Coptic Apocrypha | Home

Discourse concerning the end of the World

The Discourse which Apa Basil, Bishop of Caesarea of Cappadocia, pronounced concerning the end of the world, and the temple of Solomon, and the going forth from the body. (Coptic text)

(0/1)

COPTIC HOMILIES IN THE DIALECT OF UPPER EGYPT

(0/2)

edited by E. A. WALLIS BUDGE, M.A., Litt.D.

(0/3)

(0/4)

The Discourse which Apa Basil, Bishop of Caesarea of Cappadocia, pronounced concerning the end of the world, and the temple of Solomon, and the going forth from the body

(0/5)

(Brit. Mus. MS. Oriental, No. 5001)

(1/1)

□ ⲞⲨϨⲞⲘⲞⲖⲞⲄⲒⲀ Ⲛ̅ⲦⲈ ⲀⲠⲀ ⲂⲀⲤⲒⲖⲒⲞⲤ ⲠⲈ‐ [Fol. 130b col. 2]

(1/2)

ⲠⲒⲤⲔⲞⲠⲞⲤ ⲚⲦ̅ ⲔⲀⲒⲤⲀⲢⲒⲀ ⲚⲦ̅ ⲔⲀⲠⲠⲀ‐

(1/3)

ⲦⲞⲔⲒⲀ Ⲉ ⲀϤⲦⲀⲨⲞⲤ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲤⲨⲚⲦⲈⲖⲒⲀ

(1/4)

Ⲙ̅ ⲠⲀⲒⲰⲚ ⲘⲚ̅ ⲠⲢⲠⲈ Ⲛ̅ ⲤⲞⲖⲞⲘⲰⲚ· ⲀⲨⲰ

(1/5)

ⲈⲦⲂⲈ ⲦϬⲒⲚⲈⲒ̈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ̅ ⲤⲰⲘⲀ·

(1/6)

◈ — ◈ — ◈ — ◈ — ◈ — ◈ — ◈

(1/7)

□ Ⲙⲁⲣⲛ ⲉⲓ̈ⲙⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲱ̅ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧ

(1/8)

ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲙⲉⲓⲟ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲧⲏⲥⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅· ⲉⲛⲉ ⲙⲛ̅

(1/9)

ⲗⲁⲁⲩ ⲥⲟⲟⲩⲛ· ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲛⲉ ⲙⲛ̅ ϩⲣⲟⲟⲩ | ϣⲟⲟⲡ̅· ⲟⲩⲇⲉ [Fol. 131a col. 1 ⲛ̅ⲉ̅]

(1/10)

ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅· ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛ ⲉⲣⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲥϭⲣⲁϩⲧ̅ ⲙⲛ̅

(1/11)

ⲟⲩⲉⲥⲩⲭⲓⲁ ϣⲟⲟⲡ̅ ⲛ̅ⲧ ⲉⲣⲉ ϥⲧⲁⲙⲓⲟ̅ ⲙ̅ ⲡⲧⲏⲣϥ̅· ⲁⲛ‐

(1/12)

ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲕⲣⲁⲫⲏ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧⲃⲉ

(1/13)

ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲃⲱⲗ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ ⲧ̅ⲡⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲁⲩⲥⲉϩ

(1/14)

ⲟⲩⲏⲣ ⲧⲁⲣⲁⲭⲏ ϫⲉ ⲉⲩⲛⲁϣⲱⲡⲉ·

(1/15)

□ Ⲛ̅ ⲕⲉ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲣ̅ ϩⲱⲃ ⲉ

(1/16)

ⲡⲃⲱⲗ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ | ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧ ⲁⲛⲥⲱⲧⲙ̅· [Fol. 131a col. 2]

(1/17)

ⲉⲁ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ⲧⲁⲙⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲉ ⲛⲉϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅

(1/18)

ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲕⲙ̅ⲧⲟ̅ ⲉⲧ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ· ⲡⲉϫⲁϥ

(1/19)

ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲉⲙⲡⲉ

(1/20)

ⲟⲩⲟⲛ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲥϩⲉ· ϫⲓⲛ ⲛ̅ ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲙ̅ ⲡⲥⲱⲛⲧ̅

(1/21)

ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲉⲓ̈ⲛⲉ

(1/22)

ⲙ̅ⲙⲟⲛ·

(2/1)

□ Ϥ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲙⲁ· ϫⲉ ⲧⲡⲉ̅ ⲙⲛ̅ ⲡⲕⲁϩ |

(2/2)

[Fol. 131b col. 1] ⲛⲁϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅· ⲛ̅ ϭⲟⲙ ⲛ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ ⲥⲉⲛⲁⲛⲟⲉⲓⲛ· ϩⲙ̅

(2/3)

ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲕⲙ̅ⲧⲟ̅ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛϩⲣⲟⲟⲩ

(2/4)

ⲛ̅ ⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ̅· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ ϩⲣⲟⲩⲃⲃⲁⲓ̈ ⲉⲩⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ

(2/5)

ϩⲛ̅ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲥⲙⲏ·

(2/6)

□ Ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲩⲥⲏⲣ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅

(2/7)

ⲕⲟⲟ[ⲃⲉ] ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲉⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲛ ⲛ̅

(2/8)

ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲉⲩⲧⲁϩⲟ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉ ⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉ ⲡⲃⲏⲙⲁ̅

(2/9)

[Fol. 131b col. 2] ⲉⲧ ϩⲁ ϩⲟⲧⲉ ⲙ̅ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩ|ⲧⲉ· ⲉⲩⲡⲱⲣϫ̅ ⲉ

(2/10)

ⲃⲟⲗ ⲛ ⲛ̅ ⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ ⲛ ⲛ̅ ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ·

(2/11)

□ Ⲁⲛⲁⲩ ϩⲱⲱϥ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲛⲧ ⲁϥⲧⲁⲙⲉⲓ̈ ⲉ ⲡⲧⲏⲣϥ̅·

(2/12)

ⲉⲛⲉ ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉ ⲙⲏⲧⲧⲉⲓ ⲉ ⲣⲟϥ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥ‐

(2/13)

ⲙⲉⲣⲓⲧ̅ ⲛ̅ ϣⲏⲣⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅· ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲉⲧ

(2/14)

ϥ̅ⲛⲁⲧⲁⲕⲟⲟⲩ ⲧⲉⲕⲧⲏⲥⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲛⲁϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅· ϣⲁⲁ ⲑⲁⲏ̅

(2/15)

[Fol. 132a col. 1 ⲛ̅ⲍ̅] ⲛ ⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲃⲱⲗ ⲉ ⲃⲟⲗ | ⲛ ⲧ̅ⲡⲉ̅ ⲙⲛ̅ ⲡⲕⲁϩ·

(2/16)

ⲉⲛⲉ ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲛ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ

(2/17)

ϩⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ· ⲉ ⲙⲏⲧⲧⲉⲓ ⲉ ⲣⲟϥ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲙ̅

(2/18)

ⲙⲉⲣⲓⲧ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⲑⲉ ⲉⲛⲧ ⲁⲛϣⲣⲡ̅ ϫⲟⲟⲥ· ϩⲛ̅ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ

(2/19)

ⲛ̅ⲧⲁ ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲕⲱⲧ ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲡⲉ ⲙ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲛ̅ ⲑⲓⲗⲏ̅ⲙ̅·

(2/20)

ⲉⲛⲉ ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ ϫⲉ ⲙ̅ⲡ ⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ϩⲣⲟⲟⲩ

(2/21)

[Fol. 132a col. 2] ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲟⲩⲇⲉ ⲕⲉⲗⲉⲃⲓⲛ· ⲟⲩⲇⲉ | ⲥⲟⲧⲃⲉϥ ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲓⲡⲉ·

(2/22)

ⲉⲩⲕⲱⲧ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ ϫⲟⲩⲱⲧⲉ ⲛ̅ ⲣⲟⲙⲡⲉ· ⲛⲉⲣⲉ ⲡⲣ̅ⲣⲟ̅

(2/23)

ⲕⲱⲧ̅ ⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲣ̅ⲡⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϭⲟⲧ̅· ⲉⲛⲉⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁⲛ

(2/24)

ⲡⲉ ⲉ ϩⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲣ̅ ⲉⲓⲟⲡⲉ ⲉϥⲣ̅ ϩⲱⲃ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅·

(2/25)

□ Ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ϭⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉⲛⲉⲩⲕⲱⲧ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ

(2/26)

ⲙ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ· ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲛⲁⲟⲩ‐

(2/27)

ⲱⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥⲙⲁ̅ ⲛ̅ ϣⲱⲡⲉ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ

(2/28)

[Fol. 132b col. 1] ⲟⲩⲣ̅ⲣⲟ̅ ⲛ̅ ⲥⲟⲫⲟⲥ | ⲡⲉⲧⲕⲱⲧ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲙ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲛⲟⲩ‐

(2/29)

ⲧⲉ· ⲉ ⲁϥⲥⲱⲧⲡ̅ ⲛⲁϥ ⲛ̅ ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲉ ⲧⲣⲉ ϥⲕⲱⲧ̅

(2/30)

ⲛⲁϥ ⲛ ⲟⲩⲏⲓ̈ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ⲙⲓⲛⲉ· ϩⲛ̅ ⲟⲩⲥϭⲣⲁϩⲧ̅· ⲕⲁⲧⲁ

(2/31)

ⲧϭⲓⲛⲣ̅ ϩⲱⲃ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲇⲏⲥⲓⲥ ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅· ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧ ⲉϥ‐

(2/32)

ⲥⲟⲟⲛⲧⲥ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲥϭⲣⲁϩⲧ̅· ⲉⲙⲡⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲥⲙⲏ ϣⲱⲡⲉ·

(2/33)

ⲟⲩⲇⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅·

(2/34)

□ Ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲉⲛ ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲣ̅ ϩⲱⲃ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥ‐

(3/1)

ⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁⲩⲱ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥ ⲗⲟⲅⲓⲥ|

(3/2)

ⲙⲟⲥ· ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉ ⲛϥ̅ ⲣ̅ ⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲁⲓ̈ [Fol. 132b col. 2]

(3/3)

ⲉⲧⲉ ϣⲁⲩϣⲧⲣ̅ⲧⲣ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲟⲩⲣ̅ ϩⲱⲃ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲛⲟⲩ

(3/4)

ⲧⲉⲓ̈ ⲙⲓⲛⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲉϥⲙⲟⲕⲙⲉⲕ

(3/5)

ⲙⲛ̅ ⲡⲉϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲣⲱϣⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲉ ⲧⲁⲙⲉⲓ̈ ⲉ ⲧⲉⲭⲛⲏ

(3/6)

ⲛⲓⲙ·

(3/7)

□ Ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟϥ ⲉϥⲥⲏϩ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲝⲟⲇⲟⲥ ⲙ̅

(3/8)

ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲛ̅ⲧ ⲉⲣⲉ ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲧⲁⲙⲉⲓ̈ | ⲟ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲥⲕⲏⲛⲏ [Fol. 133a col. 1 ⲛ̅ⲑ̅]

(3/9)

ⲙⲛ̅ ⲧϭⲓⲃⲱⲧⲟⲥ ⲛ ⲧ̅ⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ· ϭⲱϣⲧ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲉⲕⲉ‐

(3/10)

ⲧⲁⲙⲉⲓⲟ̅ ⲛ ⲛ̅ ⲕⲁ̅ ⲛⲓⲙ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲧⲏⲡⲟⲥ ⲉⲛⲧ ⲁⲩⲧⲥⲁⲃⲟⲕ

(3/11)

ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲓ ⲡⲧⲟⲟⲩ·

(3/12)

□ Ⲛⲓⲙ ϭⲉ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥⲧⲁⲙⲓⲟⲟⲩ ⲉⲙⲏⲧⲧⲉⲓ̈ ⲉ ⲡⲟⲩⲉϩ‐

(3/13)

ⲥⲁϩⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲧⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(3/14)

ⲛⲁⲕⲱⲧ̅ ⲛⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲣ̅ⲡⲉ̅ ⲉⲑ ⲏⲡ̅· ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲡⲉ

(3/15)

ⲛⲧⲁ ⲡⲥⲟⲫⲟⲥ | ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲥϩⲁⲓ̈ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅· ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ [Fol. 133a col. 2]

(3/16)

ⲡⲉ ⲡⲣ̅ⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲏϩ

(3/17)

ⲛ̅ ϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅· ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ

(3/18)

ⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ ⲡⲣ̅ⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧ ⲛ̅ ϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅·

(3/19)

□ Ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲟⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲟⲩⲁ̅ ϩⲛ̅ ⲛ̅ ⲥⲟⲫⲟⲥ ⲛ ⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲥ

(3/20)

ϫⲉ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲡϩⲏⲧ̅ ⲙ̅

(3/21)

ⲡⲥⲟⲫⲟⲥ· ⲧϭⲓϫ ⲅⲁⲣ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲓⲁ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲉ

(3/22)

ⲛ|ⲧ ⲁⲥⲧⲁⲙⲉⲓⲟ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲕⲧⲓⲥⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅· ⲛ̅ⲧⲟⲥ ⲟⲛ ⲧⲉ ⲛⲧ [Fol. 133b col. 1]

(3/23)

ⲁⲥⲧⲁⲙⲉⲓⲟ̅ ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ· ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲟⲛ ⲉ ⲏⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ ⲉϥϫⲱ

(3/24)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲡⲣⲟⲥⲟⲡⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲙⲏ̅ ⲧⲁ ⲅⲓϫ

(3/25)

ⲁⲛ ⲧⲉ ⲛⲧ ⲁⲥⲥⲙⲛ̅ ⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲁⲩⲱ ⲧⲁ ⲟⲩⲛⲁⲙ̅

(3/26)

ⲧⲉ ⲛⲧ ⲁⲥⲧⲁϫⲣⲉ ⲧⲡⲉ̅· ϯⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(3/27)

ⲛ̅ⲥⲉⲁϩⲉ ⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲓ ⲟⲩⲥⲟⲡ̅·

(3/28)

□ Ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲡⲙⲁⲅⲁⲣⲓⲟⲥ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ· ϫⲉ

(3/29)

ⲛⲉϥϭⲓϫ ⲛⲉ ⲛ|ⲧ ⲁⲩⲡⲗⲁⲥⲥⲉ ⲙ̅ ⲡ ⲉⲧ ϣⲟⲩⲱⲟⲩ· ⲁⲩⲱ [Fol. 133b col. 2]

(3/30)

ⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲱⲥⲏⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲧⲁϭⲓϫ ⲧⲉ ⲛⲧ ⲁⲥⲥⲱⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅

(3/31)

ⲧⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲓⲁ ⲛ̅ ⲧⲡⲉ̅· ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲏⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ ϫⲉ ⲧⲡⲉ̅

(3/32)

ⲡⲉ ⲡⲁ ⲑⲣⲟⲛⲟⲥ· ⲡⲕⲁϩ ⲡⲉ ⲡϩⲩⲡⲟⲡⲟⲇⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲛⲁ

(3/33)

ⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ·

(3/34)

□ Ⲁϣ ⲡⲉ ⲡⲏⲓ̈ ⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲕⲟⲧϥ̅· ⲛⲁⲓ̈ ⲡⲉϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ·

(4/1)

ⲙⲏ̅ ⲧⲁ ϭⲓϫ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲛⲧⲁⲥⲧⲁⲙⲓⲉ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲛ̅ⲧⲟⲥ |

(4/2)

[Fol. 134a col. 1 ⲝ̅ⲁ̅] ⲟⲛ ⲧⲉ ⲛⲧ ⲁⲥⲡⲗⲁⲥⲥⲉ ⲙ̅ ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲁⲇⲁⲙ·

(4/3)

ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲉⲡⲗⲁⲥⲓⲥ ⲙ̅ ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ

(4/4)

ⲉⲧ ϩⲛ̅ ⲧⲕⲉⲛⲉⲥⲓⲥ·

(4/5)

□ Ϥ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲟⲛ ⲛϭⲓ ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲓ̈ⲱⲃ ϫⲉ ⲁⲣⲓ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ

(4/6)

ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲡⲗⲁⲥⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲛ ⲟⲟⲙⲉ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲉⲓ̈ⲛⲁⲕⲧⲟⲓ̈

(4/7)

ⲉ ⲡⲕⲁϩ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲙⲏ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲕϩⲟⲣⲧ̅ ⲁⲛ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ

(4/8)

[Fol. 134a col. 2] ⲟⲩⲉⲣⲱⲧⲉ· ⲁⲕⲕⲟⲧⲧ̅ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ ⲟⲩϩⲁⲗⲱⲙ· | ⲁⲕϯ ⲇⲉ

(4/9)

ϩⲓⲱⲱⲧ ⲛ ⲟⲩϣⲁⲁⲣ̅ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛ ⲁϥ· ⲁⲕⲙⲟⲗϩⲧ̅ ⲇⲉ ⲛ̅

(4/10)

ϩⲉⲛⲕⲉⲉⲥ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲙⲟⲩⲧ̅· ⲁⲕⲕⲱ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧ̅ ⲛ ⲟⲩⲱⲛϩ̅

(4/11)

ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲛⲁ̅· ⲡⲉⲕϭⲙ̅ ⲡϣⲓⲛⲉ ⲡⲉ ⲛⲧ ⲁϥϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲡⲁ

(4/12)

ⲡⲛⲁ̅· ⲉⲩⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ ϩⲏⲧ̅ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛϣϭⲟⲙ

(4/13)

ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ· ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲟ̅ ⲛ ⲁⲧ ϭⲟⲙ

(4/14)

ⲛⲁϩⲣⲁⲕ·

(4/15)

□ Ⲉⲓⲧⲁ̅ ⲟⲛ ⲡⲉⲯⲁⲗⲙⲱⲇⲟⲥ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ

(4/16)

[Fol. 134b col. 1] ⲛⲉⲕϭⲓϫ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲡⲗⲁⲥⲥⲉ ⲙ̅|ⲙⲟⲓ̈ ⲁⲩⲧⲁⲙⲉⲓ̈ⲟⲓ̈· ⲁⲩⲱ

(4/17)

ⲟⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲕ ⲛⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲛ̅

(4/18)

ⲧⲁⲙⲁⲁⲩ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲱⲡ̅ ⲙ̅ⲡⲉ ⲡⲁⲕⲁⲥ

(4/19)

ϩⲱⲡ̅ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲉⲛⲧⲁⲕ ⲧⲁⲙⲉⲓ̈ⲟϥ ϩⲙ̅ ⲡϩⲱⲡ̅· ϥ̅ϫⲱ

(4/20)

ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲓ̈ⲉⲣⲏⲙⲓⲁⲥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲁ ϯ ⲡⲗⲁⲥⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ

(4/21)

ϩⲛ̅ ⲑⲏ ϯ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲕ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡ ⲕ̅ⲉⲓ̈ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅

(4/22)

ⲧⲟⲟⲧⲉ ⲁⲓ̈ⲧⲃ̅ⲃⲟⲕ·

(4/23)

□ Ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϣϫⲉ ⲧϭⲓϫ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(4/24)

[Fol. 134b col. 2] ⲧⲉ ⲛⲧⲁⲥⲥⲱⲛⲧ̅ ⲛ̅ ⲧⲉⲕ|ⲧⲏⲥⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅· ⲧⲡⲉ̅ ⲙⲛ̅ ⲡⲕⲁϩ

(4/25)

ⲙⲛ̅ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲉⲓ̈ⲉ ⲉⲧⲃⲉ

(4/26)

ⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲛ ⲉⲩⲛⲁⲧⲁⲕⲟ̅ ⲛ̅ⲥⲉ ⲃⲱⲗ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ

(4/27)

ⲛ̅ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅· ⲧⲉⲕⲧⲏⲥⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲣⲱⲙⲉ· ⲙⲛ̅ ⲡⲣ̅ⲡⲉ ⲛ̅

(4/28)

ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ·

(4/29)

□ Ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ϥ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲩ‐

(4/30)

ⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϫⲉ ϯⲣ̅ ϩⲱⲃ ⲁⲩⲱ ⲡⲁ ⲉⲓ̈ⲱⲧ̅ ⲣ̅ ϩⲱⲃ ϣⲁⲁ

(4/31)

[Fol. 135a col. 1 ⲝ̅ⲅ̅] ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ· ⲡⲥⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ ϩⲟⲟⲩ ⲉⲛ|ⲧ ⲁϥⲧⲁ‐

(4/32)

ⲙⲓⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁϥⲧⲁⲙⲓⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ

(4/33)

ⲟⲩⲛⲟϥ· ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲣⲁϣⲉ ⲙⲛ̅ ⲟⲩϭⲣⲁϩⲧ̅· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ

(4/34)

ⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅ ϣⲟ̅ ⲛ̅ ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲁϥⲁⲁⲩ ⲉϥⲭⲟⲣⲩⲅⲉⲓ ⲙ̅

