Coptic Apocrypha | Home

Discourse of Proclus, Bishop of Cyzicus

The Discourse pronounced by Proclus, Bishop of Cyzicus, in the Church of Anthemius in Constantinople, on the last Sunday in Lent, when he was installed in the archiepiscopal seat, and Nestorius the heretic was present. (Coptic text)

(0/1)

COPTIC HOMILIES IN THE DIALECT OF UPPER EGYPT

(0/2)

edited by E. A. WALLIS BUDGE, M.A., Litt.D.

(0/3)

(0/4)

The Discourse pronounced by Proclus, Bishop of Cyzicus, in the Church of Anthemius in Constantinople, on the last Sunday in Lent, when he was installed in the archiepiscopal seat, and Nestorius the heretic was present

(0/5)

(Brit. Mus. MS. Oriental, No. 5001)

(1/1)

□ ϨⲞⲘⲞⲒⲰⲤ ⲞⲨϨⲞⲘⲞⲖⲒⲀ Ⲉ ⲀϤⲦⲀⲨⲞⲤ

(1/2)

ϨⲚ̅ ⲔⲰⲤⲦⲀⲚⲦⲒⲚⲞⲨⲠⲞⲖⲒⲤ ϨⲚ̅ ⲦⲈⲔⲔⲖⲎ‐

(1/3)

ⲤⲒⲀ Ⲛ ⲀⲚⲐⲈⲘⲒⲞⲤ Ⲛ̅ϬⲒ ⲠⲢⲞⲔⲖⲞⲤ ⲠⲈⲠⲒ‐

(1/4)

ⲤⲔⲞⲠⲞⲤ Ⲛ̅ ⲔⲨⲌⲒⲔⲞⲤ ϨⲚ̅ ⲦⲔⲨⲢⲒⲀⲔⲎ Ⲙ̅

(1/5)

Ⲡ ⲂⲰⲖ Ⲉ ⲂⲞⲖ· ϨⲘ̅ Ⲡ ⲦⲢⲈ ⲨⲐⲘ̅ⲤⲞϤ

(1/6)

ⲈϪⲚ̅ ⲦⲔⲀⲐⲈⲆⲢⲀ Ⲛ Ⲧ̅ⲘⲚ̅Ⲧ̅ⲀⲢⲬⲎⲈⲠⲒⲤⲔⲞ‐

(1/7)

ⲠⲞⲤ ⲈϤⲘ̅ⲘⲀⲨ Ⲛ̅ϬⲒ ⲚⲈⲤⲦⲞⲢⲒⲞⲤ ⲠϨⲀⲒ‐

(1/8)

ⲢⲈⲦⲒⲔⲞⲤ·

(1/9)

◈ — ◈ — ◈ :

(1/10)

[Fol. 116a col. 2] □ Ⲙⲁⲣⲉ ⲧⲉϣⲡⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡϣⲁ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ϫⲣⲟ̅ ⲉ

(1/11)

ⲛⲉⲛϣⲁϫⲉ· ⲙⲁⲣⲉⲥ ϭⲱϫⲃ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉϥϫⲉ ⲛⲟϭ ⲛ̅

(1/12)

ϣⲁϫⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲗⲁⲥ ⲛ̅ ⲛⲁϩⲣⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϣⲡⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲟⲟⲩ·

(1/13)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲥⲛⲁϣⲡⲱϩ ⲁⲛ ⲉ ⲡϣⲓ ⲛ ⲛ̅ⲧⲁϣⲉ ⲟⲉⲓϣ ⲛ̅

(1/14)

ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲣⲉϥⲣ̅ ⲡ ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲙ̅ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲩⲥ⳨ⲟ̅ⲩ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ

(1/15)

ϩⲁ ⲣⲟⲛ· ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲥⲙ̅ϣⲁ̅· ⲁϣ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡϩⲱⲃ ⲉⲛⲧ

(1/16)

[Fol. 116b col. 1] ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ ϫⲓⲛ ⲛ ⲉⲛⲉϩ· ⲛ̅ ⲑⲉ | ⲙ̅ ⲡⲉⲧ

(1/17)

ⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ· ⲛ̅ⲧⲁ ⲁϣ ⲛ̅

(1/18)

ⲛⲟⲩⲥ ⲙⲉⲉⲩⲉⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ ⲉⲛⲉϩ· ⲏ̅ ⲛ̅ⲧⲁ ⲁϣ ⲛ̅

(1/19)

