

ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲧⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲉⲧ

(64/23)

ϣⲱⲱⲡ ϩⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲏⲧ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲕⲱ ⲛ̅

(64/24)

ⲥⲱϥ ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ· ⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲡⲉ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ

(64/25)

[ⲝ̅ⲁ̅.ⲁ.] ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲧⲩⲡⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲅⲉ‐

(64/26)

ⲛⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁϫⲡⲟϥ· ⲁⲩⲱ ⲡⲅⲉⲛⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁϫⲡⲟϥ

(64/27)

ⲛⲁϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲉ ⲡϫⲓⲥⲉ· ϫⲉ ⲁ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ

(64/28)

ϩⲙ̅ ⲡϫⲓⲥⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ϥⲛⲁϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅

(65/1)

ⲑⲩⲗⲏ ⲧⲏⲣⲥ̅· ⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡⲁϣⲁϩⲟⲙ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙⲏⲣ·

(65/2)

ⲉ ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧϭⲟⲙ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉ ⲛⲉⲛⲧ ⲁⲩ‐

ⲉⲃⲟⲗ bis scriptum in MS. (minime) anterius est ⲉ ⲃⲱⲗ Rev.

(65/3)

ⲙⲟⲩⲣ ⲛ̅ ⲧⲉⲩϭⲟⲙ· ⲉ ⲧⲣⲉϥ ⲕⲱ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϩⲛ̅ ⲧⲉ

(65/4)

ⲯⲩⲭⲏ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉϥⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲧϭⲟⲙ·

(65/5)

[□] ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲱ ⲛ̅ ⲛⲉⲉⲓ ϣⲁϫⲉ ⲉ ⲛⲉϥ‐

ⲛⲉⲉⲓ ϣⲁϫⲉ. Sic scriptum pro ⲛⲉⲓ̅ ϣⲁϫⲉ P.

(65/6)

ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲧⲙⲉϩ ϥⲧⲟ

(65/7)

ⲙ̅ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ· ⲉⲛⲧ ⲁⲥϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲥⲟⲫⲓⲁ·

(65/8)

ⲧⲉ ⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉⲧ ⲛⲟⲓ̈. ⲙⲁⲣⲉϥ ⲛⲟⲓ̈· ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ

(65/9)

ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲱ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ϣⲁϫⲉ. ⲁϥⲉⲓ̅ ⲉ ⲑⲏ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̈ⲱ‐

In Cod. Msto. alterum ⲛ vocis ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ expunctum est.

(65/10)

ϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲧⲙⲉⲥⲧⲛ̅ϩⲏⲧ ⲛ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ

(65/11)

ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ· ⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲛⲁⲓ̈ ϩⲱ ⲁⲩⲱ ⲥⲩⲅⲭⲱⲣⲉⲓ ⲛⲁⲓ̈

(65/12)

ⲉ ⲧⲣⲁ ϫⲱ ⲙ̅ ⲡⲃⲱⲗ ⲛ̅ ⲧⲙⲉϩ ϥⲧⲟ ⲙ̅ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ·

(65/13)

ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧ ⲁⲥϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲥⲟⲫⲓⲁ· ⲡⲉϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ [ⲝ̅ⲁ̅.ⲃ.]

(65/14)

ⲛ̅ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ϫⲉ ϯⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲛⲁⲕ· ⲁⲩⲱ ϯⲥⲩⲅⲭⲱⲣⲓ

(65/15)

ⲛⲁⲕ ⲉ ⲧⲣⲉⲕ ϫⲱ ⲙ̅ ⲡⲃⲱⲗ ⲛ̅ ⲧⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲉⲛⲧ ⲁⲥ‐

(65/16)

ϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲥⲟⲫⲓⲁ· ⲁϥ‐

(65/17)

[□] ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ‐

(65/18)

ϫⲟⲓ̈ⲥ ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉⲓ̈ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲉⲛⲧ ⲁⲥϫⲟⲟⲥ

(65/19)

ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲥⲟⲫⲓⲁ. ⲁⲥⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲓ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ

(65/20)

ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲥ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲉⲕϭⲟⲙ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ·

(65/21)

ϩⲙ̅ ⲡⲙⲉϩ ϣⲉ ⲟⲩⲁ̅ ⲙ̅ ⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲥⲱⲧⲙ̅

(65/22)

ⲉ ⲡⲁϣⲗⲏⲗ· ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲁϩⲣⲟⲟⲩ ⲉⲓ̅ ϣⲁ ⲣⲟⲕ·

(65/23)

ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲕⲧⲉ ⲡⲉⲕϩⲟ ⲛ̅ ⲥⲁ‐ⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈· ⲣⲉⲕⲧ̅ ⲡⲉⲕⲙⲁⲁ‐

(65/24)

ϫⲉ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲉ ϩⲟⲟⲩ ⲉ ϯⲛⲁⲑⲗⲓⲃⲉ· ϭⲉⲡⲏ ⲥⲱⲧⲙ̅

(65/25)

ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ϩⲙ̅ ⲡⲉ ϩⲟⲟⲩ ⲉ ϯⲛⲁⲱϣ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲣⲟⲕ· ϫⲉ

(66/1)

ⲁ ⲛⲁϩⲟⲟⲩ ⲱϫⲛ̅ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲕⲁⲡⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁ ⲛⲁ‐

(66/2)

ⲕⲉⲉⲥ ϭⲱϭ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲱⲛⲉ· ⲁⲉⲓϣⲱⲱϭⲉ ⲛ̅ⲑⲉ

Addenda et Corrigenda: ⲁⲉⲓϣⲱⲱϭⲉ scriptum pro ⲁⲓ̈ϣⲱⲱϭⲉ. P.

(66/3)

ⲛ̅ ⲟⲩ ⲭⲟⲣⲧⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲁ ⲡⲁϩⲏⲧ ϣⲟⲟⲩⲉ. ϫⲉ ⲁⲓ̈ⲣ̅

(66/4)

[ⲝ̅ⲃ̅.ⲁ.] ⲡⲱⲃϣ̅ ⲉ ⲟⲩⲱⲙ ⲙ̅ ⲡⲁⲟⲉⲓⲕ· ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉ ϩⲣⲟⲟⲩ ⲙ̅

(66/5)

ⲡⲁⲁϣⲁϩⲟⲙ· ⲁ ⲡⲁⲕⲁⲥ ⲧⲱϭⲉ ⲉ ⲧⲁⲥⲁⲣⲝ̅· ⲁⲓ̈ⲣ̅ ⲑⲉ

(66/6)

ⲛ̅ ⲟⲩ ϩ̅ⲣ̅ⲓ̅ⲙ̅ ϩⲓ ⲡϫⲁⲓ̈ⲉ· ⲁⲓ̈ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲃⲁⲓ̈

(66/7)

ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲏⲓ̈· ⲁⲓ̈ⲣ̅ ⲟⲩϣⲏ ⲛ̅ ⲣⲟⲉⲓⲥ· ⲁⲓ̈ⲣ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩ

(66/8)

ϫⲁϫ· ϩⲓ ⲟⲩ ϫⲉⲛⲉⲡⲱⲣ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ· ⲁ ⲛⲁϫⲓϫⲉⲉⲩ

(66/9)

ⲛⲉϭⲛⲟⲩϭⲧ̅· ⲙ̅ ⲡⲉ ϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧ ⲧⲁⲓ̈ⲟ

(66/10)

ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲛⲉⲩⲱⲣⲕ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲡⲉ· ϫⲉ ⲁⲓ̈ⲟⲩⲱⲙ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲕⲣ̅‐

(66/11)

ⲙⲉⲥ ⲉ ⲡⲙⲁ ⲙ̅ ⲡⲁⲟⲉⲓⲕ· ⲁⲓ̈ⲕⲉⲣⲁ ⲙ̅ ⲡⲉϯⲛⲁⲥⲟⲟϥ ϩⲓ

(66/12)

