Coptic Apocrypha | Home

Discourse concerning the Soul and the Body

The Discourse which the holy Patriarch, Apa Athanasius, Archbishop of Rakote, pronounced concerning the Soul and the Body. (Coptic text)

(0/1)

COPTIC HOMILIES IN THE DIALECT OF UPPER EGYPT

(0/2)

edited by E. A. WALLIS BUDGE, M.A., Litt.D.

(0/3)

(0/4)

The Discourse which the holy Patriarch, Apa Athanasius, Archbishop of Rakote, pronounced concerning the Soul and the Body

(0/5)

(Brit. Mus. MS. Oriental, No. 5001)

(1/1)

□ ⲞⲨⲖⲞⲄⲞⲤ ⲈⲀϤⲦⲀⲨⲞϤ Ⲛ̅ϬⲒ Ⲡ̅ⲠⲀⲦⲢⲒ‐ [Fol. 142b col. 1]

(1/2)

ⲀⲢⲬⲎⲤ ⲈⲦ ⲞⲨⲀⲀⲂ ⲀⲠⲀ ⲀⲐⲀⲚⲀⲤⲒⲞⲤ

(1/3)

ⲠⲀⲢⲬⲎ̅ⲈⲠⲒⲤⲔⲞⲠⲞⲤ Ⲛ̅ ⲢⲀⲔⲞⲦⲈ· ⲈⲦⲂⲈ

(1/4)

ⲦⲈⲮⲨⲬⲎ ⲘⲚ̅ ⲠⲤⲰⲘⲀ·

(1/5)

◈◈ — ◈◈ — ◈◈ — ◈◈ — ◈◈

(1/6)

□ Ⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲉⲛ ⲉⲧ ⲟⲩⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ̅

(1/7)

ⲙⲛ̅ ⲡⲑⲟⲛⲟⲥ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ̅ ⲉ ϫⲱⲕⲣ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ

(1/8)

ⲙ̅ ⲯⲩⲭⲏ· ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ̅

(1/9)

ⲡⲣⲟⲥ ⲧϭⲟⲙ ⲙ̅ ⲡϣⲁϫⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲉⲣ̅ ⲭⲣⲓⲁ ⲟⲛ ⲙ̅

(1/10)

ⲡⲉⲧ ⲥⲱⲧⲙ̅· ⲛ̅ ⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ ⲡϩⲟⲩ ⲙ̅ | ⲡⲉ̅ ⲉⲧⲉ ⲙ̅ [Fol. 142b col. 2]

(1/11)

ⲉϥϯ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲟⲩⲇⲉ ⲙ ⲁⲣⲉ ⲡⲕⲁϩ ϯⲟⲩⲱ̅

(1/12)

ⲉϫⲙ̅ ⲡϩⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉ̅· ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲉ ⲙ ⲁⲣⲉ ⲡⲁⲕⲣⲟⲁ‐

(1/13)

ⲧⲏⲥ ϯϩⲏⲩ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉⲧ ϯ ⲥⲃⲱ̅ ⲛⲁϥ· ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲉⲧ ϯ ⲥⲃⲱ̅

(1/14)

ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ· ⲡⲗⲟⲅⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϯ ⲙ̅ ⲡϣⲁϫⲉ·

(1/15)

ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲛⲧ̅ⲥⲧⲙⲏⲧ̅ ⲙⲁⲣⲟⲩϫⲟⲕⲥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲧ

(1/16)

ⲥⲱⲧⲙ̅·

(1/17)

□ Ⲉⲓⲥ ⲡⲗⲟⲅⲟⲥ ⲅⲁⲣ ϯ ⲛ̅ ⲧⲉϥϭⲟⲙ· ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ ϩⲱⲧ |

(1/18)

ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁϫⲙ̅ ⲡⲑⲟⲛⲟⲥ ⲉⲁ ⲧⲉⲧⲛ̅ ⲣ̅ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉⲧⲃ̅ⲃⲉ [Fol. 143a col. 1 ⲟ̅ⲑ̅]

(1/19)

ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ϩⲱⲕ ⲛⲓⲙ· ϩⲓ ⲡⲑⲟⲛⲟⲥ ⲙⲛ̅

(1/20)

ⲧ̅ⲙⲛⲧ̅ ⲁ ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲟ̅ ⲛ̅ ϫⲁϫⲉ ⲉ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ·

(1/21)

□ Ⲡⲕⲱϩ ⲅⲁⲣ ϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ̅· ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲁ ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ

(1/22)

ⲟⲩⲃⲉ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ· ⲛ̅ ⲑⲉ ⲟⲛ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡ ⲉⲧ ⲥⲁϣⲉ ϯ ⲟⲩⲃⲉ

(1/23)

ⲡ ⲉⲧ ϩⲟⲗϭ̅· ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲁⲕⲉ ϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲁⲩⲱ

(2/1)

[Fol. 143a col. 2] ⲡ̅ ⲡ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲟⲩⲃⲉ ⲡ̅ ⲡ ⲉⲧ ⲛⲁ|ⲛⲟⲩϥ· ⲡⲙⲟⲩ ϯ

(2/2)

ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲱⲛϩ̅· ⲁⲩⲱ ⲡϭⲟⲗ ϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲧⲙⲉ̅· ⲛⲉⲧ ϫⲏⲕ

(2/3)

ⲇⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧϭⲟⲙ ⲙ̅ ⲡⲁⲛⲧⲓⲕⲓⲙⲉⲛⲟⲥ ⲛⲉⲧ ⲉⲩⲛⲧⲁⲩ

(2/4)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲛ ⲟⲩⲕⲱϩ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲡⲑⲟⲛⲟⲥ· ⲙⲛ̅ ⲧⲙⲛⲧ̅ ⲁ

(2/5)

ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉⲩⲙⲟⲥⲧⲉ ⲛ̅ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ· [ⲙⲛ̅] ⲙⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛⲉⲧ

(2/6)

ⲙⲟⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ ⲛⲁⲓ̈· ⲥⲉⲟ̅ ⲛ ϫⲁϫⲉ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(2/7)

□ Ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲁ ⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ

(2/8)

[Fol. 143b col. 1] ⲙⲏϩ ⲛ̅ ⲕⲱϩ ϩⲓ ⲡⲑⲟⲛⲟⲥ ϩⲓ | ⲁⲡⲓⲥⲧⲓⲁ· ⲥⲉⲟ̅ ⲛ̅ ϫⲁϫⲉ

(2/9)

ⲉ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ· ⲣⲟⲉⲓⲥ ϭⲉ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲛⲉⲧⲟ̅ ⲛ̅ ϫⲁϫⲉ

(2/10)

ⲉ ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ· ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡ̅ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ ⲧ̅ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲛ̅

(2/11)

ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ̅· ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(2/12)

ⲟⲩϫⲁⲓ̈· ϫⲓⲛ ⲛ̅ ⲧⲉϩⲟⲩⲉⲓ̈ⲧⲉ ϣⲁⲁ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ·

(2/13)

□ Ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ϭⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ ⲧ̅ϭⲟⲙ ⲛ̅ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ̅ ⲙ̅ ⲡϣⲁϫⲉ

(2/14)

ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲙ̅ ⲡϩⲱⲃ· ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ ⲥⲱⲧⲉ

(2/15)

ϩⲁ ⲣⲟⲛ ⲧⲏⲣⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ· ⲛ̅ ⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲕⲟⲥ‐

(2/16)

[Fol. 143b col. 2] ⲙⲟⲥ | ⲧⲏⲣϥ̅ ϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̅ ⲣⲱϥ ⲛ̅ⲧⲁⲛϣⲱⲡⲉ

(2/17)

ϩⲱⲱⲛ ⲁⲛ· ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲧⲁⲙⲓⲟⲛ ϩⲙ̅ ⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅

(2/18)

ⲡϩⲱⲃ·

(2/19)

□ Ⲙ̅ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲱ̅ ⲉ ⲣⲟϥ ⲉ ⲧⲣⲉ ϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲛ̅

(2/20)

ⲧⲁⲙⲉⲓ̈ⲟ̅ ⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ· ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲛⲉⲓ̈ⲛⲉ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲛϩⲓⲕⲱⲛ·

(2/21)

ⲁⲗⲗⲁ ϥ ⲧⲣⲉ ⲡϩⲱⲃ ⲟⲩⲁϩϥ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡϣⲁϫⲉ· ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(2/22)

ⲅⲁⲣ ϫⲓ ⲛ ⲟⲩⲕⲁϩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲁϥⲡⲗⲁⲥⲥⲉ

(2/23)

[Fol. 144a col. 1 ⲡ̅ⲁ̅] ⲙ̅ⲙⲟϥ | ⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ· ⲕⲁⲧⲁ ⲧⲉϥϩⲓⲕⲱⲛ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥⲉⲓ̈ⲛⲉ·

(2/24)

ⲁϥⲛⲓϥⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥϩⲟ̅ ⲛ ⲟⲩⲡⲛⲟⲏ̅ ⲛ ⲱⲛϩ̅·

(2/25)

□ Ⲁⲇⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲁ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ· ⲉⲧⲃⲉ

(2/26)

ⲧⲉϥⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ· ⲁⲩⲱ ⲁ ⲡⲉⲡⲗⲁⲥⲙⲁ̅ ⲛ̅ ⲁⲇⲁⲙ ⲣ̅

(2/27)

ⲭⲣⲓⲁ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲡⲗⲁⲥⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ

(2/28)

ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲇⲏⲙⲓⲟⲩⲣⲅⲟⲥ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲟⲩ‐

(2/29)

[Fol. 144a col. 2] ϫⲁⲓ̈· ⲁ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲥⲣⲟϥⲣⲉϥ ⲧⲟⲙⲥ̅ | ⲉ ⲡⲕⲁϩ· ⲉⲁ

(2/30)

ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲡⲱⲣϫ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧ ⲁϥⲛⲓϥⲉ ⲉ

(2/31)

ϩⲟⲩⲛ ⲉ ϩⲣⲁϥ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛ ⲟⲩⲡⲛⲟⲏ̅ ⲛ

(2/32)

ⲱⲛϩ̅· ⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ϩⲛ̅ ⲟⲩⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛ̅

(2/33)

ⲕⲁⲕⲉ ⲛ̅ⲧ ⲉⲣⲉ ϥⲙⲟⲩ· ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ

(2/34)

ϫⲉ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ·

(3/1)

□ Ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲅⲁⲣ ⲙⲛ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲁⲩⲡⲱϣ· ⲁⲩⲱ

(3/2)

ⲁ ⲡⲙⲟⲩ ⲡⲟⲣϫⲟⲩ ⲉ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ· ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ̅ ⲙⲉⲛ

(3/3)

ⲁⲩⲙⲟⲣⲥ̅ ϩⲛ̅ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ· | ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲇⲉ ϩⲱⲱⲥ ⲁⲥⲃⲱⲗ ⲉ [Fol. 144b col. 1 ⲡ̅ⲃ̅]

(3/4)

ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲟⲩⲉ̅ ⲟⲩⲧⲱⲟⲩ

(3/5)

ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ· ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ· ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲙⲉⲛ

(3/6)

ⲁⲥⲱϫⲛ̅ ⲁⲩⲱ ⲁⲥϫⲱⲣ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲉⲛⲧ ⲁⲩⲧⲟⲙⲥ̅

(3/7)

ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲇⲉ ϩⲱⲱⲥ ⲁⲥⲣ̅ ⲁⲧ ϭⲟⲙ ϩⲛ̅

(3/8)

ⲙ̅ ⲙⲣ̅ⲣⲉ ⲛ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ· ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ̅ ⲉⲧ ϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲁⲩⲙⲟⲣⲥ̅

(3/9)

ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁⲕⲉ·

(3/10)

□ Ⲡϭⲱⲃ ϩⲱⲱϥ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲁϥⲃⲱⲗ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ·

(3/11)

ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲁⲛ ⲉ ⲕⲓⲙ ⲉϥ|ⲃⲏⲗ ⲉ ⲃⲟⲗ [Fol. 144b col. 2]

(3/12)

ϩⲙ̅ ⲡⲧⲟⲟⲩ· ⲟⲩⲇⲉ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲛⲁϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲁⲛ ⲉⲣ̅

(3/13)

ⲟⲩϩⲱⲃ ⲉⲥⲙⲏⲣ ϩⲛ̅ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ· ⲛ̅ⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ϥⲓ