ⲗⲟⲅⲓⲥⲙⲟⲥ ⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲉ ⲣⲟϥ ⲉⲛⲉϩ·

(1/20)

□ Ⲏ̅ ⲁϣ ⲡⲉ ⲡϩⲏⲧ̅ ⲉⲛⲧ ⲁϥⲡⲗⲁⲥⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲏ̅ ⲁϣ

(2/1)

ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧ ⲁϥϫⲟⲟϥ· ⲏ̅ ⲡⲃⲁⲗ ⲉⲛⲧ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉ

(2/2)

ⲣⲟϥ· ⲏ̅ ⲡⲙⲁⲁϫⲉ ⲉⲛⲧ ⲁϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲧⲉⲓ̈ ⲥⲙⲏ̅ ⲛ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ

(2/3)

ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ⲙⲉ̅· ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲓ ⲥⲁⲣⲝ̅ ϩⲛ̅

(2/4)

ⲟⲩⲙⲉ̅· ⲉ ⲁϥⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲱⲛϩ̅· ⲙ̅|ⲡⲉ ⲡⲣⲏ̅ [Fol. 116b col. 2]

(2/5)

ⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲉⲛⲉϩ ⲉⲩⲥⲧⲏⲗⲓⲟⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲓϫⲙ̅

(2/6)

ⲡϣⲉ̅ ϩⲁ ⲣⲟⲛ· ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲉⲥ⳨ⲟ̅ⲥ̅·

(2/7)

□ Ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡ ϥ̅ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ ⲉϥϣⲱⲡ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲛⲫⲩⲥⲓⲥ ϩⲁ

(2/8)

ⲡⲥⲁϩⲟⲩ· ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡ ⲟⲩⲧⲁⲁϥ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉⲛⲉϩ· ⲉ ⲧⲣⲉ

(2/9)

ϥⲥⲱⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲁ ⲙⲁⲁⲃ ⲛ̅ ϩⲁⲧ̅· ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉ

(2/10)

ⲡⲁⲑⲟⲥ· ⲏ̅ ⲙⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛ̅ ⲁⲧ ⲛⲟⲃⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲛⲉϩ ⲙ̅

(2/11)

ⲙⲁ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧϩ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲃⲉ· | ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡ ⲟⲩϭⲁⲓ̈ⲟ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ [Fol. 117a col. 1 ⲕ̅ⲉ̅]

(2/12)

ⲙ̅ ⲡⲧⲏⲣⲁⲛⲟⲥ ⲉⲛⲉϩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲁⲧ ⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲡⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲥⲁⲣⲝ̅·

(2/13)

ⲏ̅ ϫⲉ ⲁⲩⲁϣⲧϥ̅ ⲉ ⲡϣⲉ· ⲉ ⲧⲣⲉ ϥⲥⲉⲕ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϣⲁⲁ

(2/14)

ⲣⲟϥ· ⲏ̅ ⲉ ϯ ⲱⲛϩ̅ ⲛⲁⲩ· ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲧⲁⲫⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲁϥ‐

(2/15)

ϣⲱⲡ ⲉ ⲣⲟϥ ⲉⲛⲉϩ ⲛ ⲟⲩⲕⲱⲱⲛⲥ̅ ⲛ̅ ⲣⲉϥϣⲱⲗ ⲙ̅

(2/16)

ⲡⲙⲟⲩ·

(2/17)

□ Ⲙ̅ⲡⲉ ⲧⲡⲉ̅ ⲣ̅ ⲕⲁⲕⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ϩⲟⲟⲩ ⲉⲛⲉϩ

(2/18)

ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲛⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉⲧⲣⲁⲙ|ⲙⲁ̅ [Fol. 117a col. 2]

(2/19)

ⲉⲛⲧ ⲁⲩⲧⲟⲗⲙⲁ̅ ⲉ ⲣⲟϥ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ϩⲱⲥ

(2/20)

ⲧⲉ ⲉ ϫⲱϩ ⲉ ⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ̅·

(2/21)

□ Ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ ⲥⲧⲱⲧ̅ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲁⲓ̈

(2/22)

ⲉⲛⲧ ⲁϥⲟⲙⲕϥ̅· ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲡⲕⲁϩ ⲕⲁⲗⲗⲱⲡⲓⲍⲉ ⲉⲛⲉϩ

(2/23)

ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙ̅ϩⲁⲁⲩ· ⲛ̅ⲧⲁϥ ⲛ ⲧ̅ⲙⲛⲧ̅ ⲣⲉϥϯ ⲱⲛϩ̅· ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ

(2/24)

ⲇⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙϩⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲩⲙⲫⲱⲛ· ⲙ̅ⲡ

(2/25)

ϥ̅ⲧⲁⲕⲟ̅ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ϭⲓ ⲡ ⲉⲛⲧ ⲁⲩⲧⲟⲙⲥϥ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲏⲧϥ̅: ⲁⲗ|

(2/26)

ⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲛⲩⲙⲫⲓⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲡ ⲉⲛⲧ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉ [Fol. 117b col. 1]

(2/27)

ⲡⲉⲥⲏⲧ̅·

(2/28)

□ Ⲙ̅ⲡ ⲟⲩϫⲡⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ ⲫⲩⲥⲓⲥ ⲉⲛⲉϩ ⲉ ⲁϥⲣ̅ ϣⲟⲙⲛⲧ̅

(2/29)

ⲛ̅ ϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ ⲟⲩϣⲏ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲁⲩⲱ

(2/30)

ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ· ⲉⲙⲏⲧⲧⲉⲓ ⲉ ⲡ ⲉⲛⲧ ⲁϥⲡⲗⲁⲥⲥⲉ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ

(2/31)

ϩⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲛ ⲧ̅ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲛ ⲟⲩⲣ̅ⲡⲉ̅ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ̅ ⲕⲁⲧⲁ

(2/32)

ⲑⲉ ⲉⲧ ϥ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉⲛⲧⲟϥ ⲡ ⲉⲛⲧ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲉϩ

(2/33)

ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅ ϩⲟⲟⲩ·

(2/34)

□ Ⲉ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥ ⲡⲉⲣⲡⲉ̅ ⲉⲛⲧ ⲁϥϥⲟⲗϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ|ⲃⲟⲗ [Fol. 117b col. 2]

(3/1)

ⲉϩⲛⲁϥ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ· ⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧⲁ‐

(3/2)

ⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧⲛⲁⲁⲕⲉ ⲛ ⲧ̅ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ·

(3/3)

□ Ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ ⲙⲉⲛ ⲉϣⲁⲣⲉ ⲡⲉⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ⲧⲁϩⲉ ⲡⲉϫⲡⲟ̅·

(3/4)

ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲙⲁ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲡⲉⲧ ϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲡⲉⲧ ⲧⲁϣⲉ ⲟⲉⲓϣ

(3/5)

ϩⲛ̅ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ̅· ⲙ̅ⲡⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ϩⲓⲉⲓⲃ ⲉ ⲁⲩⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϫⲙ̅

(3/6)

ⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ̅· ϥⲓ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲉ‐

(3/7)

[Fol. 118a col. 1 ⲕ̅ⲍ̅] ⲙⲏⲧⲧⲉⲓ̅ ⲉ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ | ⲉⲛⲧ ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲓ ⲙⲟⲣⲫⲏ̅ ⲛ̅

(3/8)

ϩⲙ̅ϩⲁⲗ·

(3/9)

□ Ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲗⲁⲥⲥⲉ ⲙ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ̅ ⲛ ⲁⲧ ϣⲁϫⲉ ⲉ ⲣⲟϥ·

(3/10)

ⲁϥⲧⲁⲁϥ ϩⲓⲱⲱϥ· ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ̅ ⲙⲉⲛ ⲡⲉ ⲡⲱⲛϩ̅·

(3/11)

ⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲥⲱⲧⲉ· ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲧⲉ ⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ·

(3/12)

ⲧⲉⲫⲩⲥⲓⲥ ⲇⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲧⲥ̅ⲁⲣⲭⲏ̅· ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲟⲩⲛ

(3/13)

ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲙⲁⲅⲁⲣⲓⲟⲥ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛ ⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲛ

(3/14)

[Fol. 118a col. 2] ⲟⲩⲉⲓ̈ⲛⲉ· ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ | ⲁ ϩⲉⲛ ⲃⲣ̅ⲣⲉ ϣⲱⲡⲉ· ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ

(3/15)

ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲉⲓ̈ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲥⲙⲟⲩ

(3/16)

ⲉ ⲧⲉⲛϭⲓⲛⲃⲱⲕ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈· ⲟⲩⲕⲁϩ ⲛ̅ ⲃⲣ̅ⲣⲉ· ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁ

(3/17)

ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲩⲕⲁⲁϥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲟⲙϥ̅ ⲧⲃ̅ⲃⲟϥ ϩⲓⲧ̅ⲛ̅ ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲉⲛⲧ

(3/18)

ⲁⲩϫⲧⲟⲥ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅·

(3/19)

□ Ⲟⲩⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛ̅ ⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲉⲥϩⲗⲟⲩⲗⲱⲟⲩ· ⲏ̅ ⲉⲥϫⲟⲥⲉ·

(3/20)

ⲉⲙ ⲡⲉⲧⲁϭ ⲥⲉ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲥⲁⲣⲝ̅ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲓ ϫⲱⲥ·

(3/21)

[Fol. 118b col. 1] ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡ ⲟⲩⲟⲣ̅|ϣⲟⲥ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲛⲟⲃⲉ· ⲟⲩⲃⲓⲟⲥ ⲛ̅ ⲃⲣ̅ⲣⲉ·

(3/22)

ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧ ⲁϥⲧⲣⲉ ⲡ̅ⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲗⲟ̅ ⲟⲩⲃⲏϥ· ⲁϥⲙⲁϩϥ̅

(3/23)

ⲉ ⲁϥϫⲟⲕϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓ̈ⲣⲏⲛⲏ· ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅

(3/24)

ⲃⲣ̅ⲣⲉ· ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧ ⲁϥϫⲟⲕⲙⲉⲥ ⲉ ⲁϥⲉⲓ̈ⲁⲁⲥ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅

(3/25)

ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ·

(3/26)

□ Ⲉ ⲁϥⲟⲩⲟⲧϩⲥ̅ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲱϩⲧ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ̅

(3/27)

ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲟⲩϣⲙ̅ϣⲉ ⲛ̅ ⲃⲣ̅ⲣⲉ· ⲟⲩⲕⲉⲧⲧⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲙⲛ̅

(3/28)

[Fol. 118b col. 2] ⲥⲟⲩⲥⲟⲟⲩϣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⲥⲃ̅ⲃⲉ· | ⲁⲗⲗⲁ

(3/29)

ⲉⲩϣⲙ̅ϣⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ· ⲉⲩϯⲉⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛ̅

(3/30)

ⲟⲩⲱⲧ̅· ⲛ̅ ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ ϩⲩⲡⲟⲥⲧⲁⲥⲓⲥ·

(3/31)

□ Ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉ ⲧϥ̅ⲧⲁϣⲉ ⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲡⲣⲟ‐

(3/32)

ⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ

(3/33)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲟⲩϣⲟϫⲛⲉ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ

(3/34)

ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ϩⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲟⲟⲩ ⲁϫⲓⲥ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲱ̅

(4/1)

ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ· ϩⲙ̅ ⲡⲉ | ϩⲟⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ [Fol. 119a col. 1 ⲕ̅ⲑ̅]

(4/2)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧ ⲛ̅ ⲧⲡⲉ ⲙ̅ ⲫⲩⲥⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲛⲁϫⲓ ⲥⲁⲣⲝ̅ ⲉ

(4/3)

ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩ ⲥϩⲓⲙⲉ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧ ϥ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲟϥ

(4/4)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ·

(4/5)

□ Ⲛⲥ̅ ϫⲡⲟ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲙⲏⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ ⲁⲧ

(4/6)

ϣⲁϫⲉ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲁϫⲛ̅ ϩⲟⲟⲩⲧ· ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ ⲙⲁⲓ̈ ⲣⲱⲙⲉ

(4/7)

ⲉⲙ ⲉϥϣⲓⲃⲉ· ⲉ ⲁϥⲧⲣⲉ ⲡⲙⲟⲩ ⲕⲁ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈· ⲡⲁⲓ̈

(4/8)

ⲉⲛⲧⲁϥⲟⲙⲕⲧ̅ ⲉⲛϯ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ· ⲉⲁ | ⲡⲉϥⲧⲁⲫⲟⲥ ϣⲱⲡⲉ [Fol. 119a col. 2]

(4/9)

ⲛ̅ ⲑⲩⲥⲁⲩⲣⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ· ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲥⲓⲁ

(4/10)

ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ· ⲁϥ ⲧⲣⲉ ⲥ ⲣ̅ ⲙⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲧⲁⲉⲗⲉⲩⲑⲉⲣⲓⲁ

(4/11)

ⲁⲩⲱ ⲁϩⲣⲟⲓ̈ ⲉⲓ̈ⲧⲁϣⲟ̅ ⲙ̅ ⲡϣⲁϫⲉ· ⲡ̅ⲡⲁⲑⲟⲥ ⲙⲉⲛ ⲡⲁ

(4/12)

ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲡⲉ· ⲡⲉⲕⲣⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲁ ⲧⲙⲛⲧ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ·

(4/13)

□ Ⲁⲗⲗⲁ ⲁϫⲓⲥ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲱ̅ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉ

(4/14)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ: |

(4/15)

ⲁⲣⲁ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲧⲙⲛⲧ̅ⲣⲱⲙⲉ· ⲁⲣⲁ̅ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲧⲥⲁⲣⲝ̅· [Fol. 119b col. 1]

(4/16)

□ Ⲃⲱⲕ ⲛⲁⲕ ⲱ̅ ⲡϩⲁⲓⲣⲉⲧⲓⲕⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲁⲩ ⲉ ⲡⲁⲓ̈

(4/17)

ⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲁⲛ ⲱ̅ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲛⲉ ⲛⲧⲁϥⲟⲩⲱ‐

(4/18)

ⲛϩ̅ ⲅⲁⲣ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲉ ⲧⲥⲁⲣⲝ̅· ⲱ̅

(4/19)

ⲡⲣⲉϥⲧⲟⲕⲙⲁⲧⲓⲍⲉ ⲛ̅ ⲃⲣ̅ⲣⲉ· ⲁⲩⲱ ⲉⲧ ϣⲟⲩⲉⲓⲧ̅·

(4/20)

□ Ⲡⲉⲕϩⲟ̅ ⲏ̅ ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ ⲛⲁϣϥⲓ ⲁⲛ ϩⲁ ⲛⲉϥⲁⲕⲧⲓⲛ·

(4/21)

ⲡⲥⲱⲛⲧ̅ ⲛⲁϣϩⲱⲃⲥ̅ ⲁⲛ ⲛ̅ ⲧⲉⲫⲩⲥⲓⲥ· ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ |

(4/22)

ⲛⲁϣϯ ⲙ̅ ⲡⲉϥ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ ⲉ ⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲉ ⲙⲓϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ· [Fol. 119b col. 2]

(4/23)

ϥ̅ⲥⲧⲱⲧ̅ ⲅⲁⲣ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲣⲉϥⲥⲱⲛⲧ̅· ⲡⲙⲟⲩ ⲛⲁϣⲧⲟⲗⲙⲁ

(4/24)

ⲁⲛ ⲉⲱⲙⲕ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲫⲩⲥⲓⲥ ⲛⲧ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ ⲁⲧ ⲧⲁⲕⲟ̅·

(4/25)

ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ ⲟ̅ ⲛ̅ ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥⲕⲏ ⲕⲁ ϩⲏⲩ

(4/26)

ⲛ ⲧ̅ⲥⲁⲣⲝ̅·

(4/27)

□ Ⲡⲉⲧⲉ ⲙ ⲁⲣⲉ ⲛ̅ ⲥⲉⲣⲁⲫⲓⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲛ

(4/28)

ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲁ[ⲥ]ⲧⲱⲧ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲁⲛ· ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲭⲣⲓⲁ

(4/29)

ⲧⲉ ⲛ ⲟⲩ|ⲕⲁⲗⲩⲙⲁ ⲛ̅ ⲧⲉⲫⲩⲥⲓⲥ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉ ⲧⲣⲉ [Fol. 120a col. 1 ⲗ̅ⲁ̅]

(4/30)

ϥϩⲱⲃⲥ̅ ⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲉ ⲧⲉⲫⲩⲥⲓⲥ ⲛ

(4/31)

ⲧ̅ⲙⲛⲧ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ ⲁⲧ ⲧⲁⲕⲟ̅·

(4/32)

□ Ⲁⲗⲗⲁ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲛ̅ⲡⲗⲏⲥⲥⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲉϫⲛ̅ ⲧⲉϥⲑⲉⲱⲣⲓⲁ·

(4/33)

ⲟⲩⲕⲁⲗⲩⲙⲁ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲟⲩϩⲃⲥ̅ ⲅⲁⲣ

(4/34)

ⲛ̅ ⲕⲁⲕⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧ̅ ⲁⲧ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲡ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ·

(5/1)

□ Ⲟⲩⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲡⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ ϩⲁⲣⲉⲓⲟⲡⲉ· ⲡⲉϥⲥⲁ̅

(5/2)

[Fol. 120a col. 2] ⲅⲁⲣ | ⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛⲁⲩⲉⲓ̈ⲛⲁⲩⲁⲛ· ⲟⲩϩⲓⲗⲁ‐

(5/3)

ⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉϥⲗⲁⲗⲱⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲟⲩⲃ· ⲡⲉϥⲥⲁ̅ ⲅⲁⲣ

(5/4)

ⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲏⲗⲏ· ⲟⲩⲭⲉⲣⲟⲩⲃⲓⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ

(5/5)

