Coptic Apocrypha | Home

Discourse of Saint Athanasius

The Discourse of Saint Athanasius, Archbishop of Rakote, on Mercy and Judgement. (Coptic text)

(0/1)

COPTIC HOMILIES IN THE DIALECT OF UPPER EGYPT

(0/2)

edited by E. A. WALLIS BUDGE, M.A., Litt.D.

(0/3)

(0/4)

The Discourse of Saint Athanasius, Archbishop of Rakote, on Mercy and Judgement

(0/5)

(Brit. Mus. MS. Oriental, No. 5001)

(1/1)

ⲀⲐⲀⲚⲀⲤⲒⲞⲤ ⲠⲀⲢⲬⲎⲈⲠⲒⲤⲔⲞⲠⲞⲤ Ⲛ̅ ⲢⲀ‐

(1/2)

ⲔⲞⲦⲈ ⲈϤϢⲀϪⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲚⲀ̅ ⲘⲚ̅ ⲠϨⲀⲠ̅·

(1/3)

— ◈ — ◈ — ◈ — ◈ — ◈

(1/4)

□ Ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲧ ⲣ̅ ⲡⲱⲃϣ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ· ⲥⲉⲁ‐

(1/5)

ⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲙ̅ ⲡϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ̅ ⲉⲧ ϫⲓ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲛⲉⲧ

(1/6)

ϩⲓⲧⲟⲩⲱⲟⲩ· ⲙⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲡⲁⲛⲑⲣⲟⲡⲟⲥ ⲉⲧ ϫⲓ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(1/7)

[Fol. 76b col. 2] ⲉⲛ ⲁⲧ ϭⲟⲙ· ⲛ̅ | ⲑⲉ ⲉⲧ ϥ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲁⲡⲟ‐

(1/8)

ⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ϫⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩ ⲇⲟⲕⲓ‐

(1/9)

ⲙⲁⲍⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲕⲁⲁϥ ⲛⲁⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅· ⲁ

(1/10)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲁⲩ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲩϩⲏⲧ̅ ⲛ̅ ϫⲟⲟⲩⲧ̅ ⲉⲩⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲛ̅

(1/11)

ⲛⲉⲧ ⲉⲙ ⲉϣϣⲉ·

(1/12)

□ Ⲉⲩϫⲏⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ̅ ⲛⲓⲙ· ϩⲓ ⲕⲁⲕⲓⲁ· ϩⲓ

(1/13)

[Fol. 77a col. 1 ⲁ̅] ⲡⲟⲛⲏⲣⲓⲁ ϩⲓ ⲙⲁⲓ̈ⲧⲟ̅ ⲛ̅|ϩⲟⲩⲟ̅· ⲉⲩⲙⲉϩ ⲛ̅ ⲗⲁ̅ ϩⲓ ϩⲱⲧⲃ̅·

(1/14)

ϩⲓ ϯⲧⲱⲛ ϩⲓ ⲕⲣⲟϥ ⲛ̅ ϩⲏⲧ ⲉϥϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲕⲁⲥⲕⲥ̅ ⲛ̅

(1/15)

ⲣⲉϥⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲉⲓ· ⲙ̅ ⲙⲁⲥⲧ̅ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ ⲣⲉϥϣⲱⲥ·

(1/16)

□ Ⲛ̅ ϫⲁⲥⲓ ϩⲏⲧ̅ ⲛ̅ⲃⲁⲃⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲕⲱⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲡⲉ‐

(1/17)

ⲑⲟⲟⲩ· ⲉⲛ ⲥⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁⲛ ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲉⲩⲉⲓⲟⲧⲉ· ⲛ ⲁⲑⲏⲧ̅ ⲛ

(1/18)

[Fol. 77a col. 2] ⲁⲧ ⲛⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲁϩⲉⲓ̈ⲏⲧ̅ ⲛ̅ ⲁⲧ ⲛⲁ̅ϩⲧⲉ· ⲛ̅ | ⲟⲩⲁϩⲉⲓ̈ⲏⲧ ⲛ

(1/19)

ⲁⲧ ⲛⲁ̅· ⲛⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲧⲟ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(1/20)

ⲉⲩⲙⲛⲧ̅ⲣⲉϥϣⲙϣⲉ ⲛⲟⲩⲧⲉ· ϣⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟⲟⲩ ⲟⲛ ⲉ ⲧⲣⲉ

(1/21)

ⲩⲥⲁϩⲱⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛⲙ̅ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ· Ⲁⲩⲱ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩϥⲓ

(1/22)

ⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲙ̅ ⲡⲛⲁ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲉⲧϩⲓⲧ ϩⲓⲧⲟⲩⲱⲟⲩ·

(1/23)

□ Ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁ ⲏⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ ϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲛ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ

(1/24)

[Fol. 77b col. 1] ϩⲙ̅ ⲡⲉⲡⲣⲟⲥⲟⲡⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ | ⲁⲗⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛ̅

(1/25)

ⲡⲟⲛⲏⲣⲓⲁ ϫⲓ ⲥⲃⲱ̅ ⲉ ⲣ̅ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ· ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ

