Coptic Apocrypha | Home

Life of Bishop Pisentius

The Life of Bishop Pisentius, by John the Elder, Coptic text

(0/1)

COPTIC APOCRYPHA IN THE DIALECT OF UPPER EGYPT

(0/2)

edited by E. A. WALLIS BUDGE, M.A., Litt.D.

(0/3)

(0/4)

THE LIFE OF BISHOP PISENTIUS, BY JOHN THE ELDER

(0/5)

(Brit. Mus. MS. Oriental, No. 7026)

(1/1)

□ ⲠⲂⲒⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲦⲠⲞⲖⲨϮⲀ Ⲙ̅ ⲠⲈⲚ ⲠⲈⲦ |Fol. 20a ⲗ̅ⲑ̅|

(1/2)

ⲞⲨⲀⲀⲂ Ⲛ̅ ⲈⲒⲰⲦ ⲈⲦ ⲦⲀⲒⲎⲨ ⲀⲠⲀ ⲠⲈ‐

(1/3)

ⲤⲈⲚⲐⲒⲞⲤ ⲠⲈⲠⲒⲤⲔⲞⲠⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲠⲀⲚⲀⲬⲰ‐

(1/4)

ⲢⲒⲦⲎⲤ· Ⲙ̅ ⲠⲦⲞⲞⲨ Ⲛ̅ ⲦⲤⲈⲚϮ ⲈⲀϤϨⲒⲤ‐

(1/5)

ⲦⲞⲢⲒⲌⲈ Ⲙ̅ⲘⲞϤ Ⲛ̅ϬⲒ Ⲓ̅Ⲱ̅Ⲥ̅ ⲠⲈⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈ‐

(1/6)

ⲢⲞⲤ Ⲙ̅ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ Ⲙ̅ ⲠⲈϤⲢ̅ ⲠⲘⲈⲈⲨⲈ ⲈⲦ

(1/7)

ⲞⲨⲀⲀⲂ ⲈⲦⲈ ⲤⲞⲨ ⲘⲚ̅Ⲧ̅ϢⲞⲘⲦⲈ ⲠⲈ Ⲙ̅

(1/8)

ⲠⲈⲂⲞⲦ ⲈⲠⲎⲪ ϨⲚ̅ ⲞⲨⲈⲒⲢⲎⲚⲎ ⲚⲦⲈ̅ ⲠⲚⲞⲨ‐

(1/9)

ⲦⲈ ϨⲀⲘⲎⲚ·

(1/10)

───── · · · ───── · · · ───── · · · ─────

(1/11)

□ Ⲡϩⲩⲡⲟⲑⲉⲥⲓⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ϣⲁ ⲙⲉϩ ⲛ̅ ⲣⲁϣⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ |Fol. 20b ⲙ̅|

(1/12)

ⲙ̅ ⲡⲉⲛ ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲉⲧ ⲫⲟⲣⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲁⲡⲁ

(1/13)

ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ· ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲙⲉϩ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉϥϣⲉϣ ⲥϯ ⲛⲟⲩϥⲉ

(1/14)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ· ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ϫⲉ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ

(1/15)

ⲧⲉⲩϣⲏ ⁛ ⲛ̅ ⲧⲃ̅ⲛⲟⲟⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ϩⲁⲗⲁⲁⲧⲉ

(1/16)

ⲛ̅ ⲧⲡⲉ ⲥⲉⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲩⲥⲕⲓⲣⲧⲁ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲧⲉⲗⲏⲗ

(1/17)

ϩⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡϥ̅ϣⲙ̅ ⲛⲟⲩϥⲉ ⲉⲧ ⲧⲁⲓⲏⲩ· ⲡⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁϥ

(1/18)

ⲧⲁϩⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲁⲧⲁⲙⲟⲛ ⲉⲛϣⲁⲛ‐

(1/19)

ⲙⲟⲟϣⲉ ⲉ ⲑⲏ ⁛— ⲁⲓⲱⲣ̅ⲕ̅ ⲉ ⲧⲣⲁ ⲕⲁ ⲣⲱⲓ ⲉ ⲧⲙ̅ ϣⲁϫⲉ ⲉ

(1/20)

ⲛⲉⲕⲕⲁⲧⲟⲣⲑⲱⲙⲁ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲉⲕⲡⲏⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉⲟⲟⲩ·

(1/21)

ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ϫⲓⲛ ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲣ̅ ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲁⲧⲉ

(1/22)

ⲕⲣ̅ ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲉ ⲉⲛϣⲁⲛⲥⲱⲟⲩϩ | ⲧⲏⲣⲛ̅ |Fol. 21a ⲙ̅ⲁ̅|

(1/23)

ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏϯⲁ· Ⲕⲉ

(1/24)

ⲟⲩⲁ ⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲛ· ⲕⲉ ⲟⲩⲁ ⲟⲛ ⲛ̅

(2/1)

ⲟⲩⲇⲓⲁⲕⲣⲓⲥⲓⲥ· ⲕⲉ ⲟⲩⲁ ⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ ⲟⲩ‐

(2/2)

ϭⲱⲗⲡ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ· ϩⲱⲥ ⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲧ‐

(2/3)

ⲥⲁⲛⲟ ⁛—

(2/4)

□ Ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲇⲉ ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ

(2/5)

ϩⲛ̅ ⲧⲉϥⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛ̅ ⲕⲁⲑⲟⲗⲓⲕⲟⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ

(2/6)

ⲙ̅ ⲡⲡⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛϥ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲟⲩⲛⲟⲃⲉ ⲛⲁϥ

(2/7)

ⲡⲉ ⁛— ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡϩⲓⲉⲣⲟⲥ ⲛ̅

(2/8)

ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ϣⲁϫⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ϫⲉ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ

(2/9)

ϩⲙ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϩⲁⲑⲏ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲁϥⲧⲉ ⲛ̅ ⲣⲟⲙⲡⲉ· ⲉⲓⲧⲉ ⲉϥϩⲙ̅

(2/10)

ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲉⲓⲧⲉ ⲉϥ ⲙ̅ ⲡⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ

(2/11)

ⲛ̅ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧ ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲧⲱⲣⲡ̅ ⲙ̅

(2/12)

|Fol. 21b ⲙ̅ⲃ̅| ⲡⲁⲓ ⲛ̅ ϯⲙⲉⲓⲛⲉ ϣⲁ ⲧⲙⲉϩ|ϣⲟⲙⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲉ· Ⲁⲩⲱ

(2/13)

ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ϯⲙⲓⲛⲉ ⲉⲓⲧⲉ ⲉϥϩⲙ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ·

(2/14)

ⲉⲓⲧⲉ ⲉϥ ⲙ̅ ⲡⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(2/15)

ⲡⲉⲧ ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲧⲟⲣⲡϥ̅ ⲉ ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲁϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ

(2/16)

ϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲩϩⲏⲡ· ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲧⲟ ⲁⲛ ⲉ ϫⲟⲟⲩ ⲉ

(2/17)

ⲣⲱⲙⲉ ⁛—

(2/18)

□ ⲛⲓⲙ ϭⲉ ⲡⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ϣⲁϫⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲉⲓ ⲙⲏ

(2/19)

ⲧⲉⲓ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ· ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲏⲧ

(2/20)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲧⲁⲓ ϩⲱⲱϥ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙ̅

(2/21)

ⲡⲉⲛ ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧ ⲧⲁⲓⲏⲩ ⲁⲡⲁ ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ ⲡⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(2/22)

ⲟⲩⲟⲛϩϥ̅ ⲛⲁⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲉϥⲟ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲣ̅ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ

(2/23)

ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣ̅ϥ̅ ⲉϥⲟ ⲛ̅ ϩⲙⲟⲩ ⲉϥϫⲱⲕⲣ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ

(2/24)

ⲛⲓⲙ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧ ⲥⲏϩ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅

(2/25)

|Fol. 22a ⲙ̅ⲅ̅| ⲡⲉ ⲡⲉϩⲙⲟⲩ ⲙ̅ | ⲡⲕⲁϩ· ⲣ̅ϣⲁⲛ ⲡⲉϩⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲃⲁⲃⲉ

(2/26)

ⲉⲩⲛⲁⲙⲟⲗϩϥ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩ·

(2/27)

□ Ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲛ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·

(2/28)

ⲉϥϩⲱⲡ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲡⲟⲗⲩϯⲁ· ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲙ̅‐

(2/29)

ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲕⲁⲧⲁ ⲅⲉⲛⲉⲁ· ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲙ̅ ⲡϥ̅ⲟⲩⲱϣ

(2/30)

ⲙⲛ̅ ⲛϥ̅ⲛ̅ⲧⲟⲗⲏ ⁛— Ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧ ⲥⲏϩ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓ̈ⲥ ϩⲏⲛ

(2/31)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲱϣ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲉ

(2/32)

ϥⲛⲁⲣ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅· ⲁⲩⲱ

(2/33)

ϥⲛⲁⲤⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡⲉⲩⲥⲟⲡⲥ̅ⲡ̅ ⲛϥ̅ⲧⲟⲩϫⲟⲟⲩ ⁛— ⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲱϣ

(2/34)

ϭⲉ ⲉ ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲉϥⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲉⲧ ϣⲟⲩⲉⲓⲧ·

(3/1)

ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲛϥ̅ⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲗⲁⲁⲩ· ⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲧⲁⲕⲟ

(3/2)

ⲏ̅ ⲉ ⲉⲓⲙⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲛ̅ ⲛϥ̅ⲡⲟⲗⲩϯⲁ ⲉⲧ ϥ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⁛—

(3/3)

ⲥⲱⲧⲙ̅ ϭⲉ Ϩⲛ̅ ⲟⲩϯ ϩⲧⲏϥ· ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲉ

(3/4)

ϯ ⲉϥⲟ ⲙ̅ ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲁⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁϩⲙ̅ϥ̅ ⲉ

(3/5)

ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ· ⲛϥ̅ⲥϭⲣⲁϩⲧ̅ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ | ϩⲙ̅ ⲡⲧⲟⲟⲩ |Fol. 22b ⲙ̅ⲇ̅|

(3/6)

ⲛ̅ ⲧⲥⲉⲛⲧⲏ· Ⲁ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲉⲓ ϣⲁ ⲣⲟϥ ⲉ ⲧⲣⲉ ϥϭⲙ̅ ⲡϥ̅‐

(3/7)

ϣⲓⲛⲉ· ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲥⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ· ⲁⲩⲁⲡⲁⲛⲧⲁ

(3/8)

ⲉ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ ⲁⲥⲕⲏⲧⲏⲥ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲓ ⲥⲙⲟⲩ ϩⲛ̅

(3/9)

ⲛϥ̅ϭⲓϫ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ·

(3/10)

□ Ⲁϥϫⲛⲟⲟⲩ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ ⲁⲡⲟⲕⲣⲏⲥⲓⲥ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲓ

(3/11)

ⲙⲉⲣⲟⲥ· Ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ̅ ϫⲉ ⲡⲣⲱⲧⲟⲛ ⲙⲉⲛ ⲛ̅ⲧ ⲁⲛⲕⲁⲣⲁⲧⲛ̅

(3/12)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲛ̅ⲉⲓ ϣⲁ ⲣⲟⲕ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϭⲙ̅ ⲡⲉⲕϣⲓⲛⲉ· ⲁⲩⲱ

(3/13)

ⲛ̅ⲧⲛ̅ϫⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲥⲙⲟⲩ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲛ̅ⲣⲟⲟⲩϣ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·

(3/14)

ⲕⲁⲛ ⲉ ⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ· ⲉⲓⲥ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ ϩⲟⲟⲩ ⁛—

(3/15)

ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ Ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅ ⲁⲡⲟⲕⲣⲓⲥⲓⲥ·

(3/16)

ϩⲙ̅ ⲡⲓⲧⲟϣ ⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲧⲟϣⲥ̅· ⲁⲗⲗⲁ ϣⲗⲏⲗ ⲉ ϫⲱⲛ

(3/17)

ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲛⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ· ⲣ̅ ϣⲁⲛ

(3/18)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯⲑⲉ ⲛⲁⲛ· ⲧⲛ̅ⲛⲁⲕⲧⲟⲛ ϣⲁ ⲣⲟⲕ ⲛ̅ⲕⲉ ⲥⲟⲡ

(3/19)

ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϫⲓ | ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲥⲙⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲁⲧ |Fol. 23a ⲙ̅ⲉ̅|

(3/20)

ⲛ̅ⲕⲧⲟⲛ ⲉ ⲡⲉⲛⲏⲓ· ⲉϣⲱⲡⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁϥ‐

(3/21)

ⲟⲩⲱϣⲃ̅· ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲉ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲣⲁϣⲉ

(3/22)

ⲁⲗⲗⲁ ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛⲁϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ· ⲟⲩ‐

(3/23)

ⲗⲁⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲧ ⲛ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ

(3/24)

ⲟⲩⲡⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲡⲉ·

(3/25)

□ Ϯϩⲧⲏⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛⲁϣⲏⲣⲉ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲓ ϯⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅

(3/26)

ⲥⲩⲛⲧⲉⲭⲉⲓ· ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲥϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϫⲓ ⲙⲁⲥⲉ

(3/27)

ⲛ̅ⲧ ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ· ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲉ ⲣⲱⲙⲉ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲓ

(3/28)

ⲙⲉⲣⲟⲥ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϩϫ̅‐

(3/29)

ϩⲱϫϥ̅· ⲁⲗⲗⲁ ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲉ ⲛⲉⲧ ⲙ̅ ⲯⲩⲭⲏ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ

(3/30)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲣ̅ ⲡϥ̅ⲛⲁ ⲛⲙ̅ ⲙⲏⲏⲧⲛ̅· ⲁⲩⲟⲩⲱϢⲃ̅ ϫⲉ

(3/31)

ϣⲗⲏⲗ ⲉ ϫⲱⲛ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ̅

(3/32)

ⲁⲩⲧⲁⲁⲩ ⲉ ⲧⲉϩⲓⲏ· ⲉⲩϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϫⲛ̅ ⲛ̅

(3/33)

ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ ⲥⲃⲱ ⲛ̅ⲧⲁϥ ϩⲱⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⁛— | Ⲛ̅ⲧⲟϥ |Fol. 23b ⲗ̅ⲋ̅ (sic)|

(3/34)

ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ ⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓⲧⲏⲥ· ⲁⲡⲁ ⲡⲉⲥⲉⲛ‐

(4/1)

ⲑⲓⲟⲥ ⲁϥⲁϩⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲁϥⲙⲉⲗⲏⲧⲁ ϩⲛ̅ ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲙ̅

(4/2)

ⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲓⲉⲣⲉⲙⲓⲁⲥ ⲡⲉ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⁛— Ⲁϥⲃⲱⲕ

(4/3)

ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲙⲛ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉⲧ ⲙⲟⲟϣⲉ

(4/4)

ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ· ⲁⲩⲧⲉϣⲧ ⲉⲩⲁⲡⲟⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅

(4/5)

ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲡⲁⲓ ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲥⲡ̅ⲥⲡ̅ ⲡϫ̅ⲥ̅ ⲉ ϫⲱⲟⲩ· ⲁϥⲥⲟⲟⲩ

(4/6)

ⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲩϩⲓ̈ⲏ· ⲁⲩⲕⲧⲟⲟⲩ ϣⲁ ⲣⲟⲟϥ ⲉ ⲧϥ̅ⲣⲓ ϩⲛ̅ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ

(4/7)

ϫⲓⲛ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅ ⁛—

(4/8)

□ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲉⲓ ⲇⲉ Ϣⲁ ⲣⲟϥ ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟϥ ⲉϥⲙⲉ‐

(4/9)

ⲗⲏⲧⲁ· ϩⲛ̅ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲙ̅ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲓⲉⲣⲉⲙⲓ̈ⲁⲥ ϩⲛ̅

(4/10)

ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲥϭ̅ⲣⲁϩⲧ̅ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲧⲱⲱⲃⲥ̅· ⲁⲩϩⲙⲟⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲃⲟⲗ

(4/11)

ⲙ̅ ⲡⲉϥⲙⲁ ⲛ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ

(4/12)

ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲡϩⲱⲃ ⲡⲣⲉⲡⲉⲓ· ⲁⲛ ⲡⲉ· ⲉ ⲧⲣ

(4/13)

|Fol. 24a ⲗ̅ⲍ̅ (sic)| ⲛ̅ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ|ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ϣⲁϥⲧⲉϥⲟⲩⲱ ⲉϥⲙⲉ‐

(4/14)

ⲗⲏⲧⲁ· ⲁⲩⲱ ⲉϥϣⲗⲏⲗ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲟⲩⲱ Ⲇⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲡⲣⲟ‐

(4/15)

ⲫⲏⲧⲏⲥ· ⲛϥ̅ϫⲟⲕϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲉⲩⲛⲁⲕⲱⲗϩ̅

(4/16)

ⲉ ⲡⲣⲟ· ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓⲥⲑⲉ Ⲉ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲓⲉⲍⲉⲕⲓⲏⲗ·

(4/17)

ⲁⲩϩⲙⲟⲟⲥ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲟⲛ ⲙ̅ⲡ ⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⁛—

(4/18)

□ ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ Ⲁϥϫⲉⲕ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲁϥ‐

(4/19)

ⲕⲁ ⲣⲱϥ· ⲉⲛⲉ ⲁ ⲣⲟⲩϩⲉ ⲅⲁⲣ ϣⲱⲡⲉ· ⲉⲁⲩⲕⲱⲗϩ̅ ⲉ ⲡⲣⲟ·

(4/20)

ⲁϥⲣ̅ⲟⲩⲱ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲁϥϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ

(4/21)

ϫⲱⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ϣⲟⲩϣⲧ̅ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ·

(4/22)

ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ ⲉⲓⲥ ⲁ ⲟⲩⲏⲏⲣ

(4/23)

ⲛ̅ ⲛⲁⲩ· ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲉⲓ ϫⲓⲛ ⲛ̅ ϣⲱⲣⲡ̅ ⲙ̅ⲡ ⲉⲛⲧⲟⲗⲙⲁ

(4/24)

ⲉ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲕ ϣⲁⲛⲧ ⲕ̅ⲟⲩⲱ ⲉⲕⲙⲉⲗⲏⲧⲁ ⁛

(4/25)

□ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲣⲓⲙⲉ Ⲁϥϩⲓⲟⲩⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥϩⲏⲧ·

(4/26)

ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲓϯ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲟⲥⲉ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ

(4/27)

|Fol. 24b ⲗ̅ⲏ̅ (sic)| ⲛ̅ϩⲓⲥⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓⲁⲁⲩ ϩⲛ̅ | ⲡⲉⲧ ϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⁛— ⲛ̅ⲧ ⲁϥϫⲉ

(4/28)

Ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉϥⲡⲏⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲉⲧ

(4/29)

ϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ· ⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲕⲁϩ Ⲇⲉ ⲉ ⲡϥ̅ϩⲏⲧ ϫⲉ

(4/30)

ⲁⲩⲉⲓⲙⲉ ϩⲟⲗⲱⲥ· ϫⲉ ⲁϥⲙⲉⲗⲏⲧⲁ· ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ϭⲉ·

(4/31)

ⲱ̅ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲡⲉⲓⲑⲩⲙⲉⲓ ⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ

(4/32)

ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ· ⲉϣϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ Ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡⲙⲉⲗⲓⲟ‐

(4/33)

ⲅⲣⲁⲫⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲇⲁ̅ⲇ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓⲉⲡⲉⲓⲑ[ⲩⲙ]ⲉⲓ

(4/34)

ⲉ ⲛⲉⲕⲛ̅ⲧⲟⲗⲏ ϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ϫⲱⲓ ⲛⲅ̅ ⲛⲁ ⲛⲁⲓ· ⲡⲥⲟ‐

(5/1)

ⲫⲟⲥ ϩⲱⲱϥ Ⲉ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲓ ϣⲕⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ

(5/2)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲛ̅ⲁϣⲁϩⲟⲙ ϩⲙ̅ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲟⲩⲉϣ

(5/3)

ϯϩⲓⲱⲱⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲙⲁ ⲛ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ϫⲉ

(5/4)

ⲟⲩⲛⲧⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲱⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲟⲩⲏⲓ

(5/5)

ⲛ̅ ⲁⲧ ⲙⲟⲩⲛⲅ̅ ⲛ̅ ϭⲓϫ ⲛ̅ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ ⁛—

(5/6)

ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ

(5/7)

□ Ⲟⲛ ⲉ ⲧⲉⲓ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ

(5/8)

ⲧⲟⲟ|ⲧϥ̅ ⲉ ϯ ⲉϥⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ· ⲉϥⲉⲥⲩⲭⲁⲍⲉ· ϩⲛ̅ |Fol. 25a ⲗ̅ⲑ̅ (sic)|

(5/9)

ⲧϥ̅ⲣⲓ ⲙ̅ⲡⲁⲧ ⲉϥⲣ̅ ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲁϥϣⲱⲛⲉ ⲉ ⲡϥ̅ⲥⲡⲗⲏⲛ·

(5/10)

ⲛ̅ ⲟⲩⲥⲟⲡ̅ ϩⲙ̅ ⲡϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲙ̅ ⲡϣⲁ ⲙ̅ ⲡⲃⲱⲗ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅

(5/11)

ⲡⲉ ϥⲧⲁⲙⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲇⲉ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲉϥϣⲱⲛⲉ· ⲛⲉ

(5/12)

ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲩ ⲡⲉϫⲉ ϣⲗⲏⲗ ⲉ ϫⲱⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲃⲱⲕ ⲉ ⲑⲉ

(5/13)

ⲛⲉⲉⲧⲉ ⲛ̅ ⲁⲡⲁ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ· ⲛ̅ⲧⲁϭⲙ̅ ⲡϣⲓⲛⲉ· ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈‐

(5/14)

ⲥⲟⲛ ⲉⲧ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲣ̅ ϣⲁⲛ ⲡϫ̅ⲥ̅ ϯ ⲑⲉ ⲛⲁⲓ

(5/15)

ⲛ̅ⲧⲁⲕⲧⲟⲓ ϣⲁ ⲣⲱⲧⲛ̅·

(5/16)

□ ⲛ̅Ⲧ ⲁϥϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲧⲙ̅ ⲧⲣⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲓⲙⲉ

(5/17)

ϫⲉ ⲉϥϣⲱⲛⲉ ϩⲟⲗⲱⲥ· ⲣ̅ ϣⲁⲛ ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ϣⲓⲛⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲁ‐

(5/18)

ⲕⲣⲓⲃⲉⲓⲁ·ϫⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩ Ⲁ ⲡⲉⲓ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲉ ⲡⲁⲓ·

(5/19)

ⲙⲁⲣϥ̅ⲱϣ ϩⲙ̅ ⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲓⲱⲃ ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ· ϥⲛⲁϩⲉ

(5/20)

ⲉ ⲡϫ̅ⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲕⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓⲣ̅

(5/21)

ⲛⲁⲓ ⲛⲁⲕ ⲉⲕⲉⲥⲙⲟⲧ· Ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲉⲕⲉⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅

(5/22)

ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⁛— ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϩⲱⲱϥ Ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅

(5/23)

ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϫⲉ ⲉⲓⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ

(5/24)

ⲛ̅ ⲕⲓⲛⲱⲛⲟⲥ ⁛— ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ | Ⲇⲉ ⲁⲡⲁ ⲡⲉⲥⲩⲛ‐ |Fol. 25b ⲙ̅ (sic)|

(5/25)

ⲑⲓ̈ⲟⲥ· ⲣ̅ ⲟⲩϩⲃ̅ⲇⲟⲙⲁⲥ ⲉϥϣⲱⲛⲉ· ⲙ̅ⲡⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϣⲓⲛⲉ

(5/26)

ⲛ̅ⲥⲱϥ· ⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲉϥ ϩⲙ̅ ⲡⲃⲏⲃ· ⲁⲩϣⲁϫⲉ Ⲙⲛ̅

(5/27)

ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲁ ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ ϣⲏⲙ ⲱ̅ⲥⲕ̅· ⲙⲁⲣⲛ̅ Ϣⲓⲛⲉ

(5/28)

ⲛ̅ⲥⲱϥ· ϫⲉ ⲙⲉϣⲁⲕ ⲛ̅ⲧ ⲁϥϣⲱⲛⲉ· ϩⲓ ⲧⲉϩⲓⲏ· ⲏ ⲙⲉϣⲁⲕ

(5/29)

