Coptic Apocrypha | Home

Discourse of Archbishop Theophilus

The Discourse of Archbishop Theophilus, which he pronounced on Repentance and Continence, and also how a man must not neglect to repent before the last times come upon him. (Coptic text)

(0/1)

COPTIC HOMILIES IN THE DIALECT OF UPPER EGYPT

(0/2)

edited by E. A. WALLIS BUDGE, M.A., Litt.D.

(0/3)

(0/4)

The Discourse of Archbishop Theophilus, which he pronounced on Repentance and Continence, and also how a man must not neglect to repent before the last times come upon him

(0/5)

(Brit. Mus. MS. Oriental, No. 5001)

(1/1)

[Fol. 86b col. 2] □ ⲞⲨⲖⲞⲄⲞⲤ Ⲛ̅ⲦⲈ ⲠⲈⲚ ⲠⲈⲦ ⲞⲨⲀⲀⲂ Ⲛ

(1/2)

ⲈⲒ̈ⲰⲦ̅ ⲀⲠⲀ ⲐⲈⲞⲪⲒⲖⲞⲤ ⲠⲀⲢⲬⲎⲈⲠⲒⲤⲔⲞ‐

(1/3)

ⲠⲞⲤ Ⲉ ⲀϤⲦⲀⲨⲞϤ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲘⲈⲦⲀⲚⲀⲒ̈Ⲁ

(1/4)

(sic) ⲘⲚ̅ ⲦⲈⲔⲢⲀⲦⲒⲀ· ⲀⲨⲰ ⲞⲚ Ⲉ ⲦⲘ ⲦⲢⲈ

(1/5)

ⲠⲢⲰⲘⲈ ⲀⲘⲈⲖⲈⲒ Ⲉ ⲢⲞϤ· Ⲉ ⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒ̈

(1/6)

ⲈⲘⲠⲀⲦ ⲞⲨⲦⲀϨⲞϤ Ⲛ̅ϬⲒ ⲚⲈⲬⲢⲞⲚⲞⲤ Ⲛ

(1/7)

ϨⲀⲈ·

(1/8)

◈◈ — ◈◈◈ — ◈◈

(1/9)

□ Ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲁ ⲛⲁ ⲣⲙ̅ⲉⲓ̈ⲟⲟⲩⲉ

(1/10)

[Fol. 87a col. 1 ⲕ̅ⲁ̅] ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲓ̈ | ⲛ ⲟⲉⲓⲕ ⲙ̅ ⲛ̅ ⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ· ⲁⲩⲱ

(1/11)

ⲟⲛ ϫⲉ ⲟⲩϩⲏⲧ ⲉϥⲟⲩⲟϣϥ̅ ⲉϥⲑⲃ̅ⲃⲓⲏⲩ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ ⲁⲧ

(1/12)

ⲥⲧⲟϥ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁⲛ:

(1/13)

□ Ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲑⲙ̅ⲕⲟ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲯⲩⲭⲏ ϩⲛ̅

(1/14)

ϩⲉⲛⲛⲏⲥⲧⲓⲁ ⲉⲛϯ ⲛ ⲛⲉⲛⲥⲱⲙⲁ ⲉ ⲡⲙⲟⲩ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛϩⲓⲥⲉ

(1/15)

ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ· ϣⲁⲛⲧ ⲛ̅ⲣ̅ ϣⲃⲏⲣ ⲉ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ ⲧ̅ⲙⲉⲧⲁ‐

(1/16)

[Fol. 87a col. 2] ⲛⲟⲓⲁ | ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲕⲁ ⲧⲉϥϩⲓⲏ ϣⲁⲁ ⲣⲟⲛ· ⲛ̅ⲧⲁ ⲛⲉⲧ

(1/17)

ⲟⲩⲁⲁⲃ ϯ ⲛ ⲛⲉⲩⲥⲱⲙⲁ ⲉ ⲡⲙⲟⲩ ϣⲁⲛⲧⲟⲩϫⲣⲟ̅ ⲉ ⲡⲁⲛ‐

(1/18)

ⲧⲓⲕⲓⲙⲉⲛⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧ ⲥⲏϩ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲕ̅ ⲥⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ

(1/19)

ⲙ̅ⲙⲟⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲁⲩⲟⲡⲛ̅ ⲛ ⲑⲉ ⲛⲉⲓ̈ ⲉⲥⲟⲟⲩ ⲉ

(1/20)

ⲕⲟⲟⲛⲥⲟⲩ·

(1/21)

□ Ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ϯⲥⲃⲱ̅ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲙⲟⲩⲟⲩⲧⲛ |

(1/22)

[Fol. 87b col. 1] ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙ̅ ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲧⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲧⲁⲕⲁ‐

(1/23)

ⲑⲁⲣⲥⲓⲁ· ⲡ̅ⲡⲁⲑⲟⲥ ⲧⲉⲡⲏⲑⲩⲙⲓⲁ ⲉⲑⲟⲟⲩ·

(1/24)

□ Ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉⲛϣⲁⲛⲧⲁⲁⲛ ⲉ ⲧⲙⲟⲕϩⲥ̅ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛⲛⲏⲥⲧⲓⲁ

(1/25)

ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛϣⲗⲏⲗ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲟⲩϣⲏ̅ ⲛ̅ ⲣⲟⲉⲓⲥ· ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲥ⳨ⲟ̅ⲩ̅

(1/26)

ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲥⲱⲙⲁ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ̅· ⲧⲛ̅ⲛⲁⲣ̅ ϣⲁ̅ ϩⲱⲱⲛ ⲛ̅

(1/27)

[Fol. 87b col. 2] ⲉϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙⲛ̅ ⲡⲣⲉϥⲯⲁⲗⲗⲉⲓ̈ | ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ϫⲉ ⲁⲕⲡⲁⲥⲧ̅ ϩⲙ̅

(2/1)

ⲡⲉⲕϩⲉ ⲉ ϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧ̅: ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ ⲧ̅ⲙⲉ‐

(2/2)

ⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲛ̅ⲏⲩ ⲛϥ̅ⲡⲱⲣϫ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲧⲏϭ ⲉⲑⲟⲟⲩ· ⲉⲛⲧⲁϥ‐

(2/3)

ϫⲟⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲛϥ̅ⲧⲱϭⲉ ⲉ

(2/4)

ⲡⲉⲩⲙⲁ̅ ⲛ ⲛ̅ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ̅·

(2/5)

□ Ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲕⲁⲣ|

(2/6)

ⲡⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲡⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ· ⲡⲣⲁϣⲉ· ϯⲣⲏⲛⲏ· [Fol. 88a col. 1 ⲕ̅ⲅ̅]

(2/7)

ⲧⲙⲛⲧ̅ϩⲁⲣϣ̅ ϩⲏⲧ̅· ⲡⲧⲃ̅ⲃⲟ̅ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛⲏⲩ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈:

(2/8)

□ Ⲧⲟⲧⲉ ⲥⲛⲏⲩ ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲛⲥ̅ⲟⲩⲱϩ

(2/9)

ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲛ̅· ⲛⲥ̅ⲙⲟⲩϩ ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲙⲉⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲛⲥ̅‐

(2/10)

ⲕⲁⲑⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲛⲥ̅ⲣⲱⲕϩ̅ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲛ̅

(2/11)

ⲙ̅ | ⲙⲛⲧ̅ϫⲁⲥⲓ ϩⲏⲧ̅ ⲛⲓⲙ· ⲙⲛ̅ ϭⲱⲛⲧ ⲛⲓⲙ· ⲙⲛ̅ ⲕⲁⲕⲓⲁ [Fol. 88a col. 2]

(2/12)

ⲛⲓⲙ· ⲙⲛ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲟⲟⲩ· ⲙⲛ̅ ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲓⲙ ⲙ ⲡⲟ‐

(2/13)

ⲛⲏⲣⲟⲛ· ⲛⲥ̅ⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉ ⲛ ⲛ̅ ⲁⲣⲉⲧⲏ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲉⲓ ⲛ̅ ⲥⲉⲟⲩⲱϩ

(2/14)

ϩⲛ̅ ⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ· ⲛⲥ̅ⲧⲱϭⲉ ⲛ̅ ⲧⲟⲩⲉⲓ̈ ⲧⲟⲩⲉⲓ̈ ⲉ ⲡⲉⲥⲙⲁ̅·

(2/15)

□ Ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲥⲛⲁⲡⲱⲣⲕ̅ ⲙ̅ ⲡϭⲱⲛ̅ⲧ̅ ⲛⲥ̅ⲧⲱϭⲉ ⲉ ⲡⲉϥⲙⲁ

(2/16)

ⲛ ⲧ̅|ⲙⲛⲧ̅ϩⲁⲣϣ̅ ϩⲏⲧ̅· ⲥⲛⲁⲡⲱⲣⲕ̅ ⲛ ⲧ̅ⲙⲛⲧ̅ ϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ [Fol. 88b col. 1]

(2/17)

ⲛⲥ̅ⲧⲱϭⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ̅ ⲉ ⲡⲉϥⲙⲁ̅· ⲥⲛⲁⲡⲱⲣⲕ̅ ⲛ ⲧⲙⲛⲧ̅‐

(2/18)

ϫⲁϫⲉ ⲛⲥ̅ⲧⲱϭⲉ ⲛ̅ ϯⲣⲏⲛⲏ̅ ⲉ ⲡⲉⲥⲙⲁ̅·

(2/19)

□ Ⲥⲛⲁⲡⲱⲧⲛ̅ ⲥⲁ ⲡⲕⲱϩ ⲙⲛ̅ ⲡⲙⲟⲥⲧⲉ ⲛⲥ̅ⲛⲟϫⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅

(2/20)

ϩⲏⲧⲛ̅· ⲛⲥ̅ ⲧⲣⲉ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲙⲛ̅ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲣ̅ ⲟⲩⲕⲗⲟⲙ ⲉϫⲛ̅

(2/21)

ⲧⲉⲛⲁⲡⲉ̅· ⲥⲛⲁϥⲓ̅ | ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛ̅ ⲧⲁⲙⲉⲗⲓⲁ ⲙⲛ̅ [Fol. 88b col. 2 ⲕ̅ⲇ̅]