ⲣⲙ̅ⲉⲓⲏ· ⲙ̅ ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲟⲣⲅⲏ. ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲕϭⲱⲛⲧ̅

(66/13)

ϫⲉ ⲁⲕϥⲓⲧ. ⲁⲕⲧⲁⲩⲟⲓ̈ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈· ⲁ ⲛⲁϩⲟⲟⲩ ⲣⲓⲕⲉ ⲛ̅

(66/14)

ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩ ϩⲁⲓ̈ⲃⲉⲥ· ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ϣⲟⲟⲩⲉ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩ

(66/15)

ⲭⲟⲣⲧⲟⲥ· ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲕϣⲟⲟⲡ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ⲁⲩⲱ

(66/16)

ⲡⲉⲕⲣ̅‐ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϣⲁ ⲟⲩ ϫⲱⲙ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲟⲩ ϫⲱⲙ· ⲧⲱ‐

(66/17)

ⲟⲩⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲛ̅ⲅϣⲛ̅ ϩⲁ ⲥⲓⲱⲛ· ϫⲉ ⲁ ⲡⲉ ⲟⲩ‐

(66/18)

ⲟⲓ̈ϣ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ϣⲛ̅‐ϩⲧⲏⲕ ϩⲁ ⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲁ ⲡⲕⲁⲓⲣⲟⲥ

(66/19)

[ⲝ̅ⲃ̅.ⲃ.] ⲉⲓ̅· ⲁ ⲛⲉⲕϩⲙ̅ϩⲁⲗ· ⲟⲩⲉϣ ⲛⲉⲥⲱⲛⲉ· ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁϣⲛ̅‐

(66/20)

ϩⲧⲏⲩ ϩⲁ ⲡⲉⲥⲕⲁϩ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲛ̅ ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅

(66/21)

ⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲣ̅ⲣⲱⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲥⲉ‐

(66/22)

ⲛⲁⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲉⲟⲟⲩ. ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲕⲉⲧ

(66/23)

ⲥⲓⲱⲛ ⲛ̅ϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ· ⲁϥϭⲱϣⲧ̅ ⲉϫⲙ̅

(66/24)

ⲡⲉ ϣⲗⲏⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲑⲃ̅ⲃⲓⲏⲩ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲥⲉϣϥ̅ ⲡⲉⲩ‐

(66/25)

ⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙⲁⲣⲟⲩ ⲥⲉϩ ⲡⲁⲓ̈ ⲉ ⲕⲉ ϫⲱⲙ· ⲁⲩⲱ ⲡⲗⲁⲟⲥ

(66/26)

ⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁⲥⲟⲛⲧϥ̅ ϥⲛⲁⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ϫⲉ ⲁϥϭⲱϣⲧ̅

(66/27)

ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉϥϫⲓⲥⲉ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϭⲱϣⲧ̅

(66/28)

ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲉ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡⲁϣⲁϩⲟⲙ

(67/1)

ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙⲏⲣ· ⲉ ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛ̅ ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲧ

(67/2)

ⲁⲩⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ· ⲉ ϫⲱ ⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲛ̅ ⲥⲓⲱⲛ

(67/3)

ⲁⲩⲱ ⲡⲉϥⲥⲙⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲑ̅ⲓ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲙ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ

Redundat ⲡⲉ ante ⲡⲃⲱⲗ P.

(67/4)

ⲡⲃⲱⲗ ⲙ̅ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲧⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲉⲛⲧ ⲁⲥϫⲟ‐

(67/5)

ⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲥⲟⲫⲓⲁ· ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ

(67/6)

[□] ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲟⲩⲱ ⲉϥϫⲱ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ϣⲁ‐

(67/7)

ϫⲉ ⲉ ⲓ̅ⲥ̅. ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ [ⲝ̅ⲅ̅.ⲁ.]