Ⲛ̅ⲧⲁ ⲡϩⲓⲥⲉ ⲑⲙ̅ⲕⲟϥ· ⲙ̅ⲡⲉ ϥⲉϣ ⲧⲱⲟⲩⲛ· ⲁⲩϫⲟⲟⲩ ⲇⲉ

(5/30)

Ⲛ̅ ⲟⲩⲥⲟⲛ ⲉ ⲡϥ̅ⲟⲩⲏⲏⲃ ⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲃⲱⲕ

(5/31)

Ⲇⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲟⲩⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲛⲁⲩ ⲉ

(5/32)

ⲛⲉϣⲡⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲛⲉϩⲟⲟ↑ⲩ Ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁϥⲁⲁϥ

(5/33)

ⲉϥⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲉϥϣⲱⲛⲉ ⲛⲉⲣⲉ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲇⲓⲁⲕⲱⲛⲉⲓ ⲉ ⲣⲟϥ

(5/34)

ϣⲁ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲥⲟⲛ ⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲣⲟϥ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲡⲥⲟⲛ

(6/1)

ⲇⲉ Ⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲣⲟϥ ⲉϥϩⲉ ⲉ ⲡⲣⲟ ⲛ̅ ⲧⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅ ⲣⲓ ⲉⲧϥ̅ ⲛ̅

(6/2)

ϩⲏⲧⲥ̅ ⲉϥⲟⲩⲏⲏⲛ ⁛— ϩⲓⲧⲛ̅ ⲟⲩⲉⲩⲕⲁⲓⲣⲓⲁ Ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(6/3)

ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ϥ̅ⲥⲉⲕ ⲡⲙⲟⲩⲥ ⲇⲉ ⲙ̅ ⲡⲣⲟ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(6/4)

ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲕⲁⲛⲱⲛ ⲛ̅ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲓ· ⲙ̅ ⲡⲉ‐

(6/5)

|Fol. 26a ⲙ̅ⲁ̅| ϩⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲛⲉ | Ⲁⲥϫⲱⲛϥ̅· ⲉⲣⲉ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ

(6/6)

ⲁⲡⲁ ϩⲏⲗⲓⲁⲥ ⲡⲉⲑⲉⲥⲃⲩⲧⲏⲥ ⲡⲁ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲕⲁⲣⲙⲏⲗⲟⲥ

(6/7)

ϩⲁ ϩⲧⲏϥ· ⲉϥϭⲓⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩϥ ⲅⲁⲣ ⲉ

(6/8)

ⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉⲥⲗ̅ⲥⲱⲗϥ̅ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥϣⲁϫⲉ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ

(6/9)

ⲡⲥⲟⲛ Ⲇⲉ ⲣ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲕⲱⲟⲩ ⲉϥⲁϩ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲉϥⲙⲟⲩⲧⲉ

(6/10)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ϫⲉ Ⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲓ· ⲁ ⲡⲉ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲧⲱⲟⲩⲛ

(6/11)

ϫⲉ ⲉϥⲛⲁⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ ⲛⲁϥ· ⲁ ⲁⲡⲁ ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲩⲟⲥ ⲁⲙⲁϩ‐

(6/12)

ⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ ϯⲛⲁⲕⲁⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁⲛ

(6/13)

ϣⲁⲛ ϯⲥⲟⲗⲥⲗ̅ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲕⲟⲩⲓ·

(6/14)

□ Ⲡⲥⲟⲛ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ϥ̅ ⲧⲙ̅ ⲣ̅ ⲟⲩⲱ ⲛⲁϥ ⲁϥϯ ⲡⲉϥ‐

(6/15)

ⲟⲩⲟⲓ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ ⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅ ⲁϫⲛ̅ ⲙⲏⲛⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲟⲗⲱⲥ·

(6/16)

ⲁϥϩⲉ ⲇⲉ ⲉ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲩϩⲙⲟⲟⲥ ⲁⲡⲁ ⲡⲉⲥⲩⲛ‐

(6/17)

ⲑⲓⲟⲥ ⲙⲉⲛ ⲛϥ̅ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ * ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ Ϩⲱⲱϥ ϩⲏⲗⲓⲁⲥ

(6/18)

ⲛϥ̅ϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲁ ϩⲧⲏϥ ⲉϥϭⲓⲛⲉ ⲙ̅ ⲡϥ̅ϣⲓⲛⲉ· Ⲛ ⲧⲉⲣⲉ

(6/19)

ⲡⲥⲟⲛ ⲇⲉ ⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲁϥϫⲓ ⲥⲙⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲙ̅

(6/20)

ⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲁϥⲁϩⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲉ ϥⲉϣϭⲱϣⲧ̅ ⲇⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ϩⲙ̅

(6/21)

|Fol. 26b ⲙ̅ⲃ̅| ⲡϩⲟ ⲙ̅ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ· ϩⲏⲗⲓⲁⲥ· | Ⲉ ⲧⲃⲉ ⲛⲁⲕⲧⲓⲛ ⲛ̅

(6/22)

ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲧ ⲃⲟⲩⲃⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥϩⲟ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲉⲃⲣⲏⲏϭⲉ·

(6/23)

ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧ ⲥⲏϩ Ϫⲉ ⲧⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲥⲉⲛⲁⲣ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ

(6/24)

ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲣⲏ· ϩⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲣⲟ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲉⲓⲱⲧ· ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲀⲁⲃ

(6/25)

ⲇⲉ ⲁⲡⲁ ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ· ⲁϥⲁⲕⲁⲛⲁⲅⲧⲉⲓ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲥⲟⲛ·

(6/26)

ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲧⲛ̅ⲧⲟⲗⲏ ⲛ̅ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲧⲉ ⲧⲁⲓ ⲉ

(6/27)

ⲧⲣⲉ ⲕϯ ⲡⲉⲕⲟⲩⲟⲓ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲁϫⲛ̅ ⲙⲟⲩⲙϣ̅· ⲁⲣⲁ ⲛⲉ

(6/28)

ⲟⲩⲁⲣⲭⲱⲛ ⲡⲉ Ⲡⲁⲓ ⲕⲛⲁⲉϣⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ϫⲱϥ ⲁϫⲛ̅

(6/29)

ⲧⲣⲉⲩⲙⲏⲛⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛⲁϥ· ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ Ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲥⲟⲛ ϫⲉ

(6/30)

ⲕⲱ ⲛⲁⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲁⲓⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ· ⲛ̅ⲧ ⲁⲓⲱⲥⲕ̅ ϩⲓⲣⲙ̅

(6/31)

ⲡⲣⲟ ⲉⲓⲥ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲕⲱⲟⲩ ϯⲧⲱϩⲙ̅· ⲁⲓⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ϩⲁⲣⲏⲩ

(6/32)

ⲉⲕϣⲱⲛⲉ· ⲙ̅ⲡⲉ ⲕⲉϣⲧⲱⲟⲩⲛ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲁⲓϯ Ⲡⲁ ⲟⲩⲟⲓ

(6/33)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉϭⲙ̅ ⲡⲉⲕϣⲓⲛⲉ· ⲁ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ϫⲉ

(6/34)

ⲡⲧⲱϣ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ· ⲡⲁⲛⲧⲱⲥ ⲉϥⲙ̅ⲡϣⲁ ⲙ̅

(7/1)

ⲡⲉⲛⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲛϥ̅ⲡⲣⲁⲝⲓⲥ· ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲱⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉ

(7/2)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲟⲩⲣⲱϥ· | ⲙ̅ⲙⲟϥ ⁛— ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥϫⲉ ⲛⲁⲓ Ⲇⲉ |Fol. 27a ⲙ̅ⲅ̅|

(7/3)

ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁϥⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ > ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲁⲛⲁⲭⲱ‐

(7/4)

ⲣⲉⲓ ⲇⲉ ⲁ ⲡⲥⲟⲛ ϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲁⲡⲁ ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ· ϫⲉ ⲟⲩ ⲉ

(7/5)

ⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲡⲉ ⲡⲉⲓ ⲥⲟⲛ· ⲛ̅ ⲣⲁⲧϥⲱ Ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲓ ⲛⲟϭ ⲛ̅

(7/6)

ⲭⲁⲣⲓⲥ· ⲕⲱⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ· ⲛⲁⲙⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲛⲁⲩ

(7/7)

ⲉ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ ⲉⲛⲉϩ ⲉϥⲟ ⲛ̅ ⲣⲙ̅ⲣⲁϣ ⲉϥⲙⲉϩ ⲛ̅

(7/8)

ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛⲓⲙ· ⲁⲩⲱ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ Ⲛⲁⲕ ⲡⲁ ⲥⲟⲛ ϫⲉ

(7/9)

ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ ⲛⲉϥϭⲓϫ ⲁⲓϯ ⲡⲉⲓ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ

(7/10)

ⲁⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ϭⲟⲙ ϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲁ ⲥⲱⲙⲁ ⲁⲓⲗⲟ ⲉⲓⲟ ⲛ̅ ⲁⲧ

(7/11)

ϭⲟⲙ ⲁⲓϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲛⲁⲙⲉ ⲁⲓⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲁ ⲉ

(7/12)

ⲁϥϭⲱⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲁ ⲛ̅ ⲥⲱ· ⲉⲓϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁ ⲡⲉⲓ

(7/13)

ⲧⲟⲟⲩ ⲡⲉ· ⲙ̅ⲡⲉ ⲓⲛⲁⲩ ⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲉⲛⲉϩ ϩⲛ̅ ⲧⲛ̅ ⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲁ

(7/14)

ⲉϥⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉ ⲓⲛⲁⲩ ⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲉⲛⲉϩ ⲉϥⲣⲏⲧ

(7/15)

ⲛϥ̅ⲱ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲓ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲥⲟⲛ ϫⲉ ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ

(7/16)

ⲉⲓ̈ⲛⲁϫⲉ ⲕⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲡⲉⲓ ϣⲁϫⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ

(7/17)

ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ ⲛⲁϭⲗ̅ⲡ ϣⲁϫⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁⲛ· ⲁϥⲞⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ

(7/18)

ⲡⲥⲟⲛ ϫⲉ ⲙⲏ (?) ⲁⲣⲁ ⲙⲛ̅ⲛⲥⲁ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ⲧⲉ | ⲧⲁⲛⲁⲅⲕⲏ |Fol. 27b ⲙ̅ⲇ̅|

(7/19)

ⲧⲁϩⲟⲓ ⲛ̅ ϯⲛⲁϭⲟⲗⲡϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁⲛ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲕϫⲟⲟⲥ ⲛ̅

(7/20)

ⲧⲉⲓ ϩⲉ· ⲉⲕⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁⲛ ⲉ ϩⲣⲁⲫⲁⲏⲗ· ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉϥ‐

(7/21)

ϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲇⲱⲃⲓⲧ· ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ

(7/22)

ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲛⲁⲛⲟⲩ ϩⲟⲡϥ̅· ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲇⲉ

(7/23)

Ⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩ ⲟⲛϩⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲁⲗⲗⲁ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ

(7/24)

ⲉⲕⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲉⲧ ϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ· ⲧⲁⲩⲉ

(7/25)

ⲡϫⲱⲕ ⲉ ⲣⲟⲓ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲉ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲉⲓ̈ ⲣⲱⲙⲉ· ⲁⲩⲱ

(7/26)

ϯⲛⲁⲗⲩⲡⲏ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲁⲛ· ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ Ⲡⲙⲉϩ ⲙⲛ̅ⲧ̅‐

(7/27)

ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ· ⲁⲡⲁ ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅

(7/28)

ⲡⲥⲟⲛ ϫⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲓⲃⲱⲕ ⲟⲩⲛ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲉⲓⲛⲁ‐

(7/29)

ⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲡⲥⲟⲛ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲑⲉⲛⲉⲉⲧⲉ ⲛ ⲁⲡⲁ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ

(7/30)

ⲛ̅ⲧⲁϭⲙ̅ ⲡⲉϥϣⲓⲛⲉ· ⲁⲓⲛⲁⲩ Ⲉ ⲡⲁ ⲥⲱⲙⲁ ⲉϥⲟ ⲛ̅ ⲁⲧ

(7/31)

ϭⲟⲙ ⲁⲓϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲟⲩⲗⲟϫⲗϫ̅ ⲧⲁϩⲟⲓ·

(7/32)

ϩⲛ̅ ⲧⲉ ϩⲓⲏ· ⲡⲁ ⲥⲡⲗⲏⲛ ⲟⲩⲛ ⲁϥⲛⲟϫⲧ̅· ⲉ ⲡϣⲱⲛⲉ ϫⲓⲛ

(7/33)

ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ | ⲛ̅ⲧ ⲁⲓⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ ⲛⲁⲓ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲩⲱ |Fol. 28a ⲡ̅ⲉ̅ (sic)|

(7/34)

ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲱⲙⲉ ϣⲁⲛⲧ ⲉⲕⲉⲓ ϣⲁ ⲣⲟⲓ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ

(8/1)

ⲡⲁ ⲥⲡⲗⲏⲛ ⲇⲉ ϭⲱ ⲉϥⲃⲁⲥⲁⲛⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲁⲓ‐

(8/2)

ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ ⲡϫⲥ̅ ⲛ̅ⲥⲁϥ ⲉ ⲧⲣ ϥ̅ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲓ ⲙ̅

(8/3)

ⲡⲧⲁⲗϭⲟ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥ̅ⲛⲁⲩ ⲇⲉ Ⲉ ⲧⲁ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲁⲥⲑⲉⲛⲏⲥ ⲙⲛ̅

(8/4)

ⲧⲁ ⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲁⲧ ⲣⲱⲙⲉ· ⲁϥⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲟⲩⲁ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ

(8/5)

ϣⲁ ⲣⲟⲓ· ⲁϥⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ ⲡⲧⲁⲗϭⲟ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲥⲱⲙⲁ· ⲁⲩⲱ

(8/6)

ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲡⲉⲓ Ⲣⲱⲙⲉ ⲡⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲕϫⲓ

(8/7)

ⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ̅· ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ϩⲏⲗⲓⲁⲥ· ⲡⲉⲑⲉⲥ‐

(8/8)

ⲃⲩⲧⲏⲥ ⲡⲁ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲕⲁⲣⲙⲏⲗⲟⲥ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲩⲁⲛⲁ‐

(8/9)

ⲗⲁⲙⲃⲁⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲁⲣⲙⲁ ⲛ̅ ⲕⲱϩⲧ̅ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲕⲙ̅ⲧⲱ

(8/10)

ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲧⲡⲉ· ϯⲥⲟⲡⲥⲡ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲡⲁ ⲥⲟⲛ ⲙ̅ ⲙⲁⲓⲛⲟⲩⲧⲉ

(8/11)

|Fol. 28b ⲡ̅ⲋ̅| ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲟⲩⲉⲛϩ̅ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ | ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ

(8/12)

ϣⲁ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲁ ϭⲙ̅ⲡϣⲓⲛⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉ ⲕⲗⲩⲡⲏ ⲙ̅‐

(8/13)

ⲙⲟⲓ ⁛—

(8/14)

□ Ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥ̅ⲥⲟⲧⲙⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲥⲟⲛ· ⲁⲩⲛⲟϭ ⲛ̅

(8/15)

ⲣⲁϣⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ· ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲥⲟⲗⲥⲗ̅· ⲁⲩⲱ Ⲙ̅ⲡ ϥ̅ⲟⲩⲉⲛ̅ϩ̅

(8/16)

ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ϣⲁ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ

(8/17)

ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲙ̅ ⲙⲁⲓ ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙ̅ ⲙⲁⲓ

(8/18)

ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲕⲃ̅ⲧ̅ ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛⲁⲙⲉ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅‐

(8/19)

ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲩⲛⲁϫⲓⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ

(8/20)

ⲁⲡⲁ ⲇⲁⲙⲓⲁⲛⲟⲥ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉ ⲧⲣ ϥ̅ⲭⲉⲓⲣⲟ‐

(8/21)

ⲇⲟⲛⲉⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ·

(8/22)

□ Ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ϭⲉ ⲱ̅ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲧ ⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ

(8/23)

ⲉ ⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ ⲛϥ̅ϫⲟⲕⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁϫⲛ̅

(8/24)

ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲉϥϫⲛⲁⲁⲩ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲙⲉⲣⲓⲧϥ̅· ⲛϥ̅ϫⲟⲟⲩ

(8/25)

ϣⲁ ⲣⲟϥ ⲛ̅ ⲛϥ̅ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϣⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉ

(8/26)

|Fol. 29a ⲡ̅ⲍ̅| ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲧⲁ | ⲧϭⲓⲛⲛⲁⲩ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲥ‐

(8/27)

ⲙⲟⲧ ⲉⲧ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲧϥ̅ⲱⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲏⲏⲧϥ̅·

(8/28)

ⲉϣϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲥⲱⲧⲙ̅ Ⲉ ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲛ̅ ⲛⲓϥⲉ ⲛ̅ⲧⲉ

(8/29)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲥⲉⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲉⲓⲁⲧⲕ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧⲉϣϣⲉ·

(8/30)

Ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲉϩⲣⲏⲧⲱⲛ ⲛ̅ⲧ ⲁⲛϫⲟⲟⲩ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ

(8/31)

ⲛ ⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲁⲡⲁ ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ· ⲡⲉ ⲛⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(8/32)

ⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲛⲕⲁⲓⲣⲟⲥ ⲉϥⲟ ⲛ̅ ⲛⲁϣⲧⲉ ⲉ ⲡⲉⲛⲧⲟϣ

(8/33)

ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲁⲛ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉ ⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅· ⲛ̅ ⲛⲉⲭⲣⲓⲥ‐

(8/34)

ϯⲁⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥ· ⲁⲙⲟⲩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ Ⲉ ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅

(9/1)

ϫⲱⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲧⲅⲉⲛⲏⲥⲓⲥ· ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲥϣⲁϫⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ

(9/2)

ⲧϭⲓⲛⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ·

(9/3)

□ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲙⲉⲛ Ⲡⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϩⲣⲉⲃⲉⲕⲕⲁ

(9/4)

ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲛ̅ ⲏⲥⲁⲩ· ⲡⲉⲥⲛⲟϭ ⲛ̅ ϣⲏⲣⲉ ⲉϥϭⲟⲛⲧ̅

(9/5)

ⲉ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓⲥⲁⲁⲕ ⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟϥ

(9/6)

ⲁⲥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲥ | ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲛⲟϭⲥ̅ |Fol. 29b ⲡ̅ⲏ̅|

(9/7)

ⲉ ⲣⲟⲕ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓⲥⲁⲕ ⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅

(9/8)

ⲉⲧⲉ ⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉ· ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅ̅ ⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲣⲁⲓ

(9/9)

ⲉ ⲧⲙⲉⲥⲟⲡⲟⲇⲁⲙⲓⲁ ⲛ̅ ⲧⲥⲩⲣⲓⲁ ϣⲁ ⲗⲁⲃⲁⲛ ⲡⲁ ⲥⲟⲛ ⲛⲅ̅

(9/10)

ⲟⲩⲱϩ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ϣⲁⲛⲧⲉ ⲡϭⲱⲛⲧ̅ ⲛ̅ ⲧⲟⲣⲅⲏ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ·

(9/11)

ⲕⲧⲟϥ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲕ· ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲣ̅ ⲁⲧ ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅‐

(9/12)

ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ· ⲁⲩⲱ

(9/13)

ⲟⲛ ⲁⲓⲥⲁⲁⲕ Ϩⲱⲛ ⲉ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲁϥⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁⲓ̈ⲁⲕⲱⲃ ⲧⲁⲁϥ

(9/14)

ⲉ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲡⲉϫⲁϥ ⲉ ⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲧⲙⲉⲥⲟⲡⲟⲇⲁⲙⲓⲁ·

(9/15)

ⲁϥⲧⲱⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲉⲩⲙⲁ· ⲁϥⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅· ⲛⲉ ⲁ ⲡⲣⲏ ϩⲱⲧⲡ̅ ⲉ ⲣⲟϥ

(9/16)

ⲁϥⲕⲱ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲛⲉ ϩⲁ ⲧϥ̅ⲁⲡⲉ· ⲁϥⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲁϥⲡⲱⲱⲣⲉ ⲛ̅

(9/17)

ⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲩ‐

(9/18)

ⲕⲗⲟⲟⲗⲉ· ⲉⲥⲧⲁϫⲣⲏⲩ· ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲥⲁⲡⲉ ⲡⲏϩ

(9/19)

ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ· ⲉ ⲧⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩⲛⲁ

(9/20)

ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲁⲩⲱ | Ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲓⲱⲱⲥ· ⲡϫⲥ̅ ⲇⲉ |Fol. 30a ⲡ̅ⲑ̅|

(9/21)

ⲛϥ̅ⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ϫⲱⲥ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉ ⲣⲟϥ

(9/22)

ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ

(9/23)

ϥⲃⲱⲕ Ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲧⲙⲉⲥⲟⲡⲟⲇⲁⲙⲓⲁ ⲛ̅ ⲧⲥⲩⲣⲓⲁ·

(9/24)

ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲛ ϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ ϫⲉ ϥⲓ ⲉⲓⲁⲧⲕ̅

(9/25)

ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛⲅ̅ ⲛⲁⲩ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ ⲉⲛϭⲓⲛⲉⲓ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲓⲗⲉ ⲛ̅

(9/26)

ϩⲁⲛⲟⲩⲱⲃϣ̅· ⲉⲩϥⲱϭⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅

(9/27)

ⲛ̅ ⲃⲁⲙⲡⲉ· ⲉⲩⲙⲓⲥⲉ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲁⲩⲉⲓⲛ· ⲁⲩⲉⲓⲉⲓⲛ ⲛ̅ ⲕⲣ̅ⲙⲉⲥ

(9/28)

ⲛ̅ⲥⲟⲩⲥⲓⲟⲩ·

(9/29)

□ Ⲡⲉϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲟⲣⲟⲙⲁ ⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ

(9/30)

ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ ⲓⲥⲁⲕ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ· ⲁϣⲁⲓ

(9/31)

ⲛⲅ̅ⲁⲓⲁⲓ ⲛⲅ̅ ⲙⲉϩ ⲡⲕⲁϩ ⲛⲅ̅ ⲣ̅ ϫⲥ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ϫⲱϥ· ⲛ̅

(9/32)

ⲧⲉⲣ ϥ̅ⲥⲙⲟⲩ ⲇⲉ Ⲟⲛ ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲃ ⲙⲛ̅ ⲡϩⲁⲧ ⲙⲛ̅

(9/33)

ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ· ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲃⲁⲁⲙⲡⲉ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲃ̅ⲛⲟⲟⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ·

(9/34)

ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ· ϫⲉ ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲡⲉⲕⲏⲓ

(10/1)

|Fol. 30b ϥ̅| ⲛ̅ⲧⲁ|ϣⲱⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ· Ⲁϥⲕⲟⲧϥ̅ Ⲇⲉ ⲛ̅ϫⲉ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲙⲛ̅

(10/2)

ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲥⲛ̅ⲧⲉ· ⲗⲓⲁ ⲙⲛ̅ ϩⲣⲁⲭⲏⲗ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ

(10/3)

ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩ ⲧⲃ̅ⲛⲟⲟⲩⲉ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ϥ̅ⲡⲱϩ Ⲇⲉ ⲉ ⲡⲉⲓⲉⲣⲟ· ϫⲉ

(10/4)

ⲉϥⲛⲁϫⲓⲟⲟⲣ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲡⲣⲟⲥ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ ⲧⲅⲉⲛⲏⲥ[ⲓⲥ] ⲉⲧ

(10/5)

ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ⲧⲁϥⲥϩⲁⲓⲥⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲥⲩⲛⲅⲣⲁⲫⲉⲩⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ

(10/6)

ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ· ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲩⲣⲱⲙⲉ ⲧⲱⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲁϥ‐

(10/7)

ⲙⲓϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ϣⲁ ϩⲧⲟⲟⲩⲉ·

(10/8)

□ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲓⲁⲕⲱⲃ

(10/9)

ϫⲉ ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ ⲉ ⲡⲕ̅ⲣⲁⲛ ⁛— Ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩ

(10/10)

ⲕϣⲓ̅ⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲁ ⲣⲁⲛ· ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲟⲩϣⲡⲏⲣⲉ ⲡⲉ· ⲁⲩⲱ

(10/11)

ⲡⲉϫⲁϥ Ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲁⲁⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲓ ⲉ

(10/12)

ϩⲣⲁⲓ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛ̅ ϯⲛⲁⲕⲁⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡ

(10/13)

ⲉⲕⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲓ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ ⲣⲁⲛ

(10/14)

