Coptic Apocrypha | Home

Asketikon of Apa Ephraim

The Asketikon of Apa Ephraim, Coptic text

(0/1)

COPTIC MARTYRDOMS IN THE DIALECT OF UPPER EGYPT

(0/2)

edited by E. A. WALLIS BUDGE, M.A., Litt.D.

(0/3)

(0/4)

THE ASKETIKON OF APA EPHRAIM

(0/5)

(Brit. Mus. MS. Oriental, No. 6783)

(1/1)

ⲠⲀⲤⲔⲎϮⲔⲞⲚ Ⲛ̅ ⲀⲠⲀ ⲈⲪⲢⲀⲒⲘ

(1/2)

ⲤⲘⲞⲨ ⲈⲢⲞⲚ Ϥ̅Ⲑ̅

(1/3)

(1/4)

Ⲡϩⲓⲥⲉ ⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ⲉ ϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲁⲧ

(1/5)

ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲉ ⲡⲉⲓⲧⲏⲙⲁ ⲛⲁⲓ̈ ⲉ ⲧⲣⲁ ⲕⲁ ⲣⲱⲓ· ⲡⲁⲗⲓⲛ

(1/6)

ⲟⲛ ⲛⲉⲧⲕⲁⲥ· ⲙ̅ ⲡⲁ ϩⲏⲧ ⲃⲁⲥⲁⲛⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ⲉ ⲧⲣⲁ

(1/7)

ϣⲁϫⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛⲁ ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲗⲉⲅⲭⲉ ⲉ ⲧⲣⲁ ϭⲱ· ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ

(1/8)

ϭⲉ ⲥⲉⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ϩⲓⲧⲙ̅ ⲡⲉⲥⲛⲁⲩ· ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲉ

(1/9)

ⲧⲣⲁ ϣⲁϫⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲉ ⲉ ⲧⲣⲁ ⲕⲁ ⲣⲱⲓ·

(1/10)

Ϯⲛⲁϣⲁϫⲉ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲓⲉⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧⲕⲁⲥ ⲙ̅

(1/11)

ⲡⲁ ϩⲏⲧ· ⲧⲁ ⲯⲩⲭⲏ ⲙⲟⲕϩ̅ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲃⲁⲗ·

(1/12)

ϯ ⲣⲙ̅ⲉⲓⲏ ⲱ̅ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧ ⲛⲁϯ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲉϫⲛ̅ ⲧⲁ ⲁⲡⲉ

(1/13)

ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲡⲩⲅⲏ ⲛ̅ ⲣⲙ̅ⲉⲓⲏ· | ⲉϫⲛ̅ ⲛⲁ ⲃⲁⲗ ⲛ̅ⲧⲁⲣⲓⲙⲉ· [Fol. 46a ϥ̅ⲁ̅]

(1/14)

ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲛ̅ ⲥⲁϣ ⲛ̅ ⲧⲁ ⲯⲩⲭⲏ

(1/15)

ⲉ ⲧⲃⲉ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̅ ⲧⲕⲁⲑⲏⲅⲏⲥⲓⲥ ⲗⲟ ⲉϥϭⲙ̅ϭⲟⲙ

(1/16)

ϩⲛ̅ ⲛⲉⲛⲕⲁⲓⲣⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧⲛ̅ⲟ̅ ⲛ̅ ⲁⲧ ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ

(1/17)

ⲁ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ ⲁϣⲁⲓ· Ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ ⲅⲁⲣ ⲕⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲛ·

(1/18)

ⲁⲛ ⲉ ⲉⲓ̈ⲙⲉ ⲉ ⲛⲉⲧ ϩⲓ ϫⲱⲛ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲛⲉⲗⲟ ⲉⲛⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ·

(1/19)

ⲛⲉⲣⲉ ⲧⲕⲁⲑⲏⲅⲏⲥⲓⲥ· ⲙⲛ̅ ⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲥⲃⲱ ⲛ̅ ⲛⲉⲛ‐

(1/20)

ⲉⲓⲟⲟⲧⲉ ⲣ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲡⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲉϥⲣ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ

(1/21)

ⲛ̅ ⲧⲡⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲥⲉⲡⲟⲗⲩⲧⲉⲩⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲟⲗⲩϯⲁ ⲛⲓⲙ

(1/22)

ⲁⲛⲁⲛⲟⲩϥ· ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ

(1/23)

ⲛ̅ ϩⲉⲛⲥⲟⲩⲣⲉ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲁⲣⲟⲟⲩⲉ ⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲉ ⲛ̅ϩⲗ̅ⲗⲏⲛ

(1/24)

ⲙⲛ̅ ⲛ̅ϩⲁⲓⲣⲉϯⲕⲟⲥ ⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓϣ· ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ

(1/25)

ⲇⲉ ⲉⲩⲧⲁⲓⲏⲩ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲱⲛⲉ ⲙ̅ ⲙⲉ ⲉ ⲛⲁϣⲉ ⲥⲟⲩⲛ̅‐

(1/26)

ⲧⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲙ̅ ⲙⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩ‐

(1/27)

ⲡⲟⲗⲩϯⲁ ⲛⲉⲣⲉ ⲛⲉⲩϫⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ

(1/28)

ⲕⲱϩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉⲩⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ

(1/29)

ⲛϥ̅ ⲧⲙ̅ ϣⲛ̅ ϩⲧⲏϥ ⲏ̅ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ϩⲛ̅

(2/1)

ⲧⲉⲩⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲣⲁϣ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲩⲥϭⲣⲁϩⲧ̅ ⲛϥ̅ ⲧⲙ̅ ⲁⲡⲟⲣⲉⲓ·

(2/2)

ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉ ⲧⲉⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ⲙⲁⲥϩⲟⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲉⲙⲉϥ‐

(2/3)

ⲙⲟⲥⲧⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲣϥ̅ⲧⲱⲣⲡ̅ ⲏ̅ ⲛ̅ϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ

(2/4)

ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲥⲉⲙⲛⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲩⲃⲓⲟⲥ ⲉⲙⲉϥ‐

(2/5)

[Fol. 46b ϥ̅ⲃ̅] ⲡⲱ|ⲱⲛⲉ ⲉ ⲡⲉⲧ ⲥⲟⲩⲧⲱⲛ· ⲛⲓⲙ ⲙ̅ ⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲏ̅ ⲉϥ‐

(2/6)

ϫⲁϩⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲉϥϣⲁϥⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲁϩ ⲉ ⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉ

(2/7)

ⲡⲉϣⲗⲏⲗ· ⲡⲉⲧⲉ ⲙ̅ⲡ ϥ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ϣⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲉϥ‐

(2/8)

ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲛⲓⲙ ⲛ̅ ⲣⲉϥϭⲱⲛⲧ̅ ⲏ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧ ϣⲏⲙ ⲉϥⲛⲁ‐

(2/9)

ⲁⲡⲁⲛⲧⲁ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲉⲙⲉϥⲡⲱⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲩⲙⲛ̅ⲧ̅‐

(2/10)

ⲣⲙ̅ⲣⲁϣ· ⲁ ⲛⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲙⲁ·

(2/11)

ⲁⲩⲧⲉⲗⲏⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲛ̅ ⲛ̅ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ⲁ

(2/12)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲓ ⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ·

(2/13)

Ⲁⲩⲱ ⲁϩⲁϩ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ϫⲓ ⲕⲱⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ· ⲧⲛ̅‐

(2/14)

ⲕⲁⲑⲏⲅⲏⲥⲓⲥ ⲇⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲥⲗⲟ ⲉⲥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲓ ϩⲉⲛϩⲓⲟⲟⲩⲉ

(2/15)

ⲉⲩⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲁⲥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲓ ϩⲉⲛϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲉⲩⲙⲟⲕϩ̅ ⲁⲩⲱ

(2/16)

ⲉⲩϩⲟⲥⲉ· ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ϫⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲛⲁⲩ

(2/17)

ⲕⲱ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲛ̅ ⲛϥ̅ⲭⲣⲏⲙⲁ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅

(2/18)

ⲗⲁⲁⲩ ⲉϥⲁⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲱⲛϩ̅ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ⲙⲛ̅

(2/19)

ⲣⲙ̅ⲣⲁϣ ϫⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲛⲁⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲑⲃ̅‐

(2/20)

ⲃⲓⲏⲩ· ⲙⲛ̅ ⲣⲱⲙⲉ ⲉϥϥⲓ ⲉ ⲣⲟϥ ϫⲓⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲛⲁⲩ

(2/21)

ⲉⲩⲥⲱϣ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲉϥϥⲓ ⲉ ⲣⲟϥ·

(2/22)

ⲉⲩⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲛ̅ ⲉ ⲙⲛ̅

(2/23)

ⲁⲓⲥⲑⲏⲥⲓⲥ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲛ̅· ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲏⲣⲛ̅ ⲁⲛⲣ̅ ⲣⲉϥϭⲱⲛⲧ̅

(2/24)

ⲁⲛⲣ̅ ⲣϥ̅ϫⲛⲁⲁⲩ· ⲁⲛⲣ̅ ⲣⲉϥⲕⲱϩ· ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲏⲣⲛ̅ ⲁⲛⲣ̅

(2/25)

ϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ· ⲁⲛϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ϩⲉ̅ϩⲃ̅ⲥⲱ (sic) ⲉⲩⲧⲁⲓⲏⲩ· ⲁⲩⲱ

(2/26)

ⲉⲩⲧⲥⲁⲛⲏⲩ· ⲉⲛⲟ ⲛ̅ϣⲟⲩϣⲟ· ⲉⲛⲟ ⲙ̅ ⲙⲁⲓ ⲉⲟⲟⲩ ⲉϥ‐

(2/27)

[Fol. 47a ϥ̅ⲅ̅] ϣⲟⲩⲉⲓⲧ· ⲉⲛⲟ ⲙ̅ⲙⲁⲓ ⲧⲛ̅ⲙⲟⲧⲛⲥ̅· ⲡⲉⲧ ⲛⲏⲩ | ⲅⲁⲣ ⲉ

(2/28)

ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉ ⲡⲙⲁ ⲉ ⲧⲣⲉⲩⲕⲁⲑⲏ (sic) ⲙ̅ⲙⲟϥ ⁛—

(2/29)

ϥⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲕⲁⲑⲏⲅⲉⲓ ⲛ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ· Ϥⲟⲩⲱϣ ⲉ ϯ ⲥⲃⲱ

(2/30)

ⲙ̅ⲡⲁⲧ ⲉϥⲧⲥⲁⲃⲟ ϩⲟⲗⲱⲥ ⲉ ⲧⲉⲥⲃⲱ ⁛— ϥⲟⲩⲱϣ ⲉ ϯ ⲛⲟ‐

(2/31)

ⲙⲟⲥ· ⲙ̅ⲡⲁⲧ ⲉϥⲧⲥⲁⲃⲟ ϩⲟⲗⲱⲥ ⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⁛— ϥⲟⲩⲱϣ ⲉ

(2/32)

ⲣ̅ ⲫⲓⲗⲟⲥⲟⲫⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲁⲧ ⲉϥⲧⲥⲁⲃⲟ ⲉ ⲡⲥⲩⲗⲗⲁⲃⲏ· ϥⲟⲩⲱϣ

(2/33)

ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁϥ· ⲙ̅ⲡⲁⲧ ϥ̅ⲧⲥⲁⲃⲟ ⲉ ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥ‐

(2/34)

ⲥⲉ ⁛— ϥⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲕⲉⲗⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲧ ϥ̅ⲧⲥⲁⲃⲟ ⲉ ⲕⲉⲗⲉⲩⲉ

(3/1)

ⲛⲁϥ· ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲁⲓⲁⲓ ϩⲛ̅ ⲑⲏⲗⲓⲕⲓⲁ· ϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ· ϩⲛ̅

(3/2)

ⲟⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ· ⲡϣⲏⲣⲉ ⲇⲉ ϣⲏⲙ ϥⲟⲩⲱϩⲙ̅ ⲁⲩⲱ ϥⲁⲛ‐

(3/3)

ϯⲗⲉⲅⲉ· ⲣ̅ϣⲁⲛ ⲟⲩⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲉⲓ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϥⲁ‐

(3/4)

ⲡⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲟⲩⲉⲧⲁⲓⲟ· ⲣ̅ϣⲁⲛ Ⲟⲩϩⲏⲕⲉ· ⲉⲓ ⲉ

(3/5)

ϩⲟⲩⲛ ⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲟⲩⲙⲟⲧⲛⲥ̅ ⲉⲛϥ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲁⲛ·

(3/6)

ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲣ̅ⲅⲁⲧⲏⲥ ⲡⲉ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ϣⲁϥⲫⲓⲗⲟ‐

(3/7)

ⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ· ⲉⲧⲣϥ̅ϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲥⲗⲕ̅ⲗⲱⲕ ⲁⲩⲱ

(3/8)

ⲛϥ̅ⲧⲏⲏⲃⲉ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲕⲓⲱⲟⲩ·

(3/9)

Ⲱ̅ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲙ̅ ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲉ ⲛϥ̅ⲛⲁⲣⲓⲙⲉ ⲛⲓⲙ

(3/10)

ⲉϥϭⲱϣⲧ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲛ̅ⲕⲁⲑⲏⲅⲏⲥⲓⲥ ⲉⲛⲥ̅ϫⲓⲟⲩⲱ ⲁⲛ· ⲛⲉ

(3/11)

ⲛⲧⲁⲩⲁⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲥⲉⲙⲉⲉⲩⲉ ⲟⲛ ⲉ ⲛⲁ

(3/12)

ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲟⲩⲁϣⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲟⲩⲟ ⲛⲉⲧ ϫⲱ ⲙ̅‐

(3/13)

ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉⲓ ⲛ̅ ⲛⲁ ⲡⲕⲁϩ ⲥⲉⲭⲣⲱ ⲙⲁⲗ‐

(3/14)

ⲗⲟⲛ ⲛ̅ ⲛⲁ ⲡⲕⲁϩ ⲛⲉⲧ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ

(3/15)

ϩⲉⲛⲡⲛ̅ⲓ̅ⲕⲟⲥ· ⲥⲉⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉ ⲛⲁ ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ

(3/16)

ⲛ̅ ϩⲏⲧ· ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲱ̅ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉ ⲡϩⲱⲃ ⲛ̅ⲧⲁⲩ‐

(3/17)

ⲧⲁϩⲙⲉⲛ ⲉ ⲣⲟϥ· Ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲱ̅ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ·

(3/18)

ⲉ ⲡⲧⲁⲓⲟ ⲛ̅ⲧⲁⲛⲉⲓ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ̅ ⲣⲟϥ· ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲁϩⲙⲛ̅

(3/19)

[Fol. 47b ϥ̅ⲇ̅] ⲉⲩⲉⲅⲕⲣⲁϯⲁ | ⲁⲩⲱ ⲧⲛ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ϩⲉⲛϭⲓⲛⲟⲩⲱⲙ·

(3/20)

ⲉⲩϣⲟⲟⲃⲉ· ⲛ̅ⲧⲁⲛⲉⲓ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉⲩⲕⲱ ⲕⲁ ϩⲏⲩ· ⲁⲩⲱ

(3/21)

ⲧⲛ̅ϥⲓ ⲣⲟⲟⲩϣ ⲉ ϩⲉⲛϩⲃ̅ⲥⲱ ⲉⲩⲧⲁⲓⲏⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲧⲥⲁⲛⲟ·

(3/22)

ⲛ̅ⲧⲁⲛⲉⲓ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ϣⲡ̅ ϩⲓⲥⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲛϫⲥ̅· ⲁⲩⲱ

(3/23)

ⲧⲛ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲛ̅ⲙⲟⲧⲛⲥ̅ ϩⲛ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ·

(3/24)

Ⲛ̅ⲧⲁⲛⲉⲓ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ· ⲁⲩⲱ ⲧⲛ̅ⲟⲩⲱϩⲙ̅ ⲧⲏⲣⲛ̅

(3/25)

ⲧⲛ̅ⲟ̅ ⲛ̅ ⲁⲧ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲧⲏⲣⲛ̅· ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲁϩⲙⲉⲛ ⲉⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲙ̅‐

(3/26)

ⲣⲁϣ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲥϭⲣⲁϩⲧ̅ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲏⲙⲉⲓ· ⲁⲩⲱ ⲧⲛ̅ⲟ ⲛ̅