(3/14)

ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲡϫⲱⲱⲣⲉ ⲙⲉⲛ ⲁϥⲙⲟⲣϥ̅ ϩⲛ̅ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ ⲉⲧⲉ

(3/15)

ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲧⲉ· ⲡϭⲱⲃ ϩⲱⲱϥ ⲁϥϥⲟⲗϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅

(3/16)

ⲡⲕⲁϩ· ⲉⲧⲉ ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲧⲉ·

(3/17)

□ Ⲛ̅ ⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ ⲟⲩⲧⲩⲣⲁⲛⲛⲟⲥ ⲁϥⲛⲁϫⲓ ⲛ ⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ

(3/18)

ⲛⲣ̅ⲣⲟ̅· ⲛϥ̅ⲣ̅ϣⲟⲣⲡ ⲛϥ̅ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲉ|ϫⲱ̅ ⲡ ⲣ̅ⲣⲟ̅ ⲛϥ̅ⲟⲣϫϥ̅ [Fol. 145a col. 1 ⲡ̅ⲅ̅]

(3/19)

ϩⲁ ⲧⲟⲟⲧϥ̅·

(3/20)

□ Ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲙⲟⲩ ⲣ̅ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ̅·

(3/21)

ⲉⲁ ⲡⲥⲱⲙⲁ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ ⲟⲩϫⲁⲓ̈(sic) ⲉ ⲙⲛ̅ ⲣⲉϥⲣ̅ϩⲙ̅ⲙⲉ

(3/22)

ϩⲓⲱⲱϥ· ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲧⲁⲕⲟ̅· ⲁϥⲣ̅

(3/23)

ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲗⲟ̅ ⲉⲥⲣ̅

(3/24)

ϩⲙ̅ⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁⲩⲱ ⲁⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ϫⲱⲱⲣ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅

(3/25)

ⲡⲧⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲧⲁⲕⲟ̅ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ ⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲥϣⲏϥ· | ⲛ̅ ⲑⲉ [Fol. 145a col. 2]

(3/26)

ⲛ ⲟⲩϫⲟⲓ̈ ⲉ ⲙⲛ̅ ⲣⲉϥⲣ̅ ϩⲙ̅ⲙⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲉ ⲁϥⲱⲙⲥ̅ ϩⲣⲁⲓ̈

(3/27)

ϩⲙ̅ ⲡⲙⲟⲟⲩ· ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲅⲁⲣ ⲣ̅ ϩⲙ̅ⲙⲉ ⲙ̅

(3/28)

ⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ ⲟⲩⲣ̅ⲣⲟ ⲉϥⲟⲓⲕⲟ‐

(3/29)

ⲛⲟⲙⲉⲓ ⲛ̅ⲧⲉϥⲡⲟⲗⲓⲥ·

(3/30)

□ Ⲛ̅ⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉ ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ̅ ϭⲙ̅ϭⲟⲙ

(3/31)

ⲉ ⲕⲩⲃⲉⲣⲛⲏⲧⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲥⲙⲏⲣ̅ ϩⲛ̅

(3/32)

ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲥⲱⲣⲙ̅ ϩⲛ̅ ⲛⲉϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲛ ⲧ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟ‐

(3/33)

ⲥⲩⲛⲏ̅· ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ ⲟⲩ | ⲕⲉⲃⲉⲣⲛⲏⲧⲏⲥ ⲉⲁ ⲡⲉϥϫⲟⲓ̈ ⲥⲱⲣⲙ̅ [Fol. 145b col. 1]

(3/34)

ϩⲛ̅ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ̅· ⲁⲥⲣⲓⲕⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧ

(4/1)

ⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ̅· ⲉⲩϥⲱⲱⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉ ⲛⲉ‐

(4/2)

ϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲛ ⲛ̅ ⲥⲟⲟⲛⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲧⲟⲣⲡⲥ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ· ⲉⲧⲉ

(4/3)

ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉ ⲙ̅ ⲙⲛⲧ̅ⲛⲟⲉⲓⲕ· ⲙⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲟⲣⲛⲓⲁ· ⲙⲛ̅ ⲙⲛⲧ̅‐

(4/4)

ⲙⲁⲓ̈ⲕⲟⲥⲙⲉⲓ̈· ⲙⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲉϥϣⲙ̅ϣⲉ ⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ· ⲙⲛ̅

(4/5)

ⲙ̅ ⲙⲛⲧ̅ⲣⲉϥϩⲉⲧⲃ̅ ⲣⲱⲙⲉ· ⲙⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲟⲥⲧⲉ·

(4/6)

□ Ⲛⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲥⲧⲁⲕⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ |

(4/7)

[Fol. 145b col. 2] ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ· ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁϥⲣ̅ϫⲟⲗⲉⲥ ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ·

(4/8)

ⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲇⲉ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡ̅ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲉⲛⲧ ⲁⲥⲟⲩⲁϩⲥ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ·

(4/9)

ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ

(4/10)

ⲁϥⲥⲩⲗⲁ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ ⲟⲩⲥⲟⲟⲛⲉ·

(4/11)

□ Ⲡⲗⲏⲛ ⲁϥⲕⲁⲁⲥ ⲉ ⲣⲟⲥ ⲉ ⲧⲙ̅ ⲧⲣⲉⲥ ϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉ

(4/12)

ⲃⲟⲏⲑⲉⲓ̈ ⲉ ⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉ ⲁϥⲧⲁⲕⲟ̅· ⲁ

(4/13)

[Fol. 146a col. 1] ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲃⲱⲗ ⲉ | ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ϩⲛ̅ ⲛⲉⲥϩⲟⲣⲙⲁ ⲕⲏ·

(4/14)

ⲉ ⲁⲛ ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲟⲩⲉ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲧⲉ‐

(4/15)

ⲯⲩⲭⲏ̅ ϣⲟⲟⲡ̅ ⲁⲛ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲥⲙⲟⲩⲣ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ·

(4/16)

ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ϩⲱⲱⲥ ⲥⲙⲏⲣ̅ ϩⲛ̅ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛ ⲡⲉⲇⲏⲥ

(4/17)

ⲁⲛ· ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛ ⲙⲣ̅ⲣⲉ·

(4/18)

□ Ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈· ⲙ̅ⲡ ⲥ̅ ⲉϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉ ⲃⲟⲏⲑⲉⲓ ⲉ ⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁ

(4/19)

ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉ ⲧⲙ̅ ⲧⲣⲉ ϥⲧⲁⲕⲟ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲛ̅ ⲑⲉ

(4/20)

[Fol. 146a col. 2] ⲅⲁⲣ ⲛ ⲟⲩⲣⲉϥ | ⲣ̅ ϩⲙ̅ⲙⲉ ⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲉϥϫⲟⲓ̈

(4/21)

ⲃⲱⲕ ⲛ̅ⲧⲙ̅ⲧⲱ̅·

(4/22)

□ Ⲧⲁⲓ̈ ϩⲱⲱϥ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲛ ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲙⲏⲣ̅ ⲁⲛ ϩⲛ̅

(4/23)

ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲉ ⲛⲉⲥⲛⲁⲣ̅ ϩⲙ̅ⲙⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁ ⲡⲉ ⲉ ⲧⲙ̅

(4/24)

ⲧⲣⲉ ϥⲧⲁⲕⲟ̅· ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ϭⲉ ⲁⲩⲙⲟⲣⲥ̅ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ϩⲛ̅

(4/25)

ϩⲉⲛⲙⲣ̅ⲣⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲙⲟⲣⲥ̅ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲥⲛⲟⲃⲉ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲥ

(4/26)

ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲛⲟⲩϩ· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲁⲥⲣ̅ ⲁⲧ ϭⲟⲙ·

(4/27)

[Fol. 146b col. 1] ⲁⲥⲕⲁ ⲡⲉⲥⲥⲱ|ⲙⲁ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲉ ⲁϥⲧⲁⲕⲟ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲧⲉ‐

(4/28)

ⲯⲩⲭⲏ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲥⲉϩⲟϫϫⲉϫ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ·

(4/29)

ⲉ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ϩⲩⲡⲟⲡⲟⲇⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ·

(4/30)

□ Ϣ̅ϣⲟⲟⲡ̅ ϩⲛ̅ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ ⲉⲥⲣⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲥⲁϣⲁϩⲟⲙ ⲉϫⲙ̅

(4/31)

ⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁ ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ· ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉϥⲧⲱⲛ ⲡⲁ

(4/32)

ⲥⲱⲙⲁ· ⲡⲁⲓ̈ ⲉϣⲁⲓ̈ϫⲱ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲟⲩⲗ̅ⲗⲉ·

(4/33)

ⲉϥⲧⲱⲛ ⲡⲁ ⲥⲱⲙⲁ ⲡⲁⲓ̈ ⲉϣⲁⲓ̈ϣⲗⲏⲗ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅·

(4/34)

[Fol. 146b col. 2] ⲉϥⲧⲱⲛ ⲡⲁ ⲥⲱⲙⲁ̅ ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ | ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲉⲓ̈ⲟ̅ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ

(5/1)

ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙⲛ̅ ⲛⲁϣⲃⲉⲉⲣ̅ ⲙⲛ̅ ⲛⲁⲥⲩⲛⲅⲉⲛⲏⲥ ⲉⲓ̈ⲙⲟⲟϣⲉ

(5/2)

ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲉⲓ̈ⲭⲟⲣⲉⲩⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲁ ⲥⲱⲙⲁ· ⲉⲩ‐

(5/3)

ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ⲉⲓ̈ϣⲟⲟⲡ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲁ ⲥⲱⲙⲁ ϫⲉ ⲣⲱⲙⲉ·

(5/4)

ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲛⲅ̅ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲅ̅ ⲟⲩⲯⲩⲭⲏ·

(5/5)

□ Ⲉⲣϣⲁⲛ ⲡⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲱⲣϫ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅

(5/6)

ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ϫⲉ | ⲕⲱⲱⲛⲥ̅· ⲉϥⲟ̅ ⲛⲥ̅ϯ [Fol. 147a col. 1 ⲡ̅ⲍ̅]

(5/7)

ⲃⲱⲱⲛ· ⲛⲉⲓ̈ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲁ ⲥⲱⲙⲁ ⲛⲉⲓ̈ϣⲓⲛⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ⲥⲁ

(5/8)

ⲡⲁ ⲣⲁⲛ· ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲉⲓ̈ⲟ̅ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ· ⲁⲩⲱ ⲉⲓ̈‐

(5/9)

ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅·

(5/10)

□ Ⲉⲣϣⲁⲛ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲅⲁⲣ ⲗⲟ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁ ⲙ

(5/11)

ⲉϥⲕⲟⲧϥ̅ ⲉ ϣⲁϫⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲥⲙⲏ̅ ⲉⲛⲉⲥⲱⲥ· ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ̅

(5/12)

ⲟⲩⲥⲙⲏ̅ ⲉⲥϭⲟϫϥ̅· ⲁⲩⲱ ⲉⲥⲟⲕⲙ̅ ⲉⲙⲁⲧⲉ· ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ

(5/13)

ⲟⲩⲙⲟⲩⲥⲓⲕⲟⲛ ⲉ ⲙⲛ̅ ⲥ|ⲙⲏ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲉϥⲟ̅ ⲛ ⲁⲧ ϣⲁϫⲉ· [Fol. 147 col. 2]

(5/14)

□ Ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅

(5/15)

ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲁϥⲧⲁⲕⲟ̅

(5/16)

ⲅⲁⲣ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϭⲡ̅ ⲉ ⲁϥⲣ̅

(5/17)

ⲁⲧ̅ ϣⲁⲩⲉ ⲙⲛ̅ ⲥⲙⲏ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲟⲩⲇⲉ ϩⲣⲟⲟⲩ· ⲉϥⲟ̅ ⲛ

(5/18)

ⲁⲧ ⲕⲓⲙ ⲟⲩⲕⲱⲱⲛⲥ̅ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ· ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲅⲁⲣ ⲉϣⲁⲥ‐

(5/19)

ⲕⲟⲥⲙⲉⲓ ⲉ ⲣⲟϥ ⲁⲥⲃⲱⲕ· ⲁⲩϥⲓ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲣⲉϥ |

(5/20)