ⲧⲕ̅ (sic)· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲓ̅ⲁⲕⲱⲃ ⲡⲉ ⲡⲁ ⲣⲁⲛ· |

(10/15)

|Fol. 31a ϥ̅ⲁ̅| □ Ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉ ⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲓⲁⲕⲱⲃ·

(10/16)

ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲓⲏ̅ⲗ̅ ⲡⲉⲧ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ ⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲕϭⲙ̅ϭⲟⲙ

(10/17)

ⲙⲛ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲇⲩⲛⲁⲇⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ· ⲁϥϫⲱϩ

(10/18)

ⲇⲉ ⲉ ⲡⲡⲱϫⲕ̅ ⲙ̅ ⲡⲙⲉⲣⲟⲥ ⲛ̅ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲁϥⲛⲟⲩϣⲥ̅ ⲛ̅ϭⲓ

(10/19)

ⲡⲉϥⲙⲉⲣⲟⲥ· ⲁⲩⲱ Ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ ϩⲟ

(10/20)

ϩⲓ ϩⲟ· ⲁⲥⲟⲩϫⲁⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲁ ⲯⲩⲭⲏ· ⲁ ⲡⲣⲏ ⲇⲉ ϣⲁ ⲉ

(10/21)

ϩⲣⲁⲓ ⲉ ϫⲱϥ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ϥ̅ⲥⲟⲧϥ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(10/22)

ⲁⲛⲟⲛ Ⲇⲉ ϩⲱⲱⲛ ⲱ̅ ⲛⲁ ⲙⲉⲣⲁⲁⲧⲉ ϣϣⲉ ⲉ ⲣⲟⲛ· ⲉϣϫⲉ ⲁ

(10/23)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲧⲁⲝⲓⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁϥⲉⲓ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ ⲡⲕⲟⲥ‐

(10/24)

ⲙⲟⲥ· ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥⲡⲗⲁⲥⲙⲁ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲧⲁϩⲟ ⲉ

(10/25)

ⲣⲁⲧϥ̅· ⲙ̅ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲯⲩⲭⲏ ⲡⲟⲥⲟ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲛϥ̅‐

(10/26)

ⲛⲁⲧⲛ̅ⲛ̅ⲟⲟⲩ ⲁⲛ· ⲛ̅ ⲛϥ̅ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛϥ̅ⲥⲗ̅ⲥⲱⲗⲟⲩ ϩⲛ̅

(10/27)

ⲛⲉⲩϩⲓⲥⲉ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ ⲗⲁⲁⲩ ϭⲉ ⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲣ̅

(10/28)

|Fol. 31b ϥ̅ⲃ̅| ⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉ ⲡⲉⲓ ϣⲁϫⲉ | ⲡⲁⲓ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓϫⲟⲟϥ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲡⲉⲧ

(10/29)

ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲡⲁ ⲡⲉⲥⲉⲛⲑⲓⲟⲥ ⲡⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ· ϩⲱⲥ ϫⲉ

(10/30)

ⲁϥⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅ ⲛⲁⲩ ⲉ ϩⲏⲗⲓⲁⲥ ⲡⲉⲑⲉⲥⲃⲩⲧⲏⲥ· ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉ

(10/31)

ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ϫⲱϥ ϫⲉ ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(10/32)

ⲧⲱⲙ ⲙ̅ ⲫⲏⲧ ⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲁⲓⲱⲛ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ

(10/33)

ⲛ̅ⲛⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅·

(10/34)

ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲟϣⲉ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ·

(11/1)

ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲉ Ⲡⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲟⲩϩⲟⲃⲟⲗⲟⲥ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ·

(11/2)

ⲡⲉⲛϫⲥ̅ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ Ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲩⲱ Ⲡⲉⲛϫⲥ̅

(11/3)

ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲥ̅ⲏ̅ⲣ̅ ⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ

(11/4)

ϩⲛ̅ ⲧϥ̅ⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲛ̅ ⲡⲉϥ‐

(11/5)

ϣⲏⲣⲉ ϣⲁ ⲣⲟϥ· ⲉⲟⲩⲛ̅ ⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ

(11/6)

ϩⲙ̅ ⲡⲧⲣⲉϥϫⲛⲉ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ· ϫⲉ ⲉⲓⲥ ⲁ ⲟⲩⲏⲏⲣ | ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ |Fol. 32a ϥ̅ⲅ̅|

(11/7)

ϫⲓⲛ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲁⲓ ⲧⲁϩⲟϥ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ϫⲉ ϫⲓⲛ ⲧϥ̅ⲙⲛ̅ⲧ̅‐

(11/8)

ⲕⲟⲩⲓ· ⲁⲩⲱ ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲟⲡ ϣⲁϥⲛⲟϫϥ̅ ⲉ ⲡⲙⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ

(11/9)

ⲉ ⲡⲕⲱϩ̅ⲧ̅ ϫⲉ ⲉϥⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ̅·

(11/10)

□ Ⲁⲗⲗⲁ ⲃⲟⲏⲑⲉⲓ ⲉ ⲣⲟⲛ ϩⲙ̅ ⲛⲉⲧ ⲕ̅ⲛⲁⲉϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ·

(11/11)

ⲉ ⲁⲁϥ ⲛⲅ̅ ϣⲛ̅ ϩⲧⲏⲕ ϩⲁⲣⲟⲛ· ⲓ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ

(11/12)

ⲟⲩⲛ̅ ϭⲟⲙ ⲛ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ· ⲁϥϫⲓϣⲕⲁⲕ

(11/13)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ϫⲉ ϯⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ·

(11/14)

ⲃⲟⲏⲑⲉⲓ ⲉ ⲧⲁ ⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲁⲧ ⲛⲁϩⲧⲉ· ⲁϥⲉⲡⲉⲓⲧⲏⲙⲁ ⲇⲉ ⲛ̅

(11/15)

ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ Ⲁϥⲛⲟϫϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅

(11/16)

ϩⲏⲧϥ̅ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ· Ϩⲣⲁⲓ ⲇⲉ ⲟⲛ

(11/17)

ϩⲛ̅ ⲧϭⲟⲙ ⲛ̅ ⲧⲡⲓⲥϯⲥ· ⲁⲩⲥϩⲓⲙⲉ ϯ ⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲓ ⲉ ⲣⲟϥ ⲉⲣⲉ

(11/18)

ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ϩⲁ ⲣⲟⲥ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ ⲣⲟⲙⲡⲉ· ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲉ

(11/19)

ⲙ̅ⲡⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲉϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉ ⲧⲁⲗϭⲟⲥ ⲁⲥϫⲱϩ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ

(11/20)

ⲉ ⲡⲧⲟⲡ ⲙ̅ ⲡⲉϥϩⲟⲓⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ· ⲁ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ϭⲱ

(11/21)

ⲉϥϣⲟⲩⲟ |

(11/22)

□ Ⲉⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲟⲩⲡⲓⲥϯⲥ |Fol. 32b ϥ̅ⲇ̅|

(11/23)

ⲧⲛ̅ⲧⲁⲥⲛⲁϩⲙⲉ· ⲃⲱⲕ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ· Ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲟⲛ ⲙⲛ̅

(11/24)

ⲙ̅ ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ ⲡⲓⲥϯⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲛ̅

(11/25)

ⲁⲡϣⲁⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲃⲗ̅ⲃⲓⲗⲉ ⲛ̅ ϣⲗ̅ⲧⲁⲙ ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ

(11/26)

ⲧⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ ⲉ ⲡⲁⲓ· ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅

(11/27)

ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲙ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲣ̅ ⲁⲧ ϭⲟⲙ ⲛⲏⲧⲛ̅· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ

(11/28)

ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁϪⲟⲟⲥ ⲛ̅ ϯⲛⲱϩⲉ ϫⲉ ⲡⲱⲣⲕ̅ ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲱϭⲉ ϩⲛ̅

(11/29)

ⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲁ ⲛⲥ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛⲏⲧⲛ̅· ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲇⲉ ⲟⲛ· Ⲉ

(11/30)

ⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁⲡⲁ ⲡⲉⲥⲉⲛⲑⲓⲟⲥ· ϫⲉ

(11/31)

ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉϥⲟ ⲛ̅ⲕⲟⲩⲓ· ⲉϥⲙⲟⲟⲛⲉ ⲛ̅ ⲛⲉ‐

(11/32)

ⲥⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ ⲛϥ̅ⲃⲁⲗ· ⲁϥ‐

(11/33)

ⲛⲁⲩ ⲉⲩⲥⲧⲩⲗⲗⲟⲥ ⲛ̅ ⲕⲱϩⲧ̅ ϩⲓⲑⲏ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲉⲩⲛ̅ ϩⲉⲛ

(11/34)

ⲕⲉ ϣⲏⲣⲉ ⲇⲉ ϣⲏⲙ· ⲙⲟⲟⲛⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲡⲉ· ⲡⲉϫⲁϥ

(12/1)

ⲛ̅ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ· ⲉⲧ ⲙⲟⲟⲛⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ

(12/2)

|Fol. 33a ϥ̅ⲉ̅| ⲉ ⲡⲉⲥⲧⲩⲗⲗⲟⲥ ⲛ̅ ⲕⲱϩⲧ̅ ⲉⲧ ϩⲓ ϩⲏ· | ⲙ̅ⲙⲟⲛ· ⲡⲉϫⲁⲩ

(12/3)

ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲛⲛⲁⲩ· ⲁϥⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲧⲡⲉ·

(12/4)

ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲛⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ ⲛ̅ⲃⲁⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ

(12/5)

ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉⲥⲧⲩⲗⲗⲟⲥ ⲛ̅ ⲕⲱϩⲧ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ϩⲱ

(12/6)

ⲛ̅ⲧⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ ⁛— ⲁⲩⲱ ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ Ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲧⲉϥⲥⲙⲏ

(12/7)

ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ· ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ

(12/8)

ϭⲉ ⲱ̅ ⲛⲁ ⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲱⲧⲡ̅ ⲙ̅

(12/9)

ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ· ϫⲓⲛ ⲧϥ̅ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅ⲧⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ·

(12/10)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲥⲧⲩⲗⲗⲟⲥ ⲛ̅ ⲕⲱϩⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲃⲁⲧⲟⲥ ⁛

(12/11)

□ ⲁⲡⲁ Ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓ ϣⲁ ⲣⲟϥ ϫⲓⲛ

(12/12)

ⲧϥ̅ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲕⲟⲩⲓ ⲉϥⲥⲱⲧⲡ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲥⲁⲙⲟⲩⲏⲗ ⲛ̅ⲧⲁ

(12/13)

ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲧⲁⲁϥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲥⲉⲣⲏⲧ ⲉ ⲡⲣ̅ⲡⲉ ⲙ̅ ⲡϫⲥ̅

(12/14)

Ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲡϩⲓⲉⲣⲟⲯⲁⲗⲧⲏⲥ ⲇⲁ̅ⲇ̅ ϫⲉ

(12/15)

ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛ̅ ⲁⲁⲣⲱⲛ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥⲟⲩⲏⲏⲃ· ⲁⲩⲱ

(12/16)

ⲥⲁⲙⲟⲩⲏⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲉⲡⲉⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ· ⲁⲩⲱϣ

(12/17)

|Fol. 33b ϥ̅ⲋ̅| ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲛ̅|ⲧⲟϥ ⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ

(12/18)

ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲥⲧⲩⲗⲗⲟⲥ ⲛ̅ ⲕⲗⲟⲟⲗⲉ·

(12/19)

ⲁⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛϥ̅ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲡⲣⲟⲥⲧⲁⲅⲙⲁ

(12/20)

ⲛ̅ⲧⲁϥⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲩ· Ⲛⲉⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲥⲟⲛ ⲇⲉ ⲟⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲧⲟⲟⲩ

(12/21)

ⲛ̅ ⲧⲥⲉⲛⲧⲏ ⲉϥϣⲱⲛⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ· ⲉ ⲁ ⲡϥ̅ⲥⲱⲙⲁ ϭⲃ̅ⲃⲉ ⲉ

(12/22)

ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲱⲥⲕ̅ ⲙ̅ ⲡϣⲱⲛⲉ· Ⲁϥⲉⲡⲉⲓⲑⲩⲙⲉⲓ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲟⲟⲩ

(12/23)

ⲉⲩⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅ ⲧⲃⲧ̅ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲡⲁ ⲡⲉⲥⲩⲛ‐

(12/24)

ⲑⲓⲟⲥ· ⲉ ϯ ⲉϥⲟ ⲙ̅ ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲙ̅‐

(12/25)

ⲙⲁⲩ· ⲙ̅ⲡⲁⲧ ⲉϥⲣ̅ ⲉⲠⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ· ϫⲉ ⲉⲓⲉⲡⲉⲓⲑⲩⲙⲉⲓ

(12/26)

ⲉⲩⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅ ⲧⲃ̅ⲧ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ϩⲉ ⲉ ⲣⲟϥ· ϥⲟⲩⲱϣ̅ⲃ̅· ⲛ̅ϭⲓ

(12/27)

ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲡⲁ ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲛⲧⲱⲥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(12/28)

ⲛⲁⲧⲟϣϥ̅ ⲛⲁⲕ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ· ⲛⲉϫ ⲡⲉⲕⲣⲟⲟⲩϣ ⲉ ⲡϫ̅ⲥ̅· ⲁⲩⲱ

(12/29)

ϥⲛⲁⲥⲁⲛⲟϣⲕ̅· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲛ ϥ̅ⲛⲁⲕⲁ

(12/30)

ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲉ ⲕⲓⲙ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ·

(12/31)

□ Ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲁⲡⲁ ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ ⲁϥϫⲓ ⲙ̅

(12/32)

|Fol. 34a ϥ̅ⲍ̅| ⲡⲉϥⲕⲉⲗⲱⲗ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁⲙⲟϩϥ̅ | ⲙ̅ ⲙⲟⲟⲩ· ⲛⲉ ⲡⲕⲁⲓⲣⲟⲥ

(12/33)

ⲅⲁⲣ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩϩ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩϩ (sic) ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉ· ⲛϥ̅‐

(12/34)

ⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲡⲁ ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ· ⲉϥⲱϣ

(13/1)

ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲡϫ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲕⲱ ⲡϩⲏⲧ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲥⲟⲛ

(13/2)

ⲉϥⲗⲩⲡⲏ· Ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲡⲉⲕⲟⲩⲱϣ ⲡⲉ ϯ ⲛⲁϥ ⲙ̅

(13/3)

ⲡϥ̅ⲁⲓϯⲙⲁ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲕⲁⲁϥ ⲉϥⲗⲩⲡⲏ ⲡϫⲥ̅· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲃⲱⲕ

(13/4)

ⲇⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲧⲏⲏⲛⲉ· ⲉ ⲙⲉϩ ⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ

(13/5)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϣⲱⲡⲉ· ⲉ ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϭⲙ̅ ⲡϣⲓⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ

(13/6)

ⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϥϭⲱϣⲧ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲁⲡⲁ ⲡⲉⲥⲩⲛ‐

(13/7)

ⲑⲓⲟⲥ· Ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲧⲃⲧ̅ ⲉϥⲡⲟⲥϣ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲟⲟⲩ

(13/8)

ⲉϥϩⲗⲟⲓⲗⲉ· Ⲱ̅ ⲧⲉⲓ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉ

(13/9)

ⲡⲙⲁ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲁⲡⲁ ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ ⲃⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ

(13/10)

ϩⲙ̅ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲛϥ̅ⲥⲕ̅ ⲡⲧⲃⲧ̅ ⲉ ⲡⲉⲕⲣⲟ· ⲁ ⲡⲙⲟⲩ ⲛ ϩⲁⲁⲧⲉ

(13/11)

ⲛⲙ̅ ⲙⲟⲩ ⲛ̅ ⲉⲓⲟⲟⲩⲉ ⲥⲟⲕϥ̅ ⲁϥⲛ̅ⲧϥ̅ ⲉ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ·

(13/12)

□ Ⲉϯ ⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩϩ ⲡⲉϥⲕⲉⲗⲱⲗ ⲙ̅ ⲙⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧ

(13/13)

ⲁϥϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲛⲁⲛ· ϩⲛ̅ ⲧϥ̅ⲧⲁⲡⲣⲟ· ⲉϥⲣ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛⲁⲛ

(13/14)

ⲁϥϫⲓ|ⲧϥ̅ ϭⲉ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲥⲟⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ· ϫⲉ |Fol. 34b ϥ̅ⲏ̅|

(13/15)

ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉⲕ ⲡⲉⲕⲁⲓⲧⲏⲙⲁ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ

(13/16)

ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲓⲥⲧⲟⲛ ⲛ̅ ⲇⲁⲛⲓⲏⲗ ⲛϥ̅ϭⲱϣⲧ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲁⲛ· Ⲡⲉϫⲁϥ

(13/17)

ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲥⲃ̅ⲧⲉ ⲡⲧⲃⲧ̅ ⲛⲁⲕ· ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ ϩⲙ̅

(13/18)

ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ· ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ ⲙ̅ⲡ ⲉϥⲕⲁⲁⲕ ⲉ ⲗⲩⲡⲏ· ϩⲙ̅ ⲡⲉ

(13/19)

ⲛⲧⲁⲕⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧϥ̅· Ⲁⲗⲏⲑⲟⲥ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁϥ‐

(13/20)

ϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲡϫⲥ̅ ϩⲏⲛ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲟⲩⲟⲛ

(13/21)

ⲛⲓⲙ· ⲉ ⲧⲱϣ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲉ· Ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁ‐

(13/22)

ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡⲉⲩⲥⲟⲡⲥⲡ̅ ⲛϥ̅ⲧⲟⲩϫⲟⲟⲩ· ⲡϫⲥ̅ ⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ ⲉ

(13/23)

ⲟⲩⲟⲛ ⲉⲧ ⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⁛—

(13/24)

□ Ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲓⲏ̅ⲗ̅ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉϫⲙ̅ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ·

(13/25)

ⲙⲛ̅ ⲁⲁⲣⲱⲛ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲁⲁϥ

(13/26)

ⲛⲁⲛ· ⲁⲕⲛ̅ⲧⲛ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲛ̅ ⲕⲏⲙⲉ· ⲉⲛϩⲙⲟⲟⲥ

(13/27)

ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉⲭⲁⲗⲕⲓⲟⲛ ⲛ ⲁⲁϥ· ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲟⲩⲉⲙ ⲟⲉⲓⲕ·

(13/28)

ⲉⲩⲥⲉⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲙⲁ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲟⲉⲓⲕ ⲙⲛ̅ | ϩⲉⲛⲁⲁϥ· |Fol. 35a ϥ̅ⲑ̅|

(13/29)

ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲧⲛ̅ⲛⲁϩⲓ ⲱⲛⲉ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲁⲩⲱ ⲁⲥϫⲟⲟⲥ·

(13/30)

ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲉ ϩⲓ ⲱⲛⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ

(13/31)

ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲁϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲉϥϫⲱ

(13/32)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲉⲓⲛⲁϩⲉ ⲉ ⲁϥⲧⲱⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲗⲁⲟⲥ ⲉ ⲧⲣⲉ

(13/33)

ⲩⲟⲩⲱⲙ· ⲉ ϯ ⲕⲉ ⲕⲟⲩⲓ ⲡⲉ ⲛ̅ⲥⲉϩⲓ ⲱⲛⲉ ⲉ ⲣⲟⲓ· ⲁⲩⲱ

(13/34)

ⲡⲉϫⲉ Ⲡϫⲥ̅ ⲙ̅ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϫⲉ ⲁⲓⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡⲉⲕⲣⲙ̅ⲣⲙ̅ ⲛ̅

(14/1)

ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲓⲏⲗ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲁⲁϥ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ ϩⲱⲛ

(14/2)

Ⲇⲉ ⲉ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲓⲏ̅ⲗ̅ ⲉⲕϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ

(14/3)

ⲥⲃ̅ⲧⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲣⲁⲥⲧⲉ· ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲉⲙ ⲁⲁϥ ⁛— Ⲟⲩⲇⲉ

(14/4)

ⲥⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⲛⲉ· ⲁⲩⲇⲉ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲁⲛ· ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲏⲧ ⲛ̅ ϩⲟⲟⲩ

(14/5)

ⲁⲛ ⲛⲉ ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ ⲉⲩⲉⲃⲟⲧ ⲛ̅ ϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ϣⲁⲛⲧ

(14/6)

ϥ̅ ⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧⲛ̅ϭⲃ̅ϣⲁ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓⲟⲟⲣ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲩⲡ‐

(14/7)

ⲡⲏⲣⲉ ϩⲛ̅ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛ̅ ⲁⲙⲁϩⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⁛—

(14/8)

□ Ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ϭⲉ ⲱ̅ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲁⲧⲉ ϫⲉ ⲡⲥⲟⲡⲥⲡ̅ ⲙ̅

(14/9)

ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲙⲁⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲉϥⲉⲛ̅ⲣ̅ⲅⲉⲓ̅ ⲕⲁⲧⲁ

(14/10)

|Fol. 35b ⲣ̅| ⲡⲉⲧ ⲥⲏϩ· ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ | ⲙⲉⲛ ⲡⲛⲟⲙⲟⲑⲉⲧⲏⲥ ⲛ̅ ⲧⲡⲁⲗⲁⲓⲁ

(14/11)

ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲉⲡⲉⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ ⲡϫⲥ̅ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ·

(14/12)

Ⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ⁛ ⲡⲛⲟⲘⲟⲑⲉⲧⲏⲥ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ

(14/13)

ⲛ̅ ⲧⲇⲓⲁⲑⲩⲕⲏ ⲛ̅ ⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲁⲡⲁ ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ· ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ

(14/14)

ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲥⲡ̅ⲥⲡ̅ ⲡϫⲥ̅ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲥⲟⲛ ⲙ̅ ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ ⲙ̅ⲡ ⲉϥ‐

(14/15)

ⲗⲩⲡⲏ ⲙ̅ⲙⲟϥ· Ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥϫⲉⲕ ⲡϥ̅ⲁⲓⲧⲏⲙⲁ ⲉ ⲃⲟⲗ

(14/16)

ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧ ⲥⲏϩ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲯⲁⲗⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡϫⲥ̅ ϫⲱⲕ

(14/17)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲁⲓⲧⲏⲙⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⁛— ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉ ϯ

(14/18)

ⲕⲉ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅

(14/19)

ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲡⲁ ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ ⲉϥⲟ ⲙ̅ ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ

(14/20)

ⲙ̅ⲡⲁⲧ ϥ̅ⲣ̅ ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲉϫⲛ̅

(14/21)

ⲧϣⲱⲱⲧⲉ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲥⲉ ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅ ϫⲉ ⲉϥ‐

(14/22)

ⲛⲁⲙⲉϩ ⲡⲉϥⲕⲉⲗⲱⲗ ⲙ̅ ⲙⲟⲟⲩ· ⲛ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲟⲛ

(14/23)

ⲉϫⲛ̅ ⲧϣⲱⲱⲧⲉ ⲁϥⲣ̅ ⲡⲱⲃϣ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩϩ ⲙⲛ̅ ⲧⲃⲏⲥⲉ ⲙ̅ⲡ

(14/24)

ϥ̅ϥⲓⲧⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣϥ̅ⲁⲁϩ ⲇⲉ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲉϫⲛ̅

(14/25)

|Fol. 36a ⲣ̅ⲁ̅| ⲧϣⲱⲱⲧⲉ ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲕⲁⲧⲁ | ⲡⲉⲑⲟⲥ ⲛ̅

(14/26)

ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ· ⲁⲩⲱ Ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲉⲧ ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ

(14/27)

ⲙⲛ̅ϣϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ⲉ ⲧⲣⲁ ⲕⲧⲟⲓ· ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ

(14/28)

ⲧϩⲉⲛⲉⲉⲧⲉ· ⲉ ϫⲓ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩϩ ⲉⲕⲉⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ϭⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ

(14/29)

ⲙⲟⲟⲩ ⲛϥ̅ⲉⲓ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ϣⲁ ⲣⲟⲓ ⲛ̅ⲧⲁϭⲛ̅ ⲑⲉ ⲙ̅ ⲙⲟⲩϩ ⲙ̅

(14/30)

ⲡⲁ ⲕⲉⲗⲱⲗ ⲙ̅ ⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲓⲛⲁⲣ̅ ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛⲁⲕ

(14/31)

ⲙ̅ ⲡⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛ̅ ⲛⲁϩⲟⲟⲩ· ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲁⲕⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙ̅

(14/32)

ⲡⲉⲕⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ̅

(14/33)