(1/26)

ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ϩⲉⲛⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ· ⲉ ⲧⲙ̅

(2/1)

ⲡⲗⲁⲡⲧⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ϩⲓⲧⲟⲩⲱⲛ· ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲩ

(2/2)

ⲛ ϩⲉⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲙⲁⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ· ⲁⲩⲱ ⲉ ⲛⲁ̅ ⲛ̅

(2/3)

ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ·

(2/4)

□ Ⲉϣⲱⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲣϣⲁⲛ ⲟⲩⲣⲱ|ⲙⲉ ⲕⲱ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲛ̅ ⲟⲩⲁ̅ [Fol. 77b col. 2]

(2/5)

ϩⲛ̅ ⲛⲁⲓ̈· ϥ̅ⲣⲱϣⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲡ ⲕⲉ ⲟⲩⲁ̅ ⲉ ⲧⲁϩⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ

(2/6)

ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅· ⲟⲩⲇⲉ ⲅⲁⲣ ϥ̅ϣⲏⲡ̅ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉ ⲙⲧⲟ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅

(2/7)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲧ ⲣ̅ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϣⲁⲁⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ

(2/8)

ϩⲛ̅ ϩⲉⲛϩⲏⲩ ⲛ̅ ϭⲓϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ̅·

(2/9)

□ Ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϥⲛⲁϯ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ

(2/10)

ⲛⲁϥ· | ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉⲧ ⲣ̅ ϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ̅ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲉⲡⲓ‐ [Fol. 78a col. 1 ⲅ̅]

(2/11)

ⲭⲓⲣⲉ ⲉ ⲧⲁⲗⲉ ⲇⲱⲣⲟⲛ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(2/12)

□ Ϥ̅ⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲟⲩϥⲟⲧⲉ ⲙ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲉ ⲧⲉⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛ ⲛ̅

(2/13)

ⲁⲥⲉⲃⲏⲥ· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲧⲟ̅ ϩⲱⲱϥ ⲛ̅ϣⲛⲁ ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲉⲧ‐

(2/14)

ⲃⲏⲏⲧϥ̅ ϫⲉ ⲡⲉⲧ ϣⲧⲁⲙ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲙⲁⲁϫⲉ ⲉ ⲧⲙ̅ ⲥⲱⲧⲙ̅

(2/15)

ⲉⲩϩⲏⲕⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ϩⲱⲱϥ ϥⲛⲁⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϥ̅ |

(2/16)

ⲧⲙ̅ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲁⲣϩⲟⲓⲙⲓⲁ ⲥⲩⲛ‐ [Fol. 78a col. 2]

(2/17)

ⲃⲟⲩⲗⲉⲩⲉ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲙⲁ ⲧⲁⲓ̈ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅

(2/18)

ⲛⲉⲕϩⲓⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲉ̅· ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ ϯⲛⲁϥ ⲛ̅ ⲛ ⲁⲡⲁⲣⲭⲏ ⲉ ⲃⲟⲗ

(2/19)

ϩⲛ̅ ⲛ̅ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ·

(2/20)

□ Ⲉϣϫⲉ ⲕⲛⲁ ⲛ̅ ⲇⲱⲣⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉ

(2/21)

ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ̅ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲧⲱⲣⲡ̅· ϥ̅ⲥⲟ|ⲧⲡ̅ ⲛ̅ ϩⲟⲩⲟ̅ [Fol. 78b col. 1]

(2/22)

ⲟⲩⲇⲉ ⲉ ⲧⲙ̅ ⲧⲣⲉⲕϫⲡⲟ̅ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ⲕⲧⲏⲥⲓⲥ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ⲙⲓⲛⲉ·

(2/23)

ⲟⲩⲇⲉ ⲉ ⲧⲙ̅ ⲧⲁⲗⲉ ⲇⲱⲣⲟⲛ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲏⲧ̅ⲥ̅·

(2/24)

ⲕⲛⲁⲉⲓ̈ⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲉⲣⲏⲧ ⲛ ⲟⲩⲇⲱⲣⲟⲛ

(2/25)

ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲛ̅ ⲑⲉ ⲉⲧ ⲥⲏϩ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲏⲧ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲥⲟⲩⲧⲱⲛ

(2/26)

ϣⲏⲡ ⲛⲁϩⲣⲁϥ·

(2/27)

□ Ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲉϣϫⲉ ⲉⲕϫⲡⲟ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛϩⲓⲥⲉ | ⲛ̅ [Fol. 78b col. 2]

(2/28)

ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ ⲛⲅ̅ ⲧⲙ̅ ⲉⲓ̈ⲛⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ ϩⲉⲛ‐

(2/29)

ⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ· ⲛⲁⲓ̈ ⲉϣⲁⲣⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲕⲉ ⲥⲁⲛϣ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅

(2/30)

ϩⲏⲧⲟⲩ· ⲥⲉⲛⲁⲟⲡⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲉⲩⲧⲱⲣⲡ̅·

(2/31)

□ Ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧ ϥ̅ϫⲱ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ

(2/32)