(2/22)

ⲧⲙⲛⲧ̅ⲣⲉϥϫⲛⲁⲁⲩ· ⲛⲥ̅ⲛⲉϩⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉ ⲡⲉϣⲗⲏⲗ ⲙⲛ̅

(2/23)

ϩⲉⲛⲟⲩϣⲏ̅ ⲛ̅ ⲣⲟⲉⲓⲥ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲙⲉⲗⲉⲧⲁ̅ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲯⲁⲗ‐

(2/24)

ⲙⲟⲥ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛϩⲱⲇⲏ ⲙ̅ ⲡⲛⲁ̅ⲧⲓⲕⲟⲛ·

(2/25)

□ Ⲁⲛⲁⲩ ϭⲉ ⲱ̅ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉ ⲧⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ϫⲉ ϣⲁⲥ ⲧⲣⲉ

(2/26)

ⲟⲩⲏⲣ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲟⲩⲱϩ ϩⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ | ⲉⲧ ⲛⲁⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈· [Fol. 89a col. 1 ⲕ̅ⲉ̅]

(2/27)

ϣⲁⲥ ⲧⲣⲉ ⲙ̅ ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉϫ ϯ ⲟⲩⲱ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲛ̅

(2/28)

ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩϣⲏⲛ̅ ⲉϥⲣⲟⲟⲩⲧ̅ ϩⲓϫⲛ̅ ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ·

(2/29)

□ Ⲱ̅ ⲧⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛⲉ ⲛⲟⲩⲥⲟⲗⲥⲗ̅· ⲟⲩⲣⲁϣⲉ

(2/30)

ⲡⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ̅ ϩⲛ̅ ⲧⲟⲩⲗⲩⲡⲏ· ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉⲩⲫⲣⲟⲥⲩⲛⲏ ⲡⲉⲧ

(2/31)

ϣⲟⲟⲡ̅ ϩⲛ̅ ⲛⲟⲩⲣⲙ̅ⲉⲓⲟⲟⲩⲉ· ⲛ̅ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛ ⲧ̅|ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ [Fol. 89a col. 2]

(2/32)

ⲉⲩⲙⲏϩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧϭⲟⲙ ⲙ̅ ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ̅· ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲧ

(2/33)

ⲛⲁⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈· ⲕⲁⲛ ⲉϥⲕⲁⲣⲁⲉⲓⲧ· ⲛ̅ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛ ⲧ̅ⲙⲉ‐

(2/34)

ⲧⲁⲛⲟⲓⲁ̅ ⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲡⲉϥϩⲟ:

(3/1)

□ Ⲛⲉⲥⲱ· ⲱ̅ ⲧⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ̅ ϩⲛ̅ ⲧⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲙ̅ⲣⲁϣ ⲉⲧ ϭⲏⲛ

(3/2)

ⲙⲛ̅ ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲉⲧ ϩⲟⲣⲕ̅· ϩⲙ̅ ⲡⲟⲩⲥⲙⲟⲧ̅ ⲉⲣⲉ ⲟ̅ ⲛ̅ϫⲡⲓⲏⲧ̅

(3/3)

[Fol. 89b col. 1] ϩⲁⲧⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ· ⲛ̅ⲧⲥ̅ | ⲛ̅ⲧⲟ̅ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲛⲧⲁ ⲣ ϫⲓ ⲙⲟⲉⲓⲧ

(3/4)

ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲁⲅⲱⲛ ⲛ

(3/5)

ⲛ̅ ϩⲓⲥⲉ·

(3/6)

□ Ⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϭⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲱ ⲛⲁ ⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅‐

(3/7)

ⲕⲟⲥⲙⲉⲓ ⲛ ⲧ̅ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ϩⲛ̅ ⲛ̅ ⲕⲟⲥⲙⲏⲥⲓⲥ ⲛ̅ ⲛⲉⲧⲛ̅‐

(3/8)

ⲛⲏⲥⲧⲓⲁ· ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲱϩⲥ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲥϯ ⲛⲟⲩϥⲉ ⲛ̅

(3/9)

[Fol. 89b col. 2] ⲛⲉⲧⲛ̅ϣⲗⲏⲗ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲥ | ϩⲙ̅

(3/10)

ⲡⲉⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲧⲛ̅ⲣⲙ̅ⲉⲓ̈ⲟⲟⲩⲉ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲣϣⲁⲛ ⲛ̅ ⲕⲉ

(3/11)

ⲁⲣⲉⲧⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲥⲁ̅ ⲛ ⲧ̅ⲕⲟⲥⲙⲏⲥⲓⲥ ⲉⲛⲧⲁ ⲧⲉⲧⲛ̅‐

(3/12)

ⲕⲟⲥⲙⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅·

(3/13)

□ Ⲧⲟⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲥⲱⲟⲩϩ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲛ̅ ⲥⲉⲉⲓ̈ ⲛ̅ⲥⲉⲭⲟⲣⲉⲩⲉ

(3/14)

ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙ̅ ⲯⲩⲭⲏ· ϩⲙ̅ ⲡⲧⲣⲉ ⲛⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲟⲩⲱϩ ⲛ̅ ϩⲏⲧ

(3/15)

[Fol. 90a col. 1 ⲕ̅ⲍ̅] ⲧⲏⲩⲧⲛ̅· ⲥⲉⲛⲁⲣ̅ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ | ⲛ ⲁⲧ ⲛⲟⲃⲉ· ⲉⲥⲧⲱⲛ ϭⲉ

(3/16)

ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲁⲙⲉⲗⲓⲁ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϩⲣⲟϣ ⲙ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ· ⲉⲩⲧⲱⲛ

(3/17)

ⲛⲉ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲛⲙ̅ ⲡⲁⲑⲟⲥ· ⲙⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲧ ϫⲁϩⲙ̅

(3/18)

ⲙⲛ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲟⲟⲩ·

(3/19)

□ Ⲉⲩⲧⲱⲛ ⲛ̅ ⲕⲱϩ ⲙⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ϯ ⲧⲱⲛ·

(3/20)

ⲉⲩⲧⲱⲛ ⲛ̅ ϭⲱⲛⲧ̅ ⲙⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲟⲛⲏⲣⲓⲁ· ⲉⲩⲧⲱⲛ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅‐

(3/21)

[Fol. 90a col. 2] ϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ̅· ⲙⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ ϣⲁ|ϫⲉ ⲉⲧ ⲛⲁϣⲧ̅· ⲉⲩⲧⲱⲛ ⲙ̅

(3/22)

ⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ϫⲱϩⲙ̅ ⲙⲛ̅ ⲙ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲛⲟⲉⲓⲕ· ⲉⲩⲧⲱⲛ ⲛ

(3/23)

ⲉⲟⲟⲩ ⲉⲧ ϣⲟⲩⲉⲓⲧ̅ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ϩⲃ̅ⲥⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧ ⲡⲣ̅ⲉⲓⲱⲟⲩ· ⲉⲩⲧⲱⲛ

(3/24)

ⲙ̅ ⲙⲛⲧ̅ϣⲛⲁ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲙ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲥⲱ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ϯϩⲉ̅·

(3/25)

□ Ⲉⲩⲧⲱⲛ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲁⲣⲅⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ϫⲓϩⲣⲁϥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲡⲁ‐

(3/26)

[Fol. 90b col. 1] ⲧⲁⲗⲓⲁ· ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲉ ⲛϥ̅ⲛⲁⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲉ ⲣ̅ ϣⲃⲏⲣ | ⲉ ⲧⲙⲉ‐

(3/27)

ⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲛϥ̅ ⲣ̅ ϣⲙ̅ⲙⲟ̅ ⲉ ⲛⲉⲓ̈ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧ

(3/28)

ⲧⲱⲙ ⲛ ⲛ̅ ⲃⲁⲗ ⲙ̅ ⲡⲉⲛϩⲏⲧ̅ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ

(3/29)

ⲉⲧ ϩⲁ ϣⲡⲏⲣⲉ·

(3/30)

□ Ⲧⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲅⲁⲣ ϣⲁⲥⲧⲣⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲣⲉⲧ ⲧⲛ̅ϩ ⲛ̅ ⲑⲉ

(3/31)

ⲛ̅ ⲟⲩⲁⲉⲧⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ϣⲁⲥⲧⲣⲉϥϩⲱⲗ ⲉ ⲡϫⲓⲥⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛⲉ‐

(3/32)

ⲥⲁⲣⲉⲧⲏ· ⲡⲉⲧ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲉⲧ ⲁⲥⲕⲉⲓ ϩⲛ̅ ⲟⲩ‐

(3/33)

[Fol. 90b col. 2] ⲙⲛⲧ̅ϫⲱⲱⲣⲉ | ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲕⲟ̅ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓ̈ⲃⲉ ⲉϥϭⲱⲛⲧ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ

(3/34)

ⲉ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲛⲧ̅ⲡⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧ ⲛⲁⲙⲟⲩⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ·

(4/1)

□ Ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲱ̅ ⲛⲁ ⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲱϥⲉ ⲙ̅ ⲡⲉ‐

(4/2)

ⲛⲥⲱⲙⲁ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛⲛⲏⲥⲧⲓⲁ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛϣⲗⲏⲗ· ⲙⲛ̅ ϩⲉ‐

(4/3)

ⲛⲟⲩϣⲏ̅ ⲛ̅ ⲣⲟⲉⲓⲥ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲛⲁⲙⲉⲧⲉⲭⲉ̅ ⲉ ⲛⲉϥ|ⲉⲣⲏⲧ̅ [Fol. 91a col. 1 ⲕ̅ⲑ̅]

(4/4)

ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲛⲧ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲛⲉ

(4/5)

ⲛⲧⲁⲩϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲛⲁ ⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ· ⲁⲛⲟⲕ

(4/6)

ϩⲱ ϯⲥⲙⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅·

(4/7)