ϣⲁϫⲉ· ⲟⲩⲇⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲛ̅ ϣϭⲟⲙ ⲉⲥⲟⲩⲛ̅ ⲑⲓⲕⲱⲛ ⲛ̅ [Fol. 147b col. 1]

(5/21)

ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲉ ⲁϥⲙⲟⲩ· ϫⲉ ⲁϥⲥⲣⲟϥⲣⲉϥ ϩⲙ̅

(5/22)

ⲡϣⲱ̅· ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲛ ⲛⲉⲕⲥⲟⲩⲛ̅ ⲡⲉϥϩⲟ ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲓⲛⲉ ⲙ̅

(5/23)

ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ̅· ⲟⲩⲇⲉ ⲧⲉϥⲙⲛⲧ̅ⲛⲟϭ· ⲟⲩⲇⲉ ⲙ ⲉⲕⲥⲱⲧⲙ̅

(5/24)

ⲉ ⲧⲉⲥⲙⲏ̅ ⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ·

(5/25)

□ Ⲡϣⲏⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲥⲟⲩⲛ̅ ⲡⲉϥⲉⲓ̈ⲱⲧ̅ ⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ·

(5/26)

ⲟⲩⲇⲉ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ· ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲉϥϣⲃⲏⲣ̅·

(5/27)

ⲙⲛ̅ ϣϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲉⲥⲟⲩⲛ̅ ⲡⲉϥϩⲟ̅ ϩⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲁⲫⲟⲥ· ⲁⲩⲱ

(5/28)

ⲛⲉϥⲥⲡⲟⲧⲟⲩ· | ⲁⲩⲥⲣⲟϥⲣⲉϥ ⲡϣⲁ̅ ⲁϥⲗⲟϥⲗⲉϥ· ⲛ̅ ⲃⲁⲗ [Fol. 147b col. 2]

(5/29)

ⲁⲩϣⲧⲁⲙ· ⲡⲁⲩⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉϥϩⲟ̅ ⲁϥⲡⲱⲱⲛⲉ· ⲙⲛ̅

(5/30)

ϣϭⲟⲙ ⲇⲉ ⲉⲥⲟⲩⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ· ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲩⲣ̅

(5/31)

ϣⲟⲉⲓϣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ ⲥⲱⲙⲁ ϩⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲁⲫⲟⲥ ⲁⲩⲧⲁⲕⲟ̅

(5/32)

ⲅⲁⲣ ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ ϣⲱϫⲡ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲁϩⲣⲁⲛ·

(5/33)

□ Ⲙⲛ̅ϣϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉⲥⲟⲩⲛ̅ ⲟⲩⲕⲉⲉⲥ ⲉ ⲧⲣⲉ

(5/34)

ⲩⲧⲟϭϥ̅ ⲉ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ̅ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ

(6/1)

[Fol. 148a col. 1 ⲡ̅ⲑ̅] ⲡⲕⲁⲥ ϭⲟ|ⲗⲡ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲙⲛ̅ ⲥⲁⲣⲝ̅ ϩⲱⲃⲥ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ·

(6/2)

ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉ ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲗⲟϥⲗⲉϥ ⲉⲧ ϭⲟⲟⲗⲉ ⲉ ⲡⲕⲁⲥ·

(6/3)

ⲙⲛ̅ ϣϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉ ⲥⲉⲟⲩⲱⲛϥ̅ ϫⲉ ⲡⲁ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ·

(6/4)

□ Ⲛ̅ⲧⲁ ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲉϩ ⲥⲟⲩⲛ̅ ⲟⲩⲕⲁⲥ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲙ̅

(6/5)

ⲙⲉⲗⲟⲥ· ⲏ̅ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧ ⲛⲁϣⲧⲁⲙⲟⲛ̅ ⲉ ⲡⲁⲩⲁⲛ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲁ̅

(6/6)

ⲉ ⲁϥⲙⲟⲩ· ⲙⲛ̅ ϣϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲕⲉⲓ̈ⲙⲉ ⲉⲛⲕⲉⲉⲥ ⲛ

(6/7)

[Fol. 148a col. 2] ⲁⲇⲁⲙ· ⲏ̅ ⲁϣ ⲛⲉ ⲛⲁⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ· ⲏ̅ ⲁϣ | ⲛⲉ ⲛ̅

(6/8)

ⲥⲱⲙⲁ ⲛ ⲙ̅ ⲡⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ· ⲏ̅ ⲛⲁ ⲛ ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ·

(6/9)

ⲥⲉⲡⲁϩⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲛⲉⲩⲁⲡⲏⲩⲉ ⲙⲛ̅

(6/10)

ⲛⲉⲩⲥⲱⲙⲁ ⲡⲁϩⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ·

(6/11)

□ Ⲉⲣϣⲁⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ̅ ϥⲛⲁⲥⲉⲟⲩⲱⲛϥ̅

(6/12)

ⲁⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲙϩⲁⲁⲩ· ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲩϣⲃⲏⲣ̅ ⲙ̅ ⲡⲉϥϣⲃⲏⲣ̅

(6/13)

ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲩⲥⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ· ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁϭⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ̅ ⲛ̅

(6/14)

ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲥⲉⲟⲩⲱⲛϥ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲉ̅· ⲁⲩⲱ |

(6/15)

[Fol. 148b col. 1] ⲛⲉϥⲥⲟⲩⲛ̅ ⲡⲉϥⲉⲓ̈ⲛⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲩⲣ̅ϣⲟⲉⲓϣ· ϩⲙ̅ ⲡⲉ‐

(6/16)

ⲙϩⲁⲁⲩ· ⲉⲙⲛ̅ ⲥⲙⲟⲧ̅ ⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ·

(6/17)

ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲟⲟⲣⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡϩⲟ ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ

(6/18)

ⲧⲏⲣϥ̅· ⲁⲩⲱ ϥ̅ⲡⲁϩⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲙⲁ̅ ⲛⲓⲙ· ⲉⲣⲉ

(6/19)

ⲡⲕⲁϩ ⲅⲁⲣ ϭⲏⲩ ϩⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲁⲫⲟⲥ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉ ⲙϩⲁⲁⲩ·

(6/20)

ⲁⲩⲱ ⲁ ⲙⲁ̅ ⲛⲓⲙ ⲙⲟⲩϩ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲓⲁⲃⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ̅·

(6/21)

□ Ⲡⲕⲁϩ ⲟⲛ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛ ⲟⲩⲙ̅ϩⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ

(6/22)

[Fol. 148b col. 2] ⲙⲟⲟⲩⲧ̅· ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ̅ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁⲩ|ϫⲓⲧϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ

(6/23)

ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ϩⲉⲛϣⲟ̅ ⲛ̅ ϣⲟ̅ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲧⲃⲁ̅ ⲛ̅ ⲧⲃⲁ̅ ⲛⲉ

(6/24)

ⲛⲧⲁⲩⲧⲟⲙⲥⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅·

(6/25)

□ Ⲁ ⲙⲁ̅ ⲛⲓⲙ ⲙⲟⲩϩ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ̅· ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ̅

(6/26)

ⲙⲛ̅ ⲛⲓ̈ⲉⲣⲱⲟⲩ· ⲡⲕⲁϩ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲧⲟⲩⲉⲓ̈ⲏ̅· ⲛⲉ ⲑⲏⲣⲓⲟⲛ

(6/27)

ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ϩⲁⲗⲁⲧⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲁⲩⲥⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛ̅ ϩⲁⲧⲃⲉⲥ

(6/28)

ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ̅· ⲁⲩⲱ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ ⲁϥⲙⲟⲩϩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅

(6/29)

[Fol. 149a col. 1 ϥ̅ⲁ̅] ⲛⲉⲯⲩⲭⲏ̅ ⲉⲩⲙⲏⲣ̅· | ⲱ̅ ⲡⲉ ⲡⲗⲁⲥⲙⲁ̅ ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲉⲧ

(6/30)

ⲟϣ ⲛ̅ ⲗⲩⲡⲏ· ⲱ̅ ⲡⲉ ⲡⲗⲁⲥⲙⲁ ⲛ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲁⲩⲝⲁⲛⲉ

(6/31)

ⲉⲩⲧⲁⲕⲟ̅· ⲁⲩⲱ ⲉϥϯ ⲟⲩⲱ̅ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛⲗⲩⲡⲏ̅ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲁ‐

(6/32)

ϣⲁϩⲟⲙ· ⲡⲣⲟⲥ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲣⲁϣⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϩⲓϫⲙ̅

(6/33)

ⲡⲕⲁϩ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲉⲛⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ

(6/34)

ⲡⲉ· ϣⲁϥⲱϫⲛ̅ ⲇⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ̅ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ·

(7/1)

□ Ⲉⲓⲥ ⲟⲩⲁ̅ ⲅⲁⲣ ⲉϥⲣⲁϣⲉ ⲉϥⲛⲁϫⲓ ⲥϩⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ | ⲟⲛ [Fol. 149a col. 2]

(7/2)

ϥ̅ⲣⲓⲙⲉ ⲉ ⲣⲟⲥ ⲉ ⲁⲥⲙⲟⲩ· ⲉⲓⲥ ⲟⲩⲁ̅ ⲟⲛ ⲉϥⲣⲁϣⲉ ⲉϫⲛ̅

(7/3)

ⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ· ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲟⲛ ϥ̅ⲣⲓⲙⲉ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉⲩⲧⲁⲫⲟⲥ·

(7/4)

□ Ⲉⲓⲥ ⲟⲩⲁ̅ ⲟⲛ ⲧⲉⲗⲏⲗ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉϥⲉⲓ̈ⲱⲧ̅ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ

(7/5)

ⲉϥⲛⲉϩⲡⲉ̅ ⲉⲩⲧⲱⲙ̅ⲥ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡϩⲏⲩ ⲙ̅

(7/6)

ⲡⲣⲱⲙⲉ· ⲟⲩϩⲏⲃⲉ ⲡⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲙⲛ̅ ⲥⲟⲗⲥⲗ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅·

(7/7)

ⲙⲛ̅ ϣϭⲟⲙ ⲉ ⲡⲁⲣⲁⲙⲩⲑⲓⲍⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲧⲁⲕⲟ̅· ⲟⲩⲇⲉ

(7/8)

ϥ̅ϣⲟⲟⲡ̅ ⲁⲛ ⲛ̅|ϭⲓ ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲗ̅ⲥⲱⲗϥ̅· ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ [Fol. 149b col. 1]

(7/9)

ⲛ̅ⲧⲉϥϩⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ϩⲱⲱϥ ϣⲁϥⲙⲟⲩ· ⲟⲩ ⲛ ⲟⲩϣⲃⲏⲣ

(7/10)

ⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲉϥϣⲃⲏⲣ̅ ⲛ̅ⲧⲟϥ ϩⲱⲱϥ ϥ̅ϩⲩⲡⲟ‐

(7/11)

ⲕⲓⲥⲑⲁⲓ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ· ⲟⲩ ⲛ ⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(7/12)

ⲛⲁⲥⲗ̅ⲥⲱⲗⲟⲩ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲁⲛ·

(7/13)

ⲟⲩⲇⲉ ⲣⲱ̅ ⲙ̅ⲡ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ ⲧ̅ⲡⲉ̅· ⲟⲩⲇⲉ

(7/14)

ⲙ̅ⲡ ⲟⲩⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲱϣ ϣⲁⲛⲧ ⲟⲩϩⲉ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲡⲙⲟⲩ·

(7/15)

□ Ⲉⲧⲓ̅ ⲅⲁⲣ ϥ̅ϭⲟⲛⲧ̅ ⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲉϥⲡⲁⲣⲁⲃⲁ|

(7/16)

ⲥⲓⲥ· ϩⲉⲛ ⲁⲧ ϫⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛ ⲁⲧ ⲧⲁⲩⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲕⲟ̅· [Fol. 149b col. 2]

(7/17)

ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ·

(7/18)

□ Ⲛ̅ⲕⲁ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ϫⲓ ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ϭⲟⲛⲥ̅ ⲉⲧⲃⲉ

(7/19)

ⲧⲉϥⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ· ⲡϣⲱⲛⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲟⲥⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲗⲩⲡⲏ·

(7/20)

ⲡϩⲏⲃⲉ ⲙⲛ̅ ⲡϩⲓⲥⲉ ⲉⲧ ⲕⲱⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲡⲁⲣⲟϣ ⲙⲛ̅