ⲙ̅ ⲙⲟⲩⲛⲅ̅ ⲛ̅ ϭⲓϫ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ· ⲟⲩϣⲡⲏⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ

(5/6)

ⲧⲉϥⲧⲉⲭⲛⲏ̅·

(5/7)

□ Ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲭⲣⲓⲁ ⲧⲉ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲃ̅ⲥⲱ̅ ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲕⲁⲥ

(5/8)

ⲉϥⲉϭⲱⲣϭ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲉ ⲡⲟⲩⲱⲛϣ̅ ⲛ ⲟⲩⲁⲙ ⲣⲱⲙⲉ· ⲁⲗⲗⲁ

(5/9)

[Fol. 120b col. 1 ⲗ̅ⲅ̅ (sic)] ⲁϥⲃⲱⲕ ⲟⲛ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲁ ϣⲁϫⲉ | ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛ̅ ⲃⲣ̅ⲣⲉ·

(5/10)

ⲁⲩⲱ ϥ̅ⲥⲱⲃⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲙⲛⲧ̅ⲛⲟϭ ⲙ̅ ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲡⲣⲟ‐

(5/11)

ⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥⲙⲓϣⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡ

(5/12)

ⲉⲧ ϥ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁⲛⲟⲕ ϯⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(5/13)

ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲉⲁ ⲡⲉⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲧϥ̅ⲥⲭⲏⲙⲁ

(5/14)

ϫⲓ ⲙⲟⲣⲫⲏ ϩⲙ̅ ⲡⲓⲛⲉ (sic) ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ·

(5/15)

□ Ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣϫⲉ ⲕⲥⲱⲃⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲱ̅ ⲡⲓⲟⲩⲇⲁⲓ̈

(5/16)

ⲁⲩⲱ ⲕⲟ̅ ⲛ ⲁⲧ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ· ⲁⲩⲱ ⲕ̅

(5/17)

[Fol. 120b col. 2] ⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲉⲓ ⲛ ⲛ̅ ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲥⲧⲏⲥ | ⲁⲩⲱ ⲕⲡⲱⲱⲛⲉ

(5/18)

ⲛ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ· ⲟⲩⲕ ⲟⲩⲛ ⲙⲁⲣⲛ̅ ϫⲛⲉ

(5/19)

ⲛⲉⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲉⲓ̈ⲙⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ· ϫⲉ ⲉⲩ‐

(5/20)

ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲙ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲛⲧ ⲁϥⲙⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲧⲥⲁⲣⲝ̅· ϫⲉ

(5/21)

ⲛⲓⲙ ⲡⲉ·

(5/22)

□ Ⲁⲩⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϫⲛⲟⲩ ⲡⲣⲏ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅· ⲁϫⲓⲥ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲱ̅

(5/23)

ⲡⲣⲏ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲕⲥⲱⲕ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲛ̅ ⲛⲉⲕⲁⲕⲧⲓⲛ· ⲛ̅ⲧ

(5/24)

ⲉⲣ ⲟⲩⲥ⳨ⲟ̅ⲩ̅ ⲙ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ· ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ

(5/25)

[Fol. 121a col. 1 ⲗ̅ⲉ̅] ⲉϥϣⲟⲩ|ⲉⲓⲧ̅ ⲡⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲩⲥ⳨ⲟ̅ⲩ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲟⲩⲕ ⲟⲩⲛ

(5/26)

ⲕⲙ̅ϣⲁ̅ ⲛ ⲣ̅ ⲡⲁⲓ̈ ϩⲓⲁⲃⲉⲗ ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲉⲩϩⲱⲧⲃ̅

(5/27)

ⲙ̅ⲙⲟϥ·

(5/28)

□ Ϯⲛⲁϫⲛⲉ ⲧⲡ̅ⲉ̅ ⲟⲛ· ⲁϫⲓⲥ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲱ̅ ⲧⲡⲉ· ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ

(5/29)

ⲟⲩ ⲁⲣ ϯϩⲓⲱⲱⲧⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲁⲕⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲙ̅ ⲙⲉⲉⲣⲉ·

(5/30)

ⲉⲧⲃⲉ ϫⲉ ⲁ ⲛⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲕⲱⲱⲛⲥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲡⲓⲣ ⲙ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ·

(5/31)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϥϣⲟⲩⲉⲓⲧ̅ ⲡⲉ ⲡ ⲉⲧ ⲟⲩⲥ⳨ⲟ̅ⲩ̅

(5/32)