(3/27)

ⲁⲅⲣⲓⲟⲥ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ· ⲧⲛ̅ⲱϣ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲛ̅ⲛⲟⲓ ⲁⲛ

(3/28)

ⲛ̅ ⲛⲉⲧⲛ̅ⲱϣ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⁛— ⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲃⲏⲕ

(3/29)

ⲁⲛ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲙ̅ⲙⲁⲁϫⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⁛ ⲣ̅ϣⲁⲛ ⲟⲩ‐

(3/30)

ⲣⲱⲙⲉ· ⲉⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ ⲟⲩⲣϥ̅ⲙⲟⲟⲩⲧ ϩⲓ ⲧⲉϩⲓⲏ ϣⲁⲣⲉ

(3/31)

ⲡⲉϥϩⲟ ϣⲓⲃⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡϥ̅ϩⲏⲧ ϣⲧⲟ[ⲣ]ⲧⲣ̅· ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ

(3/32)

ⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ

(3/33)

ⲛ̅ⲧⲁ ⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲟⲩⲁⲥⲧⲟⲩ

(3/34)

ⲁⲩϩⲓⲱⲛⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲉ ⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲣⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲁϣⲁ‐

(4/1)

ϩⲟⲙ· ⲧⲛ̅ⲥⲱⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲛ̅ϫⲏⲣ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲁⲓⲥⲑⲁⲛⲉ ⲁⲛ ϩⲟ‐

(4/2)

ⲗⲟⲥ ⁛—

(4/3)

Ⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲙ̅ ⲙⲏⲏⲛⲉ ϫⲉ ⲡⲗⲟⲅⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲇⲓⲱ‐

(4/4)

ⲕⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁⲩⲥⲟϣϥ̅ ⲁⲩⲫⲣⲁⲅⲉⲗⲗⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ·

(4/5)

ⲁⲩⲁϣⲧϥ̅ ⲉⲩϣⲉ· ⲁⲩⲥ⳨ⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁⲩⲕⲟⲛⲥϥ̅ ⲁⲩ‐

(4/6)

ⲙⲟⲟⲩⲧϥ̅ ⲉ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ· ⲁⲩⲱ ϩⲓ ⲛⲁⲓ |

(4/7)

[Fol. 48a ϥ̅ⲉ̅] ⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲛ ⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⲥⲟⲣⲙ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ·

(4/8)

ⲁⲩⲱ ⲧⲛ̅ⲟ ⲛ̅ ⲁⲙⲉⲗⲏⲥ· ⲛ̅ⲥⲱⲃⲉ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲛⲣⲟⲟⲩϣ· ⲙ̅ⲡⲉ

(4/9)

ⲡⲣⲏ ⲉϣϥⲓ ⲉ ⲣⲟϥ ⲉⲩⲥⲱϣ ⲙ̅ ⲡϥ̅ϫⲥ̅ ⲁϥⲗⲩⲡⲉⲓ ⲁϥⲕⲧⲉ

(4/10)

ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲉⲩⲕⲁⲕⲉ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲉ

(4/11)

ⲕⲧⲉ ⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ· ⲡⲕⲁⲧⲁ‐

(4/12)

ⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲙ̅ ⲡϥ̅ⲣ̅ⲡⲉ ⲙ̅ⲡ ⲉϥⲣ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ ⲛⲟⲃⲉ ⲁϥⲡⲱϣ

(4/13)

ⲉ ⲧϥ̅ⲙⲏⲏⲧⲉ· ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲉ ⲕⲓ̈ⲙ ⲉ

(4/14)

ⲡⲛ̅ϩⲏⲧ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲣⲓⲙⲉ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲛⲉⲛⲛⲟⲃⲉ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲛ·

(4/15)

Ϣⲁⲣⲉ ⲡⲕⲁϩ ⲕⲓⲙ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲟⲡ ϩⲁ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲙ̅ⲙⲟⲛ·

(4/16)

ⲁⲩⲱ ϣⲁϥⲥⲧⲱⲧ ⲛ̅ ⲛⲁϩⲣⲙ̅ ⲡϩⲟ ⲙ̅ ⲡϫⲥ̅· ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ

(4/17)

ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲁⲛ ⲉⲛⲟ ⲛ̅ ⲁⲧ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ·

(4/18)

Ⲁ ⲡⲕⲁϩ ⲟⲩⲱⲛ ⲁϥⲱⲕⲙ̅ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲡⲟⲗⲓⲥ· ⲁϥϩⲱⲃⲥ̅ ⲉ

(4/19)

ⲃⲟⲗ ⲉ ϫⲱⲟⲩ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲧⲟⲣⲅⲏ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅

(4/20)

ⲧⲉⲓ ϩⲉ ⲟⲛ ⲙ̅ⲡ ⲛ̅ⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ· ⲁ ⲡⲣⲏ ⲣ̅ ⲉⲃⲏ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅

(4/21)

ⲥⲟⲡ· ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣ̅ ⲕⲁⲕⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲁϣⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ· ⲁ

(4/22)

ⲡⲕⲁⲕⲉ ϩⲟⲃⲥⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲙ̅ ⲙⲉⲉⲣⲉ· Ⲛ ⲧⲉⲓ ϩⲉ ⲟⲛ

(4/23)

ⲙ̅ⲡ ⲛ̅ⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉ ⲡⲛ̅ϩⲏⲧ ⲁⲓⲥⲑⲁⲛⲉ· ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡ

(4/24)

ⲉ ⲛϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅· Ⲁⲙ ⲡⲟⲗⲩⲙⲟⲥ ⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲥⲱⲥ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ ⲕⲉ

(4/25)

ⲃⲁⲣⲃⲁⲣⲟⲥ· ⲁⲩϩⲱⲧⲃ̅ ⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲱⲗ ⲛ̅

(4/26)

[Fol. 48b ϥ̅ⲋ̅] ⲛⲉⲭⲱⲣⲁ· ⲁⲩⲉⲣⲏ̅ⲙⲟⲩ ⲙ̅ | ⲡⲕⲁϩ· ⲁⲩⲡⲱϩⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅

(4/27)

ϩⲉⲛⲥⲛⲱⲱϥ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲛⲁⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅‐

(4/28)

ⲡⲱⲧ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲣⲓⲙⲉ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲙⲉ‐

(4/29)

ⲧⲁⲛⲟⲓⲁ· ⲉϫⲛ̅ ⲛⲁⲓ ⲟⲛ· Ⲙ̅ⲡⲉ ⲛⲕⲧⲟⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅

(4/30)

ⲛⲉⲛⲥⲙⲟⲧ ⲉⲑⲟⲟⲩ· ⲱ̅ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲙⲁⲣⲛ̅ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲉⲓ·

(4/31)

ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲟⲣⲅⲏ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓ ⲉ ϫⲱⲛ ⁛—

(4/32)

Ⲱ̅ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲙⲁⲣⲛ̅ⲡⲁϩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲣⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲛⲁⲣ̅ ⲃⲟⲗ

(4/33)

ⲉ̅ ⲧⲟⲣⲅⲏ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϥ̅ⲕⲱ ⲛⲁⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲛϯ‐

(4/34)

ⲛⲟⲩϭⲥ̅ ⲛⲁϥ·

(5/1)

Ⲱ̅ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲙⲁⲣⲛ̅ⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲯⲩⲭⲏ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛⲛⲏⲥϯⲁ·

(5/2)

ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲙⲟⲕϩⲥ̅· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲟⲩϣⲏ ⲛ̅ⲣⲟⲉⲓⲥ· ⲛ̅ⲧⲛ̅‐

(5/3)

ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲉ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϣⲛ̅ϩⲧⲏϥ ⲉ ϫⲱⲛ

(5/4)

ⲛϥ̅ⲙⲉϩ ⲡⲕⲁϩ ⲛ̅ ⲟⲩⲛⲟϥ· ⲙⲁⲣⲛ̅ⲣ̅ ϩⲏⲃⲉ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ

(5/5)

ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲥⲡ̅ⲥⲱⲡⲛ̅ ⲛϥ̅ⲥⲗ̅ⲥⲱⲗⲛ̅· ⲙⲁⲣⲛ̅

(5/6)

ⲛⲟⲩϫⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲛ Ⲛ ⲛⲉⲛⲥⲩⲛⲏⲑⲉⲓⲁ· ⲉⲑⲟⲟⲩ·

(5/7)

ⲛ̅ⲧⲛ̅ϯϩⲓⲱⲱⲛ ⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲣⲉⲧⲏ· ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲱⲟⲩ· ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲁⲛⲟⲛ

(5/8)

ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅ ⲧⲡⲟⲗⲩϯⲁ ⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ·

(5/9)

ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲕⲱ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ⲟⲩϣⲓ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲕⲁⲛⲱⲛ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⁛—

(5/10)

Ⲙⲁⲣⲛ̅ⲕⲱϩ ⲉ ⲡⲃⲓⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲟⲧⲉ· ⲛ̅ ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉⲛⲙⲏⲛ

(5/11)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ̅ ⲛⲉⲅⲣⲁⲧⲉⲩⲉ

(5/12)

ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ | ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲕⲁ ⲧⲟⲟⲧⲛ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲣⲁⲥⲧⲉ· [Fol. 49a ϥ̅ⲍ̅]

(5/13)

ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲛ̅ⲙⲟⲟϣⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲉϣ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲉⲓ̈

(5/14)

ⲉ ⲣⲁⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲟⲩⲥⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲟⲛ ⲉⲛⲉⲥⲱϥ ⁛—

(5/15)

ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲛ̅ⲫⲟⲣⲉⲓ ⲛ̅ ⲟⲩⲗⲓⲃⲓ̅ⲧⲟⲛ ⲏ̅ ⲟⲩϭⲟⲟⲩⲛⲉ ⲙ̅‐

(5/16)

ⲡⲟⲟⲩ· ⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲟⲩϣⲧⲏⲛ

(5/17)

ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲉⲥⲗⲉⲕⲗⲱⲕ ⁛— ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲉⲡⲓ‐

(5/18)

ⲥⲧⲏⲙⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ⲣⲁⲥⲧⲉ ϩⲱⲱϥ ⲛⲅ̅ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩ‐

(5/19)

ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⁛— ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲙⲟⲟϣⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅‐

(5/20)

ⲥⲙⲏⲧ (sic)· ⲣⲁⲥⲧⲉ ϩⲱⲱϥ· ⲛⲅ̅ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲁⲧ

(5/21)

ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲕϣⲧⲣ̅ⲧⲱⲣ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲛϣⲟⲧ· ⲏ̅ ⲉⲕⲟⲩⲱϩⲙ̅ ⁛—

(5/22)

Ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ⲉⲕⲑⲃ̅ⲃⲓⲏⲩ ⲉⲕⲟ ⲛ̅ⲣⲙ̅ⲣⲁϣ

(5/23)

ⲣⲁⲥⲧⲉ ϩⲱⲱϥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲁⲡⲟⲛⲟⲓⲁ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ϫⲁⲥⲓ‐

(5/24)

ϩⲏⲧ ⁛— ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϣⲱⲡⲉ Ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ⲉⲕⲣⲓⲙⲉ ⲏ̅ ⲉⲕⲣ̅ ϩⲏⲏⲃⲉ

(5/25)

ϫⲛ̅ ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉ ⲣⲁⲥⲧⲉ ϩⲱⲱϥ· ⲛⲅ̅ ⲕⲁ ϩⲏⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ

(5/26)

ⲛⲅ̅ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩϫⲏⲣ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲥⲱⲃⲉ ⲉϥϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⁛—

(5/27)

Ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲣⲁⲥⲧⲉ ϩⲱⲱϥ ⲛⲅ̅

(5/28)

ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛⲙⲁ ⲛ̅ ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲉⲩϫⲟⲥⲉ· ⲁⲗⲗⲁ

(5/29)

ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲕⲁ ⲟⲩϣⲓ ⲛⲏⲧⲛ̅

(5/30)

ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲕⲁⲛⲱⲛ ⲉϥⲧⲏϣ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲙⲛ̅ ⲟⲩ‐

(5/31)

ⲙⲟⲩⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲉϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲛ̅ ϫⲱⲕ

(5/32)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲃⲓⲟⲥ ⲉϥⲣ̅ⲁⲛⲁϥ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲩⲱ

(5/33)

ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ | ⲭⲣⲏⲥⲩⲙⲉⲩⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ϩⲓⲧⲟⲩⲱϥ [Fol. 49b ϥ̅ⲏ̅]

(5/34)

ϩⲛ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙ̅ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲙⲁ ϩⲛ̅

(6/1)

ϩⲉⲛⲁⲥⲕⲏⲥⲓⲥ· ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛⲁⲣⲓⲥⲕⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲟⲟⲧⲉ ⲙⲛ̅

(6/2)

ⲛⲉⲧⲛ̅ⲥⲛⲏⲩ· ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ·

(6/3)

Ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲉϣ

(6/4)

ⲧⲣⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲁⲁⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅· ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ϩⲱⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲣⲓⲥ‐

(6/5)

ⲛⲁⲩ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ϩⲉ· Ϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲱ̅ ⲡⲁ ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲉⲕⲙⲏⲛ ⲉ

(6/6)

ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕϩⲱⲃ ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩϥ· ⲉⲕⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲛ̅ⲥⲉ‐

(6/7)

ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲁⲛ· ⲛ̅ⲧⲁ ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲟⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲱⲕ ⲉ

(6/8)

ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲩⲙⲛ̅ⲧⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ⲁⲩⲙⲟⲩⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲕⲁ‐

(6/9)

ⲛⲱⲛ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ· ⲁⲩⲱ ⲡϩⲱⲃ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲁⲣⲭⲉⲓ ⲉ ⲣⲟϥ

(6/10)

ⲁⲩϫⲟⲕϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ·

(6/11)

Ⲟⲩⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲉ ⲁϥⲣ̅ ϩⲙⲉ ⲛ̅ ⲧⲁⲓⲟⲩ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲙ̅ⲡ ⲟⲩϣⲓⲃⲉ

(6/12)

ⲛ̅ⲧⲉⲩⲉⲅⲕⲣⲁϯⲁ ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ· ⲉ ⲁⲩⲥⲁϩⲱⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ

(6/13)

ⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓⲛⲟⲩⲱⲙ ⲉⲧ ϣⲟⲃⲉ· ⲉⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲉⲩⲗⲁⲥ

(6/14)

ⲉⲩⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ϩⲓ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ ⲙⲛ̅

(6/15)

ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲙ̅ⲣⲁϣ· ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲡⲓⲥϯⲥ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲛ̅

(6/16)

ⲟⲩϩⲏⲧ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ· ⲉⲩⲙⲉ ⲛ̅ ⲡⲉⲧ ϩⲓⲧⲟⲩⲱⲟⲩ· ⲉⲧⲉ ⲧⲁⲓ

(6/17)

ⲧⲉ ⲧⲙⲣ̅ⲣⲉ ⲙ̅ ⲡϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲛ̅ⲓ̅ⲕⲟⲛ· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲁⲓ

(6/18)

ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲙ̅ⲡ ⲟⲩϫⲡ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲩ ϩⲓϫⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· |

(6/19)

[Fol. 50a ϥ̅ⲑ̅] ⲉⲩⲥⲁϩⲏⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲃⲓⲟⲥ· Ⲉⲩⲥⲣⲟϥⲧ̅

(6/20)

ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲉ ⲡⲉϣⲗⲏⲗ ⲙⲛ̅ ⲧⲟⲩϣⲏ ⲛ̅ ⲣⲟⲉⲓⲥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲣⲓⲙⲉ

(6/21)

ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲁϣⲁϩⲟⲙ·

(6/22)

Ⲉⲣⲉ ⲡⲥⲱⲙⲁ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲩ ⲛⲁ ⲡϣⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ· ⲛ̅ ⲧⲉ‐

(6/23)

ⲭⲣⲓⲁ· ⲉⲩϩⲱⲙ ⲉϫⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ· ⲉⲩⲁⲡⲟⲧⲁⲥⲉ (sic)

(6/24)

ⲙ̅ ⲡϭⲱⲛⲧ̅· ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲃ ⲙⲛ̅ ⲡϩⲁⲧ ⲟ̅ ⲛϣⲙ̅ⲙⲟ ⲉ

(6/25)

ⲣⲟⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ϩⲓⲧⲛ̅ ⲛⲉⲩϩⲓⲥⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲙⲟⲕϩⲥ̅· ⲁⲩⲧⲃ̅ⲃⲟ