ⲙⲁⲗⲁⲭⲓⲁⲥ· ϫⲉ ⲛ ⲁⲡⲁⲣⲭⲏ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲣⲉ ⲙⲏⲧ̅ ⲥⲉⲁ‐

(2/33)

ⲣⲱⲧⲛ̅· ⲁⲩⲱ ⲡⲧⲱⲣⲡ̅ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ | ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧⲛ̅ ⲏⲓ̈: [Fol. 79a col. 1 ⲉ̅]

(2/34)

□ Ϣ̅ϣⲉ ⲅⲁⲣ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲛⲕⲉⲣⲁ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲁ̅ ⲙⲛ̅

(3/1)

ⲡϩⲁⲡ̅: ⲉ ⲧⲣⲉ ⲛϫⲡⲟ̅ ⲙⲉⲛ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲡ̅ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲛϫⲟ̅ ⲇⲉ

(3/2)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲛⲁ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧⲥⲏϩ· ϫⲉ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲡⲛⲁ̅

(3/3)

ⲙⲛ̅ ⲡϩⲁⲡ̅· ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ ϩⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲉⲕ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅

(3/4)

ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ· ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲉ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲁ̅ ⲙⲛ̅

(3/5)

[Fol. 79a col. 2] ⲡϩⲁⲡ̅· ⲉ ⲧⲣⲉ ϥⲑⲛⲟϥ | ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲧ ϥⲓ

(3/6)

ⲙ̅ ⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲙ̅ ⲡⲛⲁ̅· ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲙⲁ· ⲧⲉⲛⲟⲩ

(3/7)

ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲟⲩⲁ̅ ⲡⲟⲩⲁ̅ ⲉⲝⲉⲧⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ·

(3/8)

□ Ⲙⲁⲣⲉϥ ϯ ϩⲧⲏϥ ⲉ ⲛⲉⲧ ϥ̅ϫⲡⲟ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲣⲙ̅‐

(3/9)

ⲙⲁⲟ̅: ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧ ϥ̅ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉ ⲛ̅ ⲇⲱⲣⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉ

(3/10)

ⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ· ϫⲉ ⲙⲏⲧⲧⲉⲓ̈ ⲁϥϫⲓ ⲡϩⲏⲕⲉ ⲛ ϭⲟⲛⲥ̅·

(3/11)

[Fol. 79b col. 1] ⲙⲏⲧⲧⲉⲓ̈ ⲁϥⲥⲓⲁⲍⲉ ⲙ̅ ⲡϭⲱⲃ | ⲉ ⲣⲟϥ· ⲙⲏⲧⲧⲉⲓ̈ ⲁϥ‐

(3/12)

ⲡⲗⲉⲟⲛⲉⲕⲧⲉⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ϩⲁ ⲣⲁⲧϥ̅· ⲉϥⲭⲣⲱ̅ ⲛ ⲟⲩⲉⲝⲟⲩ‐

(3/13)

ⲥⲓⲁ· ⲉ ⲡⲙⲁ̅ ⲛ ⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ·

(3/14)

□ Ⲥⲉⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲛ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲛϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲡⲇⲓ‐

(3/15)

ⲕⲁⲓⲟⲛ· ⲁⲩⲱ ⲡϣⲱϣ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲛⲉⲛ ⲕⲉ ϩⲙ̅ϩⲁⲗ·

(3/16)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲕⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲣ̅ ϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ̅· ⲟⲩⲇⲉ

(3/17)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩⲛϣϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲡⲗⲉⲟⲛⲉⲕⲧⲉⲓ̈·

(3/18)

[Fol. 79b col. 2] ⲁⲗⲗⲁ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲥⲉϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲕ | ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲛ̅

(3/19)

ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲛ ⲧ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ·

(3/20)

ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲉ ⲙⲛ̅ ϣϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉ ⲁⲁϥ·

(3/21)

□ Ⲉⲕⲛⲁϯ ⲛ̅ ⲧⲁⲡⲟⲇⲓⲝⲓⲥ ⲛ ⲧ̅ⲙⲛⲧ̅ⲥⲧ̅ⲙⲏⲧ̅ ⲙⲛ̅ ⲑⲟⲧⲉ

(3/22)

ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲧ

(3/23)

ⲉⲩⲛ̅ϣϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉ ⲡⲁⲣⲁⲃⲁ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲛⲅ̅ ⲧⲙ̅ ⲡⲁ‐

(3/24)

[Fol. 80a col. 1 ⲍ̅] ⲣⲁⲃⲁ̅· ⲉϣϫⲉ ⲕⲛⲁ|ϥⲓ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲛⲉϩⲛⲁⲁⲩ ⲛ ⲛ̅ ϩⲏⲕⲉ

(3/25)

ⲛⲅ̅ ⲧⲁⲁⲩ ⲛ ϩⲉⲛ ⲕⲉ ϩⲏⲕⲉ· ⲕⲥⲟⲧⲡ̅ ⲛ̅ ϩⲟⲩⲟ̅ ⲉⲙ

(3/26)

ⲡⲕ̅ϩⲁⲣⲡⲁⲍⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲙ ⲡⲕ̅ϯ·

(3/27)

□ Ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲉⲕⲧⲱⲗⲙ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ̅ ⲉⲕⲉⲓ̈ⲛⲉ ⲉ