[Fol. 121a col. 2] ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲁⲣⲟⲛ· ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ϭⲉ ⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡ | ⲉⲣⲉ ⲉⲓ̈ⲙⲉ

(5/33)

ⲉⲩϩⲓⲱⲛⲉ ⲉ ⲛⲁⲃⲟⲩⲑⲁⲓ̈ ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗⲓⲧⲏⲥ· ⲁϫⲓⲥ ⲉ ⲣⲟⲛ

(5/34)

ⲱ̅ ⲡⲕⲁϩ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲕⲥⲧⲱⲧ̅ ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲓ̈ ⲣⲉϥⲙⲓϣⲉ

(6/1)

ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲧⲟⲗⲙⲏⲣⲓⲁ· ⲉⲧⲃⲉ

(6/2)

ϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϥϣⲟⲩⲉⲓⲧ̅ ⲡ ⲉⲧ ⲟⲩⲥ⳨ⲟ̅ⲩ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ·

(6/3)

□ Ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲙ̅ⲡ ⲕ̅ⲥⲧⲱⲧ̅ ⲉⲕⲛⲁⲩ ⲉ ⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲉⲩⲟⲩⲉⲓ̅ⲥⲉ

(6/4)

ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲙⲁⲛⲁⲥⲥⲏ· ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁ ϫⲛⲉ ⲡⲣ̅ⲡⲉ̅ ϩⲱⲱϥ

(6/5)

ⲟⲛ ϫⲉ ⲁϫⲓⲥ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲱ̅ ⲡⲣ̅ⲡⲉ ϫⲉ ⲉⲧ|ⲃⲉ ⲟⲩ ⲁ ⲡⲕⲁ‐ [Fol. 121b col. 1]

(6/6)

ⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲡⲱϩ ⲉⲩⲛⲁⲥ⳨ⲟ̅ⲩ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲃⲉ ϫⲉ

(6/7)

ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϥϣⲟⲩⲉⲓⲧ̅ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲩⲥ⳨ⲟ̅ⲩ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲉⲧⲃⲉ

(6/8)

ⲟⲩ ⲙ̅ⲡ ⲕ̅ⲛⲁϩϥ̅ ⲛ̅ⲧ ⲉⲣ ⲟⲩⲡⲱϩⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲕⲙⲏⲏⲧⲉ

(6/9)

ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛ̅ ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ·

(6/10)

□ Ⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲍⲉ ⲛⲁⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲱ̅ ⲧⲉⲕⲧⲏⲥⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲉⲧⲉ

(6/11)

ⲙ ⲉⲥϣⲁϫⲉ· ⲛ̅ⲧⲁⲛⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ⲁⲛ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛ ⲟⲩϩⲏⲃⲉ ⲙ̅

(6/12)

ⲡⲣⲉϥⲥⲱⲛⲧ̅· ⲛ ⲟⲩϣⲃⲣ̅ ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲁⲛ ⲡ ⲉⲛⲧ ⲁⲩⲧⲟϭ

(6/13)

ⲛⲉϥ ⲉ ⲡⲙⲟⲩ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲛϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ | ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲥⲧⲱⲧ [Fol. 121b col. 2]

(6/14)

ⲉⲩϣⲱⲥ ⲙ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ· ⲧⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(6/15)

ⲉⲛⲧ ⲁϥⲣ̅ ⲥⲁⲣⲝ̅ ⲡ ⲉⲛⲧ ⲁⲩⲥ⳨ⲟ̅ⲩ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ ⲧⲥⲁⲣⲝ̅·

(6/16)

ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲱⲣϫ̅· ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲡ

(6/17)

ⲉ ⲛⲧ ⲁϥⲣⲁⲕⲧ̅ ⲁϥⲉⲓ̈ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ̅·

(6/18)

□ Ⲡⲣⲏ̅ ⲁϣⲕⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉ ⲛⲧ

(6/19)

ⲁⲩⲥ⳨ⲟ̅ⲩ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ ⲧⲥⲁⲣⲝ̅· ⲁⲛⲟⲕ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ

(6/20)

ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ | ⲛ̅ ⲧⲉϥⲙⲛⲧ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲓ̈ⲥⲱⲕ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ [Fol. 122a col. 1 ⲗ̅ⲍ̅]

(6/21)

ⲛ̅ ⲛⲁ ⲁⲕⲧⲓⲛ· ⲡⲕⲁϩ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲡⲇⲏⲙⲓ‐

(6/22)

ⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲉⲛⲧ ⲁϥⲫⲟⲣⲉⲓ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲥⲁⲣⲝ̅ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁⲩⲥ⳨ⲟ̅ⲩ̅