(7/21)

ⲡⲕⲁⲩⲙⲁ· ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲱϩⲧ̅ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ϩⲁ‐

(7/22)

ⲗⲁⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ϫⲁⲧϥⲉ· ⲛⲉ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲛ̅ ⲙ̅ | ⲙⲛⲧ̅ϩⲗ̅ⲗⲟ̅· [Fol. 150a col. 1 ϥ̅ⲅ̅]

(7/23)

ⲛⲁⲏⲣ̅ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲕⲓⲙⲧⲟ̅· ⲡϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ϯⲱⲧⲉ ⲥⲉⲡⲗⲁⲡⲧⲉⲓ

(7/24)

ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ· ϣⲁⲣⲉ ⲛⲓⲉⲣⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲟⲙⲥϥ̅· ϣⲁⲩ‐

(7/25)

ⲟⲩⲟⲙϥ̅ ⲇⲉ ⲟⲛ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛ ⲛⲉ ⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ϣⲁⲩⲣⲟⲕϩϥ̅ ⲇⲉ

(7/26)

ⲟⲛ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲕⲱϩⲧ̅· ⲁⲩⲱ ϣⲁϥⲧⲁⲕⲟ̅ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ·

(7/27)

□ Ⲁⲩⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲉⲓ̅ ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲧ ⲉⲣⲉ ϥⲣ̅

(7/28)

ⲁⲧ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧ ⲉⲣ ⲟⲩⲛⲟϫϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ

(7/29)

ϩⲙ̅ | ⲡ̅ ⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲁϥⲉⲓ̈ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲡⲉⲓ ⲕⲧⲏⲙⲁ ⲉⲧ [Fol. 150a col. 2]

(7/30)

ⲙⲏϩ ⲛ̅ ϩⲓⲥⲉ· ⲉⲩⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲫⲑⲟⲛⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲙ̅

(7/31)

ⲙⲛⲧ̅ⲟⲉⲓⲕ· ⲙⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲙⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲛⲧ̅ⲣⲉϥϣⲙ̅ϣⲉ

(7/32)

ⲉⲓ̈ⲇⲱⲗⲟⲛ· ⲛⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ ⲛⲧⲁ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲙⲟⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ·

(7/33)

□ Ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϣⲃⲣ̅ ⲣ̅ ϩⲱⲃ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ ⲉ

(7/34)

ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲟⲕⲟⲩ ⲉ ⲣⲟϥ· ϩⲛ̅ ϩⲉⲛⲁ‐

(8/1)

ⲛⲟⲙⲓⲁ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲟⲩⲱϣϥ̅· ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ ⲟⲩⲟ|

(8/2)

[Fol. 150b col. 1] ⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲙⲛ̅ⲧϥ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ ⲁⲡⲟⲗⲁⲩⲥⲓⲥ ⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅

(8/3)

ⲥⲏⲩ· ⲛ̅ⲧⲁϥⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ ⲁϣ ⲛ̅ ⲟⲉⲓϣ ⲉⲛⲉϩ ⲛ̅ϭⲓ

(8/4)

ⲡⲣⲱⲙⲉ·

(8/5)

□ Ⲁⲣⲁ̅ ⲁϥⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲉϥϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲧⲣⲁ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ·

(8/6)

ⲛ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ ⲉϥⲛⲁⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲉϥⲟⲧⲡ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲕⲁⲕⲉ

(8/7)

ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲥϯⲃⲱⲱⲛ ⲉϥϩⲏϣ ⲁⲩⲱ ⲉϥϭⲏⲩ ⲛ̅ ⲥⲁ̅ ⲥⲁ̅ ⲛⲓⲙ

(8/8)

ϩⲙ̅ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛ ⲧ̅ⲕⲁⲗⲁϩⲏ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ

(8/9)

[Fol. 150b col. 2] ϩⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧⲉ ⲁϥⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ· | ⲛⲉϥⲕⲓⲛⲇⲏⲛⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅

(8/10)

ϩⲟⲩⲟ̅ ⲉ ⲧⲣⲉ ϥⲙⲟⲩ· ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲉϥϩⲛ̅

(8/11)

ⲕⲟⲩⲛⲥ̅ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲉϥϫⲓ ⲉⲕⲓⲃⲉ· ⲛ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ

(8/12)

ϥ̅ϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ϥ̅ⲣⲓⲙⲉ·

(8/13)

□ Ⲡⲉⲧⲙⲟⲧⲛ̅ ⲅⲁⲣ ⲙ ⲉϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ

(8/14)

ⲉϥⲣⲓⲙⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲟ̅ ⲛ̅ ϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲩⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲥⲩⲣⲁ̅

(8/15)

ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲁϥⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ·

(8/16)

□ Ⲛ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ ⲉϥⲛⲁⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ· ⲉϥϩⲩⲡⲟⲕⲓⲥⲑⲉ ⲉ

(8/17)

[Fol. 151a col. 1 ϥ̅ⲉ̅] ⲧⲣⲉ ⲟⲩ | ⲧⲃ̅ⲛⲏ̅ ⲉⲓ̈ ⲉ ϫⲱϥ ⲛϥ̅ⲣⲁϩⲧϥ̅ ⲛϥ̅ⲙⲟⲩ· ⲁⲩⲱ

(8/18)

ⲣⲱϥ ⲡⲏϣ ⲛ̅ ϫⲓϩ ϩⲓ ⲉⲓⲧⲛ̅· ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲥⲩⲣⲁ̅ ϩⲓ ⲡⲉⲥⲏⲧ̅·

(8/19)

□ Ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉϥϣⲁⲛⲣ̅ ⲃⲣ̅ⲣⲉ ϥⲛⲁⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ·

(8/20)

ⲉϥⲛⲁⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲛ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ· ϥⲛⲁϣⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲁⲛ·

(8/21)

ⲧⲁⲅⲙⲏ ⲅⲁⲣ ⲛ ⲧ̅ⲙⲛⲧ̅ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲕⲱⲧⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛ̅

(8/22)

ⲥⲁ ⲥⲁ̅ ⲛⲓⲙ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛⲉⲡⲏⲑⲩⲙⲓⲁ̅ ⲉⲩⲙⲏϩ ⲛ̅ ⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥ·

(8/23)

[Fol. 151a col. 2] ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲥ̅ⲧⲟ̅ ⲛⲁϥ ⲁⲛ ⲉⲁ ⲁⲩϫⲉ | ⲛⲉϥⲙⲟⲩ ⲕⲁⲕⲱⲥ·

(8/24)

ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲛⲁϫⲓ ⲥϩⲓⲙⲉ ⲛϥ̅ϫⲡⲉ ϣⲏⲣⲉ ϥⲛⲁⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ·

(8/25)

ⲛ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ ⲉϥⲛⲁⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ· ⲉϥ ϩⲙ̅ ⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲛ

(8/26)

ⲛ̅ ϣⲏⲣⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲣ̅ ⲥⲟϭ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥϣⲁⲛⲣ̅ ϩⲗ̅ⲗⲟ̅·

(8/27)

ⲁϥⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲛ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ· ⲉϥⲛⲁⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲉⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓ

(8/28)

ⲛ̅ ⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥ ⲛ ⲧ̅ⲙⲛⲧ̅ϩⲗ̅ⲗⲟ̅·

(8/29)

□ Ⲁⲩⲱ ⲉ ⲑⲁⲏ̅ ⲛ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲧⲉ ⲡⲣⲟⲥⲇⲟⲕⲓⲁ ⲙ̅

(8/30)

[Fol. 151b col. 1] ⲡⲙⲟⲩ ⲧⲉ ϣⲁⲥⲟⲩⲱⲙ ⲥⲁ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ̅ | ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ ⲟⲩ‐

(8/31)

ⲕⲱϩⲧ̅· ⲱ̅ ⲡⲙⲟⲩ ⲡⲁⲓ̈ ⲉϣⲁϥϥⲓ ⲛ̅ϭⲟⲧ̅ ⲛⲓⲙ· ϣⲏⲣⲉ

(8/32)

ϣⲏⲙ ϩⲓ ϩⲗ̅ⲗⲟ· ⲃⲣ̅ⲣⲉ ϩⲓ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ·

(8/33)

□ Ⲟⲩϣⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛ̅ ϩⲏⲗⲏⲕⲓⲁ ⲡⲉⲧ ⲕⲏ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲙ̅

(8/34)

ⲡⲙⲟⲩ· ⲁⲗⲗⲁ ϣⲁϥϥⲓ ⲛ ϭⲟⲧ̅ ⲛⲓⲙ· ⲉⲣⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ

(9/1)

ⲅⲁⲣ ϣⲟⲟⲡ̅ ⲛ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ· ⲟⲩⲛⲟϭ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ ⲗⲩⲡⲏ ⲧⲉ

(9/2)

ⲉ ⲑⲉⲱⲣⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ· ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥⲧⲁⲕⲟ̅·

(9/3)

ⲡϩⲟ̅ ϣⲁϥⲟⲩⲟⲧⲟⲩⲉⲓⲧ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲥⲭⲏⲙⲁ̅ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ·

(9/4)

ⲙⲛ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲁϥϭⲃ̅ⲃⲉ· ⲙⲛ̅ ⲧ̅ⲧⲁⲡⲣⲟ̅ | ⲉⲧ ϣⲟⲧⲙ̅· [Fol. 151b col. 2]

(9/5)

ⲙⲛ̅ ⲡϥⲱ̅ⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲗⲱϭϫ̅· ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲃⲁⲗ ⲉⲛⲧ ⲁⲩⲥⲱⲧⲣ̅·

(9/6)

ⲁⲩϣⲧⲁⲙ· ⲙⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲕⲓⲙ ⲁⲛ·

(9/7)

□ Ⲡⲥⲉⲉⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ̅ ⲉⲧ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲧⲥⲁⲣⲝ̅

(9/8)

ⲉⲛⲧ ⲁⲥⲥⲣⲟϥⲣⲉϥ· ⲙⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲟⲩⲧ̅ ⲉⲛⲧ ⲁⲩⲣ̅ ϫⲟⲟⲗⲉⲥ·

(9/9)

ⲙⲛ̅ ⲡ ⲕⲉ ⲥⲉⲉⲡⲉ ⲉⲛⲧ ⲁⲩⲃⲱϣ· ⲛⲉϣⲧⲙ̅ ⲟⲩⲱⲛ̅ ⲉⲛⲧ

(9/10)

ⲁⲩⲃⲱⲗ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲁⲗⲕⲥ̅ ⲉⲛⲧ ⲁⲩϣⲟⲟⲩⲉ· ⲙⲛ̅

(9/11)

ⲡϣⲟⲉⲓϣ | ⲉⲧ ⲛⲁϣⲱϥ· ⲟⲩ ⲗⲁⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ [Fol. 152a col. 1 ϥ̅ⲍ̅]

(9/12)

ⲁⲩⲱ ⲉϥⲟ̅ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ ⲟⲩϩⲣⲏⲣⲉ ⲛ̅ ⲭⲟⲣⲧⲟⲥ ⲉϣⲁϥϣⲟⲟⲩⲉ·

(9/13)

ⲛϥ̅ⲥⲣⲟϥⲣⲉϥ· ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ ⲟⲩϣⲉ̅ ⲉϣⲁϥⲣⲟⲕϩϥ̅ ϩⲓⲧⲛ̅

(9/14)

ⲟⲩⲕⲱϩⲧ̅ ⲛϥ̅ⲱϫⲛ̅· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲧⲁⲕⲟ̅ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ

(9/15)

ⲙⲛ̅ ⲧⲉϥⲙⲛⲧ̅ⲉⲃⲓⲏⲛ̅ ⲉⲧ ⲛⲁϣⲱⲥ·

(9/16)

□ Ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϭⲙ̅ ⲡϣⲓⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲡⲗⲁⲥⲙⲁ̅ ⲙ̅ⲙⲓⲛ

(9/17)

ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧ ⲁϥⲧⲁⲙⲓⲟϥ· ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉϥ ⲉⲓ̈|ⲛⲉ [Fol. 152a col. 2]

(9/18)

ⲙⲛ̅ ⲧⲉϥϩⲓⲕⲱⲛ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲛⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲟⲩϫⲣⲟ̅ ⲛ̅ϭⲓ