(67/8)

ϫⲉ ⲉⲩⲅⲉ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡ̅ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧ ⲛⲁⲁⲣⲭⲉⲓ

(67/9)

ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲧⲙ̅ⲛ̅ⲧ̅ⲉⲣⲟ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲁϥⲟⲩⲱϩ

(67/10)

[□] ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲓ̅ⲥ̅ ϩⲙ̅ ⲡϣⲁϫⲉ ⲡⲉϫⲁϥ

(67/11)

ⲛ̅ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ ⲧⲉⲉⲓ ϩⲉ ⲁ ⲛⲉ

ⲛ̅ ⲧⲉⲉⲓ ϩⲉ. Sic scriptum pro ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ P.

(67/12)

ⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲟⲟⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲩⲑⲁⲧⲏⲥ ⲁⲩϩⲱϫ ⲟⲛ ⲛ̅ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ

(67/13)

ⲥⲟⲫⲓⲁ ϩⲛ̅ ⲛⲉ ⲭⲁⲟⲥ· ⲁⲩⲟⲩⲉϣ ϥⲓ ⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲧⲏⲣϥ̅

(67/14)

ⲁⲩⲱ ⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲧϥ̅ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲥⲧⲱϣ ⲉ ⲛ̅ⲧⲥ̅

(67/15)

ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ ⲡⲉ ⲭⲁⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲧⲉ ⲧⲕⲉⲗⲉⲩ‐

(67/16)

ⲥⲓⲥ ⲉⲓ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲡⲉ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉ ⲧⲣⲁ

(67/17)

ⲛⲁϩⲙⲉⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲉ ⲭⲁⲟⲥ· ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϩⲱϫ

(67/18)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉ ⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲟⲟⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲩⲗⲓⲕⲟⲛ

(67/19)

ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲁⲩⲑⲁⲇⲏⲥ. ⲁⲥⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲥϫⲱ ⲛ̅ ⲧⲙⲉϩ ϯ

(67/20)

ⲙ̅ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲙ̅ ⲡⲁⲟⲩ‐

(67/21)

ϫⲁⲓ̈. ϯϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲙ̅ ⲡϫⲓ‐

(67/22)

ⲥⲉ· ⲁⲩⲱ ⲟ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲉ ⲭⲁⲟⲥ. ϯⲛⲁϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ

(67/23)

ϩⲙ̅ ⲡⲁϩⲩⲙⲛⲟⲥ· ⲛ̅ⲧ ⲁⲓ̈ϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ ϩⲙ̅ ⲡϫⲓⲥⲉ· [ⲝ̅ⲅ̅.ⲃ.]

(67/24)

ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧ ⲁⲓ̈ϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲉⲓ̈ ϩⲙ̅ ⲡⲉ

(67/25)

ⲭⲁⲟⲥ. ⲙⲁⲣⲉϥ ⲉⲓ̅ ⲛ̅ ⲛⲁ ϩⲣⲁⲕ· ⲁⲩⲱ ϯ ϩⲧⲏⲕ

(67/26)

ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉ ⲧⲁⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ϫⲉ ⲁ ⲧⲁϭⲟⲙ ⲙⲟⲩϩ ⲛ̅

(68/1)

ⲕⲁⲕⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁ ⲡⲁⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲉⲓ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲙ ϩⲙ ⲡⲉ

In Cod. Ms. ϩⲙ ϩⲙ superscripto ⲉ expunctum et ⲉ ⲧⲉ legitur pro ⲉ ⲡⲉ.

(68/2)

ⲭⲁⲟⲥ· ⲁⲓ̈ϣⲱⲡⲉ ϩⲱ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙ̅ ⲡⲉ

(68/3)

ⲭⲁⲟⲥ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧ ⲃⲏⲕ ⲉ ⲛ ⲕⲁⲕⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲏⲧ· ⲁⲓ̈ϣⲱⲡⲉ

(68/4)

ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ ϩⲩⲗⲓⲕⲟⲛ ⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ

(68/5)

ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲛⲁϩⲙⲉϥ ϩⲙ̅ ⲡϫⲓⲥⲉ· ⲁⲓ̈ϣⲱⲡⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ ⲑⲉ