(6/26)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉϥϩⲟⲟⲩ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(6/27)

ⲟⲩⲱϩ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ· ⲁϥϫⲓ ⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ· ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧ

(6/28)

ⲛⲁⲁⲡⲁⲛⲧⲁ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ

(6/29)

ϣⲁⲩϯ ϩⲏⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲛ̅ⲥⲉϯ ⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⁛

(6/30)

Ⲙⲁⲣⲛ̅ⲕⲱϩ ϩⲱⲱⲛ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲕⲱ ⲛ̅ⲥⲱⲛ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ

(6/31)

ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ϫⲉ ⲉⲛⲉ‐

(6/32)

ⲧⲃ̅ⲃⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲱϩ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛ̅ϩⲱⲱⲛ ⲛϥ̅ⲛⲁϩ‐

(6/33)

ⲙⲉⲛ· ⲉ ⲡⲡⲟⲛⲩⲣⲟⲥ· ⲙⲁⲧⲁⲙⲟⲓ̈ ⲉ ⲡⲉⲓ ϩⲱⲃ ϩⲛ̅ ⲟⲩϯ

(6/34)

ϩⲧⲏϥ· ⲣ̅ϣⲁⲛ ⲟⲩⲁ ⲛⲟϫⲕ̅ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉⲩⲟⲙⲉ· ⲛ̅ⲗⲟⲉⲓϩⲉ

(7/1)

ⲛϥ̅ⲕⲁⲁⲕ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ⲙⲏ ⲉⲕⲛⲁⲁⲛⲉⲭⲉ ⲛⲁϥ· ⲉϣϫⲉ

(7/2)

ⲛ̅ⲧⲟⲕ ϭⲉ· ⲛ̅ⲧⲕ̅ ⲟⲩϥⲛ̅ⲧ ⲛⲅ̅ ⲛⲁϣϥⲓ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲁⲛ ⲉ ⲡⲁⲓ

(7/3)

ⲉⲓⲉ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓ ⲁⲧ ⲧⲱⲗⲙ̅· ⲡⲁⲧ ϣⲃⲓⲛ·

(7/4)

ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉϥⲛⲁⲟⲩⲱϩ ϩⲛ̅ ϩⲏⲧⲕ̅ ⲉⲕϣⲟⲟⲡ | ϩⲙ̅ [Fol. 50b ⲣ̅]

(7/5)

ⲡⲗⲟⲓ̈ϩⲉ ⲙ̅ ⲡⲧⲱⲗⲙ̅ ⲙ̅ⲡ ⲉⲥϯⲃⲱⲱⲛ·

(7/6)

Ⲙⲁⲣⲛ̅ⲧⲃ̅ⲃⲟ ϭⲉ ⲱ̅ ⲛⲁ ⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(7/7)

ⲛⲁⲟⲩⲱϩ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲙⲉⲧⲉⲭⲉ ⲉ ⲛϥ̅ⲉⲣⲏⲧ· ⲙ̅ⲡⲣ̅

(7/8)

ϯⲥⲱϣ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲁⲩⲟⲟϥ· ⲉ

(7/9)

ϩⲣⲁⲓ ⲉ ϫⲱⲛ· ⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲙ̅ ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅

(7/10)

ϫⲉ ⲭⲣⲓⲥϯⲁⲛⲟⲥ· ⲙⲁⲣⲛ̅ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲉ· ⲡⲉⲭⲥ̅

(7/11)

ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧ ⲙⲉ ϫⲉ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲁⲟⲩⲱϩ

(7/12)

ⲛ̅ ϩⲏⲧⲛ̅· ⲡⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲛⲁⲟⲩⲱϩ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅·

(7/13)

ⲉⲥⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲙ̅ϩⲉ·

(7/14)

Ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲛⲏⲫⲉ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁϥⲧⲁϩⲙⲛ̅ ⲉ ⲧϥ̅ϣⲉ‐

(7/15)

ⲗⲉⲉⲧ ⁛— ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲙⲉⲣⲓⲧϥ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲙⲉⲣⲓⲧⲛ̅ ⁛

(7/16)

ⲙⲁⲣⲛ̅ⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ϩⲛ̅ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲣ̅ ⲡⲙ̅ⲡϣⲁ

(7/17)

ⲙ̅ ⲡⲉϥⲙⲁ ⲛ̅ ϣⲉⲗⲉⲉⲧ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲛ̅ⲁⲙⲉⲗⲉⲓ ⲛ̅ⲥⲉ‐

(7/18)

ϩⲉ ⲉ ⲧⲛ̅ϩⲃ̅ⲥⲱ ⲉⲥⲗⲁⲁⲙ ⲛ̅ⲥⲉⲙⲟⲣⲛ̅ ⲛⲥⲉⲛⲟϫⲛ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ

(7/19)

ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲛ̅ ϣⲉⲗⲉⲉⲧ· ⲛ̅ⲥⲉⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ· ϩⲛ̅ⲕⲣⲓⲙⲁ

(7/20)

ⲥⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲉⲓ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙⲉⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲁⲩⲱ

(7/21)

ⲧⲛ̅ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉ ⲛⲁ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲧⲛ̅ⲡⲏⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲣ‐

(7/22)

ⲕⲓⲕⲟⲛ· ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲧⲛ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲉⲩⲙⲟⲧⲛⲉⲥ· ⲙ̅

(7/23)

ⲡⲱⲣ ϭⲉ ⲛⲁ ⲙⲉⲣⲁⲧⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲣⲓ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ

(7/24)

ⲙ̅ ⲡϫⲥ̅ ⲛⲏⲩ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲣϥ̅ϫⲓⲟⲩⲉ ⁛—

(7/25)

Ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ | ⲉⲓ ⲉ ϫⲱⲛ· [Fol. 51a ⲣ̅ⲁ̅]

(7/26)

ϩⲛ̅ ⲟⲩⲥϣ̅ⲛⲉ· ⲛ̅ⲥⲉϩⲉ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲛ̅ ⲕⲏ ⲕⲁ ϩⲏⲩ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲣ̅

(7/27)

ⲧⲁⲗⲁⲓⲡⲱⲣⲟⲥ· ϥⲛⲁⲉⲓ ⲅⲁⲣ ϩⲛ̅ ⲟⲩϣⲡ̅ ⲛ̅ ϣⲱⲡ·

(7/28)

ⲙ̅ⲡ ⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲣ̅ ϩⲏⲧⲛ̅· ⲛ̅ⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ

(7/29)

ⲛ̅ ⲛⲱϩⲉ· ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲉⲩⲥⲱ· ⲉⲩϫⲓ ⲥϩⲓⲙⲉ· Ⲉⲩϩⲙⲟⲟⲥ

(7/30)

ⲙⲛ̅ ϩⲁⲓ ⲙ̅ⲡ ⲟⲩⲉⲓⲙⲉ ϣⲁⲛⲧⲉ ⲡⲕⲁⲧⲁⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥ ⲉⲓ

(7/31)

ⲛϥ̅ⲧⲁⲕⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ· Ⲙⲁⲣⲛ̅ⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ϭⲉ ⲱ̅ ⲛⲁ ⲙⲉⲣⲁⲧⲉ·

(7/32)

ⲛ̅ⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ· ⲛ̅ ⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲥⲉⲉⲓ ⲉ ϫⲱⲓ (sic)

(7/33)

ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ ⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ ⲧⲙ̅ ⲃⲟⲏⲑⲓⲁ· ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲛ· ⲁ

(7/34)

ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ϩⲱⲛ ⲉ ϩⲟⲩⲛ· Ⲁ ⲛⲉⲧ ⲥⲏϩ ϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁⲩⲟⲩⲱ

(8/1)

ⲉⲩϣⲱⲡⲉ ⲉ ⲙⲛ̅ ⲕⲉ ⲗⲁⲁⲩ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲓ ⲙⲏ ⲧⲉⲓ ⲉ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ

(8/2)

ⲙ̅ ⲡⲁⲛϯⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ· ϩⲁⲡⲥ̅ ⲅⲁⲣ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲧϥ̅ⲕⲁⲕⲓⲁ ϫⲱⲕ

(8/3)

ⲉ ⲃⲟⲗ· ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲥϣⲁⲛϫⲱⲕ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲣⲟ ⲛ

(8/4)

ⲛⲉϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ·

(8/5)

Ⲏⲇⲏ ⲏ̅ⲇⲏ ⲡⲉⲧ ⲛⲏⲩ ϥⲛⲏⲩ ⲛϥ̅ⲛⲁⲱⲥⲕ̅ ⲁⲛ· ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲱϣ

(8/6)

ⲉ ⲣ̅ⲣⲣⲟ ⲙⲛ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲡⲉⲭⲥ̅· Ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣ ϥ̅ⲁⲙⲉⲗⲉⲓ ⲉ ⲣⲟϥ

(8/7)

ϫⲉ ⲁⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϩⲱⲛ ⲉ ϩⲟⲩⲛ· ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲉⲧ ⲥⲏϩ ϩⲛ̅ ⲧⲁⲡⲟ‐

(8/8)

ⲕⲁⲗⲩⲙⲯⲓⲥ· ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲱϣ ϭⲉ ⲉ ⲣ̅ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲡⲕⲱϩⲧ̅ ⲛ̅

(8/9)

ⲧⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ· ⲙⲛ̅ ⲡϥⲛ̅ⲧ ⲛ̅ ⲁⲧ ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅· ⲙⲁⲣⲉϥⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ

(8/10)

ⲕⲁⲗⲱⲥ· ⲙⲁⲣⲉϥⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲛϥ̅ϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲣⲟⲉⲓⲥ ⁛ ⲡⲉⲧ

(8/11)

ⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲧⲣⲉ ⲩⲥⲗ̅ⲥⲱⲗϥ̅ ⲙⲁⲣⲉϥ̅ⲣ̅ ϩⲏⲃⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ·

(8/12)

Ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲱϣ ⲉ ϫⲓⲥⲉ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲛ̅ ⲙ̅ ⲡⲏⲩⲉ·

(8/13)

ⲙⲁⲣⲉϥⲑⲃ̅ⲃⲓⲟϥ· ⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲓ̈ ⲙⲁ· |

(8/14)

[Fol. 51b ⲣ̅ⲃ̅] Ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲉⲗⲏⲗ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲁⲣϥ̅ⲣⲓⲙⲉ ϩⲙ̅

(8/15)

ⲡⲉⲓ ⲙⲁ ⲧⲉⲛⲟⲩ· ⲛⲏⲫⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅· ⲕⲁ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲗⲁⲙⲡⲁⲥ

(8/16)

ⲉⲥⲗⲁⲙⲡⲉⲩⲉ· ⲕⲁ ⲛⲉϩ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲧⲛ̅ⲁⲅⲅⲓⲟⲛ ⁛— Ⲕⲁ ⲧⲉⲧⲛ̅‐

(8/17)

ϩⲃ̅ⲥⲱ ⲉⲥⲡⲣ̅ⲓⲱⲟⲩ· ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ϫⲉ ⲁ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ

(8/18)

ϩⲱⲛ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲙⲛ̅ ⲡⲙⲁ ⲛ̅ ϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲡⲁⲓ ⲉⲧ ⲙⲉϩ ⲛ̅

(8/19)

ⲟⲩⲛⲟϥ ϩⲓ ⲉⲩⲫⲣⲟⲥⲩⲛⲏ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ· ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲅⲁⲣ

(8/20)

Ⲙ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲡⲙⲁ ⲛ̅ ϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲙ̅ ⲙⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲧ ⲙⲉϩ ⲛ̅

(8/21)

ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲑⲓⲉⲗⲙ̅ ⲛ̅ ⲧⲡⲉ· ⲟⲩⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲡⲉ· ⲉ

(8/22)

ⲙⲛ̅ ⲕⲁⲕⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲟⲩⲡⲩⲅⲏ ⲧⲉ ⲉⲥⲙⲉϩ ⲙ̅ ⲙⲟⲩ ⲛ

(8/23)

ⲱⲛϩ̅ ⁛ ⲡⲉⲧ ⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲟⲩⲱϩ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲙⲛ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ

(8/24)

ⲡⲉⲭⲥ̅· Ⲙⲁⲣⲉϥ ϭⲉⲡⲏ ⲛϥ̅ⲥⲃ̅ⲧⲱⲧϥ̅ ⁛— ⲁ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ

(8/25)

ⲅⲁⲣ ⲥⲃⲟⲕ· ⲁ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲣⲓⲕⲉ ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ

(8/26)

ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲧⲱⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣ ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅

(8/27)

ⲛϥ̅ϣⲧⲁⲙ ⲉ ⲣⲱⲛ ⲙ̅ ⲡⲣⲟ ⲛϥ̅ϫⲟⲟⲥ· ϫⲉ ⲛ̅ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ

(8/28)

ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲁⲛ· ⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲓ ϫⲱⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲟⲩⲕⲗⲟⲟⲗⲉ·

(8/29)

ⲛ̅ ⲕⲁⲕⲉ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲕⲙ̅ⲧⲱ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛϩⲣⲟⲩⲃⲁⲓ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛ‐

(8/30)

ϩⲣⲟⲩⲙⲡⲉ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲉⲃⲣⲏϭⲉ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲛ̅ ⲥⲁ ⲥⲁ

(8/31)

ⲛⲓⲙ· ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ ⲧⲙ̅ⲑⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲛ ⲉ ⲃⲱⲕ ⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲥⲁ·

(8/32)

Ⲱ̅ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲙⲁⲣⲛ̅ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣ ⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ϩⲁⲡ

(8/33)

ϩⲁⲡ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡⲡⲁⲣϩⲟⲓⲙⲓⲁⲥⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ

(8/34)

[Fol. 52a ⲣ̅ⲅ̅] ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲣ̅ϣⲁⲛ | ⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲉⲓ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲕⲧⲟ

(9/1)

ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲟⲩ‐

(9/2)

ⲃⲏⲓ· ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲁ ⲧⲙ̅ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅· ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ

(9/3)

ⲁⲓⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉ ⲣⲱⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲓ· ⲁⲩⲱ

(9/4)

ⲁⲓⲡⲉⲣϣ̅ ⲛⲁ ϣⲁϫⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ· ⲙ̅ⲡⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ϯ ϩⲧⲏⲧⲛ̅·

(9/5)

ⲙⲁⲣⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ϭⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡϫⲥ̅· ⲙⲁⲣⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲛ̅ ϩⲛ̅

(9/6)

ⲟⲩⲙⲁ ⲛ̅ ϭⲟⲓⲗⲉ ⁛ ⲙⲁⲣⲛ̅ⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲍⲉ ⲉ ⲃⲱⲕ ⲉ

(9/7)

ⲧⲛ̅ⲡⲟⲗⲓⲥ· ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲱ̅ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲉⲛⲉϣⲟⲧⲉ

(9/8)

ⲙ̅ ⲡⲛ̅ⲓ̅ⲕⲟⲛ· ⲙⲁⲣⲛ̅ϫⲡⲟ ⲛⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲱⲛⲉ ⲙ̅ ⲙⲁⲣ‐

(9/9)

ⲅⲁⲣⲓⲧⲱⲥ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲓⲥ̅· ⲟⲩⲟⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲧⲉ ⲛϥ̅ⲛⲁϫⲡⲟϥ ⲛⲁϥ

(9/10)

ⲁⲛ· ⲁ ⲡⲁⲓ ⲛ̅ ϯⲙⲉⲓⲛⲉ ⲧⲁⲁϥ· ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ

(9/11)

ⲡⲧⲁⲕⲟ· ⲏ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟ ⲛ̅ ⲁⲧ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ

(9/12)

ϩⲉⲛϣⲗϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲃⲱ ⲛ̅ ⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲙ̅ ⲙⲉ ⲡⲉⲭⲥ̅

(9/13)

ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ·

(9/14)

Ϭⲱϣⲧ̅ ϭⲉ ⲱ̅ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉ ⲟⲩⲁ ϭⲱ ⲉϥⲟ ⲛ̅

(9/15)

ⲁⲧ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉⲧ ⲣ̅ ϩⲱⲃ

(9/16)

ⲉ ⲧⲃⲱ ⲛ ⲉⲗⲟⲟⲗⲉ· ⲛⲉⲧ ⲛⲁⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ϣⲁϥ‐

(9/17)

ⲧⲃ̅ⲃⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϯ ϩⲟⲩⲟ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ· ⲛⲉⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉ‐

(9/18)