(5/1)

ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲛ̅ ⲛⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ̅ ⲙⲛ̅ ⲛⲉϥⲛⲟⲙⲟⲥ· ⲁⲩⲱ

(5/2)

ⲛⲉϥⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ·

(5/3)

□ Ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲉⲫⲁⲗⲁⲓⲟⲛ ⲛ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲧⲉϥ ⲉⲡⲏⲧ‐

(5/4)

ⲏⲙⲓⲁ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲛⲧ ⲁϥⲁⲁⲥ ϣⲁⲁ|ⲣⲟⲛ· ⲙⲛ̅ ⲡϩⲓⲥⲉ [Fol. 135a col. 2]

(5/5)

ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ̅ ⲛⲉϥⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲭⲟⲣⲏⲅⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲛ̅

(5/6)

ⲧⲉⲭⲣⲓⲁ ⲛ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ· ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲧⲣⲟⲙⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲉⲫⲱⲥⲧⲏⲣ·

(5/7)

□ Ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉ ⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛ̅

(5/8)

ⲟⲩⲱⲧ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩϣⲡ̅ ⲛ̅ ϣⲱⲡ ⲕⲁⲧⲁⲥⲧⲣⲉⲫⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛⲥ̅ⲧⲁⲕⲟ̅

(5/9)

ⲛ ⲧ̅ⲇⲏⲙⲓⲟⲩⲣⲅⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲡⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲟⲟⲩ

(5/10)

ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲁⲩ ⲉϥⲥⲱⲛⲧ̅ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ϩⲛ̅ ⲟⲩ‐

(5/11)

ⲣⲓⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ ⲃⲁⲗ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲁⲓ̈ | ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲧⲁⲕⲟ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲃⲱⲗ [Fol. 135b col. 1]

(5/12)

ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙ̅ ⲡⲧⲏⲣϥ̅ ⲁⲩⲱ ⲡⲇⲏ‐

(5/13)

ⲙⲓⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉ‐

(5/14)

ⲗⲓⲟⲛ· ϫⲉ ⲧⲡⲉ̅ ⲙⲛ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲅⲉ·

(5/15)

□ Ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ

(5/16)

ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉ ⲙⲏⲧⲧⲉⲓ ⲉ ⲡⲓⲱⲧ̅

(5/17)

ⲙⲁⲩⲁⲁϥ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϣϥⲓ ⲁⲛ ϩⲁ ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ϣ‐

(5/18)

ⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲉⲧ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ· ⲱ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲛⲟϭ ⲛ ⲙ̅ ⲕⲁϩ ⲛ̅ ϩⲏⲧ̅

(5/19)

ϫⲉ | ⲛ̅ ϩⲓⲥⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲛⲟϭ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲉ ⲧⲁⲓ̈ [Fol. 135b col. 2]

(5/20)

ⲧⲉ ⲧⲇⲓⲏⲕⲏⲥⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲛ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲧⲗⲓ‐

(5/21)

ⲧⲟⲩⲣⲅⲓⲁ ⲛ̅ ⲛⲉⲫⲱⲥⲧⲏⲣ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉϣⲟⲩⲟ̅ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̅

(5/22)

ⲧⲉⲓ̈ⲱⲧⲉ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲡⲛⲓϥⲉ ⲛ ⲛ̅ ⲧⲏⲩ·

(5/23)

□ Ⲧϭⲟⲙ ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲉⲧ ϥ̅ϯ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ ⲛ̅ ϣⲏⲣⲉ ⲛ

(5/24)

ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ· ⲡϩⲁⲧⲉ ⲛ ⲙ̅ ⲙⲟⲩ ⲛ̅ ⲉⲓ̈ⲟⲟⲩⲉ· ⲛⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(5/25)

ⲛ̅ⲧⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛ̅ ⲟⲩ|ⲱⲧ ϥⲟⲧⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲁⲕⲟ̅· [Fol. 136a col. 1 ⲝ̅ⲉ̅]

(5/26)

ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ϭⲉ ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲓ̈ ⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ ⲛⲁϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ

(5/27)

ⲉ ⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉ ⲙⲏⲧⲧⲉⲓ ϩⲓⲧⲙ̅

(5/28)

ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲙⲛ̅ ⲧⲙⲛⲧ̅ ⲁⲧ ⲥⲱⲧⲙ̅· ⲧϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅ ⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ

(5/29)

ⲧⲉ ⲛⲧⲁⲥⲛⲉϫ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ· ⲉⲧⲉ

(5/30)

ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧ̅ ⲁⲧ ⲥⲱⲧⲙ̅·

(5/31)

□ Ⲁⲥⲡⲱⲱⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲓⲱⲛ ⲛⲉⲧ ⲏⲡ̅ ⲁⲛ ⲉϣⲱ|ⲡⲉ ⲁⲥ [Fol. 136a col. 2]

(5/32)

ⲧⲣⲉ ⲩϣⲱⲡⲉ· ⲛⲉⲧ ⲏⲡ̅ ϩⲱⲱϥ· ⲉϣⲱⲡⲉ ⲁⲥⲕⲁⲧⲉⲭⲉ

(5/33)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲁⲥ ⲧⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓ ⲁⲧ ϭⲱⲛⲧ̅ ϭⲱⲛⲧ̅· ⲁⲥ

(5/34)

ⲧⲣⲉ ⲡⲓⲱⲧ̅ ⲙ̅ ⲡⲣⲁϣⲉ ⲗⲩⲡⲏ·

(6/1)

□ Ⲛⲓⲙ ϭⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲣ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ· ⲡϫⲁϫⲉ

(6/2)

ⲡⲉ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ· ⲡⲉⲓ̈ ⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲧ ϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲙⲉⲩⲧ

(6/3)

ⲯⲩⲭⲏ̅· ⲡⲉⲓ̈ ϩⲁⲗⲏⲧ̅ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲧⲱⲣⲡ̅· ⲡⲉⲓ̈ ϩⲟϥ ⲛ̅ ⲣⲉϥ‐

(6/4)

[Fol. 136b col. 1 ⲝ̅ⲋ̅] ⲗⲱⲕⲥ̅· ⲡⲕⲱϩⲧ̅ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲣⲱ|ⲕϩ̅· ⲡⲉⲓ̈ ⲥⲟⲟⲛⲉ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲥⲩⲗⲁ̅

(6/5)

ⲛ̅ ⲛⲉⲯⲩⲭⲏ̅· ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉⲓ̈ ⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ ⲛ̅

(6/6)

ⲣⲉϥϩⲱⲧⲃ̅· ⲡⲉⲓ̈ ⲗⲏⲙⲏⲛ̅ ⲉⲧ ϣⲧⲣ̅ⲧⲱⲣ·

(6/7)

□ Ⲧⲉϩⲓⲏ̅ ⲛ ⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲡⲉⲓ̈ ⲉⲛⲧⲏϭ ⲉⲑⲟⲟⲩ· ⲡⲛⲟⲃⲉ

(6/8)

ⲡⲣⲉϥⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧ ⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ ⲡϩⲉⲃⲱⲱⲛ·

(6/9)