(9/19)

ⲡⲙⲟⲩ· ⲛϥ̅ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϫⲉ ⲁⲓ̈ϫⲣⲟ̅ ⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ·

(9/20)

□ Ϥ̅ⲡⲟⲗⲉⲙⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲙⲛ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ϭⲓ

(9/21)

ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲁϥϥⲓⲧϥ̅ ⲛ ⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲟⲥ· ϩⲛ̅

(9/22)

ⲧⲕⲁⲕⲓⲁ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ· ⲙⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲩⲗⲏ ⲛ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ· ⲉϥ‐

(9/23)

ⲛⲟⲩϫⲉ ⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲁⲛⲟⲙⲓⲁ·

(9/24)

ϣⲁⲛⲧϥ̅ ⲟⲣϫϥ̅ ϩⲁ ⲧⲟⲟ|ⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲣⲃⲉϥ̅ [Fol. 152b col. 1]

(9/25)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ̅· ⲛ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲉ

(9/26)

ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲥⲙⲏⲣ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲥⲣ̅ ⲃⲟⲗ

(9/27)

ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲁ̅ ⲛ̅ ⲱⲧⲡ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ·

(9/28)

□ Ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲁ ⲡⲓⲱⲧ ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲉϫⲙ̅

(9/29)

ⲡⲕⲁϩ ⲉⲙⲛ̅ ⲥⲁⲣⲝ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩⲡⲛⲁ̅ ⲡⲉ

(9/30)

ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁϥ ⲧⲣⲉ ϥⲣ̅ ⲥⲁⲣⲝ̅ ϩⲛ̅ ⲧⲕⲁⲗⲁϩⲏ̅ ⲛ

(9/31)

ⲧ̅ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲉ | ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉ [Fol. 152b col. 2 ϥ̅ⲏ̅]

(9/32)

ⲧⲣⲉ ϥⲛⲟⲩϩⲙ̅ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥⲥⲱⲣⲙ̅ ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲥⲱⲟⲩϩ

(9/33)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ ⲛⲉⲧϫⲟⲟⲣ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲉ ⲡⲑⲟⲛⲟⲥ ⲙ̅

(9/34)

ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ· ⲛϥ̅ⲥⲱⲟⲩϩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲧⲉϥⲁⲅⲉⲗⲏ·

(10/1)

□ Ⲛⲉ ⲛⲧⲁ ⲡⲙⲟⲩ ϫⲟⲟⲣⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲁϥⲡⲉϣ ⲡⲣⲱⲙⲉ·

(10/2)

ⲛⲁⲓ̈ ⲁ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ· ⲉ ⲁϥⲣ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅

(10/3)

[Fol. 153a col. 1 ϥ̅ⲑ̅] ⲟⲩⲁ̅ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ̅· ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ̅ ⲙⲛ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ· | ⲡⲙⲟⲩ

(10/4)

ⲅⲁⲣ ⲁϥⲙⲉⲣ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ϩⲛ̅ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ ⲉ ⲁϥⲃⲉⲗ ⲧⲥⲁⲣⲝ̅

(10/5)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲁϥⲡⲉϣ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉ ⲥⲛⲁⲩ·

(10/6)

□ Ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ ϩⲱⲱϥ ⲓⲥ̅ ⲁϥⲃⲉⲗ̅ⲧⲉ ⲯⲩⲭⲏ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅

(10/7)

ⲛⲉⲥⲙⲣ̅ⲣⲉ· ⲉ ⲁϥⲙⲉⲣ ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲇⲉ ⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲛⲉϣⲧⲙ̅

(10/8)

ⲟⲩⲱⲛ̅· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛ̅ⲧⲟⲩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲛⲁⲩ· ⲁϥⲁⲁⲩ

(10/9)

ⲛ̅ ⲟⲩⲁ̅ ⲛ ⲟⲩⲱⲧ̅· ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ̅ ⲙⲛ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ̅· ⲁϥϣⲟⲟⲛϥⲟⲩ

(10/10)

[Fol. 153a col. 2] ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ· | ⲁϥϯ ⲙ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ· ⲁⲩⲱ

(10/11)

ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲙ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ̅· ⲁϥϯ ⲙ̅ ⲡⲟⲣⲅⲁⲛⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲣⲉϥ‐

(10/12)

ϣⲁϫⲉ· ⲁϥϯ ⲛⲁϥ ⲛⲙ̅ ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧ ⲧⲏϣ·

(10/13)

□ Ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲱ̅ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ̅ ⲯⲁⲗⲉⲓ ϩⲙ̅ ⲡⲟⲩⲥⲱⲙⲁ̅

(10/14)

ⲉⲩⲛ̅ⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡ ⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ ϩⲓⲇⲓⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲛ ⲁⲧ

(10/15)

ⲃⲱⲗ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲙⲟⲩ ϩⲁ ⲣⲟⲛ·

(10/16)

[Fol. 153b col. 1] ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲁⲛⲟⲛ ⲉⲛⲁⲱⲛϩ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· | ⲙⲏ̅

(10/17)

ⲅⲁⲣ ⲉϥⲭⲣⲩⲱⲥⲧⲉ ⲛ ⲟⲩⲙⲟⲩ ⲉ ⲧⲣⲉ ϥⲙⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅·

(10/18)

ⲏ̅ ⲟⲩ ⲣⲱ̅ ⲧⲉ ⲧⲉⲭⲣⲓⲁ ⲉ ⲧⲣⲉ ϥⲣ̅ ⲣⲱⲙⲉ· ⲏ̅ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲉϥⲣ̅

(10/19)

ⲭⲣⲓⲁ ⲛ̅ϫⲓ ⲥⲁⲣⲝ̅· ⲉⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ

(10/20)

ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ̅ ⲧⲙⲛⲧ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲟ̅ ϩⲓⲱⲱϥ· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲁϥϩⲩ‐

(10/21)

ⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲉ ⲡⲉϫⲡⲟ̅ ⲛ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩ· ⲉⲛⲧⲟϥ

(10/22)

ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡ ⲁⲧ ⲙⲟⲩ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ·

(10/23)

□ Ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓ̈ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ̅ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲉⲛⲧⲟϥ

(10/24)

[Fol. 153b col. 2] ⲡⲉ ⲡⲣ̅ⲣⲟ̅ ⲉⲧⲟ̅ | ⲛ ⲣ̅ⲣⲟ̅ ⲉϫⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ⲛⲓⲙ ⲡⲉ

(10/25)

ⲛⲧⲁϥⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϯ ⲙ̅ⲡ ⲉϥⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓ̈ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(10/26)

ⲉ ⲡⲉⲥ⳨ⲟ̅ⲥ̅· ⲛϥ̅ⲙⲟⲩ ⲉϥⲣⲁϣⲉ· ⲉⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲇⲏ‐

(10/27)

ⲙⲓⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲧⲏⲣϥ̅· ⲉ ⲁϥϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ

(10/28)

ⲩϫⲡⲟϥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲓⲧⲣⲁ̅ ⲛ̅ ⲥϩⲓⲙⲉ ⲉ ⲁⲩϭⲟⲟⲗⲉϥ ⲛ̅

(10/29)

ϩⲉⲛⲧⲟⲉⲓⲥ:

(10/30)

□ Ⲡⲉⲧϭⲟⲟⲗⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ̅· ⲡ ⲉⲧ

(10/31)

[Fol. 154a col. 1 ⲣ̅ⲁ̅] ϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓϫⲛ̅ | ⲛ̅ ϩⲁⲣⲙⲁ ⲛⲉ ⲭⲉⲣⲟⲩⲃⲓⲛ ⲁⲩϫⲧⲟϥ

(10/32)

ϩⲛ̅ ⲟⲩⲟⲙϥ̅ ⲁϥϫⲓ ⲉⲕⲓⲃⲉ ϩⲛ̅ ⲕⲟⲩⲛⲥ̅ ⲛ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ·

(10/33)

ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲧ ⲉⲣⲉ ϩⲉⲛⲥⲁⲣⲁⲫⲓⲛ ⲁϩⲉ ⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲛ̅

(10/34)

ⲟⲩⲥⲧⲱⲧ̅ ⲉⲩϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲙⲛⲧ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ·

(11/1)

□ Ⲡⲉⲧ ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩⲛⲟⲩ ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲧⲣⲉ ϥϩⲁⲧⲉ ϩⲛ̅ ⲛⲁⲓ̈

(11/2)

ⲉⲣⲱⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲡϩⲟⲩⲙ ⲡⲉ ⲙⲛ̅ ϯⲱⲧⲉ· ⲉϥⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ

(11/3)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲉ̅· ⲁϥϫⲓ ⲃⲁⲡⲧⲓⲥ|ⲙⲁ ϩⲙ̅ ⲡⲓⲟⲣ‐ [Fol. 154a col. 2]

(11/4)

ⲇⲁⲛⲏⲥ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϣⲁϥⲙⲟⲩ· ⲡ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲧⲏⲣϥ̅

(11/5)

ϫⲓ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲁⲩⲥⲟϣϥ̅ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈·

(11/6)

□ Ⲡ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲧⲥⲁϣϥⲉ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲥⲧⲉⲣⲉⲩⲙⲁ ⲁⲩⲱ

(11/7)

ⲡⲕⲁϩ ⲙⲛ̅ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ ⲉⲩⲁϣⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϥϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲁϣⲧϥ̅

(11/8)

ⲉϫⲛ̅ ⲟⲩⲥ⳨ⲟ̅ⲥ̅ ⲛ̅ ϣⲉ·

(11/9)

□ Ⲡ ⲉⲛⲧ ⲁϥϫⲓ ⲛ ⲟⲩⲕⲁϩ ⲉϥⲙⲟⲟⲩⲧ̅ ⲁϥⲡⲗⲁⲥⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ

(11/10)

ⲛ̅ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϥ|ⲟⲛϩ̅ ⲁϥϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲉⲩⲥⲱϣ ⲙ̅ⲙⲟϥ· [Fol. 154b col. 1]

(11/11)

ϫⲉ ⲕⲁⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥⲥⲱϣ ⲉϥⲉⲧⲟⲩϫⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲛⲧ ⲁϥⲃⲱⲕ

(11/12)

ⲉ ⲡⲧⲁⲕⲟ̅· ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲉϥⲛⲟⲃⲉ· ⲁϥϯ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅

(11/13)

ⲥⲱⲧⲉ ϩⲁ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ̅ ⲛ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ· ⲁϥϯ ⲛ̅ⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ̅

(11/14)

ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲁ ⲡⲉⲡⲗⲁⲥⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ ⲁⲇⲁⲙ· ⲁⲩⲱ

(11/15)

ⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ϩⲁ ⲡⲧⲏⲣϥ̅· ⲁϥϯ ⲛ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ

(11/16)

ϩⲁ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉϥⲙⲟⲩ ϩⲁ ⲡⲉⲛⲙⲟⲩ·

(11/17)

□ Ⲡⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲭⲣⲏ|ⲱⲥⲧⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ· [Fol. 154b col. 2]

(11/18)

ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅· ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲥ̅ⲙⲟⲩ ϫⲉ ⲁ ⲡⲉⲭⲥ̅

(11/19)

ⲙⲟⲩ ϩⲁ ⲣⲟⲛ·

(11/20)

□ Ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲟⲩⲟⲛϩⲥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ

(11/21)

ⲁϥⲙⲟⲩ ϩⲁ ⲣⲟⲛ ⲁⲛⲟⲛ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉϥⲉ‐

(11/22)

ⲧⲟⲩϫⲟⲛ· ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲉⲛⲉϩ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥⲙⲟⲩ

(11/23)

ϩⲁ ⲟⲩⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ̅· ⲏ̅ ⲛⲓⲙ ⲉⲓ̈ⲱⲧ ⲡⲉ ⲛⲧ

(11/24)

ⲁϥⲙⲟⲩ ϩⲁ ⲡⲉϥ ϣⲏⲣⲉ | ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲛⲧ ⲁϥϫⲡⲟϥ· [Fol. 155a col. 1 ⲣ̅ⲅ̅]

(11/25)

ⲁϣ ⲟⲛ ⲛ̅ ϣⲃⲏⲣ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥⲙⲟⲩ ϩⲁ ⲡⲉϥϣⲃⲏⲣ· ⲏ̅