ⲛⲁϯ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲁⲛ ϣⲁϥⲛⲟϫⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲃⲱ ⲛ̅

(9/19)

ⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲣⲟⲕϩⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲥⲁⲧⲉ· ⲙⲁⲣⲛ̅‐

(9/20)

ϭⲱϣⲧ̅ ϭⲉ | ⲉ ⲣⲟⲛ ⲱ̅ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲁⲙⲉⲗⲉⲓ [Fol. 52b ⲣ̅ⲇ̅]

(9/21)

ⲛ̅ⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛ ⲁⲧ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ· ⲛ̅ⲥⲉϣⲁⲁⲧⲛ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅

(9/22)

ⲧⲃⲱ ⲛ̅ ⲉⲗⲟⲟⲗⲉ· ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲣ ϣⲙ̅ⲙⲟ ⲉ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲟϫⲛ̅

(9/23)

ⲉ ⲧⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ ⲙⲛ̅ ⲧⲥⲁⲧⲉ ⲛ̅ ⲁⲧ ⲱϫⲛ̅· ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲱ̅

(9/24)

ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲁⲛⲟⲛ ⲟⲩϭⲣⲟⲟϭ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ· ⲡⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁ ⲡϫⲥ̅

(9/25)

ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲡⲉⲭⲥ̅ ϫⲟϥ ϩⲛ̅ ⲧⲉϥⲥⲱϣⲉ· ⲙⲁⲣⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ϭⲉ

(9/26)

ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲛⲟⲉⲓ ϫⲉ ⲁ ⲡⲱϩⲥ̅ ϩⲱⲛ ⲉ ϩⲟⲩⲛ· ⲁⲛϫⲁⲓⲟϩⲥ̅·

(9/27)

ⲥⲃ̅ⲧⲉ ⲛ̅ⲟϩⲥ̅ ⲉⲩϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ·

(9/28)

ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ϭⲱϣⲧ̅ ϭⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣϥ̅ ϩⲉ ⲉ ⲛ̅ⲧⲏϭ ⲛ̅

(9/29)

ϩⲏⲧⲛ̅· ⲛ̅ⲥⲉⲙⲟⲣⲛ̅· ⲛ̅ϩⲉⲛϣⲟⲗ ⲉ ⲡⲣⲟⲕϩⲟⲩ· ⲏ̅ ⲛ̅ⲧⲉ‐

(9/30)

ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲱ̅ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲏϣ ⲉ ⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲛ̅

(9/31)

ⲟⲩⲡⲉⲗⲁⲅⲟⲥ ⲉϥϩⲁ ϩⲟⲧⲉ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ ϯⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ⲙⲏ‐

(9/32)

ⲡⲱⲥ ⲛ̅ⲧⲉ ⲟⲩⲧⲏⲩ ⲛⲓϥⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲥϣⲛⲉ· ⲛ̅ⲥⲉ ⲧⲙ̅ ϩⲉ ⲉ

(9/33)

ⲣⲟⲛ ⲛ̅ⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ ⲛ̅ⲥⲉⲙⲟⲣⲛ̅ ⲛ̅ϫⲛⲁϩ ⲛⲥⲉϭⲗⲙ̅ⲗⲱⲙⲛ̅·

(9/34)

ⲛ̅ⲥⲉϫⲓⲧⲛ̅ ⲉ ⲡⲉⲓⲁ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲡ· ⲛ̅ⲧⲛ̅ ⲧⲙ̅ ϭⲛ̅ ⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁ

(10/1)

ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲣⲓⲙⲉ· ⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉⲛⲙⲛ̅ⲧ̅ⲁⲙⲉⲗⲏⲥ·

(10/2)

ⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ· ⲉⲩⲣⲁϣⲉ ⲉⲩⲧⲉⲗⲏⲗ· ⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ·

(10/3)

Ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲉⲩⲥⲱⲕ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉ ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ ϩⲛ̅ⲑⲗⲓⲯⲓⲥ·

(10/4)

ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲏ (sic)· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲙ̅ⲕⲁϩ

(10/5)

[Fol. 53a ⲣ̅ⲉ̅] ⲛ̅ ϩⲏⲧ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲁϣⲁϩⲟⲙ ⲉⲩⲥⲁϣⲉ | ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩ (sic) ⲉ ⲧⲃⲉ

(10/6)

ⲧⲛ̅ⲁⲙⲉⲗⲓⲁ ⲙⲛ̅ ⲧⲛ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣϥ̅ϫⲛⲁⲁⲩ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙ̅ⲡ

(10/7)

ⲉⲛⲥⲃ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲁⲧ ⲟⲩⲉⲓ ⲛ̅ⲥⲱⲛ· ⲙ̅ⲡⲱⲣ ϭⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣ

(10/8)

ⲛ̅ⲁⲙⲉⲗⲉⲓ ⲱ̅ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲡⲉ ⲡϩⲁⲡ ⲙ̅

(10/9)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲁⲑⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲁⲁⲛ ⲛ̅

(10/10)

ϣⲙ̅ⲙⲟ ⲉ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲛ̅ⲥⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲟϫⲛ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅

(10/11)

ⲡⲙⲁ ⲛ̅ ϣⲉⲗⲉⲉⲧ· ⲛ̅ⲧⲛ̅ϩⲉ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉ ⲡⲙⲁ ⲙ̅ ⲡⲣⲓⲙⲉ

(10/12)

ⲙⲛ̅ ⲡϭⲁϩϭⲉϩ ⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲃϩⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲛ̅ ⲛⲏⲫⲉ ⲱ̅

(10/13)

ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲛϫⲓ ⲡⲉⲥⲭⲏⲙⲁ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅‐

(10/14)

ⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣ ⲛ̅ϩⲉ ⲉ ⲣⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲁⲑⲟⲥ· ⲛ̅

(10/15)

ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲉⲩⲟ ⲛ̅ϫⲥ̅ ⲉ ⲣⲟⲛ· ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛϫⲏⲣ

(10/16)

ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛϫⲓϩⲣⲁϥ· ϩⲛ̅ ϩⲉⲛⲥⲱⲃⲉ ⲉⲩϭⲏⲛ ⲉⲛⲉⲥⲱⲟⲩ·

(10/17)

ⲛⲁⲓ ⲉϣⲁⲩⲟⲩⲟⲛϩⲛ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲧⲛ̅ⲕⲏ ⲕⲁ ϩⲏⲩ ⲙ̅

(10/18)

ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲡⲗⲓⲃⲉ Ⲛⲑⲏ ⲙⲛ̅ ⲡϣⲟⲩϣⲟⲩ

(10/19)

ⲙ̅ ⲡⲃⲓⲟⲥ ϣⲁⲩⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲧⲛ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡϫⲱ‐

(10/20)

ϩⲙ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲙⲁⲓ̈ϩⲟⲙⲛ̅ⲧ̅· ⲙⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ· ϣⲁⲩ‐

(10/21)

ⲟⲩⲟⲛϩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲙⲉ ⲁⲛ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲡⲉ‐

(10/22)

ⲫⲑⲟⲛⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲡⲕⲱϩⲧ̅· ⲧⲁⲙⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲛ· ϫⲉ ⲙⲛ̅

(10/23)

ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅· ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲉⲧ ϭⲏⲛ ⲁⲩⲱ

(10/24)

ⲉⲧ ⲥⲗ̅ϭⲗⲱϭ ϩⲙ̅ ⲡⲁϣⲁⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲓⲱ ⲙⲛ̅ ⲡⲧⲱϩⲥ̅· ⲥⲉⲟⲩ‐

(10/25)

ⲱⲛϩ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲧⲛ̅ⲙⲉ· ⲛⲙ̅ ⲡⲁⲑⲟⲥ· ⲁⲩⲱ

(10/26)

[Fol. 53b ⲣ̅ⲋ̅] ⲧⲛ̅ⲟ ⲛ̅ϩⲙ̅|ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲡϫⲱϩⲙ̅· ⲧⲛ̅ⲧⲁⲡⲣⲟ· ⲟⲩⲏⲛ ⲙⲛ̅

(10/27)

ⲕⲁ ⲣⲱϥ ⲛ̅ ⲧⲟⲟⲧⲛ̅· ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲉⲧ ⲉϩⲛⲁⲛ· ⲛⲁⲛⲱⲟⲩ·

(10/28)

ⲥⲉϩⲟⲟⲩ· ϣⲁⲛϣⲟⲩⲱⲟⲩ· ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁϫⲛ̅ ϯⲥⲟ· ⲙ̅ⲡ ⲉⲛ‐

(10/29)

ϯϩⲧⲏⲛ· ⲉ ⲡⲉⲧ ⲥⲏϩ ϫⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧϩⲁϩ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ

(10/30)

ⲛ̅ⲛⲉⲕⲣ̅ ⲃⲟⲗ ⲉⲛⲟⲃⲉ ⁛ ⲉϯ ⲇⲉ ⲉⲛϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ ⲛⲁⲓ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ

(10/31)

ⲙⲓⲛⲉ· ⲉⲓⲕⲏ· ⲙ̅ ⲡⲉⲥⲭⲏⲙⲁ ⲛⲁϯ ϩⲏⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲁⲛ·

(10/32)

ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲛ̅ϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲛ̅ⲥⲱⲃⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲛ ⲙⲁⲩⲁⲁⲛ ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲛ‐

(10/33)

ϩⲏⲧ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲓ ϩⲃⲏⲩⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲓ ⲙⲓⲛⲉ· ⲱ̅ ⲡⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲣ̅

(10/34)

ⲛⲁϩⲧⲉ ⲉ ⲡⲉⲥⲭⲏⲙⲁ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲕⲟ ⲛ̅ ϣⲙ̅ⲙⲟ·

(11/1)

ⲉ ⲛⲁ ⲧⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲧⲕ̅ⲯⲩⲭⲏ ⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲉⲥⲕⲏ

(11/2)

ⲕⲁ ϩⲏⲩ· ⲙⲏⲡⲱⲥ ϭⲉ ⲟⲩⲛ̅ ⲟⲩⲁ ⲛⲁϫⲟⲟⲥ· ϫⲉ ⲙ̅‐

(11/3)

ⲡⲁⲑⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ ϩⲉⲛⲫⲩⲥⲓⲕⲟⲛ ⲛⲉ· ⲉⲙⲛ̅ ⲁⲣⲓⲕⲉ ⁛—

(11/4)

ⲉ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲣ̅ ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛⲁⲩ· ϭⲱϣⲧ̅ ϭⲉ ⲱ̅ ⲡⲥⲟⲛ ϫⲉ

(11/5)

ⲛ̅ⲛⲉⲕⲉⲓⲛⲉ ⲉ ϫⲱⲕ ⲛ̅ ⲟⲩⲉⲅⲕⲗⲏⲙⲁ ⲉⲕⲉⲓⲛⲉ· ⲛ̅

(11/6)

ⲛ̅ⲥⲱⲛⲧ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ· ⲉ ϩⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲫⲩⲥⲓⲛ

(11/7)

ⲉ ⲧⲃⲉ ⲛⲉⲕⲟⲩⲱϣ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲕⲁⲙⲉⲗⲓⲁ· ⲛⲉ ⲛⲧⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

(11/8)

ⲅⲁⲣ ⲧⲁⲙⲓⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲁⲛⲱⲟⲩ ⲉⲙⲁⲧⲉ· ⲁϥⲕⲟⲥⲙⲉⲓ

(11/9)

ⲛ̅ⲧⲉⲩⲫⲩⲥⲓⲥ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛⲥⲁ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲭⲣⲓⲁ ⲉⲩⲡⲣⲉⲡⲉⲓ

(11/10)

ⲙ̅ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲉⲛⲉⲣⲅⲓⲁ ⲉⲛⲁⲛⲱⲟⲩ· ⲉⲧⲉ ⲡⲁⲓ

(11/11)

ⲡⲉ ⲟⲩⲛ̅ ⲟⲩⲁ | ⲙⲉⲛ ϩⲕⲁⲉⲓⲧ ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲩⲥⲓⲛ· ⲙⲛ̅ ⲁⲣⲓⲕⲉ [Fol. 54a ⲣ̅ⲍ̅]

(11/12)

ⲉ ⲣⲟϥ ⲉϥϣⲁⲛⲟⲩⲱⲙ ϩⲛ̅ ⲟⲩϣⲓ· ⲉϥϣⲁⲛⲟⲩⲱⲙ ⲇⲉ

(11/13)

ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧϣⲛⲁϥ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲉⲛⲟⲭⲟⲥ ⲉ ⲡⲁⲣⲓⲕⲉ·

(11/14)

ⲡⲉⲕϩⲟ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲫⲩⲥⲓⲕⲟⲛ ⲡⲉ· ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲟⲛ ⲟⲩⲛ̅

(11/15)

ⲟⲩⲁ ⲟⲃⲉ ⲙⲛ̅ ⲁⲣⲓⲕⲉ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲉϥϣⲁⲛⲥⲱ ϩⲛ̅ ⲟⲩ‐

(11/16)

ⲣⲱϣⲉ· ⲉϥϣⲁⲛⲥⲱ ⲇⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲁⲧ ⲥⲉⲓ· ϣⲁⲩϭⲙ̅

(11/17)

ⲁⲣⲓⲕⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲡⲉⲓ ⲕⲉ ⲟⲩⲫⲩⲥⲓⲕⲟⲛ ⲡⲉ·

(11/18)

ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲁⲧ ⲥⲉⲓ ⲇⲉ ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲫⲩⲥⲓⲛ ⲧⲉ·

(11/19)

Ⲣ̅ϣⲁⲛ ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲩⲥⲓⲛ ⲙⲛ̅ ⲁⲣⲓⲕⲉ ⲉ

(11/20)

ⲣⲟϥ ⲉϥϣⲁⲛⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲡⲁⲣⲁ ⲡϣⲓ ⲙⲛ̅ ⲧϥ̅ⲧⲁⲓⲟ ⲙ̅ⲙⲁⲩ

(11/21)

ϫⲉ ⲁϥⲃⲗ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲉ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ· ⲉ ⲁϥⲧⲁⲁϥ

(11/22)

ⲉ ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲡⲁⲑⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲓϩⲓⲛⲏⲃ· ⲉ ⲁϥⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ

(11/23)

ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ ⲛⲉⲫⲁⲛⲧⲁⲥⲓⲁ· ϩⲓⲧⲛ̅ ⲧⲁⲙⲉⲗⲓⲁ· ⲣ̅ϣⲁⲛ

(11/24)

ⲧⲥⲩⲛⲏⲑⲓⲁ· ⲙ̅ ⲡϩⲓⲛⲏⲃ ⲣ̅ ϩⲟⲩⲟ ϣⲁⲥⲣ̅ ϫⲥ̅ ⲉ ⲡⲉⲫⲩ‐

(11/25)

ⲥⲓⲕⲟⲛ· ⲧⲉⲫⲩⲥⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲙⲛ̅ ⲧⲥⲩⲛⲏⲑⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉ

(11/26)

ⲛ̅ⲣⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ ⲡⲙⲉⲣⲟⲥ ⲥⲛⲁⲩ· ⲧⲉⲫⲩⲥⲓⲥ ⲟⲩ‐

(11/27)

ⲱⲛϩ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲧⲉ ⲧⲥⲩⲛⲏⲑⲓⲁ

(11/28)

ⲉⲥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲣⲟϩⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ· ⲉⲣⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ

(11/29)

ⲅⲁⲣ ⲁϩⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲉⲣⲟⲥ ⲥⲛⲁⲩ ⁛— ⲧⲉⲡⲣⲟϩⲁⲓ‐

(11/30)

ⲣⲉⲥⲓⲥ ⲇⲉ ⲥⲟ ⲙ̅ ⲡⲉⲥϫⲟⲉⲓⲥ· ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⁛— | ⲉⲥⲟ [Fol. 54b ⲣ̅ⲏ̅]

(11/31)

ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲓⲉⲓ̈ ⲉϣⲁϥⲧⲱϭⲉ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲥⲩⲛⲏⲑⲓⲁ ⲉⲩϩⲟⲟⲩ

(11/32)

ϩⲛ̅ ⲧⲉⲫⲩⲥⲓⲥ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲁⲣⲉⲧⲏ ⲉⲛⲁⲛⲱⲟⲩ· ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧ

(11/33)