ⲡⲉⲧ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲛ ⲙ̅ ⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲡⲉϣⲁϥϣⲱϥ ⲛ

(6/10)

ⲙ̅ ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛϥ̅ⲱϫⲛ̅ ⲛ ⲛ̅ ⲗⲁⲟⲥ· ⲛϥ̅ⲣ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ

(6/11)

[Fol. 136b col. 2] ⲁⲧ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ· ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲟⲛ ⲡⲉ ϣⲁϥ ⲧⲣⲉ ⲩ|ⲁⲙⲁϩⲧⲉ

(6/12)

ⲛ̅ ϯⲱⲧⲉ ⲛ ⲧ̅ⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϣⲁϥ ⲧⲣⲉ ϩⲉⲛⲉⲓ̈ⲟⲧⲉ ⲛⲁⲩ

(6/13)

ⲉ ⲡⲙⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ· ⲛ̅ ⲥⲉⲛⲉϩⲡⲉ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉⲩⲙⲉⲣⲁⲧⲉ·

(6/14)

□ Ϣⲁϥⲡⲱⲱⲛⲉ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲉⲓⲣⲱⲟⲩ ⲛϥ̅ⲥⲱⲣⲙ̅ ⲛ̅ ϩⲉⲛϩⲉⲑ‐

(6/15)

ⲛⲟⲥ· ⲛϥ̅ ⲛ̅ ϩⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉ ϩⲉⲛⲧⲟϣⲉ ⲛⲟⲩⲟⲩ ⲁⲛ ⲛⲉ·

(6/16)

ⲛ̅ⲧⲁ ϣⲟⲛⲧⲉ ϩⲓ ⲁⲣⲟⲟⲩⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲛⲟⲃⲉ· Ⲁⲩⲱ

(6/17)

[Fol. 137a col. 1 ⲝ̅ⲍ̅] ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲙⲟⲩ ⲣ̅ⲣ̅ⲣⲟ̅· ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅ | ⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲁ

(6/18)

ϩⲁⲡ̅ ϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡ̅ⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛϫⲡⲓⲟ̅ ϩⲙ̅

(6/19)

ⲡⲧⲟⲡⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲉⲩⲫⲣⲟⲥⲩⲛⲏ· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲁ

(6/20)

ⲣⲓⲙⲉ ϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲁⲓ̈ⲱⲛ̅ ⲉⲧ ⲛⲏⲩ· ⲁⲩⲱ ⲁ ⲡⲉⲙⲕⲁϩ

(6/21)

ⲛ̅ ϩⲏⲧ̅ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲕⲧⲏⲥⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅·

(6/22)

□ Ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲕⲁⲧⲁⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥ ϣⲱⲡⲉ ϩⲓϫⲙ̅

(6/23)

ⲡⲕⲁϩ· ⲉ ⲁⲩϣⲟⲩⲟ̅ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅ ⲕⲁⲧⲁϩⲣⲁⲕⲧⲏⲥ ⲛ ⲧ̅ⲡⲉ̅·

(6/24)

[Fol. 137a col. 2] ⲛ ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ | ⲛ ⲟⲣⲅⲏ̅ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ

(6/25)

ⲛ̅ϭⲓ ⲙ̅ ⲡⲩⲅⲏ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲛ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲃⲣ̅ⲃⲣ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ

(6/26)

ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ ϫⲓⲕⲃⲁ·

(6/27)

□ Ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲉϥⲱⲧⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅

(6/28)

ⲡⲧⲁⲙⲉⲓ̈ⲟ̅ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉⲧ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡϩⲟ̅ ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ̅·

(6/29)

ⲧⲙⲛ̅ⲧⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲧⲏⲥ ⲛ̅ ⲛⲉⲅⲣⲏⲅⲟⲣⲟⲥ ⲉⲧⲉ ⲛ̅ ⲅⲓⲅⲁⲥ ⲛⲉ

(6/30)

ⲧⲉ ⲛⲧⲁⲥⲉⲓ̈ⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲕⲁⲧⲁⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥ· ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲥⲱⲱϥ

(6/31)

[Fol. 137b col. 1] ⲙⲛ̅ ⲡⲉ ⲣ ϩⲱⲃ ⲉ ⲁⲕⲁ|ⲑⲁⲣⲥⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲣⲱⲕϩ̅

(6/32)

ⲛ̅ ⲥⲟⲇⲟⲙⲁ ⲙⲛ̅ ⲕⲟⲙⲟⲣⲣⲁ̅· ⲧⲙ̅ⲛ̅ⲧⲡⲉⲣⲓⲉⲣⲅⲟⲥ ⲛ ⲛ̅

(6/33)

ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ ⲭⲁⲗⲁⲛⲏ̅ ⲧⲉ ⲛⲧⲁⲥ ⲧⲣⲉ ⲩϣⲓⲃⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲛ̅

(6/34)

ⲁⲥⲡⲉ ⲛ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ· ϣⲁⲛⲧ ⲟⲩϫⲱⲣ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲙ̅

(7/1)

ⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ̅· ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲙⲛ̅ ⲧⲙⲛⲧ̅ⲛⲁϣⲧ̅ ⲙⲁⲕϩ̅ ⲙ̅

(7/2)

ⲫⲁⲣⲁⲱ̅ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲱϫⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ ⲕⲏⲙⲉ·

(7/3)

□ Ⲧⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛ̅ ⲧⲙⲛⲧ̅ⲣⲉϥϣⲙ̅ϣⲉ ⲉⲓ̈ⲇⲱⲗⲟⲛ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩ‐

(7/4)

ϥⲱⲧⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϩⲙ̅ | ⲡⲕⲁϩ ⲛ̅ [Fol. 137b col. 2]

(7/5)

ⲭⲁⲛⲁⲁⲛ· ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲙⲛ̅ ⲧⲙⲛⲧ̅ ⲁⲧ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(7/6)

ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲥⲣⲱϩⲧ̅ ⲙ̅ ⲡⲥⲉ ⲛ ⲧ̅ⲃⲁ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲣⲏ‐

(7/7)

ⲙⲟⲥ· ϩⲛ̅ ⲟⲩⲥⲏϥⲉ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲕⲱϩⲧ̅ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛ ϩⲟϥ̅· ⲉ

(7/8)

ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲩⲥⲱⲧⲡ̅ ⲛⲁⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲃⲉ· ⲁⲩⲕⲱ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ ⲙ̅

(7/9)

ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲩⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉⲧⲃⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ·

(7/10)

□ Ⲉⲣⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲏ|ⲥⲁⲓ̈ⲁⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥ [Fol. 138a col. 1 ⲝ̅ⲑ̅]

(7/11)

ϩⲏⲏⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ ⲡⲁ ϭⲱⲛⲧ̅ ϯⲛⲁⲣ̅ ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛ̅

(7/12)

ϫⲁⲓ̈ⲉ· ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲕⲁ ⲛⲉⲓⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛ̅ ϫⲁⲓ̈ⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉ‐

(7/13)

ϣⲟⲟⲩⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲛⲉⲩⲧⲃ̅ⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲉⲙⲟⲩ

(7/14)

ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲓⲃⲉ· ϯⲛⲁϯ ⲛ ⲟⲩⲕⲁⲕⲉ ϩⲓⲱⲱⲥ ⲛ ⲧ̅ⲡⲉ̅· ⲁⲩⲱ

(7/15)

ⲛ̅ⲧⲁⲕⲁ ⲧⲉⲥϩⲃ̅ⲥⲱ̅ ⲛ̅ ⲑⲉ ⲛ ⲟⲩϭⲟⲟⲩⲛⲉ·

(7/16)

□ Ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲣ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ· | Ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅ [Fol. 138a col. 2]

(7/17)

ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲓ̈ϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ̅ ⲛⲁⲕⲁⲧⲁⲥⲧⲣⲉⲫⲉ·

(7/18)

ⲁⲩⲱ ⲛⲥ̅ⲧⲁⲕⲟ̅ ⲛ ⲧ̅ⲕⲟⲥⲙⲏⲥⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲛⲟϭ ⲛ̅

(7/19)

ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϫⲓⲛ ⲙ̅ ⲡϣⲁ ⲥⲱⲛⲧ̅ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·

(7/20)

□ Ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲟⲓⲕⲟⲇⲟⲙⲏ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲟϭ

(7/21)

ⲛ̅ ⲣ̅ⲡⲉ̅ ⲉⲛⲧⲁ ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲕⲟⲧϥ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ ⲏⲥⲩⲭⲓⲁ·

(7/22)

ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉ ϣⲣ̅ϣⲱⲣϥ̅ ϣⲁⲁ ⲛⲉϥ‐

(7/23)

ⲥⲛ̅ⲧⲉ· | ⲉϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ⲛ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲉϩ ϣⲟⲙⲧⲉ ⲙ̅ [Fol. 138b col. 1]

(7/24)

ⲙⲛⲧ̅ⲉⲣⲟ̅ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲣ̅ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲕⲟⲧϥ̅ ⲉ ⲡⲣⲁⲛ

(7/25)

ⲙ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ· ⲉⲓⲥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ ϫⲉ ⲙ̅ⲡ ⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅

(7/26)

ⲉ ϩⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲁⲧⲏⲣ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲟⲩⲇⲉ ⲕⲉⲗⲉⲃⲓⲛ· ⲟⲩⲇⲉ

(7/27)

ϩⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲥⲟⲧⲃⲉϥ ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲓⲡⲉ· ⲉⲡⲓⲇⲏ ϩⲓⲧⲛ̅

(7/28)

ⲧⲉϥⲙⲛⲧ̅ⲥⲁⲃⲉ ⲉⲧ ⲟϣ·

(7/29)

□ Ⲁϥⲕⲁ ⲟⲩⲧⲟⲡⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲏⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲡⲉ̅ ⲛ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈

(7/30)

ⲉⲩⲣ̅ ϩⲱⲃ ⲙ̅ ⲡⲙⲁ̅ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲁⲁϥ·

(7/31)

ϫⲉ ⲉⲛⲉ ⲡⲉϩⲣⲟ|ⲟⲩ ⲛ ⲛ̅ ⲣⲉϥⲣ̅ⲉⲓ̈ⲟⲡⲉ ϩⲧⲟⲙⲧⲙ̅ ⲛ ⲙ̅ [Fol. 138b col. 2]

(7/32)

ⲙⲁⲁϫⲉ ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ̅ ⲛ̅ⲥⲉ ⲧⲙ̅ ⲕⲁⲁϥ ⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡϩⲁⲡ̅ ⲛ̅

(7/33)

ⲛⲉⲧⲛⲏⲩ ϣⲁⲁ ⲣⲟϥ ⲉ ϫⲓ ϩⲁⲡ̅·

(7/34)

□ Ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯ ⲛⲁϥ ⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓ̈ⲣⲏⲛⲏ ⲉⲙ ⲛ̅

(8/1)

ⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ ⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲕⲱⲧⲉ· ⲟⲩⲇⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ

(8/2)

ⲉⲡⲓⲃⲟⲗⲏ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲥⲁ· ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲉ ⲙⲛ̅ⲧϥ̅

(8/3)

[Fol. 139a col. 1 ⲟ̅ⲁ̅] ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲣⲟⲟⲩϣ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲛⲧ̅ⲙⲛⲧ̅ⲉⲣⲟ̅ ⲙ̅|ⲙⲁⲧⲉ·

(8/4)

ⲉⲛⲉϣⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛ̅ ϣⲱⲣⲡ̅ ⲙ̅ ⲙⲏⲏⲛⲉ ⲛϥ̅ⲃⲱⲕ ⲉ

(8/5)

ⲃⲟⲗ ⲉ ⲡⲙⲁ̅ ⲉⲛⲧ ⲁϥⲥⲃ̅ⲧⲱⲧϥ̅· ⲛϥ̅ϩⲙⲟⲟⲥ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅·

(8/6)

ⲧⲁⲣⲉ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϭⲱ̅ ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ·

(8/7)

ⲧⲙ̅ ⲧⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ ⲁⲡⲣⲁⲅⲓⲁ ϣⲱⲡⲉ ⲏ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ ⲁⲙⲉⲗⲓⲁ·

(8/8)

□ Ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡ ϥ̅ⲕⲁ ⲛ̅ ⲧⲉⲭⲛⲓⲧⲏⲥ ⲉ ⲣ̅ ϩⲱⲃ ϩⲙ̅

(8/9)

ⲡⲙⲁ̅ ⲉⲛⲧ ⲁϥⲥⲙⲛ̅ⲧϥ̅ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲛⲉ ⲡⲙⲁ̅ ϭⲱ̅ ⲉϥⲧⲉϩ‐

(8/10)

[Fol. 139a col. 2] ⲧⲱϩ· ⲛ̅ⲥⲉ ⲧⲙ̅ ϫⲓ ⲥⲙⲏ̅ | ⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ̅· ⲛ̅ⲧ ⲉⲣⲉ

(8/11)

ϥⲟⲩⲱ̅ ⲇⲉ ⲉϥⲕⲱⲧ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ϫⲟⲩⲱⲧⲉ ⲛ̅ ⲣⲟⲙⲡⲉ·

(8/12)

ⲁϥⲉⲓ̈ⲣⲉ̅ ⲙ̅ ⲡϫⲓ ⲁⲉⲓⲕ ⲙ̅ ⲡⲏⲓ̈ ⲙ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ· ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉ

(8/13)

ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲣ̅ⲡⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ· ⲁϥⲕⲟⲗϫ̅

(8/14)

ⲛ̅ ⲛⲉϥⲡⲁⲧ̅ ⲙ̅ⲡⲉ ⲙⲧⲟ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉⲑⲏⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙ̅

(8/15)

ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲣⲉ ⲛⲉϥϭⲓϫ ⲡⲟⲣϣ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲧⲡⲉ̅·

(8/16)

□ Ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϩⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ

(8/17)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲓ̅ⲏ̅ⲗ̅· ⲉϣϫⲉ ⲧⲡⲉ̅· ⲁⲩⲱ ⲧⲡⲉ̅ ⲛ ⲧ̅ⲡⲉ̅