(11/26)

ⲟⲩⲥⲟⲛ ⲙ̅ ⲙⲉⲣⲓⲧ ϩⲁ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ· ⲙ̅ⲡⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲅⲁⲣ

(11/27)

ⲉⲛⲉϩ ⲣ̅ ⲡⲁⲓ̈ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲟⲩⲁ̅ ⲙⲟⲩ ϩⲁ ⲟⲩⲁ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥ‐

(11/28)

ⲟⲩⲱϣ· ⲏ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥϩⲧⲟⲣ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ·

(11/29)

□ Ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲁϥⲉⲓ̈ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥϩⲧⲟⲣ

(11/30)

ⲙⲛ̅ ⲧⲉϥⲁⲅⲁⲡⲏ̅· ⲁⲛⲟⲛ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ· ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ϫⲉ

(11/31)

ⲁϥⲡⲗⲁⲥⲥⲉ ⲙ̅|ⲙⲟⲛ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ ⲁⲇⲁⲙ̅ ⲉ ⲁϥ ⲧⲣⲉ [Fol. 155a col. 2]

(11/32)

ⲛϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧ ⲉⲣⲉ ⲛⲧⲁⲕⲟ̅ ϩⲙ̅

(11/33)

ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲁϥⲉⲓ̈ ⲁϥϣⲡ̅ ϩⲓⲥⲉ ϩⲁ ⲣⲟⲛ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲛϩⲟⲛ

(11/34)

ϩⲛ̅ ⲧⲉϥⲁⲅⲁⲡⲏ̅·

(12/1)

□ Ⲙ̅ ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲧ ⲁϥⲡⲗⲁⲥⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ϩⲛ̅

(12/2)

ⲧⲉϥ ϭⲓϫ· ⲛϥ̅ϣⲡ̅ ϩⲓⲥⲉ ⲁⲛ· ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ

(12/3)

ⲁϥϫⲡⲟⲛ̅ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ̅ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡϩⲓⲥⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲙⲟⲩ· ⲉϥ‐

(12/4)

ⲙⲟⲕϩ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ̅ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧ ϯⲛⲁⲁⲕⲉ· |

(12/5)

[Fol. 155b col. 1] ⲁϥϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲉⲙⲡϥ̅ ⲣⲉⲕϩ̅

(12/6)

ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲩⲥⲱϣ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲝ̅· ϩⲓⲧⲛ̅

(12/7)

ⲛ̅ ϭⲓϫ ⲛ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ· ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲙⲟⲩⲟⲩⲧ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ

(12/8)

ⲛ̅ⲥⲉⲧⲟⲙⲥϥ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ

(12/9)

ϫⲉ ⲁⲕϫⲓⲧ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲡⲉⲭⲟⲩⲥ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ·

(12/10)

□ Ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲓⲧϥ̅· ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲡⲉ ⲛ ⲛ̅ ⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ⲛⲁⲓ̈

(12/11)

ⲉⲛⲧ ⲁϥⲙⲉⲣⲓⲧⲟⲩ ⲉ ⲁⲩⲙⲟⲟⲩⲧϥ̅· ⲁϥⲉⲓ̈ ⲉ ⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉ

(12/12)

[Fol. 155b col. 2] ⲧⲟⲩϫⲟⲟⲩ ⲁⲩⲛⲟϣⲡ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ ⲟⲩ|ϣϫⲉ·

(12/13)

□ Ⲁⲛⲁⲩ ϭⲉ ⲱ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲛⲧⲟⲩⲉⲓ̈ⲟ̅ ⲛ ⲛ̅ ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅

(12/14)

ⲡⲓⲏ̅ⲗ̅· ⲉⲛⲧ ⲁⲩⲁⲁⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲛ ϫⲟⲉⲓⲥ· ⲁⲩⲕⲱⲛⲥ̅ ⲙ̅

(12/15)

ⲡⲉⲥⲡⲓⲣ̅ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥⲥⲟⲟⲛⲧⲟⲩ· ⲁⲩϯ ϩⲓⲥⲉ ⲙ̅ ⲡⲉ

(12/16)

ⲛⲧⲁϥⲣ̅ ϩⲁϩ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲁⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲓ̈ⲟⲧⲉ·

(12/17)

ⲁⲩⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉ ⲡⲙⲁ̅ ⲛ̅ ϩⲉⲛ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩ·

(12/18)

ⲟⲩⲁⲩⲱⲟⲩ ⲙⲟⲥⲧⲉ ⲉ ⲡⲙⲁ̅ ⲙ̅ ⲡⲙⲉ̅ ⲉⲛⲧ ⲁϥⲙⲉⲣⲓⲧⲟⲩ |

(12/19)

[Fol. 156a col. 1 ⲣ̅ⲉ̅] ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲁⲩⲑⲗⲓⲃⲉ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥϯ ⲡⲣⲁϣⲉ ⲛⲁⲩ·

(12/20)

ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥ ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉ

(12/21)

ⲣⲟϥ· ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥⲧⲁⲗϭⲉ ⲛ̅ ϭⲁⲗⲉ ⲉ ⲁϥⲧⲃ̅ⲃⲉ ⲛⲉⲧ ⲥⲟⲃϩ̅·

(12/22)

ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϯ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ ⲛ̅ ⲃⲗ̅ⲗⲉ· ⲡⲁⲓ̈ ⲁⲩϩⲟⲧⲃⲉϥ ⲁⲩⲱ

(12/23)

ⲁⲩⲁϣⲧϥ̅ ⲉϫⲛ̅ ⲟⲩϣⲉ̅·

(12/24)

□ Ⲁⲛⲁⲩ ϭⲉ ⲱ̅ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲛ ⲧⲟⲗⲙⲏⲣⲓⲁ ⲛ ⲛ̅ ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈·

(12/25)

[Fol. 156a col. 2] ⲁⲩⲉⲓ̈ϣⲉ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥⲉϣⲧ̅ ⲡⲕⲁϩ· | ⲁⲩⲉϥⲧ̅ ⲡⲉ ⲛⲧ

(12/26)

ⲁϥⲧⲁϫⲣⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉϫⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲩ ⲛ̅ ⲉⲓ̈ⲟⲟⲩⲉ· ⲁⲩⲡⲱϣ

(12/27)

ⲙ̅ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥϩⲱⲣϭ̅ ⲛ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲉϥⲥⲟⲫⲓⲁ· ⲁⲩ‐

(12/28)

ⲙⲟⲩⲣ̅ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥϥⲟⲗⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲛⲧ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ

(12/29)

ⲙ̅ ⲫⲁⲣⲁⲱ̅· ⲁⲩⲥⲱⲛϩ̅ ⲙ̅ ⲡ ⲉⲧ ⲃⲱⲗ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ

(12/30)

ⲛ̅ ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ·

(12/31)

□ Ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϯ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲡⲏⲅⲏ̅ ⲙ̅ ⲙⲟⲟⲩ ⲁϥⲧⲁⲗϭⲉ

(12/32)

ⲡⲉⲩⲉⲓ̈ⲃⲉ ⲁⲩⲧⲥⲟϥ ⲛ ⲟⲩϩⲙ̅ϫ ⲉϥⲟⲟⲃⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲙⲟϥ |

(12/33)

[Fol. 156b col. 1] ⲛ ⲟⲩⲥⲓϣⲉ ⲉϥ ϩⲛ̅ ⲧⲁⲅⲟⲛⲓⲁ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲉⲥ⳨ⲟ̅ⲥ̅·

(12/34)

ⲉⲙⲛ ⲟ̅ⲩⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁϥⲧⲥⲓⲟⲟⲩ ⲛ ⲉⲃⲓⲱ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅

(13/1)

ⲟⲩⲡⲉⲧⲣⲁ· ⲁⲩⲙⲟⲩⲣ̅ ⲛ ⲛ̅ ϭⲓϫ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲉ

(13/2)

ⲛⲧ ⲁϥⲃⲱⲗ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲥⲏϭ· ⲉⲩⲥⲟⲛϩ̅ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧϥ̅

(13/3)

ⲙ̅ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ·

(13/4)

□ Ⲁϥⲥⲟⲛϩⲟⲩ ϩⲁ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ϣⲁⲛⲧ ϥ̅ⲉⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓ ⲡ ⲉⲧ ⲛⲁ

(13/5)

ⲥⲱⲧⲉ ⲛ̅ ⲧⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲥⲓⲁ ⲉ ⲁϥⲃⲱⲗ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ

(13/6)

ⲙⲏⲣ̅· ⲡ ⲉⲧ ϫⲟⲟⲩ ⲙ̅ | ⲡⲣⲏ̅ ⲙⲛ̅ ⲡⲟⲟϩ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲣ̅ [Fol. 156b col. 2]

(13/7)

ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲉⲛⲃⲁⲗ ⲙ̅ ⲡⲃⲗ̅ⲗⲉ

(13/8)

ⲙ̅ ⲙⲓⲥⲉ· ⲁⲩϣⲧⲁⲙ̅ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲱⲱⲛⲥ̅·

(13/9)

ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥ ⲧⲟⲩⲛⲉⲥ ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ̅ ⲁⲩⲧⲟⲙⲥϥ̅·

(13/10)

□ Ⲱ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲙⲏⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ ⲛ̅ ⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ ⲁⲧ ⲧⲁϩⲟϥ·

(13/11)

ⲁⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥ· ⲁⲩⲙⲟⲩⲣ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲕⲱ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ

(13/12)

ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ· ⲁⲩϯ ⲉⲓϥⲧ̅ ⲉⲛ ϭⲓϫ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲛ | ⲧⲁϥⲡⲗⲁⲥⲥⲉ [Fol. 157a col. 1]

(13/13)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲉⲓ̈ϣⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥⲉⲓ̈ϣⲉ ⲙ̅

(13/14)

ⲡⲉⲩⲛⲓϥⲉ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩϭⲃ̅ϣⲁ· ⲁⲩⲡⲱϣ ⲙ̅ ⲡ ⲉⲧ ⲛⲁⲡⲱϣ

(13/15)

ⲛⲙ̅ ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲥⲱⲙⲁ̅· ⲡⲣⲟⲥ ⲧⲉⲭⲣⲩⲥⲓⲥ ⲡⲉ

(13/16)

ⲛⲧⲁϥⲧⲥⲓⲉ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲛ ⲱⲛϩ̅· ⲁⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ

(13/17)

ⲧⲣⲉ ϥⲟⲩⲉⲙ ⲥⲓϣⲉ̅·

(13/18)

□ Ⲡ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲧⲏⲣϥ̅ ⲟⲛϩ̅ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅ ⲁϥⲙⲟⲩ· ⲛ̅ⲧ

(13/19)

ⲁⲩⲥⲟϣϥ̅ ⲅⲁⲣ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲁⲛ ϩⲓ ⲡⲉⲥ⳨ⲟ̅ⲥ̅· ⲁⲗⲗⲁ | ⲉⲙⲡⲁⲧ [Fol. 157a col. 2]

(13/20)

ϥ̅ⲙⲟⲩ ⲟⲛ ⲁⲩϫⲱ̅ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲥⲱϣ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ϩⲣⲁϥ·

(13/21)

ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ϭⲉ ⲁϣⲉ ⲉϫⲙ̅ ⲡϣⲉ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲥ⳨ⲟ̅ⲥ̅·

(13/22)

ⲁ ⲛⲉ ⲙϩⲁⲁⲩ ⲟⲩⲱⲛ· ⲁ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲱϩ· ⲁϥⲛⲟⲩϩⲙ̅ ⲛ̅

(13/23)

ⲛⲉⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉ· ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥ ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ̅· ⲁⲩⲟⲩⲟⲛϩⲟⲩ

(13/24)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲁϩ ⲛ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲛ̅ ⲑⲓⲗⲏⲙ̅·

(13/25)

□ Ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲧⲉ ⲡⲙⲏⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ

(13/26)

ⲡⲉⲥ⳨ⲟ̅ⲥ̅· ⲛ̅ⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲅⲁⲣ ⲙⲟⲩ ⲁϥⲟⲩⲱⲥϥ̅ ⲙ̅ ⲡ |

(13/27)

ϫⲁϫⲉ· ⲁϥⲙⲟⲩⲣ̅ ⲙ̅ ⲡϫⲱⲱⲣⲉ ⲛ̅ ⲧⲩⲣⲁⲛⲛⲟⲥ· ⲁϥⲧⲁϩⲉ [Fol. 157b col. 1]