ⲉϩⲛⲁϥ ϣⲁϥⲧⲉϭ ⲛⲉⲑⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲥⲙⲟⲧ ϩⲣⲁⲓ ⲙⲉⲛ

(11/34)

ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕϩⲟ· ⲡⲗⲓⲃⲉ ⲛ̅ⲑⲏ·

(12/1)

Ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓⲃⲉ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ· ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ϣⲛⲁ· ⲡϩⲓⲛⲏⲃ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ·

(12/2)

ⲡⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲉ ⲡⲉϩⲟⲩⲟ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲓⲛⲏⲃ ⲉϥϩⲟⲣϣ̅· ϩⲣⲁⲓ

(12/3)

ⲟⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅ ⲛ̅ⲃⲁⲗ· ⲙ̅ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲑⲟⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ̅

(12/4)

ⲧⲙⲉ ⲧⲥⲩⲛⲏⲑⲓⲁ ⲙ̅ ⲡϭⲟⲗ· ϣⲁϥⲧⲱϭⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲣⲉⲧⲏ

(12/5)

ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲱⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲥⲙⲟⲧ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ· ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ̅

(12/6)

ⲡⲉⲓⲃⲉ· ⲑⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ̅ ⲡϩⲓⲛⲏⲃ· ⲧⲉⲩϣⲏ

(12/7)

ⲛ̅ ⲣⲟⲉⲓⲥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ̅ ⲡϭⲟⲗ· ⲧⲟⲡⲕ̅ ⲉ ⲧⲙⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ̅

(12/8)

ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅ ⲛ̅ⲃⲁⲗ· ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ϣⲁⲩ· ⲧⲉⲡⲣⲟϩⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ ⲅⲁⲣ

(12/9)

ⲉⲥⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ ⲉⲡⲟⲩⲉⲓ̈· ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲣⲓⲕⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲃⲁⲗ

(12/10)

ϣⲁϥⲡⲱⲣⲕ̅ ⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲩⲛⲏⲑⲓⲁ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛϥ̅ⲧⲱϭⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲣⲉⲧⲏ

(12/11)

ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲱⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲧ ⲉϩⲛⲁϥ· ⲉⲡⲉⲓ ⲇⲏ Ⲁϥϫⲣⲟ

(12/12)

ⲉ ⲧⲉⲫⲩⲥⲓⲥ· ⲧⲉⲫⲩⲥⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲉⲥⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ ⲉⲩⲕⲁϩ ⲉϣⲁⲩⲣ̅

(12/13)

ϩⲱⲃ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲡⲉⲥⲟⲩⲟⲉⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲧⲉ ⲡⲣⲟϩⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ·

(12/14)

ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϭⲉ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲥϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲛ· ⲁⲩⲱ ⲥⲧ[ⲥ]ⲁⲃⲟ

(12/15)

ⲙ̅ⲙⲟⲛ· ϫⲉ ⲁϣ ⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲩⲛⲏⲑⲓⲁ· ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲧ ⲙ̅ⲡϣⲁ

(12/16)

ⲙ̅ ⲡⲟⲣⲕⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲛⲉ· ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲁϣ ⲛⲉ ⲛ̅‐

(12/17)

ⲁⲣⲉⲧⲏ· ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲱⲟⲩ ⲉⲧ ⲉϣϣⲉ· ⲉ ⲧⲟⲟϭⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉ

(12/18)

[Fol. 55a ⲣ̅ⲑ̅] ⲣ̅ ϩⲱⲃ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ | ⲛϥ̅ϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲣⲏⲥ· ⲡⲟⲩⲟⲉⲓ ⲅⲁⲣ

(12/19)

ⲉⲧⲉ ⲛϥ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ· ⲛ̅ ⲧϭⲟⲙ ⲛ̅ ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ· ⲟⲩⲁⲧ

(12/20)

ϭⲟⲙ ⲡⲉ· ⲁⲩⲱ ⲟⲩϩⲓⲇⲓⲱⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⲧⲛⲟⲙⲟⲑⲉⲥⲓⲁ ⲅⲁⲣ

(12/21)

ⲛ̅ ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϣⲁⲥϯ ϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ϩⲓ ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲙ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧ·

(12/22)

ⲛ̅ⲥϯ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲁⲣⲉⲧⲏ ⲉⲛⲁⲛⲱⲟⲩ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛⲉⲥⲕⲗⲁⲇⲟⲥ

(12/23)

ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ ϯϩⲉ· ϣⲁⲥϯ ⲛⲁϥ ⲛ̅ ⲟⲩⲡⲓⲥϯⲥ·

(12/24)

ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲉ ⲧⲣ ϥ̅ⲧⲟϭⲥ̅ ϩⲛ̅ ⲧϥ̅ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ· ⲁⲩⲱ ⲟⲩ‐

(12/25)

ϩⲗ̅ⲡⲓⲥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲁⲧ ⲛⲁϩⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ϩⲛ̅

(12/26)

ⲟⲩⲙⲟⲥⲧⲉ· ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲥⲱⲟⲩⲛ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲁⲧ ⲥⲟⲟⲩⲛ· ⲟⲩ‐

(12/27)

ⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ⲁⲙⲉⲗⲏⲥ· ⲟⲩⲧⲁⲓⲟ· ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ·

(12/28)

ⲡⲉⲧ ϣⲉⲡ ϩⲓⲥⲉ ϣⲁϥⲧⲱϭⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲁⲧ ⲙⲟⲩ·

(12/29)

Ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̅ ⲧϥ̅ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲱⲙⲉ· ⲣ̅ϣⲁⲛ ⲡⲉⲛ‐

(12/30)

ⲟⲩⲟⲉⲓ· ϭⲉ ⲉⲧⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲉⲡⲣⲟϩⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ ⲕⲱ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲙ̅

(12/31)

ⲡϥ̅ⲥⲁϩ· ⲉⲧ ϯⲥⲃⲱ ⲛⲁϥ ⲉⲧⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲉⲧ

(12/32)

ⲟⲩⲁⲁⲃ· ϣⲁⲩϩⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲉϥⲡⲗⲁⲛⲁ· ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲉⲓ ⲉ

(12/33)

ϩⲣⲁⲓ̈ ⲉ ϩⲉⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲩϩⲟⲟⲩ· ⲉⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲛⲁϥ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(12/34)

ⲛ̅ ϩⲉⲛⲥⲩⲛⲏⲑⲓⲁ ⲉⲩϩⲟⲟⲩ· ⲉϥⲧⲱϭⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲧⲉϥ‐

(13/1)

ⲫⲩⲥⲓⲥ ⲉ̅ⲛⲉⲥⲏⲡ ⲉ ⲣⲟⲥ ⲁⲛ ⲉⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ· ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅‐

(13/2)

ⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ· ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲓⲁ ⲧⲟⲟⲧⲕ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲕ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅‐

(13/3)

ⲙⲟⲕ· ⲟⲩⲙⲟⲥⲧⲉ ⲟⲩⲫⲑⲟⲛⲟⲥ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ⲙⲁⲓⲉⲟⲟⲩ ⲉϥ‐

(13/4)

ϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⁛— | ⲟⲩⲗⲓⲃⲉ ⲛ̅ ϩⲏ· ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ϣⲛⲁ· ⲡⲟⲩⲱ‐ [Fol. 55b ⲣ̅ⲓ̅]

(13/5)

ϩⲙ̅· ⲡϯ ⲧⲱⲛ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲛⲁⲓ· ⲛ̅ⲧⲁ ⲛⲁⲓ ϣⲱⲡⲉ

(13/6)

ⲙ̅ⲙⲟϥ· ϫⲉ ⲁϥⲕⲁ ⲡⲛⲟⲙⲟⲑⲉⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲉϥϣⲁⲛⲣ̅

(13/7)

ϩⲧⲏϥ ⲇⲉ ⲛϥ̅ϭⲙ̅ ⲁⲣⲓⲕⲉ ⲉ ⲣⲟϥ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲛϥ̅‐

(13/8)

ϭⲉⲡⲏ ⲛϥ̅ⲡⲁϩⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲙⲟⲑⲉⲧⲏⲥ· ⲛϥ̅ϫⲟⲟⲥ ⲉϥ‐

(13/9)

ⲣⲓⲙⲉ· ϫⲉ ⲁⲓⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ ϫⲉ ⲁⲓⲕⲁⲁⲕ ⲛ̅ⲥⲱⲓ

(13/10)

Ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϣⲁⲣⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲑⲉⲧⲏⲥ ϣⲟⲣⲡϥ̅ ⲉ ⲣⲟϥ· ϩⲛ̅

(13/11)

ⲧϥ̅ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧ ⲟϣ· ⲁⲩⲱ ϣⲁϥϯ ⲛⲁϥ ⲛ̅

(13/12)

ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲙ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲙⲛ̅ ⲟⲩϭⲟⲙ ⲉ ⲧⲣⲉ ϥⲣ̅

(13/13)

ϩⲱⲃ ⲉ ⲡⲕⲁϩ ⲛ̅ ⲧⲉⲫⲩⲥⲓⲥ ⲛ̅ ⲕⲉ ⲥⲟⲡ· ⲛϥ̅ⲡⲱⲣⲕ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ

(13/14)

ⲛ̅ ϩⲏⲧⲥ̅ ⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲩⲛⲏⲑⲓⲁ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛϥ̅ϯ ⲛⲁϥ ⲛ̅ ⲛⲁⲣⲉⲧⲏ

(13/15)

ⲉⲧ ⲥⲟⲧⲡ̅· ⲁⲩⲱ ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲱⲟⲩ· ⲉ ⲧⲣ ϥ̅ⲧⲟϭⲟⲩ ⲉ ⲡⲙⲁ

(13/16)

ⲛ̅ ⲛⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛϥ̅ϯ ⲛⲁϥ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲕⲗⲟⲙ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲧⲁⲓⲟ

(13/17)

ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ· ⲁϥϩⲕⲟ ⲕⲁⲧⲁ ⲫⲩⲥⲓⲛ· ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥϩⲩⲡⲟ‐

(13/18)

ⲙⲉⲓⲛⲉ· ⲁϥⲉⲡⲉⲓⲑⲩⲙⲉⲓ ⲁⲗⲗⲁ· ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϣⲁⲩ·

(13/19)

ⲡϩⲓⲛⲏⲃ ϩⲟⲣϣ̅ ⲉ ϫⲱϥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ⲉ ⲧⲟⲩϣⲏ

(13/20)

ⲛ̅ⲣⲟⲉⲓⲥ· ⲉϥϫⲛⲁⲁⲩ ⲉ ⲯⲁⲗⲗⲉⲓ·

(13/21)

Ⲁⲗⲗⲁ ϣⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ ⲣⲱϥ ⲛϥ̅ⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̅

(13/22)

ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ϫⲱⲱⲣⲉ ϣⲁⲩϯ ⲕⲗⲟⲙ ϭⲉ ⲉϫⲙ̅ ⲡⲁⲓ ⲛ̅

(13/23)

ϯⲙⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲉ ϯⲧⲁⲓⲟ ⲛⲁϥ· ⲛⲉⲕⲗⲟⲙ ⲙⲉⲛ ϫⲉ ⲁϥ‐

(13/24)

ⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ⲁϥϫⲣⲟ ⲧⲉⲫⲩⲥⲓⲥ· | Ⲛ̅ⲧⲁⲓⲟ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁϥϫⲡⲟ [Fol. 56a ⲣ̅ⲓ̅ⲁ̅]

(13/25)

ⲛⲁϥ ⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲣⲉⲧⲏ ⲉⲧ ⲛⲁⲛⲱⲟⲩ· ⲙⲁⲣⲛ̅ϯ ⲉⲟⲟⲩ ϭⲉ

(13/26)

ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲛ̅‐

(13/27)

ⲥⲙⲟⲩ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧ̅ⲁⲅⲁ‐

(13/28)

ⲑⲟⲥ· ⲙⲁⲣⲛ̅ⲡⲁϩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲛ̅ ⲧϥ̅ⲙⲛ̅ⲧ̅ϣⲁⲛϩⲧⲏϥ·

(13/29)

ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉⲧ ⲛⲁϣⲛ̅ϩⲧⲏϥ ⲛ̅ϯϩⲉ· ⲏ̅ ⲁϣ

(13/30)

ⲛ̅ⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉⲧ ⲙⲉ ⲛ̅ ⲛϥ̅ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲙⲉ ⲙ̅‐

(13/31)

ⲙⲟⲛ ⲁⲛⲟⲛ ⲛϥ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲁϥⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲛ· ⲛ̅ ϩⲉⲛⲛⲟϭ

(13/32)

ⲛ̅ ⲇⲱⲣⲉⲁ· ⲉϥⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ⲛⲟϭ·

(13/33)

ⲉϥⲕⲱ ⲛⲁⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ⲛⲁⲏⲧ· ⲉϥⲑⲉⲣⲁ‐

(13/34)

ⲡⲉⲩⲉ ⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲁϣ ⲛ̅ ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ϣⲁⲛ‐

(14/1)

ϩⲧⲏϥ· ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲉⲛ ⲁⲧ ϩⲙⲟⲧ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲁⲑⲉⲧⲉⲓ

(14/2)

ⲙ̅ⲙⲟϥ ⁛—

(14/3)

Ϥϩⲟⲣϣ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧ ⲉ ϫⲱⲛ ⲛϥ̅ⲕⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲁⲛ ⲛ̅ⲥⲱϥ·

(14/4)

ϥⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲉ ⲧⲣⲉ· ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ· ⲟⲩϫⲁⲓ ⲛ̅ⲥⲉ ⲗⲟ

(14/5)

ϩⲙ̅ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲛ̅ⲥⲉ ⲗⲟ ϩⲙ̅ ⲡⲛⲟⲃⲉ (sic) ϫⲉ ⲉⲩⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟ‐

(14/6)

ⲙⲉⲓ̅ ⲛ̅ⲧϥ̅ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲣⲟ· ⲛⲉⲛϣⲱⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧ ⲙⲟⲕϩ̅

(14/7)

ⲁⲩⲱ ⲉⲧ ϩⲟⲣϣ̅ ⲁϥⲣ̅ ⲡⲁϩⲣⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲧϥ̅ⲙⲛ̅ⲧ̅‐

(14/8)

ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ· ⲡⲣⲉϥϫⲛⲁⲁⲩ ⲙⲉⲛ ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅

(14/9)

[Fol. 56b ⲣ̅ⲓ̅ⲃ̅] ⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲓⲟⲥ· ⲉϥ|ⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲛ̅ϩⲩⲙ‐

(14/10)

ⲛⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲯⲁⲗⲙⲟⲥ· ⲡⲁⲧ ⲣ̅ ⲛⲟⲃⲉ ϣⲁϥⲧⲟⲃⲥϥ̅ ⲉ ⲧⲣ

(14/11)

ϥ̅ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ⲛϥ̅ⲕⲱ ⲛⲁϥ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛϥ̅ϯ ⲟⲩⲣⲟⲧ ⲛ̅ ϩⲏⲧ

(14/12)

ⲛⲁϥ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉ ⲧⲁⲣⲉⲧⲏ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲣⲓⲙⲉ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ·

(14/13)

ⲡϭⲱⲃ ϣⲁϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲛ̅ ⲟⲩϭⲉⲡⲏ ϫⲉ ⲛ̅ ⲛϥ̅ⲣ̅

(14/14)

ⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅ ϩⲏⲧ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ϩⲩⲡⲟⲙⲉⲓⲛⲉ ϣⲁϥⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲩ

(14/15)

ⲛ̅ ⲧⲇⲱⲣⲉⲁ ⲙ̅ ⲡⲉⲡⲛⲁ̅· ϣⲁϥϯ ⲧⲁⲓⲟ ⲛⲁⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(14/16)

ϩⲁ ⲡⲃⲉⲉⲕⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲩϩⲓⲥⲉ· ⲟⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙⲉⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉ

(14/17)

ⲥⲟⲕⲛ̅ ⲉ ⲣⲟϥ ⲛ̅ϫⲛⲁϩ ⲁⲗⲗⲁ ⲛϥ̅ⲟⲩⲱϣ· ⲁⲛ ⲉ ⲧⲣⲉ

(14/18)

ⲧⲛ̅ⲡⲣⲟϩⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ ⲁⲧ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ· ⲱ̅ ⲡⲉⲓ ⲛⲟⲩⲧⲉ

(14/19)