(3/28)

ϫⲱⲥ ⲛ̅ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧⲉ ϩⲉⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ ⲁⲛ ⲛⲉ: ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ

(3/29)

ⲉⲕⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲕ ⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲛ̅ ⲃⲟⲧⲉ· ⲉⲕⲉⲡⲓ̅ⲭⲓⲣⲉ ⲉ

(3/30)

[Fol. 80a col. 2] ⲧⲁⲗⲟ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲟⲩϫⲓⲛϭⲟ|ⲛⲥ̅· ϩⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲕ̅ⲙⲉⲉⲩⲉ

(3/31)

ⲉⲛⲁ̅ ⲛ̅ ⲕⲉ ϩⲏⲕⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲛⲁ̅ ⲙ̅ ⲡⲏ̅ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ

(3/32)

ⲉⲧⲕ̅ϫⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ ϭⲟⲛⲥ̅· ⲭⲣⲱ̅ ⲛ̅ ⲧⲙⲛⲧ̅ⲙⲁⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲉ

(3/33)

ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲏ̅ ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ ⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲓ̈· ⲕⲛⲁϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ

(3/34)

ⲡⲉ̅ ⲛ ⲟⲩⲛⲁ̅ ⲙⲛ̅ ⲟⲩϩⲁⲡ̅·

(4/1)

□ Ⲙ ⲁⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲉⲓ̈ ⲙⲛ̅ ⲡⲗⲉⲟⲛⲉⲝⲓⲁ·

(4/2)

ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲟⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛ ⲛ̅ ⲥⲟⲟⲛⲉ | ⲛ̅ [Fol. 80b col. 1]

(4/3)

ⲛ̅ ⲣⲉϥⲧⲱⲣⲡ̅· ⲟⲩⲇⲉ ϩⲱⲥ ⲉⲙⲛ̅ ϣϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲉ

(4/4)

ⲥⲁⲛϣ̅ ⲛ ⲛ̅ ϩⲏⲕⲉ ⲉ ⲁϥⲕⲁⲁⲩ ⲛⲁⲛ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥϣⲓⲛⲉ

(4/5)

ⲛ̅ⲥⲁ ⲟⲩⲙⲛⲧ̅ⲣⲉϥϯ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅

(4/6)

ⲙⲁⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲃⲣⲉ· ⲁⲩⲱ ⲉⲩ

(4/7)

ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲁⲛ· ⲙ ⲁⲣⲉ ⲡⲛⲁ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅

(4/8)

ϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ̅· ⲟⲩⲇⲉ ⲙ ⲁⲣⲉ ⲥⲙⲟⲩ ϣⲱⲡⲉ | ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ [Fol. 80b col. 2]

(4/9)

ⲥⲁϩⲟⲩ· ⲟⲩⲇⲉ ⲙ ⲁⲣⲉ ⲙⲛⲧ̅ⲣⲉϥⲣ̅ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϣⲱⲡⲉ

(4/10)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛⲣⲙ̅ⲉⲓ̈ⲟⲟⲩⲉ·

(4/11)

□ Ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉⲣⲉ ⲛ̅ ⲣⲙ̅ⲉⲓ̈ⲟⲟⲩⲉ ⲕⲓⲙ ⲉ

(4/12)

ⲣⲟϥ ⲛⲉⲧ ⲟⲩϫⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ ϭⲟⲛⲥ̅ ϫⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉ ϯⲙⲟⲥⲧⲉ

(4/13)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲉ· ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲱⲃⲥ̅ ⲙ̅

(4/14)

ⲡⲁ ⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏ|ⲣⲓⲟⲛ· ⲉⲛ̅ ϩⲉⲛⲣⲙ̅ⲉⲓ̈ⲟⲟⲩⲉ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲣⲓⲙⲉ· [Fol. 81a col. 1 ⲑ̅]

(4/15)

ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲁϣⲁϩⲟⲙ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛϩⲓⲥⲉ· ϩⲉⲛⲙⲛⲧ̅ϣⲟⲩϣⲉ̅

(4/16)

ⲛⲉ ⲛⲉⲓ̈ ϩⲃⲏⲩⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ⲙⲓⲛⲉ· ϩⲉⲛⲕⲉⲛⲟⲇⲟⲝⲓⲁ ⲛⲉ·

(4/17)

□ Ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲧⲁⲓ̈ⲟ ⲛ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ· ⲉⲩϣⲟⲟⲡ

(4/18)

ⲁⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲧⲁⲓ̈ⲟ ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉⲧⲃⲉ | ⲡⲁⲓ [Fol. 81a col. 2]

(4/19)

ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ϭⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲉⲓ̈ⲣⲉ ϫⲉ ⲕⲁⲥ

(4/20)

ⲉⲣⲉ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅·

(4/21)

□ Ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲕⲛⲁⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲙⲛ̅ⲧⲛⲁ̅ ϩⲱⲥ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(4/22)

ⲡⲉⲧ ⲉⲓ̈ⲙⲉ ⲉ ⲣⲟⲥ ⲕⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲉ ⲧⲙ̅ ⲁⲁⲥ ⲉ ⲃⲟⲗ