□ Ⲛ̅ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁ ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ ⲥⲙⲓⲛⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ⲛ ⲟⲩ‐

(4/8)

ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲣⲟ̅· ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ϩⲓ|

(4/9)

ϫⲛ̅ ⲧⲁ ⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ̅ ϩⲛ̅ ⲧⲁ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲣⲟ̅· [Fol. 91a col. 2]

(4/10)

□ Ⲙⲁⲣⲛ̅ⲉⲓ̈ⲙⲉ ϭⲉ ⲱ̅ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉ ⲡⲧⲁⲓ̈ⲟ ⲛ ⲧ̅ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ

(4/11)

ⲛ̅ⲧⲛ̅ ⲥⲟⲩⲛ̅ ⲛⲉϩⲙⲟⲧ̅ ⲉⲛⲧ ⲁⲥⲁⲁⲩ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ· ⲱ̅ ⲧⲙⲉ‐

(4/12)

ⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲧⲉⲛ̅ⲧⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲛ ⲧ̅ⲣⲟⲫⲏ ⲛ̅ ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ̅ ϩⲁ

(4/13)

ⲡⲉϩⲕⲟ̅· ⲁⲩⲱ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲡⲏⲅⲏ ⲙ̅ ⲙⲟⲟⲩ ⲛ ⲱⲛϩ̅

(4/14)

ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓ̈ⲃⲉ· ⲱ̅ ⲧⲙⲉ|ⲧⲁⲛⲁⲓⲁ̅ ⲧⲥⲟⲗⲥⲗ̅ [Fol. 91b col. 1]

(4/15)

ⲛ̅ ⲛⲉⲧⲟ̅ ⲛ ⲟⲩϣⲏ ⲛ̅ ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲉⲧ ⲥⲟⲗⲥⲗ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲛ̅

(4/16)

ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲉⲩϩⲓⲥⲉ·

(4/17)

□ Ⲱ̅ ⲧⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲛⲉⲥⲣⲙ̅ⲉⲓ̈ⲟⲟⲩⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲛ

(4/18)

ⲟⲩϩⲏⲇⲟⲛⲏ̅ ⲛⲥ̅ϯ ⲛⲟⲩϥⲉ ⲛ ⲛ̅ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(4/19)

ⲱ̅ ⲧⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ̅ ⲧⲃⲟⲏⲑⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲉⲓ̈ⲁ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ

(4/20)

ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ· ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲧⲙⲛⲧ̅ϣⲃⲏⲣ̅ ⲉⲛⲧ ⲁⲥⲁⲁⲥ | ⲙⲛ̅ [Fol. 91b col. 2]

(4/21)

ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲛⲓⲛⲉⲩⲏ·

(4/22)

□ Ϩⲙ̅ ⲡⲧⲣⲉⲥⲧⲱϩⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲥ ⲙⲛⲧ̅ⲙⲁⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ·

(4/23)

ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧ ⲁⲩϭⲉⲡⲏ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁⲥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲑⲑⲃ̅ⲓⲟ̅

(4/24)

ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲣⲙ̅ⲉⲓ̈ⲟⲟⲩⲉ· ⲙⲛ̅ ⲟⲩϭⲟⲟⲩⲛⲉ· ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲛ̅

(4/25)

ⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲧⲃ̅ⲛⲟⲟⲩⲉ ⲟⲛ ⲉⲩϭⲟⲟⲗⲉ

(4/26)

ⲛ ⲛ̅ ϭⲟⲟⲩⲛⲉ· |

(4/27)

□ Ⲛ̅ⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲡ̅ⲡⲁⲛⲧⲱⲕⲣⲁⲧⲱⲣ ⲡⲁⲕⲁⲑⲟⲥ ⲛ̅ [Fol. 92a col. 1 ⲗ̅ⲁ̅]

(4/28)

ϣⲁⲛⲁϩⲧⲏϥ ⲙ̅ ⲙⲁⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲛⲉⲓ ⲛⲟϭ ⲛ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ

(4/29)

ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲙⲓⲛⲉ ϩⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓϫ ⲛ ⲧ̅ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈ⲁ ⲉⲥⲡⲁϩⲧ̅ ⲙ̅ⲡⲉ

(4/30)

ⲙⲧⲟ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲏⲧ̅· ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ϫⲉ

(4/31)

ⲁϥⲕⲧⲟ̅ ⲉ ⲡⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲁⲡⲟⲫⲁⲥⲓⲥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲣ̅

(4/32)

ⲡϣⲁϫⲉ ⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲡ|ⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲓ̈ⲱⲛⲁⲥ ⲛ̅ ϭⲟⲗ ⲙ̅ [Fol. 92a col. 2]

(4/33)

ⲡϥ̅ⲧⲁⲕⲉ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ·

(4/34)

□ Ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲱ̅ ⲛⲁ ⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲕⲁ ⲧⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ

(5/1)

ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅· ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉ ⲛⲓⲙ ⲉϥⲛ̅ⲁⲕⲟⲥⲙⲉⲓ

(5/2)

ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧⲛ̅ ϩⲓⲥⲉ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ ⲧ̅ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ̅· ⲁⲗⲗⲁ

(5/3)

ⲙⲁⲣⲛ̅ϯ ⲛⲁⲥ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲟ̅ ⲉ ⲡⲙⲁ̅ ⲛ ⲛ̅ ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲛⲧ‐

(5/4)

[Fol. 92b col. 1] ⲁⲥⲛ̅ⲧⲟⲩ ⲛⲁⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ | ϩⲙ̅ ⲡϫⲓⲥⲉ· ⲁϣ ⲛⲉ ⲛ ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ

(5/5)

ⲛ̅ⲧⲁⲥⲛ̅ⲧⲟⲩ ⲛⲁⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡϫⲓⲥⲉ·

(5/6)

□ Ⲁϣ ⲟⲛ ⲛⲉ ⲛ ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲛⲁⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲥ· ⲟⲩⲛⲏⲥⲧⲓⲁ

(5/7)

ⲟⲩϣⲗⲏⲗ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲛϭⲓϫ ⲡⲟⲣϣ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲉⲣⲉ

(5/8)

ⲛⲉⲛϩⲏⲧ ϩⲙ̅ ⲡϫⲓⲥⲉ· ϯ ⲛⲁⲥ ⲛ̅ ⲟⲩⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ̅ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲁ‐

(5/9)

ϣⲁϩⲟⲙ ⲛⲁⲓ̈ ⲉϣⲁⲣⲉ ⲛ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲣ̅ ϣⲃⲏⲣ ⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ

(5/10)

[Fol. 92b col. 2] ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ· ϯ ⲛⲁⲥ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲣⲙ̅ⲉⲓ̈ⲟ|ⲟⲩⲉ· ⲛⲁⲓ̈ ⲉ

(5/11)

ϣⲁⲩⲱϣⲙ̅ ⲛ ⲛ̅ⲁⲡⲓⲗⲏ ⲛ ⲧ̅ⲕⲉϩⲉⲛⲛⲁ̅· ϯ ⲛⲁⲥ ⲛ̅

(5/12)

ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲛ̅ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ· ⲛⲁⲓ̈ ⲉϣⲁⲩ ⲧⲣⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ϩⲱⲛ

(5/13)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(5/14)

□ Ϯ ⲛⲁⲥ ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛⲧ̅ϣⲁⲛⲁϩⲧⲏϥ̅ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(5/15)

ⲉ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ· ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲁ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉ ϣⲁⲩϩⲱⲃⲥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ

(5/16)

[Fol. 93a col. 1 ⲗ̅ⲅ̅] ⲉϫⲛ̅ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ ⲛⲟⲃⲉ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϣⲁⲩϣⲟⲩ | ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ

(5/17)

ⲉϫⲛ̅ ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲉⲓ̈ ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ϭⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅

(5/18)

ⲧⲉⲓ̈ ϭⲟⲧ̅ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ ⲩⲁⲡⲁⲧⲁ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲁ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛϥ̅ⲕⲧⲟϥ ⲉ

(5/19)

ⲡⲗⲱⲙⲥ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ̅· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ· ⲛ̅

(5/20)

ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲩϩⲟⲣ̅ ⲉϣⲁϥⲕⲟⲧϥ̅ ⲉ ⲡⲉϥ ⲕⲁ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲥⲉ ⲙⲉⲥⲧⲱϥ·

(5/21)

□ Ⲁⲗⲗⲁ ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛⲁ ⲙⲉⲣⲁⲧⲉ· ϫⲉ

(5/22)

[Fol. 93a col. 2] ⲕⲁⲥ | ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ ⲧⲙ̅ ⲕⲁ ⲗⲁⲁⲩ

(5/23)

ⲉⲧⲉⲣ ⲡ̅ⲗⲁⲁⲩ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧⲛ̅ⲁϩⲱⲣ· ⲥⲉϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲉ

(5/24)

ⲣⲟⲛ ⲛ̅ ⲛⲁⲩ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲛϫⲁϫⲉ· Ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉ

(5/25)

ⲛ̅ⲥⲟⲟⲛⲉ ⲉⲡⲓⲃⲟⲩⲗⲉⲩⲉ ⲛ̅ ⲛⲁⲩ ⲛⲓⲙ· ⲉ ⲡⲙⲁ̅ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ

(5/26)

ⲡⲉⲭⲣⲏⲙⲁ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅·

(5/27)

□ Ⲉⲛ ϩⲟⲥⲟⲛ ⲇⲉ ⲱ̅ ⲛⲁ ⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲥ

(5/28)

[Fol. 93b col. 1] ⲙⲛ̅ ⲡⲛⲁ̅ ϭⲱϣⲧ̅ | ⲉ ϫⲱⲛ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛⲧ̅ϣⲁⲛⲁϩⲧⲏϥ·

(5/29)

ⲙⲁⲣⲛ̅ϯ ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲣⲙ̅ⲉⲓ̈ⲟⲟⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ ⲙⲏⲏⲛⲉ·

(5/30)

ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲩⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲣⲉⲥⲃⲉⲩⲧⲏⲥ ϩⲁ ⲧⲉⲛϩⲏ

(5/31)

ⲉⲙⲡⲁⲧ ⲛ̅ⲉⲓ̈ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲥⲱⲙⲁ· ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈

(5/32)

ϩⲟⲥⲟⲛ ⲧⲛ̅ⲕⲏ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲟ̅ ⲛ̅

(5/33)

ϣⲃⲏⲣ̅ ⲣ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲥⲟⲡⲥ̅· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ ⲩⲟ‐

(5/34)

[Fol. 93b col. 2] ⲧⲡⲛ̅ | ⲉ ϩⲟⲩⲛ· ⲛ̅ⲧⲛ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ· ⲛ̅ⲧⲛ̅ ⲧⲙ̅

(6/1)

ϩⲉ̅ ⲉ ⲣⲟⲥ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ ⲛϩⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲡ̅ϩⲓⲥⲉ ⲛϥ̅ ⲧⲙ̅

(6/2)

ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ·

(6/3)

□ Ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉⲛⲉⲓ̈ⲉ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲁⲧⲛⲁ̅ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϩⲓⲥⲉ

(6/4)

ⲉⲛϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲥⲉ ⲧⲙ̅ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲛ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ

(6/5)

ⲩⲛⲟϫⲛ̅ ⲉ ⲧ|ⲕⲉϩⲉⲛⲛⲁ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ· [Fol. 94a col. 1 ⲗ̅ⲉ̅]

(6/6)

ⲙⲛ̅ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ̅ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛ̅

(6/7)

ⲥⲉϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲧⲓⲙⲱⲣⲉⲓ ϩⲛ̅

(6/8)

ⲟⲩϭⲱⲛⲧ̅ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲁⲡⲓⲗⲏ̅ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ

(6/9)

ⲉ ⲡϫⲓⲛϫⲏ·

(6/10)

□ Ⲡⲙⲁ̅ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲛ ⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲁⲩϫⲟⲟⲩ

(6/11)

ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ | ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲛ̅ⲁⲁⲩ· ⲁⲩⲟϣⲟⲩ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲧ [Fol. 94a col. 2]

(6/12)

ⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲁ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲛⲕⲁϭⲉⲓ ⲉⲩⲥⲙ̅ⲙⲉ̅ ⲉ

(6/13)

ϩⲣⲁⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲁ ⲣⲟⲛ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛϩⲓⲥⲉ

(6/14)

ⲉⲛϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲧⲉⲛϣⲟⲩⲱⲃⲉ ⲧⲉⲛⲧⲁⲥϩⲱⲱⲗⲉ·

(6/15)

□ Ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ϣⲁⲣⲉ ⲛ̅ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲟⲣⲅⲏ

(6/16)

ⲉⲧ ϩⲓϫⲛ̅ ⲛ̅ ⲕⲟ|ⲗⲁⲥⲓⲥ ϣⲁⲩⲥⲱⲛϩ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲯⲩⲭⲏ ⲛ ⲛ̅ [Fol. 94b col. 1]

(6/17)

ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲛ̅ ⲥⲉⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲛ ⲧⲁⲣⲧⲁⲣⲟⲥ ⲛ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ·

(6/18)

ⲛ̅ⲥⲉⲧⲁϣⲟ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲃⲁⲥⲁⲛⲟⲥ ⲉ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ· ⲁⲩⲱ ⲉⲛ

(6/19)

ϣⲁⲛϩⲓⲥⲉ ⲉⲛ ⲣⲓⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲛ· ⲏ̅

(6/20)

ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧ ⲛⲁϣⲁⲛⲁϩⲧⲏϥ ϩⲁ ⲣⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲙⲁ̅ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ·

(6/21)

ⲏ̅ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧ ⲛⲁϫⲓ ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲣⲙ̅ⲉⲓⲟⲟⲩⲉ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧⲛ̅ ⲛϥ̅ϫⲓ‐

(6/22)

ⲧⲟⲩ ⲉⲛ ⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛ̅ | ⲧⲙⲛⲧ̅ϣⲁⲛⲁϩⲧⲏϥ· ⲏ̅ ⲛⲓⲙ ϩⲛ̅ [Fol. 94b col. 2]

(6/23)

ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲡⲁϩⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϫⲛ̅ ⲧⲉⲛ‐

(6/24)

ⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲉⲧⲛ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅· ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲛ‐

(6/25)

ϣⲁⲛⲙⲟⲩ ⲉⲙⲡ ⲛ̅ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ·

(6/26)

□ Ⲛⲉⲧⲉ ⲙ̅ⲡ ⲛ̅ⲣ̅ ϩⲱⲃ ⲇⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲓ ⲙⲁ̅ ⲉⲛϣⲟⲟⲡ̅

(6/27)

ϩⲙ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ· ⲉⲛⲁ|ϩⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲧⲱⲛ ⲉⲧⲣⲉⲩⲃⲟⲏⲑⲉⲓ [Fol. 95a col. 1 ⲗ̅ⲍ̅]

(6/28)

ⲉ ⲣⲟⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ̅ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲙⲛ̅ ϩⲁⲧ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅

(6/29)

ⲛⲟⲩⲃ ⲙⲛ̅ ⲙⲁ̅ ⲛ ⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲟⲩⲇⲉ ϭⲉ ⲕⲧⲏⲥⲓⲥ ⲛⲁϣ‐

(6/30)

ⲃⲟⲏⲑⲉⲓ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲙⲁ̅ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ·

(6/31)

□ Ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓ̈ⲱⲧ̅ ⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲙⲁ̅

(6/32)

ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ ⲙⲁⲁⲩ ⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ϣⲉⲉⲣⲉ |

(6/33)

ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ ϣⲏⲣⲉ ⲛⲁϣⲃⲟⲏⲑⲉⲓ̈ ⲉⲛⲉϥⲉⲓ̈ⲟⲧⲉ· ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ [Fol. 95a col. 2]

(6/34)

ⲟⲩⲥⲟⲛ ⲛⲁϣⲃⲟⲏⲑⲉⲓ̈ ⲉ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ· ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ϩⲛ̅ ⲛⲁⲓ̈

(7/1)

ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲥⲱⲧⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅ ⲉⲃⲓⲏⲛ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲣⲉ

(7/2)

ⲡⲟⲩⲁ̅ ⲡⲟⲩⲁ̅ ⲛⲁϥⲓ ϩⲁ ⲧⲉϥ ⲉⲧⲡⲱ̅· ϩⲛ̅ ⲛ̅ ⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ⲉⲧ

(7/3)

ϥ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ·

(7/4)

□ Ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲁϥⲟⲩⲱ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ ϫⲉ |

(7/5)

[Fol. 95b col. 1] ⲡⲉⲧ ⲙⲉ̅ ⲛ̅ ⲉⲓ̈ⲱⲧ ϩⲓ ⲙⲁⲁⲩ ⲛ̅ ϩⲟⲩⲉ ⲉ ⲣⲟⲓ̈· ϥ̅ⲙ̅ϣⲁ̅

(7/6)

ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲁⲛ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲕⲁ ϣⲏⲣ̅ⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ⲥⲱϥ ϩⲓ

(7/7)

ϣⲉⲉⲣⲉ ⲛϥ̅ϥⲓ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲥ⳨ⲟ̅ⲥ̅ ⲛϥ̅ ⲟⲩⲁϩϥ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲓ̈ ϥ̅ ⲙ̅ϣⲁ̅

(7/8)

ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲁⲛ· ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ ⲁⲛ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ̅

(7/9)

ⲛ ⲙ̅ ⲙⲏⲩⲉ:

(7/10)

□ Ⲱ̅ ϫⲉ ⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲛ ⲁϣ ⲛ̅ ϭⲟⲧ̅ ⲡⲉ ϩⲉ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲛϭⲓϫ

(7/11)

ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧ ⲟⲛϩ̅· ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲛϭⲙ̅ ⲡϣⲓⲛⲉ· |

(7/12)

[Fol. 95b col. 2] □ Ϥ̅ϩⲉⲣⲙⲏⲛⲉⲩⲉ ⲛⲁⲛ ⲙ̅ ⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ

(7/13)

ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡ ⲧⲁⲗⲁⲓⲡⲱⲣⲟⲥ ⲁⲛⲟⲕ

(7/14)

ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧ ⲛⲁϣⲛⲁϩⲙⲉⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ

(7/15)

ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲙⲟⲩ· ⲱ̅ ⲧⲉⲓ̈ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ⲛⲟϭ ⲛ̅

(7/16)

ⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲉⲧ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ ⲯⲩⲭⲏ ⲛⲓⲙ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧ

(7/17)

[Fol. 96a col. 1 ⲗ̅ⲑ̅] ⲟⲩⲛⲁⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ | ϩⲛ̅ ⲛⲉⲛⲙⲉⲗⲟⲥ·

(7/18)

□ Ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ϩⲗⲟⲥⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲕⲁⲕⲉ ⲛⲁϩⲱⲃⲥ̅

(7/19)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ϫⲱⲛ· ⲉϥⲟ̅ ⲛ̅ ⲕⲁⲕⲉ ϩⲓⲣⲛ̅ ⲛⲉⲛⲃⲁⲗ· ⲉϥ‐

(7/20)

ⲡⲟⲣϣ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲙ̅ ⲡⲉⲛϩⲏⲧ̅ ⲡⲉ

(7/21)

ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲛ̅ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲉⲓ̈ ⲛ̅ⲥⲱⲛ ⲙⲛ̅ ⲑⲟⲧⲉ ⲛ̅

(7/22)

ⲧⲉⲩⲙⲟⲣⲫⲏ· ⲥⲉⲣⲱϣⲉ ⲉ ⲣⲟⲛ· ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲕⲣⲟⲙⲣⲙ̅ ⲛ̅

(7/23)

[Fol. 96a col. 2] ⲧⲉⲩϩⲓⲕⲱⲛ· ⲁⲩⲱ | ⲡⲉϩⲣⲟϫⲣⲉϫ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲟⲃϩⲉ· ⲙⲛ̅

(7/24)

ⲡϭⲱⲛⲧ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲃⲁⲗ· ⲙⲛ̅ ⲡⲛⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲙⲉⲗⲟⲥ· ⲙⲛ̅

(7/25)

ⲧϭⲓⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ· ⲙⲛ̅ ⲡϩⲙ̅ϩⲙ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲩ‐

(7/26)

ⲥⲡⲟⲧⲟⲩ· ⲙⲛ̅ ⲑⲉ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲉⲧⲟⲩⲟ̅ ⲛ ⲟⲩⲁϩⲉⲓ̈ⲏⲧ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(7/27)

ⲉ ⲣⲟⲛ· ⲉϩⲛⲁⲩ ⲉ ⲟⲙⲕⲛ̅·

(7/28)

□ Ⲉⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲛ ⲙ̅ⲧⲟ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲟⲩ

(7/29)

[Fol. 96b col. 1 ⲙ̅ⲁ̅ (sic)] ⲡⲉ ⲧⲛ̅ⲛⲁϫⲟⲟϥ ⲏ̅ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲧⲛ̅|ⲛⲁⲧⲁⲩⲟϥ· ⲏ̅ ⲉⲣⲉ

(7/30)

ⲧⲉⲛⲧⲁⲡⲣⲟ̅ ⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲛ ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ· ⲉⲛⲁϣⲡⲱⲧ̅ ⲉ ⲧⲱⲛ·

(7/31)

ⲏ̅ ⲉⲛⲁϩⲟⲡⲛ̅ ⲛ ⲁϣ ⲙ̅ ⲙⲁ̅· ⲙⲛ̅ ⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ ⲣ̅ ⲃⲟⲗ ⲉ

(7/32)

ⲛⲉⲩϭⲓϫ· ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲱⲧ̅ ⲥⲁ ⲗⲁⲁⲩ· ⲛ̅ⲥⲁ̅

(7/33)

ⲛⲁϩⲣⲙ̅ ⲡϩⲟ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(7/34)

□ Ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲛⲁⲡⲱⲧ̅ ⲉ ⲧⲱⲛ ⲥⲁ ⲃⲟⲗ ⲙ̅

(8/1)

ⲡⲉⲕϩⲟ̅· ⲏ̅ ⲉⲓ̈ⲛⲁⲡⲱⲧ̅ ⲉ ⲧⲱⲛ ⲥⲁ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲡⲛⲁ̅·

(8/2)

ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲉⲓ̈ⲙⲉ ϭⲉ ⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁϣ | ⲛⲉ ⲛⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲧ ⲛⲁⲑⲉ‐ [Fol. 96b col. 2]

(8/3)

ⲣⲁⲡⲉⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ϣⲱⲛⲉ· ⲏ̅ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲧⲛⲁϩⲱⲃⲥ̅

(8/4)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉϫⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲛⲟϭ ⲙ̅ ⲡⲗⲏⲅⲏ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲙⲓⲛⲉ·

(8/5)

□ Ⲙⲛ̅ ϩⲁⲧ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲟⲩⲃ· ⲙⲛ̅ ⲭⲣⲏⲙⲁ ⲙⲛ̅

(8/6)

ⲙⲛⲧ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ̅· ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲅⲁⲣ ϩⲛ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲁϣⲣ̅ ⲡⲁϩⲣⲉ

(8/7)

ⲉ ⲣⲟⲛ· ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙⲛ̅ ⲛⲉ|ⲧ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ [Fol. 97a col. 1 ⲗ̅ⲓ̅ⲅ̅]

(8/8)

ⲛⲁϣⲃⲟⲏⲑⲉⲓ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲁⲛ· ⲧⲛ̅ⲛⲁϩⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉ ⲡⲁϩⲣⲉ

(8/9)

ⲉⲑⲉⲣⲁⲡⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉⲙⲏⲧⲧⲉⲓ ⲉ ⲡⲉϣⲗⲏⲗ ⲙⲛ̅ ⲧⲛⲏⲥ‐

(8/10)

ⲧⲓⲁ ⲙⲛ̅ ⲡⲧⲃ̅ⲃⲟ̅· ⲛⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ⲙⲓⲛⲉ ⲛⲉⲧ ⲉⲩⲛ̅ϣ‐

(8/11)

ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ϩⲱⲃⲥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ϫⲱⲛ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅

(8/12)

ⲧⲉⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲏ̅·

(8/13)

□ Ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙ̅ ⲡⲧⲏⲣϥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ

(8/14)

ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧ ⲟⲛϩ̅· ⲡⲉⲛ|ⲧⲁϥⲡⲗⲁⲥⲥⲉ ⲛ̅ ⲛⲓϥⲉ [Fol. 97a col. 2]

(8/15)

ⲛⲓⲙ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ̅ ⲙⲛ̅

(8/16)

ⲛⲓ̈ⲉⲣⲱⲟⲩ· ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ

(8/17)

ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲡⲉⲧⲉ ⲧⲱϥ ⲧⲉ ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ·

(8/18)

ⲉϥϣⲟⲟⲡ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲓⲱⲧ̅· ⲉⲣⲉ ⲡⲓⲱⲧ̅ ϣⲟⲟⲡ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅·

(8/19)

□ Ⲉϥⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ̅ ⲙⲁ ⲧⲟⲩ‐

(8/20)

ϫⲟⲓ̈ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ⲟⲩⲛⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ̅

(8/21)

ⲉϣϫⲉ ⲟⲩⲛϣϫⲟⲙ ⲙⲁⲣⲉ | ⲡⲉⲓ̈ ⲁⲡⲟⲧ̅ ⲥⲁⲁⲧ̅· ⲡⲗⲏⲛ [Fol. 97b col. 1]

(8/22)

ⲙⲁⲣⲉ ⲡⲉⲕⲟⲩⲱϣ ϣⲱⲡⲉ ⲡⲱⲓ̈ ⲁⲛ· ⲉⲛⲉϥϣⲗⲏⲗ ⲇⲉ

(8/23)

ϣⲁⲁ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅ ⲥⲟⲡ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉ ⲡⲉⲕⲟⲩⲱϣ

(8/24)

ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ·

(8/25)

□ Ϭⲱϣ̅ⲧ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉⲓ̈ ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲁ

(8/26)

ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙ̅ ⲡⲧⲏⲣϥ̅ ϫⲟⲟϥ ⲉⲛ ⲉϥⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲁⲛ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅

(8/27)

ⲡⲙⲟⲩ· ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲟ̅ ⲛ ⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ·

(8/28)

ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉⲧⲟ̅ ⲛ̅ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲉ|ⲣⲟϥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉ ⲃⲟⲗ [Fol. 97b col. 2]

(8/29)

ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥϣⲟⲟⲡ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲟⲥⲉ· ⲉ ⲁϥ‐

(8/30)

ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲥⲙⲟⲧ ⲛ̅ ⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ̅ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ· ⲉ ⲧⲣⲉ ϥϫⲓ

(8/31)

ϯⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ ϩⲁ ⲡⲧⲏⲣϥ̅· ⲛⲉⲥⲡⲣⲉⲡⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϥ

(8/32)

ⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲛϭⲓϫ ⲛ ⲛ̅

(8/33)

ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ·

(8/34)

□ Ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲁϥⲧⲁⲙⲉ ⲟⲩⲟⲛ | ⲛⲓⲙ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲧⲉ ⲧⲁ‐ [Fol. 98a col. 1 ⲙ̅ⲉ̅]

(9/1)

ⲛⲁⲅⲕⲏ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ ⲉⲧ ⲛⲁⲉⲓ̈ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ ⲯⲩⲭⲏ ⲛⲓⲙ

(9/2)

ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲩϭⲙ̅ⲡϣⲓⲛⲉ· ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ

(9/3)

ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲛ̅ ⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ϩⲓ ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ϩⲓ

(9/4)

ⲁϣⲁϩⲟⲙ ϣⲁⲛⲧ ⲛ̅ⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥ

(9/5)

ⲉⲧ ⲙⲉϩ ⲛ̅ ϩⲟⲧⲉ·

(9/6)

□ Ⲉⲛⲉ ⲛⲧⲁⲛⲕⲁ ⲧⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲛ ⲡⲉ ⲛ̅ ϣⲃⲏⲣ

(9/7)

[Fol. 98a col. 2] ⲣ̅ ϩⲱⲃ ϣⲁⲁ ⲃⲟⲗ ⲛⲉⲛⲁ|ϩⲉ ⲉ ⲣⲟⲥ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ

(9/8)

ⲛ̅ⲧⲛ̅ϫⲟⲟⲩⲥ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲛ ⲧ̅ⲙⲛ̅ⲧⲁ‐

(9/9)

ⲅⲁⲑⲟⲥ ⲛϥ̅ⲛⲁϩⲙⲛ̅ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈

(9/10)

ⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲉⲧ ϩⲓ ϫⲱⲛ· ⲛⲥ̅ϥⲓⲧⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲉⲓ̈ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ

(9/11)

ⲛ ⲟⲩⲁϩⲉⲓ̈ⲏⲧ̅ ⲛ ⲁⲧ ⲛⲁ̅·

(9/12)

□ Ⲉⲛⲉ ⲛⲧⲁⲛⲕⲁ ⲡⲉⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ̅ ⲛⲁⲛ ⲡⲉ ⲛ̅ ϣⲃⲣ̅ ⲣ̅ ϩⲱⲃ·

(9/13)

[Fol. 98b col. 1] ⲉⲛ ⲉϥⲛⲁⲗⲟ̅ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉϥⲡⲁϩⲧ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲁⲛ|ⲧϥ̅

(9/14)

ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲛϥ̅ϫⲓⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲣⲁϣⲉ ⲉ ⲡⲧⲟⲡ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ·

(9/15)

ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲛϩ̅· ⲉⲛⲉ ⲛⲧⲁⲛⲕⲁ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ̅

(9/16)

ⲛⲁⲛ ⲡⲉ ⲛ̅ ϣⲃⲣ̅ ⲣ̅ ϩⲱⲃ· ⲛⲉⲩⲛⲁⲗⲟ̅ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲩⲡⲁⲣⲁ‐

(9/17)

ⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲏⲧ̅ ⲡⲓⲱⲧ̅ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧϣⲁⲛⲁϩⲧⲏϥ ϣⲁⲛⲧ ϥ̅

(9/18)

ϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲱⲛ ⲛ̅ⲥⲉϫⲓⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲣⲁϣⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉⲛ ⲧⲟⲡⲟⲥ

(9/19)

ⲉⲧ ⲧⲁⲓ̈ⲏⲩ ⲛ̅ⲧⲉ ⲉⲓ̈ⲗⲏⲙ̅ ⲛ ⲧ̅ⲡⲉ· ⲛ̅ⲥⲉⲧⲁⲁⲛ ⲛ̅ ⲇⲱⲣⲟⲛ

(9/20)

ⲙ̅ ⲡⲙⲉⲣⲓⲧ̅·

(9/21)

[Fol. 98b col. 2] □ Ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲧ ⲁⲛ ⲗⲁ|ⲁⲩ ϩⲛ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ

(9/22)

ⲛⲁⲛ ⲛ̅ ϣⲃⲣ̅ ⲣ̅ ϩⲱⲃ· ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲉⲛϣⲁⲛϩⲓⲥⲉ ⲉⲛⲱϣ

(9/23)

ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛ̅ ⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ⲉⲛⲣⲓⲙⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛⲧ̅ ⲉⲃⲓⲏⲛ̅

(9/24)

ⲧⲙ̅ ⲧⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲁ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲛ·

(9/25)

□ Ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲣⲉ ⲛ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲧⲓⲙⲱⲣⲉⲓ̈ ⲛⲁϭⲱⲛⲧ̅

(9/26)

ⲉ ⲣⲟⲛ ⲡⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲉϭⲛⲟⲩϭⲛ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛⲧ̅ ⲁⲧ ⲛⲁ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲓ‐

(9/27)

[Fol. 99a col. 1 ⲙ̅ⲍ̅] ⲙⲱⲣⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ̅· ⲉ|ⲡⲓⲇⲏ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲩ

(9/28)

ⲛ ⲧ̅ⲙⲛⲧ̅ⲛⲁⲏⲧ̅ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩϣⲁⲛⲁϩⲧⲏⲩ ϩⲁ ⲛⲉⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉ·

(9/29)

ⲁⲗⲗⲁ ϩⲉⲛⲟⲩⲁϩⲉⲓ̈ⲏⲧ̅ ⲛⲉ ⲛ ⲁⲧ ⲛⲁ̅· ⲡⲉⲩϩⲱⲃ ϩⲱⲟⲩ

(9/30)

ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲃⲁⲥⲁⲛⲓⲍⲉ ⲛ ⲛⲉⲯⲩⲭⲏ ⲛ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ·

(9/31)

□ Ⲱ̅ ⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲡⲉ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲛ ⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛ ⲁⲧ ϭⲙ̅

(9/32)

ⲡⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧ ⲥⲏϩ· ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲧⲉ ⲛϥ̅ ⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ

(9/33)

[Fol. 99a col. 2] ⲁⲛ ⲛⲁϣⲱ|ⲡⲉ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛⲙⲁ̅ ⲉⲙⲡϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ϭⲓⲛⲉ ⲁⲛ

(9/34)

ⲙ̅ⲡⲉⲩϣⲓⲛⲉ·

(10/1)

□ Ⲱ̅ ⲟⲩⲙⲛⲧ̅ⲉⲃⲓⲏⲛ ⲛ ⲁϣ ⲛ̅ ϭⲟⲧ̅ ⲧⲉⲧⲛⲁⲧⲁϩⲉ ⲛⲁⲓ̈

(10/2)

ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲗⲉ ⲡⲣⲁⲛ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ϫⲱⲟⲩ ϫⲉ

(10/3)

ⲟⲩⲏⲏⲃ ϩⲓ ⲙⲟⲛⲁⲭⲟⲥ· ⲉⲩⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲉⲓ ⲛ ⲛ̅ ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ̅

(10/4)

ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲛ̅ ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲛ̅ ⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ⲛⲁ‐

(10/5)

ⲛⲉϭⲛⲟⲩϭⲟⲩ ⲛ̅ ⲥⲉϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲥⲧⲱ̅ ⲁⲛⲟⲛ ϫⲉ ⲁⲛ

(10/6)

ⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ· | ϫⲉ ⲉⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲛ̅ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲃⲓⲟⲥ· [Fol. 99b col. 1]

(10/7)

ⲁⲛⲡⲗⲁⲛⲁ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲥⲱⲣⲙ̅ ⲛ̅ ⲑⲩⲗⲩ· ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅

(10/8)

ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ ⲣ̅ ⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲙⲁ̅ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ⲕⲟⲗⲁⲥⲓⲥ ⲛ ⲁⲧ

(10/9)

ⲱϫⲛ̅· ⲙⲏ̅ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲁⲛ ⲛⲉⲧ ⲫⲟⲣⲉⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲭⲏⲙⲁ̅ ⲛ

(10/10)

ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·

(10/11)

□ Ⲱ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲡⲉ ⲡϣⲓⲡⲉ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲉⲙⲛ̅ ϩⲁⲏ̅ ⲟⲩⲏϩ

(10/12)

ⲛ̅ⲥⲱϥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲙⲏⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ⲉⲛⲉⲥ‐

(10/13)

ϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲱ̅ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ | ⲉ ⲧⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁ ⲧⲉⲓ̈ ⲛⲟϭ [Fol. 99b col. 2]

(10/14)

ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲧⲁⲗⲁⲓⲡⲱⲣⲟⲥ ⲉ ⲧⲁϩⲟⲛ· ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲁⲅⲱ‐

(10/15)

ⲛⲓⲍⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲛϭⲟⲙ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲛϫⲡⲟ̅ ⲛⲁⲛ ⲙ̅

(10/16)

ⲡⲛⲟϭ ⲛ ⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲙⲁ̅ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲧ

(10/17)

ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲫⲟⲣⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ·

(10/18)

□ Ϣⲗⲏⲗ ⲱ̅ ⲛⲁ ⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲛϫⲓⲧϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ

(10/19)

ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲡⲉ· ⲉϥⲙⲏⲛ | ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· [Fol. 100a col. 1 ⲙ̅ⲑ̅]

(10/20)

□ Ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈ ⲟⲩⲛ ⲱ̅ ⲛⲁ ⲙⲉⲣⲁⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛⲁ

(10/21)

ⲥⲛⲏⲩ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϭⲱ ⲉⲛⲣⲓⲙⲉ ⲛ̅ ⲛⲁⲩ ⲛⲓⲙ· ⲙ̅ⲡⲉ ⲙⲧⲟ̅ ⲉ

(10/22)

ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ ϣⲁⲛⲧⲉ ⲧⲉϥⲥⲙⲏ̅ ⲧⲁϩⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲣⲁϣⲉ·

(10/23)

ϫⲉ ⲛⲉⲧⲛ̅ ⲛⲟⲃⲉ ⲕⲏ̅ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲡⲣⲓⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ

(10/24)

ⲧ̅ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ϣⲁϥϯ ⲙⲛ̅ⲧ̅ϣⲁⲛⲁϩⲧⲏϥ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉ

(10/25)

ⲧⲣⲉ ϥϭⲱϣⲧ̅ | ⲉ ϫⲱⲕ· ⲛϥ̅ⲛⲁ̅ ⲛⲁⲕ· ⲡⲣⲓⲙⲉ ⲛ ⲧ̅ⲙⲉⲧ‐ [Fol. 100a col. 2]

(10/26)

ⲁⲛⲟⲓⲁ ⲡⲉ ϣⲁϥ ⲧⲣⲉ ⲡⲉ ⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲱⲧ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(10/27)

ⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛϥ̅ⲟⲩⲱϩ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲣⲓⲙⲉ ⲛ ⲧ̅ⲙⲉⲧ‐

(10/28)

ⲁⲛⲟⲓⲁ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲣⲉⲕ ⲣ̅ ⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ̅·

(10/29)

ⲛϥ̅ⲕⲧⲟ̅ ⲛⲁⲕ ⲙ̅ ⲡⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲉⲕϩⲓⲥⲉ ⲉϥⲟⲩⲟϫ·

(10/30)

□ Ⲙ ⲁⲣⲉ ⲣⲓⲙⲉ ⲅⲁⲣ ϣⲱⲡⲉ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲕⲱⲗϫ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧ̅·

(10/31)

ⲙ ⲁⲣⲉ ⲕⲱⲗϫ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧ̅ ϣⲱⲡⲉ | ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ [Fol. 100b col. 1]

(10/32)

ⲡⲉⲩⲃⲓⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲥⲡⲁⲧⲁⲗⲓⲁ ⲙⲛ̅ ⲟⲩϫⲓ ϩⲣⲁϥ· ⲟⲩⲇⲉ

(10/33)

ⲙ ⲁⲣⲉ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲟⲩⲱϩ ϩⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧ ⲥⲁⲛⲁϣⲧ̅

(10/34)

ϩⲛ̅ ⲧⲁⲡⲁⲧⲏ̅· ⲁⲗⲗⲁ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡϩⲓⲥⲉ ⲛ ⲧ̅ⲛⲏⲥⲧⲓⲁ ⲙⲛ̅

(11/1)

ⲡⲉⲑ ⲕⲟ̅ ⲛ ⲧ̅ⲥⲁⲣⲝ· ϣⲁⲣⲉ ⲡⲉⲕϩⲏⲧ̅ ⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ̅ ⲛⲅ̅ ϣⲓⲛⲉ

(11/2)

ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ· ⲛⲅ̅ ⲁϣⲁϩⲟⲙ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉ·

(11/3)

□ Ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲱ̅ ⲛⲁ ⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲙⲁⲣⲛ̅ ϥⲓ ⲡⲣⲟⲟⲩϣ ϩⲁ

(11/4)

[Fol. 100b col. 2] ⲡⲉⲛⲱⲛ̅ϩ̅ ⲛ̅ ⲛⲁⲩ ⲛⲓⲙ ϩⲱⲥ ⲉⲩⲥⲟⲡⲥ̅ | ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ

(11/5)

ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉ ⲣ̅ ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ· ϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ

(11/6)

ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ⲓⲥ̅ ϫⲉ ⲁϥϣⲡ̅ ⲟⲩⲏⲣ ϩⲓⲥⲉ ϩⲁ ⲣⲟⲛ·