ⲛ̅ ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ· ⲱ̅ ⲡⲉⲓ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ ⲙⲁⲓ ⲣⲱⲙⲉ· ⲱ̅ ⲡⲉⲓ

(14/20)

ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ ⲁⲧ ϣⲁϫⲉ ⲉ ⲣⲟϥ·

(14/21)

Ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲛ̅ⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲉⲓ· ⲁⲩⲱ ⲧⲛ̅ⲁⲙⲉⲗⲉⲓ· ⲉ

(14/22)

ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲥⲱϥ ⲉ ⲡⲉⲛϫⲥ̅ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲓⲟⲛ

(14/23)

ⲉ ⲁϥⲙⲉⲣⲓⲧⲛ̅ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ϩⲁⲣⲟⲛ· ⲁⲩⲱ ⲧⲛ̅ϫⲛⲁⲁⲩ ⲉ

(14/24)

ⲉ̅ⲡⲉⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲁϥⲥⲟⲧⲛ̅ ⲁϥϯ ⲧⲟⲟⲧⲛ̅ ⲁϥⲣ̅

(14/25)

ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲛⲃⲁⲗ ⲙ̅ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲥ ⲁϥϯ ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉ ⲡⲉⲛ‐

(14/26)

ϩⲏⲧ· ⲁϥⲧⲣⲛ̅ϫⲓ ϯⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲗⲟϭ ⲛ̅ ⲧϥ̅ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧ

(14/27)

ⲛⲟⲧⲙ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ· ⲛⲁⲓⲁⲧϥ̅ ϭⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲙⲟⲩϩ

(14/28)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧϥ̅ⲁⲅⲁⲡⲏ ϫⲉ ⲙⲉⲣⲉ ⲕⲉⲟⲩⲱϣ ⲛ̅ ϩⲏⲧ ⲣ̅

(14/29)

ϫⲟⲉⲓⲥ ⲉ ϫⲱϥ |

(14/30)

[Fol. 57a ⲣ̅ⲓ̅ⲅ̅] Ⲥⲱⲧⲙ̅ ϭⲉ ⲛⲁ ⲥⲛⲏⲩ ⲛⲁ ⲙⲉⲣⲁⲁⲧⲉ· ⲛⲓⲙ ⲛ̅ ⲥⲁⲃⲉ ⲡⲉⲧ

(14/31)

ⲉⲛϥ̅ⲛⲁⲙⲉⲣⲉ ⲡⲉⲓ ϫⲥ̅ ⲁⲛ ⲛ̅ ϯⲙⲉⲓⲛⲉ· ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧ ⲉⲛϥ̅ⲛⲁ‐

(14/32)

ⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲁⲛ ⲛϥ̅ⲉⲝⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲛⲁϥ· ϯⲥⲟⲡⲥⲡ̅ ⲁⲩⲱ ϯ

(14/33)

ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉ ⲧⲙ̅ ⲧⲣⲉ ⲧⲛ̅ⲁⲙⲉⲗⲉⲓ ⲉⲥⲙⲟⲩ

(14/34)

ⲉ ⲡⲉⲓ ϫⲥ̅ ⲛ̅ⲣⲙ̅ⲣⲁϣ· ⲛ̅ϣⲁⲛⲁⲙⲉⲗⲉⲓ ϭⲉ ⲱ̅ ⲙ̅ ⲙⲁⲓ‐

(15/1)

ⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁϣ ⲧⲉ ⲧⲛ̅ⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ϩⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲡ

(15/2)

ⲏ̅ ⲛ̅ⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ· ⲛ̅ⲛⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡ ⲉⲛⲥⲱⲧⲙ̅ ⲏ̅

(15/3)

ⲙ̅ⲡ ⲉⲛⲉⲓⲙⲉ· ⲏ̅ ϫⲉ ⲙ̅ⲡ ⲟⲩⲧⲁⲙⲟⲛ· ⲟⲩⲟⲓ ⲟⲩⲟⲓ

(15/4)

ⲛⲉⲕⲃⲁ ⲟⲩⲟ̅ⲟⲗⲉ ⲉ ϫⲱⲛ· ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϩⲉⲛϩⲣⲟⲟⲩ

(15/5)

ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓⲁ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲡ· ⲁϣ ϭⲉ

(15/6)

ⲛⲉ ⲛⲉϩⲣⲟⲟⲩ ⲱ̅ ⲛⲁ ⲥⲛⲏⲩ ⲛ̅ⲥⲁ ⲡⲣⲓⲙⲉ ⲙⲛ̅

(15/7)

ⲡϭⲁϩϭϩ̅ ⲛ̅ ⲟⲃϩⲉ· ⲁϣ ⲡⲉ ⲡϩⲱⲃ ⲉⲧⲉ ⲙ̅ⲡ ⲉϥⲁⲁϥ

(15/8)

ⲛⲁⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲛϫⲥ̅ ⲡⲉⲧ ϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ ⲕⲟⲩⲱ̅ⲛϥ̅ ⲙ̅

(15/9)

ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ·

(15/10)

Ⲡⲉⲧ ϩⲙ̅ ⲡϫⲓⲥⲉ ⲛ̅ ⲁⲧ ϣⲁϫⲉ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲙⲏ ⲙ̅ⲡ ϥ̅ⲑⲃ̅ⲃⲓⲟϥ

(15/11)

ⲛϥ̅ⲉⲓ ⲉ ⲡⲉⲥⲏⲧ ϣⲁ ⲣⲟⲛ· ⲡⲉⲓ ⲁⲧ ⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ ⲙⲏ

(15/12)

ⲙ̅ⲡ ⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟϥ ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧⲛ̅· Ⲡⲗⲟⲅⲟⲥ ⲛ̅ ⲁⲧ ⲙⲟⲩ

(15/13)

ⲁϥϫⲓ ⲥⲁⲣⲝ̅ ⲁϥϫⲓ ϯⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ ϩⲁ ⲣⲟⲛ· ⲡⲉⲧ ϯ

(15/14)

ⲧⲁⲓⲟ ⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲙⲏ ⲙ̅ⲡ ⲟⲩⲥⲟϣϥ̅· ⲙⲏ ⲙ̅ⲡ

(15/15)

ⲟⲩϯⲁⲁⲥ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ ⲡⲉϥϩⲟ· ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲉϥⲉⲁⲁⲩ

(15/16)

ⲛ̅ ⲣⲙ̅ϩⲉ· ⲱ̅ ⲧⲉⲓ ϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲧ ⲙⲉϩ ⲛ̅ ϩⲟⲧⲉ· ⲟⲩϭⲓϫ

(15/17)

ⲛ̅ ⲟⲙⲉ ⲟⲩϭⲓϫ ⲛ̅ ⲕⲁϩ ϩⲓ ⲕⲣ̅ⲙⲉⲥⲉ ⲁⲩⲡⲗⲁⲥⲥⲉ | ⲙ̅‐ [Fol. 57b ⲣ̅ⲓ̅ⲇ̅]

(15/18)

ⲙⲟⲥ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲁⲥⲧⲟⲗⲙⲁ ⲁⲥϯⲁⲁⲥ ⲉ ϩⲟⲩⲛ

(15/19)

ϩⲙ̅ ⲡϩⲟ ⲙ̅ ⲡⲭⲥ̅ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲡⲗⲁⲥⲥⲉ ⲛ̅ ⲧⲡⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲕⲁϩ·

(15/20)

ⲁⲩⲱ ⲁϥϥⲓ ⲉ ⲣⲟϥ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ· ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲛⲉⲓ

(15/21)

ⲧⲁⲗⲁⲓⲡⲱⲣⲟⲥ ⲛ̅ⲉⲃⲓⲏⲛ· ⲉ ⲁⲛⲟⲛ· ⲟⲩⲕⲁϩ ⲙⲛ̅ ⲟⲩ‐

(15/22)

ⲕⲣ̅ⲙⲥ̅ ⲙⲛ̅ ⲉϣϥⲓ ⲉ ⲣⲟⲛ· ϣⲁ ⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲛⲉⲣⲉⲩ·

(15/23)

ⲡⲉⲓ ⲁⲧ ⲙⲟⲩⲙⲏ ⲙ̅ⲡⲉ ϥϫⲓϯⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ· ⲛ̅ⲥⲉ‐

(15/24)

ⲧⲟⲙⲥϥ̅ ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧⲛ̅· ϫⲉ ⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲛ̅·

(15/25)

ⲙⲏ ⲙ̅ⲡ ϥ̅ⲃⲱⲗ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲛⲉⲥⲛⲁⲩϩ· ⲙ̅ ⲡϫⲁϫⲉ· ⲉ ⲁϥ‐

(15/26)

ⲙⲟⲣϥ̅ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲉ ⲧⲟⲟⲧⲛ̅ ⲉ ⲧⲣ· ⲛ̅ⲥⲱⲃⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲉ

(15/27)

ⲁϥϯ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ ⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ· ⲉ ⲧⲣⲛ̅ϩⲱⲙ ⲉ ϫⲱϥ· ⲛ̅ⲧⲁ‐

(15/28)

ⲛⲱϣ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲣⲟϥ· ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡ ⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ

(15/29)

ⲣⲟⲛ· ⲕⲁⲛ ⲛ̅ϣⲁⲛⲱ̅ⲥⲕ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉ ⲧⲣⲉ

(15/30)

ⲡⲉⲛ ⲃⲉⲉⲕⲉ ⲁϣⲁⲓ· ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲱ̅ ⲡⲥⲟⲛ ⲙ̅ ⲙⲉⲣⲓⲧ

(15/31)

ⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲉ ⲣⲟⲕ· ⲱ̅ ⲡⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ· ⲁϫⲓⲥ ⲉ ⲣⲟⲓ ϫⲉ

(15/32)

ⲛ̅ⲧⲁⲕⲁⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩ· ⲉϣϫⲉ ⲕⲛⲁ‐

(15/33)

ϣⲓⲛⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ⲥⲁ ⲧⲙⲟⲧⲛⲥ̅ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲛⲅ̅ ⲛⲁⲟⲩⲱϣⲃ̅

(15/34)

ⲛⲁⲓ ⲁⲛ ⲏ ⲛⲅ̅ ⲛⲁⲛⲏⲫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲁⲛ· ⲛⲅ̅ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ

(16/1)

ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲁϩⲙⲉⲕ ⲉ ϩⲉⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛ ⲙⲟⲕϩⲥ̅ ⲙⲛ̅

(16/2)

[Fol. 58a ⲣ̅ⲓ̅ⲉ̅] ⲟⲩ|ϩⲕⲟ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲉⲓⲃⲉ· ⲟⲩϫⲁϥ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲕⲱ ⲕⲁϩⲏⲩ·

(16/3)

ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲁϩⲙⲕ̅ ⲱ̅ ⲡⲙⲉⲣⲓⲧ ⲉ ϩⲉⲛϣⲗⲏⲗ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛ‐

(16/4)

ⲟⲩϣⲏ ⲛ̅ ⲣⲟⲉⲓⲥ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲣⲓⲙⲉ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲁϣⲁ‐

(16/5)

ϩⲟⲙ· ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲱ̅ ⲡⲥⲟⲛ ⲕⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩϫⲓ̅

(16/6)

ϩⲣⲁϥ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲥⲡⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲓⲁ (sic)· ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲥⲱⲃⲉ· ⲛⲅ̅

(16/7)

ϯⲥⲟ ⲁⲛ ⲉ ⲧⲕ̅ⲧⲁⲡⲣⲟ· ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲕⲃⲁⲗ ⲛⲅ̅ ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲁⲛ

(16/8)

ⲉ ⲡⲕ̅ϩⲏⲧ·

(16/9)

Ⲁⲣⲓ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϭⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲁϩⲙⲉⲕ ⲉⲩⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ·

(16/10)

ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲕⲗⲟⲃⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲡⲱⲥϣ̅· ⲉⲕⲙⲉⲉⲩⲉ

(16/11)

ⲉ ⲛⲁ ⲡⲕⲁϩ· ⲉⲕⲛⲁϫⲟⲟⲥ· ϫⲉ ⲟⲩ ϩⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅

(16/12)

ⲡϩⲁⲡ ⲙⲏ ⲛϥ̅ⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲕ ⲁⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲙ̅ⲙⲉ·

(16/13)

ϫⲉ ⲙⲏ ⲙ̅ⲡ ⲉⲓϣⲡ̅ϩⲓⲥⲉ ⲉ ⲧⲃⲏⲏⲧⲕ̅· ⲁⲓϩⲕⲟ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲗⲟⲓ̅ϭⲉ·

(16/14)

ⲁⲓⲉⲓ̈ⲃⲉ ⲁⲩⲧⲥⲟⲓ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲙϫ̅· ⲁⲓⲕⲱ ⲕⲁ ϩⲏⲩ ϩⲓ ⲡⲉⲥ⳨ⲟ̅ⲥ̅·

(16/15)

ⲁⲓϯ ⲛ̅ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϩⲁ ⲣⲟⲕ ⲙⲏ̅ ⲛ̅ ⲛⲉⲓ ϣⲁϫⲉ ⲥⲏϩ ⲛⲁⲕ

(16/16)

ⲁⲛ ⲱ̅ ⲡⲥⲟⲛ· ⲏ ⲛⲅ̅ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲥⲱⲛⲧ̅ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲥⲉⲛⲁ‐

(16/17)

ⲧⲁϩⲟϥ ⲉ ⲣⲁⲧϥ̅ ⲉ ⲡⲃⲏⲙⲁ· ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲛ̅ⲥⲉϯ ϩⲁⲡ ⲉ

(16/18)

ⲣⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲉ ⲧⲃⲉ ϩⲱⲃ· ⲛⲓⲙ ⲉ ⲁⲩⲟⲃϣⲟⲩ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ·

(16/19)

ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲏ ⲟⲩⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ· ⲥⲉⲛⲁϫⲡⲓⲟⲛ ϩⲛ̅

(16/20)

[Fol. 58b ⲣ̅ⲓ̅ⲋ̅] ⲧⲙⲏⲏⲧⲉ | ⲛ̅ϩⲉⲛϣⲟ ⲛ̅ ϣⲟ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲧⲃⲁ ⲛ̅ ⲧⲃⲁ ⲛ̅ⲁⲅ‐

(16/21)

ⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲓ ⲁⲣⲭⲏⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(16/22)

ⲉⲩⲁϩⲉ ⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲉϥⲕⲱⲧⲉ ⲙⲏ ⲉⲕⲛⲁϣϫⲓ ϭⲟⲗ

(16/23)

ⲙ̅ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ· ϭⲱϣⲧ̅ ϭⲉ ⲱ ⲡⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ

(16/24)

ⲙ̅ⲡⲣ ⲧⲣⲉ ⲡⲉⲕϩⲁⲡ ϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲕⲏⲃ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲛⲅ̅ ⲁⲥⲭⲩ‐

(16/25)

ⲙⲟⲛⲏ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲛⲉⲕⲡⲣⲁⲝⲓⲥ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ϯⲡⲁⲣⲁ‐

(16/26)

ⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲁ ⲡϩⲓⲛⲏⲃ ⲛ̅ⲅ̅ ⲕⲱ

(16/27)

ⲛ̅ⲥⲱⲕ ⲛ̅ⲛⲉⲕⲟⲃϣⲥ̅ ⲛ̅ⲅ̅ ⲥⲃ̅ⲧⲱⲧⲕ̅ ϩⲁⲑⲏ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲡ ⲙ̅

(16/28)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲁ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲣⲓⲕⲉ

(16/29)

ⲁⲥϩⲱⲛ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ·

(16/30)

Ⲉⲓⲙⲉ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ⲅ̅ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲛⲥⲛⲏⲩ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ

(16/31)

ⲛ̅ⲥⲁϥ· ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ⲥⲉϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ· Ⲁ ⲡⲉⲩϫⲥ̅ ⲅⲁⲣ ϣⲓⲛⲉ

(16/32)

ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ ⲁⲩⲃⲱⲕ· ϭⲱϣⲧ̅ ⲛ̅ⲥⲁϥ ⲙⲛ̅ ⲡⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲁϥ‐

(16/33)

ⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩϩⲣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲭⲁⲣⲧⲟⲥ ⲏ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ ⲟⲩ‐

(16/34)

ⲣϥ̅ⲡⲱⲧ ⲉϥⲁⲥⲱⲟⲩ· ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲛⲉⲛϩⲟⲟⲩ

(17/1)

ⲛⲁⲟⲩⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡ ⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ· ⲛⲁⲓⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲥⲃ̅ⲧⲱⲧϥ̅·

(17/2)

ϫⲉ ⲉϥⲉϫⲓ ⲙ̅ ⲡⲱⲛϩ̅ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⁛—

(17/3)

Ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲱ̅ ⲡⲙⲉⲣⲓⲧ ϣⲁ ⲧⲛⲁⲩ ⲕⲁⲙⲉⲗⲉⲓ· ϣⲁ

(17/4)

ⲧⲛⲁⲩ ⲕⲧⲁϩⲉ ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲣⲟⲟⲩϣ ⲛ̅ⲑⲩⲗⲏ· ⲉⲣⲉ ⲡⲉⲓ ⲃⲓⲟⲥ

(17/5)

ⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ ⲉⲩⲙⲁ ⲛ̅ ϭⲟⲓⲗⲉ· ϯϩⲧⲏⲕ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛ̅ⲅ̅ | ⲉⲓⲙⲉ [Fol. 59a ⲣ̅ⲓ̅ⲍ̅]

(17/6)

ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲕϫⲟⲟⲩϥ ⲉ ⲧⲡⲉ ϩⲓⲑⲏ ⲙ̅ⲙⲟⲕ· ϯⲡⲁⲣⲁ‐

(17/7)

ⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲃⲱⲕ ⲉⲕϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲟⲟⲩ

(17/8)

ⲛ̅ ⲟⲩⲇⲱⲣⲟⲛ ϩⲓϩⲏ ⲙ̅ⲙⲟⲕ· ϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲟⲩϣⲗⲏⲗ ⲉϥ‐

(17/9)

ⲙⲉϩ ⲛ̅ⲣⲙ̅ⲉⲓⲏ ⁛— ϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲙⲛ̅ⲧ̅ⲛⲁ ϩⲛ̅ ⲛ̅ϩⲓⲥⲉ ⲛ̅

(17/10)

ⲛⲕ̅ϭⲓϫ· ϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ ϩⲉⲛⲟⲩϣⲏ ⲛ̅ⲣⲟⲉⲓⲥ ϩⲛ̅ ϩⲉⲛⲯⲁⲗⲙⲟⲥ

(17/11)

ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛϩⲩⲙⲛⲟⲥ·

(17/12)

Ϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲟⲩⲡⲓⲥϯⲥ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲙⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥ‐

(17/13)

ⲙⲉⲣⲓⲧⲕ̅· ⲉϣⲱⲡⲉ ⲁⲕϫⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲛϯϩⲉ ϩⲁ ⲧⲕ̅ϩⲏ ⲉⲓⲉ

(17/14)

ⲧⲱⲕ ⲛ̅ ϩⲏⲧ ϫⲉ ⲉⲕⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲩⲙⲁ ⲛ̅ ⲙ̅ⲧⲟⲛ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ·

(17/15)

Ⲉϣⲱⲡⲉ ϭⲉ ⲙ̅ⲡ ⲉⲕϫⲟⲟⲩ ⲗⲁⲁⲩ ϩⲓ ϩⲏ ⲙ̅ⲙⲟⲕ· ϩⲛ̅

(17/16)

ⲛⲉ ⲛⲧ ⲁⲓⲧⲁⲩⲟⲟⲩ· ⲕⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϯⲛⲟⲩϭⲥ̅ ⲙ̅ ⲡⲉⲧ

(17/17)

ϩⲓⲧⲟⲩⲱⲕ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϫⲓⲥⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧ ⲉ ϫⲱϥ· ⲁⲩⲱ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩ

(17/18)

Ⲉⲕϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ϩⲁ ⲟⲩϣⲧⲏⲛ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲣ̅ϣⲱⲛ ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲧⲣⲟ‐

(17/19)

ⲫⲏ ⲡⲁⲣⲁ ⲡϣⲓ·

(17/20)

Ⲱ ⲡⲥⲟⲛ ⲉⲕⲱⲣⲕ̅ ⲉⲕϫⲓ ϭⲟⲗ ⲉⲕϫⲁϫⲱ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲕϫⲓ ⲙⲛ̅

(17/21)

ⲡⲉⲕϯ· ⲙⲏ ⲡⲉⲧ ⲥⲁⲛϣ̅ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲁⲗⲁⲁⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲃ̅ⲛⲟⲟⲩⲉ

(17/22)

ⲛϥ̅ⲛⲁⲥⲁⲛⲟⲩϣⲕ̅ ⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ϩⲛ̅ ⲧϥ̅ⲡⲣⲟⲛⲟⲓⲁ ⲙⲛ̅

(17/23)

ⲡⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲕϭⲓϫ·

(17/24)

Ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ϯϩⲉ ⲱ̅ ⲡⲙⲟⲛⲟⲭⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϭⲱϣⲧ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ

(17/25)

ϫⲉ ⲉⲕⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· ⲁⲩⲱ

(17/26)

ⲉⲕϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ϩⲁ ⲑⲩⲗⲉⲓ ⲙ̅ ⲡⲉⲓ ⲁⲓⲱⲛ ⁛— | ⲕϫⲱ ⲙ̅‐ [Fol. 59b ⲣ̅ⲓ̅ⲏ̅]

(17/27)

ⲙⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲕⲥⲭⲏⲙⲁ ϫⲉ ⲁⲓⲙⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ·

(17/28)

ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲕⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉ ⲛⲁ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩ

(17/29)

ⲕⲁⲡⲁⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲟⲩⲁⲁⲕ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲟⲩ ⲕⲣ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲕ

(17/30)

ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲕ· ⲡⲕⲁⲓⲣⲟⲥ ⲛ̅ ⲧⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲕⲏ ⲛⲁⲕ

(17/31)

ⲉϩⲣⲁⲓ ⲕⲟ ⲛ̅ ⲁⲙⲉⲗⲏⲥ ⲕϭⲙ̅ⲁⲣⲓⲕⲉ ⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲑⲉⲧⲏⲥ·

(17/32)

Ⲁⲛⲁⲩ ϭⲉ ⲱ̅ ⲡⲉⲃⲓⲏⲛ ϫⲉ ⲡⲙⲟⲩ ⲛⲁⲉⲓ ϩⲛ̅ ⲟⲩϣⲡ̅ ⲛ̅

(17/33)

ϣⲱⲡ· ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉⲧ ⲕ̅ⲛⲁϫⲟⲟϥ· ⲙⲏ ⲕⲛⲁϣϫⲟⲟⲥ

(17/34)

ϫⲉ ⲕⲁⲁⲧ· ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϥⲓⲧ ⲧⲉⲛⲟⲩ· ⲕⲁⲁⲧ ϣⲁⲛ ϯⲙⲉ‐

(18/1)

ⲧⲁⲛⲟⲓ· ⲛⲏⲫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲱ̅ ⲡⲉⲃⲓⲏⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧ

(18/2)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲏⲩ ⲉ ϫⲱⲕ ⲛ̅ⲑⲉ ⲟⲩⲡⲁϣ ⲁⲩⲱ ⲕⲛⲁⲣ̅ ϩⲧⲏⲕ

(18/3)

ⲛⲅ̅ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲱ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲁ ⲛⲁϩⲟⲟⲩ ⲱ̅ϫⲛ̅ ⲙ̅ⲡ

(18/4)

ⲉⲓⲉⲓⲙⲉ· ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲁⲓ̈ ⲟⲩ ⲡⲉ ϯⲛⲁⲁⲁϥ ⲁ ⲡⲙⲟⲩ ⲕⲱⲧⲉ

(18/5)

ⲉ ⲣⲟⲓ ⲙⲛ̅ ϩⲓⲏ ⲙ̅ⲡⲱⲧ ⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲥⲁ ⁛—

(18/6)

Ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲱ̅ ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛⲏⲫⲉ ⲛⲅ̅ ϯϩⲧⲏⲕ ⲉⲛⲉ ϯϫⲱ

(18/7)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲡϫⲥ̅ ϫⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ·

(18/8)

ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϣⲁ ϩⲣⲁⲓ ⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ ⲛ̅ⲁⲣⲅⲟⲛ·

(18/9)

ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁϯ ⲗⲟⲅⲟⲥ ϩⲁⲣⲟϥ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲡ

(18/10)

ⲡⲁⲓ ⲣⲱϣⲉ ⲉ ⲣⲟⲛ ⲉ ⲧⲣ ϥ̅ⲛ̅ ⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲉ ϫⲱⲛ ⲙⲛ̅

(18/11)

[Fol. 60a ⲣ̅ⲓ̅ⲑ̅] ⲟⲩⲥⲧⲱⲧ ⲉ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ | ⲙ̅ ⲡϩⲁⲡ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅·

(18/12)

Ⲁⲣⲁ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲉ ⲛϥ̅ⲛⲁⲡⲱϣⲥ̅ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡϫⲥ̅ ⲙ̅ ⲡⲧⲏⲣϥ̅·

(18/13)

ⲡⲉⲧ ⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛϥ̅ϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ⲛ̅ϭⲓ ⲡⲉⲧ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉ ⲣⲟϥ·

(18/14)

ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲙⲁ ⲛ̅ ϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ ⲛⲁⲙⲁⲥⲉ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ

(18/15)

ⲥⲁⲛⲁϣⲧ̅ ⲥⲉϣⲁⲁⲧ ⲛ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ

(18/16)

Ⲁⲙⲏⲓⲧⲛ̅ ⲉ ⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ· ⲁⲙⲏⲓⲧⲛ̅ ⲉⲓⲥ ⲡⲣⲟ ⲟⲩⲱⲛ· ⲁⲙⲏⲓ‐

(18/17)

ⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ϭⲱ ϩⲓ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲛ· ⲉⲓϣⲁⲛϣⲧⲁⲙ· ⲙⲛ̅

(18/18)

ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲟⲩⲱⲛ ⲛⲏⲧⲛ̅· ⲡⲉⲧ ⲛⲁϭⲱ ϩⲓ ⲃⲟⲗ ⲙⲛ̅ ⲡⲉⲧ

(18/19)

ⲛⲁϫⲓⲧϥ̅ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ⁛

(18/20)

Ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲉⲓ ⲧⲱϩⲙ̅· ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲛⲉⲓ ⲥⲟⲡⲥⲡ̅ ⲧⲏⲣⲟⲩ·

(18/21)

ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲉϥϭⲉⲡⲏ· ⲙⲛ̅ ⲗⲁⲁⲩ

(18/22)

ⲉϥⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ· ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲙⲣ̅ⲡⲉ ⲛ ϩⲏⲧ ϩⲛ̅ ⲧⲁⲡⲁⲧⲏ ⲉⲧ

(18/23)

ϣⲟⲩⲉⲓⲧ· ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ

(18/24)

Ⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅· ⲙⲁⲣⲛ̅ⲛⲏⲫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲧⲣⲛ̅ⲁⲙⲉⲗⲉⲓ ⲛ̅ⲥⲉϥⲓⲧⲛ̅

(18/25)

ⲛ̅ϣⲟⲩⲉⲓⲧ· ⲟⲩⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲡⲱⲧ

(18/26)

ϩⲛ̅ ⲟⲩⲟⲩⲣⲟⲧ ⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ϣⲁ ⲡϫⲥ̅· ϫⲉ ϥⲛⲁⲡⲁⲣⲣⲏ‐

(18/27)

ⲥⲓⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲛ̅ ϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲉ· ⲱ̅ ⲟⲩⲟⲓ

(18/28)

ⲙ̅ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲁⲙⲉⲗⲉⲓ· ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ϫⲉ ϩⲁⲡⲥ̅ ⲉ ⲧⲣ

(18/29)

ⲛ̅ⲃⲱⲕ· ⲁⲩⲱ ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϥⲛⲏⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩϭⲟⲙ ⲙⲛ̅

(18/30)

[Fol. 60b ⲣ̅ⲕ̅] ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ· ⲉⲛⲁ|ϣⲱϥ ⲛϥ̅ϯ ⲕⲗⲟⲙ ⲉϫⲛ̅ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩ‐

(18/31)

ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲁⲩⲣ̅ ϩⲱⲃ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲛϥ̅ⲉⲡⲉⲓⲧⲏⲙⲁ ⲛ̅

(18/32)

ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲁⲙⲉⲗⲉⲓ· ⲛ̅ⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲁϣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ·

(18/33)

ⲉⲣⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲟⲃϣ̅ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲓⲛⲏⲃ

(18/34)

ⲉϥϩⲟⲣϣ̅· ⲛ̅ⲧⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲣⲟⲟⲩ ϣⲱⲡⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅

(19/1)

ⲧⲡⲉ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛϩⲣⲟⲩⲃⲃⲁⲓ· ⲉⲩϯ ϩⲟⲧⲉ· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲉⲃⲣⲏϭⲉ

(19/2)

ⲉⲩⲙⲉϩ ⲛ̅ⲕⲱϩ̅ⲧ̅· ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ⲧⲏⲩ ⲉⲩⲙⲉϩ ⲛ̅

(19/3)

ⲕⲙ̅ⲧⲟ̅ ⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲉⲧ ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲛⲉϩⲥⲉ ⲉⲩϣⲧⲣ̅ⲧⲱⲣ ⲛ̅ⲧⲉ ⲟⲩ‐

(19/4)

ϩⲟⲧⲉ ϫⲓⲧⲟⲩ· ⲛ̅ⲥⲉ ⲣ̅ ϩⲟⲧⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩϩⲃⲁ· ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲟⲩⲁ

(19/5)

ⲡⲟⲩⲁ ⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ· ⲉⲓⲧⲉ

(19/6)

ⲛⲉⲑⲟⲟⲩ· ⲉⲓⲧⲉ ⲛⲉⲧ ⲛⲁⲛⲱⲟⲩ· ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ⲙⲉⲛ

(19/7)

ⲛⲙ̅ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲩⲛⲁⲧⲟⲉⲓⲧ ⲛ̅ⲥⲉϩⲓⲟⲩⲉ ⲉ ϩⲟⲩⲛ ϩⲙ̅

(19/8)

ⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲉⲩⲣⲓⲙⲉ ⲉⲩⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ⲛⲁ

(19/9)

ⲉⲧⲱⲛ· ⲡⲕⲁϩ

(19/10)

Ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲛⲟⲉⲓⲛ ⲛϥ̅ⲕⲱ ϩⲁ ⲣⲱⲟⲩ· ⲛⲉϩⲣⲟⲩⲃⲃⲁⲓ ⲛⲁϯ

(19/11)

ϩⲟⲧⲉ ⲛⲁⲩ· ⲛⲉⲃⲣⲏϭⲉ ⲛ̅ⲕⲱϩⲧ̅ ⲛⲁϣⲧⲣ̅ⲧⲱⲣⲟⲩ· ⲛ̅ⲧⲏⲩ

(19/12)

ⲛⲁⲣⲁϩⲧⲟⲩ ⲉⲩⲛⲟⲉⲓⲛ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲟⲩⲛ̅ ⲟⲩϭⲟⲥⲙ̅ ⲙⲛ̅

(19/13)

ⲟⲩⲕⲁⲕⲉ ⲉⲩϩⲧⲙ̅ⲧⲱⲙ ⲛⲁⲥⲣⲙ̅ⲣⲱⲙⲟⲩ ⲉⲙⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅

(19/14)

ⲡⲱⲧ ⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲥⲁ· ⲑⲟⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲙⲟⲩ ⲑⲣ̅ϣⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ·

(19/15)

ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲕⲱⲧⲉ ⲉ ⲣⲟⲟⲩ· ⲡⲉϫⲡⲓⲟ ⲙ̅

(19/16)

ⲡϩⲁⲡ ⲉⲗⲉⲅⲭⲉ | ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ· ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧ ⲉⲣⲉ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ [Fol. 61a ⲣ̅ⲕ̅ⲁ̅]

(19/17)

ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲁⲉⲓ· ⲟⲩⲛ̅ ⲟⲩⲥⲁⲗⲡⲓ̈ⲅⲝ̅ ⲉⲥϯ ϩⲟⲧⲉ ⲛⲁⲱϣ

(19/18)

ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲧⲡⲉ ⲉⲥⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ϩⲛ̅ ⲧⲉⲥϩⲟⲧⲉ

(19/19)

ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲏⲏⲛⲉ ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲙⲟⲩ ϫⲓⲛ ⲉⲛⲉϩ·

(19/20)