ⲡⲙⲟⲩ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥϫⲱⲕ Ⲇⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉϣⲗⲏⲗ ⲁ

(14/34)

ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲙⲟⲟϣⲉ· ⲉ ⲡϫⲓⲥⲉ ϣⲁⲛⲧ ϥ̅ⲉⲓ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲣⲱⲥ

(15/1)

ⲛ̅ ⲧϣⲱⲧⲉ· ⲛϥ̅ⲙⲉϩ ⲡⲉϥⲕⲉⲗⲱⲗ ⲙ̅ ⲙⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ

(15/2)

ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛⲁⲕ Ϫⲉ

(15/3)

ⲕⲧⲟⲕ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ ⲡⲉⲕⲙⲁ·

(15/4)

□ ⲉⲧⲉⲓ ⲇⲉ Ⲉⲣⲉ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲥⲉⲕ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁⲩϣⲱⲥ· ⲉϥ‐

(15/5)

ⲙⲟⲟⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϥ|ⲟ̅ϩⲉ ⲛ̅ ⲉⲥⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡϣⲟⲛⲧⲉ ϯ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ |Fol. 36b ⲣ̅ⲃ̅|

(15/6)

ⲉⲣ ⲛ̅ ⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛ̅ ⲧϣⲱⲧⲉ ⲁϥⲑⲉⲱⲣⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲉϥ‐

(15/7)

ⲕⲱⲧⲉ ⲉϥⲕⲱⲧⲉ (sic) ϩⲛ̅ ⲧϣⲱⲧⲉ ϣⲁⲛⲧ ϥ̅ⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ

(15/8)

ⲉ ⲡⲉϥⲙⲁ· Ⲉⲓⲛⲁⲧⲛ̅ⲧⲱⲛⲅ̅ ⲉ ⲛⲓⲙ ⲱ̅ ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲁⲡⲁ

(15/9)

ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ· ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ⲉⲕⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ ⲉ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲡⲛⲟⲙⲟ‐

(15/10)

ⲑⲉⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥ ⲧⲣⲉ ⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲁ ⲡⲱⲣϫ̅ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲥⲁ ⲙⲛ̅

(15/11)

ⲡⲁⲓ· ⲁ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲓⲏⲗ̅ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲕⲁⲧⲁ

(15/12)

ⲡⲡⲉⲧϣⲟⲩⲱⲟⲩ· ⲉ ⲁ ⲡⲙⲟⲟⲩ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲩ ⲛ ⲥⲟⲃⲧ̅ ϩⲙ̅

(15/13)

ⲡⲓ̈ⲥⲁ ⲙⲛ̅ ⲡⲁⲓ ⲛ̅ⲥⲁ ⲟⲩⲛⲁⲙ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲁ ϩⲃⲟⲩⲣ ⲙ̅

(15/14)

ⲙⲟⲟⲩ· ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲧⲡⲉⲧⲣⲁ· ⲁⲥⲧⲁⲩⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ

(15/15)

ⲛ̅ ϩⲉⲛⲟⲑⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⁛—

(15/16)

□ Ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ ϩⲱⲱⲕ ⲱ̅ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁ ⲡⲉⲕϣⲗⲏⲗ ⲃⲱⲕ ⲉ

(15/17)

ϩⲣⲁⲓ ϣⲁ ⲑⲁⲯⲓⲥ ⲛ̅ ⲧⲡⲉ· ⲁⲥϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲉ

(15/18)

ⲅⲣⲁⲫⲏ ⲉⲧ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥ|ϫⲟⲟⲥ ⲁⲩ‐ |Fol. 37a ⲣ̅ⲅ̅|

(15/19)

ϣⲱⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟϥ Ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϩⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲱⲛⲧ̅·

(15/20)

ⲁⲕϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲑⲉⲱⲣⲓⲕⲟⲥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ· Ⲁⲩⲱ

(15/21)

ⲛ̅ⲛⲟⲉⲣⲟⲥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ· ⲁⲕϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲟⲓⲕⲟⲛⲟ‐

(15/22)

ⲙⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲁⲕⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅ ⲧⲕ̅ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̅

(15/23)

ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ Ⲧⲁⲛϩⲟⲩⲧ̅ⲕ̅ ⲉⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲙ̅

(15/24)

ⲯⲩⲭⲏ· ⲁⲕⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲕ‐

(15/25)

ⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ· ϩⲛ̅ ⲧⲉⲕⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛ̅ ⲧⲡⲓⲥϯⲥ ⲛ̅ ⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥ·

(15/26)

ⲁⲩⲱ Ⲛⲉⲕϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲕⲗⲟⲅⲟⲥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩ‐

(15/27)

ⲕⲩⲣⲓⲝ ⲉⲕⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲕ̅ⲥⲟⲫⲓⲁ ⁛— ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲥⲁⲗ‐

(15/28)

ⲡⲓⲅⲝ̅ ⁛ ⲛⲓⲙ Ⲡⲉⲧ ⲛⲁϣⲧⲁⲓⲟⲕ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲕ̅ⲙ̅ⲡϣⲁ· ⲱ̅

(15/29)

ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ϣⲁⲕⲉⲓⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲉ ⲛⲉⲑⲏⲡ ϩⲁⲑⲏ

(15/30)

ⲙ̅ⲡⲁⲧ ⲟⲩϣⲱⲡⲉ ⁛— Ⲛⲉⲕϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲕⲟⲥⲙⲓⲕⲟⲛ ϩⲛ̅

(15/31)

ϩⲉⲛⲱⲇⲏ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲕϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲙ̅

(15/32)

ⲙⲱⲛⲁⲭⲟⲥ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛⲃⲱⲗ ⲙ̅ ⲡⲛ̅ⲓ̅ⲕⲟⲛ· ⲛⲉⲕ|ϣⲁϫⲉ ⲡⲉ |Fol. 37b ⲣ̅ⲇ̅|

(15/33)

ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲣⲭⲱⲛ· ϩⲛ̅ ϩⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲡⲟⲗⲏ· ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛ‐

(15/34)

ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲉⲙ ⲉⲕϣⲓⲡⲉ ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ

(16/1)

ⲉ ⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲧⲙ̅ ⲉⲛⲁⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧ ⲥⲏϩ· ϫⲉ ⲛⲉⲓ ϣⲁϫⲉ

(16/2)

ϩⲛ̅ ⲛⲉⲕⲙⲛ̅ⲧ̅ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲉ ⲙ̅ ⲡ ⲙ̅ⲧⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲣ̅ⲣⲱⲟⲩ· ⲛ̅

(16/3)

ϯϣⲓ̅ⲡⲉ ⲁⲛ· ⲛⲉⲕⲕⲁⲑⲏⲅⲉⲓ ⲡⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛⲏⲩ ϣⲁ ⲣⲟⲕ·

(16/4)

ϣⲁ ⲣⲟⲕ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ⲉ ⲣ̅ ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉ

(16/5)

ⲣⲟⲕ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ· ϩⲛ̅ ⲧⲙⲣ̅ⲣⲉ ⲛ̅ ⲧⲕ̅ⲁⲅⲁⲡⲏ· ⲁⲕⲥⲱⲧⲙ̅

(16/6)

ⲉ ⲧⲛ̅ⲧⲟⲗⲏ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅· ⲁⲕⲕⲱⲧ ⲙ̅ Ⲡⲉⲕⲏⲓ· ⲉϫⲛ̅ ⲧⲡⲉⲧⲣⲁ

(16/7)

ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⁛— ⲁⲕϯ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ϩⲛ̅ Ⲟⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲙⲛ̅ ⲟⲩ‐

(16/8)

ϩⲏⲧ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁⲩⲱ ⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ· Ⲁⲕⲑⲉⲱⲣⲉⲓ ⲙ̅

(16/9)

ⲡⲁⲣⲓⲥⲧⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲛ̅ⲓ̅ⲕⲟⲛ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲁⲕⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲕ

(16/10)

ϩⲙ̅ ⲡⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⁛ ⲁⲕϣⲓⲛⲉ Ⲡⲉ ⲛ̅ϣⲱⲥ ⲁⲩⲱ

(16/11)

|Fol. 38a ⲣ̅ⲉ̅| ⲙ̅ ⲙⲁ ⲙ̅ ⲙⲟⲟⲛⲉ ⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ· ⲉ ⲧⲃⲉ | Ⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲛⲉⲕϥⲓ

(16/12)

ⲙ̅ ⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲛ̅ ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ· Ⲁⲕⲁⲙⲁϩⲧⲉ

(16/13)

ⲛ̅ ⲛ̅ϩⲓⲏⲩ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲉϥϣⲙ̅ϣⲉ ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ Ⲁⲕ‐

(16/14)

ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲕⲩⲃⲉⲣⲛⲓⲧⲏⲥ ⲙ̅ ⲡⲡⲉⲗⲁⲅⲟⲥ· ⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲩⲥⲧⲏ‐

(16/15)

ⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ϩⲁⲅⲓⲟⲥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡϣⲟⲙⲛⲧ̅

(16/16)

ⲛ̅ ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⁛—

(16/17)

□ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲉⲓⲱⲧ Ⲛ̅ ϩⲁϩ ⲛ̅ ϩⲏⲕⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲁⲩⲱ

(16/18)

ⲛ̅ ⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲣⲫⲁⲛⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲛϩⲟⲟⲩ· ⲛⲉⲕⲕⲩⲣⲓⲍⲉ ⲡⲉ

(16/19)

ⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲉ· ⲱ̅ ⲡⲙⲁⲓⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ ⲉⲓⲱⲧ

(16/20)

ⲁⲡⲁ ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ Ⲛⲉⲕⲅⲩⲙⲛⲁⲍⲉ ⲛ̅ ⲛⲉ̅ⲓ̅ϩ̅ⲏⲛ ⲉ ⲣⲟⲕ

(16/21)

ϩⲛ̅ ⲧⲉⲥⲃⲱ ⲉⲧ ⲟⲩⲟϫ· Ⲁⲕϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲁⲕⲟⲣⲁⲓⲟⲥ· ⲙ̅

(16/22)

ⲡⲛ̅ⲓ̅ⲕ̅ⲟⲛ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲅ̅ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲁⲅⲁⲑⲟⲛ· ⲛ̅

(16/23)

ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲟⲩⲣⲟⲧ· Ⲁⲕϣⲓⲛⲉ ⲁⲕϭⲓⲛⲉ

(16/24)

ⲱ̅ ⲡⲙⲁⲓⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲛ̅ⲉⲓⲱⲧ ⲁⲡⲁ ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ ⲡⲁⲕⲉⲗⲁⲣ‐

(16/25)

ⲭⲏⲥ ⲛ̅ ⲧⲁⲗⲩⲑⲓⲁ· ⲁⲕⲧⲱϩⲙ̅ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁⲕ· ⲁⲕⲁⲓⲧⲉⲓ

(16/26)

|Fol. 38b ⲣ̅ⲋ̅| ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· | ϯ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲁⲓⲧⲏⲙⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲛⲟϭ

(16/27)

ⲛ̅ ϩⲓⲛⲟⲩϥⲉ· ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕⲥⲏⲩ· ⲁⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲕⲁⲧⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ

(16/28)

ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ· ⲁ ⲧⲕ̅ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅

(16/29)

ⲟⲩϩⲉⲛⲟⲩϥⲉ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲕϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲧⲕ̅ⲅⲉⲛⲉⲁ· ⲁ ⲡⲕ̅ⲗⲁⲟⲥ

(16/30)

ⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲕ̅ⲥⲟⲫⲓⲁ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲉⲗⲏⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ

(16/31)

ⲛⲉⲕϣⲏⲣⲉ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲕⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⁛—

(16/32)

□ Ⲛⲉⲩⲉⲡⲉⲓⲑⲩⲙⲉⲓ ⲉ ⲛⲉⲕⲗⲟⲅⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ⲁⲣⲭⲱⲛ· ⲁⲩⲱ

(16/33)

ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲉⲕⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲡⲣⲟⲥⲏⲗⲓⲧⲟⲥ

(16/34)

ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲁⲕⲑⲉⲱⲣⲉⲓ Ⲙ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉ ⲁⲛⲁⲧⲟⲗⲏⲥ

(17/1)

ⲧⲉ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ Ⲁϥⲙⲟϩⲕ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲗⲁⲙ‐

(17/2)

ⲡⲣⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲕϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧⲕⲓⲃⲱⲇⲟⲥ

(17/3)

ⲙ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲁϩⲉ ⲛ̅ ⲟⲩϣⲓⲏ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅

(17/4)

ⲛⲱϩⲉ· ⲁⲕϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲗⲁⲙⲡⲁⲥ· ⲉⲥⲣ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϩⲙ̅

(17/5)

ⲡⲉⲛ|ⲧⲟϣ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲁ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙⲛ̅ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲣ̅ |Fol. 39a ⲣ̅ⲍ̅|

(17/6)

ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϩⲁ ⲧⲉⲕϩⲏ· ϩⲛ̅ ⲛⲉⲕϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ· Ϩⲛ̅ ⲛⲉⲕ‐

(17/7)

ϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲁ ⲧⲥⲉⲛϯ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲣⲉϥⲣ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϩⲓ̅ⲧⲛ̅

(17/8)

ⲛⲉⲕϣⲗⲏⲗ ⲙⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅·

(17/9)

ⲉⲧⲉ ⲁⲡⲁ ⲕⲟⲗⲗⲟⲑⲟⲥ ⲡⲉ· ⲙⲛ̅ ⲁⲡⲁ ⲡⲁϩⲁⲙ· ⲛⲉⲓ ⲛⲟϭ

(17/10)

ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁⲩⲉⲓⲥ ϭⲉ Ⲟⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ

(17/11)

ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϫⲱ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲕⲉ ϣⲡⲏⲣⲉ ⲉ ⲁⲛⲥⲟⲧ‐

(17/12)

ⲙⲉⲥ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲩϩⲗ̅ⲡⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲧⲉ ⲧⲙⲉ·

(17/13)

ⲁⲩⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲛⲧⲟϣ ϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ⲉ

(17/14)

ⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲡⲁ ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ· ϫⲉ ⲁⲓⲃⲱⲕ

(17/15)

ⲁⲓϫⲓ ⲥⲙⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲛ̅ ϩⲟⲟⲩ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ

(17/16)

ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲁⲓⲁⲡⲁⲛⲧⲁ ⲉ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲡⲁ ⲡⲁϩⲁⲙ·

(17/17)

ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲕϫⲓ ⲥⲙⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ

(17/18)

ϣⲏⲙ· ⲡⲉϫⲁⲓ̅ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉϩⲉ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ | Ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲟⲕ |Fol. 39b ⲣ̅ⲏ̅|

(17/19)

ⲡⲉ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲁⲙⲉ ⲟⲩ

(17/20)

ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲡⲉ ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓ̅ⲟⲥ ϣⲏⲙ ⁛ ⲁⲩⲱ ⲁⲕϫⲓ

(17/21)

ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲥⲙⲟⲩ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲁⲕⲁⲡⲁⲛⲧⲁ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲛ̅ⲉⲧ

(17/22)

ⲁⲣⲭⲏ Ⲅⲁⲣ ⲧⲉ· ⲛ̅ⲧⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲁ ⲧϣⲱⲧⲉ ⲙⲟⲩϩ ⲙ̅‐

(17/23)

ⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲁⲛⲛⲁⲩ

(17/24)

ⲉⲩⲕⲱϩⲧ̅ ⲉϥⲙⲟⲩϩ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥⲏⲓ ⲁⲛϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ

(17/25)

ϫⲉ ⲁⲣⲁ Ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ ϣⲏⲙ ϫⲉⲣⲉ ⲕⲱϩⲧ̅ ⲉ ⲟⲩ ⲛ̅

(17/26)

ⲛⲉⲓ ⲟⲩⲛⲟⲟⲩⲉ· ⲁⲩⲧⲁⲗⲟ ⲇⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲁⲩϭⲱϣⲧ ⲉ ϫⲱϥ

(17/27)

ϩⲛ̅ ⲧϫⲟ· ⲁⲩⲑⲉⲱⲣⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲉϥⲁϩⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲉϥϣⲗⲏⲗ

(17/28)

ⲉⲣⲉ ⲛⲉϥϭⲓϫ ⲡⲟⲣϣ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲧⲡⲉ ⁛— ⲉⲣⲉ

(17/29)

ⲡⲉϥⲙⲏⲧ ⲛ̅ ⲧⲏⲏⲃⲉ ⲟ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ ⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅ ⲗⲁⲙⲡⲁⲥ·

(17/30)

ⲛ̅ⲕⲱϩⲧ̅ ⲉⲩⲣ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⁛— ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ

(17/31)

ⲟⲛ ⲧⲁϩⲙⲉϥ ⲉ ⲧⲉⲓ ⲭⲉⲓⲣⲟⲇⲟⲛⲓⲁ ⲛ̅ ⲧ|ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲟⲩⲏⲏⲃ· ⲧⲁⲓ |Fol. 40a ⲣ̅ⲑ̅|

(17/32)

ⲉⲧ ⲉϥⲙ̅ⲡϣⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ϥ̅ⲙⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲥϭⲣⲁϩⲧ̅

(17/33)

ⲁϥⲃⲱⲕ ⲁϥϩⲟⲡϥ̅· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲡⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲙ̅ ⲙⲁⲓ‐

(17/34)

ⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲉ ⲧⲣⲉ ϥⲑⲙ̅ⲥⲟⲟϥ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ·

(18/1)

ⲛ̅ⲧⲁⲣⲭⲩⲉⲣⲟⲥⲩⲛⲏ· ⲧⲁⲓ ⲉⲧϥ̅ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲙⲉ·

(18/2)

ⲁⲩϣⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ· ⲁⲩϩⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲉⲣⲟⲥ ⲛ̅

(18/3)

ϫⲏⲙⲉ ⲉϥϩⲏⲡ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩϭⲟⲡϥ̅ Ⲇⲉ ⲁϥⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ

(18/4)

ⲉϥⲧⲁⲩⲟ ⲙ̅ ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟϭ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲡⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ

(18/5)

ⲛ̅ ⲕⲱⲥⲧⲁⲛϯⲛⲟ↑ⲩⲡⲟⲗⲓⲥ· ϫⲉ ⲱ̅ ⲡⲉⲥϭⲣⲁϩⲧ̅ ⲉ ϯⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ

(18/6)

ⲛ̅ⲥⲉⲕⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲁⲛ ⁛— Ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅

(18/7)

ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲑⲙ̅ⲥⲟⲟϥ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲑⲙ̅ⲥⲟⲟϥ

(18/8)

ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲏ· ⲛ̅ⲧⲁϥⲡⲱⲧ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ⲥⲁ

(18/9)

ⲡⲧⲁⲓⲟ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲁ ⲡⲧⲁⲓⲟ· ⲡⲱⲧ ⲛ̅ⲥⲱϥ· ⲉⲁ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩ‐

(18/10)

ϭⲟⲡϥ̅ ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲛⲁⲛ· ϫⲉ ⲁϥϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲛⲁⲛ ϩⲛ̅ |

(18/11)

|Fol. 40b ⲣ̅ⲓ̅| ⲧⲉϥⲧⲁⲡⲣⲟ· ϫⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲃⲏⲗ ϫⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲓⲣ̅ ⲁⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲁ

(18/12)

ⲡⲉⲧ ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛϥⲓ ⲛ̅ ⲧⲁ ⲁⲡⲉ

(18/13)

ϩⲓ ϫⲱⲓ· ⲏ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲟϫⲧ̅ ⲉ ⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲁ ⲛ̅ⲧⲓⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁⲛ

(18/14)

ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲱ ⲛ̅ⲥⲱⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲥϭⲣⲁϩⲧ̅ ⲡⲁⲓ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ

(18/15)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲏ̅ ⲙ̅ⲡ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲉ

(18/16)

ⲡⲉⲧ ⲥⲏϩ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲯⲁⲗⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲥⲣ̅ϥⲉ· ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ

(18/17)

ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(18/18)

□ ⲁⲩⲙⲉⲕⲙⲟⲕⲟⲩ Ⲇⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ·

(18/19)

ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲁⲣⲁ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲙⲏ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ·

(18/20)

ⲁⲩϣⲟϫⲛⲉ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲧⲁⲩ ⲉ ⲡϣⲁϫⲉ

(18/21)

ⲉ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲡⲁ ⲕⲟⲗⲗⲟⲑⲟⲥ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲡⲱⲙⲉ·

(18/22)

ϥⲛⲁϭⲉⲗⲡ̅ ⲡϣⲁϫⲉ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁϩⲡ̅ ⲫⲱⲃ ⲉ ⲣⲟϥ

(18/23)

|Fol. 41a ⲣ̅ⲓ̅ⲁ̅| ⲁⲛ· ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ Ⲁⲩⲃⲱⲕ ϩⲁϩ ⲧⲙ̅ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩ|ⲁⲁⲃ ⲁⲡⲁ ⲕⲟⲗ‐

(18/24)

ⲗⲟⲑⲟⲥ· ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲛ̅ϫⲓ ⲙ̅

(18/25)

ⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲁⲡⲁ ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ· ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲭⲉⲓⲣⲟⲇⲟⲛⲉⲓ ⲙ̅‐

(18/26)

ⲙⲟϥ ⲛ̅ ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ· ⲙ̅ⲡⲉ ϥⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲕⲁⲧⲉⲭⲉ ⲉ ⲉⲓⲣⲉ

(18/27)

ⲛ̅ ⲧⲗⲩⲧⲟⲩⲣⲅⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲁⲛϩⲟⲩⲧϥ̅ ⲉ ⲣⲟⲥ· ⲉⲓⲥ ⲟⲩ‐

(18/28)

ⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ ϩⲟⲟⲩ ⲉⲛϯⲟⲩⲟⲓ ⲛ̅ⲥⲱϥ ϣⲁⲛⲧ ⲛ̅ϩⲉ ⲉ ⲣⲟϥ·

(18/29)

ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲉⲣⲟⲥ ⲛ̅ ⲧϫⲉⲙⲉ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ̅ ϥ̅ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ·

(18/30)

ⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲡⲁⲣⲁⲓⲧⲉⲓ ⲛ̅ⲧⲉϥⲧⲁⲝⲓⲥ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ Ⲡⲉϫⲁϥ

(18/31)

ϫⲥ ⲛ̅ⲥⲁ ⲃⲏⲗ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉ ⲓ̅ⲣ̅ ⲁⲧ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲉⲧ ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ

(18/32)

ⲙ̅ⲙⲟⲓ· ⲉⲡⲉⲓ ⲕⲁⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛϥⲓ ⲛ̅ ⲧⲁ ⲁⲡⲉ· ϩⲓ ϫⲱⲓ

(18/33)

ⲛ̅ ϯⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁⲛ ⲛ̅ⲥⲱⲧⲛ̅ ⁛— ⲧⲛ̅ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ϭⲉ ⲛ̅

(18/34)

ⲧⲕ̅ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲥⲩⲛⲧⲉⲭⲉⲓ̈ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲟⲟⲩ

(19/1)

ⲛⲅ̅ ϫⲛⲟⲩϥ ⲟⲩⲧⲱⲕ ⲟⲩⲧⲱϥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲧⲛ̅‐

(19/2)

ⲛⲟⲟⲩⲕ· ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲟⲩϣⲡⲏⲣⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲓ ϩⲱⲃ· ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩ|ⲁⲁⲃ |Fol. 41b ⲣ̅ⲓ̅ⲃ̅|

(19/3)

ⲇⲉ ⲁⲡⲁ ⲕⲟⲗⲗⲟⲑⲟⲥ· ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ· ϫⲉ ⲡⲉϫⲉ ⲛⲉⲕⲗⲏ‐

(19/4)

ⲣⲓⲕⲟⲥ ⲙ̅ ⲙⲁⲓ ⲛⲟⲩⲧⲉ· ϫⲉ ⲁ ⲧⲕ̅ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲟⲟⲥ

(19/5)

ϫⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲃⲏⲗ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉ ⲓⲣ̅ ⲁⲧ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲉⲧ ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ

(19/6)

ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈· Ⲉⲡⲉⲓ ⲡⲁ ⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉ ⲁϩ ⲉ ⲣⲁⲧ ⲉ ⲧⲉⲓ

(19/7)

ⲧⲁⲝⲓⲥ ⲛ̅ ϯⲙⲉⲓⲛⲉ· ⲁⲣⲁ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ· ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ

(19/8)

ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁⲡⲁ ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ· ϫⲉ ϩⲁⲑⲏ ⲉ ⲧⲣⲉ

(19/9)

ⲡⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲉⲓ ⲉ ϩⲟⲩⲛ· ϣⲁ ⲧⲁ ⲙⲛ̅ⲧⲉⲗⲁⲭⲉⲓⲥⲧⲟⲥ·

(19/10)

ⲁⲓϩⲱⲣⲡ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ· ⲁⲩⲥⲙⲏ ϣⲱⲡⲉ ϣⲁ ⲣⲟⲓ· ⲛ̅

(19/11)

ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ ⲥⲟⲡ· ϫⲉ ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ· ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ· ⲡⲉ‐

(19/12)

ⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ· ⲉⲓⲥ ⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⲛ̅ ⲧⲕ̅ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ· ⲁⲩⲉⲓ ⲛ̅ⲥⲱⲕ·

(19/13)

ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲡⲁⲣⲁⲓⲧⲉⲓ ⲛ̅ ⲧⲧⲁⲝⲓⲥ· ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲁⲛϩⲟⲩⲧⲕ̅ ⲉ ⲣⲟⲥ· ⲛ̅

(19/14)

ⲧⲙ̅ ⲡⲁϫⲱϫ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅ̅ ⲟⲩⲁϩⲕ̅

(19/15)

ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ·

(19/16)

□ Ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲕⲱ ⲧⲕ̅ⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲥⲟ ⲛ̅ ⲭⲏⲣⲁ· ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲉⲓ |

(19/17)

Ⲥⲟⲧⲙⲟⲩ· Ⲁ ⲛⲉⲕⲗⲏⲣⲓ̈ⲕⲟⲥ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲓ· |Fol. 42a ⲣ̅ⲓ̅ⲅ̅|

(19/18)

ⲁⲓⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁⲓ̈ⲟⲩⲁϩⲧ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ· ⲉ ⲁⲓⲕⲱ ⲙ̅ ⲡⲁ ⲣⲟⲟⲩϣ

(19/19)

ⲧⲏⲣϥ̅ ϩⲓ ⲓⲥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ

(19/20)

ⲁϫⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⁛— ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ· ϭⲉ ⲱ̅ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ·

(19/21)

ϫⲉ ϩⲉⲛⲙⲉ ⲛⲉⲛ ⲉⲓ ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲥⲟⲫⲟⲥ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉⲧ ϫⲱ

(19/22)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ Ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϫⲓ ⲛⲁϥ ⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲧⲁⲓⲟ·

(19/23)

ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ Ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ

(19/24)

ⲛ̅ ⲁⲁⲣⲱⲛ· ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅· ⲛ̅ⲧⲁϥϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ

(19/25)

ⲁⲩⲁⲁϥ ⲁⲛ ⲉ ⲧⲣ ϥ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲉⲓⲉⲣⲉⲩⲥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉ

(19/26)

ⲛⲧⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲡⲉ· ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϫⲡⲟⲕ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ

(19/27)

ⲁⲩⲱ ⲟⲛ Ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲏⲏⲃ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲁⲝⲓⲥ

(19/28)

ⲙ̅ ⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϫⲙ̅

(19/29)

ⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ· ⲛ̅ⲧ ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲏ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ⲧⲉⲗⲓⲟⲥ· ⲉⲁ

(19/30)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯ ⲛ̅ ⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉ ⲡⲉϥϩⲟ· ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲓⲱⲥⲏⲫ |

(19/31)

Ⲉⲙⲉⲣⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲉϣⲧⲟⲗⲙⲁ· ⲉ ϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ |Fol. 42b ⲣ̅ⲓ̅ⲇ̅|

(19/32)

ϩⲙ̅ ⲡⲉϥϩⲟ ⲛ̅ⲥⲉ ⲧⲙ̅ ⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲑⲟⲧⲉ ⲙ̅

(19/33)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ· ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧ ⲛⲁϣϫⲓ

(19/34)

ⲏⲏⲡⲉ· ⲛⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲛⲁ· ⲛⲧⲁϥⲁⲁⲩ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ ⲟⲩ

(20/1)

ⲙⲟⲛⲟⲛ ϫⲉ ⲛⲁ ⲡⲉϥⲧⲟϣ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲧ ⲛⲏⲩ ⲉ

(20/2)

ⲣⲁⲧϥ̅· ϣⲁϥϣⲟⲡⲟⲩ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲛϥ̅ϯ ⲛⲁⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁ‐

(20/3)

ⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧϥ̅·

(20/4)

□ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ Ⲇⲉ ⲟⲛ· ϫⲉ ⲧⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅ⲉⲩⲗⲟⲅⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲩ‐

(20/5)

ⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁϥ· ϩⲁ ⲑⲏ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓⲥⲑⲁⲓ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅

(20/6)

ⲉ ϯ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲛⲁ· ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲟⲗⲓ̈ⲥ ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁ ϯⲙⲉ· ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ

(20/7)

ⲉ ⲥⲟⲩⲁⲛ· ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁⲛ̅ⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ·

(20/8)

ⲕⲁⲧⲁ ⲛ̅ⲕⲁⲛⲱⲛ· ⲛ̅ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ· ϣⲁϥⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩⲥⲟⲩ

(20/9)

ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲱⲡ ϣⲁ ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ· ⲉⲩⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅

(20/10)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲟⲗⲓⲥ· ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁ ϯⲙⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲁⲁⲩ

(20/11)

|Fol. 43a ⲣ̅ⲓ̅ⲉ̅| ⲛ̅ ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ· ϩⲙ̅ | ⲡⲕⲁⲓⲣⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲣⲱ· ⲉⲧⲉ ϣⲁⲣⲉ ⲛ̅

(20/12)

ϩⲏⲕⲉ ϣⲱⲱⲧ ⲛ̅ ⲟⲉⲓⲕ ⲉⲙⲉϥⲟⲃϣϥ̅ ⲉ ⲗⲁⲁⲩ· ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ·

(20/13)

ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ· ⲇⲉ ⲉϥ‐

(20/14)

ⲙⲟⲟⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥⲟϩⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ϥⲁⲓⲣⲟⲟⲩϣ· ⲛ̅ϭⲓ

(20/15)

ⲡⲉⲛ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ ⲉⲓⲱⲧ ⲁⲡⲁ ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ· ⲁϥⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ

(20/16)

ⲛ̅ ⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ϣⲁ ⲛ̅ ⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲧⲟϣ ⲛ̅ ⲕⲃⲧ̅·

(20/17)

ⲉϥⲥⲟϩⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ϫⲉ ϩⲱ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ

(20/18)

ⲛⲟϭ ⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲧ ϩⲟⲣϣ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲛ· ⲙⲏ‐

(20/19)

ⲡⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϭⲱⲛ̅ⲧ̅ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅· ⲛϥ̅ϯ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉ

(20/20)

ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲛ̅ⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ· ⲛ̅ⲥⲉⲑⲙ̅ⲕⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ

(20/21)

ⲁϥⲥϩⲁⲓ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲉ ⲧⲙ̅

(20/22)

ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ϩⲛ̅ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲛ̅ⲡϩⲉⲑⲛⲟⲥ· ⲉⲧ ⲙ̅‐

(20/23)

ⲙⲁⲩ ⲉ ϫⲱⲧⲛ̅ ⲉⲙⲛ̅ⲱⲥⲕ̅·

(20/24)

□ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲙⲛ̅ⲛ̅Ⲥⲁ ⲡϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛ‐

(20/25)

|Fol. 43b ⲣ̅ⲓ̅ⲋ̅| ⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ⲉϥⲛⲁⲗⲟ ⲁⲛ ⲉϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲟⲣⲅⲏ ⲉ ϫⲱⲧⲛ̅ | ϩⲓ

(20/26)

ϩⲉⲑⲛⲟⲥ· ⲛ̅ ⲛⲁϣⲧ̅ ϩⲣⲁϥ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲁⲧ ϣⲓⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥϩⲟ·

(20/27)

ⲛⲁⲓ ⲉⲧ ⲛⲁϣⲓⲡⲉ ⲁⲛ ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲗ̅ⲗⲟ· ⲙⲛ̅ ⲟⲩϩⲣ̅ϣⲓ̅ⲣⲉ·

(20/28)

ϣⲁϥⲑⲙ̅ⲕⲉ· ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛϩⲓⲥⲉ· ⲛ̅ⲑⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ ⲛⲉⲡⲗⲩⲅⲏ·

(20/29)

ⲙ̅ ⲫⲁⲣⲁⲱ ⲙ̅ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϣⲁⲛⲧ ⲉϥⲛⲟϫⲟⲩ ⲛ̅ⲙ̅ⲧⲱ ϩⲛ̅

(20/30)

ⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲁ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡ↑ⲉ↑ϥⲣ[ⲡ]ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲧⲁⲕⲟ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ·

(20/31)

ⲙⲁⲢⲉ ⲧⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲟⲩⲛ ϭⲱ ⲉⲥⲙⲏⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛⲙ̅ ⲙⲏⲧⲛ̅

(20/32)

ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁ ⲛ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲛ̅ⲁϣⲱⲡⲉ

(20/33)

ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ· ⲛ̅ⲧⲉ Ⲧⲛⲏⲥϯⲁ ⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲁⲡⲣⲟ

(21/1)

ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ· ⲡⲛⲁ ⲅⲁⲣ ϣⲁϥϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ

(21/2)

ϩⲓϫⲛ̅ ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̅ ⲓⲁⲕⲕⲱⲃⲟⲥ ⲡⲥⲟⲫⲟⲥ

(21/3)

ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ· ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ Ⲡⲙⲉϩ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅ ⲁⲅⲅⲉ‐

(21/4)

ⲗⲟⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅

(21/5)

ⲡⲛⲁ ⁛—

(21/6)

□ | Ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲛⲁ ⲅⲁⲣ ϣⲁⲥⲛⲉϩⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ |Fol. 44a ⲣ̅ⲓ̅ⲍ̅|

(21/7)

ⲡⲙⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲙⲉⲥⲕⲁⲁϥ ⲉ ⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲕⲁⲕⲉ·

(21/8)

Ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ· ⲉ ⲣ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲛⲁ ⲛ̅ ϩⲟⲩⲟ· ⲉ ⲥⲉⲩϩ

(21/9)

ⲛⲟⲩⲃ ⲉ ϩⲟⲩⲛ· ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲕϥ̅ ⲁⲣⲓ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲛⲁ

(21/10)

ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· Ⲙⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ ⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲫⲑⲟⲛⲉⲓ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲉⲕⲉⲓⲣⲉ

(21/11)

ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ⲛⲁ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ· ⲁⲩⲱ Ⲟⲛ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩ

(21/12)

ⲕⲟⲩⲓ ⲉⲧⲁⲁϥ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲛⲁ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ· ⲛ̅ ϩⲟⲩⲟ

(21/13)

ⲉ ϯ ⲟⲩⲛⲟϭ ϩⲛ̅ ⲟⲩϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ̅· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲕⲧⲉ ⲡⲉⲕϩⲟ

(21/14)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲛⲁⲕⲧⲉ ⲡⲉϥϩⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ

(21/15)

ⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲡⲕⲟⲩⲓ ⲉⲧⲉ

(21/16)

ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲕϥ̅ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲉ ϯ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲛⲁ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ

(21/17)

ⲛ̅ⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ· ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲇⲱⲃⲓⲧ· ϭⲱϣⲧ̅

(21/18)

ⲉ ⲡⲉⲓ ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ· ϫⲉ ⲛⲉⲓⲛⲉⲩⲏ ⲛ̅ⲧⲁϥⲟⲃϣ̅ϥ̅ ⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ

(21/19)

ⲡϩⲏⲕⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲁⲁϥ ⲛⲁϥ | ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ· ⲉ |Fol. 44b ⲣ̅ⲓ̅ⲏ̅|

(21/20)

ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲁϥϫⲟⲟⲥ· ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙ̅ⲕⲁϩ ⲛ̅ ϩⲏⲧ Ϫⲉ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ

(21/21)

ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲙⲁ ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲛϥ̅ⲥⲡ̅ϩⲧⲏϥ ⲙ̅ ⲡⲉϥ‐

(21/22)

ⲧⲏⲏⲃⲉ ⲙ̅ ⲙⲟⲟⲩ ⲛϥ̅ⲕⲃⲉ ⲡⲁ ⲗⲁⲥ· ϫⲉ ϯⲙⲟⲕϩ̅ ⲁⲛⲟⲕ

(21/23)

ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲕⲱϩⲧ̅ ⲟ̅ⲩ̅ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲛ̅ϫⲡⲓⲟ· ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ

(21/24)

ⲣⲟϥ· ⲡⲉϫⲉ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲇⲉ Ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ· ⲁⲣⲓ

(21/25)

ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ· ϫⲉ ⲁⲕϫⲓ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕⲱⲛ̅ϩ̅·

(21/26)

ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ϩⲱⲱϥ· ⲛ̅ ϩⲉⲛⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⁛— Ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ

(21/27)

ⲥⲉⲥⲟⲗⲥ̅ⲗ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲙⲁ· ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ ϩⲱⲱⲕ ⲥⲉ‐

(21/28)

ⲙⲟⲩⲕϩ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲛⲁ· ϫⲉ ⲉⲩⲛⲁⲛⲁ ⲛⲁⲕ ⲙ̅ ⲡⲉⲕϣⲛ̅

(21/29)

ϩⲧⲏⲕ ϩⲁ ⲡϩⲏⲕⲉ· ⲉⲕⲥⲁⲛⲁϣⲧ̅ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛⲱⲃⲧ̅· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛ‐

(21/30)

ⲡⲁⲡⲟⲓ· ⲙⲛ̅ ⲡⲕⲉ ⲥⲉⲡⲉ ⲛ̅ ⲧⲃ̅ⲛⲏ· ⲉⲕⲟⲩⲱⲙ ⲛ̅ ⲛⲉⲕ‐

(21/31)

ⲣⲱⲱϭ· ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲙⲁⲁⲩⲁⲕ· ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲁⲧ ⲥⲉⲓ ⲙⲛ̅

(21/32)

ⲧⲕ̅ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲁⲡⲁⲛⲑⲣⲱⲡⲟⲥ | ⲉⲕⲥⲱ ⲙ̅ ⲡⲏⲣ̅ⲡ̅ ⲉⲧ ⲥⲟⲧϥ̅ ϩⲛ̅ |Fol. 45a ⲣ̅ⲓ̅ⲑ̅|

(21/33)

ϩⲉⲛⲫⲩⲁⲗⲏ· ⲫⲏ ⲕⲉ ϩⲱⲱϥ ⲉⲕⲱⲃϣ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉ ⲣⲟϥ ⲉ

(21/34)

ⲧⲙ̅ ⲛⲁ ⲛⲁϥ· ϩⲙ̅ ⲡⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲕ·

(22/1)

□ Ⲁⲩⲱ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛ̅ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅ ⲉⲗⲁⲭⲉⲓⲥⲧⲟⲛ ϣⲟⲟⲡ

(22/2)

ⲛⲁϥ· ϣⲁⲕϣⲁⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲇⲓⲕⲱ̅ⲥ· Ⲉϣϫⲉ ⲛⲅ̅ ⲛⲁϯ

(22/3)

ⲛⲁϥ ⲁⲛ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧⲉ ⲛⲟⲩⲕ ⲛⲉ· ⲕⲁⲛ ϯⲥⲟ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛⲅ̅

(22/4)

ⲣⲟⲉⲓⲥ· ⲛⲁϥ ⲉ ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲃⲁⲣⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅

(22/5)

ⲧⲕ̅ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲉϥϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ ⁛— Ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲙⲛ̅ ⲡϩⲏⲕⲉ

(22/6)

ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲁⲙⲓⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓⲟⲙⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲗⲩⲡⲏ

(22/7)

ⲙ̅ⲙⲟϥ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲗⲩⲡⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲕ· ⲟⲩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲁ

(22/8)

ⲛ̅ ϯϩⲁⲡ· ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲕⲣⲓⲛⲉ· ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲣⲟⲥ

(22/9)

ⲛⲉ ⲛⲧⲁϥⲁⲁⲩ· Ⲉⲓⲧⲉ ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲓⲧⲉ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⁛— ⲉⲓⲥ ⲛⲁⲓ

(22/10)

ⲛⲉⲧ ⲉϥⲥϩⲁⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲁϩ ⲛ̅ ⲥⲟⲡ ϣⲁ ⲡⲗⲁⲟⲥ· ⲧⲏⲣϥ̅

(22/11)

|Fol. 45b ⲣ̅ⲕ̅| ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲙⲁⲓ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ ⲉⲓⲱⲧ ⲁⲡⲁ ⲡⲉⲥⲩⲛ|ⲑⲓⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲁ

(22/12)

ϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲇⲉ ⲛ̅ⲕⲟⲥⲙⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲕⲱⲙⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ

(22/13)

ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ ⲉⲓ ⲙⲏ ⲧⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧϥ̅ⲧⲁⲡⲣⲟ ⲙ̅ⲙⲓⲛ

(22/14)

ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛϥ̅ⲭⲱ‐

(22/15)

ⲣⲏⲅⲉⲓ ⲛⲁⲛ· ⲙ̅ ⲡϣⲱϫⲡ̅ ⲉⲧ ϣ̅ϣⲉ ⲉⲧⲁⲩⲟⲟϥ ⲉ ⲡⲉⲓ

(22/16)

ⲉⲅⲕⲱⲙⲓⲟⲛ· ⲕⲁⲧⲁ ⲡϣⲓ ⲛ̅ ⲧⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲗⲁⲭⲉⲓⲥⲧⲟⲥ·

(22/17)

ⲁⲛⲟⲛ ϩⲉⲛϩⲓⲕⲁⲛⲟⲥ· ⲁⲛ ⲉ ⲡⲱϩ ϣⲁ ⲑⲁⲯⲓⲥ· ⲛ̅ ⲛⲉϥ‐

(22/18)

ⲁⲣⲉⲧⲏ· ⲱ̅ ⲡⲁⲥⲕⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ· ⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲉⲧ

(22/19)

ⲕⲟⲥⲙⲉⲓ ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲣⲉⲧⲏ· ⲙ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲡⲁ ⲛ̅

(22/20)

ⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲙⲁ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧ ⲙⲏϩ ⲛ̅ ⲱⲛ̅ϩ̅ ⁛—

(22/21)

ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ Ⲉⲓϣⲁⲛϣⲱⲡⲉ· ⲉⲓⲣⲏⲧ ⲛ̅ ⲗⲁⲥ ⲧⲏⲣⲧ̅ ⲛ̅ ϯⲛⲁⲉϣ‐

(22/22)

ϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲁⲛ ⲉ ⲧⲁⲓⲟⲕ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲃⲁ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲁⲣⲉⲧⲏ·

(22/23)

ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲉⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲛⲉⲩⲡⲟⲣⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲕⲁⲧⲁⲃⲁⲗⲉ

(22/24)

|Fol. 46a ⲣ̅ⲕ̅ⲁ̅| ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲉ ⲡⲕⲁⲍⲱⲫⲩⲗⲁⲕⲓⲟⲛ· ⲧⲉⲕⲭⲁⲣⲓⲥ | ⲧⲛ̅ⲧⲁⲥ‐

(22/25)

ⲥⲃ̅ⲧⲱⲧϥ̅ ⲛⲁⲛ ⁛

(22/26)

□ Ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲛⲧ̅ ⲣ̅ ⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲗⲁⲥ·

(22/27)

ⲉⲧ ϭⲟϫⲃ̅ ⲉ ⲧⲣⲛ̅ ϫⲱ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅ ϣⲁϫⲉ ⲛ̅

(22/28)

ⲉⲅⲕⲱⲙⲓⲟⲛ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ Ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲕⲡⲟⲗⲩⲧⲉⲩⲙⲁ· ϩⲛ̅

(22/29)

ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ⲕⲁⲧⲁ ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ ⲡⲗⲁⲥ· ⲙ̅ⲡⲉⲥϯ ⲛⲟⲩϥⲉ

(22/30)

ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ· ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲛⲡⲟⲗⲩⲧⲉⲩⲉ ⲙⲁϩ ⲛ̅ ⲙ̅

(22/31)

ⲡⲏⲩⲉ· ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲛ̅ϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ̅ ⁛ ⲁⲗⲗⲁ Ⲙⲁⲣⲛ̅

(22/32)

ϫⲉ ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲉⲩⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(22/33)

Ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅

(22/34)

ⲡϩⲉⲑⲛⲟⲥ· ⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲥⲟⲥ· ⲉ ϫⲱⲛ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ· ⲁ

(23/1)

ⲁⲡⲁ ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ ⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲧϫⲏⲙⲉ ⲁϥϩⲟⲡϥ̅

(23/2)

ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲥⲟⲥ· ⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲧ ⲟⲩϫⲓ

(23/3)

ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲕⲃⲧ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲁⲗⲗⲁ

(23/4)

ⲛⲉⲧⲉⲩⲁⲣⲭⲏ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ· ⲛⲉⲓⲙⲟⲟϣⲉ Ⲇⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲁⲛⲟⲕ

(23/5)

ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲓⲟ ⲛⲁϥ ⲛ̅ ϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ·

(23/6)

ⲁⲓϥⲓ ⲇⲉ | ⲛ̅ ϩⲉⲛⲟⲣⲅⲁⲛⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲁⲓⲕⲁⲁⲩ ϩⲙ̅ |Fol. 46b ⲣ̅ⲕ̅ⲃ̅|

(23/7)

ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲛ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲉⲛϩⲏⲡ· ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲁϩⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲉⲧ

(23/8)

ⲛ̅ⲭⲣⲓⲁ ⲛ̅ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲁⲁⲩ ⲛ̅ ϩⲏⲡ· ϯϩⲧⲏⲧⲛ̅

(23/9)

Ⲇⲉ ⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅

(23/10)

ϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧ ⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ·

(23/11)

ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛⲉϥ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲁⲥ ⲛ̅

(23/12)

ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲓⲏ̅ⲗ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ· ⲉⲁϥ‐

(23/13)

ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϥⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲕϭⲉⲣⲱⲃ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛⲅ̅ ⲣⲱϩⲧ ⲛ̅

(23/14)

ⲧⲡⲉⲧⲣⲁ· ⲛⲉⲥⲧⲁⲩⲉ ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲥⲱ· ⲧⲁⲓ

(23/15)

ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉ ⲡϥ̅ⲙⲁ

(23/16)

ⲛ̅ ϩⲱⲡ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲛⲉⲓⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲡⲉ· ⲁⲛϭⲱ ⲇⲉ

(23/17)

ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲛ̅ϩⲏⲡ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲁⲛⲣ̅ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ

(23/18)

ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲁⲩⲱ ⲁ ⲡⲕⲟⲩⲓ ⲙ̅ ⲙⲟⲟⲩ ⲱ̅ϫⲛ̅ ⲛ̅

(23/19)

ⲧⲟⲟⲧⲛ̅ | ⲧⲏⲣϥ̅ ⲡⲁⲓ ⲉⲧ ϣⲟϫⲡ̅ ⲛⲁⲛ· Ⲁⲓϫⲟⲟⲥ ⲇⲉ ⲙ̅ ⲡⲁ |Fol. 47a ⲣ̅ⲕ̅ⲅ̅|

(23/20)

ⲉⲓⲱⲧ ϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲕⲉ ⲙⲟⲟⲩ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲛ ⁛—

(23/21)

□ Ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲕⲁⲁⲛ ⲁⲛ

(23/22)

ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲱ̅ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ϥⲛⲁⲭⲱⲣⲏⲅⲉⲓ̈ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲛ̅‐

(23/23)

ⲭⲣⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅· ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϥⲓ ⲣⲟⲟⲩϣ̅ ⲉ

(23/24)

ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ· ⲣⲁⲥⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϥⲓ ⲣⲟⲟⲩϣ ϩⲁ ⲣⲟϥ· ⲁⲩⲱ

(23/25)

ⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ Ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ϩⲏⲗⲓⲁⲥ ⲡⲉⲑⲉⲥⲃⲩⲧⲏⲥ ϩⲓ ⲧⲉⲣⲏ‐

(23/26)

ⲙⲟⲥ· ⲉⲣⲉ ⲛⲁⲃⲟⲕⲉ ⲉⲛ ⲟ̅ⲉⲓⲕ ⲛⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅ ϣⲱⲣⲡ̅

(23/27)

ⲙ̅ ⲙⲏⲏⲛⲉ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅ ⲣⲟⲩϩⲉ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ

(23/28)

ϥⲛ̅Ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲇⲉ ⲟⲛ ϩⲁ ⲡϣⲏⲛ ⲉⲧ ⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ϫⲉ

(23/29)

ϩⲣⲁⲑⲙⲉⲛ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥϩⲉ ⲉ ⲣⲟⲥ ⲉⲟⲩⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲕ ϩⲁ

(23/30)

ϫⲱϥ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲛ̅ⲕⲁ ⲙ̅ ⲙⲟⲟⲩ· ⲡⲉϫⲉ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ

(23/31)

ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅ̅ ⲟⲩⲉⲙ ⲟ̅ⲉⲓⲕ ⲛⲅ̅ ⲥⲉ ⲙⲟⲟⲩ· ⲁ ϩⲏⲗⲓⲁⲥ ⲇⲉ

(23/32)

ⲟⲩⲱⲙ ⲙ̅ ⲡⲟⲉⲓⲕ ⲁϥⲥⲱ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲉϩⲓⲏ

(23/33)

ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ ϩⲙⲉ | ⲛ̅ ϩⲟⲟⲩ· ⲙⲛ̅ ϩⲙⲉ ⲛ̅ ⲟⲩϣⲏ· ⲙⲡⲉ |Fol. 47b ⲣ̅ⲕ̅ⲇ̅|

(23/34)

ϥⲟⲩⲱⲙ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲕ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ϥⲥⲱ ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ· ⲡⲉ

(24/1)

ⲛⲦⲁϥⲭⲱⲣⲏⲅⲉⲓ ⲟⲩⲛ ⲛ̅ ϩⲏⲗⲓⲁⲥ ⲛ̅ ⲟⲩⲧⲣⲟⲫⲏ ⲙ̅

(24/2)

ⲡⲛ̅ⲓ̅ⲕⲟⲛ· ⲉ ⲧⲃⲉ ϫⲉ ⲁϥⲟⲩⲁ̅ϩϥ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ ϩⲙ̅ ⲡϥ̅ϩⲏⲧ

(24/3)

ⲧⲏⲣϥ̅· ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ· ⲉϥϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉ ⲧⲛ̅ⲡⲣⲟϩⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ·

(24/4)

ⲙⲛ̅ ⲡⲛ̅ϩⲏⲧ· ⲉϥⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟϥ· ϥⲛⲁϥⲓ

(24/5)

ⲡⲉⲛⲣⲟⲟⲩϣ· ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ Ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲉⲯⲁⲗⲙⲱⲇⲟⲥ·

(24/6)

ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲇ̅ⲁ̅ⲇ̅· ϫⲉ ⲛⲉϫ ⲡⲉⲕⲣⲟⲟⲩϣ ⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ· ⲁⲩⲱ

(24/7)

ϥⲛⲁⲥⲁⲛⲟⲩϣⲕ̅· ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲥⲟⲟⲩⲛ· ⲙ̅ ⲡⲉⲧⲛ̅ ⲣ̅

(24/8)

ⲭⲣⲓⲁ ⲛⲁϥ· ⲙ̅ⲡⲁⲧⲉ ⲧⲛ̅ⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ· Ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ

(24/9)

ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· Ⲛⲁⲓ ⲇⲉ

(24/10)

ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ϥ̅ϫⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ

(24/11)

ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓⲛⲟϫⲧ̅ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲁⲓⲥⲱⲕ ⲙ̅

(24/12)

ⲡϣⲟ ⲉⲧ ⲕⲏⲃ· ⲉϫⲙ̅ ⲡⲁ ϩⲏⲧ ⲉⲓⲛⲏϫ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉⲓⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅·

(24/13)

|Fol. 48a ⲣ̅ⲕ̅ⲉ̅| ⲉⲓⲣⲟⲕϩ̅ ⲉⲙⲁⲧⲉ ϩⲁ ⲡⲕⲁⲩⲥⲟⲛ· | ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲓⲃⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ·

(24/14)

ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲇⲉ ⲣ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲕⲱⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ

(24/15)

ⲉⲙⲁⲧⲉ· ⲁϥⲕⲧⲟϥ ϣⲁ ⲣⲟⲓ ⲉⲣⲉ ⲛϥ̅ⲃⲁⲗ ⲙⲏϩ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ

(24/16)

ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ ⲫⲱⲥⲧⲏⲣ· ⲛ̅ ⲧⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲉϥⲣⲟⲟⲩⲧ ⲧⲏⲣϥ̅

(24/17)

ⲡⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲁ ⲉ ⲁϥϭⲱⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲁ ⲛ̅ ⲥⲱ ⲁⲩⲱ Ⲡⲉϫⲁϥ

(24/18)

ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ϯⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲉⲕⲥⲟϣⲙ̅ ϩⲁ ⲡⲉⲓⲃⲉ ⲃⲱⲕ

(24/19)

ⲁ ⲛⲓⲙⲟⲟⲩ ⲛⲅ̅ⲥⲱ ⲁⲓⲟⲩⲱϣⲃ̅· Ⲡⲉϫⲁⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ·

(24/20)

ⲁⲛⲟⲣⲅⲁⲛⲱⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ϣⲟⲟⲩⲉ ϫⲓⲛ ⲛ̅ ϫⲡ̅ ϣⲟⲙⲧⲉ

(24/21)

ⲛ̅ⲥⲁϥ· Ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲛⲙⲁ ⲛ̅ ϣⲱⲡⲉ·

(24/22)

ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ Ⲇⲉ ⲛϥ̅ⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ϣⲟⲙⲛⲧ̅ ϣⲟⲙⲛⲧ̅ ⲛ̅ ϩⲟⲟⲩ·

(24/23)

ϩⲉⲛⲥⲟⲡ Ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲧⲟⲩϫⲏⲩ ⲉⲩϣⲱⲛⲉ·

(24/24)

ϣⲁϥⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ· ⲛ̅ ⲑⲃ̅ⲇⲱⲙⲁⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅· ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲡⲉϫⲁϥ

(24/25)

Ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲕⲱ ⲛ̅ ⲁⲧ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲃⲱⲕ ⲁ ⲛⲓⲙⲟⲟⲩ

(24/26)

ⲛⲅ̅ ⲥⲱ ϫⲉ ϯⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲉⲕⲑⲗⲓⲃⲉ ⲧⲱⲛⲟⲩ ϩⲁ ⲡⲉⲓⲃⲉ·

(24/27)

|Fol. 48b ⲣ̅ⲕ̅ⲋ̅| Ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲟⲛ ϫⲉ ⲓⲱⲁⲛⲛⲏⲥ· | ⲡⲣⲟⲥ ⲑⲉ· ⲉ ϯⲛⲁⲩ ⲉ

(24/28)

ⲣⲟⲕ ⲁⲕϣⲟⲟⲩⲉ ⲧⲱⲛⲟⲩ ϩⲁ ⲡⲉⲓⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲑⲗⲓⲃⲉ ϩⲁ

(24/29)

ⲡⲉⲅⲛⲱⲫⲟⲥ· ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲃⲉ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲟⲩ·

(24/30)

□ ⲁⲓⲟⲩⲱϣⲃ̅ Ⲇⲉ ⲛⲁϥ· ϫⲉ ⲁⲓϩⲉ ⲁⲓⲑⲗⲓⲃⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲙⲉ

(24/31)

ⲧⲉ ⲧⲁⲓ· ϫⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲕⲃⲱⲕ· ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡϫⲁⲓⲉ· ⲛⲅ̅

(24/32)

ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ· ϣⲁ ⲣⲟⲓ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ ⲛⲧⲁⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉⲕϩⲟ ⲉⲧ

(24/33)

ⲙⲉϩ ⲛ̅ ⲣⲁϣⲉ ⲉϥⲧⲏⲕ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲙⲱⲩⲥⲏⲥ·

(24/34)

ⲡⲛⲟⲙⲟⲑⲉⲧⲏⲥ ⲁ ⲧⲁϩⲉⲝⲏⲥ· ⲥⲙⲛ̅ⲧⲥ̅ ⲁⲓⲗⲟ ⲉⲓⲟ̅ⲃⲉ·

(25/1)

ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ Ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲉϣϫⲉ ⲁⲕⲑⲗⲓⲃⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ

(25/2)

ϩⲉ ⲛ̅ ϩⲟⲟⲩ ⲥⲛⲁⲩ· ⲉⲓⲉ ⲟⲩⲏⲏⲣ· ⲛ̅ ⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲛⲉⲧ ϩⲓϫⲛ̅

(25/3)

ⲛⲉⲧ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲅⲛⲱⲫⲟⲥ· ⲛ̅ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲡϥⲛ̅ⲧ ⲛ̅ ⲁⲧ

(25/4)

ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅· ⲙⲛ̅ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉⲧ ϩⲓ ⲃⲟⲗ· Ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲓⲣⲟ ⲛ̅ ⲕⲱϩⲧ̅·

(25/5)

ⲉⲧ ⲥⲱⲕ ϩⲓ ⲑⲏ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲙ̅ ⲙⲉ· ⲡⲁⲓ ⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁ‐

(25/6)

ⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ Ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ·

(25/7)

ⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲥⲧⲱⲧ ⲡⲉ ϩⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉⲛϭⲓϫ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(25/8)

ⲉⲧ ⲟⲛϩ̅· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ϥ̅ | Ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ |Fol. 49a ⲣ̅ⲕ̅ⲍ̅|

(25/9)

ⲟⲩⲛ̅ ⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲣⲅⲁⲛⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲣ̅ ⲡⲱⲃϣ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉⲓⲥ

(25/10)

ⲟⲩⲟⲛ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ Ⲡⲉⲓ ⲧⲁⲗⲁⲓⲡⲱⲣⲟⲥ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅ ⲛ̅

(25/11)

ϯ ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲁⲛ ⲉ ⲧⲁⲩⲉ ⲧⲉϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧ ⲁⲓⲛⲁⲩ

(25/12)

ⲉ ⲣⲟⲥ ⲣⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲛⲁ ⲃⲁⲗ· ⲉ ⲁⲓⲟⲡⲧ̅ ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ ⲛ̅ ⲉⲃⲓⲏⲛ

(25/13)

ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲓⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲛ̅ ⲟⲣⲅⲁⲛⲟⲛ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅·

(25/14)

ϯϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛⲁ ⲙⲉⲣⲁⲁⲧⲉ ⲛ̅ ⲑⲟⲧⲉ ⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲉⲓ

(25/15)

ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣⲛ̅· ϫⲉ ⲁⲓϩⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲙⲏϩ ⲙ̅‐

(25/16)

ⲙⲟⲟⲩ· ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲣⲱⲟⲩ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲩⲙⲟⲟⲩ ⲟⲩⲟⲃϣ̅ ⲛ̅ⲑⲉ

(25/17)

ⲛ̅ ⲟⲩⲉⲣⲱⲧⲉ· ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲭⲓⲱⲛ ⲉⲩϩⲟⲗϭ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ

(25/18)

ⲛ̅ ⲅⲏⲱⲛ ⲡⲁⲓ ⲉⲧ ⲧⲏϩ ⲁⲓⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲁⲓϫⲛⲉ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ϫⲉ

(25/19)

ⲁⲓϩⲉ ⲉⲛⲟⲣⲅⲁⲛⲟⲛ ⲉⲩⲙⲏϩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲁⲣⲁ ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲧⲱⲛ

(25/20)

ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲛ̅ ⲉⲓⲱⲧ ⁛

(25/21)

□ ⲁϥⲟⲩⲱϢⲃ̅ ⲇⲉ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲕⲁ ⲣⲱⲕ ⲡⲁ ϣⲏⲣⲉ· ⲡⲉⲧ‐

(25/22)

ⲭⲱⲣⲏⲅⲉⲓ· ⲛ̅ⲧⲉⲧⲣⲟⲫⲏ ⲛ̅ⲛⲁⲃⲟⲕⲉ | ⲉⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉϫⲟ ⲁⲛ· |Fol. 49b ⲣ̅ⲕ̅ⲏ̅|

(25/23)

ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲱⲥϣ̅ ⲁⲛ· ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲥⲱⲟⲩϩ ⲁⲛ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(25/24)

ⲉ ⲁⲡⲟⲑⲩⲕⲏ· ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲭⲱⲣⲏⲅⲉⲓ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ

(25/25)

ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧ ⲛ̅ ⲭⲣⲓⲁ· ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲕⲱ ⲡϥ̅ⲣⲟⲟⲩϣ ⲅⲁⲣ ϩⲓ ⲓ̅ⲥ̅

(25/26)

ϥⲛⲁϥⲓ ⲡⲉϥⲣⲟⲟⲩϣ ⲅⲁⲣ ϩⲙ̅ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ ϥ̅ⲛⲁⲃⲱⲕ

(25/27)

ⲉ ⲣⲟϥ· Ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ϭⲉ ⲱ̅ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ· ϫⲉ ⲙⲁ ⲛⲓⲙ

(25/28)

ⲉⲧ ϥ̅ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲉⲣⲉ ⲧϥ̅ϩⲗ̅ⲡⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅

(25/29)

ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲥⲏϩ· ϩⲛ̅ ⲓⲉⲣⲉⲙⲓⲁⲥ ⲡⲉ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ

(25/30)

ϥⲥϩⲟⲩⲟⲣⲧ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲧϥ̅ϩⲗ̅ⲡⲓⲥ ϣⲟⲟⲡ ϩⲓ ⲣⲱⲙⲉ ⁛

(25/31)

ϥⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ Ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲣⲱⲙⲉ· ⲛ̅ⲧⲁϥⲕⲁ ϩⲧⲏϥ ⲉ ⲡϫⲥ̅·

(25/32)

ⲁⲩⲱ ⲡϫⲥ̅ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅ ϩⲗ̅ⲡⲓⲥ· ϥⲛⲁⲣ̅ ⲑⲉ ⲛ̅

(25/33)

ⲟⲩϣⲏⲛ ⲉϥⲣⲟⲟⲩⲧ ϩⲓϫⲛ̅ ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲛⲉ ⲛϥ̅‐

(25/34)

ⲛⲟⲩⲛⲉ ϫⲉⲛⲁ ϩⲓϫⲛ̅ ⲟⲩⲁⲧⲃⲉⲥ ⁛— ⲉⲓⲛⲁϫⲉ ⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲁ ⲟⲩ

(26/1)

ϩⲛ̅ ⲛⲁⲣⲉⲧⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧ ⲧⲁⲓⲏⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧ ⲧⲁⲓⲏⲩ

(26/2)

|Fol. 50a ⲣ̅ⲕ̅ⲑ̅| ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ· | Ⲁⲩⲱ ⲙ̅ ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ· ϣⲟⲣⲡ̅ ⲙⲉⲛ

(26/3)

ⲉⲓⲛⲁϣⲁϫⲉ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲧϥ̅ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲉϥϣⲙ̅ϣⲉ· ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ

(26/4)

ⲉ ⲧⲃⲉ ⲧⲉ ⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁϥ ⲙⲛ̅ ⲧϥ̅‐

(26/5)

ⲇⲱⲣⲉⲁ ⲉⲧ ⲛⲁϣⲱⲡ ⲛ̅ⲧⲁϥⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ· ϫⲓⲛ

(26/6)

ⲧⲉϥⲁⲣⲭⲏ ϣⲁ ⲡⲉϥϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⁛—

(26/7)

□ ⲉⲓⲛⲁⲧⲛ̅ⲧⲱⲛⲅ̅ Ⲉ ⲛⲓⲙ ⲱ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟ[ⲥ] ⲁⲡⲁ

(26/8)

ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ· ⲉⲓⲛⲁⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ̅ⲅ̅ ⲉ ⲁⲃⲉⲗ ⲛ̅ⲧ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅

(26/9)

ⲁⲣⲭⲏ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲉϥϣⲙ̅ϣⲉ ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲙⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲁⲣⲭⲓⲉ‐

(26/10)

ⲣⲉⲩⲥ· ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲁϥⲣ̅ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉ ⲧⲁⲗⲟ ⲛ̅ ⲛϥ̅ⲑⲩⲥⲓⲁ

(26/11)

ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲙⲛ̅ ⲛϥ̅ⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⁛— ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ϯⲛⲁⲙⲁⲕⲁ‐

(26/12)

ⲣⲓⲍⲉ ⲛ̅ ⲧⲕ̅ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲓⲱⲧ· ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲕϣⲱⲡⲉ

(26/13)

ⲛ̅ ⲉⲓⲱⲧ· ⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲣⲫⲁⲛⲟⲥ· Ⲁⲩⲱ ⲁ ⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛ̅ ⲧⲉⲭⲏⲣⲁ

(26/14)

ⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲙ̅ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲁⲡⲁ ⲡⲉⲥⲩⲛ‐

(26/15)

|Fol. 50b ⲣ̅ⲗ̅| ⲑⲓⲟⲥ ⁛ ⲁⲕϣⲱⲡⲉ Ⲛ̅ ⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ ⲛ̅ϭⲱⲃ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ | ⲙⲁ ⲛ̅

(26/16)

ϭⲟⲓⲗⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲡⲣⲟⲥⲩⲗⲏⲧⲟⲥ ⁛— ⲁⲕϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ϩⲣⲉ ⲛ̅

(26/17)

Ⲛⲉⲧ ϩⲕⲟⲉⲓⲧ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟ̅ⲃⲉ· ⲁⲕϣⲱⲡⲉ ⲛ̅

(26/18)

Ϩⲃ̅ⲥⲱ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲕⲏ ⲕⲁ ϩⲏⲩ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲉⲛⲇⲩⲙⲁ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲕⲏ

(26/19)

ⲕⲁ ϩⲏⲩ· ⲁⲕⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕ‐

(26/20)

ⲛⲟⲩⲥ· Ⲁⲕⲟⲩⲱⲙ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡϣⲏⲛ ⲛ̅ ⲧⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲁ ⁛—

(26/21)

ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲟⲩⲤⲟⲫⲟⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕⲕⲁ ⲣⲱϥ· ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲟⲩⲛⲱⲉⲣⲟⲥ ϩⲛ̅

(26/22)

ⲧⲉⲕϭⲓⲛϣⲁϫⲉ· ⲁ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲅⲁⲣ ⲡⲱϩ ϣⲁ ⲛⲉⲕⲣⲱⲟⲩ ⲛ

(26/23)

ⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ· ⲁⲕϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲉⲩⲫⲩⲏⲥ· ϩⲛ̅ ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲙ̅

(26/24)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· Ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲅⲛⲱⲥϯⲕⲟⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧ

(26/25)

ⲟⲩⲁⲁⲃ ⁛— Ⲁⲕϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲧϥ̅ⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ· ⲁⲩⲱ

(26/26)

ⲧⲉϥⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ· ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲭⲁ‐

(26/27)

ⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ· ⲁⲕⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲕⲁϩ ⲙ̅ ⲡⲉⲣⲏⲧ·

(26/28)

|Fol. 51a ⲣ̅ⲗ̅ⲁ̅| ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕ|ⲛⲟⲩⲥ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯ ϭⲟⲙ ⲛⲁⲕ·

(26/29)

ⲉ ⲧⲣⲉ ⲕϫⲣⲟ ⲉ ⲛⲉⲭⲁⲛⲁⲛⲁⲓⲟⲥ· ⲉⲧ ϩⲏⲡ ⲁⲕⲑⲉⲱⲣⲉⲓ

(26/30)

ⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲅⲙⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛ̅ⲓ̅ⲕⲟⲛ· ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲛⲟⲓ̅

(26/31)

ⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲁⲡⲟⲗⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ· ⲁⲕϯ ϩⲧⲏⲕ

(26/32)

ⲉ ⲛⲉⲩϩⲣ̅ⲙⲓⲛⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛ̅ⲓ̅ⲕⲟⲛ· ⲁⲩⲣ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ·

(26/33)

□ Ⲛ̅ⲧⲉⲕ ⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ ⲥⲟⲫⲓⲥⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ·

(26/34)

ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁⲁⲡⲟⲣⲉⲓ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲕⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲉⲓ ⲁⲓⲱⲛ·

(27/1)

ⲛⲉⲩ ⲣ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲥⲭⲟⲗⲁⲥϯⲕⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲕ̅

(27/2)

ⲥⲟⲫⲓⲁ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩ ⲣ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ· ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ϭⲓ

(27/3)

ⲛ̅ ⲥⲩⲛⲕⲗⲏϯⲕⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟ↑ⲩ· Ⲛⲉⲩⲡⲏⲧ ⲅⲁⲣ ⲉ ⲣⲁⲧⲕ̅ ⲛ̅ϭⲓ

(27/4)

ⲛⲉⲧ ϩⲏϣ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲕⲃⲟⲏⲑⲉⲓ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ϩⲛ̅

(27/5)

ⲧⲕ̅ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ· ⲁⲕϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ Ϩⲛ̅ ⲛⲉⲛϩⲟⲟⲩ·

(27/6)

ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲧⲛ̅ⲅⲉⲛⲉⲁ· ⲱ̅ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ ⲉⲡⲓ‐

(27/7)

ⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲁⲡⲁ ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ ⲡⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓⲧⲏⲥ ⲉⲧ ⲥⲙⲁ‐

(27/8)

ⲙⲁⲁⲧ· ⲁⲛⲁⲣⲭⲱⲛ | ⲣ̅ ⲙⲁⲓ ϩⲏⲕⲉ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲕϩⲟⲟⲩ ⁛— |Fol. 51b ⲣ̅ⲗ̅ⲃ̅|

(27/9)

□ Ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲉϥϣⲙ̅ϣⲉ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⁛

(27/10)

ⲁⲕϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲉⲩⲅⲉⲛⲏⲥ· ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϩⲏⲛ ⲉ ⲣⲟⲕ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ

(27/11)

ⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ· Ⲁⲕⲕⲁⲧⲁⲣⲅⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲧⲟ‐

(27/12)

ⲡⲟⲥ ⲛⲙ̅ ⲙⲟⲛⲁⲣⲭⲓⲱⲛ· ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲧⲱⲙ ⲉ ⲣⲱⲟⲩ· ⲛ̅

(27/13)

ⲛⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛ· Ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁⲡⲟⲣⲉⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ⲕⲁⲗⲉⲁⲕⲣⲁ· ⲁⲩⲱ

(27/14)

ⲁⲩⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ⲅⲉⲛⲏⲕⲟⲥ ⁛— ⲁⲕϫⲣⲟ ⲉ ⲡⲁⲙⲁ‐

(27/15)

ⲁⲏⲕ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲓⲉⲥⲟⲩ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ ⲛⲁⲩⲏ· ⲁⲩⲱ ⲕϫⲣⲟ ⲉ

(27/16)

ⲡⲁⲙⲟⲣⲣⲁⲓⲟⲥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⁛— ⲁⲕϫⲓ ⲛ̅ ⲧⲡⲁⲛϩⲟⲡⲗⲓⲁ ⲙ̅

(27/17)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲁⲕϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉ [ⲱ]ϣⲙ̅ ⲥⲟⲟⲧⲉ ⲛⲓⲙ ⲙ̅

(27/18)

ⲡⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ· ⲉⲧ ϫⲉⲣⲟ ⁛— ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲡⲟⲗⲉⲙⲉⲓ ⲛ̅ ⲛⲁϩⲣⲛ̅ ⲛ̅

(27/19)

ⲕⲟⲧⲥ̅ ⲙ̅ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲩⲗⲟⲥ ⁛— ⲁⲕⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲑⲩⲣⲱⲛ (sic)

(27/20)

ⲛ̅ ⲧⲡⲓⲥϯⲥ· ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲟⲩⲱⲧϩ̅ ⲉ ⲛⲉⲕ ⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲥⲟⲃⲧⲉ

(27/21)

ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛ̅ ϯⲣⲏⲛⲏ· ⲁ ⲡⲉⲕⲥⲟⲉⲓⲧ | ⲡⲱϩ ϣⲁ ⲛⲉⲕ‐ |Fol. 52a ⲣ̅ⲗ̅ⲅ̅|

(27/22)

ⲣⲱⲟⲩ ⲛ ⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ· ⲁⲕϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲥⲟⲫⲟⲥ Ⲛ̅ ⲛⲁϩⲣⲛ̅

(27/23)

ⲛ̅ⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ ⲫⲁⲅⲓⲟⲥ ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲁ

(27/24)

ⲡⲛ↑ⲟ↓ⲩⲧⲉ ϯ ϭⲟⲙ ⲛⲁⲕ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ· ⲛⲉⲕϣⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲥⲁ

(27/25)

ⲛⲉⲓ̅ ⲁⲓⲱⲛ ⲉⲧ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲕ̅ⲛⲟⲩⲥ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲕϯ ⲙ̅

(27/26)

ⲡⲕ̅ⲟⲩⲟⲓ ⲡⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲛ̅ ⲃⲁⲑⲙⲟⲥ ⲉⲧ ϩⲏⲡ· ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲉ

(27/27)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(27/28)

□ Ⲁⲕϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲑⲉⲱ̅ⲣⲓⲕⲟⲥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲡⲁ

(27/29)

ⲡⲁϩⲱⲙⲱ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ ⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ· ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ

(27/30)

ⲛ̅ⲕⲁⲧⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲕϩⲟⲟⲩ· Ⲁⲩⲱ ⲁϥⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲕ ⲛ̅

(27/31)

ⲧⲉϥⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲕⲅⲉⲛⲉⲁ· Ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲛⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ

(27/32)

ⲛ̅ⲧⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲣⲉ

(27/33)

ⲛⲉⲕϩⲁⲡ· Ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲙ̅ ⲙⲉⲉⲣⲉ· ⲁⲕϩⲁⲣⲉϩ

(27/34)

ⲉ ⲧⲛ̅ⲧⲟⲗⲏ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲁ ⲧⲕ̅ⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲣ̅ ⲑⲉ

(28/1)

|Fol. 52b ⲣ̅ⲗ̅ⲇ̅| ⲙ̅ ⲡⲉⲓⲣⲟ ⲉⲧ ⲙⲟⲩϩ· Ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛ̅ⲑⲉ | ⲙ̅

(28/2)

ⲡⲛⲟⲩⲛ ⲉⲧ ⲛⲁϣⲱϥ· ⲡⲉⲕⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧ ⲛⲁϣⲱϥ· ϥⲛⲁⲣ̅ⲑⲉ

(28/3)

ⲙ̅ ⲡⲥⲟⲩ ⲛ ϩⲧⲟⲟⲩⲉ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕⲥⲡⲣ̅ⲙⲁ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡϣⲱ ⲉⲧ

(28/4)

ϩⲓϫⲛ̅ ⲡⲉⲥⲡⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲉⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲧⲁⲁϥ ⲏⲏⲡⲉ·

(28/5)

ⲁⲩⲱ Ⲛⲉⲕϣⲗⲏⲗ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅‐

(28/6)

ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ· Ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲕⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉ ⲧⲣⲉ

(28/7)

ⲩⲕⲧⲟⲟⲩ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ· ⲁⲕⲧⲥⲁ[ⲃⲉ] ⲛ̅ ⲁⲛⲟ‐

(28/8)

ⲙⲟⲥ ⲉ ⲛⲉϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲛ↑ⲟ↓ⲩⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲕⲧⲟ ⲛ̅ ⲛⲁⲥⲉⲃⲏⲥ·

(28/9)

Ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩⲁⲥⲉⲃⲓⲁ· ⲛⲉⲕⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϣⲱⲛⲉ

(28/10)

ⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲛⲕ̅ϣⲗⲏⲗ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲕⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅

(28/11)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉⲧⲟ ⲛ̅ ⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ⁛ ⲉⲓⲛⲁ Ⲧⲛ̅ⲧⲱⲛⲅ̅

(28/12)

ⲉ ⲛⲓⲙ ⲱ ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲛ̅ ⲉⲓⲱⲧ ⲁⲡⲁ ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ ⲡⲉⲡⲓ‐

(28/13)

ⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⁛— Ⲁⲕϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲧⲛ̅ⲅⲉⲛⲉⲁ·

(28/14)

ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⁛— ⲁⲕϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ Ⲅⲣⲁⲙ‐

(28/15)

|Fol. 53a ⲣ̅ⲗ̅ⲉ̅| ⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲕⲁⲓⲥ|ⲑⲏⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· Ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲥⲩⲙⲓ̅ⲱⲅⲣⲁ‐

(28/16)

ⲫⲱⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲡⲛ̅ⲓ̅ⲕⲟⲛ· Ⲁⲕϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲁⲣⲭⲏϩⲓⲁⲧⲣⲟⲥ ⲉⲕ‐

(28/17)

ⲑⲉⲣⲁⲡⲉⲩⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲏⲧ ⲛ̅ ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ· ⲁⲕϫⲓⲥⲉ

(28/18)

Ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲃⲛ̅ⲛⲉ· ϩⲛ̅ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲩⲱ

(28/19)

ⲁⲕⲟⲩⲰ̅ⲥϣ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲙ̅ ⲡⲛ↑ⲟ↓ⲩⲧⲉ· ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩϣⲏⲛ

(28/20)

ⲙ̅ ⲡⲗⲁⲧⲁⲛⲟⲥ· ⲁⲕϣⲉϣ ⲥϯ ⲛⲟⲩϥⲉ Ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲁⲣⲉⲧⲏ

(28/21)

ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲓ̅ⲛⲁⲙⲱⲙⲟⲛ· ⲁ ⲡⲉⲥϯ ⲛⲟⲩϥⲉ Ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲥⲟϭⲛ̅

(28/22)

ⲡⲱϩ ϣⲁⲛ ⲉⲕⲣⲱⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ· ⲁⲕϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲛ‐

(28/23)

ⲧⲁ ⲡⲟⲗⲓⲥ ϩⲛ̅ ⲧⲇⲱⲣⲉⲁ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲙⲉⲗⲏⲧⲁ

(28/24)

ⲛ̅ ⲛⲉⲕϣⲡⲏⲣⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅·

(28/25)

ⲁⲕϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ϩⲩⲉⲉⲣⲱⲫⲁⲛⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ· ⲁⲩⲱ

(28/26)

ⲛ̅ ϩⲩⲉⲣⲱϩⲩⲙⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲇ̅ⲁ̅ⲇ̅· ⲁⲛⲥⲱⲧⲙ̅ Ⲅⲁⲣ ⲉ ⲛⲉⲕ‐

(28/27)

ⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ ϩⲁϩ ⲛ̅ ⲥⲟⲡ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲕⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ· ⲁⲩⲱ

(28/28)

|Fol. 53b ⲣ̅ⲗ̅ⲋ̅| ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲃⲁⲑⲙⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲥϩⲁⲓ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲛ̅ | ⲛⲉⲕ‐

(28/29)

ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲟⲟⲩⲉ· ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲕⲥⲟⲫⲓⲁ ⲉⲧ ⲟϣ· ⲁⲕⲣⲉⲧ ⲧⲛ̅ϩ̅

(28/30)

ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲁⲓⲧⲟⲥ ⁛— ⲁⲩⲱ ⲁⲕϣⲓⲃⲉ ϩⲛ̅ ⲧϭⲟⲙ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅‐

(28/31)

ⲣⲉϥϣⲙ̅ϣⲉ ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲁϩⲱⲙ· Ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(28/32)

ⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ ⲛ̅ⲃⲁⲗ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ· ⲉ ⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟⲕ ⲉ ⲙ̅ ⲡⲩⲗⲏ

(28/33)

ⲛ̅ ⲧⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲁ· ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⁛— ⲁⲩⲱ Ⲛⲉⲣⲉ

(28/34)

ⲡⲉⲕⲛⲟⲩⲥ ⲕⲓⲙ ⲛ̅ ⲛⲟⲏⲙⲁ ⲛ̅ ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ· ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲗⲉⲕ‐

(29/1)

ⲧⲣⲟⲛ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲓⲑⲁⲣⲁ· ⲁⲩⲱ Ⲛⲉⲕϩⲩⲙⲛⲉⲩⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲛ̅

(29/2)

ⲟⲩⲯⲁⲗⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲙⲏⲧ ⲛ̅ ⲕⲁⲡ·

(29/3)

□ Ⲉⲓⲛⲁⲧⲛ̅ⲧⲱⲛⲅ̅ ⲉ ⲛⲓⲙ ⲱ̅ ⲡⲁ ⲕⲉⲗⲁⲣⲭⲏⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ

(29/4)

ⲁⲡⲁ ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ ⲡⲟⲩⲏⲏⲃ ⲉⲧ ⲛ̅ϩⲟⲧ ⁛— ⲉⲓⲛⲁⲧⲛ̅ⲧⲱⲛⲅ̅

(29/5)

Ⲉ ⲛⲱϩⲉ· ⲡⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲱⲗⲙ̅ ⲉ ⲛϥ̅ⲑⲩⲥⲓⲁ ⲉⲧ

(29/6)

ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁⲕϫⲓϯⲡⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩ ⲡⲣ̅ ϩⲱⲃ ⲁⲩⲱ ⲙⲉⲣⲉ

(29/7)

ⲡⲉⲕϩⲏⲃⲥ̅ ϫⲉⲛⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ ⲧⲏⲣⲥ̅· ⲁⲕⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛⲁⲕ ⲛ̅

(29/8)

ϩⲉⲛϩⲟⲓⲧⲉ· ⲛ̅ⲉⲡⲟⲩⲣⲁⲛⲓⲟⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡϣⲛ̅ⲥ̅· ⲙⲛ̅

(29/9)

ⲡϫⲏⲕⲉ· | Ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲧⲱⲱϭⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲁ ⲛ̅ ⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ |Fol. 54a ⲣ̅ⲗ̅ⲍ̅|

(29/10)

ⲡⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲉⲕϭⲓϫ· ⲁⲕϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲇⲓⲕⲁⲓ̈ⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅‐

(29/11)

ⲣⲉϥϣⲙ̅ϣⲉ ⲛⲟⲩⲧⲉ· ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ

(29/12)

ⲧⲏⲣⲥ̅ ⁛— ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯ ⲛⲁⲕ ⲙ̅ ⲡϩⲟⲩ ⲙ ⲡⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅

(29/13)

ϩⲏⲗⲓⲁⲥ· ⲁϥⲧⲣⲉ ⲛⲉⲧ ⲥⲁϣⲉ ϩⲗⲟϭ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧⲥ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲕ‐

(29/14)

ⲇⲓⲁⲕⲱⲛⲓⲁ· ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲗⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⁛— ⲁⲛⲧⲟⲩⲉⲓⲏ ϩⲗⲟϭ ϩⲛ̅

(29/15)

ⲛⲉⲕϩⲟⲟⲩ ⁛— ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲃⲟⲩⲛⲟⲥ ⲧⲁⲩⲉ ⲉ ⲣⲱⲧⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅

(29/16)

ⲧⲉⲕⲅⲉⲛⲉⲁ· ⲛⲉⲕⲕⲱⲧ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ ⲛⲉⲕϣⲏⲣⲉ ϩⲓϫⲛ̅ ⲧⲡⲉⲧⲣⲁ

(29/17)

ⲛ̅ ⲁⲧ ⲕⲓⲙ· ⲡⲉ ⲭⲥ̅· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲕⲔⲱⲧ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲟⲩ‐

(29/18)

ⲡⲓⲥϯⲥ ⲛ̅ ⲁⲓⲱ̅ⲛⲓⲟⲛ ⁛— ⲁⲕϣⲱⲡⲉ Ⲛ̅ ⲟⲩⲁⲛⲁⲡⲁⲩⲥⲓⲥ ⲛ̅ ⲛ̅

(29/19)

ⲣⲙ̅ ⲛ̅ ⲕⲏⲙⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲉⲩⲫⲣⲁⲥⲓⲁ ⲛ̅ ⲛⲉⲝⲉⲛⲓⲕⲟⲥ ⁛—

(29/20)

ⲁⲕϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲣϥ̅ϣⲡ̅ ϩⲓⲥⲉ· ϩⲛ̅ ⲧⲇⲓⲁⲕⲱⲛⲓⲁ ⲛ̅ ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ· ⲁⲩⲱ

(29/21)

ⲛ̅ ⲃⲟⲏⲑⲓⲁ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϩⲏϣ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲁⲕⲑⲉⲱ̅ⲣⲉⲓ· ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲟⲟⲩ

(29/22)

ⲛ̅ ⲧⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲛ̅ⲓ̅ⲕⲟⲛ· ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛ̅

(29/23)

ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲛ̅ | ⲛⲉⲕϣⲏⲣⲉ· ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲓⲁⲕⲱⲃ· □□□□□ |Fol. 54b ⲣ̅ⲗ̅ⲏ̅|

(29/24)

□ Ⲙⲛ̅ⲥⲱⲥ (sic) ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲕ̅ ⲛ̅ ⲛⲁϩⲣⲛ̅ ⲛⲉⲕⲉⲓⲟⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅

(29/25)

ⲇ̅ⲁ̅ⲇ̅ ⁛—

(29/26)

□ Ⲁⲕϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲥⲟⲫⲟⲥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ· ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲗⲏ‐

(29/27)

ⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲁⲕϩⲉ

(29/28)

ⲉ ⲛⲉϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧ ⲥⲗⲉϭⲗⲱϭ· ⲁⲕϫⲉⲕ ⲡⲱⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲁⲕ‐

(29/29)

ϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲡⲓⲥϯⲥ· ⲁⲕϫⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲗⲟⲙ ⲛ̅ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ

(29/30)

ⲉϫⲛ̅ ⲧⲕ̅ⲁⲡⲉ ⁛— ⲁⲕⲕⲁ ⲡⲉⲕⲥⲡⲣ̅ⲙⲁ ⲛⲁⲕ ϩⲛ̅ ⲥⲓⲱⲛ· ⲱ̅

(29/31)

ⲁⲡⲁ ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲁⲕϫⲡⲟ Ⲛⲁⲕ ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲙ̅ ⲛ̅ ⲏⲓ ϩⲛ̅

(29/32)

ⲑⲓⲉⲗⲏ̅ⲙ̅ ⲛ̅ ⲧⲡⲉ· ⲁⲕϫⲓ ⲛ̅ ⲧⲥⲏϥⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ

(29/33)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ ϣⲗⲏⲗ ⲛⲓⲙ· ⲙⲛ̅ ⲥⲟⲡⲥⲡ̅ ⲛⲓⲙ· ⲉ ⲧⲃⲉ ϫⲉ

(29/34)

ⲁⲕϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲛ ⲕⲟⲥⲙⲱⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲙ̅ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⁛— ⲁⲕⲑⲉⲰ‐

(30/1)

ⲣⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲣⲏ· ⲛ̅ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ· ⲡⲁⲓ ⲉⲣⲉ ⲡⲧⲁⲗϭⲟ

(30/2)

ϩⲁ ⲛⲉϥⲧⲛ̅ϩ̅· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲁⲩⲣ̅ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ⲃⲁⲗ ⲛ̅ⲧⲕ̅ |

(30/3)

|Fol. 55a ⲣ̅ⲗ̅ⲑ̅| ⲯⲩⲭⲏ ⁛—

(30/4)

□ Ⲁⲕⲕⲱⲧ ⲙ̅ ⲡⲏⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ·

(30/5)

ⲁⲩⲱ ⲁⲕϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛⲧϥ̅ⲁⲩⲗⲏ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲍⲟⲣⲟⲃⲁⲃⲉⲗ·

(30/6)

ⲁⲕⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲥⲱϣⲉ ⲙ̅ ⲡ̅ⲕ̅ⲓ̅ⲕⲟⲛ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲁⲕϭⲓⲛⲉ

(30/7)

ⲙ̅ ⲡⲁϩⲟ· ⲙ̅ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁⲕϣⲱⲡⲉ

(30/8)

Ⲛⲁⲕ ⲁⲓⲣⲉⲟⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯ ⲛⲁⲕ

(30/9)

ⲙ̅ ⲡⲥⲓⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲅⲛⲱⲥⲓⲥ ⁛— ⲁⲕⲟⲩⲱⲙ ⲉ

(30/10)

ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲟⲉⲓⲕ· ⲛ̅ ⲉⲡⲟⲩⲣⲁⲛⲓⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ

(30/11)

ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϩⲙ̅ ⲡϣⲏⲛ ⲛ̅ ⲧⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲁ· Ⲉⲓⲛⲁⲧⲛ̅ⲧⲱⲛⲅ̅ ϭⲉ ⲉ

(30/12)

ⲛⲓⲙ ⲱ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲟⲩⲏⲏⲃ· ⲁⲡⲁ

(30/13)

ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ ⁛— ⲉⲓⲛⲁⲧⲛ̅ⲧⲱⲛⲅ̅ Ⲉ ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃ ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(30/14)

ⲣ̅ ⲡϥ̅ⲙⲉⲉⲩⲉ· ϩⲛ̅ ⲛⲉϥϩⲓⲥⲉ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲉϥⲧⲃ̅ⲃⲟ· ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ

(30/15)

ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ̈ⲁ· ⲉⲓⲛⲁⲧⲛ̅[ⲧⲱ]ⲛⲅ̅ ⲉ ⲓⲱⲥⲏⲫ

(30/16)

|Fol. 55b ⲣ̅ⲙ̅| Ⲡⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯ ⲛⲁϥ | ⲛ̅ ⲧⲉϭⲣⲏⲏⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲣⲟ·

(30/17)

□ Ⲉⲓⲛⲁⲧⲛ̅ⲧⲱⲛⲅ̅ ⲉ ⲥⲁⲙⲟⲩⲏⲗ ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁϥⲣ̅ . . . . .

(30/18)

ⲛ̅ ⲛⲉⲭⲁⲣⲓⲥⲙⲁ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ· Ⲉⲓⲛⲁⲧⲛ̅ⲧⲱⲛⲅ̅ ⲉ

(30/19)

ⲥⲁⲙⲟⲩⲏⲗ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲏⲏⲃ ⲉⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯ

(30/20)

ⲛⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲉⲣⲏⲧ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲟⲩⲏⲏⲃ ϫⲓⲛ ⲧϥ̅ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲕⲟⲩⲓ· ⲁⲩⲱ

(30/21)

ⲟⲛ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⁛— Ⲉⲓⲛⲁⲧⲛ̅ⲧⲱⲛⲅ̅ ⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛ̅

(30/22)

ⲓⲱⲛⲁⲇⲁⲃ ⲛⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲧⲛ̅ⲧⲟⲗⲏ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲉⲓⲱⲧ ⁛

(30/23)

ⲉⲓⲛⲁⲧⲛ̅Ⲧⲱⲛⲅ̅ ⲉ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲫⲁⲅⲓⲟⲥ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ·

(30/24)

ⲡⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁϥⲁⲁϩⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲛ̅ ⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓ‐

(30/25)

ⲥⲕⲟⲡⲟⲥ· Ⲉⲓⲛⲁⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ̅ⲅ̅ ⲟⲛ ⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁϥϥⲓ‐

(30/26)

ⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⁛— Ⲉⲓⲛⲁⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ̅ⲅ̅ ⲉ

(30/27)

ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ· ⲡⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲟϩϥ̅

(30/28)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϯ ⲛⲁⲕ

(30/29)

|Fol. 56a ⲣ̅ⲙ̅ⲁ̅| ⲛ̅ ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ | ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲣⲱϥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲥⲟⲫⲟⲥ ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ·

(30/30)

ⲁⲕⲑⲉⲱⲣⲉⲓ Ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲧⲏⲥⲓⲥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(30/31)

ⲕⲁⲧⲁⲣⲅⲉⲓ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲉϥϣⲙ̅ϣⲉ ⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲕϩⲟⲟⲩ·

(30/32)

ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲍⲓⲁⲥ·

(30/33)

□ Ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲉⲓ ϣⲁ ⲣⲟⲕ ⲉⲣⲉ ⲡϥ̅ϩⲏⲧ ⲗⲩⲡⲏ· ⲛϥ̅ⲧⲙ̅

(30/34)

ⲕⲟⲧϥ̅ ⲉϥⲣⲁϣⲉ· ⲱ̅ ⲡⲣⲉϥⲥⲟⲗⲥⲗ̅ ⲙ̅ ⲙⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲡϣⲁϫⲉ

(31/1)

ⲙ̅ ⲡⲣⲉϥⲯⲁⲗⲗⲉⲓ ⲇⲁ̅ⲇ̅· ϫⲉ ⲁ ⲡⲉⲕϣⲁϫⲉ ⲧⲁⲛϩⲟⲓ· ⲁ

(31/2)

ⲡⲉⲕϣⲁϫⲉ ⲥⲗ̅ⲥⲱⲗⲧ̅ ⁛— ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ⲉⲕⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ Ⲉ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ

(31/3)

ⲡⲉ ⲛⲧⲁ ⲡⲉϥϩⲟ ϫⲓ ⲉⲟⲟⲩ· ⲁϥϫⲓⲥⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(31/4)

ϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲡⲣϥ̅ⲥⲙⲛ̅ ⲛⲟⲙⲟⲥ· ⲁ

(31/5)

ⲡⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲕϩⲟ ϫⲓ ⲉⲟⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧϭⲟⲙ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧ

(31/6)

ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ· ⲡⲉ ⲛⲧⲁ ⲛⲉⲦ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϣⲃⲏⲣ

(31/7)

ⲉ ⲣⲟϥ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲉϥⲧⲃ̅ⲃⲟ· ⲙⲛ̅ ⲧϥ̅ϩⲁⲅⲛⲓⲁ ϫⲓⲛ ⲉϥⲟ ⲙ̅

(31/8)

ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ ϩⲁ ⲑⲏ ⲙ̅ⲡⲁⲧ ϥ̅ϫⲓ ⲙ̅ ⲡⲧⲁⲓⲟ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲡⲓ‐

(31/9)

ⲥⲕⲟⲡⲟⲥ· ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲉϩ Ⲡⲉⲧ ⲛⲁϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ |

(31/10)

ⲡⲉⲕϩⲟ ⲛϥ̅ ⲧⲙ̅ ⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ· ⲱ̅ Ⲡⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲛϥ̅ⲃⲁⲗ ⲙⲟⲩϩ |Fol. 56b ⲣ̅ⲙ̅ⲃ̅|

(31/11)

ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲥⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲧⲟⲟⲩⲉ· ⲉϥⲛⲏϫ ⲉ ⲃⲣⲏϭⲉ ⲉ

(31/12)

ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ· Ⲱ̅ ⲛⲁⲓⲁⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲑⲏ ⲛ̅ⲧ ⲁⲥϥⲓ ϩⲁ

(31/13)

ⲣⲟⲕ Ⲉⲓϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ϭⲉ ⲉ ⲧⲁⲩⲟ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲕⲁⲧⲟⲣⲑⲱⲙⲁ

(31/14)

ⲧⲏⲣⲟⲩ· ϯϫⲓ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲗⲟⲅⲱⲅⲣⲁⲫⲟⲥ ⲉ ⲣⲟⲓ· ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅

(31/15)

ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲡⲛⲟⲙⲟⲑⲉⲧⲏⲥ· ⲁⲩⲱ ⲡⲣⲉϥⲥⲙⲛ̅ ⲛⲟⲙⲟⲥ

(31/16)

ϣⲁⲛⲧ ⲁⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲙⲛ̅ⲧ̅ϫⲱⲱⲣⲉ· ⲱ̅ ⲡⲡⲉⲧ

(31/17)

ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ ⲧⲉⲗⲓⲟⲥ· ⲁⲡⲁ ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ· ⲉⲕⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ

(31/18)

ⲅⲁⲣ ⲉ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓⲧⲏⲥ ⲁⲡⲁ ⲡⲁⲗⲁ‐

(31/19)

ⲙⲱⲛ· ⲙⲛ̅ ⲁⲡⲁ ⲡⲁϩⲱⲙⲱ· ⲙⲛ̅ ⲁⲡⲁ ⲡⲉⲧⲣⲱⲛⲓⲟⲥ

(31/20)

ⲙⲛ̅ ⲁⲡⲁ ϩⲱⲣⲥⲓⲉⲥⲓⲟⲥ· ⲙⲛ̅ Ⲁⲡⲁ ⲑⲉⲱ̅ⲇⲟⲣⲟⲥ ⁛— ⲉⲕ‐

(31/21)

ⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ Ⲉ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲅⲣⲏⲅⲟⲣⲓⲟⲥ·

(31/22)

ⲡⲑⲉⲟⲗⲟⲅⲟⲥ·

(31/23)

□ ⲉⲣⲉ ⲛⲓⲙ ⲧⲟⲟⲙⲉ ⲉ ⲡⲉⲐⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲟⲩⲏⲏⲃ ⲛ̅

(31/24)

ⲧⲕ̅ϩⲉ· ⲛⲉⲕⲙⲛ̅ⲧ̅ϫⲱⲱⲣⲉ· ⲇⲉ ⲛ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅

(31/25)

ⲣⲱⲙⲉ· ⲛⲁϣⲉⲓⲙⲉ ⲉ | ⲡⲉⲩϫⲱⲕ ⲉⲧ ⲁⲩⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩ‐ |Fol. 57a ⲣ̅ⲙ̅ⲅ̅|

(31/26)