(11/7)

□ Ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲛⲧ ⲁϥⲁⲁϥ· ⲏ̅ ⲛⲓⲙ ϩⲙ̅

(11/8)

ⲡⲥⲱⲛⲧ̅ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲡⲉⲧ ⲛⲁϫⲡⲓⲟϥ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲟⲃⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅

(11/9)

ⲧⲁϥϣⲉⲡ ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲛ̅ ⲁⲛⲟⲛ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ

(11/10)

[Fol. 101a col. 1 ⲛ̅ⲁ̅] ϫⲉ | ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲛⲟϭ ⲛ ⲟⲩϭⲁⲓ̈

(11/11)

ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ·

(11/12)

□ Ⲙⲁⲣⲉ ⲛ̅ ⲃⲁⲗ ⲙ̅ ⲡⲉⲧⲛ̅ ϩⲏⲧ̅ ⲉⲓ̈ⲱⲣϩ̅ ⲛ ⲛ̅ ⲉⲓ̈ϥⲧ̅ ⲉⲧ

(11/13)

ⲟϥⲧ̅ ⲉⲛⲉϥϭⲓϫ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲉϥⲁϣⲉ ⲉ ⲡϣⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲥ⳨ⲟ̅ⲥ̅

(11/14)

ϩⲁ ⲛⲉⲛ ⲛⲟⲃⲉ· ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥⲥⲡⲓⲣ ⲉⲛⲧ ⲁⲩⲕⲟⲟⲛⲥϥ̅ ⲛ̅

(11/15)

ⲟⲩⲗⲟⲛⲭⲏ̅ ⲉϥϣⲟⲩⲟ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲟⲩⲥⲛⲟϥ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ·

(11/16)

[Fol. 101a col. 2] ⲙⲛ̅ ⲡⲕⲁϣⲉ ⲛ̅|ⲧ ⲁⲩⲣⲱϩⲧ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϫⲛ̅ ⲧⲉϥⲁⲡⲉ· ⲙⲛ̅

(11/17)

ⲡϩⲏⲡⲉⲣⲉⲧⲏⲥ ⲛ ⲁⲧ ϣⲓⲡⲉ ⲉⲛⲧ ⲁϥϩⲓⲟⲩⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(11/18)

ϩⲙ̅ ⲡⲉϥϩⲟ̅· ⲛⲉϥⲕⲁⲣⲁⲉⲓⲧ ⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲉϥⲟⲃⲉ ϩⲓ

(11/19)

ⲡⲉⲥ⳨ⲟ̅ⲥ̅· ⲉⲙⲡ̅ ⲟⲩϣⲁⲛⲁϩⲧⲏⲩ ϩⲁ ⲣⲟϥ·

(11/20)

□ Ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲩ ⲣ̅ ⲡ ⲕⲉ ⲥⲟϥ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲙ̅ϫ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲥⲓϣⲉ

(11/21)

ϩⲙ̅ ⲡⲉϥⲉⲓⲃⲉ̅· ϩⲙ̅ ⲡⲧⲣⲉϥ ϫⲉⲕ ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ

(11/22)

[Fol. 101b col. 1] ⲉϥϥⲓ ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛⲧ̅ϩⲁⲣϣ̅ ϩⲏⲧ̅· ⲙⲛ̅ | ⲟⲩⲙⲛⲧ̅‐

(11/23)

ⲙⲁⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲛ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅ ⲕⲟⲓⲛⲱ‐

(11/24)

ⲛⲟⲥ· ϩⲛ̅ ⲛⲉϥϩⲓⲥⲉ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ

(11/25)

ⲉ ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ̅ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ:

(11/26)

□ Ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧ ⲙⲉ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲙⲁⲣⲉϥ ⲁⲡⲁⲣⲛⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ

(11/27)

ⲛϥ̅ϥⲓ ⲙ̅ ⲡⲉϥ ⲥ⳨ⲟ̅ⲥ̅ ⲛϥ̅ⲟⲩⲁϩϥ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲓ̈· ϥⲥⲟⲟⲩⲛ ϩⲱⲱϥ

(11/28)

ⲟⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲧⲁⲓ̈ⲟ̅

(11/29)

[Fol. 101b col. 2] ⲙ̅ ⲡⲉⲥ⳨ⲟ̅ⲥ̅· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ϥ̅ ⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉϥ|ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ

(11/30)

ϫⲉ ⲛⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲣⲁϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉⲙⲏⲧⲧⲉⲓ ϩⲙ̅

(11/31)

ⲡⲉⲥ⳨ⲟ̅ⲥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅: ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧ ⲉⲩⲥ⳨ⲟⲩ

(11/32)

ⲛⲁⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱⲱⲧ̅

(11/33)

ⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϥ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩⲥ⳨ⲟⲩ

(11/34)

ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅:

(12/1)

□ Ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯⲟⲛϩ̅ ⲁⲛ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲇⲉ ⲟ̅ⲛϩ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧ̅· ⲁⲩⲱ

(12/2)

ⲟⲛ ϫⲉ ⲁϫⲛ̅ ϩⲓⲥⲉ | ⲟⲩⲁⲧϭⲟⲙ ⲡⲉ ⲣ̅ⲁⲛⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· [Fol. 102a col. 1 ⲛ̅ⲅ̅]

(12/3)

ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲉϣϫⲉ ⲧⲉ ⲧⲛ̅ϣⲡ̅ ϩⲓⲥⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲉⲓ̈ⲉ

(12/4)

ⲧⲛ̅ⲛⲁⲣ̅ ⲣ̅ⲣⲟⲟ ⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ·

(12/5)

□ Ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲱ̅ ⲛⲁ ⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲛⲏⲫⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅‐

(12/6)

ⲣⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲛ ⲁⲛⲧⲓⲇⲓⲕⲟⲥ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲙⲟⲟϣⲉ

(12/7)

ⲉϥⲗ̅ϩⲏⲙ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛⲓⲙⲟⲩⲓ̈· ⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲱⲙⲕ̅ ⲛ̅

(12/8)

ⲛⲉⲛⲯⲩⲭⲏ· ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲁⲁⲛ ⲛ̅ ϣⲙ̅ⲙⲟ̅ ⲉ ⲛⲉⲓ̈ ⲛⲟϭ

(12/9)

ⲛ ⲁ|ⲅⲁⲑⲟⲛ· ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲉⲧ ⲛⲁⲁϩ ⲉ ⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉ [Fol. 102a col. 2]

(12/10)

ⲣⲟϥ ⲉⲩϫⲟⲟⲣ· ϩⲛ̅ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧ ⲛⲁϫⲓ

(12/11)

ⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲓⲥ̅· ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛ ⲧ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅

(12/12)

ⲛⲉ ⲛⲧ ⲁⲩϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲛⲁ ⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ·

(12/13)

□ Ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲥⲙⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ

(12/14)

ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ̅ ⲥⲙⲓⲛⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ̅ ϫⲉ

(12/15)

ⲧⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ | ϩⲓϫⲛ̅ ⲧⲁ ⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ̅ [Fol. 102b col. 1]

(12/16)

ϩⲛ̅ ⲧⲁⲙⲛⲧ̅ⲉⲣⲟ̅· ⲱ̅ ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϣⲡ̅ ϩⲓⲥⲉ ϩⲛ̅

(12/17)

ϩⲉⲛⲛⲏⲥⲧⲓⲁ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛϣⲗⲏⲗ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲟⲩϣⲏ ⲛ̅ ⲣⲟⲉⲓⲥ

(12/18)

ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲁϣⲁϩⲟⲙ· ϫⲉ ϥⲛⲁⲛⲟϫϥ̅ ⲛϥ̅ⲟⲩⲱⲙ ⲛϥ̅ⲥⲱ̅

(12/19)

ϩⲙ̅ ⲡⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ ⲟⲩⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ·

(12/20)

□ Ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲛⲁⲏⲧ̅· ⲉϥⲙⲉ̅ ⲙ̅

(12/21)

ⲡⲉⲧ ϩⲓⲧⲟⲩⲱϥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ̅ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ϫⲉ ϥ |

(12/22)

ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲥⲟⲗⲥⲗ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ ⲕⲟⲩⲛϥ̅ ⲛ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ [Fol. 102b col. 2]

(12/23)

ϩⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ̅ ⲛ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲥⲉⲓ

(12/24)

ⲛ̅ ⲣⲓⲙⲉ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉϥⲛⲟⲃⲉ ⲉⲛⲧ ⲁϥⲁⲁⲩ ϫⲉ ϥⲛⲁⲣ̅ ⲃⲟⲗ ⲉ

(12/25)

ⲡⲙⲁ̅ ⲙ̅ ⲡⲣⲓⲙⲉ ⲙⲛ̅ ⲡϭϩϭϩ̅ ⲛ ⲛ̅ ⲟⲃϩⲉ·

(12/26)

□ Ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲣ̅ ϩⲏⲃⲉ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉϥⲛⲟⲃⲉ ϫⲉ

(12/27)

ⲉϥⲛⲁⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ | ϩⲙ̅ [Fol. 103a col. 1 ⲛ̅ⲉ̅]

(12/28)

ⲡⲁⲓⲱⲛ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϯ ⲙ̅ ⲡⲉϥ‐

(12/29)

ⲟⲉⲓⲕ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ϩⲕⲁⲉⲓⲧ̅ ϫⲉ ϥⲛⲁⲥⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲟⲉⲓⲕ ⲙ̅ ⲡⲱⲛϩ̅

(12/30)

ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ·

(12/31)

□ Ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϩⲱⲃⲥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲕⲏ ϩⲁ ϩⲏⲩ ϫⲉ

(12/32)

ⲥⲉⲛⲁϩⲱⲃⲥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉϥⲛⲟⲃⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲡ̅·

(12/33)

ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲛⲁ̅ ⲛ ⲛ̅ ϩⲏⲕⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡ ⲉⲧ ⲟⲩ‐

(12/34)