(4/23)

ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲙⲁⲓⲧⲟ̅ ⲛ̅ ϩⲟⲩⲟ· ⲉⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲕⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ |

(4/24)

ⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ· ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ϫⲱⲛ [Fol. 81b col. 1]

(4/25)

ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲛ ⲟⲩⲙⲛⲧ̅ⲛⲁ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲛⲁϫⲓ ⲉ

(4/26)

ⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲧⲟⲩⲉⲓ̈ⲟ̅·

(4/27)

□ Ⲉϣⲁⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ϯ ⲛ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲧ ϥ̅ⲧⲁⲓ̈ⲟ̅

(4/28)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲁⲅⲁⲑⲟⲛ· ⲙⲉϥⲧⲁⲓ̈ⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲙ̅

(4/29)

ⲡⲗⲉⲟⲛⲉⲕⲧⲏⲥ· ⲥⲧⲟ̅ ⲛⲁⲕ ⲁⲛ ⲉ ⲧⲁⲗⲉ ⲇⲱⲣⲟⲛ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈

(4/30)

ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉⲕϣⲁⲛ|ⲗⲩⲡⲉⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ· ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ [Fol. 81b col. 2]

(4/31)

ⲉⲕϣⲁⲛⲉⲓ̈ ⲉ ⲧⲁⲗⲉ ⲇⲱⲣⲟⲛ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲅ̅

(4/32)

ⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲙⲁ̅ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲉ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ

(4/33)

ⲟⲩϩⲱⲃ ⲉ ⲣⲟⲕ·

(4/34)

□ Ⲃⲱⲕ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲛⲅ̅ ϩⲱⲧⲡ̅ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲕⲥⲟⲛ ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲕ̅ⲉⲓ̈

(5/1)

ⲛⲅ̅ ⲧⲁⲗⲟ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲇⲱⲣⲟⲛ· ⲁⲣⲓ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲟⲩⲛ

(5/2)

[Fol. 82a col. 1 ⲓ̅ⲁ̅] ⲛ̅ ⲍⲁⲭⲁⲓⲟⲥ | ⲡⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧ ⲁϥⲧⲟϣϥ̅ ⲉϯ ⲙ̅ ⲡⲉ

(5/3)

ⲛⲧⲁϥ ϩⲟⲩⲗⲁ̅ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛϥ̅ⲧⲟⲩⲕⲱⲃ· ⲛ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ ⲁϥⲡⲱϣ

(5/4)

ⲉϫⲛ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲕⲉ ⲛ̅ ⲛⲉϥ ϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ·

(5/5)

□ Ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϥⲟⲩⲱϣ ⲉϣⲱⲡ ⲉ ⲣⲟϥ ⲙ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅·

(5/6)

ⲁⲩⲱ ⲙ ⲁⲣⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϣⲱⲡ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛ̅ ⲕⲉ ϩⲉ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϯ

(5/7)

ⲁⲛ ⲉⲧ ⲣⲟⲟⲩⲧ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉⲛϩⲏⲕⲉ· ⲉ ⲙⲏⲧⲧⲉⲓ̈ ⲛ̅ ⲥⲉⲃⲱⲗ |

(5/8)

[Fol. 82a col. 2] ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲙⲁⲓ̈ⲧⲟ̅ ⲛ̅ ϩⲟⲩⲟ· ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩϫⲓⲧⲟⲩ

(5/9)

ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ ⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲱⲡ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲙ̅

(5/10)

ⲡⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲍⲁⲭⲁⲓⲟⲥ·

(5/11)

□ Ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩⲟⲩϫⲁⲓ̈ ϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲏⲓ̈ ⲙ̅

(5/12)

ⲡⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲛϫⲟⲟⲩ ⲛⲁϩⲣⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲣ̅ ⲙⲛⲧ̅ⲛⲁ̅·

(5/13)

ⲉⲩϥⲓ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲛ̅ ⲟⲩϣⲱϣ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ:

(5/14)

[Fol. 82b col. 1] ⲧⲛ̅ ⲛⲁ | ⲧⲛ̅ⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ ⲛⲁϩⲣⲙ̅ ⲡⲉⲧⲣⲟⲉⲓⲥ ⲙⲉⲛ

(5/15)

ⲉ ⲣⲟϥ ⲉⲣϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ̅· ⲉϥⲁⲙⲉⲗⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲛⲁ̅· ϫⲉ ⲟⲩϣⲏⲛ

(5/16)

ⲛ ⲁⲧ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ϣⲁⲩϣⲁⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲟϫϥ̅ ⲉ ⲡⲕⲱϩⲧ̅·

(5/17)

□ Ⲁⲩⲱ ⲙ ⲁⲣⲉ ⲡⲉⲓ̈ ϣⲏⲛ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ⲙⲓⲛⲉ ⲣ̅ ⲁⲛⲁϥ ⲉⲛⲉϩ

(5/18)

ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ̈ⲉ ⲉⲧ ⲏⲡ̅ ⲉ ⲧⲡⲉ̅· ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ

(5/19)