(8/18)

[Fol. 139b col. 1] ⲣⲱϣⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲁⲛ· ϫⲉ ⲛⲁⲙⲉ ⲉⲛ ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩ|ⲧⲉ ⲛⲏⲩ

(8/19)

ⲛϥ̅ⲟⲩⲱϩ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ· ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ

(8/20)

ⲡⲉϣⲗⲏⲗ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲕϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲉⲓ̈ⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ

(8/21)

ⲣⲟⲕ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲕⲙⲁⲁϫⲉ ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲉ

(8/22)

ⲉⲩⲟⲩⲏⲛ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲓ̂ⲏⲓ̈·

(8/23)

□ Ⲁⲩⲱ ϩⲁⲡⲗⲱⲥ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲉϥⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲩⲥⲓⲥ· ⲁ

(8/24)

ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ

(8/25)

ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓ̈ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡⲉⲕϣⲗⲏⲗ ⲉⲛⲧ ⲁⲕⲁⲁϥ

(8/26)

[Fol. 139b col. 2] ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ⲣⲟⲓ̈· ⲙ ⲉⲓ̈ⲟⲩⲱϩ ϩⲛ̅ ⲏⲓ̈ | ⲙ̅ ⲙⲟⲩⲛⲅ̅ ⲛ̅ ϭⲓϫ

(8/27)

ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲉⲕϩⲓⲥⲉ ⲉⲛⲧ ⲁⲕⲁⲁϥ·

(8/28)

□ Ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ ϣⲁⲛϩⲁⲣⲉϩ ⲉ ⲛⲁ ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲙⲛ̅

(8/29)

ⲛⲁ ϩⲁⲡ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧ ⲁⲓ̈ⲧⲁⲁⲩ ⲉ ⲧⲟⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅· ⲛⲁ ⲃⲁⲗ

(8/30)

ⲙⲛ̅ ⲛⲁ ⲙⲁⲁϫⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲟⲩⲏⲛ̅ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲏⲓ̈ ⲉ̅ⲛⲧ

(8/31)

ⲁⲕⲕⲟⲧϥ̅·

(8/32)

□ Ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ ϣⲁⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲁ ϭⲉ ⲛ̅ ⲛⲁ ⲉⲛⲧⲟⲗⲏ· ⲡⲉⲓ̈ ⲛⲟϭ

(8/33)

[Fol. 140a col. 1 ⲟ̅ⲅ̅] ⲙ̅ ⲙⲁ̅ ϯⲛⲁⲛⲟϫϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈· ⲛ̅ⲥⲉ | ϣⲣ̅ϣⲱⲣϥ̅

(8/34)

ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϫⲁⲓ̈ⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲉⲧ ⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲣ̅

(9/1)

ϣⲡⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲥⲉϣϭⲁ ϭⲓϫ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉϣⲙ̅ϣⲏϭⲉ ⲛ̅ⲥⲉϫⲟⲟⲥ

(9/2)

ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲁⲩⲉⲓ̈ⲣⲉ ϩⲓ ⲛⲁⲓ̈ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲛⲟϭ ⲙ̅ ⲙⲁ̅ ⲁⲩⲱ

(9/3)

ⲥⲉⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲩⲕⲱ ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ ⲙ̅ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ

(9/4)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲉⲓⲟⲧⲉ· ⲁⲩⲣ̅ ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛ̅ ϩⲉⲛ ⲕⲉ ⲛⲟⲩⲧⲉ

(9/5)

ⲛ̅ ϣⲙ̅ⲙⲟ̅·

(9/6)

□ Ⲁⲛⲁⲩ ϭⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅|ⲥⲁ ⲧⲣⲉ ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ [Fol. 140a col. 2]

(9/7)

ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲁ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ· ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲟϭⲟⲩ ⲉ ⲡⲉⲓ̈

(9/8)

ϣⲃⲏⲣ̅ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ· ⲡⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲉⲛⲧ ⲁϥ ⲧⲣⲉ

(9/9)

ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ ϩⲙ̅ ⲡ̅ⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ· ⲉ ⲁϥ‐

(9/10)

ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲓⲱⲛ ϫⲓⲛ ⲛ̅ ⲧⲁⲣⲭⲏ̅·

(9/11)

□ Ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϣⲟⲣϣⲣ̅ ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲡⲉ ⲛ ⲛ̅ ϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ

(9/12)

ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲉⲭⲁⲗⲇⲁⲓⲟⲥ· ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲉϣⲁⲩϩⲉⲣ‐

(9/13)

ⲙⲏⲛⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ | ⲛⲉⲧ ϫⲱⲣ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲏ̅ ⲛⲉⲧ ⲧⲁⲕⲟ̅· [Fol. 140b col. 1]

(9/14)

ⲡⲉ ⲛⲧⲁ ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲣ̅ ϫⲟⲩⲱⲧⲉ ⲛ̅ ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉϥⲕⲱⲧ

(9/15)

ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛⲱⲛⲉ ⲉⲩⲧⲁⲓ̈ⲏⲩ· ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ ⲉⲣ‐

(9/16)

ⲅⲁⲥⲓⲁ· ⲉⲥⲥⲏⲣ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉ·

(9/17)

□ Ϣⲙⲟⲩⲛ ⲛ ⲧ̅ⲃⲁ̅ ⲛ̅ ϥⲁⲓ̈ ⲉⲧⲡⲱ· ⲛ(?) ϣⲟⲙⲛⲧ̅ ⲛ ⲧ̅ⲃⲁ̅

(9/18)

ϩⲙ̅ ⲡⲗⲓⲃⲁⲛⲟⲥ ⲉⲩⲕⲉⲣⲉϣⲉ· ⲙⲁⲃ ⲧⲁⲥⲉ ⲛ̅ ϣⲉ̅ ⲛ̅ ⲥⲁϩ·

(9/19)

ϣⲙⲟⲩⲛ ⲛ ⲧ̅ⲃⲁ̅ ⲛ̅ ⲗⲁⲧⲟⲙⲟⲥ ϩⲙ̅ ⲡⲧⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ

(9/20)

ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲉⲓ̈ ϫⲁϫⲉ ⲉⲧⲉ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ

(9/21)

ⲧⲣⲉ ⲩϣⲣ̅|ϣⲱⲣϥ̅ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛ̅ ϩⲟⲟⲩ· ⲉⲛⲁϫⲟⲟⲥ [Fol. 140b col. 2]

(9/22)

ϭⲉ ϫⲉ ⲁⲣⲁ̅ ⲡⲁⲣⲁ ⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲉ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲛⲉ ⲛⲧⲁ ⲛⲉⲭⲁⲗ‐

(9/23)

ⲇⲁⲓⲟⲥ ⲁⲁⲩ ϩⲓ ⲣⲱⲥ ⲛ̅ ⲑⲓⲗⲏ̅ⲙ̅·

(9/24)

□ Ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲁ ⲧⲉⲓ̈ ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ̅ ⲃⲱⲗ ⲉ ⲃⲟⲗ

(9/25)

ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ⲉⲣⲅⲁⲥⲓⲁ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ̈ ϫⲟⲩⲱⲧⲉ ⲛ̅ ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲛⲟⲃⲉ·

(9/26)

ⲡⲉ ⲛⲧⲁ ⲛ ϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ⲕⲟⲧϥ̅· ⲁ ⲛⲉⲭⲁⲗⲇⲁⲓⲟⲥ ϣⲣ̅‐

(9/27)

ϣⲱⲣϥ̅· ⲉⲧⲃⲉ ⲧⲡⲁ|ⲣⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ· ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲩ‐ [Fol. 141a col. 1 ⲟ̅ⲉ̅]

(9/28)

ⲕⲟⲧϥ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲥϭⲣⲁϩⲧ̅ ⲁⲩϣⲣ̅ϣⲱⲣϥ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅

(9/29)

ⲧⲁⲣⲁⲭⲏ·

(9/30)

□ Ⲡⲉ ⲛⲧⲁ ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲕⲟⲧϥ̅ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁ ⲁ ⲥⲉⲇⲉ‐

(9/31)

ⲕⲓⲁⲥ ϣⲣ̅ϣⲱⲣϥ̅ ϩⲛ̅ ⲧⲉϥ ⲁⲛⲟⲙⲓⲁ· ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲟⲩⲛ ⲁ

(9/32)

ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲟⲩϫⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ϣⲁϫⲉ ⲉ ⲣⲱϥ ⲛ̅ ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ

(9/33)

ⲉ ⲧⲣⲉ ϥϫⲟⲟϥ· ϫⲉ ϣⲁⲣⲉ ϩⲉⲛⲥⲁⲃⲏ̅ ⲛ̅ ⲥϩⲓⲙⲉ ⲕⲉⲧ

(9/34)

ϩⲉⲛⲏⲓ̈ ⲧⲉⲧ ⲛⲁⲣ̅ ⲁⲑⲏⲧ ⲇⲉ ϣⲁⲥ|ϣⲣ̅ϣⲱⲣϥ̅ ⲛ̅ [Fol. 141a col. 2]

(10/1)

ⲛⲉⲥϭⲓϫ· ϥ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲟⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲙⲁⲅⲁⲣⲓⲟⲥ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ

(10/2)

ϫⲉ ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ϣⲁϥϫⲓⲥⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲇⲉ ϣⲁⲥⲕⲱⲧ·

(10/3)

□ Ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ϩⲓ ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ· ⲧⲕⲁⲧⲁⲥⲧⲣⲟⲫⲏ

(10/4)

ⲇⲉ ⲙ̅ ⲡⲧⲁⲕⲟ̅ ⲛ̅ⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲓ ⲥⲉⲇⲉⲕⲓⲁⲥ· ⲡⲉϩⲣⲟⲟⲩ

(10/5)

ⲛ ⲛ̅ ⲥⲟⲧⲃⲉϥ ⲉⲧⲉ ⲙ̅ⲡ ⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲕⲱⲧ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ

(10/6)

ϩⲓⲧⲛ̅ ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲡⲥⲟⲫⲟⲥ· ⲁ ⲡⲉϩⲣⲟⲟⲩ ⲛ ⲛ̅ ⲕⲉⲗⲉⲃⲓⲛ

(10/7)

[Fol. 141b col. 1] ⲙⲛ̅ ⲛ̅ | ϩⲁⲧⲏⲣ̅ ⲧⲁⲣⲁⲥⲥⲉ ⲛ̅ ⲑⲓⲗⲏ̅ⲙ̅· ⲉⲩⲃⲱⲗ ⲙ̅ⲙⲟϥ

(10/8)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧⲙⲛⲧ̅ⲥⲟϭ ⲛ̅ ⲥⲉⲇⲉⲕⲓⲁⲥ·

(10/9)

□ Ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲥⲧⲉ‐

(10/10)

ⲫⲁⲛⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲁϥⲕⲱⲧ̅ ⲛ ⲟⲩⲏⲓ̈·

(10/11)

ⲁⲗⲗⲁ ⲙ ⲁⲣⲉ ⲡⲉⲧ ϫⲟⲥⲉ ⲟⲩⲱϩ ϩⲛ̅ ⲧⲁⲙⲓⲟ̅ ⲛ̅ ϭⲓϫ·

(10/12)

ⲉⲓ̈ⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲟⲩⲱϩ ⲧⲱⲛ· ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ

(10/13)

ⲟⲛⲧⲟⲥ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲟⲩⲱϩ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ·

(10/14)

[Fol. 141b col. 2] □ Ⲡⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲙⲉ̅· ⲁϥⲉⲓ̈ | ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲙ̅

(10/15)

ⲡⲏⲩⲉ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲁϥⲟⲩⲱϩ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ

(10/16)

ⲉ ⲁϥⲫⲟⲣⲉⲓ ⲛ ⲟⲩⲥⲁⲣⲝ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲛϩⲉ̅ ϣⲁⲧ̅ ⲛ̅ ⲛⲟⲃⲉ· ⲡⲉⲓ̈

(10/17)

ⲣ̅ⲡⲉ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲁⲩⲱ ⲉⲧ ⲧⲁⲓ̈ⲏⲩ ⲉⲛⲧⲁ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ

(10/18)

ⲫⲟⲣⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϩⲛⲁϥ· ⲡⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲉⲛⲧⲁ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ϣⲁϫⲉ

(10/19)

ⲉ ⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲕⲣ̅ⲡⲉ̅ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲟⲩϣⲡⲏⲣⲉ ⲡⲉ ϩⲛ̅

(10/20)

[Fol. 142a col. 1 ⲟ̅ⲍ̅] ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ· ⲁⲗⲏ|ⲑⲱⲥ ⲟⲩϣⲡⲏⲣⲉ ⲛⲁⲙⲉ· ⲧⲉ ⲧ

(10/21)

ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲁⲣⲓⲁ̅· ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲙⲡ ⲟⲩϫⲡⲉ̅

(10/22)

ⲣⲱⲙⲉ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲛ̅ ⲧⲉⲥϩⲉ· ⲙⲁⲣⲓⲁ̅ ⲡⲉⲓ̈ ⲣ̅ⲡⲉ̅ ⲉⲧ

(10/23)

ϫⲟⲥⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧ ⲧⲁⲓ̈ⲏⲩ ⲛ ϩⲟⲩⲟ̅ ⲉ ⲡⲁ ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ· ⲧⲁⲓ̈

(10/24)

ⲉⲛⲧ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲛ ⲏⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ ⲙⲉ̅· ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅

(10/25)

ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲁⲓ̈ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲓⲱⲧ̅

(10/26)

[Fol. 142a col. 2] ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ | ⲟⲩⲁⲁⲃ· ϣⲁⲁ ⲛ ⲁⲓ̈ⲱⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(10/27)

ⲛ ⲁⲓ̈ⲱⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ·

(10/28)

◈◈ — ◈◈ — ◈◈ — ◈◈

(10/29)

ⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲟⲩ ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲩ·

(10/30)

◈ — ◈ — ◈ — ◈ —