ⲛⲉⲥ ⲧⲣ ⲉⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉ ϩⲣⲁⲓ̈· ⲧⲟⲧⲉ ⲛ̅ϭⲟⲙ ⲛ̅ⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ

(19/21)

ⲥⲉⲛⲁⲛⲟⲉⲓⲛ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ ⲛⲁϣⲉⲉⲓ ⲉⲩⲱϣ

(19/22)

ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲑⲁⲗⲗⲁⲥⲁ· ⲛⲉⲥⲧⲟⲓⲭⲉⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ

(19/23)

ⲛⲁϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ⲑⲟⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡϫⲥ̅· ⲟⲩⲛ̅

(19/24)

ⲟⲩⲕⲱϩⲧ̅ ⲅⲁⲣ ⲉϥϩⲁ ϩⲟⲧⲉ ⲛⲁⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲁ ⲧⲉϥϩⲏ

(19/25)

ⲉϥⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲙ̅ ⲡⲕⲁϩ· ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲩ‐

(19/26)

ϫⲁϩⲙ̅ϥ̅ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲩ (sic)· ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲁⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ ⲛϥ̅ⲡⲩⲗⲏ

(19/27)

ϩⲁⲑⲟⲧⲉ· ⲡⲙⲟⲩ ⲛⲁⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ ⲛⲁϥ ⲛϥ̅ⲟⲩⲱⲥ̅ϥ̅·

(19/28)

ⲧⲟⲧⲉ ⲥⲁⲣⲝ̅ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅

(19/29)

ⲡⲕⲁϩ· ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲗⲟϥⲗϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅

(19/30)

ⲉ ⲡⲉϩⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ ⲧⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲱⲛϩ̅ ⲧⲏⲣⲟⲩ· ⲱ̅

(19/31)

ⲧⲉⲓ ϣⲡⲏⲣⲉ ⲛ̅ϩⲟⲧⲉ ϫⲉ ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲣⲓⲕⲉ

(19/32)

ⲛ̅ⲃⲁⲗ· ⲉⲣⲉ ⲛ̅ⲕⲉⲉⲥ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ

(19/33)

ⲛ̅ⲥⲉⲱⲛϩ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲁϩⲉ ⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉ ⲡϩⲁⲡ ⲉⲩⲱϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲁ

(19/34)

ⲑⲟⲧⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ | ⲡⲉ [Fol. 61b ⲣ̅ⲕ̅ⲃ̅]

(20/1)

ⲛⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲛ̅ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲧϥ̅ⲙⲛ̅ⲧ̅ⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲉ· ⲱ̅ ⲛⲁⲓⲁ‐

(20/2)

ⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲁⲥⲕⲉⲓ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲧⲃ̅ⲃⲟ ϫⲉ

(20/3)

ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲛⲟϥ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲃⲉⲉⲕⲉ ⲙ̅ ⲡⲉⲩϩⲓⲥⲉ

(20/4)

ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ· ⲥⲉⲛⲁⲫⲟⲣⲉⲓ ⲛ̅ ⲛⲉⲩⲕⲗⲟⲙ·

(20/5)

ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲙⲛ̅ ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲩⲥⲧⲟⲗⲓⲍⲉ

(20/6)

ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲟⲩ ⲙ̅ ⲡⲙ̅ⲧⲟ ⲉ

(20/7)

ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅·

(20/8)

Ⲱ ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲛⲁⲣ̅ ⲡⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅ ⲧⲡⲁⲣⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲧ

(20/9)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲧⲱⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲉ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ

(20/10)

ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲉ ⲧⲱⲙⲛ̅ⲧ̅ ⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉ ⲡⲁⲏⲣ ⲛ̅

(20/11)

ⲛⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲛ̅ⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲉⲣ̅ ϣⲁ ⲙⲛ̅ ⲡⲛⲩⲙⲫⲓⲟⲥ ⲛ̅ ⲁⲧ

(20/12)

ⲙⲟⲩ ⲛ̅ⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲗⲏⲧ ⲉⲧ ⲑⲁⲣⲉⲓ ⲉⲛϥ̅ⲧⲛϩ̅

(20/13)

ⲉϣⲁϥϩⲱⲗ ⲉ ⲡϫⲓⲥⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ

(20/14)

Ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲉ ϣⲁϥⲛⲁⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲣⲟϥ·

(20/15)

ⲡⲉⲧⲉ ⲡϥ̅ϩⲏⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ ϣⲁϥⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅

(20/16)

ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⁛—

(20/17)

Ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲁⲇⲁⲙ ϥⲛⲁⲣ̅ ϣⲡⲏⲣⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧ

(20/18)

ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛϥ̅ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ ϩⲉ· ⲁ ⲛⲉⲓ ⲙⲏⲏϣⲉ

(20/19)

ⲉⲧ ⲟϣ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲓ ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛ̅ ⲁⲧ ⲏⲡⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉ ⲃⲟⲗ

(20/20)

ⲛ̅ ϩⲏⲧ· ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ϥⲛⲁⲁⲡⲟⲣⲉⲓ· ϫⲉ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲉ

(20/21)

[Fol. 62a ⲣ̅ⲕ̅ⲅ̅] ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲓ | ⲥⲱⲛ̅ⲧ̅ ⲛ̅ ⲟⲩⲱⲧ ⲛ̅ⲧⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲣⲱⲙⲉ

(20/22)

ⲧⲏⲣⲥ̅· ⲟⲩⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲉⲣⲟ ⲟⲩⲛ̅ ⲟⲩⲟⲛ ϩⲛ̅

(20/23)

ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ· ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ

(20/24)

Ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲥⲟⲫⲟⲥ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ· ⲗⲟⲓⲡⲟⲛ ⲙⲁⲣⲛⲣ̅ ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ

(20/25)

ⲱ̅ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲙ̅ ⲡⲙⲁ ⲛ̅ ϯϩⲁⲡ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲧ ϩⲁ

(20/26)

ϩⲟⲧⲉ· ⲛⲁⲙⲉ ⲛ̅ ⲧⲉⲣ ⲉⲓⲣ̅ ⲡⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ ⲁⲩⲥⲧⲱⲧ ⲧⲁϩⲟⲓ

(20/27)

ⲁⲓϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲁⲓⲁϣⲁϩⲟⲙ ⲁⲓⲣⲓⲙⲉ ⲉⲓⲛⲁⲩ ⲉ ⲡⲡⲁⲣⲁ‐

(20/28)

ⲇⲓⲇⲟⲥ ⲙ̅ ⲡⲟⲩⲛⲟϥ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲧⲣⲓⲣ ⲛ̅ ⲧⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ ⲙ̅

(20/29)

ⲡϩⲱⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲙ̅ ⲡⲃⲏⲙⲁ ⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅· ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲛ̅ϯϩⲉ

(20/30)

ⲁⲓⲁϣⲁϩⲟⲙ· ⲁ ⲧⲁ ϭⲟⲙ ⲱ̅ϫⲛ̅ ⲉ ⲧⲃⲉ ϫⲉ ⲁⲓϫⲉ ⲡⲁ‐

(20/31)

ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧ̅ⲁⲙⲉⲗⲏⲥ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲗⲟ‐

(20/32)

ⲅⲓⲥⲙⲟⲥ ⲉⲩϣⲟⲩⲉⲓⲧ· ⲛⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲓϫⲕ̅ ⲛⲁⲣⲙ̅ⲉⲓⲟⲟⲩⲉ ⲉ

(20/33)

ⲃⲟⲗ ⲛ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ· ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡ ⲉⲓⲁⲥⲑⲁⲛⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲑⲩ‐

(20/34)

ⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅ ⲥⲙⲟⲧ· ⲁ ⲛⲁϩⲟⲟⲩ ⲟⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ ⲁϣ ⲛ̅

(21/1)

ⲥⲙⲟⲧ· ⲁ ⲛⲁϩⲟⲟⲩ ⲱ̅ϫⲛ̅ ⲙ̅ⲡ ⲉⲓⲉⲓⲙⲉ· ⲁ ⲛⲁⲛⲟⲃⲉ

(21/2)

ⲁϣⲁⲓ̅

(21/3)

Ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲁⲓ ⲱ̅ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲁⲧⲉ· ⲉⲓⲛⲁⲣ ⲟⲩ· ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡϣⲓⲡⲉ

(21/4)

ⲉⲧ ⲛⲁⲧⲁϩⲟⲓ· ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ ⲡϩⲁⲡ ⲙ̅ ⲙⲉ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ

(21/5)

ⲉⲧ ϩⲁ ϩⲟⲧⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁⲑⲉⲱ̅ⲣⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ⲛ̅ϭⲓ

(21/6)

ⲛⲉⲧ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲓ· ⲉⲓ ϩⲙ̅ ⲡⲉⲥⲭⲏⲙⲁ ⲛ̅ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲙⲟ‐

(21/7)

ⲛⲟⲭⲟⲥ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉ ⲣⲟⲓ ⲉⲩⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲍⲉ | ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛ̅ⲥⲉ [Fol. 62b ⲣ̅ⲕ̅ⲇ̅]

(21/8)

ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲁ ⲥⲁ ⲛ ϩⲟⲩⲛ ⲙⲉϩ ⲛ ⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ϩⲓ

(21/9)

ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲥⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲉ ⲁⲓⲡⲱⲃϣ̅ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲧ

(21/10)

ϩⲉⲧⲁⲍⲉ ⲛ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲕⲗⲟⲟⲧⲉ· ⲟⲛⲧⲱⲥ

(21/11)

Ⲟⲩⲛⲟϭ ⲡⲉ ⲡϣⲓⲡⲉ ⲙ̅ ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲱ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ·

(21/12)

ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲧⲉ· ⲉⲙⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲣ̅ ⲃⲟⲗ ⲉ

(21/13)

ⲣⲟⲥ ⲛⲁⲙⲉ ⲟⲩⲧⲁⲗⲁⲓⲡⲱⲣⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧ ⲟⲩⲛⲁ‐

(21/14)

ⲛⲟϫϥ̅ ⲉ ⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ϩⲛ̅ ⲟⲩϣⲓⲡⲉ·

(21/15)

ⲛⲓⲙ ϭⲉ ⲡⲉⲧ ⲛⲁⲃⲟⲏⲑⲉⲓ ⲉ ⲣⲟϥ· ϯⲱⲣⲕ̅ ⲉ ⲣⲟⲕ ⲛ̅ ⲛⲉⲕ‐

(21/16)

ⲙⲛ̅ⲧ̅ϣⲁⲛϩⲧⲏϥ ⲱ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ ⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲉ· ⲁⲩⲱ ⲛ

(21/17)

ⲁⲅⲁⲑⲱⲥ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲕⲁⲁⲧ ϩⲓ ϩⲃⲟⲩⲣ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲙ̅ⲡⲣ̅ ⲛⲟϫⲧ̅

(21/18)

ⲙⲛ̅ ⲛ̅ⲃⲁⲙⲡⲉ· ⲛⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲩϯⲛⲟⲩϭⲥ̅ ⲛⲁⲕ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲣ̅

(21/19)

ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲁⲛ· ⲁⲗⲗⲁ ⲉ ⲧⲃⲉ ⲡⲉⲕⲛⲁ

(21/20)

ⲉⲧ ⲟϣ ϯⲑⲉ ⲛⲁⲓ ⲛ̅ϩⲟⲥⲟⲛ ⲉⲓ ϩⲙ̅ ⲡⲥⲱⲙⲁ· ⲉⲧⲣⲁϭⲱ

(21/21)

ⲉⲓⲣⲓⲙⲉ ⲙ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ ⲧⲉⲩϣⲏ· ⲉⲓⲁϣⲁϩⲟⲙ ⲉϫⲛ̅

(21/22)

ⲛⲁⲛⲟⲃⲉ ⲉⲧⲣ̅ⲕ̅ⲥⲃ̅ⲧⲉ ⲡⲁ ϩⲏⲧ· ⲉⲙ̅ ⲙ̅ⲁ ⲛ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅

(21/23)

ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲕⲁⲛ ⲉ ⲁⲛⲅ̅ ⲟⲩⲣϥ̅ⲣⲛⲟⲃⲉ ⲛ̅

(21/24)

ⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ⲛ̅ ϯⲛⲁⲗⲟ ⲁⲛ ⲉⲓⲧⲱϩⲙ̅ ⲉ ⲡⲣⲟ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲙⲛ̅ⲧ̅‐

(21/25)

ϣⲁⲛϩⲧⲏϥ· ⲕⲁⲛ ⲁⲛⲅ̅ ⲟⲩⲁⲙⲉⲗⲏⲥ· ⲛ̅ ϯⲛⲁⲗⲟ ⲁⲛ ϩⲛ̅

(21/26)

ⲧⲕ̅ϩⲓⲏ ⲡⲁ ⲛⲟⲩⲧⲉ· ϯⲥⲟⲡⲥⲡ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲕ (sic)· ⲛⲁ ⲥⲛⲏⲩ |

(21/27)

ϯⲥⲟⲡⲥⲡ̅ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ̅ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲙⲁⲣⲛ̅ [Fol. 63a ⲣ̅ⲕ̅ⲉ̅]

(21/28)

ⲣⲓⲙⲉ ⲙ̅ⲡϥ̅ ⲙ̅ⲧⲟ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲛ ⲧⲉⲩϣⲏ ⲙⲛ̅ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ϩⲛ̅

(21/29)

ϩⲉⲛϣⲗⲏⲗ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲥⲙⲟⲩ ⲙⲛ̅ ϩⲉⲛⲯⲁⲗⲙⲟⲥ· ϫⲉ ⲕⲁⲥ

(21/30)

ⲛ̅ⲛⲉ ⲛϩⲉ ⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲉ ⲡⲙⲁ ⲙ̅ ⲡⲣⲓⲙⲉ ⲙⲛ̅ ⲡϭⲁϩϭϩ̅ ⲛ̅

(21/31)

ⲛ̅ⲟⲃϩⲉ ⲙⲛ̅ ⲡϥⲛ̅ⲧ̅· ⲛ̅ ⲁⲧ ⲛ̅ ⲕⲟⲧⲕ̅· ⲙⲛ̅ ⲡϣⲓⲡⲉ ⲙⲛ̅

(21/32)

ⲡⲉϫⲡⲓⲟ ⲙⲛ̅ ⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲁⲡ ⲉⲧ ϣⲱⲱⲧ ⲉ ⲃⲟⲗ ⲁⲣⲏⲩ

(21/33)

Ϩⲓⲧⲛ̅ ⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧ̅ϣⲁⲛϩⲧⲏϥ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϥ̅ⲁⲁⲛ ⲛ̅ ⲙ̅ⲡϣⲁ

(21/34)

ⲙ̅ ⲡⲱⲛϩ̅ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲙⲛ̅ ⲛⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲃ· ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⲙⲛ̅

(22/1)

ϩⲟⲧⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅ ⲟⲩⲇⲉ ⲧⲁⲕⲟ· ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲙⲟⲩ

(22/2)

ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲡⲟⲗⲩⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉ ⲡⲁⲛϯⲕⲉⲓ‐

(22/3)

ⲙⲉⲛⲟⲥ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅· ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉ ⲙⲛ̅ ⲙⲟⲥⲧⲉ ⲛ̅ ϩⲏⲧϥ̅

(22/4)

ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲧ̅ϫⲁϫⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲣⲁϣⲉ ⲡⲉ ⲉϥⲙⲏⲛ ⲉ ⲃⲟⲗ

(22/5)

ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲉⲩⲫⲣⲟⲥⲩⲛⲏ· ⲙⲛ̅ ⲟⲩⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲉⲥⲙⲉϩ ⲛ̅ⲁⲅⲁ‐

(22/6)

ⲑⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲙ̅ ⲡⲛⲓ̅ⲕⲟⲛ· ⲁⲩⲱ ⲉⲥⲙⲉϩ ϩⲙ̅ ⲡⲉϩⲗⲟϭ ⲛ

(22/7)

ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ· ⲁⲩⲱ ⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲧⲏⲗ ⲉ ϫⲱϥ

(22/8)

ϫⲉ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛ̅ ⲉⲛⲉϩ·

(22/9)

ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲛ̅ⲧ̅ⲛⲟϭ ⲙ̅ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲁⲩⲱ

(22/10)

ⲡⲙⲁⲓⲣⲱⲙⲉ ⲡⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁϥⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛⲁⲛ ⲛⲧϥ̅ⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ϣⲁ

(22/11)

ⲉⲛⲉϩ ⲛⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ· |