ⲁⲓ̈ⲉⲓ̈ ⲉⲓ̈ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ⲃⲱ̅ ⲛ̅ ⲕⲛ̅ⲧⲉ· ⲁⲩⲱ

(5/20)

[Fol. 82b col. 2] ⲙ̅ⲡ ⲉⲓ̈|ϩⲉ ⲉ ⲟⲩⲟⲛ· ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉ ϣⲁⲁⲧⲥ̅ ϫⲉ ⲕⲁⲥ

(5/21)

ⲉⲛⲉ ⲥⲟⲩⲱⲥϥ̅ ⲙ̅ ⲡ ⲕⲉ ⲕⲁϩ·

(5/22)

□ Ϣⲁⲩϭⲛ̅ⲁⲣⲓⲕⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉ ⲡⲉⲧⲉ ⲙ̅ⲡ ϥ̅ϯ ⲧⲉⲟⲩⲱ̅ ⲛ ⲛ̅

(5/23)

ϩⲏⲕⲉ ⲛⲁⲩ· ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉ ⲟⲩⲁⲡⲓⲗⲏ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅

(5/24)

ϯⲙⲓⲛⲉ· ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧ ⲱⲃϣ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲧⲙ̅ ϯ ⲧⲉⲟⲩⲱ̅ ⲙ̅

(5/25)

[Fol. 83a col. 1 ⲓ̅ⲅ̅] ⲡϩⲏⲕⲉ ⲛⲁⲏ ⲡⲁⲓ̈ ϥⲛⲁⲱϣ ⲉ | ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϥ̅ ⲧⲙ̅ ⲥⲱ‐

(5/26)

ⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ ⲟⲩⲛⲁⲏⲧ̅ ⲅⲁⲣ·

(5/27)

□ Ⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲩⲱ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲡⲉ ⲡⲁⲣⲁ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲡⲉ

(5/28)

ⲉ ⲧⲣⲉ ⲕⲕⲟⲧⲕ̅ ⲉⲥⲣⲓⲧ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲱϩⲥ̅· ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕⲙⲁ̅ ⲛ

(5/29)

ⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲕⲕⲟⲧⲕ̅ ⲉ ϫⲟⲟⲗⲉϥ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ̅· ⲁⲩⲱ

(5/30)

[Fol. 83a col. 2] ⲡⲉⲕ ⲙⲁ̅ ⲛ̅ ϫⲟⲉⲓⲧ̅ ⲉⲥⲣⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ ⲕⲉ | ⲥⲟⲡ̅· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ϣϣⲉ

(5/31)

ⲉ ⲕⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ ⲛ̅ ϩⲏⲕⲉ· ⲉϣϫⲉ ⲁⲩⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲛⲁⲓ̈·

(5/32)

ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϩⲙ̅ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ· ⲟⲩ ⲡⲉⲧ ⲛ̅ⲛⲁϫⲟⲟϥ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲉⲧ

(5/33)

ϩⲙ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅·

(5/34)

□ Ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲥⲧⲙ̅ ⲣ̅

(6/1)

ϩⲟⲩⲟ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲉⲧⲛ̅ ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛ̅ ϩⲟⲩⲉ ⲉ ⲧⲁ ⲛⲉⲕⲣⲁ‐

(6/2)

ⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ· ⲛⲉⲧⲛ̅|ⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ [Fol. 83b col. 1]

(6/3)

ⲧⲙⲛⲧ̅ⲉⲣⲟ̅ ⲛ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ

(6/4)

ϩⲛ̅ ⲛ̅ ⲥⲱϣⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛⲏⲩ ⲛⲁⲛ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ·

(6/5)

ⲁⲗⲗⲁ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡ ⲕⲉ ϩⲱⲃ ⲛ̅ ⲛⲉⲛϭⲓϫ·

(6/6)

□ Ϥϯ ⲥⲃⲱ̅ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲧⲣⲉⲛϯ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ

(6/7)

ⲉⲙⲛ̅ⲧⲁⲩ· ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ ϭⲓ ϫⲉ¹ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ϫⲉ

¹ Above ϭⲓ ϫⲉ is written ⲣϩⲱⲃⲓⲧ, in a different hand.

(6/8)

ⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉ ⲉ ⲑⲉ ⲉϯ ⲙ̅ ⲡⲉⲧϣⲁⲁⲧ̅· ⲡⲉⲧ|ⲟⲩ ⲱϣ [Fol. 83b col. 2]

(6/9)

ⲇⲉ ⲉⲟⲩⲁϩϥ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ· ⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲟⲩⲛⲉⲓ̈ⲁⲧϥ̅ ⲉ

(6/10)

ⲃⲟⲗ· ⲉ ⲧⲣⲉ ϥϯ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲉϥ ⲕⲉ ⲟⲩⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲉⲩ ⲡⲉⲧ

(6/11)

ⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛ ⲛ̅ ϩⲏⲕⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ ⲛϥ̅ⲟⲩⲁϩϥ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ·

(6/12)

□ Ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ⲉ ⲁⲩϫⲱⲕ

(6/13)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲣⲟⲧ̅ ⲉⲧ ⲛⲁϣⲱϥ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲧⲉⲗⲓⲟⲥ | ⲛⲙ [Fol. 84a col. 1]