(68/6)

ⲛ̅ ϩⲉⲛ ϩⲩⲗⲏ ⲉ ⲁⲩϥⲓ ⲧⲉⲩϭⲟⲙ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲩⲛⲏϫ

(68/7)

ϩⲙ̅ ⲡⲉ ⲭⲁⲟⲥ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲕ̅ⲛⲁϩⲙⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲁ‐

(68/8)

ⲕⲟ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕⲧⲱϣ· ⲧⲉ ⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲁⲩⲕⲁⲁⲧ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁⲕⲉ

literae ⲕⲁⲕⲉⲙ̅ⲡⲉ in margine adscriptae.

(68/9)

ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲏⲧ· ϩⲛ̅ ϩⲉⲛ ⲕⲁⲕⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛ ϩⲩⲗⲏ ⲉⲩ‐

(68/10)

ⲙⲟⲟⲩⲧ· ⲁⲩⲱ ⲉ ⲙⲛ̅ ϭⲟⲙ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ· ⲁⲕⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅

(68/11)

[ⲝ̅ⲇ̅.ⲁ.] ⲡⲉⲕⲧⲱϣ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ϫⲱⲓ̈· ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧ

(68/12)

ⲁⲕⲧⲟϣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁ ⲡⲉⲕⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲡⲱⲧ ⲁϥⲕⲁⲁⲧ· ⲁⲩⲱ

(68/13)

ⲟⲛ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲉⲕⲧⲱϣ. ⲙ̅ⲡⲟⲩⲃⲟⲏⲑⲓ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉ ⲡⲣⲟ‐

(68/14)

ⲃⲟⲗⲟⲟⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲁⲓⲱⲛ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲉⲥⲧⲱⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲗⲟ

(68/15)

ϩⲁ ⲣⲟⲓ̈· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲓⲧⲁⲕⲟ ϣⲁ ⲃⲟⲗ· ⲁⲩⲱ ⲁ ⲡⲁ‐

(68/16)

ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲥⲃⲟⲕ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ ϩⲏⲧ. ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ⲱϣ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ

(68/17)

ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϩ̇ⲙ̇ ⲡ̇ⲟ̇ⲩ̇ⲟ̇ⲓ̈̇ⲛ̇ ϩⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉⲧ ⲛ̅ ϩⲏⲧ·

expuncta in Cod.

(68/18)

ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ⲡⲱⲣϣ̅ ⲛ̅ ⲛⲁϭⲓϫ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲣⲟⲕ· ⲧⲉ ⲛⲟⲩ

(68/19)

ϭⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙⲏ ⲉⲕⲛⲁϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲧⲱϣ ϩⲙ̅

(68/20)

ⲡⲉ ⲭⲁⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲛⲟⲩϩⲙ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧ ⲛⲏⲩ ⲕⲁⲧⲁ

(68/21)

ⲡⲉⲕⲧⲱϣ· ⲙⲏ ⲉⲩⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲉⲓ̅ ⲛ̅‐

(68/22)

ⲥⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲉⲩⲉ ⲛⲁⲕ· ⲙⲏ ⲉⲩⲛⲁϫⲱ ⲙ̅ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ

(68/23)

ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲉ ⲭⲁⲟⲥ· ⲏ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲉⲩⲛⲁϫⲱ

(68/24)

ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ϩⲩⲗⲏ ⲛ̅ ⲭⲁⲟⲥ· ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉ ⲛ̅ⲅ̅‐

(68/25)

[ⲝ̅ⲇ̅.ⲃ.] ⲛⲁⲥⲱⲧϥ̅ ⲁⲛ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓ̈ϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈

(68/26)

ⲉ ⲣⲟⲕ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲛⲁⲧⲁϩⲟⲕ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈

(69/1)

ⲉ ⲡϫⲓⲥⲉ· ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲉⲕⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲉⲓ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ϫⲱⲓ̈. ϫⲉ