(13/28)

ⲡⲉϥⲥ⳨ⲟ̅ⲥ̅ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅· ⲉϥϫⲣⲁⲉⲓⲧ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲩ ⲙ̅ⲧⲟ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ·

(13/29)

ⲉϥⲫⲟⲣⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲉϫⲣⲟ̅·

(13/30)

□ Ⲁϥϫⲓⲥⲉ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ̅ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲉⲥ⳨ⲟ̅ⲥ̅· ⲛ̅ϭⲓ

(13/31)

ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲙⲟⲩ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲱⲛϩ̅

(13/32)

ⲁϥϩⲉ ϩⲁ ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ· ⲧⲟⲧⲉ ⲛ̅ ϭⲟⲙ ⲛⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ

(13/33)

ⲁⲩⲣ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲥⲟⲫⲓⲁ·

(13/34)

□ Ⲁ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲡⲱϣⲥ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ϫⲱϥ· ⲁ ⲛⲉⲥⲧⲟⲓ‐

(14/1)

[Fol. 157b col. 2] ⲭⲓⲟⲛ ⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁ ⲧⲉⲕ[ⲧⲏⲥⲓⲥ] | ⲧⲏⲣⲥ̅ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅

(14/2)

ⲛ̅ⲧ ⲉⲣ ⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉⲓ̈ ⲙⲏⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈

(14/3)

ⲑⲉⲱⲣⲓⲁ ⲛ̅ ϩⲟⲧⲉ· ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥⲁϣⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛ̅

(14/4)

ⲣⲱⲙⲉ· ⲉⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲁⲣⲟϥ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲟⲩϣⲉ̅· ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ

(14/5)

ⲇⲉ ⲉⲩⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛⲉⲓ̈ϥⲧ̅·

(14/6)

□ Ⲛⲉϥϭⲓϫ ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲉⲩⲡⲟⲣϣ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲉⲩⲟϥⲧ̅ ⲛⲉⲓ̈ϥⲧ̅

(14/7)

ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡϣⲉ̅·

(14/8)

[Fol. 158a col. 1 ⲣ̅ⲑ̅] □ Ⲛⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲇⲉ ϩⲱⲟⲩ ⲉⲩⲭⲗⲉⲩⲁ|ⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲩ‐

(14/9)

ⲥⲱⲃⲉ· ⲁⲩⲱ ⲉⲩϫⲏⲣ̅· ⲛⲉⲩⲟ̅ ⲇⲉ ⲛ ⲁⲧ ⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲉ ⲡⲙⲏ‐

(14/10)

ⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ· ⲁ ⲡⲕⲁϩ ⲥⲧⲱⲧ̅ ⲉϥⲛⲁⲩ ⲉ ⲧⲙⲛⲧ̅ ⲁⲧ ϣⲓⲡⲉ

(14/11)

ⲛ̅ ⲛ ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈· ⲁⲛⲧⲟⲟⲩⲥ ⲛⲟⲉⲓ ⲛ̅ ⲛ̅ ⲃⲟⲩⲛⲟⲥ ⲁⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅

(14/12)

ⲁⲩⲕⲓⲙ·

(14/13)

□ Ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲁⲥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ ⲛⲉⲥϩⲁⲉⲓⲙ· ϩⲱⲥⲧⲉ

(14/14)

ⲉ ϩⲉⲃⲥ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·

(14/15)

□ Ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲛ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ̅ ⲛ̅ ⲣⲱϥ· ⲉ ⲟⲙⲕⲟⲩ

(14/16)

[Fol. 158a col. 2] ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲁ ⲡⲥⲱⲛⲧ̅ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩ | ϭⲱⲛⲧ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈

(14/17)

ⲉϫⲛ̅ ⲧ̅ⲧⲟⲗⲙⲏⲣⲓⲁ ⲛ ⲛ̅ ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲉⲧ ⲥⲟⲟϥ· ⲛ̅ ⲣⲉϥ

(14/18)

ⲣ̅ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ ⲧ̅ⲡⲉ̅ ⲁⲩⲣ̅ ⲕⲁⲕⲉ· ⲁ ⲡⲣⲏ̅ ϩⲱⲧⲡ̅· ⲁ ⲡⲟⲟϩ

(14/19)

ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲁϥϩⲟⲡϥ̅· ⲁⲩⲱϫⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ ⲥⲓⲟⲩⲉ ⲧⲙ̅ ⲧⲣⲉ

(14/20)

ⲩⲣ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲛⲁⲥⲉⲃⲏⲥ·

(14/21)

□ Ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲟⲟϩ ⲙⲉϩ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲉⲛϥ̅ⲣ̅

(14/22)

ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲁⲛ· ⲛ̅ⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲣⲏ ϭⲉ ϩⲱⲧⲡ̅· ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩ‐

(14/23)

ϣⲱⲡⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲕⲁⲕⲉ· ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉⲩⲛⲟⲩⲧⲉ

(14/24)

[Fol. 158b col. 1] ⲉⲛⲧ ⲁϥⲥⲟⲟⲛⲧⲟⲩ | ⲉϥⲁϣⲉ̅ ⲉϫⲛ̅ ⲟⲩϣⲉ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ ⲟⲩ‐

(14/25)

ⲗⲏⲥⲧⲏⲥ· ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲁϥⲣ̅ ⲕⲁⲕⲉ· ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉϥϭⲟⲛⲧ̅

(14/26)

ⲁϥⲉⲓ̈ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲛ ⲛ̅ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲣⲉ

(14/27)

ⲧⲉϥⲥⲏϥⲉ ⲧⲟⲕⲙ̅ ϩⲛ̅ ⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉ ϥⲟⲧⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩϣⲡ̅

(14/28)

ⲛ̅ ϣⲱⲡ̅ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ·

(14/29)

□ Ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧ ⲉⲣ ⲟⲩⲕⲱⲗⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧⲙⲛⲧ̅ϣⲁ‐

(14/30)

ⲛⲁϩⲧⲏϥ ⲙ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅· ⲁϥϯ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉ ⲡⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ

(14/31)

ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲡⲉ̅ ⲁϥⲡⲁϩ ϥ̅ ⲁϥⲁⲁϥ ⲛ̅ ⲥⲛⲁⲩ ϫⲓⲛ ⲛ ⲧ̅ⲡⲉ ⲉ

(14/32)

[Fol. 158b col. 2] ⲡⲉⲥⲏⲧ̅· ⲉⲣⲉ ⲛ̅ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ | ⲧⲏⲣⲟⲩ ϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅

(14/33)

ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ ⲉⲩϭⲟⲛⲧ̅ ⲉ ⲁⲥⲕⲱⲗⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲉ ⲧⲙ̅

(14/34)

ⲧⲣⲉ ⲩⲧⲁⲕⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲙⲛⲧ̅ϩⲁⲣϣ̅ ϩⲏⲧ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲱⲧ̅·

(15/1)

□ Ⲁ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲡⲱⲧ̅· ⲁϥⲕⲁⲡ ⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲛ̅

(15/2)

ⲟⲩⲕⲁⲕⲉ· ⲟⲩⲕⲁⲕⲉ ⲛ̅ ϭⲟⲙϭⲙ̅· ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ

(15/3)

ⲉⲙⲡⲁⲧⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϣⲧⲁⲙ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲃⲁⲗ·

(15/4)

□ Ⲁⲩⲱ ⲁ ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϭⲉⲡⲏ̅ ⲁϥϣⲁ̅ ϩⲛ̅ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ· ⲁ

(15/5)

ⲁⲙⲛ̅|ⲧⲉ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲛ̅ⲧ ⲉⲣⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ̅ ⲉ [Fol. 159a col. 1 ⲣ̅ⲓ̅ⲁ̅]

(15/6)

ⲣⲟϥ ϩⲛ̅ ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲁⲛ· ⲁⲗⲗⲁ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅· ⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ

(15/7)

ⲅⲁⲣ ⲙ̅ ⲡⲧⲏⲣϥ̅ ϫⲉ ⲛⲉϥⲧⲁⲕⲟ̅ ϩⲁⲑⲏ̅ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲟⲩⲛⲟⲩ·

(15/8)

ⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ ⲙⲉⲛ ⲁϥⲡⲁϩⲧϥ̅ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲁϥϩⲁⲣⲉϩ ⲉ

(15/9)

ⲡⲕⲁϩ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅·

(15/10)

□ Ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ̅ ⲇⲉ ⲁϥϭⲱ ⲉϥⲁϣⲉ̅ ⲉϫⲙ̅ ⲡϣⲉ̅ ⲉⲧⲃⲉ

(15/11)

ⲛⲉⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲟⲛ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉϥⲡⲛⲁ̅ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ̅ ⲉ

(15/12)

ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ ⲁϥⲧⲟⲩϫⲟ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ̅ | ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϥϣⲱⲗ [Fol. 159a col. 2]

(15/13)

ⲛ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ· ⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲧⲏⲣϥ̅· ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ̅

(15/14)

ⲙⲉⲛ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥ ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ̅ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲡⲉϥⲡⲛⲁ̅

(15/15)

ⲇⲉ ⲁϥⲃⲱⲗ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ·

(15/16)

□ Ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲉ ⲡⲥⲱⲙⲁ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲛ ϫⲟⲉⲓⲥ ⲁϣⲉ

(15/17)

ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉⲥ⳨ⲟ̅ⲥ̅· ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲛⲧⲁ ⲛⲉⲙ‐

(15/18)

ϩⲁⲁⲩ ⲟⲩⲱⲛ̅· ⲁ ⲛⲉⲙⲛⲟⲩⲧ̅ ⲛ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ

(15/19)

ⲁⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲁⲩⲡⲱⲧ̅· ⲁϥⲟⲩⲱϣϥ̅ ⲛ ⲛ̅ⲣⲟ̅ ⲛ̅ ϩⲟⲙⲛ̅ⲧ̅

(15/20)

ⲁϥϩⲱⲣⲃ̅ | ⲛⲙ̅ ⲙⲟⲭⲗⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲓⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓ ⲛ̅ [Fol. 159b col. 1]

(15/21)

ⲛⲉⲩⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ϣⲁⲁ ⲡⲉϥⲉⲓ̈ⲱⲧ̅·

(15/22)

ⲛ̅ⲧ ⲉⲣⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲕⲁⲧⲁⲗⲩ ⲛ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧ

(15/23)

ⲉⲣⲉ ϥϩⲱⲙ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ ⲁϥⲣ̅ ⲡϫⲁϫⲉ ⲛ̅ ϩⲃⲁ̅· ⲛⲉⲯⲩ‐

(15/24)

ⲭⲟⲟⲩⲉ ⲙⲉⲛ ⲁϥⲛ̅ⲧⲟⲩ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ· ⲛ̅ ⲥⲱⲙⲁ̅

(15/25)

ⲇⲉ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ·

(15/26)

□ Ⲁⲛⲁⲩ ϭⲉ ⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲧⲟ̅ ⲛ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ ⲙ̅

(15/27)

ⲡⲉϥⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ̅ ⲉϥⲁϣⲉ̅ ⲉϫⲙ̅ ⲡϣⲉ̅· ⲙ̅ⲡⲉ

(15/28)

ⲧⲉⲕⲧⲏⲥⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲉϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ | ⲉϥⲓ ϩⲁ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ̅ ⲉⲧ [Fol. 159b col. 2]

(15/29)

ⲙⲟⲟⲩⲧ̅· ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲛⲉⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲟⲛ ⲉϣϥⲓ ϩⲁⲣⲟϥ·

(15/30)

ⲙ̅ⲡⲉ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲉϣϥⲓ ϩⲁ ⲡⲉϥⲡⲛ̅ⲁ̅· ⲁ ⲙⲁ̅ ⲅⲁⲣ

(15/31)

ⲛⲓⲙ ⲙⲟⲩϩ ⲛ̅ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲉϫⲛ̅ ⲛ̅ ϩⲓⲥⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ·

(15/32)

□ Ⲁⲩⲱ ⲁ ⲧⲉⲕⲧⲏⲥⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉϥⲙⲟⲩ·

(15/33)

ⲙ̅ⲡ ⲟⲩⲉϣϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉⲩϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲩϣⲱⲥ

(15/34)

ⲙ̅ⲙⲟϥ·

(16/1)

□ Ⲁ ⲧⲉⲕⲧⲏⲥⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲡⲱϣⲥ̅ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ

(16/2)

[Fol. 160a col. 1 ⲣ̅ⲓ̅ⲅ̅] ⲡⲉⲓ̈ | ⲙⲏⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲃⲣ̅ⲣⲉ· ⲡⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲥⲉⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ

(16/3)

ⲉⲛϥ̅ϣⲁϫⲉ ⲁⲛ·

(16/4)

□ Ⲡⲉⲧⲉ ⲙ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ ⲥⲉⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲁⲩⲱ

(16/5)

ⲥⲉϣⲓⲡⲉ ⲁⲛ· ⲡⲉⲧⲉ ⲙ ⲉⲩⲉϣⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲩⲁ‐

(16/6)

ⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ϥ̅ϯ ⲁⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ·

(16/7)

□ Ⲡⲉⲧⲉ ⲙ ⲉⲩⲉϣⲧⲟⲛⲧⲛ̅ ⲉ ⲣⲟϥ ⲥⲉⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ

(16/8)

ⲁⲩⲱ ⲉⲛϥ̅ϭⲟⲛⲧ̅ ⲁⲛ· ⲡ ⲁⲧ ϣⲡ̅ ϩⲓⲥⲉ ⲉϥϣⲡ̅ ϩⲓⲥⲉ ⲁⲩⲱ

(16/9)

[Fol. 160a col. 2] ⲉⲛϥ̅ⲛⲟϭⲥ̅ ⲁⲛ· ⲡⲁⲧ ⲙⲟⲩ ⲁϥⲙⲟⲩ· | ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲩⲡⲟ‐

(16/10)

ⲙⲓⲛⲉ· ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲏϩ ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ ⲁⲩⲧⲟⲙⲥϥ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ·

(16/11)

ⲁⲩⲱ ϥ̅ⲕⲱ̅ ⲛ̅ ⲣⲱϥ·

(16/12)

□ Ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲉⲓ̈ ⲙⲏⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲡⲉϫⲉ ⲡⲥⲱⲛⲧ̅ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲁⲩⲣ̅

(16/13)

ϣⲡⲏⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲙⲛⲧ̅ϣⲁⲛⲁϩⲧⲏϥ· ⲁⲩⲱ

(16/14)

ⲛ̅ⲧ ⲉⲣⲉ ϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ̅ ⲛ̅ ϣⲱⲣⲡ̅

(16/15)

ⲛ ⲧ̅ⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲏ· ⲛ̅ⲧ ⲉⲣⲉ ϥϩⲱⲙ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ·

(16/16)

□ Ⲁϥⲙⲟⲩⲣ̅ ⲙ̅ ⲡⲧⲩⲣⲁⲛⲛⲟⲥ· ⲁϥⲃⲱⲗ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ·

(16/17)

[Fol. 160b col. 1 ⲣ̅ⲓ̅ⲇ̅] ⲧⲟⲧⲉ ⲁ ⲧⲉⲕⲧⲏⲥⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅ | ⲉⲓ̈ⲙⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲙ̅

(16/18)

ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥ· ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅

(16/19)

ⲛ̅ⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲓ ⲁⲧ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲁⲩϣⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲁⲧ

(16/20)

ϣⲓⲧϥ̅· ⲡⲁⲧ ϣⲡ̅ ϩⲓⲥⲉ ⲁϥϣⲡ̅ ϩⲓⲥⲉ· ⲡⲁⲧ ⲙⲟⲩ

(16/21)

ⲁϥⲙⲟⲩ· ⲡⲁ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ ⲁⲩⲧⲟⲙⲥϥ̅·

(16/22)

□ Ⲛ̅ⲧⲁϥ ⲣ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ

(16/23)

ⲉϥⲉⲛⲁ̅ ⲛⲁⲛ· ⲛ̅ⲧⲁⲩⲙⲟⲟⲩⲧϥ̅ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲃⲱⲗ ⲉ ⲃⲟⲗ

(16/24)

ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙⲏⲣ̅· ⲁϥϣⲡ̅ ϩⲓⲥⲉ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϯ ⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲛⲁⲛ·

(16/25)

[Fol. 160b col. 2] ⲁϥⲙⲟⲩ | ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲧⲁⲛϩⲟⲛ· ⲁⲩⲧⲟⲙⲥϥ̅ ϫⲉ ⲕⲁⲥ

(16/26)

ⲉϥⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲛ̅· ⲉⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲡ̅ ϩⲓⲥⲉ ⲡⲉ ⲙⲛ̅

(16/27)

ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲱⲙⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁϣⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲛ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ ⲡⲉ·

(16/28)

□ Ⲡⲙⲟⲩ ϭⲉ ⲁϥϩⲉ ϩⲁ ⲛ̅ ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅· ⲁⲩⲱ

(16/29)

ⲁϥⲥⲩⲣⲁ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϥⲟ̅ ⲛⲁⲓ̈ⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲟⲥ ⲉϥϣⲧⲣ̅ⲧⲱⲣ·

(16/30)

ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲧⲉϥϭⲟⲙ ⲁϥⲕⲧⲟϥ ⲉ ⲡⲁϩⲟⲩ· ⲉ ⲁϥⲥⲱⲧⲙ̅

(16/31)

[Fol. 161a col. 1 ⲣ̅ⲓ̅ⲉ̅] ⲉ ⲧⲉⲥⲙⲏ̅ ⲙ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ | ⲉϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲉⲯⲩⲭⲏ̅

(16/32)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲉⲓⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛⲉⲧ ⲙⲏⲣ· ⲛⲉⲧ ϩⲙⲟⲟⲥ

(16/33)

ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲙⲛ̅ ⲑⲁⲓⲃⲉⲥ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲁϥϣⲁ̅

(16/34)

ⲛⲏⲧⲛ̅·

(17/1)

□ Ϯⲧⲁϣⲉ ⲟⲉⲓϣ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲱⲛϩ̅· ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ

(17/2)

ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲃⲱⲗ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅

(17/3)

ⲛⲉⲯⲩⲭⲟⲟⲩⲉ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ·

(17/4)

ⲡⲕⲁϩ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲁϥϫⲓϣⲕⲁⲕ | ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ [Fol. 161a col. 2]

(17/5)

ϫⲉ ϯⲥⲟ̅ ⲉ ⲣⲟⲓ̈ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲅ̅ ⲃⲟⲗⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲥⲁϩⲟⲩ

(17/6)

ⲉⲧ ϩⲓ ϫⲱⲓ̈ ⲛⲅ̅ ϥⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ϫⲱⲓ̈ ⲛ ⲧ̅ⲕⲁⲕⲓⲁ ⲙ̅

(17/7)

ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ· ϫⲉ ⲁⲕⲁⲁⲧ̅ ⲛ ⲙ̅ϣⲁ̅ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲧⲱⲙⲥ̅ ⲙ̅

(17/8)

ⲡⲉⲕⲥⲱⲙⲁ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧ̅ ⲉ ⲡⲙⲁ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲥⲛⲱⲱϥ· ⲉⲛⲧ ⲁⲩ‐

(17/9)

ⲡⲁϩⲧⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ϫⲱⲓ̈· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲕⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲟⲩ·

(17/10)

□ Ⲧⲉⲕϩⲓⲕⲱⲛ ⲅⲁⲣ ⲉⲧ ⲧⲁⲓ̈ⲏⲩ ⲁⲩϫⲟⲟⲣⲉⲥ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅

(17/11)

ⲙⲁ̅ ⲛⲓⲙ· ⲡⲗⲏⲛ ⲉⲛⲉ ⲛⲧⲁⲕϫⲟⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕ|

(17/12)

ϣⲁϫⲉ· ⲉⲛⲉ ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁϣϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲉⲕⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ· [Fol. 161b col. 1]

(17/13)

ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲕⲁⲅⲁⲡⲏ ⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲕⲉⲓ̈ ϣⲁⲁ

(17/14)

ⲡⲉⲕⲡⲗⲁⲥⲙⲁ·

(17/15)

□ Ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲕⲁϩⲉ ⲣⲁⲧⲕ̅ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ·

(17/16)

ⲕϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲙ̅ ⲙⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲕⲡⲗⲁⲥⲙⲁ·

(17/17)

□ Ϫⲓ ⲛⲁⲕ ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲑⲏⲕⲏ̅· ϫⲓ ⲛⲁⲕ

(17/18)

ⲛ̅ ⲧⲉⲕϩⲓⲕⲱⲛ ⲉⲛⲧ ⲁⲕϭⲁⲗⲱⲱⲥⲉ ⲉ ⲣⲟⲓ̈· ϫⲓ ⲛⲁⲕ ⲛ

(17/19)

ⲁⲇⲁⲙ ⲉϥⲟⲩⲟϫ ⲛ̅ ⲧⲉϥϩⲉ· ⲧⲟⲧⲉ ⲁ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲧⲱ|ⲟⲩⲛ [Fol. 161b col. 2]

(17/20)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲟⲩⲧ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲉϩ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅ ϩⲟⲟⲩ

(17/21)

ⲁϥϫⲓ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ϣⲁⲁ ⲡⲉϥⲉⲓ̈ⲱⲧ̅·

(17/22)

ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲥⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲙⲟⲩ ⲙ̅

(17/23)

ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅·

(17/24)

□ Ⲟⲩⲁ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁ ⲡⲙⲁ̅ ⲧⲏⲣϥ̅·

(17/25)

ⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲁ̅ ⲙ̅ ⲡⲙⲁ̅ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲟⲩⲁ̅ ⲟⲛ ⲡⲉ

(17/26)

ⲛⲧ ⲁϥⲙⲟⲩ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲧⲱⲟⲩⲛ | ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲁ [Fol. 162a col. 1 ⲣ̅ⲓ̅ⲍ̅]

(17/27)

ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲟⲩ ϩⲁ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ

(17/28)

ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ· ⲛ̅ⲧ ⲉⲣⲉ ϥⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲁϥϯ

(17/29)

ⲡⲣⲱⲙⲉ ϩⲓⲱⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓⲧϥ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ

(17/30)

ⲧⲡⲉ̅ ⲛ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ⲉϥⲟ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲁ̅ ⲛ ⲟⲩⲱⲧ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ·

(17/31)

ⲁϥϫⲓⲧϥ̅ ⲛ̅ ⲇⲱⲣⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲉⲓ̈ⲱⲧ̅·

(17/32)

□ Ⲟⲩⲛⲟⲩⲃ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲩϩⲁⲧ̅ ⲁⲛ ⲡⲉ· ⲁⲗⲗⲁ

(17/33)

ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ ⲛ̅ ⲧⲁϥ ⲧⲁⲙⲉⲓⲟϥ· ⲕⲁⲧⲁ | ⲡⲉϥⲉⲓ̈ⲛⲉ ⲙⲛ̅ [Fol. 162a col. 2]

(17/34)

ⲧⲉϥϩⲓⲕⲱⲛ· ⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲁ ⲡⲓⲱⲧ ϫⲁⲥⲧϥ̅· ⲁϥⲑⲙ̅ⲥⲟϥ ϩⲓ

(18/1)

ⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲉⲧ ϫⲟⲥⲉ· ⲁⲩⲱ

(18/2)

ⲁϥⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ ⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲛϩ̅ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ

(18/3)

ⲙⲟⲟⲩⲧ̅· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ ⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲅⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲥⲱⲛⲧ̅ ⲧⲏⲣϥ̅·

(18/4)

ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓϫⲛ̅ ⲛⲉⲭⲉⲣⲟⲩⲃⲓⲛ· ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥⲥⲱⲛⲧ̅ ⲛ̅

(18/5)

ⲑⲓⲗⲏ̅ⲙ̅ ⲛ ⲧ̅ⲡⲉ̅ ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲛⲩⲙⲫⲓⲟⲥ ⲙ̅ ⲙⲉ̅ ⲁⲩⲱ

(18/6)

ⲡⲣ̅ⲣⲟ̅ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ϣⲁⲁ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ

(18/7)

ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ ⲁⲓⲱⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ·

(18/8)

— — — — — — — — — —

(18/9)

ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ⲁⲣⲭⲏⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲩ·

(18/10)

◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈ ◈