(6/14)

ⲙⲛⲧ̅ⲛⲁ̅·

(6/15)

□ Ϥ̅ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ ⲧ̅ⲗⲓ‐

(6/16)

ⲧⲟⲩⲣⲅⲓⲁ ⲧⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛⲉⲭⲣⲏⲙⲁ̅ ⲉⲩⲉⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉ

(6/17)

ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲓⲁ̅ ⲧⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲗⲟⲅⲟⲥ ⲙⲛ̅

(6/18)

ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲡ ⲕⲉ ⲥⲉⲉⲡⲉ ϥ̅ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲉⲓ̈ⲣⲉ

(6/19)

ⲛ̅ ϩⲉⲛⲙⲛⲧ̅ⲣⲉϥϯ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛ ⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ | ⲉⲩⲙⲏⲛ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ [Fol. 84a col. 2]

(6/20)

ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲩⲥⲟⲩ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲩⲉϩⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ

(6/21)

ⲉⲩⲧⲟⲛⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲧⲙⲛⲧ̅ⲙⲁⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(6/22)

ⲉⲩⲛⲁ̅· ⲁⲩⲱ ⲉⲩϯ· ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲭⲁⲣⲓⲍⲉ· ⲡⲉϫⲁϥ ⲅⲁⲣ ϫⲉ

(6/23)

ϯ ⲧⲁⲣⲟⲩ ϯ ⲛⲏⲧⲛ̅· ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ ⲧⲁⲣⲟⲩ ⲣ̅ ⲭⲣⲏⲥ‐

(6/24)

ⲧⲟⲥ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅·

(6/25)

□ Ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲁϥⲉⲣⲏⲧ̅ | ⲛⲁⲩ ⲛ ⲧ̅ⲕⲟⲓ‐ [Fol. 84b col. 1]

(6/26)

ⲛⲱⲛⲓⲁ ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ϣⲁⲁ ⲣⲟϥ· ⲛⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲧ ⲁϩⲉ ⲣⲁⲧⲟⲩ

(6/27)

ⲛ̅ⲥⲁ ⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ· ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧ ϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ

(6/28)

ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲣ̅ⲣⲟ̅ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲉⲓⲛ ⲛⲉⲧ ⲥⲙⲁⲁⲧ̅ ⲛ̅ⲧⲉ

(6/29)

ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ ⲛ̅ ⲧⲙⲛⲧ̅ⲉⲣⲟ̅ ⲉⲛⲧ ⲁⲩⲥⲃ̅‐

(6/30)

ⲧⲱⲧⲥ̅ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲓⲛ ⲛ̅ ⲧ̅ⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· Ⲁⲓ̈ϩⲕⲟ̅

(6/31)

ⲅⲁⲣ ⲁⲧⲉ|ⲧⲛ̅ ⲧⲙⲟⲓ̈· [Fol. 84b col. 2]

(6/32)

□ Ⲁⲓ̈ⲉⲓ̈ⲃⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ ⲧⲥⲟⲓ̈· ⲉⲛⲉⲓ̈ⲟ̅ ⲛ̅ ϣⲙ̅ⲙⲟ̅· ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ ϣⲟⲡⲧ̅·

(6/33)

ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅· ⲉⲓ̈ⲕⲏ ⲕⲁ ϩⲏⲩ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ ϯ ϩⲓⲱⲱⲧ̅·

(7/1)

□ Ⲉⲓϣⲱⲛⲉ ⲛⲉ ⲡⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ ϭⲙ̅ⲡⲁϣⲓⲛⲉ· ⲛⲉⲓ̈ ϩⲙ̅ ⲡⲉ‐

(7/2)

ϣⲧⲉⲕⲟ̅· ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ ⲉⲓ̈ ϣⲁⲁ ⲣⲟⲓ̈:

(7/3)

□ Ⲛⲧⲉⲣⲟⲩ ⲣ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ· ⲁⲩⲱ

(7/4)

[Fol. 85a col. 1 ⲓ̅ⲍ̅] ⲁⲩϫⲟ|ⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲁⲛⲣ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲁⲕ ⲛ ⲁϣ ⲛ

(7/5)

ⲟⲩⲟⲉⲓϣ·

(7/6)

□ Ϥⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ

(7/7)

ⲉⲫ ⲟⲥⲟⲛ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲁⲥ ⲛ̅ ⲟⲩⲁ̅ ⲛⲉⲓ̈ ⲕⲟⲩⲓ̈ ⲉⲧ ⲥⲟⲃⲕ̅·

(7/8)

ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲁⲥ ⲛⲁⲓ̈· ⲡⲟⲩⲣⲟⲧ ⲅⲁⲣ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(7/9)

ⲉ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲟⲩⲙⲛⲧ̅ⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ⲧⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅·

(7/10)

[Fol. 85a col. 2] ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲓ̅ | ⲣⲟⲟⲩⲧ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲛⲁ ⲡⲉ ⲭ̅ⲥ̅· ϣⲁⲩϩⲉ̅ ⲉ