(6/23)

ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ ⲧⲥⲁⲣⲝ̅· ⲕⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲉϣϫⲉ ⲁⲓ̈ϫⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲉ

(6/24)

ⲡⲁ ϩⲁⲙⲏⲣ̅ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲟⲩⲟⲙϥ̅· ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̅ⲡ

(6/25)

ⲉⲓ̈ⲉϣⲱⲣⲃ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲙ̅ ⲡⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲙⲛⲧ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ·

(6/26)

□ Ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ̅ ⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲡⲁϣⲃⲣ̅ ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲁⲛ |

(6/27)

ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁⲩⲥ⳨ⲟ̅ⲩ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ ⲧⲥⲁⲣⲝ̅· ϣⲁⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲁϭⲥⲉ [Fol. 122a col. 2]

(6/28)

ⲅⲁⲣ ⲙ̅ ⲡⲁϣⲃⲣ̅ ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲑⲣ̅ϣⲟ̅ ⲛ̅ ⲧⲁ ϫⲓⲥⲉ· ⲛ̅

(6/29)

ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲁ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲩⲧⲃ̅ⲃⲟ̅ ⲛ̅ ⲧⲁ

(6/30)

ⲫⲩⲥⲓⲥ·

(6/31)

□ Ⲡⲣ̅ⲡⲉ̅ ⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧ ⲟⲩϣⲙ̅ϣⲉ

(6/32)

ⲛⲁϥ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ϫⲓⲛ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ⲧⲟϥ̅ ⲡ ⲉⲧ ⲟⲩϣⲱⲥ

(6/33)

ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ ⲧⲥⲁⲣⲝ̅· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡ ⲉⲓ̈ⲉϣϥⲓ ϩⲁ ⲧⲉⲓ̈

(6/34)

ⲧⲟⲗⲙⲏⲣⲓⲁ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϭⲟⲧ̅· ⲁⲓ̈ⲡⲱϩ ⲛ̅ⲧⲁϣⲧⲏⲛ̅· ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ |

(7/1)

[Fol. 122b col. 1] ⲁϣⲕⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲁⲛ ⲉϥϣⲟⲩⲉⲓⲧ̅ ⲡⲉ ⲛⲧ

(7/2)

ⲁϥⲉⲓ̈ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ̅ ⲉ ⲡⲓⲙⲁ̅· ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ

(7/3)

ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡϩⲓⲥⲉ ⲉⲛⲧ ⲁⲓ̈ϣⲟⲡϥ̅·

(7/4)

□ Ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁⲓ̈ϫⲓⲧϥ̅ ⲅⲁⲣ ϩⲱⲥ ⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲟⲥ· ⲁⲓ̈ϩⲉ

(7/5)

ⲉ ⲣⲟϥ ⲉ ⲡ ⲉⲧ ⲉⲩⲛ̅ϣϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲡⲉ ⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ·

(7/6)

ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣϫⲉ ⲕⲟ̅ ⲛ ⲁ ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉ ⲛⲉⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲟⲛ· ⲟⲩⲕ

(7/7)

ⲟⲩⲛ ⲙⲁⲣⲛ̅ϫⲛⲉ̅ ⲛ̅ϭⲟⲙ ¹ ⲛ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ⲁ̅ϫⲓⲥ ⲉ ⲣⲟⲛ

¹ Written over an erasure. After ⲙ an ⲁ is visible, but it belongs to the word which has been erased.

(7/8)

[Fol. 122b col. 2] ⲱ̅ ⲛ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛ ⲁⲣⲭⲏ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ· | ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲥ‐

(7/9)

ⲧⲣⲁⲧⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡ ⲉⲛⲧ ⲁϥⲟⲩⲱ‐

(7/10)

ⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲁⲩⲱ ⲡ ⲉⲛⲧ ⲁⲩⲥ⳨ⲟ̅ⲩ̅

(7/11)

ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ ⲧⲥⲁⲣⲝ̅·

(7/12)

□ Ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙⲛ̅ ⲡⲉ‐

(7/13)

ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ· ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ ϭⲟⲙ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ

(7/14)

ⲡⲣ̅ⲣⲟ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲟⲟⲩ· ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉ ⲡⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅

(7/15)

ⲡⲁⲙⲁϩⲧⲉ ϣⲁ ⲉⲛⲉⲓ ⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ·

(7/16)

◈ — ◈ — ◈ — ◈ — ◈ — ◈

(7/17)

ⲡⲣⲟⲕⲗⲟⲥ ⲡⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲩ·

(7/18)

— — — — — — — —