(69/2)

ⲁⲩϥⲓ ⲡⲁⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ ϩⲏⲧ· ⲁⲩⲱ ϯϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛ

(69/3)

ϩⲓⲥⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ· ϫⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲛⲧ ⲁⲩ‐

(69/4)

ⲡⲣⲟⲃⲁⲗⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲓϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲡϫⲓⲥⲉ

(69/5)

ⲉ ⲡⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ ϯ ϭⲟⲙ ⲛ̅

(69/6)

ⲟⲩⲟⲓ̈ⲛ ⲉⲧ ϩⲙ̅ ⲡⲉ ⲭⲁⲟⲥ. ⲁⲓ̈ⲧⲱⲟⲩⲛ̅ ⲁⲓ̈ⲉⲓ̅ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ.

(69/7)

ⲁ ⲡⲉⲕⲧⲱϣ ⲉⲓ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ϫⲱⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲉⲛⲧ

(69/8)

ⲁⲕⲧⲟϣⲟⲩ ⲉⲉ̇ ⲣⲟⲓ̈ ⲁⲩϣⲧⲣ̅ⲧⲱⲣⲧ̅· ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲱⲧⲉ ⲉ

ⲉⲉ ⲣⲟⲓ̈. Sic in Ms. pro ⲉ ⲣⲟⲓ̈.

(69/9)

ⲣⲟⲓ̈ ⲉⲩⲟϣ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩ ⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈

(69/10)

ϩⲓ ⲟⲩ ⲥⲟⲡ ⲙ̅ ⲡⲁⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲁⲩⲱ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲉⲕ‐

(69/11)

ⲧⲱϣ ⲙ̅ⲡⲕ̅ⲕⲁ ⲛⲁϣ̅ⲃ̅ⲣ̅ ⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲏ ⲉ ⲃⲟⲏⲑⲓ ⲉ ⲣⲟⲓ̈·

(69/12)

ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲕ̅ⲕⲁ ⲡⲁⲥⲩⲛⲍⲩⲅⲟⲥ ⲉ ⲛⲁϩⲙⲉⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅

(69/13)

ⲛⲁⲑⲗⲓⲯⲓⲥ· ⲧⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲧⲉ ⲧⲙⲉϩ ϯ ⲙ̅ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲉⲛⲧ [ⲝ̅ⲉ̅.ⲁ.]

Folia ⲝ̅ⲉ̅ — ⲟ̅ⲅ̅ male adligata in fine codicis post fol. ⲣⲟⲃ.

(69/14)

ⲁⲥϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲥⲟⲫⲓⲁ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ ⲡⲉ ⲭⲁⲟⲥ

(69/15)

ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲟⲩⲱϩ ⲉ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲁⲩⲑⲗⲓⲃⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉ

(69/16)

ⲡⲣⲟⲃⲟⲗⲟⲟⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲩⲗⲓⲕⲟⲛ ⲛⲧⲉ ⲡⲁⲩⲑⲁⲧⲏⲥ:

(69/17)

[□] ⲛⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲉⲣⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏ‐

(69/18)

ⲧⲏⲥ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛ̅ ⲙⲁⲁϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ

(69/19)

ⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅· ⲙⲁⲣⲉϥ ⲥⲱⲧⲙ̅· ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲉϥⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅

(69/20)

ⲃⲣ̅ⲃⲣ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅. ⲙⲁⲣⲉϥ ⲉⲓ̅ ⲉ ⲑⲏ ⲛϥ̅ϫⲱ ⲙ̅ ⲡⲃⲱⲗ

(69/21)

ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲏⲙⲁ ⲛ̅ ⲧⲙⲉϩ ϯ ⲙ̅ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲛ̅ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲥⲟ‐

(69/22)

ⲫⲓⲁ: ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱ ⲉϥϫⲱ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ϣⲁϫⲉ.

(69/23)

ⲁϥϥⲟϭϥ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓ ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅. ⲁϥ‐