(7/11)

ⲣⲟϥ ⲛ̅ ϩⲩⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅·

(7/12)

□ Ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧϥ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲁⲗⲗⲁ

(7/13)

ⲉϣϫⲉ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲉⲧ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁϥϥ̅· ⲡⲁⲓ̈ ⲛϥ̅ⲧⲁⲗⲟϥ

(7/14)

ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈·

(7/15)

□ Ⲁⲩⲱ ⲉϥϣⲁⲛⲧⲥⲟ̅ ⲛ ⲟⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ ⲟⲩϫⲱ̅ ⲙ̅ ⲙⲟⲩ

(7/16)

ⲛ ⲱⲣϣ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲉ ⲡⲣⲁⲛ ⲛ ⲟⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲁⲙⲏⲛ

(7/17)

[Fol. 85b col. 1] ϯϫⲱ | ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲛ ⲉϥⲥⲱⲣⲙ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉϥⲃⲉⲕⲉ·

(7/18)

ϥ̅ϯ ⲛⲁⲕ ⲱ ⲡⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲛ ⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲁⲥⲓⲥ ⲙ̅ ⲙⲛⲧ̅ⲣⲙϩⲉ

(7/19)

ⲙ̅ ⲙⲉ·

(7/20)

□ Ⲉ ⲃⲟⲗ ⲅⲁⲣ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲩⲛⲁϩⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲛ̅ ϣⲃⲣ̅ ⲣ̅

(7/21)

ϩⲱⲃ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲕⲥⲁⲛϣ̅ ⲛⲙ̅ ⲙⲁⲧⲟⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅: ⲁⲩⲱ

(7/22)

ⲉⲕⲥⲁⲛϣ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉϩⲛⲁⲕ ⲉⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲁⲛ·

(7/23)

[Fol. 85b col. 2] ⲡⲣ̅ⲣⲟ̅ ⲇⲉ ⲛ ⲧ̅ⲡⲉ ⲙⲉϥⲁⲛⲁⲅ|ⲕⲁⲍⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲉϥϣⲉⲧ

(7/24)

ⲧⲉⲗⲟⲥ· ⲁⲗⲗⲁ ϣⲁϥϣⲱⲡ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛ ⲛ̅ ⲣⲉϥϯ ⲉⲧⲣⲟⲟⲩⲧ̅

(7/25)

ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲩϯ ⲉⲩⲉϫⲓ· ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲧⲓⲙⲁ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲧⲓⲙⲁ

(7/26)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ·

(7/27)

□ Ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲉⲓ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲕⲉ ϩⲛ̅ ⲛⲉ ⲡⲣⲟⲥ

(7/28)

ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲧⲁϩⲙⲟⲩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲛ ⲛ̅

(7/29)

[Fol. 86a col. 1] ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ⲛⲁⲓ̈ | ⲙⲁⲣⲛ ⲣ̅ ⲡⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ⲛ̅

(7/30)

ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ·

(7/31)

□ Ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲙⲧⲟ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲃⲁⲗ·

(7/32)

ⲛⲥⲉϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲛϣⲁⲛϩⲉ ⲉ ⲡⲉ‐

(7/33)

ⲟⲩⲟⲉⲓϣ· ⲉⲛ̅ ⲉⲛⲕⲁⲁϥ ⲛ̅ⲥⲱⲛ· ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅ ⲧⲙ̅ ⲟⲃϣ

(7/34)

ⲛⲉ ⲡⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ· ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅

(8/1)

ⲡⲉⲧ ⲛⲏⲩ | ⲙⲏ ⲡⲟⲧⲉ ϩⲙ̅ ⲡ ⲧⲣ ⲉⲛϭⲱϣⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ· [Fol. 86a col. 2]

(8/2)

ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲛⲟⲩϫⲉ ⲙ̅ ⲡϩⲱⲃ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ· ⲛⲥ̅ⲧⲁϩⲟⲛ ⲛ̅ϭⲓ

(8/3)

ⲧⲉⲛϩⲁⲏ̅·

(8/4)

□ Ⲉⲣⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲛ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩϩⲉ ⲉ ⲣⲟⲛ

(8/5)

ⲉⲛⲣⲟⲉⲓⲥ· ⲁⲩⲱ ⲉⲛϯ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲛⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅

(8/6)

ⲛⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ· ⲉⲛⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ̅ ⲉ ⲧⲉϥⲁⲛⲁⲡⲁⲩⲥⲓⲥ ⲉⲧ ϩⲁⲉⲟⲟⲩ·

(8/7)

ⲁⲩⲱ ⲉⲙ ⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ϯϫⲣⲟⲡ̅ | ⲛⲁⲛ: ϩⲓⲧⲛ̅ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ [Fol. 86b col. 1]

(8/8)

ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲁⲓ̈ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲓⲱⲧ̅

(8/9)

ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ϣⲁⲁ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(8/10)

ⲛ ⲁⲓⲱⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ·

(8/11)

— ◈ — ◈ — ◈ — ◈ — ◈

(8/12)

ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲩ·

(8/13)

— ◈ — ◈ — ◈ — ◈ — ◈