ⲙⲟⲧⲛⲥ̅· ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉ ⲛⲧ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲛⲃⲁⲗ·

(31/27)

ⲙⲛ̅ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲛⲥⲟⲧⲙⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲙⲙⲁⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ ⲙⲁⲓ ⲗⲟⲅⲟⲥ

(31/28)

ⲉⲟⲩⲉⲓ ϩⲛ̅ ⲛϥ̅ⲙⲛ̅ⲧ̅ϫⲱⲱⲣⲉ· ⲧⲉ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲧⲁⲩⲟⲟⲥ

(31/29)

ⲧⲉⲛⲟⲩ ⁛— Ⲧⲉⲧⲛ̅ ⲙⲁⲓ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ

(31/30)

ⲣ̅ ϣⲁⲛ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲡⲁⲥⲭⲁ· ⲙ̅ ⲡⲉϩⲙⲉ ⲛ̅ ϩⲟⲟⲩ ϩⲱⲛ ⲉ

(31/31)

ϩⲟⲩⲛ ϣⲁⲣⲉ ⲛ ⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ ⲛⲁⲗⲉⲝ‐

(31/32)

ⲁⲛⲇⲣⲉⲩⲥ ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲟⲩⲕⲣⲓⲅⲙⲁ ⲉ ⲣⲏⲥ ϩⲛ̅ ⲕⲏⲙⲉ ⲧⲏⲣϥ̅·

(31/33)

ⲉϥⲥⲩⲙⲁⲛⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲕⲗⲏⲣⲓⲕⲟⲥ Ⲙⲛ̅ ⲡⲗⲁⲟⲥ

(31/34)

ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ̅ ⲟⲣⲑⲟⲇⲟⲝⲟⲥ ϫⲉ ⲉ ⲥⲃ̅ⲧⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲁ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ

(32/1)

ⲙ̅ ⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ϩⲱⲛ ⲉ ϩⲟⲩⲛ· Ⲁⲩⲱ ϫⲉ ϣⲁ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲣⲭⲉⲥⲑⲁⲓ

(32/2)

ⲉ ⲡⲉϩⲙⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ ⲥⲟⲩⲏⲏⲣ ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ⲉⲃⲟⲧ

(32/3)

ⲁⲩⲱ ϣⲁ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲃⲱⲗ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ⲛⲁⲩ· Ⲁ ⲡⲡⲁⲧⲣⲓ‐

(32/4)

ⲁⲣⲭⲏⲥ ⲇⲉ ⲁⲡⲁ ⲇⲁⲙⲓⲁⲛⲟⲥ ⲡⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲛ̅

(32/5)

|Fol. 57b ⲣ̅ⲙ̅ⲇ̅| ⲣⲁⲕⲟⲧⲉ· | ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲕⲗⲏⲣⲓⲕⲟⲥ ⲙ̅ ⲙⲁⲓ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉ

(32/6)

ⲣⲏⲥ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥⲕⲩⲣⲓⲅⲙⲁ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲩϯ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲕⲁⲧⲁ

(32/7)

ⲡⲟⲗⲓⲥ· ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ Ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲡⲁ ⲇⲁⲙⲓⲁⲛⲟⲥ ⲡⲉ

(32/8)

ⲛⲧⲁϥⲭⲉⲓⲣⲟⲇⲟⲛⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲡⲁ ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ ⲛ̅

(32/9)

ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲕⲃⲧ̅ Ⲛ ⲧⲉⲣⲉ ⲙ̅ ⲙⲁⲓ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ

(32/10)

ⲛ̅ⲕⲗⲏⲣⲓⲕⲟⲥ ϭⲟⲓⲗⲉ ⲉ ⲡⲉⲛ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ ⲉⲓⲱⲧ ⲁⲡⲁ

(32/11)

ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ· ⲁⲩϫⲓ ⲥⲙⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲛϥ̅ϭⲓϫ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁⲩ‐

(32/12)

ϩⲙⲟⲟⲥ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲁⲥϫⲱⲛϥ̅ ⲇⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ

(32/13)

ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲧⲱϣ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲉ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ϩⲙⲟⲟⲥ

(32/14)

ϩⲁ ϩⲧⲏϥ ⁛—

(32/15)

□ Ⲁⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲏⲡ ⲉ ⲧⲛ̅ⲥⲩⲛϩⲟⲣⲓⲁ ⲉⲩϣⲱⲱⲥ ⲡⲉ ⲉϥ‐

(32/16)

ⲙⲟⲟⲛⲉ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲉⲥⲟⲟⲩ ⲉⲓ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ϩⲁ ϩⲧⲏϥ· ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ

(32/17)

ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁϫⲓ ⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ̅· ⲕⲁⲧⲁ

(32/18)

ⲟⲩⲉⲩⲕⲁⲓⲣⲓⲁ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁ ⲡϣⲱⲥ ϯ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ

(32/19)

|Fol. 58a ⲣ̅ⲙ̅ⲉ̅| ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲣⲉϥϩⲉ ⲉ ⲡⲣⲟ ⲉϥⲟⲩⲱⲛ· | ⲁⲩⲱ

(32/20)

ⲁϥⲡⲁϩⲧϥ̅ ϩⲁ ⲛ ⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ· ⲛ̅ ⲁⲡⲁ ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ ⲉⲣⲉ

(32/21)

ⲛⲉⲕⲗⲏⲣⲓⲕⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ϩⲁ ϩⲧⲏϥ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅

(32/22)

ⲧⲉⲣ ϥ̅ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲁϥⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ ⲉⲧ

(32/23)

ⲟⲩⲁⲁⲃ· Ⲁϥϯ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉ ⲛⲉϥϭⲓϫ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ϫⲉ

(32/24)

ⲉϥⲛⲁϫⲓ ⲥⲙⲟⲩ ⲁϥϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲁ ⲡⲉϥϩⲟ· ⲁϥⲥⲉⲕ

(32/25)

ⲧϥ̅ϭⲓϫ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲙ̅ⲡⲉ ϥⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁϥ· ⲁϥⲱϣ ⲇⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ·

(32/26)

ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁϥⲟⲩⲉⲣ̅ϩ̅ ⲡⲉⲓ ⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲧⲏⲥ· ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ

(32/27)

ⲡⲉⲓ ⲙⲁ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲓ ϣⲟⲩϥⲓ ⲛ̅ⲧϥ̅ⲁⲡⲉ· ⲃⲱⲕ ⲛⲁⲕ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ

(32/28)

ⲙⲁ· ⲡⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲡϥⲟⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲙⲟⲩ

(32/29)

ⲛⲟϫϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲱ̅ ⲓⲱ̅ⲥ̅·

(32/30)

□ Ⲁⲓⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲓⲛⲟϫϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁⲛⲟⲕ ⲓ̅ⲱ̅ⲥ̅

(32/31)

ⲡⲉϥⲙⲁⲑⲉⲧⲏⲥ· ⲁⲓϫⲛⲟⲩϥ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲓⲣ̅ ⲡⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲣⲟ

(32/32)

ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕ ⲣ ⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ ⲟⲛ ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅

(32/33)

|Fol. 58b ⲣ̅ⲙ̅ⲋ̅| ⲣⲱⲙⲉ ϭⲟⲛⲧ̅ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲛ̅ϯϩⲉ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲛⲁⲙⲉ | ⲁϥⲣ̅ⲡⲟⲟⲩ

(32/34)

ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉϥⲣⲟⲟⲩⲧ· ⲁⲩⲱ ⲉϥⲣⲁϣⲉ ϣⲁ ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲉⲓ ⲉ

(33/1)

ϩⲟⲩⲛ ϣⲁ ⲣⲟϥ ⲉⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲕⲣ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ϩⲱⲃ ⲉⲙ ⲉϣϣⲉ

(33/2)

ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ· ⲛⲉⲣⲉ ⲧϥ̅ⲟⲣⲅⲏ ⲛⲁϫⲉⲣⲟ ⲁⲛ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟⲕ

(33/3)

ⲛ̅ϯϩⲉ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⁛— ⲕⲁⲓ Ⲡⲉⲣ ⲉⲣⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ ⲡⲡⲁⲧⲣⲓ‐

(33/4)

ⲁⲣⲭⲏⲥ ϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲁ ϩⲧⲏϥ· Ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲓ· ϥⲥⲏϩ

(33/5)

ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ· ⲉ ⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ

(33/6)

ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲗⲏⲗ ϩⲁ ⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲕⲱ

(33/7)

ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⁛—

(33/8)

□ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡϣⲱⲥ· ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ

(33/9)

ⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉ ⲓⲙⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲓⲧⲱⲟⲩⲛ Ⲉⲓⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅

(33/10)

ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ⲉⲓⲙⲟⲟⲛⲉ· ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ

(33/11)

ϣⲟⲛⲧⲉ· ⲁⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ϩⲓ ⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲓⲥⲟⲟⲩⲛ

(33/12)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ⲁⲓⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲧⲁ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲁⲑⲏⲧ· ⲁⲓϣⲱⲡⲉ

(33/13)

ⲛⲙ̅ⲙⲁⲥ· ⲉⲓ̈ⲙⲉ|ⲉⲩⲉ· ϫⲉ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲉⲓⲙⲉ |Fol. 59a ⲣ̅ⲙ̅ⲍ̅|

(33/14)

ⲁⲛ· ⲡϫⲥ̅ ⲡⲉⲧⲟ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲉ ⲉ ⲧⲁ ⲯⲩⲭⲏ ϫⲉ Ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ

(33/15)

ⲛ̅ⲧⲁϥϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲁ ⲧⲁ ⲥⲩⲛⲏⲇⲓⲏⲥ ⲕⲓⲙ ⲉ ⲣⲟⲓ

(33/16)

ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ ϫⲉ ⲁϥⲉⲓⲙⲉ ⲉ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁⲓ̈ⲁⲁϥ· Ⲁⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛ̅

(33/17)

ⲛⲁϩϣⲗϥ̅ ϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲁ ⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ̅· Ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲉⲓ ϫⲉ

(33/18)

ⲉⲓⲛⲁϩⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲁ ϩⲟ ⲛ̅ⲥⲁⲃⲏⲗ ϫⲉ ⲁⲕⲁⲙⲁϩⲧⲉ

(33/19)

ⲙ̅ⲙⲟⲓ ⲁⲕⲉⲛⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲣⲟ· ⲉⲥϫⲡⲉ ⲁⲓⲟⲩⲱ· ⲉⲓϩⲉ ⲉ

(33/20)

ϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲁ ϩⲟ· ⲛ̅ⲧⲟϥ Ⲇⲉ ⲡϣⲱⲥ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϥⲉⲓⲛⲉ

(33/21)

ⲛ̅ ϩⲉⲛϩⲁⲗⲱⲙ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲃⲓⲣⲉ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ϯⲡⲁⲣⲁ‐

(33/22)

ⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ϫⲓ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ ⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅ϩⲁⲗⲱⲙ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧ ⲛⲅ̅

(33/23)

ϫⲟⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲛⲉⲓ ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧ ϩⲁ ϩⲧⲏⲕ· ⲉⲫ ⲟⲥⲟⲛ·

(33/24)

ⲁⲓⲛ̅ⲧⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲗⲩⲡⲏ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈· Ⲁⲓⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲓ

(33/25)

ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛ̅ ⲧⲛⲁϣϫⲓⲧⲟⲩ ⲁⲛ· ⲁϫⲛ̅ ⲧⲉⲥⲃⲱ ⲙ̅ ⲡⲛⲟϭ·

(33/26)

ⲛ̅ | ⲣⲱⲙⲉ· ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛϥ̅ⲉⲓⲙⲉ ⲛϥ̅ϩⲟⲟⲩϣ ⲉ ⲣⲟⲓ· ⲁϥⲟⲩ‐ |Fol. 59b ⲣ̅ⲙ̅ⲏ̅|

(33/27)

ⲱϣⲃ̅ Ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ· ϫⲉ ϯⲱⲣ̅ⲕ̅ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(33/28)

ⲡⲡⲁⲛⲧⲱⲕⲣⲁⲧⲱⲣ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲕⲉϫⲓⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧ· ⲛⲅ̅

(33/29)

ⲧⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ ϩⲁ ⲣⲟⲓ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲧⲣⲁ Ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ

(33/30)

ⲡⲣⲁⲛ ⲉⲧ ϩⲁ ϩⲟⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·ⲁⲓⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲁⲓϫⲓⲧⲟⲩ ⲛ̅

(33/31)

ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲛⲁϣ ⲙ̅ ⲡϫ̅ⲥ̅· ⲁⲓϥⲓⲧⲟⲩ· ⲁⲓⲛⲟϫⲟⲩ ⲉϫⲛ̅

(33/32)

ϩⲉⲛ ⲕⲉ ϩⲁⲗⲱⲱⲙ· ⲉ ⲁⲩⲉⲛⲧⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧ

(33/33)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲉⲓϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲁ ϩⲏⲧ· ϫⲉ ⲛ̅ ϯⲛⲁⲕⲁ ⲡ

(33/34)

ⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲁⲛ· ⲉ ⲉⲓⲙⲉ ⲉ ⲣⲟⲓ ϩⲟⲗⲱⲥ· ⲁⲥϣⲱⲡⲉ

(34/1)

ⲇⲉ Ⲙ ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅ ⲣⲟⲩϩⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ

(34/2)

ⲧⲉⲥⲩⲭⲓⲁ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ· ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ Ⲇⲉ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁϯ ⲡⲁⲛ‐ (sic)

(34/3)

ϩⲱⲗⲟⲙⲁ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲗⲏⲣⲓⲕⲟⲥ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲓ· ϫⲉ

(34/4)

ⲉϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲛ̅ ϩⲁⲗⲱⲙ ⲛⲁⲕ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ· ⲁⲛⲓ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲁⲓ

(34/5)

|Fol. 60a ⲣ̅ⲙ̅ⲑ̅| ⲛ̅ⲧⲁⲧⲛ̅ⲛⲟ|ⲟⲩⲥⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲗⲏⲣⲓⲕⲟⲥ· ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲭⲏ‐

(34/6)

ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ· ⲁⲓϫⲓ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ϩⲁⲗⲱⲙ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲓⲛⲉϫ

(34/7)

ⲡⲁ ⲡϣⲱⲥ ⲉ ϫⲱⲟⲩ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ϥϭⲱϣⲧ̅ ⲇⲉ ⲉ ϫⲱⲟⲩ·

(34/8)

ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲓ ⲟⲩⲡⲓ̈ⲛⲁⲝ ⲛⲁⲓ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ· ⲁⲩⲱ

(34/9)

ⲁϥⲧⲁⲩⲟ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲁⲓⲛⲓⲅⲙⲁ· ⲛ̅ϯϩⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ

(34/10)

ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ⲉⲣⲉ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲟⲩⲱⲛ ⲉ ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ

(34/11)

ⲛ̅ ⲕⲁⲕⲉ ⲡⲓⲣⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ· ⲛϥ̅ϩⲉⲃⲥ̅ ⲛϥ̅ⲃⲁⲗ ⲙ̅

(34/12)

ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ ⲡϥ̅ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲱⲥ ⲃⲗ̅ⲗⲉ·

(34/13)

□ ⲕⲁⲓ ⲡⲉⲣ Ⲉⲣⲉ ⲛϥ̅ⲃⲁⲗ ⲉⲩⲟ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲙⲏ ⲙⲛ̅

(34/14)

ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ· ⲉⲧ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲛⲁϫⲡⲓⲟϥ ⲁⲛ· ϫⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ

(34/15)

ⲟⲩ ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ϯ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉ ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ· ⲁⲕⲙⲉⲣⲉ ⲡⲉⲥ‐

(34/16)

ⲭⲏⲙⲁ ϩⲱⲱϥ ⲛ̅ ⲛ̅ⲃⲗ̅ⲗⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁⲕⲉ

(34/17)

ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ· ϯϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲡⲁ

(34/18)

ⲉⲓⲱⲧ ⲟⲩⲱ ⲉϥϫⲱ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲛ̅ ⲛⲁⲓ̅ ⲁϥϫⲓ ⲛ̅ ⲛ̅ϩⲁⲗⲱⲙ

(34/19)

|Fol. 60b ⲣ̅ⲛ̅| ⲧⲏⲣⲟⲩ | ⲛ̅ⲧⲁ ⲡϣⲱⲥ ⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⲁϥⲡⲟⲣϫⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ·

(34/20)

ⲁϥⲕⲁⲁⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲡⲓⲛⲁⲝ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ· ϫⲉ ⲛⲉⲓ

(34/21)

ϩⲁⲗⲱⲙ ⲛⲁⲓ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲛⲁ ⲡϣⲱⲥ ⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓ‐

(34/22)

ⲧⲣⲉⲩⲛⲟϫϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲕ̅ⲛⲟϫϥ̅ ⲇⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ

(34/23)

ⲛ̅ⲧⲁⲕϫⲓⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧϥ̅· ⲁⲛⲁⲩ ϭⲉ ⲟⲩⲛ· ϫⲉ ⲉⲕⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ

(34/24)

ⲉ ⲛⲓⲙ· ⲉⲕⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ ⲉ ⲅⲓⲉⲍⲉⲓ ⲡⲁⲓ ⲉⲧ ϣⲙ̅ϣⲉ ϩⲁ ⲣⲁⲧϥ̅

(34/25)

ⲛ̅ ⲉⲗⲓ̅ⲥⲁⲓⲟⲥ ⲡⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁϥⲕⲧⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉ ⲡⲁϩⲟⲩ ⲉ ⲁϥϫⲓ

(34/26)

ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡϭⲓⲛϭⲱⲣ ⲥⲛⲁⲩ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲥⲧⲟⲗⲏ ⲥⲛ̅ⲧⲉ· ⲁⲛⲁⲩ

(34/27)

ϭⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲉⲗⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲥϩⲟⲩⲱⲣ̅ϥ̅ ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ· ⲉ ⲁϥⲧⲣⲉ

(34/28)

ⲡⲥⲱⲃϩ̅ ⲛⲁⲓⲙⲁⲛ ⲧⲱⲱϭⲉ ⲉ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ· ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ

(34/29)

Ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅ̅ ϫⲓⲧⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲉ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲕ̅ⲛⲁϭⲛ̅ⲧϥ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅·

(34/30)

|Fol. 61a ⲣ̅ⲛ̅ⲁ̅| □ Ⲛⲁⲙⲉ ⲣ̅ϣⲁⲛ ⲧⲡⲁϣⲉ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲛⲉ ⲕⲛ̅ⲕⲟ|ⲧⲕ̅·

(34/31)

ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲧⲟⲡⲟⲥ· ϣⲁⲛⲧ ⲕ̅ⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁϥ· ⲡⲉϫⲁⲓ ⲛⲁϥ ϫⲉ

(34/32)

ⲕⲱ ⲛⲁⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ· Ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲓⲛⲟϫϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁϥⲱⲣ̅ⲕ̅

(34/33)

ⲉ ⲣⲟⲓ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲁⲛⲁϣ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅

(34/34)

ⲙ̅ ⲡⲁⲛⲁϣ ⲙ̅ ⲡϫⲥ̅· ⲁⲓϫⲓⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧϥ̅· ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅

(35/1)

ⲇⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ ⲡⲛⲉϩ ⲙ̅ ⲡⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ

(35/2)

ⲧⲱϩⲥ̅ ⲉ ⲧⲁ ⲁⲡⲉ· ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϩⲱⲱϥ Ⲡⲗⲁⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲥϯ

(35/3)

ⲛⲟⲩϥⲉ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲧⲉϥⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲉϥⲥϩⲁⲓ ⲛ̅ ⲛⲕⲟⲣⲓⲛ‐

(35/4)

ⲑⲓⲟⲥ ϫⲉ Ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ ϯⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ· ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲱϩⲙ̅

(35/5)

ⲛ̅ⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲛ ϯⲙⲉⲓ ⲛⲉ· ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩ‐

(35/6)

ⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲡⲉ· ⲙ̅ⲡⲣ ⲟⲩⲱⲙ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ· Ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ

(35/7)

ⲙ̅ ⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲛⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ

(35/8)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ Ⲟⲛ ϫⲉ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲡⲟⲣⲛⲟⲥ·

(35/9)

ⲉϥⲥⲱⲱϥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲏⲥⲁⲩ· | Ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲙ̅ ⲡⲟⲣⲛⲟⲥ |Fol. 61b ⲣ̅ⲛ̅ⲃ̅|

(35/10)

ⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ ⲁⲛ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ⲃⲱⲕ ϭⲉ

(35/11)

ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁϥ· Ⲁⲣⲏⲩ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲉϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉ ⲧⲟⲩϫⲉ

(35/12)

ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲩⲗⲟⲥ· ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲓⲏⲛ

(35/13)

ϩⲱⲱϥ ⲡⲉ ⁛—

(35/14)

□ Ⲁⲓⲃⲱⲕ ϭⲉ ⲁⲓⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁϥ ⲛ̅ ⲣⲟⲩϩⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧ

(35/15)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲁⲓⲕⲧⲟⲓ ⲉ ⲡⲁ ⲙⲁ ⲕⲁⲧⲁ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲁ ⲙ̅

(35/16)

ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⁛— ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ϭⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲡⲛ̅ⲁ̅ⲧⲟ

(35/17)

ⲫⲟⲣⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ ⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲥ

(35/18)

ⲁⲡⲁ ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ ⁛— Ⲉϣϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡⲉⲇⲓⲏ‐

(35/19)

ⲅⲏⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ ϣⲡⲏⲣⲉ ⁛ Ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ Ⲟⲛ ⲛ̅ ⲟⲩ‐

(35/20)

ϩⲟⲟⲩ· ⲁ ⲡⲁ ϫⲥ̅ ⲛ̅ ⲉⲓⲱⲧ ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩⲧ ⲛ̅ ⲟⲩⲁⲡⲟⲕⲣⲏⲥⲓⲥ·

(35/21)

ⲉ ⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲓⲟⲛ ⲉⲙ ⲙⲉⲣⲟⲥ ⲛ̅ ϫⲏⲏⲙⲉ· ⲁ ⲡⲛⲁⲩ

(35/22)

ⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲕⲉⲓ (sic) ⲉ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲙ̅ⲡⲁⲧ ⲉⲓⲕⲧⲟⲓ ⲉⲁ ⲧⲉⲩϣⲏ

(35/23)

ϣⲱⲡⲉ ⁛ Ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲓⲉⲓ ⲇⲉ ϩⲓ ⲧⲉϩⲓⲏ | ⲉⲧ ϩⲓ ϩⲟⲩⲛ· ⲉⲓⲥ |Fol. 62a ⲣ̅ⲛ̅ⲅ̅|

(35/24)

ϩⲟⲓⲧⲉ ⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲁⲩϯ ⲡⲉⲩⲟⲓ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲛⲉⲓⲧⲁⲗⲏⲩ ⲉ ⲡⲉⲓⲟ·

(35/25)

ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ ⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉ ⲡⲉⲓⲟ· ϩⲱⲥ ⲧⲉ ϫⲉ ⲉⲩⲛⲁⲡⲱϩ

(35/26)

ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲛⲁⲙⲉ ⲁ ⲛⲉⲩⲟⲃϩⲉ ⲧⲁϩⲉ ⲛⲁ ⲟⲩⲣⲏⲏⲧⲉ ⲡⲁⲣⲁ

(35/27)

ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ· ⲁⲓⲱϣ ⲇⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉⲓϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲛⲉϣⲗⲏⲗ

(35/28)

ⲙ̅ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲃⲟⲏⲑⲉⲓ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲉ ⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛ̅ ⲛⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛ·

(35/29)

ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲁⲧⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲥⲱⲗⲡ̅ ϩⲛ̅ ⲣⲱⲓ· ⲁ ⲛⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛ

(35/30)

ⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ ⲛⲁⲩ ⲙ̅ⲡ ⲟⲩⲃⲗⲁⲡⲧⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ⲗⲁⲁⲩ·

(35/31)

ⲁⲩⲣ̅ⲑⲉ ϩⲱⲥ ϫⲉ ⲉⲩⲇⲓⲟⲩⲟⲓ ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲑⲉ ⲉⲧⲟⲩⲡⲏⲧ

(35/32)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ· ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲁϣⲁⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲩϫⲗ̅ϩⲏⲥ ⁛—

(35/33)

□ Ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ· ⲁⲡⲁ

(35/34)

ⲡⲉⲥⲩⲛⲑⲓⲟⲥ· ⲛ̅ ⲧⲉⲣⲉ ⲓⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲕⲟⲩⲓ· ⲁ