ⲛⲁ̅ⲛⲁ̅ ⲛⲁϥ· ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲣ̅ ⲙ̅ϣⲁ̅ ⲛ̅ ⲥⲱⲧⲙ̅ | ⲉ ⲧⲉⲓ̈ ⲥⲙⲏ ⲛ̅ [Fol. 103a col. 2]

(13/1)

ⲣⲁϣⲉ ϩⲓ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟϥ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲉⲓⲛ ⲛⲉⲧ ⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ̅ ⲛ̅ⲧⲉ

(13/2)

ⲡⲁ ⲉⲓⲱⲧ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ ⲛ ⲧ̅ⲙⲛⲧ̅ⲉⲣⲟ̅ ⲉⲛⲧ

(13/3)

ⲁⲩⲥⲃ̅ⲧⲱⲧⲥ̅ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲓⲛ ⲛ ⲧ̅ⲕⲁⲧⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥ‐

(13/4)

ⲙⲟⲥ·

(13/5)

□ Ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϥ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲧⲥⲉ ⲟⲩⲁ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈

(13/6)

ⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛ ⲟⲩϫⲱ̅ ⲙ̅ ⲙⲟⲩ ⲛ ⲱⲣϣ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ

(13/7)

[Fol. 103b col. 1] ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲛⲉϥⲥⲱ|ⲣⲙ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉϥⲃⲉⲕⲉ· ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧϥ̅

(13/8)

ⲙ̅ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥⲕⲱ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ϩⲓⲧⲟⲩⲱϥ ϩⲙ̅ ⲡ ⲧⲣⲉϥ

(13/9)

ⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ ⲉ ⲣⲟϥ· ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲡⲱϩ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲓⲣⲟⲅⲣⲁⲫⲟⲛ

(13/10)

ⲉⲧ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲉⲧ ⲁ ⲣⲟϥ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ·

(13/11)

□ Ⲛⲁⲓ̈ⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛⲁⲣ̅ ⲁⲙⲁ ⲣ̅ ⲉ ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉ

(13/12)

ϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲛ̅ ⲣⲟⲩϩⲉ· ⲙ̅ ⲙⲏⲏⲛⲉ· ⲛ̅ ϩⲟⲩⲟ̅ ⲇⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ

(13/13)

ⲛ̅ ϫⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲏⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲙ̅

(13/14)

ⲡⲥⲱⲙⲁ̅ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅: ϫⲉ |

(13/15)

[Fol. 103b col. 2] ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲧⲏϩ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ

(13/16)

ⲉϥⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲟ̅ ϩⲓ ϩⲟ̅· ⲉϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅

(13/17)

ⲧⲁⲡⲣⲟ̅ ϩⲓ ⲧⲁⲡⲣⲟ̅ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩⲁⲥⲡⲉ ϫⲉ ⲁⲗⲏⲗⲟⲩⲉⲓⲁ·

(13/18)

□ Ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲱ̅ ⲛⲁ ⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ ⲛϯ ϩⲓⲛⲏⲃ

(13/19)

ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲃⲁⲗ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲣⲉⲕⲣⲓⲕⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲃⲟⲩϩⲉ· ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ

(13/20)

ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲕⲉ ⲣ̅ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛⲓⲙ: |

(13/21)

[Fol. 104a col. 1 ⲛ̅ⲍ̅] ϥ̅ϭⲟⲣ̅ϭ̅ ⲅⲁⲣ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲡϫⲁϫⲉ· ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲉⲓ̈ ⲛⲁⲛ

(13/22)

ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ ⲕⲟⲧⲥ̅· ⲉϥ ⲧⲙ̅ ⲉⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲁⲙⲉⲗⲓⲁ

(13/23)

ϥⲛⲁⲉⲓ̈ ϩⲛ ⲟⲩⲟⲃϣ̅ⲥ̅·

(13/24)

□ Ⲉϥ ⲧⲙ̅ ⲉⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛⲧ̅ϫⲁⲥⲓ ϩⲏⲧ̅· ϥⲛⲁⲉⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲟⲩ‐

(13/25)

ϭⲱⲛⲧ̅· ⲉϥ ⲧⲙ̅ ⲉⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲉϥϣⲟⲩⲉⲓⲧ̅ ϥⲛⲁⲉⲓ̈ ϩⲛ̅

(13/26)

ⲟⲩⲡⲟⲣⲛⲓⲁ· ⲉϥ ⲧⲙ̅ ⲉⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲕⲱϩ ϥⲛⲁⲉⲓ̈ ϩⲛ̅

(13/27)

ⲟⲩⲙⲟⲥⲧⲉ·

(13/28)

□ Ⲉϥ ⲧⲙ̅ ⲉⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲡⲟⲛⲏⲣⲓⲁ ⲉϥⲛⲁⲉⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲕⲣⲙ̅· |

(13/29)

[Fol. 104a col. 2] ⲉϥ ⲧⲙ̅ ⲉⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲟⲩϫⲓⲟⲩⲉ ϥⲛⲁⲉⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲁⲛⲁϣ ⲛ̅ ⲛⲟⲩϫ

(13/30)

ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛϭⲟⲗ· ⲉϥ ⲧⲙ̅ ⲉⲓ̈ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛⲡⲁⲑⲟⲥ· ϥⲛⲁⲉⲓ̈ ϩⲛ̅

(13/31)

ϩⲉⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲩϩⲟⲟⲩ·

(13/32)

□ Ϩⲁⲡⲁⲝ ϩⲁⲡⲗⲱⲥ ϥⲛⲁⲕ[ⲁ] ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉ ⲃ[ⲟⲗ] ⲁⲛ ⲛ̅ϭⲓ

(13/33)

ⲡⲥⲁ· [ϥⲛⲁ]ⲕⲟⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲥⲁ [ⲥⲱ]ⲣⲙ̅ ϩⲏⲧ̅· ⲉϥ[ⲛⲁ]ⲕⲟⲧⲥ̅ ⲉ

(13/34)

ϩⲟ[ⲩⲛ] ⲉ ⲧⲙⲛⲧ̅ ⲣϥ[ϭⲱⲱ]ⲙⲉ ϥϫⲟ̅ ⲛ̅ ⲧⲁⲙⲉⲗⲓⲁ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈

(14/1)

ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅· ϫⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧⲁⲙⲉⲗⲓⲁ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲉ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ ϭ[ⲱ]ⲣϭ̅·

(14/2)

ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲣ̅ ⲡ ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲟⲩⲛ [ⲛ] ⲛⲉⲓ̈ ⲡⲟⲗⲉⲙ[ⲟⲥ] ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϭⲟⲧ̅

(14/3)

ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡϫⲁϫ[ⲉ] | ⲥⲱⲣ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲣⲟⲛ· ⲛ̅ⲧⲛ̅ϩⲟⲕ [Fol. 104b col. 1 ⲛ̅ⲏ̅]

(14/4)

ⲛ̅ ϩⲱⲱⲛ ϩⲛ̅ ⲛ̅ ϩⲟⲡⲗⲟⲛ ⲛ̅ ⲧ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ· ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ̈

(14/5)

ⲛⲉ ⲟⲩϣⲗⲏⲗ· ⲟⲩⲛⲏⲥⲧⲓⲁ̅· ⲟⲩⲧⲃ̅ⲃⲟ̅· ⲟⲩⲉⲓ̈ⲣⲏⲛⲏ·

(14/6)

ⲟⲩⲁ[ⲅⲁ]ⲡⲏ· ⲟⲩⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ̅· [ⲟⲩ]ⲙⲛⲧ̅ⲛⲁ̅· ⲟⲩ[ⲙ̅ⲛ]ⲧ̅ⲙⲁⲓ̈

(14/7)

ⲛⲉⲛ[ⲉⲣ]ⲏⲩ· ⲟⲩϭⲓⲛϣⲁ[ϫⲉ] ⲉⲥϩⲟⲗϭ̅ ⲙⲛ̅ [ⲣⲱ]ⲙⲉ ⲛⲓⲙ

(14/8)

ϩⲛ̅ [ϩⲟ]ⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩ[ⲧⲉ]· ⲛⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ [ⲛⲉ]ⲧ ϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲧⲉ‐

(14/9)

ϥⲙⲛ̅ⲧⲥⲁ[ⲕⲟ]ⲧⲥ̅ ⲛ̅ ⲕⲣⲟϥ· [ⲛ̅] ϩⲟⲩⲟ̅ ⲇⲉ ⲧⲛ̅ [ⲣ̅ ϩ]ⲟⲧⲉ

(14/10)

ϩⲁ ⲑⲏ . . ⲡⲙⲁ̅ ⲛ̅ ϯϩⲁⲡ [ⲙ̅] ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ [ⲉ]ⲧ ϩⲁ

(14/11)

ϩⲟⲧⲉ ⲛ̅ ⲧⲛ̅ⲕⲱ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲛ | ⲛ̅ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̅ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϯ [Fol. 104b col. 2]

(14/12)

ϩⲓⲱⲱⲛ ⲛ ⲛ̅ ϩⲟⲡⲗⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲛⲕⲗⲏ‐

(14/13)

ⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲛ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲙ̅

(14/14)

ⲡⲏⲩⲉ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ϩⲓⲧⲙ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅

(14/15)

ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲁⲓ̈ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲓⲱⲧ

(14/16)

ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ϣⲁ ⲉⲛⲉⲓ̈ ⲉⲛⲉϩ

(14/17)

ϩⲁⲙⲏⲛ· ¹

(14/18)

◈ — ◈ — ◈ — ◈ — ◈

(14/19)

ⲁⲡⲁ ⲑⲉⲟⲫⲓⲗⲟⲥ ⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲩ·

(14/20)

(14/21)

¹ Fol. 104 was broken in several places in ancient days, and was carefully mended; four of the patches, two on the upper edge and two on the lower, still exist. A portion of the outer edge is wanting, and therefore several lines of a col. 2 and b col. 1 are incomplete; the numerous portions of words in brackets represent an attempt to restore the text. Fol. 104 is the last of quire ⲕ̅ⲇ̅, and is much rubbed on the reverse.